Aalborg Kommune. Fenris Allé HÅNDBOG FOR DRIFT AF LAR-ANLÆG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Kommune. Fenris Allé HÅNDBOG FOR DRIFT AF LAR-ANLÆG"

Transkript

1 Aalborg Kommune Fenris Allé HÅNDBOG FOR DRIFT AF LAR-ANLÆG

2 Aalborg Kommune Fenris Allé HÅNDBOG FOR DRIFT AF LAR-ANLÆG Rekvirent Rådgiver Grundejerforeningen Fenris Allé Orbicon A/S Gasværksvej Aalborg Projektnummer Projektleder Udarbejdet af Kvalitetssikring Sara Bugge Louise Nørgaard Sara Bugge Revisionsnr. 00 Godkendt af Per Ørskov Udgivet

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING DRIFT AF LAR-ANLÆG Fenris Allé Drikkevandsinteresser Gødning Sne- og glatførebekæmpelse ARBEJDSREDSKABER TIL DAGLIG DRIFT AF LAR-ANLÆG REGNVANDSBASSIN (VÅDOMRÅDE) Funktion Udtryk Anbefalet pleje Etableringspleje Supplerende pleje TRUG Funktion Udtryk Anbefalet pleje Etableringspleje Supplerende pleje UNDERFØRING Funktion Udtryk Anbefalet pleje Etableringspleje Supplerende pleje OVERLØBSBRØND MED SANDFANGSBRØND... 13

4 7.1. Funktion Udtryk Anbefalet pleje Etableringspleje Supplerende pleje... 13

5 BILAGSFORTEGNELSE 1. Filtermuld Anbefaling 2. Filtermuld Vejledning i udskiftning af filtermuld 3. Skylleskader Beskrivelse af opretning af skylleskader 4. Sne- og glatførebekæmpelse

6 Aalborg Kommune - Fenris Allé 1. INDLEDNING Lokal Afledning af Regnvand, LAR, er en stadig mere udbredt metode til at håndtere overfladevand fra bygning, pladser og veje. Vandet holdes på terræn og nedsiver. Ved etablering af LAR afkobles regnvandet helt eller delvis fra offentlig kloak. Når regnvandet håndteres på overfalden opstår muligheder for at tilføre udearealerne mere liv, biodiversitet og frodighed. Udearealerne bliver mere dynamiske og årets gang kan følges i de naturprægede elementer, som grøfter og naturgræs. Der opstår nye muligheder for brug arealerne til leg, oplevelser og ophold. Efter etablering af LAR-anlæggene, vil vandets gang i jorden etableres i de først kommende år, hvilket bl.a. hjælpes på vej af ormegange og rødder. Efter 2-3 år er anlæggenes funktion optimal. Vedligeholdelse og drift af LAR-anlæggene er alt afgørende for, at disse fremadrettet fungerer efter hensigten og bortleder/nedsiver/forsinker den mængde vand, de er dimensioneret til. Denne håndbog vedrører drift af LAR-anlæg og skal ses som supplement til eksisterende driftsplan for områdets udearealer. Vedligeholdelse af LAR-elementer skal sikre at anlæggene altid fungerer optimalt. Såfremt anlæggene ikke vedligeholdes, vil regnvandet ikke kunne bortledes efter hensigten og der opstår risiko for oversvømmelser ved dagligdags regn. Driften skal altid udføres med hensyntagen til miljøet. Der må ikke benyttes pesticider eller andre kemikalier som skader eller belaster miljøet. Al drift og vedligehold skal ske i overensstemmelse med Aalborg Kommunes forskrifter medmindre andet er nævnt. 6 / 13

7 Aalborg Kommune - Fenris Allé 2. DRIFT AF LAR-ANLÆG Denne håndbog er opdelt efter de forskellige typer af LAR-elementer, der indgår i det samlede LAR-anlæg. Indledningsvis beskrives elementets funktion, hvor det overordnede formål kort gennemgås. Elementets udtryk beskriver det æstetiske udtryk for hvordan anlægget fremstår og skal opleves af beboere, besøgende osv. I driften er det godt at have anlæggets udtryk for øje, da pleje skal sikre at udtrykket opretholdes. Beskrivelse af driftsopgaverne er den anbefalede pleje. Driften skal sikre at regnvandet uhindret kan ledes til anlægget samt at overløbet altid er funktionelt. I de første år efter etableringen vil der for nogle elementers vedkommende være behov for ekstra plejeindsats, for at sikre optimal og hurtig etablering og opretholdelse af udtryk. Disse behov vil fremgår under etableringsplejen. Supplerende pleje beskriver driftsopgaver som ikke udføres med fast interval over året, men efter behov. Ikke alle elementer har anført speciel etableringspleje eller supplerende pleje. Såfremt der opstår et behov som er generelt for elementet, bør dette tilføjes i dokumentet Fenris Allé Håndteringen af regnvandet i Fenris Allé foregår på terræn i grønne trug til et regnvandsbassin (vådområde), hvor der er overløb til 3 området vest for Fenris Allé. Da der er drikkevandsinteresser i området, anlægges regnvandsbassinerne med en membran i bunden, der føres op af siderne til en kote, der beregningsmæssigt svarer til en 10 års hændelse (T=10). Der vil i bassinerne foregå en naturlig rensning (bundfældning) af det tilledte vand fra vejtrug, hvilket minimerer udledning af forureningskomponenter til 3 området. Den østlige del af Fenris Allé (etape 1) har to udledningspunkter, hvor den nordlige del af området udleder regnvand via et dræn direkte til det regnvandsbassinet mens det sydligste af område udleder via et vejtrug for sammen med vejvand fra etape 2 ledes til bassin. Regnvandet fra den vestlige del (etape 2) ledes via vejtrug og grønne trug til regnvandsbassinerne. De grønne trug føres flere steder under stamvejen ved rørlagte underføringer. Som i bassinerne i vådområdet, anlægges der en membran i bunden af trugene, der føres op af siderne til en kote, der beregningsmæssigt svarer til en 10 års hændelse 7 / 13

8 Aalborg Kommune - Fenris Allé (T=10). Desuden etableres et Ø113 dræn i bunden af trugene (over bentonit membranen), for at reducere risikoen for meget våde trug. Drænledningerne kobles i bunden af bassinerne og videre til udløbet til 3 området. Nærværende dokument bør efter endt projektering af etape 2 rettes til for at sikre at driften er tilpasset de endelige løsninger Drikkevandsinteresser Fenris Allé er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, hvorfor nedsivning ikke må forekomme Gødning Gødskning af de grønne anlæg bør udføres med hensyntagen til miljøet, LAR-elementets overløb og beplantning. Planters vækst fremmes ved at tilføre gødning i rette doseringer. Dette gælder for alle planter både græs, stauder, buske og træer. Beplantningen bør dog tilføres gødning i mindre mængde end for øvrige beplantninger, grundet øget risiko for udvaskning af næringsstoffer. Fosforholdig gødning skal som udgangspunkt undgås, da fosfor kun i minimalt omfang tilbageholdes i anlægget eller optages i planterne, hvorfor der er stor risiko for udvaskning af fosfor og derved uhensigtsmæssigt belastning af miljøet. Gødning kan f.eks. tilføres i form af NK-gødning, indeholdende kvælstof, N, og kalium, K Sne- og glatførebekæmpelse Glatførebekæmpelse udføres med grus, skærver eller alternativer tø-midler. Salt må ikke benyttes med mindre der i LAR-anlægget differentieres mellem sommer og vinterløsning, hvilket kun er aktuelt på offentlige arealer som f.eks. veje. Læs mere i bilag Sne- og glatførebekæmpelse. 8 / 13

9 Aalborg Kommune - Fenris Allé 3. ARBEJDSREDSKABER TIL DAGLIG DRIFT AF LAR-ANLÆG Håndbog for Drift af LAR-anlæg er anbefalinger for drift og vedligehold af LAR-anlæg, for at sikre den funktion de er dimensioneret til. De enkelte anlægs udtryk og funktion kort beskrives samt plejeindsatser opstillet i liste form. Årshjul for drift af LAR-anlæg er en skematisk oversigt over standard plejeindsatser fordelt over kalenderåret i uger og måneder. Denne er tiltænkt som hurtig oversigt over plejeindsatser. Oversigtskort over fokus punkt viser LAR-elementernes kobling og nedsivning. Indløb, udløb og overløb er markeret, da pleje af disse kræver ekstra opmærksomhed for friholdelse af blade, affald mv. Tilsynsnotat er til brug til egenkontrol. De bruges til registrering af udfordringer og fokusområder i forbindelse med drift af LAR-anlægget og de enkelte LAR-elementer. Det anbefales at hver den områdeansvarlige har tilsynsnotat med ved tilsyn. Her registrerer den ansvarlige eventuelle problemstillinger ved LAR-anlæg samt arbejdsindsats til afhjælpning af problemerne. Dato anføres for forventet afhjælpning af problemet samt dato for opfølgning på LARelementets funktion fortsat opretholdes. Personen, som er ansvarlig for afhjælpning af problemet, noteres. Tilsynsnotaterne udfyldes med den ansvarliges navn og dato for tilsynet og sikrer at arbejdet udføres. Bilag indeholder fakta-ark samt uddybende beskrivelser af supplerende pleje. 9 / 13

10 Aalborg Kommune - Fenris Allé 4. REGNVANDSBASSIN (VÅDOMRÅDE) 4.1. Funktion Bassinet har græsflader på brinker og et permanent vandspejl, da det anlægges med en membran, der sikrer at regnvandet ikke nedsiver. Bassinet skal kunne opsamle og tilbageholde regnvand. Membranen anlægges op ad siderne til en kote, der beregningsmæssigt svarer til en 10 års hændelse (T=10). Der vil i bassinerne foregå en naturlig rensning af det tilledte vand fra vejtrug Udtryk Bassinet er frit tilgængelig, brinker og bund skal holdes i oprindeligt niveau og hældning for at sikre adgang/flugtvej og derved minimere risiko for ulykker. Bassinet kan tilplantes med stauder og buske og der kan lægges løg øverst på skråningerne. Plejen skal sikre at regnvand uhindret kan ledes til bassinet og nedsive via brinkerne Anbefalet pleje Græs holdes som naturgræs, der klippes græs 2 gange pr. sæson. Afklip fjernes efter behov for at undgå tilstopning ved udløb og overløb Ukrudtsbekæmpelse udføres ved håndlugning eller rodstikning Opretning af skylleskader inkl. udlægning af muld efter behov samt græssåning udføres 2 gange årligt i april og oktober. Se evt. Bilag Skylleskader Tilløb, afløb og overløb skal friholdes for grene, afklip, affald mv. 1 gang pr. måned Opsamling og bortkørsel af blade, udføres efter behov - minimum 2 gang pr år i forbindelse med løvfald Ekstra opmærksomhed på friholdelse af indløb, udløb og overløb ved løvfald Tilsyn for funktion i forskellige vejrtyper, udføres i regnvejr og tø-perioder Opsamling af større affald som cykler, indkøbsvogn mv. fjernes efter behov Løbende observationer i forhold til funktion og udtrykt noteres i tilsynsnotat og meldes til driftsansvarlig 4.4. Etableringspleje Ekstra fokus på friholdelse af tilløb, afløb og overløb for nedskyllet muld og vegetation 4.5. Supplerende pleje Grødeskæring Oprensning Ved tilplantning tilrettes plejen til de udførte ændringer således at LAR anlæggets funktion opretholdes 10 / 13

11 Aalborg Kommune - Fenris Allé 5. TRUG 5.1. Funktion Ved at anlægge et grønt trug eller et vejtrug, styres vandafstrømningen fra et punkt til et andet. Da der ønskes ingen nedsivning af hverdagsregnen, anlægges en vandtæt bentonit membran under 20 cm muldopbygning i de grønne trug. Membranen suppleres med en ø113 mm PVC drænledning med minimum 5 fald til sikring af afvanding. Bentonit membranen etableres op ad trugets sider til et niveau svarende til en regnhændelse med gentagelsesperiode på T=10. Vandet ledes i åben rende på terræn, hvilket som sidegevinst til rendens funktion også synliggøre håndteringen af regnvand lokalt Udtryk Trugene etableres i et blødt profil, så trugene indgår i området uden at ligne et teknisk anlæg. Plejen skal sikre at den oprindelige profil holdes og renden kan håndtere den ønskede mængde vand. Trugene kan vedligeholdes med en havetraktor. Endvidere skal plejen sikre at ind- og udløb altid er funktionelt Anbefalet pleje Græs, brugsplæne: græsklip udføres gang pr. sæson Ukrudtsbekæmpelse udføres ved håndlugning eller rodstikning Trimning af kanter, udføres 8 gange pr sæson Tilsyn for skylleskader. Udføres 2 gange årlig. Se evt. Bilag Skylleskader Indløb, udløb og overløb skal friholdes for vegetation, grene, afklip, affald mv. efter regnskyl, dog minimum 1 gang pr måned Opsamling og bortkørsel af blade, udføres efter behov. Dog minimum 2 gang pr år i forbindelse med løvfald Ekstra opmærksomhed på friholdelse af indløb, udløb og overløb ved løvfald Besigtigelse af rende for behov for oprensning og regulering af rendens profil Tilsyn for funktion i forskellige vejrtyper, udføres i regnvejr og tø-perioder Løbende observationer i forhold til funktion og udtryk noteres i tilsynsnotat og meldes til driftsansvarlig 5.4. Etableringspleje Løbende opretning af skylleskader inkl. udsåning af græsfrø. Se bilag Skylleskader Ekstra fokus på friholdelse af indløb, udløb og overløb for nedskyllet muld og vegetation. Se evt. bilag Skylleskader 5.5. Supplerende pleje Oprensning af rende og regulering af rendens profil - udføres efter behov Spuling af dræn efter behov (bør udføres af fagfolk) 11 / 13

12 Aalborg Kommune - Fenris Allé 6. UNDERFØRING 6.1. Funktion En rende der passerer en vej eller sti ved at føres under (underføring) og anlægges oftest som et rør. Den primære funktion for en underføring er, at lede vand fra den ene side (indløb) til den anden side (udløb). Plejen skal sikre at rør samt ind- og udløb altid er funktionelt Udtryk Ved en underføring er kun indløb og udløb synlig. Vedligeholdelsen skal sikre at renden kan håndterer den ønskede mængde vand samt at ind- og udløb altid er funktionelt Anbefalet pleje Tilsyn for blade, affald mv, udføres minimum 1 gang pr måned - fejes efter behov Tilsyn for optimal funktion af ind- og udløb, udføres minimum 1 gang pr måned - oprensning udføres efter behov Tilsyn for funktion i forskellige vejrtyper, udføres i regnvejr og tø-perioder. Løbende observationer i forhold til funktion og udtryk noteres i tilsynsnotat og meldes til driftsansvarlig Ekstra opmærksomhed på friholdelse af indløb, udløb og overløb ved løvfald Oprensning/spuling af rør - udføres minimum 3 gange årligt 6.4. Etableringspleje Ekstra fokus på friholdelse af indløb og udløb. Se evt. bilag Skylleskader 6.5. Supplerende pleje Pt. Ingen anbefalinger til supplerende plejeopgaver 12 / 13

13 Aalborg Kommune - Fenris Allé 7. OVERLØBSBRØND MED SANDFANGSBRØND 7.1. Funktion Overløbsbrønden sikrer at vandet ledes videre. Sandfangsbrønden vil opsamle sand, blade, affald og grove partikler fra regnvandet. Det er valgt at beskrive overløbsbrønd og sandfangsbrønd som separat element, for derved at skærpe fokus på drift og vedligeholdelse Udtryk Brønden dækkes af en kuppelrist, der er synlig fra terræn. Vedligeholdelsen skal sikre at brønden altid fungerer optimal og opretholder den ønskede kapacitet Anbefalet pleje Tilsyn af riste ved indløb, udføres efter behov minimum 12 gange årligt - oprensning omkring indløbet udføres efter behov Inspektion / tilsyn af sandfangsbrønd Oprensning eller sugning af brønde efter behov - dog minimum 2 gange årligt 7.4. Etableringspleje Pt. Ingen anbefalinger til etableringspleje 7.5. Supplerende pleje TV-inspektion i tilfælde af brønde ikke er funktionel, hvor almindelig oprensning ikke afhjælper problemet 13 / 13

14

15 ELEMENT Lavning i græs ANBEFALET PLEJE (supplerende pleje fremgår af elementbeskrivelsen) Mdr Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Uge INTERVAL (x): e er behov Græsklip (a lip må ikke forekomme i klumper) minimum 20 gange i sæson (x) x (x) x (x) x (x) x (x) x x x x x x x x x x x x x x (x) x (x) x (x) x (x) Ukrudtsbekæmpelse (rods kning) minimum 2 gange årligt x x Trimning af kanter minimum 10 gange i sæson (x) x x x x x x x x (x) (x) Tilsyn og opretning af skylleskader samt e ersåning minimum 2 gange årligt x x Tilløb, a øb og overløb friholdes for grene, a lip, blade, a ald mv minimum 12 gange årligt x x x x x x x x x x x x Løvsamling - vig gt ved løvfald minimum 3 gange årligt (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) x x x (x) Kantskæring e er behov (x) (x) (x) Gødskning/kalkning e er behov (x) (x) Topdressing (udbedring af ujævheder) e er behov (x) Ver kalskæring (mosbekæmpelse) e er behov (x) (x) Observa oner noteres i lsynsnotat og meldes l dri sansvarlig løbende x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Afstrømning på vej (V-pro l) Fejning minimum 12 gange årligt x x x x x x x x x x x x Ind- og udløb friholdes for grene, a lip, blade, a ald mv minimum 12 gange årligt x x x x x x x x x x x x Løvsamling - vig gt ved løvfald minimum 3 gange årligt (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) x x x (x) Tilsyn for funk on løbende x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Observa oner noteres i lsynsnotat og meldes l dri sansvarlig løbende x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Grøn rende (brugsplæne) Græsklip (a lip må ikke forekomme i klumper) minimum 20 gange i sæson (x) x (x) x (x) x (x) x (x) x x x x x x x x x x x x x x (x) x (x) x (x) x (x) Ukrudtsbekæmpelse (rods kning) minimum 2 gange årligt x x Trimning af kanter minimum 10 gange i sæson (x) x x x x x x x x (x) (x) Tilsyn og opretning af skylleskader samt e ersåning minimum 2 gange årligt x x Tilløb, a øb og overløb friholdes for grene, a lip, blade, a ald mv minimum 12 gange årligt x x x x x x x x x x x x Løvsamling - vig gt ved løvfald minimum 3 gange årligt (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) x x x (x) Kantskæring e er behov (x) (x) (x) Gødskning/kalkning e er behov (x) (x) Topdressing (udbedring af ujævheder) e er behov (x) Ver kalskæring (mosbekæmpelse) e er behov (x) (x) Besig gelse for opretning af rendens pro l minimum 1 gange årligt x Tilsyn for funk on i forskellige regntyper løbende x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Observa oner noteres i lsynsnotat og meldes l dri sansvarlig løbende x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Grøn rende (naturgræs) Græsklip inkl opsamling af a lip minimum 3 gange årligt x x x Ukrudtsbekæmpelse (rods kning) minimum 2 gange årligt x x Tilsyn og opretning af skylleskader samt e ersåning minimum 2 gange årligt x x Tilløb, a øb og overløb friholdes for grene, a lip, blade, a ald mv minimum 12 gange årligt x x x x x x x x x x x x Besig gelse for opretning af rendens pro l minimum 1 gang årligt x Løvsamling - vig gt ved løvfald minimum 3 gange årligt (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) x x x (x) Kantskæring e er behov (x) (x) (x) Gødskning/kalkning e er behov (x) (x) Topdressing (udbedring af ujævheder) e er behov (x) Tilsyn for funk on i forskellige regntyper løbende x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Observa oner noteres i lsynsnotat og meldes l dri sansvarlig løbende x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Stenforet rende Fejning af rende minimum 12 gange årligt x x x x x x x x x x x x Tilløb, a øb og overløb friholdes for grene, a lip, blade, a ald mv minimum 12 gange årligt x x x x x x x x x x x x Ukrudtsbekæmpelse (rods kning) minimum 2 gange årligt x x Løvsamling - vig gt ved løvfald minimum 3 gange årligt (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) x x x (x) Trimning langs kanter ved græs minimum 8 gange årligt x x x x x x x x Tilsyn for funk on løbende x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Besig gelse for opretning af rendens pro l samt opretning af kanter minimum 1 gang årligt x Observa oner noteres i lsynsnotat og meldes l dri sansvarlig løbende x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Regnvandsbassin (nedsivningsareal) Græsklip på brinker inkl opsamling af a lip minimum 2 gange årligt x x Trimning af græs i bund minimum 2 gange årligt x x Ukrudtsbekæmpelse v. opgravning minimum 2 gange årligt x x Tilsyn og opretning af skylleskader minimum 2 gange årligt x x Tilløb, a øb og overløb friholdes for grene, a lip, blade, a ald mv minimum 12 gange årligt x x x x x x x x x x x x Løvsamling - vig gt ved løvfald minimum 3 gange årligt (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) x x x (x) Gødskning/kalkning e er behov (x) (x) E ersåning e er behov (x) Topdressing (udbedring af ujævheder) e er behov (x) Opsamling af større a ald løbende x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Observa oner noteres i lsynsnotat og meldes l dri sansvarlig løbende x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Par kelfang (forbassin) Græsklip på brinker inkl opsamling af a lip minimum 2 gange årligt x x Ukrudtsbekæmpelse v. opgravning minimum 2 gange årligt x x Tilsyn og opretning af skylleskader samt e ersåning minimum 2 gange årligt x x Tilløb, a øb og overløb friholdes for grene, a lip, blade, a ald mv minimum 12 gange årligt x x x x x x x x x x x x Oprensning af bundfældet materiale minimum 2 gange årligt x x Løvsamling - vig gt ved løvfald minimum 3 gange årligt (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) x x x (x) Grødeskæring e er behov (x) (x) (x) Opsamling af større a ald løbende x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Observa oner noteres i lsynsnotat og meldes l dri sansvarlig løbende x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Under- og overføring Tilsyn og fejning af riste på liniedræn minimum 12 gange årligt x x x x x x x x x x x x Græsklip ved underføring af grønne render minimum 20 gange i sæson (x) x (x) x (x) x (x) x (x) x x x x x x x x x x x x x x (x) x (x) x (x) x (x) Tilløb, a øb og overløb friholdes for grene, a lip, blade, a ald mv minimum 12 gange årligt x x x x x x x x x x x x Tilsyn for funk on løbende x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Løvsamling - vig gt ved løvfald minimum 3 gange årligt (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) x x x (x) Oprensning/spulig minimum 3 gange årligt x x x x Observa oner noteres i lsynsnotat og meldes l dri sansvarlig løbende x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Faskine Tilløb og overløb friholdes for grene, a lip, blade, a ald mv minimum 12 gange årligt x x x x x x x x x x x x Rense tagrender (grundejers ansvar) minimum 1 gang årligt x Tilsyn af sandfangsbrønd, nødoverløb mv. minimum 12 gange årligt x x x x x x x x x x x x Oprensning af sandfangsbrønd minimum 2 gange årligt x x Spule faskine e er behov x x Observa oner noteres i lsynsnotat og meldes l dri sansvarlig løbende x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Overløbsbrønd fra faskine med sandfangsbrønd Tilsyn og rensning af riste ved lløb minimum 12 gange årligt x x x x x x x x x x x x Inspek on / lsyn af brønd e er behov (x) Oprensning / sugning af brønd minimum 2 gange årligt x x Observa oner noteres i lsynsnotat og meldes l dri sansvarlig løbende x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

16 FILTERMULD - ANBEFALING Filtermuld bruges til at øge vækstbetingelserne i vegetationen og til at tilbageholde og nedbryde miljøfremmede stoffer fra vejvand. Filtermuld har en effektiv evne til at tilbageholde stoffer, som ellers ville udgøre en potentiel risiko for grundvandet ved nedsivning. Filtermuld Filtermuld skal bestå af en blanding af uforurenet muld og sand i forholdet 1:1. Mulden og sandet skal blandes godt for at få en homogen blanding. Det er vigtigt, at mulden ikke er for fugtig for at undgå kompaktion. aget af ltermulden skal være mindst 30 cm tykt og være dækket med planter for at bevare nedsivningsevnen og fremme nedbrydningen af de miljøfremmede stoffer. edsivningsevnen i ltermulden skal svare til k = 1* 10-5 m/sek. Ekstra tilføring af gødning er ikke nødvendigt de første 1-3 år. Krav til indhold Blandingen skal være homogen Mulden skal være dokumenteret som rent muld Sandkornstørrelse: 0,002-2 mm ph værdi: 6,5-8 Lerindhold: 5-10 vægt % Humusindhold: 1-3 vægt % Evt. kan blandingen tilføres 3 kg kalk pr m 3 ltermuld kalktype bryo okalk str. 1-3 mm for at forbedre tilbageholdelsen af tungmetaller. Produkter RGS90 vækstblanding 4 eller et tilsvarende produkt, som opfylder ovenstående vilkår, kan anvendes som ltermuld.

17 FILTERMULD - UDSKIFTNING Filtermuld Filtermulden evne til at tilbageholde og nedbryde miljøfremmede stoffer fra vejvand aftager med tiden. Filtermulden forventes at have en levetid på år afhængig af lokale forhold og regnvandets mængde af partikler og miljøfremmede stoffer. Filtermuldens evne til at tilbageholde miljøfremmede stoffer vurderes ved jordprøver. Jordprøver analyseres for tungmetaller og miljøfremmede stoffer jf vilkår i nedsivningstilladelsen for arealer. Grænseværdier for prøver samt udførelses interval fremgår ligeledes af nedsivningstilladelsen. Som udgangspunkt anbefales prøvetagning udført én gang om året efter 10. drifts år. Regnbed i vej, Tilplantes efterfølgende med stauder Regnbed på parkeringsplads med træer og naturgræs Beplantningens kvalitet vurderes i forhold til muligheden for at genbrugs beplantningen. Filtermulden klasse seres ved jordprøver inden arbejdets opstart. Beplantningen afgraves, såfremt den genbruges, sættes denne i indslag ellers bortkøres den til godkendt deponering. Filtermulden opgraves (min. 30 cm dybde), bortkøres og deponeres i henhold til klasse sering af jorden og gældende krav. Eventuelle faskine under ltermulden tilses denne. Filterdugen udskiftes med tilsvarende lterdug og sedimenter i faskinen oprenses. Levering og udlægning af ltermuld, min. 30 cm lagtykkelse. Retablering af vækstlag ved græssåning, genplantning fra indslag eller med tilkøbte planter jf oprindelig planteplan. RGS90 vækstblanding 4 eller et tilsvarende produkt, som opfylder ovenstående vilkår, kan anvendes som ltermuld. Regnbed med naturgræs ved vej

18 Skylleskader Skylleskader opstår som følge af store vandmængder strømmer til på over laden, enten i forbindelse med kraftig regn eller ved indløb til. Risiko for skylleskader Ved etablering af udlægges mulden efter foreskrevet kotering. Siderne er opbygget således at mulden ikke skyller ned i bedet, dog er vækstlaget, dvs. planternes rødder, afgørende for at mulden og derved bedets skrånende sider fastholdes. Vækstlaget kan består i græs, urter, stauder, buske og træer. Skylleskader opstår som følge af store vandmængder strømmer til, enten i for bindelse med kraftig regn eller ved indløb til bedet. Risikoen for skylleskader er størst i forbindelse med kraftig regn og omk ing indløb til. Vurdering af skylleskader Omfanget af skylleskader varierer og derved varierer indsatsen for opretning ligeledes. Inden opretningen i værksættes, vurderes om fanget af hver skade vurderes enkelvis, herunder også vurdering af risiko for at skaden opstod igen: Er der overhængende risiko for kraftig regn i nær fremtid? Er stedet ekstra udsat, f. ved rørender i indløb? Er der øget risiko for skylleskader pga. stejl hældning på bedets sider? Har planternes svært ved at etablere sig og danne stabilt rodnet?

19 Opretning af skylleskader Mindre skylleskader Opretning af mindre skylleskader udføres ved: Tilbagerivning af nedskyllet muld, samt evt levering af suppelrende muld Mulden komprimeres ved håndkraft Retablering af vækstlag ved såning af græs-frø eller genplantning planter Større skylleskader Opretning af større skylleskader udføres ved opbygning af skærvebund i området omkring indløbet. Arealets omfang afgøres af skylleska dernes karakter og omfang. Jo større skader, jo større areal. Opretningen af større skylleskader udføres ved: Vækstlag Græsfrø, og andre frø, kan have svært ved at nå at spire og etablerer sig i områder med risiko for skylleskader. Alternativt til såning (både traditionel såning og sprøjtesåning) kan være udlægning af rullegræs Afgravning af nedskyllet muld Afgravning af muld i området omkring rørenden ved indløbet i 20 cm dybde Arealet afgøres af skadernes omfang, dog min. 60 x 60 cm. Levering og udlægning af skærver i størrelse: mm Skærver komprimeres Skærverne kan evt. fyldes med muld og tilsås med græs eller rullegræs. Materialer Skærver: størrelse mm Muld: tilsvarende type som resten af eks. iltermuld eller harpetmuld Rullegræs standar eller sportsplæne

20 SNE OG GLATFØREBEKÆMPELSE Funktion Sne- og glatførebekæmpelse udføres på befæstede arealer, som skal være farbar i vinterhalvåret. Arealer, hvor der udføres sne- og glatførebekæmpelse, og tilstands- og udførelseskrav fastholdes som udgangspunkt som inden etablering af LAR-anlæg. Plejen skal sikre at vej og belægninger er farbare i vinterhalvåret jf. GAA tilstandsog udførelseskrav. Anbefalet pleje Glatførebekæmpelse udføres med alternative tø-midler til salt ved befæstede, hvor overflade vandet ledes til LAR-anlæg Snerydning udføres må ikke beskadigede belægningen Snerydning på løsebelægning samt naturstensbelægninger udføres med skrabeblad hævet over belægning Supplerende pleje Retablering af belægninger efter afsluttet vintersæson (evt. skaders omfang og belægningens type afgøre arbejdets karakter og omfang) Udførelser Sne- og glatførebekæmpelse af boligforeningernes arealer (parkeringsarealer, stier og pladser) udføres af repræsentant fra boligforeningen. Dog varetages sne- og glatførebekæmpelsen på enkelte stier af ejer/lejer Sne- og glatførebekæmpelse af offentlige vej udføres af kommunens driftsafdeling Baggrundsviden om tø-midler i forbindelse med LAR Det er ikke muligt at nedsive vejvand fra veje, der bliver glatførebekæmpet med vejsalt, NaCl. Klorid fra vejsalt udgør et problem ved nedsivning, og kan medfører en potentiel kloridbelastning af det underliggende grundvandsmagasin. Klorid bliver ikke tilbageholdt eller nedbrudt i hverken den umættede eller mættede zone. Derudover kan klorid resultere i følgende forhold: Ændring af jordstrukturen hvor porestørrelsen mindskes og dermed en reduceret nedsivningshastighed Større nedvaskning af metaller pga. af ionbytning og kompleksbinding i jorden Potentiel større nedvaskning af kolloider med metaller og organiske stoffer vedhæftet pga. øget ionstyrke i vandet

21 Der er forskellige alternative tø-midler, der kan benyttes til glatførebekæmpelse bl.a.: CMA eller kaliumformiat. Fordelene ved de alternative tø-midler er bl.a.: Kloridbelastningen af grundvandet reduceres til et minimum Træer, buske og anden beplantning skånes i forhold til klorid Jord i regnbede bevarer deres permeabilitet i forhold til anvendelse af almindelig salt Korrosion er meget reduceret sammenholdt med alm. saltning. Dette gælder både på beton/asfaltbelægninger såvel som metaller (armering, aluminiumsfacader etc.) Partikelindholdet i luften nær vejene reduceres, da midlerne binder partikler langt bedre end salt Ulempe: Prisen er højere end traditionel vejsalt Nedbrydelsen af CMA kræver omdannelse af ilt, hvilket ikke er ønskeligt i recipienter, søer eller vandløb. Dette er dog ikke tilfælde gennem organisk materiale (jord og vækstlag), hvor naturligt forekommende bakterier nedbryder CMA inden det når til recipienter, søer eller vandløb. Anbefalet tø-midler CMA: Calcium agnesium cetat består af kalk, magnesium og eddikesyre CMA sælges under navne som Ice&Dust-Away, Ice-Away mfl. Nordisk Aluminat er producent Kaliumformiat: sælges under navnet Viaform af Norcical. Addcon er producent 2/2

22 Tilsynsnotat Dato: / - 20 LAR anlæg, Udført af: Lo ation: Registrering af problem Afhjælpning / udbedring af registreret problem Udbedring dato Opfølgning dato Ansvarlig Tilsyn af de enkelte LAR-elementer funktion udføres løbende. Såfremt, der observeres problemer, registreres dette samt en beskrivelse af afhjælpning/udbedring af problemet, herunder dato for udbedring og opfølgning. Tilsynsnotater bør opbevares samlet på kontoret.

23

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune VAND I BYER Odense 5. april 2013 Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Arbejder på følgende retningslinier: Nedsivning af tagvand Nedsivning

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Våde bassiner og damme

Våde bassiner og damme Nedsivning på græs Regnvand løber direkte ud over en græsflade. Her siver det ned og vander græsset og ender i grundvandet eller i dræn under plænen. Er det tagvand, løber det de første par meter via en

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune 03. juli 2014 Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune Indhold Retningslinjer... 1 Generelle oplysninger om håndtering af regnvand... 2 Dimensionering... 2 Forundersøgelser... 2 Nedsivning af regnvand

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Grundejerforeningsmøde februar 2014 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET VIL JEG FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper

Læs mere

REGNVAND EKSEMPLER PÅ LOKAL AFLEDNING

REGNVAND EKSEMPLER PÅ LOKAL AFLEDNING REGNVAND EKSEMPLER PÅ LOKAL AFLEDNING LAR - en berigelse udearealerne! Marie Thing landskabsarkitekt Partner i Thing & brandt landskab aps for udfordiring for ro for leg frodighed OSLO - fornebu Vand byder

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Vanløse Lokaludvalg 2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET JEG VIL FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper for nedsivning

Læs mere

Vejvand- når regn giver oversvømmelse

Vejvand- når regn giver oversvømmelse Vejvand- når regn giver oversvømmelse hvad kan og skal du gøre Læs mere om, hvordan vejvand fra private fællesveje skal håndteres, dine rettigheder og dine pligter Juni 2012 HVAD ER VEJVAND Når det regner,

Læs mere

Nedsivningstilladelse

Nedsivningstilladelse Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra vejarealet i byudviklingsområdet Dyvelåsen Nedsivningstilladelse Egedal Kommune har nu behandlet jeres ansøgning modtaget d. 31. oktober 2016 om etablering

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Glatførebekæmpelse miljø og økonomi

Glatførebekæmpelse miljø og økonomi Glatførebekæmpelse miljø og økonomi - selv om det bliver varmere, skal vi stadig kunne fjerne is fra vejen ATV Vintermøde 2015 Fagsession 3 Klimatilpasning Claus Frydenlund Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling

Læs mere

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord REGNBED Et regnbed tilbageholder regnvandet i din have, hvilket både bidrager til løsning af oversvømmelsesproblemer der kan opstå ved skybrud samt bidrager til en mere frodig have. vold af opgravet jord

Læs mere

Overvejelser omkring nedsivning af bl.a. vejvand

Overvejelser omkring nedsivning af bl.a. vejvand Overvejelser omkring nedsivning af bl.a. vejvand Lovgrundlag, grundvandsbeskyttelse og retningslinjer Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Lidt provokerende kan man sige om nedsivning, at vi nu begynder at

Læs mere

Retningslinje vedrørende nedsivning af regnvand

Retningslinje vedrørende nedsivning af regnvand NOTAT TMC - Natur og Miljø 15-09-2014 Retningslinje vedrørende nedsivning af regnvand Indledning Nedsivning af regnvand fra tage har i flere år være brugt i Høje-Taastrup Kommune i mindre omfang. I forbindelse

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

AAB AFD. 50, SJÆLØR BOULEVARD

AAB AFD. 50, SJÆLØR BOULEVARD NOTAT Projekt : AAB afdeling 50 Helhedsplan Kundenavn : Arbejdernes Andels Boligforening Emne : NOTAT VEDR. IMPLEMENTERING AF LAR I PROJEKT AAB AFD. 50, SJÆLØR BOULEVARD Til : Lisbeth Dam Larsen Fra :

Læs mere

Bilag B LAR Løsninger

Bilag B LAR Løsninger Bilag B LAR Løsninger Dette bilag beskriver de LAR løsninger, som køber af den udbudte parcel skal etablere på fællesarealerne, og hvilke løsninger, som ejerne af de enkelte parcelhusgrunde skal placere

Læs mere

Overvejelser omkring nedsivning af vej- og tagvand

Overvejelser omkring nedsivning af vej- og tagvand Overvejelser omkring nedsivning af vej- og tagvand Lovgrundlag, grundvandsbeskyttelse og retningslinjer Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Lidt provokerende kan man sige om nedsivning, at vi nu begynder

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

LAR-katalog, løsninger og muligheder for håndtering af regnvandet på egen grund

LAR-katalog, løsninger og muligheder for håndtering af regnvandet på egen grund LAR-katalog, løsninger og muligheder for håndtering af regnvandet på egen grund Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal

Læs mere

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5 Regnvand i haven Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Velkommen til go morgenmøde om alternativ glatførebekæmpelse

Velkommen til go morgenmøde om alternativ glatførebekæmpelse Velkommen til go morgenmøde om alternativ glatførebekæmpelse Tonny Holst, driften Marielyst & Anne Stougaard, By- og Miljø Gladsaxe Kommune Klikovand, 23. januar 2017 Kære beboere, Denne vinter prøver

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Decentral håndtering LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Der er sket noget siden vi startede BIV Udgangspunkt i Københavns Klimatilpasningsstrategi Klimatilpasning - den

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015

gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015 gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015 2 Danmark har de seneste år været udsat for flere og flere kraftige regnskyl. Ved store skybrud kan kloaksystemet ikke

Læs mere

Stiholmsvej, Birkerød. LAR Permeabel Belægning

Stiholmsvej, Birkerød. LAR Permeabel Belægning Stiholmsvej, Birkerød LAR Permeabel Belægning Permeabel belægning på gågaden udført som LAR Der er foretaget fuld afkobling fra kloak og ikke etableret overløbsforanstaltning. Anlægget er konstrueret som

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Anlægget 2. Princip og funktion 3. Driftsopgaver 16. Beredskabssituationer 16. Ledningsplan for området

Anlægget 2. Princip og funktion 3. Driftsopgaver 16. Beredskabssituationer 16. Ledningsplan for området Indhold Side Anlægget 2 Princip og funktion 3 Driftsopgaver 16 Beredskabssituationer 16 Ledningsplan for området Plantegning bassin Snittegning bassin Bilag I Bilag II Bilag III Glostrup Kommune 2017 1

Læs mere

Rensning af vejvand. Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Rensning af vejvand. Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Rensning af vejvand Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret 1 Hvorfor skal regnvand renses? Regnvand fra veje indeholder bl.a.: PAH

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

VVM Myndighed. Lyngby-Taarbæk Kommune. Basis oplysninger. LAR anlæg i Ermelundskilen. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

VVM Myndighed. Lyngby-Taarbæk Kommune. Basis oplysninger. LAR anlæg i Ermelundskilen. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Lyngby-Taarbæk Kommune LAR anlæg i Ermelundskilen Anlægget etableres til forsinkelse

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Ansøgning om nedsivning af vejvand

Ansøgning om nedsivning af vejvand Rebild Kommune Ansøgning om nedsivning af Rekvirent Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Rådgiver Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Udgivet 28-04-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Placering og

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

De blå-grønne, rekreative oaser

De blå-grønne, rekreative oaser De blå-grønne, rekreative oaser Av Erling Holm Erling Holm er Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet. Han har siden 1996 arbejdet i eget firma, Erling Holm ApS, og har i den forbindelse bl.a.

Læs mere

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed Søren Gabriel sgab@orbicon.dk LAR i vej hvorfor nu det? Mere vand hurtigere Hverdagsregn Målet er Ingen gener Hvad er hverdagsregn? Hvem har ansvaret? Servicemål

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

udenomsarealer afledning af regnvand

udenomsarealer afledning af regnvand LAR lokal udenomsarealer afledning af regnvand Funktioner udenoms arealer udenomsarealer Er forholdene i vores område optimale, eller ønsker vi nye tiltag? LAR Forventningsafstemning udenomsarealer Hvordan

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud DANVA November 2013 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk Bæredygtig regnvandshåndtering Både normal afstrømning og skybrud Funktion samt økonomi i anlæg

Læs mere

Faktablad om dimensionering af større infiltrationsbassiner

Faktablad om dimensionering af større infiltrationsbassiner Aalborg Universitet, 2012 Faktablad om dimensionering af større infiltrationsbassiner Formålet med faktabladet er at give en kort vejledning om hvordan infiltrationsbassiner dimensioneres. Faktabladet

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE. Vejledning om overfladisk afledning af regnvand på privat grund - samt udformning af render

ROSKILDE KOMMUNE. Vejledning om overfladisk afledning af regnvand på privat grund - samt udformning af render ROSKILDE KOMMUNE Trekroner øst Dato: 20. januar 2012 Sagsbeh.: KAT Direkte tlf.: 46313715 E-mail: karenat@roskilde.dk Til alle grundejere i Trekroner øst Vejledning om overfladisk afledning af regnvand

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND - LAR... 1

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND - LAR... 1 1 Indholdsfortegnelse LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND - LAR... 1 HVAD ER LAR?... 1 HVORFOR SKAL VI NEDSIVE REGNVAND?... 1 HVAD KOSTER DET AT NEDSIVE REGNVAND?... 1 FORURENING AF REGNVAND... 2 Forureningerne

Læs mere

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Separatkloakering i Arrild Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Velkomst og præsentation Tønder Forsyning A/S: Jacob Riis Bols (projektleder) Bo Ludvigsen (direktør) evt. spørgsmål som ikke vedrører separatkloakeringen

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

Når vejbede bliver til regnbede og der kommer fleksibilitet i løsningerne

Når vejbede bliver til regnbede og der kommer fleksibilitet i løsningerne Når vejbede bliver til regnbede og der kommer fleksibilitet i løsningerne Dansk Vand Konference 2015 Sten Kisum Nielsen, Envidan, skn@envidan.dk Lærke Kit Sangill, VandCenter Syd, lkn@vandcenter.dk Agenda

Læs mere

Protokol fra ekstraordinær bestyrelsesmøde den 9. februar 2016 kl. 17:00 i Svendborg Spildevand AIS, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg.

Protokol fra ekstraordinær bestyrelsesmøde den 9. februar 2016 kl. 17:00 i Svendborg Spildevand AIS, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg. Protokol fra ekstraordinær bestyrelsesmøde den 9. februar 2016 kl. 17:00 i Svendborg Spildevand AIS, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg. Deltagere: Bestyrelsesformand: Bestyrelsesnæstformand: Bestyrelsesmedlem:

Læs mere

Udledningstilladelser for regnvand VandCamp d. 2. december 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com

Udledningstilladelser for regnvand VandCamp d. 2. december 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Udledningstilladelser for regnvand VandCamp d. 2. december 2013 Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Hvad indeholder tilladelser til udledning af regnvand? Hvad bør en tilladelse til udledning af regnvand

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks.

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. faskine) Center for Teknik & Miljø September 2016 Indhold Introduktion... 2

Læs mere

Å "'!.?;53J +SS+s. For meget regnvand i dit som merh usom råde? I - I. luli zoos. Kend dine rettigheder og pligter

Å '!.?;53J +SS+s. For meget regnvand i dit som merh usom råde? I - I. luli zoos. Kend dine rettigheder og pligter Å "'!.?;53J +SS+s For meget regnvand i dit som merh usom råde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og

Læs mere

Nedsivningstilladelse og udledningstilladelse

Nedsivningstilladelse og udledningstilladelse Nedsivningstilladelse og udledningstilladelse Overfladevand fra vejarealer i oplandet til søen Andekær, beliggende i Kulhuse. Tilladelse er meddelt til Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund,

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

KULHUSE LØSNING FOR OVERSVØMMELSES VED ANDEKÆR

KULHUSE LØSNING FOR OVERSVØMMELSES VED ANDEKÆR KULHUSE LØSNING FOR OVERSVØMMELSES VED ANDEKÆR Hvad skyldes oversvømmelserne omkring Andekær? Terrænforholdene Store befæstede flader (hårde overflader) og ingen kloakering For meget og for hurtig tilstrømning

Læs mere

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen DN Lyngby-Taarbæk Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 45 88 94 55, e-mail: hans@nielsen.mail.dk Dato: 8. januar 2016 Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv 17 2800 Kgs.

Læs mere

VVM- Vejledning Bilag A screeningsskema - store regnbede, Skovtofte

VVM- Vejledning Bilag A screeningsskema - store regnbede, Skovtofte Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Lyngby-Taarbæk Kommune Sort LAR-anlæg på Skovtofte Et større LAR-anlæg etableres til

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af regnvand via regnbede

Tilladelse til nedsivning af regnvand via regnbede VUC Vestegnen Rødovre afdeling Højnæsvej 75 2610 Rødovre Tilladelse til nedsivning af regnvand via regnbede Klik her for at angive en dato. Arkitektfirmaet Bascon har på vegne af VUC Vestegnen Rødovre

Læs mere

KLIMARIGTIG VILLAVEJ - IDÉ OPLÆG - Lokal afledning af regnvand på Prøvestens Allé og Kongedybs Allé 2010.11.01

KLIMARIGTIG VILLAVEJ - IDÉ OPLÆG - Lokal afledning af regnvand på Prøvestens Allé og Kongedybs Allé 2010.11.01 KLIMARIGTIG VILLAVEJ - IDÉ OPLÆG - Lokal afledning af regnvand på Prøvestens Allé og Kongedybs Allé 2010.11.01 Prøvestens og Kongedybs Allé Lokal afledning af regnvand Klimagruppen, der har medlemmer

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Prioritering af indsatsen Prioritering i skybrudsplanen 1. Høj Risiko 2. Enkle løsninger 3. Andre anlægsaktiviteter

Læs mere

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning NOTAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Forudsætningsnotat dræning Til : Lemvig Vand og Spildevand A/S Fra : Flemming Berg Projektleder

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Miljøvurdering af håndtering af regnvand fra befæstede arealer

Miljøvurdering af håndtering af regnvand fra befæstede arealer Miljøvurdering af håndtering af regnvand fra befæstede arealer Byens Gulv 28. januar 2015 Claus Frydenlund Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling Kvalitet af vand fra befæstede arealer Forskellige rensemetoder

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

Munkdrup Lokalplanområde 600 Grundejerforeningen Æblehaven, Munkdrup. Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2016

Munkdrup Lokalplanområde 600 Grundejerforeningen Æblehaven, Munkdrup. Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2016 Munkdrup Lokalplanområde 600 Grundejerforeningen Æblehaven, Munkdrup Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2016 Forord Denne driftsinstruks for regnvandsanlæg fastlægger plejen og vedligeholdelsen af

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af regnvand fra tag- og befæstede arealer via græsplæner og regnbed fra Brøndby Boligselskab afdeling 601, Kirkebjerg

Tilladelse til nedsivning af regnvand fra tag- og befæstede arealer via græsplæner og regnbed fra Brøndby Boligselskab afdeling 601, Kirkebjerg Brøndby Boligselskab, afd. 601 Kirkebjerg Ved Kirkebjerg, Ved Østerbjerg, Kirkebjerg Allé Park Allé 2605 Brøndby Dato: 06-10-2016 Tilladelse til nedsivning af regnvand fra tag- og befæstede arealer via

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby

Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby Bygherren forbeholder sig ret til at tage hele eller dele af afvandingen ud af projektet til et eller flere udviklingsprojekt(er), uden at dette har

Læs mere

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942 Page 1 of 5 I stedet for at regnvandet løber ud i kloakken, kan du lede vandet til et regnbed i haven. I regnbedet opsamles og opbevares vandet, indtil det af sig selv synker ned i jorden eller fordamper

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste Vedtaget 15. maj 2012 2 3 Aerob proces: en biologisk proces, der foregår under forbrug af ilt. Afløbskoefficienten angiver, hvor stor en del

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Galgebakken. Vand i krybekældre. Status på undersøgelser og tiltag

Galgebakken. Vand i krybekældre. Status på undersøgelser og tiltag Galgebakken. Vand i krybekældre Status på undersøgelser og tiltag 1. Undersøge om de eksisterende dræn under husene fungere 2. Undersøge om jordbundsforholdene i bebyggelsen hindrer afvanding af krybekældrene

Læs mere

Retningslinjer. for udformning af nye bassiner. Driftsvejledning. for vedligeholdelse af bassiner

Retningslinjer. for udformning af nye bassiner. Driftsvejledning. for vedligeholdelse af bassiner Retningslinjer for udformning af nye bassiner samt Driftsvejledning for vedligeholdelse af bassiner Bassiner anlagt som regnvands- eller forsinkelses-/sparebassiner på kloaksystemer i Kalundborg Kommune

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Lars Reiggelsen, Ejendomsmester, Kildevænget (afbud) Bestyrelse, Kildevænget

Lars Reiggelsen, Ejendomsmester, Kildevænget (afbud) Bestyrelse, Kildevænget REFERAT Projekt Kildevænget Projektnr. 3691400135 Møde Sted LAR gruppemøde 2, projekteringen Kildevænget Mødedato 08-12-2014 Kl. 17.00 Deltager: Dennis Schultz, Driftschef FA09 Lars Reiggelsen, Ejendomsmester,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. Ansøgningsskema:

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. Ansøgningsskema: RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER Ansøgningsskema: Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til tag og overfladevand Center for Teknik & Miljø maj 2017 Indhold

Læs mere

Københavns Kommunes LAR-håndbog

Københavns Kommunes LAR-håndbog Københavns Kommunes LAR-håndbog Jan Burgdorf Nielsen Dag- och dräneringsvatten, 19-20 oktober 2011 konferens på SLU Alnarp Københavns Kommunes LAR-håndbog Historie Skybrud og LAR Hvor kan LAR anvendes?

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27.

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27. Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 6 Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner Indhold 1 Regnvandsbassiner... 2 1.1 Generelt om regnvandsbassiner... 2 1.2

Læs mere

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder:

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Individuelle gravsteder er små afgrænsede arealer med forskellige anlægstyper, der er sammensat af delelementer. Kistegravsteder er typisk 3 eller 6

Læs mere

Vejbede på Langelinie Vejbede Langelinie

Vejbede på Langelinie Vejbede Langelinie Vejbede på Langelinie Vejbede Langelinie Vi anlægger grønne vejbede på Langelinie September og sænker hastigheden 2013 til 30 km/t Juni 2014 Hvorfor vejbede på Langelinie? Sådan er vejbedene opbygget Vi

Læs mere

Miljøeffekten af RANDZONER. Brian Kronvang Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Miljøeffekten af RANDZONER. Brian Kronvang Institut for Bioscience, Aarhus Universitet Miljøeffekten af RANDZONER Brian Kronvang Institut for Bioscience, Aarhus Universitet BKR@DMU.DK Min hypotese: Randzoner er et stærkt virkemiddel, som kan tilgodese både natur-, miljø- og produktions interesser

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Godkendelse af LAR katalog

Godkendelse af LAR katalog Punkt 7. Godkendelse af LAR katalog 2016-011992 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender: at LAR-metodekatalog tages til efterretning, samt at de i sagen anførte

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til nedsivning

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til nedsivning Odsherred Spildevand Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 8. april 2016 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til nedsivning Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af regnvandsbassin uden fast

Læs mere

Partikelfraktionering/Bassindesign. Brian Rosenkilde

Partikelfraktionering/Bassindesign. Brian Rosenkilde Partikelfraktionering/Bassindesign Brian Rosenkilde Partikelfraktionering/Bassindesign Formål: At udbrede budskabet om, at hvis bassiner udformes således tunge partikler udskilles fra lette partikler,

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Datagrundlag Screeningen er udarbejdet med baggrund i eksisterende drænplaner for haveforeningen, samt en 0,4 m grid højdemodel for området.

Datagrundlag Screeningen er udarbejdet med baggrund i eksisterende drænplaner for haveforeningen, samt en 0,4 m grid højdemodel for området. NOTAT Projekt Regnvandshåndtering og dræning i H.F. Møllevang Projektnummer 3691600127 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring H.F. Møllevang Dræn HF Møllevan JSAN PVMA PVMA Revisionsnr. 1.0

Læs mere

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R BELLINGE FÆLLED BELLINGE FÆLLED Bæredygtighed Bydel 45 Ha Ca. 500 boliger åben/lav Tæt/lav Beliggende

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere