Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14"

Transkript

1 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral

2 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Balance 9 Noter 10 Driftsoverslag for året 1. juni 31. maj 15 Noter til driftsoverslaget 16 1

3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni maj 2014 for Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni maj Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Risskov, den 2. september 2014 Bestyrelse: Bendt Nielsen Bent Christensen Jens Thulstrup formand næstformand Dan Christensen Hanne Thuesen Michael Skonning 2

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til andelshaverne i Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral for regnskabsåret 1. juni maj Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni maj 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aarhus, den 2. september 2014 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Jens Weiersøe Jakobsen statsaut. revisor 3

5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Tranekærvej Risskov Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Hjemstedskommune: Aarhus Regnskabsår: 1. juni 31. maj Bestyrelse Bendt Nielsen Bent Christensen Jens Thulstrup Dan Christensen Hanne Thuesen Michael Skonning Revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Værkmestergade Aarhus C Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 2. september

6 Beretning Aktiviteter Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Vejlby. Udvikling i regnskabsåret 2013/2014 blev et meget mildt varmeår. Ifølge den officielle opgørelse af graddagene blev 2013/ % mildere end et normalt år. Det milde vejr har betydet et mindre salg af varme til forbrugerne og dermed en stor tilbagebetaling af for meget betalt accontovarme til vores forbrugere. Til trods for det milde vejr og det deraf følgende lave varmesalg kommer Vejlby Fjernvarmecentral ud af 2013/2014 med et tilfredsstillende resultat. På driftssiden har vi haft et roligt år med meget få afbrydelser i forsyningen fra Affald Varme Aarhus og en lige så stabil leverance til forbrugerne i Vejlby Fjernvarmecentrals område. Vi har i 2013/2014 mærket de første tiltag omkring det kommende store boligprojekt i Bryggervejområdet. Vi har foretaget de første afbrydelser af varmeforsyningen til nogen af de boliger, som skal fjernes til at gøre plads til opførelse af de mange nye boliger. Dette arbejde vil fortsætte i det kommende år, hvor vi også skal etablere nye hovedledninger til forsyning af de mange nye boliger. Der er ingen tvivl om, at vi med dette projekt vil få mange nye boliger og et forøget varmeaftag, som alle vil kunne forsynes fra den eksisterende central på Tranekærvej. Dermed bliver der flere om at betale Vejlby Fjernvarmecentrals faste omkostninger og dermed større mulighed for fortsat at holde en meget attraktiv varmepris. I begyndelsen af regnskabsåret varslede Vejlby Fjernvarmecentral indførelsen af en afkølingstarif. På dette års opgørelser har forbrugerne kunnet se deres ejendoms gennemsnitlige afkøling samt størrelsen på et eventuelt afkølingstillæg. Der er i 2013/2014 ikke opkrævet afkølingstillæg. Fra den 1. juni 2014 vil afkølingstariffen være gældende. Tariffens størrelse fremgår af Vejlby Fjernvarmecentrals prisblad. Kapitalforhold Af selskabets balancesum på pr. 31. maj 2014 udgør egenkapitalen 2.785, svarende til 42 %. Begivenheder ved regnskabsårets udløb Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten. 5

7 Årsregnskab 1. juni 31. maj Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral for 2013/14 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. "Hvile i sig selv"-princippet Over- og underdækninger Selskabet er underlagt det særlige hvile i sig selv-princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen under nettoomsætningen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugeren og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender. Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Investering i grunde, bygninger, produktionsanlæg og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsrapporten indregnes afskrivningerne over aktivernes forventede brugstid. Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes over tid. Forskellene indregnes i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller gæld. Resultatopgørelse Nettoomsætning Selskabets nettoomsætning omfatter salg af varme. Herudover indeholder nettoomsætningen faste afgifter. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Varmeåret omfatter samme periode som regnskabsåret. Salg af varme indregnes derfor på basis af et års levering og forbrug af varme i henhold til årsopgørelsen på tidspunktet for regnskabsårets afslutning. Årets over-/underdækning samt årets forskydning i tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger indregnes i nettoomsætningen. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger for køb af varme samt afskrivninger vedrørende drift og vedligeholdelse af bygninger og produktionsanlæg. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger samt afskrivninger vedrørende drift og vedligeholdelse af ledningsnettet m.v. Administrationsomkostninger I administrationsomkostningerne indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af varmeværket, herunder omkostninger til administrativt personale og kontoromkostninger. 6

8 Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet. Ledningstab Ledningstab beregnes som forskellen mellem årets køb af varme i MWh og årets salg af varme i MWh. Beløbet overføres fra produktionsomkostninger til distributionsomkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Balance Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, produktionsanlæg, samt ledningsnet, og målere. Desuden omfatter materielle anlægsaktiver, it-udstyr og inventar m.v. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstider. De forventede brugstider er: Bygninger til produktion og administration Produktionsanlæg Ledningsnet Målere It-udstyr og inventar m.v. 20 år 10 år 20 år 10 år 5-10 år Tilslutningsbidrag opkrævet hos forbrugerne fratrækkes i kostprisen for det pågældende ledningsnets kostpris, hvorved bidraget indtægtsføres over den forventede brugstid for ledningsnettet. Herved tilstræbes en symmetrisk resultatføring af indtægter og udgifter. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, omfatter modtagne indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår. 7

9 Resultatopgørelse Note 2013/14 Budget 2013/ /13 Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat

10 Balance Note 31/ / AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Anlæg Finansielle anlægsaktiver Medlemskapital, Olieselskabet Danmark Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavende hos forbrugerne Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide midler Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Note 31/ / PASSIVER Egenkapital Andelskapital Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Kortfristede gældsforpligtelser Kassekredit For meget opkrævet a conto hos forbrugerne Skyldige omkostninger Overdækning til indregning i næste års priser Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Årets over-/underdækning 12 Eventualaktiver og eventualforpligtelser 13 Sikkerhedsstillelser 14 9

11 Noter 2013/14 Budget 2013/ /13 1 Indtægter ved salg af varme Forbrugsafgifter: (19.963,2 MWh a 416 kr.) Bygningsafgifter: ( m 2 a 10 kr.) Bygningsafgifter: ( m 2 a 5 kr.) Abonnementsbidrag: (363 forbrugere a 450 kr.) Årets over-/underdækning (note 12) Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger (note 9) Produktionsomkostninger Køb af varme ( MWh købt til gns. 284,28 kr. pr. MWh) Køb af varme, effekt-, afkøling- og transmissionsbidrag Refusion af stilstandsvarme Ledningstab, 8,9 % (2012/13: 9 %) Lønninger driftspersonale Reparation og vedligeholdelse af bygninger Reparation og vedligeholdelse af SRO-anlæg og pumper Køb af el Samarbejdsaftale Hørning Fjernvarme Øvrige produktionsomkostninger Afskrivninger på bygninger og anlæg Distributionsomkostninger Reparation og vedligeholdelse ledningsnet Lønninger driftspersonale Forsikringer ledningsnet Vandbehandling og spædevand Vedligeholdelse og fjernaflæsning målere Øvrige distributionsomkostninger Afskrivninger på ledningsnet Afskrivninger på målere Ledningstab

12 2013/14 Budget 2013/ /13 4 Administrationsomkostninger Møder, rejser og repræsentation Bestyrelseshonorar Lønninger administration It-omkostninger Revision og regnskabsmæssig assistance Energispareaktiviteter Øvrige administrative omkostninger / /13 5 Finansielle indtægter Pengeinstitutter 0 0 Renter, obligationer Andre renter og gebyrer Urealiseret kursgevinst Realiseret kursgevinst 0 3 Udbytte Finansielle omkostninger Pengeinstitutter Realiseret kurstab Urealiseret kurstab Øvrige finansielle omkostninger

13 7 Anlæg Grund Bygninger Kedelanlæg Ledningsnet Målere I alt Samlet anskaffelsessum 1. juni Årets tilgang Årets modregnede tilslutningsafgifter/anvendte henlæggelser Samlet anskaffelsessum 31. maj Samlede afskrivninger 1. juni Årets afskrivninger Samlede afskrivninger 31. maj Saldo 31. maj / /13 8 Andelskapital Indbetalt 1. juni Årets tilgange Indbetalt 31. maj Overført til modregning i afskrivningsgrundlaget for anlæg og nedbringelse af forbrugsafgift 1. juni Overført af årets tilgang Overført 31. maj Saldo 31. maj Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Finansielle aktiver Saldo primo Årets reguleringer Regulering til primo, jf. note Kursregulering af værdipapirer Årets reguleringer Saldo ultimo Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger er udtryk for et mellemværende med forbrugerne, der opstår som følge af tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten. 12

14 2013/ /13 10 Skyldige omkostninger Køb af varme Diverse Skyldig A-skat og AM-bidrag Skyldige feriepenge Depositum Over-/underdækning Saldo primo Regulering til primo, jf. note Årets over-/underdækning, jf. note Årets reguleringer Saldo ultimo Over-/underdækning er udtryk for årets resultat opgjort efter varmeforsyningslovens regler i forhold til opkrævede priser. Der henvises til omtalen under anvendt regnskabspraksis. 2013/ /13 12 Årets over-/underdækning Årets resultat før årsreguleringer Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger Afskrivninger indregnet i varmeprisen, jf. varmeforsyningsloven Henlæggelser efter varmeforsyningsloven 0 0 Finansielle poster ikke indregnet i varmeprisen Eventualaktiver og eventualforpligtelser Ingen. 14 Sikkerhedsstillelser Selskabet har lagt obligationer med en bogført værdi pr. 31. maj 2014 på til sikkerhed for et træk på selskabets kassekredit. 13

15 Bilag Driftsoverslag for året 2014/15 14

16 Driftsoverslag for året 1. juni 31. maj Note Budget 2014/15 Regnskab 2013/14 Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoindtjening Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Driftsresultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat

17 Noter til driftsoverslaget Budget 2014/15 Regnskab 2013/14 1 Indtægter ved salg af varme Forbrugsafgifter: ( MWh a 427,50 kr.) Afkølingsbidrag Bygningsafgifter: ( m 2 a 10 kr.) Bygningsafgifter: ( m 2 a 5 kr.) Abonnementsbidrag: (355 forbrugere a 450 kr.) Årets over-/underdækning (note 12) Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger (note 9) Produktionsomkostninger Køb af varme ( MWh købt til gns. 299,43 kr. pr. MWh) Køb af varme, effekt-, afkølings- og transmissionsbidrag Fortjeneste ved timevarierede priser Ledningstab, 8,2 % (2013/14: 8,9 %) Lønninger driftspersonale Reparation og vedligeholdelse af bygninger Reparation og vedligeholdelse af SRO-anlæg og pumper Køb af el Øvrige produktionsomkostninger Afskrivninger bygninger og anlæg Distributionsomkostninger Reparation og vedligeholdelse ledningsnet Lønninger driftspersonale Afskrivninger på ledningsnet Forsikringer ledningsnet Vandbehandling og spædevand Vedligeholdelse og fjernaflæsning målere Øvrige distributionsomkostninger Afskrivninger på målere Ledningstab

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Forfatter: Anders S. Houmann Trine Bæk Andersen Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveret den 12. maj 2014 Copenhagen Business

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere