Kilde Hvad står der? Er det taget med i projektet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kilde Hvad står der? Er det taget med i projektet?"

Transkript

1 Dokumentnavn: Granskning af lokalplaner Rådgiver: Harrig Rådgivning Sag: KUBUS Sagsnr.: I01 Fase: Dispositionsforslagsfasen Hurtig granskning af lokalplan nr. 815 Kilde Hvad står der? Er det taget med i projektet? Ved en hurtig gennemlæsning er der intet omkring forholdene på bygningens matrikel. Selve lokalplanen markere heller ikke selve området jeg arbejder med, men den var tilføjet inde på OIS.dk under information af grunden. Det er derfor jeg hurtig læste den. Hurtig granskning af lokalplan nr. 895 Kilde Hvad står der? Overholdes det i projektet? Side 7 Fladt terræn i kote 2,5 Yes, se bilag 1 Side 7 Maksimum 6 etager Yes, se bilag 1 Side 7 Maksimum Kote 23 m. Yes, se bilag 1 Side 7 Udover maksimal bygningshøjde må der etableres - Tekniske installationer (3,5 meter over tagflade) - Trapper og elevator tårne - Anlæg til soenergi Der er kun krav til højde på tekniske install. Ikke på trappe eller elevator tårne. Yes, se bilag 1, se også sidste note Side 8 Side 8 Side 15 Gennemsnittelig boligstørrelse er 50 m2 for 2 rums boliger Stueetagen kan benyttes til fælles faciliteter. Der skal inden for delområde I reserveres areal til mindst 2 cykelparkeringspladser pr. 100 m² bolig og mindst 3 cykelparkeringspladser pr. 100 m² publikumsorienterede erhverv i form af f.eks. caféer og restauranter. Yes, se granskning af areal Yes, se bilag 2 Yes, se bilag 3 Side 12 Boligerne benyttes til ungdomsboliger / helårsboliger. Side 14 Side 15 Erhverv må kun etableres i stueetagen. Alle færdselsarealer skal, hvor der er terrænforskelle, udformes med rampe og elevator, således at der er Yes, se grundinformation YEs se bilag 2 Yes, se bilag 2 Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 7

2 Dokumentnavn: Granskning af lokalplaner Rådgiver: Harrig Rådgivning Sag: KUBUS Sagsnr.: I01 Fase: Dispositionsforslagsfasen tilgængelighed for alle. Side 15 Det skal være lavenergi, men det kan godt blive dispensaseret. Yes, se granskning af energi og u- værdi Side 16 Side 17 Bebyggelsen i stueetage skal være inde for byggefeltet. Gulvkoten må maks. være 1,5 m. over terræn. Yes, se bilag 3, 4 & 5. Selve bygningen er inde for byggefeltet. Men rampen ned til parkering går 200 mm ud over. Se forhåndskontakten med kommunen. Yes, se bilag 1 Side 17 Stueetage højden skal min. være 4,5 meter høj. Er lavet om, se bilag 1.Etagehøjde måles fra gulv til gulv Hbtrapper.dk Side 18 Affaldsløsninger udendørs skal afskærmes Yes, der etableres afffaldssug i kælder Side 19 Støj Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj påfører boliger, på facaderne ikke overstiger Lden 58 db på døgnbasis. Derudover gælder bygningsreglementets krav vedrørende det indendørs støjniveau. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj påfører støjfølsomme erhverv og offentlige formål, på facaderne ikke overstiger Lden 63 db på døgnbasis. Yes se granskning af lydforhold Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj påfører opholdsarealer, ikke overstiger Lden 58 db Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 2 af 7

3 Dokumentnavn: Granskning af lokalplaner Rådgiver: Harrig Rådgivning Sag: KUBUS Sagsnr.: I01 Fase: Dispositionsforslagsfasen på døgnbasis. Der står at rummet mellem bygningerne skal udgøre opholdsarealer, og at der på tagene må laves kasser til tekniske install. osv. Men ikke noget om opholdsareal på taget. Der står intet om etagehøjde på etagerne over stueetagen. Jeg går ud fra SBI 230 at de anbefaler en fri indendørs højde på 2,5 meter. Granskning fra tekniske installationer siger at en dæk højde på 0,5 meter, bør være nok til at indeholde tekniske installationer. Se dokumentet om forhåndskontakt til myndighederne. Se granskning af tekniske intall. Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 3 af 7

4 Dokumentnavn: Granskning af lokalplaner Rådgiver: Harrig Rådgivning Sag: KUBUS Sagsnr.: I01 Fase: Dispositionsforslagsfasen Bilag 1 Bilag 2 Stueplan Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 4 af 7

5 Dokumentnavn: Granskning af lokalplaner Rådgiver: Harrig Rådgivning Sag: KUBUS Sagsnr.: I01 Fase: Dispositionsforslagsfasen Bilag 3 Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 5 af 7

6 Dokumentnavn: Granskning af lokalplaner Rådgiver: Harrig Rådgivning Sag: KUBUS Sagsnr.: I01 Fase: Dispositionsforslagsfasen Bilag 4 Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 6 af 7

7 Dokumentnavn: Granskning af lokalplaner Rådgiver: Harrig Rådgivning Sag: KUBUS Sagsnr.: I01 Fase: Dispositionsforslagsfasen Bilag 5 Situationsplanen KUBUS ligger lige op af byggefelt skellet. Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 7 af 7

8 Århus Kommune Lokalplan nr. 895 Område til ungdomsboliger/kollegier ved Bernhardt Jensens Boulevard, Nord-havnen, Århus Midtby. December 2010

9 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger/kollegier ved Bernhardt Jensens Boulevard, Nordhavnen, Århus Midtby. Indeholder tillæg nr. 22 til Kommuneplan Nørrebrogade Sverigesgade Nørreport Kystvejen Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.: 46 Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri December 2010

10 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger, der gælder, når lokalplanen er offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Oplysninger om realisering af lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej Århus C Tlf Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice på Rådhuset samt Risskov, Viby og Åby Bibliotek Tlf Kortgrundlag Århus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Århus C Tlf i samarbejde med: Arkitektfirmaet H. Thule Hansen MAA Thunøgade 40, 8000 Århus C. Tlf Fax

11 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 895 Område til ungdomsboliger/kollegier ved Bernhardt Jensens Boulevard, Nordhavnen, Århus Midtby. INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Opholdsarealer, hegn og beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen TILLÆG NR. 22 TIL KOMMUNEPLAN LOKALPLANKORT Vedtagelsespåtegninger Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 895

12 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område på Pier 4 i Nordhavnen af Århus Havn. Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart sydøst for Dagmar Petersens Gade. Lokalplanområdet vil i henhold til planlægningen for Nordhavnen være beliggende mellem Bernhardt Jensens Boulevard mod sydøst og Dagmar Petersens Gade mod nordvest. Mod nordøst grænser lokalplanområdet op til et planlagt byggefelt for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, og mod sydvest grænser området op til et planlagt byggefelt for erhvervsbebyggelse. Lokalplanområdet, der er ca m 2, var ved planens udarbejdelse kommunalt ejet og beliggende i byzone. Under lokalplanens udarbejdelse findes ikke eksisterende bebyggelse i området. Terrænet er fladt og beliggende i ca. kote 2 m. Planens baggrund Denne lokalplan har baggrund i den overordnede og langsigtede planlægning for De Bynære Havnearealer, der for år tilbage blev muliggjort med udbygning af den nye Østhavn og udflytning af havneerhvervsaktiviteter fra de ældre havnearealer til Østhavnen. Luftfoto af Nordhavnen med omgivelser. Lokalplanområdet er vist med blå farve. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 895

13 3 Som opfølgning på Masterplan, regionplantillæg med VVM-redegørelse og kommuneplanlægning for havnens udvidelse, udskrev Århus Byråd i 1999 en byplanidékonkurrence for De Bynære Havnearealer. Konkurrencen skulle fremkalde idéer til, hvordan der kan skabes et visuelt og funktionelt bedre samspil mellem byen, havnen og bugten og inddrage frigjorte havnearealer til byformål på længere sigt. Med udgangspunkt i det vindende konkurrenceforslag blev de overordnede visioner og strategier for omdannelsen indarbejdet i Kommuneplan 2001 og i Handlingsplan for De Bynære Havnearealer. Disse blev i 2003 fulgt op med Helhedsplan for De bynære Havnearealer og i 2005 med Kvalitetshåndbog, der som Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001 fastlagde kommuneplanrammerne og det nærmere indhold i den fremtidige bydel. I 2006 udarbejdedes Dispositionsplan for de nordlige områder, der fastlægger en mere præcis anvendelse af Nordhavnen. Dispositionsplanen har været grundlaget for kommunens udbud og salg af arealer i Nordhavnen og den gennemførte lokalplanlægning fra 2007 og frem til i dag for projekterne Light*house, Z-Huset, Isbjerget og SHiP. Udarbejdelsen af nærværende lokalplan har grundlag i Århus Byråds beslutninger i møde den Her blev besluttet at gennemføre salg af byggeret på ca m 2 etageareal til Boligforeningen Ringgården til opførelse af almene ungdomsboliger. Samtidig besluttede byrådet, at der kan igangsættes offentligt udbud af op til yderligere 3 byggeretter, således at der i området kan opføres op til i alt m 2 etageareal til ungdomsboliger og kollegier. Desuden godkendte byrådet en delområdeplan med retningslinjer for bebyggelsens placering og højde i op til 12 etager inden for byggefelterne. Computermodel fra Dispositionsplanen for den fremtidige udbygning af Nordhavnen set fra øst. Lokalplanområdet er vist med rød afgrænsning. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 895

14 4 Planens hovedtræk Lokalplanens formål er at muliggøre etageboligbebyggelse med anvendelse til ungdomsboliger/kollegier med tilhørende fællesfaciliteter. Med lokalplanens bestemmelser om udformning af høje punkthuse, etageantal og bygningshøjde er det hensigten at skabe en bymæssig tæthed og markering mod Bernhardt Jensens Boulevard samtidig med, at der mod Lystbådehavnen sker en nedtrapning af bygningshøjderne. Lokalplanen opdeler planområdet i delområde I og delområde II, som vist på lokalplankortet bagerst i hæftet. Delområde I Delområde I er udlagt til etageboligbebyggelse i form af ungsdomsboliger/kollegier. I stueetagerne kan der desuden indrettes publikumsorienterede erhverv i form af caféer og restauranter. De ubebyggede arealer indrettes til plads, opholdsarealer og cykelparkering fælles for bebyggelsen. Delområde II Delområdet er udlagt til vejarealer (Grete Løchtes Gade). Bebyggelsen i lokalplanområdet skal vejbetjenes fra denne gade. Bebyggelse Terrænet i området etableres i kote 2,5 m i lighed med de øvrige områder i De Bynære Havnearealer af hensyn til en stigning i vandstanden i Århus Bugt, der kan komme i fremtiden som følge af klimaændringer. I dag ligger terrænet i lokalplanområdet ca. i kote 2 m. Under lokalplanens udarbejdelse foreligger der ikke konkrete byggeprojekter i området. Lokalplanen fastlægger en række bebyggelsesregulerende bestemmelser, der vil være retningsgivende for de projekter, der efterfølgende skal realiseres i området. Bebyggelsen skal udformes som punkthuse med placering inden for 4 nærmere fastlagte byggefelter, som vist på lokalplankortet. Inden for de 2 østlige byggefelter kan opføres høje og markante bebyggelser i op til 12 etager og med en maksimal bygningshøjde i kote 41 m, hvorved der skabes en meget bymæssig karakter mod Bernhardt Jensens Boulevard. Inden for de 2 vestlige byggefelter skal bygningerne opføres med lavere højde, det vil sige med op til 9 etager henholdsvis 6 etager. Den maksimale bygningshøjde for disse to byggefelter er fastlagt i kote 32 m henholdsvis kote 23 m. Ud over maksimal bygningshøjde kan der på tagene af bygningerne etableres tekniske installationer, trappe-/elevatortårne mv. De tekniske installationer på tagene Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 895

15 5 må opføres maksimalt 3,5 m over tagfladen. På tagene kan der desuden etableres anlæg for solenergi, f.eks. ved solceller. Tagene skal i øvrigt udformes som en del af bebyggelsens arkitektoniske helhed. Det samlede etageareal i lokalplanområdet må ikke overstige m 2. Dette betyder, at der i området kan opføres ca. 290 ungdoms-/kollegieboliger, når der som eksempel regnes med en gennemsnitlig boligstørrelse på 50 m 2 for 2-rums boliger, og at stueetagerne anvendes til fælles faciliteter. Opholdsarealer De ubebyggede arealer inden for delområde I skal indrettes til pladser og opholdsarealer for her at skabe et levende og aktivt udeliv for beboerne i området. Arealerne skal indrettes og etableres efter en samlet plan på initiativ af bygherrerne i området. Drift og vedligehold forestås af en fælles grundejerforening for området. Plads- og opholdsarealer etableres med belægninger og byudstyr for forskellige former for ophold, rekreative aktiviteter og arrangementer. Beplantning indgår som en del af indretningen for at skabe en grøn karakter. Desuden etableres cykelparkeringspladser. En del af arealerne mellem bygningerne vil være påvirket af trafikstøj fra de omgivende gader. De høje huse kan desuden give anledning til generende vinde. Der påregnes derfor, at der på terræn mod gaderne etableres afskærmende foranstaltninger. Der skal etableres udendørs opholdsarealer svarende til mindst 10 % af boligbebyggelsens etageareal og mindst 5 % af erhvervsbebyggelsens etageareal. De udendørs opholdsarealer skal placeres inden for det område, der er udlagt som plads- og opholdsareal. Udendørs opholdsarealer kan desuden etableres over terræn i bygningerne som altaner, balkoner og lignende og medregnes i den samlede opholdsarealberegning. Der påregnes ikke givet mulighed for kørende trafik, parkering mv. inden for delområdet. Veje og stier Lokalplanområdet vejbetjenes fra Grete Løchtes Gade (lokalplanens delområde II), der fungerer som forbindelsesgade mellem Bernhardt Jensens Boulevard og Dagmar Petersens Gade. Grete Løchtes Gade indrettes med kørebane, parkerings- og afsætningspladser og fortove i begge vejsider. Gaden udformes som sivegade med en hastighedsgrænse på 30 km/t. Plads- og opholdsarealerne mellem bygningerne - lokalplanens delområde I - påregnes friholdt for kørende trafik og parkering. Der stilles ikke krav til bilparkeringspladser til boligerne i lokalplanområdet. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 895

16 6 Cykelparkering skal etableres som en kombination af parkering i stueetage eller kælder og på terræn. Desuden kan en del af cykelparkeringen etableres på pladsog opholdsarealer med en placering tæt på bygningernes indgange. I henhold til de almindelige krav til cykelparkeringspladser skal der etableres i alt ca. 300 cykelparkeringspladser. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 895

17 7 Planen viser et eksempel på, hvordan området kan bebygges og indrettes. Illustrationsplan Mål 1:1000 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 895

18 8 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 895

19 9 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at at at området anvendes til boligformål i form af ungdomsboliger/kollegier, bebyggelsen udformes som en punkthusbebyggelse med 4 markante bygninger, der danner bymæssig tæthed med højhuse mod Bernhardt Jensens Boulevard og trappes ned mod Lystbådehavnen, der udlægges arealer til vej, plads og ophold, og der oprettes en grundejerforening til at varetage fællesopgaver i området. 2. Område og opdeling Stk. 1. Stk. 2. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet og omfatter, jf. matrikelkortet på side 10, del af matr. nre. 2148do og 2148dn Århus Bygrunde og del af matr. vejareal 7000 dg Århus Bygrunde samt alle parceller, der efter den udstykkes i området. Se fodnote 1. Lokalplanområdet er opdelt i delområderne I og II som vist på lokalplankortet. Se fodnote 1. 1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 895

20 10 Matrikelkort mål 1:4000 Lokalplangrænse Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 895

21 11 3. Anvendelse Delområde I Stk. 1. Området er udlagt til etageboligbebyggelse i form af ungdomsboliger/kollegier med tilhørende fællesfaciliteter samt plads- og opholdsarealer. Området kan endvidere anvendes til erhvervsformål i form af publikumsorienterede erhverv omfattende f.eks. caféer og restauranter. Disse erhverv må ikke give anledning til miljøpåvirkninger af omgivelserne. Derudover kan området anvendes til offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Boliger skal være helårsboliger. Erhverv må alene placeres i bebyggelsens stueetager. Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. Delområde II Stk. 5. Området er udlagt til vejarealer. 4. Udstykning Udstykning kan ske efter sokkelgrundprincip. Yderligere udstykning må kun finde sted efter godkendelse fra Århus Kommune, Teknik og Miljø. 5. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Bernhardt Jensens Boulevard og Dagmar Petersens Gade via Grete Løchtes Gade, vej A-B, udlagt som offentlig vej, i princippet som vist på lokalplankortet. Delområde I skal vejbetjenes fra én tilslutning til Grete Løchtes Gade, vej A-B, i princippet som vist på lokalplankortet. Fra delområde II skal der sikres vej- og stiadgang til det tilstødende område nordøst for lokalplanområdet. På lokalplankortet er med raster vist de arealer, der er udlagt til: Vejareal A - B, Grete Løchtes Gade m bred Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 895

22 12 Vejarealet, Grete Løchtes Gade, skal etableres som vejforbindelse mellem Bernhardt Jensens Boulevard og Dagmar Petersens Gade, som angivet på lokalplankortet. Vejarealet skal indrettes med en kørebane med en bredde på mindst 6,5 m og med fortov i en bredde af mindst 5,5 m på begge sider af kørebanen. Vejarealet skal derudover indrettes med af- og pålæsningspladser samt handicapparkering. Stk. 5. Der skal sikres stiforbindelser for fodgængere mellem punkterne a og b og mellem punkterne c til d. Fra stierne skal der sikres mulighed for stiforbindelse til områderne grænsende op til lokalplanområdet. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Der skal i nødvendigt omfang sikres brandveje. Alle færdselsarealer skal, hvor der er terrænforskelle, udformes med rampe og elevator, således at der er tilgængelighed for alle. Ved vej- og stitilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Der skal inden for delområde I reserveres areal til mindst 2 cykelparkeringspladser pr. 100 m² bolig og mindst 3 cykelparkeringspladser pr. 100 m² publikumsorienterede erhverv i form af f.eks. caféer og restauranter. Cykelparkering skal etableres som en kombination af parkering i stueetage eller kælder og på terræn. Mindst 3/4 af de anlagte cykelparkeringspladser skal forefindes i den enkelte bygning. Stk. 10. Stk. 11. Cykelparkering på terræn skal ske inden for delområde I. Dog må der ikke etableres cykelparkering mod lokalplangrænse mod sydvest. Til sikring af ovennævnte bestemmelser skal der til godkendelse hos Århus Kommune, Teknik og Miljø særskilt fremsendes projekt(-er) for de nævnte vej-, plads- og opholdsarealer. 6. Teknisk forsyning Stk. 1. Stk. 2. Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. Nybyggeri skal opføres som lavenergihuse klasse 2015 i henhold til Bygningsreglement Se fodnote 2. 2 Da byggeri skal opføres som lavenergihuse, vil der i henhold til Planlovens 19, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra 6, stk. 1. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 895

23 13 Stk. 3. Tekniske anlæg og forsyningsledninger i lokalplanområdet skal etableres under terræn. I tilfælde hvor dette ikke er muligt skal disse indpasses i bebyggelsen og udformes, så de indgår på en harmonisk måde i den samlede arkitektoniske helhed. 7. Bebyggelsens omfang og placering m.m. Stk. 1. Bebyggelsen skal udformes som en punkthusbebyggelse med 4 markante bygninger. Stk. 2. På lokalplankortet er vist byggefelterne B1, B2, B3 og B4. Stueetage af bebyggelse skal placeres inden for de på lokalplankortet viste byggefelter. Etager over stueetage, inklusive altaner og balkoner, kan opføres op til 2,5 m uden for byggefelterne, dog ikke uden for lokalplangrænsen. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Mellem bygninger inden for lokalplanområdet kan der i etager over stueetage etableres forbindelsesgange med overdækning og inddækning. Frihøjden i forhold til terræn skal være mindst 3,4 m. Bebyggelse inden for byggefelterne skal af hensyn til højvandsbeskyttelse etableres på terræn i kote 2,5 m fastlagt i forhold til DVR90 Dansk Vertikal Reference. Der må i lokalplanområdet opføres maksimalt m² foruden altaner og balkoner. Se fodnote 3 og 4. Stk. 6. Inden for byggefelterne som vist på lokalplankortet - jf. dog 7, stk. 2 - kan bebyggelse højst opføres med følgende højder og etageantal foruden teknikbygninger m.v. på tage, jf. 7, stk. 7: Byggefelt Maksimal højde i forhold til DRV90 (Dansk Vertikal Reference) Maksimalt etageantal B1 Kote 23 m 6 B2 Kote 32 m 9 B3 Kote 41 m 12 B4 Kote 41 m Inden for lokalplanområdet vil der være en vis fleksibilitet i fordeling af byggemulighed mellem de underopdelte byggefelter. Som udgangspunkt er byggemulighederne følgende etagearealer: B1: ca m². B2: ca m². B3: ca m². B4: ca m². Dog gælder, jf. 7, stk. 5, at den maksimale byggemulighed for lokalplanområdet under ét er maksimalt m² etageareal. Med bestemmelsen er der gjort brug af den i Bygningsreglementet 2008, bilag 1, afsnit B.1.1.2, stk. 2 nævnte mulighed for at sikre, at andel i eksterne fælles friarealer ikke medregnes i grundens areal. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 895

24 14 Stk. 7. Ud over maksimal bygningshøjde kan der på tage etableres tekniske installationer, trappe-/elevatortårne, vejrstationer til styring af bebyggelsens indeklima, ventilationshætter og lignende afkast under forudsætning af, at de integreres i tagfladernes udformninger og indgår i den enkelte bygnings arkitektoniske formsprog. Ovennævnte tekniske installationer mv. på tage må højst have et areal svarende til 80 % af den enkelte bygnings tagflade og må opføres med en maksimal højde på 3,5 m over den enkelte tagflade. Derudover skal tekniske installationer mv. på tage, bortset fra trappe-/elevatortårne, placeres mindst 1 m fra bygningernes facadelinjer. Ud over ovennævnte tekniske installationer kan der på tagfladerne etableres ovenlys og energiproducerende anlæg i form af solceller og solfangere eller lignende med en maksimal højde på 3,5 m over den enkelte tagflade. Stk. 8. Stk. 9. Bebyggelse skal opføres med en etagehøjde af stueetage på mindst 4,5 m. Ved boliger kan gulvkoten hæves til højst 1,5 m over terræn. Terrænreguleringer må kun finde sted efter tilladelse fra bygningsmyndigheden. Regulering på indtil 0,25 m i forhold til eksisterende terræn eller til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn og ikke nærmere skel end 0,5 m kan dog finde sted uden tilladelse. 8. Bebyggelsens udseende Stk. 1. Bygningers facader skal som hovedprincip bestå af en kombination af glas, paneler, flader og eventuelt altaner. Facader skal fremstå i lette, lyse farvenuancer, eventuelt suppleret med mere kontrastfulde farvevalg. Bygningers facader i stueetage kan udformes efter andre principper. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. På bygningers facader må der anvendes energiproducerende paneler, ligesom bygningers facader må begrønnes med beplantning. Facader i stueetage skal udformes med vinduer ved publikumsorienterede funktioner. Se fodnote 5. Til facadebeklædning og til energiproducerende anlæg i form af solceller og solfangere på facader og tage må ikke benyttes reflekterende materialer, som kan give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. Såfremt der på tage etableres energiproducerende anlæg i form af solceller og solfangere, tekniske installationer, trappe-/elevatortårne, vejrstationer til styring af bebyggelsens indeklima, ventilationshætter og lig- 5 Se vejledningen Facader og Skilte udgivet af Århus Kommune i Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 895

25 15 nende skal disse udformes, så de indgår på en harmonisk måde i den enkelte bygnings arkitektoniske formsprog og facadeudformning. Stk. 6. Stk. 7. Skiltning og reklamering på en ejendom må kun foretages med tilladelse fra Århus Kommune, Teknik og Miljø i hvert enkelt tilfælde. Se fodnote 5. Der må ikke synligt opsættes udendørs radio- og tv-antenner, herunder parabolantenner på bygninger. Undtaget herfra er dog installationer til fællesantenneanlæg. 9. Opholdsarealer, hegn og beplantning Stk. 1. Der skal etableres udendørs opholdsarealer svarende til mindst 10 % af boligbebyggelsens etageareal og mindst 5 % af erhvervsbebyggelsens etageareal. Udendørs opholdsarealer skal placeres inden for det område, der er udlagt som plads- og opholdsareal som vist på lokalplankortet. Udendørs opholdsarealer over terrænniveau, herunder altaner og balkoner, medregnes i den samlede opholdsarealberegning. Stk. 2. Stk. 3. På plads- og opholdsareal skal sikres passage og visuel åben forbindelse til naboområdet sydvest for lokalplanområdet. For at sikre overholdelse af kommuneplanens støjbestemmelser på de udendørs opholdsarealer skal der mod de tilgrænsende veje etableres en støjafskærmning med en højde på minimum 1,8 m målt i forhold til vejmidte. Støjafskærmningen skal udføres, så denne samtidig mindsker vindpåvirkning på områdets udendørs opholdsarealer. Støjafskærmningen skal udføres med sluseåbninger af hensyn til fri passage gennem lokalplanområdet. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Eventuelle udendørs affaldsløsninger til dagrenovation, papir og glas samt eventuelle sorteringsgårde inden for delområde I skal afskærmes, begrønnes og placeres så tæt som muligt på Grete Løchtes Gade. Ubebyggede arealer inden for delområde I skal gives et ordentligt udseende og skal med hensyn til udformning, terrænregulering, befæstelse, beplantning, belysning og udstyr i øvrigt udformes på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk og miljømæssig attraktiv helhedsvirkning i området. Til sikring af foranstående bestemmelser skal der indsendes planer for beplantning, indretning og udformning af ubebyggede arealer og op- Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 895

26 16 holdsarealer til godkendelse i Århus Kommune, Teknik og Miljø, jf. også 5, stk Støjforhold Vejtrafikstøj Stk. 1. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj påfører boliger, på facaderne ikke overstiger L den 58 db på døgnbasis. Derudover gælder bygningsreglementets krav vedrørende det indendørs støjniveau. Såfremt det udendørs støjniveau overstiger L den 58 db på døgnbasis, skal det ved facadeisolering sikres, at det indendørs støjniveau i soveog opholdsrum med åbne vinduer ikke overstiger L den 46 db på døgnbasis. Stk. 2. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj påfører støjfølsomme erhverv og offentlige formål, på facaderne ikke overstiger L den 63 db på døgnbasis. Derudover gælder bygningsreglementets krav vedrørende det indendørs støjniveau. Såfremt det udendørs støjniveau overstiger L den 63 db på døgnbasis, skal det ved facadeisolering sikres, at det indendørs støjniveau i kontorarbejdsrum med lukkede vinduer udlagt til støjfølsomme erhverv ikke overstiger L den 38 db på døgnbasis, og at det indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum med åbne vinduer udlagt til offentlige formål ikke overstiger L den 46 db på døgnbasis. Stk. 3. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj påfører opholdsarealer, ikke overstiger L den 58 db på døgnbasis. Letbanestøj og vibrationer Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som letbanestøj påfører boliger, ikke overstiger L den 64 på døgnbasis. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som letbanestøj påfører støjfølsomme erhverv og offentlige formål, ikke overstiger L den 69 på døgnbasis. Bebyggelse skal godkendes i overensstemmelse med myndighedernes krav og skal udføres og indrettes således, at brugere i fornødent omfang afskærmes mod vibrationsgener fra letbane. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 895

27 17 Virksomhedsstøj Stk. 7. Stk. 8. Ved etablering af virksomheder jf. 3, skal det sikres, at virksomhederne ikke påfører omgivelserne et støjniveau, som overstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. Udendørs opholdsarealer skal placeres, så de er afskærmet i forhold til støj fra containerterminalerne på Østhavnen. Se fodnote 6. Det skal sikres, at det beregnede ækvivalente korrigerede støjniveau, som virksomhedsstøj fra containerterminalerne påfører udendørs opholdsarealer, ikke overstiger følgende grænseværdier: mandag - fredag kl lørdag kl mandag - fredag kl lørdag kl søn- og helligdage kl alle dage kl (i parentes angivet spidsværdi om natten) 55 db(a) 45 db(a) 40 (55) db(a) Stk. 9. Boliger o.l. skal støjisoleres i forhold til støj fra containerterminalerne på Østhavnen. Se fodnote 6. Det skal sikres, at det beregnede ækvivalente korrigerede støjniveau, som virksomhedsstøj fra containerterminalerne påfører boliger o.l., ikke overstiger følgende grænseværdier indendørs i sove- og opholdsrum: mandag - fredag kl lørdage kl mandag - fredag kl lørdage kl søn- og helligdage kl alle dage kl db(a) 33 db(a) 28 db(a) Værdierne gælder for støjbelastningen Lr fra hver enkelt virksomhed, bestemt over et referencetidsrum på 8 timer om dagen (dog kun 7 timer lørdage kl og 4 timer lørdage kl ), en time om aftenen og ½ time om natten. Der forudsættes en efterklangstid på 0,5 sekunder, samt at alle oplukkelige vinduer er åbnet 0,35 m². 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før: Den i 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted, jf. dog 6, stk. 2 og fodnote 2. 6 Støjniveauet er beskrevet i lokalplanens redegørelse. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 895

28 18 De i 5 nævnte veje og cykelparkeringspladser samt de i 9 nævnte opholdsarealer, som hører til den pågældende byggeetape, er anlagt. Se fodnote 7. At den i 9, stk. 3, nævnte støjafskærmning, som hører til den pågældende byggeetape, er etableret. Den i 10 nævnte særlige støjisolering af boliger mv., som hører til den pågældende byggeetape, er etableret. 12. Grundejerforening Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet. Se fodnote Såfremt anlæg af plads- og opholdsarealer mv. ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres forinden ibrugtagen af ny bebyggelse, vil der efter konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelsen, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en rimelig tid. Supplerende bestemmelser om grundejerforening og parcelforeninger findes i en deklaration, der er udarbejdet for lokalplanområdet i forbindelse med grundsalg. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 895

29 19 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har vedtaget. Kommuneplanen fastlægger i kommuneplantillæg nr. 58 Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer nogle overordnede rammer for udviklingen af en ny bydel på havnen. Disse er genvedtaget i forbindelse med Kommuneplan Kommuneplanens rammer Lokalplanområdet Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 895

30 20 Kortet på side 19 er et udsnit af kommuneplanens rammekort, og lokalplanområdet er som vist, beliggende i rammeområde BL, der er udpeget som byomdannelsesområde til blandet bolig- og erhvervsformål. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. For området gælder, at omdannelsen og udviklingen skal ske på baggrund af en samlet dispositionsplan. Indtil de nye anvendelser bliver fastlagt i lokalplaner, kan eksisterende havnevirksomhed fortsætte. Kommuneplanen muliggør kun bebyggelse i op til 12 meters højde og et volumen/arealforhold på 3 m³/m² af rammeområdets totale landareal. Lokalplanen kan kun gennemføres i den foreliggende udformning efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen med følgende indhold: Tillægget udskiller et nyt rammeområde BL til blandet bolig- og erhvervsformål, hvor der muliggøres bebyggelse med en maksimal bygningshøjde i kote 44,5 m (maksimalt 13 etager (inklusive etage på 3,5 m til teknik mv.)). Den øgede højde i forhold til ovenstående skyldes, at der efterfølgende har vist sig et behov for at benytte det meste af tagfladen til teknik, ventilation mm. Bebyggelsens omfang må ikke overstige m² etageareal. Derudover fastlægges, at den overordnede byprofil på Nordhavnen skal være kendetegnet ved, at områdets bebyggelse nedtrappes mod vandsiden, både mod øst mod bugten, og mod vest mod Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen. Stueetager skal som hovedregel udføres med en højde på 4,5 m med henblik på en generel mulighed for etablering af publikumshenvendte funktioner. Lokalplanens specifikke bestemmelser fastlægger, at der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til 10 % af boligetagearealet og 5 % af erhvervsetagearealet. Der er tale om en afvigelse fra kommuneplanens generelle rammebestemmelser, idet der for boligarealer i Midtbyen generelt skal udlægges opholdsarealer svarende til 40 % af bebyggelsens boligetageareal. Afvigelsen begrundes med det nye byområdes tætte bebyggelsesstruktur og forholdsvis store andel af offentlige rum i form af pladser og torve, promenader, kanaler og bassiner, rekreative områder i tilknytning til småskibshavnene og beliggenheden direkte ud mod Århus Bugt. Hertil kommer, at hele bydelen planlægges stort set uden overfladeparkering. Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2009 for Århus Kommune. Tillægget er gengivet på side 39. Højhuspolitik for Århus Kommune Århus Byråd vedtog den 11. oktober 2006 Tillæg nr. 84 til Kommuneplan 2001, Højhuspolitik for Århus Kommune, hvor der bl.a. stilles krav om, at der skal foretages en konsekvensanalyse. Tillægget er med Kommuneplan 2009 fortsat gyldigt. I Højhuspolitik for Århus Kommune er der udpeget områder, hvor højhuse er uønskede, og områder hvor højhuse ikke som udgangspunkt afvises. Lokalplanen omhandler et areal, der indgår i områderne, hvor høje huse ikke som udgangspunkt afvises. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 895

31 21 Konsekvensanalysen skal beskrive påvirkningen af byens skyline, byarkitekturen på kvartersniveau, byrummene ved foden af de høje huse, det lokale klima (f.eks. skygge- og vindforhold) og trafikstrukturen. Disse vurderinger indgår i den miljørapport, som er udarbejdet i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (Lov nr. 316 af 5. maj 2004) i forbindelse med lokalplanforslagets udarbejdelse. Miljørapporten medtager derfor også konsekvensanalysen i forhold til Tillæg nr. 84 til Kommuneplan 2001, Højhuspolitik for Århus Kommune. Miljørapporten gengives i et særskilt hæfte, og i nærværende lokalplan er indarbejdet et ikke-teknisk resumé af miljørapporten under afsnittet Miljøvurdering på side 32. Anden fysisk planlægning Som supplement til kommuneplanlægningen for De Bynære Havnearealer er der gennemført følgende planlægning: Handlingsplan for De Bynære Havnearealer fra 2001 og Helhedsplan for De Bynære Havnearealer fra Begge planer blev vedtaget af byrådet. Efterfølgende har byrådet i 2006 vedtaget Dispositionsplan for de nordlige områder. Her fastlægges et princip om, at områdets bebyggelse nedtrappes mod vandsiden både mod øst ud mod bugten og mod vest ud mod Fiskeri-, Træskibsog Lystbådehavnen. I området opereres der således med bebyggelse i 4-9 etager og omkring hovedadgangsvejen, den langsgående midterakse, Bernhardt Jensens Boulevard, desuden punktvis 10 etager. Omkring bydelspladsen ved bassin 7 peges der på mulighed for opførelse af enkelte høje punkthuse i op til 19 etager og 60 meters højde. Som supplement til dispositionsplanen og som grundlag for byggemodning, udbud og salg af arealer - er der udarbejdet Delområdeplaner 1-4 for de nordlige områder, september 2006, der mere detaljeret angiver de fysiske og tekniske rammer for udbud af de enkelte byggefelter. For det aktuelle byggefelt (del af Felt 8) er bygningshøjden fastlagt til maksimalt kote 32,5 m og punktvis kote 40 m langs Bernhardt Jensens Boulevard og maksimalt kote 22 m og 47,5 m for henholdsvis den nordlige og den sydlige del af byggefeltet ud mod lystbådehavnen. Siden er der, til brug for det aktuelle udbud og salg af den nordlige del af byggefeltet, udarbejdet en ny delområdeplan DBH / DOP 4 FELT 8, der muliggør, at der kan bygges 4 punkthuse på den nordlige del af Felt 8. Med op til 12 etager og op til kote 40 m langs Bernhardt Jensens Boulevard samt 6 og 9 etager i henholdsvis kote 22 m og 31 m mod Lystbådehavnen. Nærværende lokalplan er udarbejdet på grundlag af den ny delområdeplan for Felt 8, idet der dog i lokalplanen og ved Tillæg nr. 22 til kommuneplanen er sket en justering af maksimalt etageantal og maksimal bygningshøjde, jf. afsnit Kommuneplanen oven for. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 895

32 22 Overordnede vej- og stiforhold Trafikplan for Århus Midtby samt Helhedsplan for De Bynære Havnearealer danner grundlaget for den overordnede trafikplan for området. Det overordnede trafikale mål er at skabe god trafikal tilgængelighed til lokalplanområdet og den nye bydel i Nordhavnen - samt at sikre et fredeligt og sikkert trafikmiljø internt i de enkelte områder. Det er intentionen at prioritere den kollektive og lette trafik og dermed begrænse biltrafikken. I planerne indgår endvidere en trafikdæmpning og ombygning af Kystvejen med henblik på at begrænse den trafikale barriere mellem City og den nye bydel. Nørrebrogade/Nørreport vil være hovedadgangen til de store byomdannelsesområder på Nordhavnen. Herfra vil den fremtidige trafikbetjening af den nye bydel primært ske via Bernhardt Jensens Boulevard, som udformes med en tosporet vej, et dobbeltsporet kollektiv trafik tracé og med stianlæg for cyklister og gående i begge sider. Endvidere er planlagt en sekundær adgang i forlængelse af Hjortholmsvej via en ny tilslutning til Skovvejen, nord for Østbanetorvet. Denne forbindelse vil sammen med Dagmar Petersens Gade, som er en parallelgade til Bernhardt Jensens Boulevard, også indgå i trafikbetjeningen. Overordnet trafikstruktur for De Bynære Havnearealer Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 895

33 23 I en længere periode vil Nordhavns-området midlertidigt være trafikbetjent via Dagmar Petersens Gade. Endvidere indgår den rekreative forbindelse langs Grenåbanen/Kystvejen som en vigtig del af trafikbetjeningen, når det gælder den lette trafik. Bilparkeringen i Nordhavnsområdet etableres i helt overvejende grad i større samlede anlæg, placeret i bygningskonstruktionerne i underjordiske anlæg, men da det er intentionen at prioritere den kollektive og lette trafik og dermed begrænse biltrafikken, resulterer det i, at der ikke skal etableres bilparkering inden for nærværende lokalplanområde. Ved en fuld udbygning af det samlede Nordhavnsområde forventes en biltrafik på i størrelsesordenen køretøjer pr. døgn. Der planlægges en højklasset kollektiv trafikbetjening med en højfrekvent drift. Letbane Århus Byråd har besluttet at indføre letbaner som en del af den fremtidige kollektive trafikbetjening i Århus. Letbanen er en kombineret sporvogn og nærbane og skal på længere sigt forbinde omliggende byer med Århus. Der er truffet principbeslutning om letbanens 1. etape, der udnytter Grenåbanens og Odderbanens spor, suppleret med et ca. 12 km nyt spor mellem Århus City og Lisbjerg. Letbanen har et forløb - fra Århus H frem til Nørreport - i princippet svarende til Grenåbanens eksisterende tracé. Fra Nørreport forsætter letbanen ad Nørreport/Nørrebrogade. Grenåbanens forløb via Østbanegården opretholdes, og der planlægges en gren mod Nordhavnsområdet. I forudsætningerne for letbanen langs havnen indgår, at der er tale om dobbeltspor, og at det ene spor kan trafikeres af godstog til Grenå. Der planlægges etableret standsningssted på letbanen ved Nørreport. Letbanetrafikken påregnes at omfatte tog i timen i hver kørselsretning. Ved etablering af letbanen kan der forventes at ske en justering af den kollektive busdrift på strækningen. Der er på Bernhardt Jensens Boulevard udlagt tracé til højklasset trafikforbindelse, eksempelvis i form af letbane. Naturbeskyttelsesinteresser Der er ingen forhold i lokalplanområdet, som er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Arkæologiske forhold Moesgård Museum har foretaget en arkivalsk kontrol af det berørte område, som er placeret i, hvad der førhen var åbent vand. Der er ingen kendte arkæologiske interesser i området, men det kan ikke udelukkes, at der ved anlægsarbejder kan påtræffes skibsvrag eller rester efter pælespæringer. Moesgård Museum vil derfor anbefale, at anlægsarbejdet overvåges. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 895

34 24 Skulle der ved et kommende jordarbejde fremkomme arkæologisk levn, skal jordarbejdet standses i det omfang de arkæologiske levn berøres og museet skal underrettes (Museumslovens 27). Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til om jordarbejdet kan fortsætte eller om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse. Århus Kommuneatlas I lokalplanområdet er der ingen bygninger eller bymæssige sammenhænge, som er registreret som bevaringsværdige i Århus Kommuneatlas. Kystnær del af byzonen Lokalplanens område ligger inden for den kystnære del af byzonen. I følge Lov om Planlægning, 16, stk. 4 skal der i lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne oplyses om den visuelle påvirkning af kysten. Herudover skal redegørelsen omfatte en begrundelse, såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde og volumen fra den eksisterende bebyggelse i området. Lokalplanen er udarbejdet med det formål at muliggøre en etape af en ny bydel på Nordhavnen. Planlægningen af De Bynære Havnearealer har som vision og mål, at der ved byomdannelse af de hidtidige havnearealer kan skabes en samlet ny bydel, der mod Bernhardt Jensens Boulevard står med en markant bymæssig tæthed, som nedtrappes mod Lystbådehavnen og Århus Midtby. Lokalplanen muliggør opførelse af en etagehusbebyggelse med 4 markante punkthuse med en ny front mod kysten og lystbådehavnen og med bygningshøjder i op til kote 41 m. Bebyggelsen med de angivne maksimale højder og placeringen i den fremskudte position på Nordhavnen vil sammen med den øvrige udbygning af den nye bydel fremkalde en helt ny byprofil for Århus og betyde en væsentlig og samtidig bevidst tilstræbt påvirkning af kysten og Århus Bugt. Under den hidtidige anvendelse af Nordhavnen til havneerhvervsformål har der kun været begrænsede muligheder for offentlighedens adgang til området. Ved realisering af det nye bykvarter vil der blive tilvejebragt varierede og alsidige muligheder for offentlighedens adgang til og brug af området til rekreative og oplevelsesmæssige aktiviteter. På efterfølgende sider vises visualiseringer af ny bebyggelse inden for lokalplanens område. Visualiseringerne illustrerer nærværende lokalplans påvirkning af kystlandskabet. På visualiseringerne er projekterne Light*house, Z-huset, Isbjerget og SHIP også vist. Disse projekter er omfattet af Lokalplan nr. 815, Lokalplan nr. 816, Lokalplan nr. 858 og Lokalplan nr Fotostandpunkterne er vist på kortet på næste side. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 895

35 25 Kort med placering af fotostandpunkter for de 5 illustrationer, der er vist nedenfor. Lokalplanområdet er vist med orange farve. Illustration nr. 1 viser de hidtil planlagte projekter på De Bynære Havnearealer set fra standpunkt ved Århus Bugt. Ungdomsboligprojekterne markerer sig ikke fra dette standpunkt. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 895

36 26 Ungdomsboligprojekter. Lokalplan 895. Illustration nr. 2 viser lokalplanens ungdomsboligprojekter samt de hidtil planlagte projekter på De Bynære Havnearealer set fra standpunkt ved Den Permanente ved Riis Skov. Ungdomsboligprojekter. Lokalplan 895. Illustration nr. 3 viser lokalplanens ungdomsboligprojekter samt de hidtil planlagte projekter på De Bynære Havnearealer set fra standpunkt ved træskibshavnen. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 895

37 27 Ungdomsboligprojekter. Lokalplan 895. Illustration nr. 4 viser lokalplanens ungdomsboligprojekter samt de hidtil planlagte projekter på De Bynære Havnearealer set fra standpunkt i krydset ved Skovvejen og Langelinieparken. Ungdomsboligprojekter. Lokalplan 895. Illustration nr. 5 viser lokalplanens ungdomsboligprojekter samt de hidtil planlagte projekter på De Bynære Havnearealer set fra standpunkt ved Fiskeri- og Lystbådehavnen. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 895

38 28 Støjmæssige forhold Vejtrafikstøj De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbestemmelser. Lokalplanens område vil primært være belastet af vejtrafikstøj fra trafikken på Bernhardt Jensens Boulevard og Dagmar Petersens Gade, og sekundært fra Grete Løchtes Gade og Kristine Nielsens Gade. På baggrund af den nordiske beregningsmodel for vejtrafikstøj er støjniveauet på bebyggelsens facader beregnet til at variere mellem L den 49 og 69 db på døgnbasis. Da beregningerne viser, at det udendørs støjniveau på facader overskrider kommuneplanens støjgrænser, er der i lokalplanen optaget bestemmelser om, at det indendørs støjniveau skal sikres ved facadeisolering. Bestemmelserne fastlægger, at det indendørs støjniveau ved boligformål og offentlige formål i sove- og opholdsrum med åbne vinduer højst må være L den 46 db på døgn basis, og at det indendørs støjniveau ved erhvervsformål i kontorarbejdsrum med lukkede vinduer højst må være L den 38 db på døgnbasis. Samtidig med beregningerne af vejtrafikstøj på facaderne, er der foretaget beregninger af støjniveauet på de udendørs opholdsarealer, hvor støjniveauet ikke må overstige L den 58 db på døgnbasis. Støjniveauet kan overholdes f.eks. ved etablering af en 1,8 m høj skærm mod Bernhardt Jensens Boulevard og Dagmar Petersens Gade samt en delvis skærm mod Grete Løchtes Gade. Støj fra letbane Lokalplanområdet vil som følge af sin placering tæt på en planlagt letbane på et tidspunkt være belastet af støj og vibrationer fra banen. Af kommuneplanens støjbestemmelser fremgår det, at det konstante udendørs støjniveau, som banetrafik påfører boligbebyggelse, ikke må overstige L den 64 db på døgnbasis. Tilsvarende gælder det for bebyggelse til støjfølsomt erhverv og offentlige formål, at det konstante udendørs støjniveau, som banetrafikken påfører bebyggelsen ikke må overstige L den 69 db på døgnbasis. Derudover gælder bygningsreglementets krav vedrørende det indendørs støjniveau. Kommuneplanens støjbestemmelser vurderes umiddelbart at være overholdt. Støj fra søtrafik Færgedriften på Pier 3 (se kort med overordnet trafikstruktur på side 22) kan fortsætte frem til år 2020 i henhold til Mols-Liniens gældende lejekontrakt. Men det er hensigten, at gennemføre en flytning af færgeterminalen til en fremtidig havneudvidelse på Østhavnen, og at denne flytning tidsmæssigt kan fremskyndes. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 895

39 29 Af Kommuneplan 2009 fremgår, at der er behov for en udvidelse af Østhavnen, bl.a. for at muliggøre en flytning af Mols-Liniens færgeterminal hertil fra den nuværende placering på Pier 3 i Nordhavnen. Der peges på en ny placering på Østhavnen mod sydøst på ydersiden af det nuværende moleanlæg. Der sigtes på, at en indvielse af den udvidede Østhavn kan finde sted omkring år Støjberegninger af Mols-Liniens nuværende drift på Pier 3 viser, at der i tidsrummet ikke sker nogen overskridelse af grænseværdierne for støj i forhold til bebyggelse inden for denne lokalplans område. I aften- og natteperioden vil der være en mindre overskridelse ved sejlads med den ene type færge, som Mols- Linien sejler med. Øvrige støjgener fra Mols-Liniens aktivitet, herunder trafikstøj hidhørende fra trafik til og fra færgerne, fortsætter i perioden indtil udflytning. I miljørapporten, der følger lokalplanen, er der en uddybende redegørelse for støjforholdene relateret til hurtigfærgedriften (se afsnit om miljøvurdering side 32). Virksomhedsstøj fra Århus Havn Nordhavnen Lokalplanområdet omfatter et havneområde, hvor aktiviteterne knyttet til havnedrift er blevet nedlagt. Den nuværende støjbelastning fra virksomheder i lokalplanområdet er således ikke relevant for den fremtidige anvendelse. Øvrige virksomheder på Århus Havn Den nærmest miljøgodkendte virksomhed ligger ca. 400 m fra lokalplanområdet. Havneaktiviteterne og de tilknyttede virksomheders drift sker i dag på Mellemarmen, Oliehavnen og Østhavnen. Mellemarmen og Oliehavnen er beliggende m fra lokalplanområdet, og Østhavnen er ca m væk. Århus Havn er klassificeret som erhvervsområde, hvorfor virksomheder på havnen ikke må støje mere end 70 db(a) ved virksomhedens skel. Virksomhederne har generelt ikke udnyttet disse støjrammer, og mange af de bynære virksomheder har i øvrigt været underlagt det mere restriktive krav, at de ikke i bykerner (blandet bolig og erhverv) udendørs må give anledning til højere støjniveau i dag-, aften- og nattetimerne end 55, 45 og 40 db(a), jf. Miljøstyrelsens Vejledning 5/1984 om Ekstern Støj fra Virksomheder. Langt de fleste virksomheder på Århus Havn på Mellemarmen, på Oliehavnen og i Sydhavnen ligger tættere på blandede bolig- og erhvervsområder i byen end på Pier 4 (se kort side 22) og ved bebyggelse inden for lokalplanområdet. Såfremt virksomhederne overholder de almindelige støjkrav i bykernen i henhold til Miljøstyrelsens Vejledning 5/1984 om Ekstern Støj fra Virksomheder vurderes det, at de ud fra almindelige afstandsbetragtninger også overholder de støjkrav for blandet bolig og erhverv, der vil gælde ved bebyggelse inden for lokalplanområdet. For containerterminalerne APM Terminals og Cargo Service er støjpåvirkningen målt og beregnet i forbindelse med lokalplanlægning af andre områder på pier 4. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 895

Århus Kommune Lokalplan nr. 895

Århus Kommune Lokalplan nr. 895 Århus Kommune Lokalplan nr. 895 Område til ungdomsboliger/kollegier ved Bernhardt Jensens Boulevard, Nord-havnen, Århus Midtby. December 2010 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger/kollegier

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 933

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 933 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 933 Dette er en samlet pdf af forslag til lokalplan nr. 933 - Område til boliger ved Bernhardt Jensens Boulevard, Nordhavnen, Aarhus Midtby Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2009

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 953 Område til boliger ved Thit Jensens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby

Forslag til lokalplan nr. 953 Område til boliger ved Thit Jensens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby Den 9. juli 2013 Forslag til lokalplan nr. 953 Område til boliger ved Thit Jensens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 933. Område til boliger ved Bernhardt Jensens Boulevard, Nordhavnen, Aarhus Ø. April 2013

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 933. Område til boliger ved Bernhardt Jensens Boulevard, Nordhavnen, Aarhus Ø. April 2013 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 933 Område til boliger ved Bernhardt Jensens Boulevard, Nordhavnen, Aarhus Ø. April 2013 Lokalplan nr. 933 Område til boliger ved Bernhardt Jensens Boulevard, Aarhus Ø. Indeholder

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune. Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune. Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø Til: Teknisk Udvalg Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 10. marts 2014 7. februar 2014 Side 1 af 5 Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune 1. Konklusion

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 953. Område til boliger ved Thit Jensens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby. April 2014

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 953. Område til boliger ved Thit Jensens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby. April 2014 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 953 Område til boliger ved Thit Jensens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby April 2014 Lokalplan nr. 953 Område til boliger ved Thit Jensens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby Indeholder

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 974

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 974 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 974 Dette er en samlet pdf af forslag til Lokalplan nr. 974 - Boliger ved Grete Løchtes Gade, Aarhus Ø med Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 samt Miljørapport for samme. Forslagene

Læs mere

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. maj 2017 Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1061,

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 858

Århus Kommune Lokalplan nr. 858 Århus Kommune Lokalplan nr. 858 Blandet byområde på Nordhavnen Århus Midtby, -3. udbudsrunde Februar 2009 Århus Kommune Lokalplan nr.: Blandet byområde på Nordhavnen Århus Midtby, -3. UDBUDSRUNDE Indeholder

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 960

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 960 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 960 Dette er en samlet pdf af forslag til Lokalplan nr. 960 - Pakhus 2013 - Blandet byområde ved Mariane Thomsens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby med Tillæg nr. 31 til Kommuneplan

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boliger ved Grete Løchtes Gade, Aarhus Ø. September 2014

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boliger ved Grete Løchtes Gade, Aarhus Ø. September 2014 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 974 Boliger ved Grete Løchtes Gade, Aarhus Ø September 2014 CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Lokalplan nr. 974 Boliger ved Grete Løchtes Gade, Aarhus Ø Indeholder tillæg

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

Lokalplan nr. 953 FORSLAG. I offentlig høring fra 10. juli til 4 september 2013

Lokalplan nr. 953 FORSLAG. I offentlig høring fra 10. juli til 4 september 2013 Lokalplan nr. 953 FORSLAG I offentlig høring fra 10. juli til 4 september 2013 Område til boliger ved Thit Jensens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby Indeholder tillæg nr. 63 til Kommuneplan 2009 Om dette hæftes

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 933, Boliger, Nordhavnen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 933, Boliger, Nordhavnen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 933, Boliger, Nordhavnen 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2016 Lokalplan 1014, Blandet byområde i Gellerup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 891

Århus Kommune Lokalplan nr. 891 Århus Kommune Lokalplan nr. 891 Kontorbyggeri ved Nørreport, Pier 2, Århus Havn. December 2010 Århus Kommune Lokalplan nr.: Kontorbyggeri ved Nørreport, Pier 2, Århus Havn Indeholder tillæg nr. 21 til

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 859 Blandet byområde på Nordhavnen Århus Midtby, - 4. UDBUDSRUNDE November 2009 Århus Kommune Lokalplan nr.: Blandet byområde på Nordhavnen Århus Midtby, - 4. UDBUDSRUNDE Indeholder

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. april 2014 Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 974. Område til

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. november 2013

Indstilling. Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. november 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. november 2013 Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 953. Område til boliger ved Thit Jensens Gade,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. august 2016 Lokalplan 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 816 Blandet byområde på Nordhavnen Århus Midtby, - 2. UDBUDSRUNDE Maj 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Blandet byområde på Nordhavnen Århus Midtby, 2. udbudsrunde Indeholder

Læs mere

Lokalplan nr. 960 FORSLAG

Lokalplan nr. 960 FORSLAG Lokalplan nr. 960 FORSLAG Pakhus 2013 - Blandet byområde ved Marianne Thomsens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby. Indeholder tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2009 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit

Læs mere

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Miljøstyrelsen aar@mst.dk Side 1 af 5 Foreløbigt høringssvar vedrørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 755 Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde KONGSBAK INFORMATIK Juni 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde 755 Indeholder tillæg nr. 81 til Kommuneplan

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 858

Århus Kommune Lokalplan nr. 858 Århus Kommune Lokalplan nr. 858 Dette er en samlet pdf af forslag til lokalplan nr. 858 - Blandet byområde på Nordhavnen Århus Midtby, -3. udbudsrunde samt Miljøvurderingen for samme. Forslagene er offentlig

Læs mere

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. februar 2016 Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Område ved

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Blandet byområde ved Mariane Thomsens Gade, Pakhus 2013, Aarhus Ø. Februar 2015

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Blandet byområde ved Mariane Thomsens Gade, Pakhus 2013, Aarhus Ø. Februar 2015 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 960 Blandet byområde ved Mariane Thomsens Gade, Pakhus 2013, Aarhus Ø. Februar 2015 Lokalplan nr. 960 Aarhus Kommune Center for Byudvikling og Mobilitet Planafdelingen Januar

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 894

Århus Kommune Lokalplan nr. 894 Århus Kommune Lokalplan nr. 894 Dette er en samlet pdf af forslag til lokalplan nr. 894. Byggeri til undervisningsformål, Pier 2, Århus. Navitas Park samt Miljøvurderingen for samme. Forslagene er offentlig

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 815

Århus Kommune. Lokalplan nr. 815 Århus Kommune Lokalplan nr. 815 Dette er en samlet pdf af forslag til lokalplan nr. 815 - Blandet byområde på Nordhavnen Århus Midtby, -1. UDBUDSRUNDE samt Miljøvurderingen for samme. Forslagene er offentlig

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 797 Parkeringshus ved Århus Sygehus, Peter Sabroes Gade December 2007 Trøjborgvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Parkeringshus ved Århus Sygehus, Peter Sabroes Gade 797 Peter

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. september 2014 Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1059, Hejredalskvarteret - Endelig

Lokalplan 1059, Hejredalskvarteret - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. september 2017 Lokalplan 1059, Hejredalskvarteret - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1059, Boliger og erhverv

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen

LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-01 LYSTBÅDEHAVN REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Nærværende lokalplan 3-01

Læs mere

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001 829 Silkeborgvej Vesterbrogade Forslag Thorvaldsensgade Carl Blochs Gade Åboulevarden Vester

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 815

Århus Kommune. Lokalplan nr. 815 Århus Kommune Lokalplan nr. 815 Dette er en samlet pdf til den supplerende høring af forslag til lokalplan nr. 815 - Blandet byområde på Nordhavnen Århus Midtby, -1. UDBUDSRUNDE samt Miljøvurderingen for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 937 Område til boliger ved Skovvejen i Aarhus Midtby

Forslag til lokalplan nr. 937 Område til boliger ved Skovvejen i Aarhus Midtby Den 21. januar 2014 Forslag til lokalplan nr. 937 Område til boliger ved Skovvejen i Aarhus Midtby Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. Lokalplan nr. 990 FORSLAG

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. Lokalplan nr. 990 FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Lokalplan nr. 990 FORSLAG Blandet byområde ved Lokesvej, Åby Indeholder tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3.

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. august 2015 Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 997, Ceresområdet

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 863

Århus Kommune Lokalplan nr. 863 Århus Kommune Lokalplan nr. 863 Område til cityformål ved H. H. Seedorffs Stræde og Østergade Se endvidere lokalplan nr. 591 Oktober 2009 Sønder Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til cityformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 894. Byggeri til undervisningsformål, Pier 2, Aarhus. Navitas Park. Marts 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 894. Byggeri til undervisningsformål, Pier 2, Aarhus. Navitas Park. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 894 Byggeri til undervisningsformål, Pier 2, Aarhus. Navitas Park. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Byggeri til undervisningsformål, Pier 2, Aarhus. Navitas Park. Indeholder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere