Product no Februar 2013 Product name Saracen Delta (DIFLUFENICAN 500 g/l + FLORASULAM 50 SIKKERHEDSDATABLAD. Saracen Delta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Product no Februar 2013 Product name Saracen Delta (DIFLUFENICAN 500 g/l + FLORASULAM 50 SIKKERHEDSDATABLAD. Saracen Delta"

Transkript

1 Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Denmark tel: fax: SE No. DK Product no Februar 2013 Product name Saracen Delta (DIFLUFENICAN 500 g/l + FLORASULAM 50 Supersedes august 2012 Sikkerhedsdatablad i forhold til forordning 1907/2006 som ændret, samt dansk lovgivning Side 1 of 15 SIKKERHEDSDATABLAD Saracen Delta (DIFLUFENICAN 500 g/l + FLORASULAM 50 Revideret udgave: Ændrede afsnit og ny information er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator... Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet DIFLUFENICAN 500 g/l + FLORASULAM 50 g/l SC Saracen Delta Må kun benyttes som ukrudtsmiddel. CHEMINOVA A/S P.O. Box 9 DK-7620 Lemvig Denmark 1.4. Nødtelefon... (+45) (24 timer; kun i nødstilfælde) PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Produktets DPD-klassificering ifølge direktiv 1999/45/EF som ændret Produktets CLP-klassificering ifølge Reg. 1272/2008 som ændret WHO-klassificering... Ifølge Guidelines to Classification 2009 Sundhedsfarer... Se punkt 16 for den fulde tekst af R-sætninger og faresætninger. N;R50/53 Farer for vandmiljøet: Akut kategori 1 (H400) Kronisk kategori 1 (H410) Klasse U (unlikely to present acute hazard in normal use) Produktet vil sandsynligvis ikke udgøre en sundhedsrisiko ved normal brug. Det skal imidlertid altid blive brugt med vanlig omhu ved håndtering af kemikalier.

2 Side 2 af 15 Miljøfarer... Produktet er et herbicid og forventes derfor at være skadeligt for alle grønne planter Mærkningselementer Ifølge direktiv 1999/45/EC som ændret Faresymbol... N Miljøfarlig Indeholder diflufenican og florasulam R-sætning R50/53... Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. S-sætninger S60... S61... Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning / leverandørbrugsanvisning. Øvrige bemærkninger... Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse en allergisk reaktion. For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Supplerende sætninger for brug af produktet til plantebeskyttelse S2... Opbevares utilgængeligt for børn. S23... Undgå indånding af aerosol-tåger. S29... Må ikke tømmes i kloakafløb. SP1... Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere der har indeholdt produktet. [Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.] Ifølge EU forordning 1272/2008 som ændret Produktidentifikator... Diflufenican 500 g/l + Florasulam 50 g/l SC Farepiktogrammer (GHS09)... Signalord... Faresætninger H Supplerende oplysninger EUH EUH Supplerende sætninger for brug af Advarsel Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse en allergisk reaktion. Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholde-

3 Side 3 af 15 produktet til plantebeskyttelse: SP1 Sikkerhedssætninger P P P re der har indeholdt produktet. [Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje]. Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamles. Indholdet/beholderen bortskaffes som farligt affald Andre farer... Produktet opfylder ikke kriterierne for at være PBT eller vpvb. PUNKT 3 : SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER 3.1. Stoffer... Produktet er en blanding og ikke et stof Blandinger... Se punkt 16 for den fulde tekst af R-sætninger og faresætninger Aktivstoffer Diflufenican... Indhold: 41 vægt% CAS navn... 3-Pyridinecarboxamide, N-(2,4-difluorophenyl)-2-[3-(trifluoro- methyl)phenoxy]- CAS nr IUPAC navn... 2,4 -Difluor-2-(α,α,α-trifluor-m-tolyloxy)nicotinanilid ISO navn/eu navn... Diflufenican EC nr. (listenr.) EU index nr Aktivstoffets DSD-klassificering R52/53 Aktivstoffets CLP-klassificering Farer for vandmiljøet: Kronisk kategori 3 (H412) Strukturformel... Florasulam... Indhold: 4 vægt% CAS navn... N-(2,6-Difluorophenyl)-8-fluoro-5-methoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]- pyrimidine-2-sulfonamide CAS nr IUPAC navn(e)... 2',6',8-Trifluor-5-methoxy[1,2,4]triazol[1,5-c]pyrimidin- 2-sulfonanilid ISO navn/eu navn... Florasulam EC nr. (listenr.) EU index nr Aktivstoffets DSD-klassificering N;R50/53 Aktivstoffets CLP-klassificering Farer for vandmiljøet: Akut kategori 1 (H400) Kronisk kategori 1 (H410)

4 Side 4 af 15 Strukturformel... Oplysningspligtige stoffer Indhold (% w/w) CAS nr. EC nr. (EINECS nr.) DSD-klassificering CLP-klassificering Natrium alkylnaphtalene sulfonatformaldehyd kondensat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on Xi;R36/38 Lokalirriterende 0, Xn;R22 Xi;R38-41 R43 N;R50 Skadelig, farligt for miljøet Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Acute Tox. 4 (H302) Hudirrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding... Kontakt med huden... Kontakt med øjnene... Indtagelse Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Fjern øjeblikkeligt vedkommende fra eksponering, hvis ubehag mærkes. Milde omstændigheder: Overvåg vedkommende. Søg lægehjælp ved vedvarende ubehag. Alvorlige omstændigheder: Tilkald lægehjælp med det same eller ring efter en ambulance. Fjern omgående kontamineret tøj og fodtøj. Skyl huden med store mængder vand. Vask med van dog sæbe. Tilkald lægehjælp, hvis irritation udvikler sig. Immediately rinse eyes with much water or eyewash solution, occasionally opening eyelids, until no evidence of chemical remains. Remove contact lenses after a few minutes and rinse again. See physician if irritation persists. Fremkald ikke opkastning. Skyl straks munden og drik vand eller mælk. Skyl munden og drik væske igen, hvis opkastning sker. Kontakt en læge eller få lægehjælp straks efter. Ukendt. Forgiftning er usandsynlig, medmindre store mængder er indtaget. I akutte giftighedstest på diflufenican var kun uspecifikke tegn på giftighed observeret.

5 Side 5 af Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Anvisninger til lægen... Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig i tilfælde af indtagelse. Det anbefales at medbringe dette sikkerhedsdatablad til den behandlende læge. En specifik modgift mod dette produkt findes ikke. Maveskylning og/eller administration af aktivt kul kan overvejes. Efter dekontaminering skal behandling af eksponering rettes på kontrol af symptomer og den kliniske tilstand. PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE 5.1. Slukningsmidler... Pulver eller kulsyre ved mindre brande, vandtåge eller skum ved større brande. Anvend ikke samlet vandstråle Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen De væsentligste nedbrydningsprodukter er flygtige, giftige, lokalirriterende og brandbare stoffer som hydrogen fluorid, diverse fluorinerede organiske forbindelser, nitrogenoxider, svovldioxid, kulilte og kuldioxid Anvisningen til brandmandskab For at holde beholdere og tanke der er særlig eksponerede for brand, oversprøjt da med vand. For at undgå farlige dampe og giftige nedbrydningsprodukter, skal man derfor nærme sig brandstedet fra vindsiden. Bekæmp ilden fra sikret område eller fra den størst mulige distance fra brandstedet. Inddæm området for at forebygge afstrømning af vand. Firemen should wear self-contained breathing apparatus and protective clothing. PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Det anbefales at have en handlingsplan forberedt i tilfælde af spild. Til opsamling af spild bør tomme kar, som kan lukkes, være til rådighed. I tilfælde af store spild (involverende 10 tons af produktet eller mere) 1. Brug personlige værnemidler; se punkt 8 2. Ring til nødtelefon nummeret; se punkt 1 3. Kontakt myndigheder. Anvend alle nødvendige personlige værnemidler ved oprydning. Afhængig af spildets omfang kan det betyde anvendelse af åndedrætsbeskyttelse, ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller, kemikalieresistent tøj, handsker og støvler. Spildet søges standset hurtigst muligt, hvis det kan gøres sikkert Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå yderligere spredning på overflade, jord eller i vandløb. Undgå udskylning til spildevandssystemer. Ukontrolleret udslip i vandløb skal meldes til de ansvarlige myndigheder Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Det anbefales at overveje muligheder for at forebygge skadelige effekter af spild, såsom inddæmning eller tildækning. Se GHS (Bilag 4, afsnit 6). Afløb tildækkes, hvis situationen kræver det. Mindre spild på gul-

6 Side 6 af 15 vet eller på anden uigennemtrængelig flade bør absorberes i et absorberende materiale såsom universalbindemiddel, Fuller s jord eller en anden absorberende slags ler. Opsaml kontamineret absorberende materiale i egnede beholdere. Arealet renses med fugtig klud og/eller stærk detergent og meget vand. Absorber skyllevandet egnet absorption og opsaml i egnede beholdere. De brugte beholdere skal være ordentligt forseglede og forsynet med mærker. Store spild som trænger ned i jorden skal graves op og opsamles i egnede containere. Spild i vand søges inddæmmet så meget som muligt ved isolation af det forurenede vand, som skal samles og fjernes til behandling eller bortskaffelse Henvisning til andre punkter... Se underpunkt 8.2. for personlige værnemidler. Se punkt 13 for bortskaffelse. PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering I industrielle omgivelser anbefales det at undgå alt personlig kontakt med stoffet, hvis muligt ved brug af fjernstyrede lukkede systemer. Ellers bør stoffet behandles maskinelt så meget som muligt. Effektiv mekanisk ventilation eller lokal udsugning bør forefindes. Udstødningsgasserne bør renses eller behandles på anden vis. Se pkt. 8 for personlig beskyttelse i denne situation. Til brug som ukrudtsmiddel ses først efter påkrævede forholdsregler og anvisninger til brug af personlige værnemidler på den officielt godkendte etiket på eller i emballagen, eller anden officiel vejledning eller gældende lovgivning. Hvis disse ikke findes, se pkt. 8. Fjern omgående kontamineret beklædning. Vask omhyggeligt efter arbejde. Vask handsker med vand og sæbe før de fjernes. Efter arbejde skal al arbejdstøj og fodtøj tages af. Tag et brusebad og brug vand og sæbe. Brug kun rent tøj når arbejdet forlades. Vask beskyttelsestøj og beskyttelsesudstyr med vand og sæbe efter brug. Undgå udledning til miljøet. Opsaml alt spildmateriale og efterladenskaber fra rengørings materiel etc., og bortskaf det som farligt spild. Se pkt. 13 for bortskaffelse Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Produktet er stabilt under normale oplagringsforhold. Opbevares i lukkede og mærkede beholdere. Opbevaringsrummet bør være bygget af ildfaste materialer, lukket, tørt, ventileret og med uigennemtrængeligt gulv, utilgængeligt for børn og uautoriserede personer. Rummet bør kun bruges til opbevaring af kemikalier. Fødevarer, drikkevarer, foder og såsæd bør ikke være til stede 7.3. Særlige anvendelser... Produktet er et registreret bekæmpelsesmiddel, som udelukkende må bruges til godkendte anvendelser i overensstemmelse med en etiket godkendt af myndighederne.

7 Side 7 af 15 PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1. Kontrolparametre Personlige eksponeringsgrænser... Diflufenican DNEL, systemic... PNEC, aquatic... Florasulam DNEL, systemic... PNEC, aquatic environment... Så vidt vi ved, er personlige eksponeringsgrænser ikke blevet etableret for nogle af ingredienserne. Personlige eksponeringsgrænser defineret af lokale regulativer kan eksistere og skal derfor overholdes mg/kg bw/day 2.5 ng/l 1 mg/kg bw/day 62 ng/l 8.2. Eksponeringskontrol... Når arbejdet foregår i lukkede systemer, er der ikke behov for personlige værnemidler. Følgende gælder andre situationer, når lukkede systemer ikke kan anvendes, eller når det er nødvendigt at åbne systemet. Det bør overvejes at rense systemet før åbning for at undgå risikabel eksponering. De nævnte forholdsregler gælder først og fremmest arbejdet med det ufortyndede produkt og fremstillingen af sprøjteopløsningen, men kan også anbefales til sprøjtning. Åndedrætsværn... Det anbefales at anvende friskluftforsyning v.hj.a. ventilation i størst muligt omfang. Åndedrætsværn anvendes hvis ventilationen er utilstrækkelig. Filtertype A2B2E2K2HgP3 (kombinationsfilter; farvekode brun, grå, gul, grøn og hvid). Beskyttelseshandsker Øjenbeskyttelse... Anvend kemikalieresistente handsker såsom laminat, butylgummi, nitrilgummi eller viton. Gennembrudstiden for produktet af disse materialer er ukendt, men det er forventet at det vil give passende beskyttelse. Anvend sikkerhedsbriller. Det anbefales at have en øjenskyller til rådighed indenfor rækkevidde i arbejdsarealet, når risikoen for øjenkontakt eksisterer. Anden hudbeskyttelse Anvend egnet kemikalieresistent beskyttelsestøj, for at undgå kontakt med huden afhængig af eksponeringens omfang. Under normale arbejdsomstændigheder, når eksponering for materialet ikke kan undgås for en begrænset tidsperiode, kan anvendelse af vandafvisende bukser og forklæde eller coveralls af PE være tilstrækkelig. Coveralls af PE skal kasseres efter brug såfremt de er kontamineret. I tilfælde af eksponering af betydning eller langvarig eksponering kan coveralls af barrierelaminat være påkrævet. PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

8 Side 8 af 15 Udseende... Uigennemsigtig, off-hvid væske Lugt... Lugt af blandede kemikalier Lugttærskel... Ikke målt ph-værdi... Ufortyndet: 4,46 ved 25 C 1% fortynding i vand: 4,53 ved 25 C Smeltepunkt... Ikke målt Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval... Ikke målt Flammepunkt... Ikke brændbart. Flammen er slukket ved 74 C i Setaflash tester (lukket kop) Fordampningshastighed... Ikke målt Antændelighed (fast stof, luftart) Ikke gældende (substansen er flydende) Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser... Ikke målt Damptryk... Diflufenican : 4,25 x 10-6 Pa ved 25 C 8,19 x 10-6 Pa ved 35 C Florasulam : 6,55 x 10-5 Pa ved 25 C Dampmassefylde... Ikke målt Relativ massefylde... 1,22 Opløselighed(er)... Opløselighed af diflufenican ved 20 C i: 1,2-dichlorethan g/l acetone g/l ethylacetat g/l methanol < 10 g/l hexan < 10 g/l xylen g/l vand < 0,05 mg/l at 25 C Opløselighed af florasulam ved 20 C i: acetone 96 g/l methanol 8,4 g/l dichlormethan 5,6 g/l ethylacetat 16 g/l n-octanol 0,16 g/l p-xylen 0,19 g/l n-heptan 0,036 g/l vand 0,027 g/l ved ph 4 4,8 g/l ved ph 7 49 g/l ved ph 9 Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Diflufenican : log K ow = 4,9 Florasulam : log K ow = 1,11 ved ph 3 og 25 C log K ow = -1,10 ved ph 7 og 25 C log K ow = -1,79 ved ph 10.0 og 25 C Selvantændelsestemperatur... Ingen under 600 C hvis nogen overhovedet Dekomponeringstemperatur... Ikke målt Viskositet mpa.s ved 20 C 1277 mpa.s ved 40 C Eksplosive egenskaber... Ikke eksplosivt Oxiderende egenskaber... Ikke oxiderende 9.2. Andre oplysninger Miscibility... Produktet er blandbart med vand. PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet... Produktet har ingen kendte specielle reaktive egenskaber.

9 Side 9 af Kemisk stabilitet... Produktet er stabilt ved stuetemperatur Risiko for farlige reaktioner... Ingen kendte Forhold, som skal undgås... Opvarmning af produktet kan producere skadelige og generende dampe Materialer der skal undgås... Ingen kendte Farlige nedbrydningsprodukter Se underpunkt 5.2. PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Oplysninger om toksikologiske virkninger Produkt Akut giftighed... Produktet er ikke skadeligt ved inhalering, i kontakt med huden eller hvis slugt. Den akutte giftighed af produktet er målt som: Optagelsesvej: - indtagelse LD 50, oral, rat: > 5000 mg/kg (metode OECD 425) - hud LD 50, dermal, rat: > 5000 mg/kg (metode OECD 402) - indånding LC 50, inhalation, rat: > 3.98 mg/l/4 h (metode OECD 403) Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. (K.f.K.i.o.) Hudætsning/-irritation... Alvorlig øjenskade/øjenirritation Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Aspirationsfare... Symptomer og effekter, akutte og forsinkede Produktet er ikke hudirriterende (metode OECD 404). K.f.K.i.o. Produktet er ikke øjenirriterende (metode OECD 405). K.f.K.i.o. Produktet er ikke hudsensibiliserende (metode OECD 429). K.f.K.i.o. Produktet indeholder ingen ingredienser med kendt aspirationsfare eller lungebetændelsesfare. K.f.K.i.o. Ukendt. Forgiftning er usandsynlig, medmindre store mængder er indtaget. I akutte giftigheds test på diflufenican var der kun observeret uspecifikke tegn på giftighed. Diflufenican Akut giftighed... Substansen er ikke skadeligt ved inhalering, i kontakt med huden eller hvis slugt. K.f.K.i.o. Den akutte giftighed af produktet er målt som: Optagelsesvej: - indtagelse LD 50, oral, rat: > 5000 mg/kg (5 studier) - hud LD 50, dermal, rat: > 2000 mg/kg (metode OECD 402) - indånding LC 50, indånding, rat: > 5.12 mg/l/4 h (metode US EPA (1985)) Hudætsning/-irritation... Alvorlig øjenskade/øjenirritation Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Stoffet er ikke hudirriterende (metode US EPA (1985)). K.f.K.i.o. Stoffet kan være mildt øjenirriterende (US EPA (1985)). K.f.K.i.o. Produktet er ikke sensibiliserende i en Local Lymph Node Assay. (metode OECD 429). K.f.K.i.o.

10 Side 10 af 15 Kimcellemutagenicitet... Kræftfremkaldende egenskaber... Reproduktionstoksicitet... Enkel STOT-eksponering... Gentagne STOT-eksponeringer... Resultater af in vitro test på diflufenican er flertydige (5 studier), men diflufenican var ikke mutagen i in vivo testen (metode OECD 475). K.f.K.i.o. Der er ikke fundet tegn på kræftfremkaldende egenskaber for diflufenican (metode OECD 453). K.f.K.i.o. Der er ikke fundet specifikke skadelige virkninger for forplantningsevnen og afkom ved brug af diflufenican. Diflufenican har ingen skadelige virkninger på udviklingen af afkom. (3 studier). K.f.K.i.o. Så vidt vi ved er ingen specifikke effekter for produktet blevet observeret. K.f.K.i.o. Specifikt målorgan: Intet specifik målorgan NOEL: 8 8,7 mg/kg bw/dag i et13 ugers rotte studie. Ved denne eksponering blev der fundet en forøgelse af legemsvægten (metode OECD 408). K.f.K.i.o. Florasulam Akut giftighed... Florasulam er ikke betragtet som skadeligt ved indånding, I kontakt med huden eller hvis slugt. K.f.K.i.o. Den akutte giftighed er målt ved: Optagelsesvej: - indtagelse LD 50, oral, rat: > 5000 mg/kg (metode OECD 425) - hud LD 50, dermal, rat: > 2000 mg/kg (metode OECD 402) - indånding LC 50, indånding, rat: > 5.09 mg/l/4 h (metode OECD 403) Hudætsning/-irritation... Alvorlig øjenskade/øjenirritation Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering... Kimcellemutagenicitet... Kræftfremkaldende egenskaber... Reproduktionstoksicitet... Enkel STOT-eksponering... Gentagne STOT-eksponeringer... Stoffet er ikke hudirriterende. (metode OECD 404). K.f.K.i.o. Stoffet er ikke øjenirriterende (metode OECD 405). K.f.K.i.o. Ikke en hudsensibilisator (metode OECD 429). K.f.K.i.o. Ikke mutationsfremmende hos Kinesiske hamstres ovarieceller (EU method B.17). K.f.K.i.o. Ingen indikationer af kræftfremkaldende effekter var fundet ved florasulam hos rotter og mus (metoder OECD 453 og EU metode B). K.f.K.i.o. Der er ikke fundet skadelige effekter på fertiliteten ved brug af florasulam ved ikke-giftige doser for moderdyrene (metode OECD 416). Ingen indikationer af teratogen (misdannelse) effekter af florasulam er fundet hos rotter og kaniner (metode OECD 414). K.f.K.i.o. Så vidt vi ved er der ikke blevet observeret nogle specifikke effekter ved brug af produktet. K.f.K.i.o. Specifikt målorgan: nyre LOAEL: 500 mg/kg bw/dag I en 90 dages rotte studie (hypertrofi af tubulus renalis colligens)(eu metode B). K.f.K.i.o.

11 Side 11 af 15 Sodium alkylnaphthalene sulphonate-formaldehyde condensate Akut giftighed... Produktet er ikke skadeligt ved enestående eksponering. K.f.K.i.o. Optagelsesvej: - indtagelse LD 50, oral, rat: > 4500 mg/kg - hud LD 50, dermal, rat: ikke tilgængelig - indånding LC 50, indånding, rat: ikke tilgængelig Hudætsning/-irritation... Alvorlig øjenskade/øjenirritation Enkel STOT-eksponering... Stoffet er hudirriterende. Stoffet er øjenirriterende. Indånding af støv kan forårsage irritation af luftveje. Det er ikke tydeligt om kriterierne for klassificering er imødekommet. 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one Akut giftighed... Produktet er ikke skadeligt ved indtagelse. Optagelsesvej: - indtagelse LD 50, oral, rat (male): 670 mg/kg LD 50, oral, rat (female): 784 mg/kg (metode OPPTS ; målt på 73% solution) - hud LD 50, dermal, rat: > 2000 mg/kg (metode OPPTS ; målt på 73% solution) - indånding LC 50, indånding, rat: ikke tilgængelig Hudætsning/-irritation... Moderat hudirriterende (metode OPPTS ). Alvorlig øjenskade/øjenirritation Alvorligt øjenirriterende (metode OPPTS ). Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Kimcellemutagenicitet... Kræftfremkaldende egenskaber... Reproduktionstoksicitet... Moderat hudrelateret sensibiliserende på forsøgskaniner (metode OPPTS ). Produktet lader til at være signifikant mere sensibiliserende for mennesker. Alle accepterede mutationsfremmende studier viste en negative mutationsfremmende respons for det givne kemikalie. K.f.K.i.o. Kortsigtede tests og en overvejelse af strukturen har vist, at produktet sandsynligvis ikke har fremlagt en kræftfremkaldende risiko for en mand. K.f.K.i.o. Forplantningsstudiet viste ikke beviser på øget modtagelighed af afkom. Udviklingseffekter bestod af moderat forsinkede knogledannelse. K.f.K.i.o. PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER Giftighed... Begge de aktive ingredienser er særdeles giftig for mange plantearter. Produktet er anset som ikke-giftigt for fisk, vandlevende invertebrater, jordbundsmakroorganismer, fugle, pattedyr og insekter. Det kan have effekter på kort sigt på jordbundsmikroorganismer men ingen signifikante langtidseffekter er blevet observeret. Det følgende er blevet målt på produktet:

12 Side 12 af 15 - Fisk Regnbureørred(Oncorhynchus mykiss) h LC 50 : > 100 mg/l - Invertebrater Dafnier (Daphnia magna) h EC 50 : > 100 mg/l - Regnorme Eisenia foetida day LC 50 : 1000 mg/kg tør jord - Insekter Bier h LD 50, oral: > 214 µg/bi 48-h LD 50, kontakt: > 235 µg/bi Den målte økotoksicitet af de aktive ingredienser er: Diflufenican Florasulam - Alger Grønne alger (Pseudokirchneriella subcapitata)... IC µg/l 8.94 µg/l - Planter Andemad (Lemna gibba)... EC µg/l 1.18 µg/l - Fugle Gråænder (Anas platyrhynchos)... LD 50 > 4000 mg/kg > 5000 mg/kg Persistens og nedbrydelighed... Diflufenican er ikke hastigt nedbrudt i miljøet eller spildevands rensningsanlæg. Den primære halveringstid i jordbunden kan variere fra adskillige måneder til et år, afhængigt af omstændighederne. Florasulam er ikke let bionedbrydelig. Det er ikke persistent i aerob jord eller aerobt vand, men det nedbrydes til dets primære nedbrydningsprodukt, N-(2,6-difluorphenyl)-8-fluor-5-hydroxy- [1,2,4]triazol[1,5-c]pyrimidin-2-sulfonamid, som derefter nedbrydes langsommere i jord eller endda er stabilt i nogle vandsystemer, og mere mobilt end florasulam. Nedbrydningen af florasulam varierer med omstændigheder, med halv-levetider fra 2 til 18 dage i aerob jord. Nedbrydningen foregår hovedsageligt mikrobiologisk. Produktet indeholder små mængder af andre ingredienser som ikke er let bionedbrydelige og er muligvis ikke nedbrydelige i et spildevandsrensningsanlæg Bioakkumuleringspotentiale... Se punkt 9 for oktanol-vand fordelingskoefficient. Diflufenican har bioakkumuleringspotentiale. Biokoncentrationsfaktoren var målt til cirka 1500 for hele fisk (regnbueørred) Det blev udskilt inden 14 dage. Pga. den høje opløselighed i vand, bioakkumulerer florasulam ikke. Biokoncentrationsfaktoren er < Mobilitet i jord... I miljøet er diflufenican ikke mobil, men er let absorberet af jordbundspartikler. Under normale omstændigheder er florasulam mobilt i jorbunden. Det har potentiale til at kunne lækkes til grundvandet Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Ingen af ingredienserne opfylder kriterierne for at være PBT eller vpvb Andre negative virkninger... Der kendes ikke til andre negative virkninger i miljøet. PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Metoder til affaldsbehandling... Rester af produktet og tom men ikke rengjort emballage skal be-

13 Side 13 af 15 tragtes som farligt affald. Bortskaffelse af produkt... Ifølge Affaldsrammedirektivet 2008/98/EF skal muligheder for genanvendelse eller genvinding først undersøges. Affald, som ikke kan anvendes eller genvindes kemisk, bortskaffes i overensstemmelse med dansk lovgivning som kemikalieaffald ved aflevering til kommunal modtagestation eller Kommunekemi. Kemikalieaffaldsgruppe: T Kemikalieaffaldskortnr.: EAK-kode: Pesticider, Kontaminer ikke vand, fødevarer, foderstoffer og såsæd ved opmagasinering eller bortskaffelse. Udled ikke til kloakledninger. Bortskaffelse af emballage... Tomme containere kan indeholde dampe og produktrester. Anvend alle nødvendige sikkerhedsforholdsregler indtil containerne er renset eller tilintetgjort. PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO klassificering UN-nummer UN forsendelsesbetegnelse... (UN proper shipping name) Miljøfarlig væske, n.o.s. (diflufenican og florasulam) Transportfareklasse(r) Emballagegruppe... III Miljøfarer... Havforurenende Særlige forsigtighedsregler for brugeren Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Undgå udledning til miljøet. Produktet transporteres ikke i bulk tankskibe. PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Seveso kategori i bilag I, del 2, til Dir. 96/82/EC: Miljøfarlig. Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse). Det er ikke tilladt at unge under 18-års alderen arbejder med produktet. Alle ingredienserne er omfattet af EU-kemikalielovgivning Kemikaliesikkerhedsvurdering En kemikaliesikkerhedsvurdering påkræves ikke inkluderet for dette produkt.

14 Side 14 af 15 PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER Relevante ændringer i sikkerhedsdatabladet Akut giftigheds- og økotoksicitetsdata målt på produktet er blevet tilføjet i punkt 11 og 12. Liste af forkortelser... CAS Chemical Abstracts Service CLP Classification, Labelling and Packaging; henviser til EU forordning 1272/2008 som ændret Dir. Direktiv DNEL Derived No Effect Level DPD Dangerous Preparation Directive; henviser til direktiv 1999/45/EF som ændret DSD Dangerous Substance Directive; henviser til direktiv 67/548/EEC som ændret EC European Community EC 50 Effektkoncentration 50% EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances GHS Globally Harmonized classification and labelling System of chemicals, fjerde reviderede udgave 2011 IBC International Bulk Chemical code IC 50 Hæmningskoncentration 50% ISO International Organisation for Standardization IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry K.f.K.i.o. Kriterierne for klassificering ikke opfyldt. (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.) LC 50 Dødelig koncentration 50% LD 50 Dødelig dosis 50% LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level MARPOL Regler fra International Maritime Organisation (IMO) for varer, der er farlige for havmiljøet NOEL No Observed Effect Level N.o.s. Not otherwise specified OECD Organisation for Economic Cooperation and Development OPPTS Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic PE Polyethylene PNEC Predicted No Effect Concentration Reg. Regulation R-sætning Risikosætning SC Suspension Concentrate SDS Safety Data Sheet S-sætning Sikkerhedssætning STOT Specific Target Organ Toxicity US EPA Environmental Protection Agency (USA) vpvb very Persistent, very Bioaccumulative WHO World Health Organisation Referencer... Klassificeringsmetoder... Målte data på dette produkt er ikke offentliggjorte virksomhedsdata. Data for ingredienserne er tilgængelige fra offentliggjort materiale og kan findes flere steder. Beregningsregler

15 Side 15 af 15 Brugte R-sætninger... R22 Farlig ved indtagelse. R36/38 Irriterer øjnene og huden. R38 Irriterer huden. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Brugte CLP faresætninger... H302 Farlig ved indtagelse. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarende virkning. EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. Rådgivning om egnet uddannelse/ instruktion af arbejdstagere Materialet må kun udbringes af personer, som er i besiddelse af et gyldigt sprøjtebevis eller sprøjtecertifikat i.h.t. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 360 af som ændret (om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler). Dette gælder dog ikke for elever under uddannelse. Informationen præsenteret i dette sikkerhedsdatablad anses for at være nøjagtig og pålidelig, men brug af materialet varierer og der kan være situationer ikke forudset af Cheminova A/S. Materialets bruger bør overveje informationens gyldighed under brugerens specifikke omstændigheder. Fremstillet af: Cheminova A/S Afdeling for Sikkerhed, Sundhed, Miljø og Kvalitet / GHB

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 16-04-2014 Erstatter: 14-07-2011 Version: 20 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI 99 EXTREME

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 17-05-2013 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: BorSupport 150F 1.2.

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 21-10-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Fabric Softener 12 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 2K Reaktiv Komp. B PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 2K Reaktiv Komponent B 1.2 Relevante

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version:

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 27-01-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Reparationsmaling til lakeret zink

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Insektmiddel. Miljøstyrelsens reg. nr.: 509-5. Suspensionskoncentrat.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: Novitron DAM TEC 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Ukrudtsmiddel. Miljøstyrelsens

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Nature Shampoo. Erstatter dato: 09-02-2015 Revisionsdato: 05-01-2016

Sikkerhedsdatablad. Nature Shampoo. Erstatter dato: 09-02-2015 Revisionsdato: 05-01-2016 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Øvrig Information: Produktet er et kosmetisk produkt, som er omfatttet af Europa-Parlamentets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel Sikkerhedsdatablad Revision: 28-06-2012 Erstatter: 24-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Desinfektionsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 09-04-2015 Erstatter: 15-11-2012 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: LGGB 2

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-10-2012 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Repa Quick 20 PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 03-10-2012 Version: V001,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 51212 Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udstedelsesdato: 18-06-2015 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Udstedelsesdato: 18-06-2015 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-06-2015 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LEGE 2 12 Relevante identificerede

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 04-12-2013 Erstatter: 25-01-2012 Version: 0101 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: R10 Lugtfjerner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-07-2014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sigmaresist 22 Varenummer:

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02102013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: MST reg. Nr. 36428 Handelsnavn: MyreFri

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Locobase Repair. Erstatter dato: 09-03-2015 Revisionsdato: 07-01-2016

Sikkerhedsdatablad. Locobase Repair. Erstatter dato: 09-03-2015 Revisionsdato: 07-01-2016 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Produktet er et kosmetisk produkt, som er omfatttet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 593 0591, 593 0601, 593 0625, 593 0632, 593 1442

Sikkerhedsdatablad 593 0591, 593 0601, 593 0625, 593 0632, 593 1442 Sikkerhedsdatablad Revision: 02-10-2014 Erstatter: 25-06-2013 Version: 01.01/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Monteringspasta

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08062015 Erstatter: 19112014 Version: 0101/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flokningsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 31-01-2014 Erstatter: 17-06-2010 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sæbespåner

Læs mere

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: Ikke relevant Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 06-06-2011 Erstatter: 22-09-2010 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Håndopvask 12 Relevante

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Revision: 11-02-2014 Erstatter: 16-11-2012 Version: 02.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Revision: 11-02-2014 Erstatter: 16-11-2012 Version: 02.00/DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 11-02-2014 Erstatter: 16-11-2012 Version: 0200/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LGMT 2 12

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 04102011 Erstatter: 26112008 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Natursæbe 1.2. Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 09032011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Oliekridt 12 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 16-05-2013 Erstatter: 14-02-2011 Version: 20 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI 44 Transparent

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-05-2013 Erstatter: 06-08-2009 Version: 20 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI Vinduesmaling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 31-10-2016 Version: 01.01 / DK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Cembrit Construction,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 10-11-2015 Erstatter: 18-06-2014 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Pool Flocking

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kalkbeskyttelsesmiddel - Kalkschutzmittel

Sikkerhedsdatablad. Kalkbeskyttelsesmiddel - Kalkschutzmittel Sikkerhedsdatablad Revision: 27-06-2012 Erstatter: 09-06-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Kalkbeskyttelsesmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NOVABALANCE PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD NOVABALANCE PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Denmark tel: +45 9690 9690 fax: +45 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.com SE No. DK 12 76 00 43 Produktnr. April 2013 Produktnavn NOVABALANCE Erstatter

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1. Prodtidentifikator

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1. Prodtidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1. Prodtidentifikator Handelsnavn: Kongerslev Havekalk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 15-05-2013 Erstatter: 28-01-2011 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Plast

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Limstænger til limpistoler. Udstedelsesdato: 25-01-2013 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Limstænger til limpistoler. Udstedelsesdato: 25-01-2013 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 25-01-2013 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Limstænger til limpistoler

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse ph-plus Stofnavn: Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Vurdering for PBT og vpvb er ikke foretaget. w/w% Note EF-nummer

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Vurdering for PBT og vpvb er ikke foretaget. w/w% Note EF-nummer Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 20-12-2012 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Optima Ultra Plus LE 5W-30

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 1K Svindfri. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 1K Svindfri. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 1K Svindfri PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 1K Svindfri 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Rengørings- og skadeservicebranchen. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Rengørings- og skadeservicebranchen. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 15-01-2013 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: uriclean 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Spartelmasse.

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Spartelmasse. Kabe Spartel SDS Revision: 01-12-2013 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Kabe spartel 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vinduesrens klar til brug. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Vinduesrens klar til brug. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 07-10-2016 Erstatter: 19-11-2015 Version: 01.03/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Vinduesrens

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD020115 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher MediClean. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 31-03-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher MediClean. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 31-03-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 31-03-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher MediClean Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. TERRA-S punkteringsbeskyttelse Industri

Sikkerhedsdatablad. TERRA-S punkteringsbeskyttelse Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 27-02-2014 Erstatter: 21-06-2007 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: TERRA-S punkteringsbeskyttelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmafloor Dammbindning 1K 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Revision: 05-02-2013 Erstatter: Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Letvægtsfiller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lim stift, klar & hård (PVP). Udstedelsesdato: 24-06-2013 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Lim stift, klar & hård (PVP). Udstedelsesdato: 24-06-2013 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 24062013 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Lim stift, klar & hård

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Archaia Rødvig Kalkmælk

Sikkerhedsdatablad. Flügger Archaia Rødvig Kalkmælk Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-04-2013 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Archaia Rødvig Kalkmælk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 20112015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sterling Køleskabsrens Produkt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Impra Træ & metal V40

Sikkerhedsdatablad. Impra Træ & metal V40 Sikkerhedsdatablad Revision: 01-06-2014 Erstatter: 01-01-2013 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Impra Træ &

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere