Brugervejledning. KaVo Primus 1058 S/TM/C. Altid på den sikre side.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. KaVo Primus 1058 S/TM/C. Altid på den sikre side."

Transkript

1 Brugervejledning KaVo Primus 1058 S/TM/C Altid på den sikre side.

2 Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D Biberach Tlf. +49 (0) Fax +49 (0) Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D Biberach

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brugerhenvisninger Brugerstyring Forkortelser Symboler Målgruppe Service Garantibestemmelser Transport og opbevaring Aktuelt gældende emballageregulativ Transportskader Oplysninger på emballagen: Opbevaring og transport Sikkerhed Beskrivelse af sikkerhedshenvisninger Beskrivelse af fareniveauer Advarselssymbol Struktur Formålsbestemt anvendelse Generelt Produktspecifikt Sikkerhedshenvisninger Generelt Produktspecifikt Produktbeskrivelse Behandlingsenhed varianter KaVo Primus 1058 S KaVo Primus 1058 TM KaVo Primus 1058 C KaVo Primus 1058 C med byggesæt til højreopstilling Tilslutningsmuligheder 1058 S/TM/C Patientstol (Standard og COMPACTchair) Unitbase med fontæneenhed Lægeelement Assistentelement varianter Assistentelement Standard Assistentelement højre/venstre (valgfrit) Trefunktionshåndstykke (3F-håndstykke) Flerfunktionshåndstykke (MF-håndstykke) Taster Lægeelement og assistentelement Comfort Fodbetjening Effekt- und typeskilte Tekniske data Betjening Tænde/slukke for apparatet Indstilling af patientstol / 118

4 Indholdsfortegnelse Indstilling af armlæn Indstilling af sæde Indstilling af nakkestøtte Indstilling af stolposition Sikkerhedsfrakobling Bevæg patientstol Bevægelse af lægeelement Bevægelse af instrumentbord Bevægelse af fontæneenheden Manuel positionering af fontæneenhed Bevægelse af assistentelementet Indstilling af højden på assistentelement Standard (valgfrit) Bevægelse af assistentelement højre/venstre (valgfrit) Indstilling af funktioner Valg af lagringsniveau læge 1 eller læge Påfyldning af skylleglas og skylning af kumme Tænde/slukke for røntgenbetragter Indstilling af klokkeslæt og brug af timer (kun med Memospeed) Brug af funktionstaster (kun med Memospeed) HYDROclean-funktion Intensivafkimning/skylleprogram Betjening af instrumenter Lagring af instrumentspecifikke indstillinger Betjening af turbine Betjening af INTRA LUX motor KL 701/703 og COMFORTdrive 200XD Betjening af ultralydsscaler COMFORTdrive 200 XD / COMFORTbase 405L (valgfrit tilbehør) Anvendelse af trefunktionshåndstykket Anvendelse af flerfunktionshåndstykket Indstilling af udsugning Rengøringsmetoder i henhold til DIN EN ISO Afhjælpning af forstyrrelser Sikkerhedsteknisk kontrol - kontrolanvisning Indledning Generelle anvisninger er til medicinske elektriske systemer Den sikkerhedstekniske kontrols bestanddele Kontrolintervaller er til prøvningsmetode i henhold til IEC (DIN VDE ) er til gentagne kontroller Vejledning til sikkerhedsteknisk kontrol Forberedende foranstaltninger ved apparatet Visuel kontrol (visuel inspektion) Målinger Funktionskontroller Bedømmelse og dokumentation Bilag - Yderligere målepunkter Yderligere aftastningspunkter SL X til jordledermåling / 118

5 Indholdsfortegnelse 8.2 Yderligere målepunkter AP X til EGA-/EPA-måling Yderligere tilslutningspunkter ACP X (yderligere jordforbindelser) Oplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet iht. IEC (DIN EN ) Elektromagnetisk emission Elektromagnetisk immunitet Anbefalede beskyttelsesafstande mellem bærbare og mobile HF-telekommunikationsapparater og unit Elektromagnetisk immunitet / 118

6 1 Brugerhenvisninger 1.1 Brugerstyring 1 Brugerhenvisninger 1.1 Brugerstyring Forudsætning Læs denne vejledning inden produktet tages i brug første gang for at undgå fejlbetjening og beskadigelser Forkortelser Forkortelse GA PA MA TA STK IEC RA NRS EBS BT EMC VA Forklaring Brugervejledning Plejeanvisning Monteringsvejledning Teknisk vejledning Sikkerhedsteknisk kontrol International elektroteknisk kommission Reparationsvejledning Eftermonteringssæt Indbygningssæt Tilbehørsdele Elektromagnetisk kompatibilitet Forarbejdningsvejledning Symboler Se afsnittet Sikkerhed/Advarselssymboler Vigtige informationer til brugere og teknikere CE-mærke (Communauté Européenne). Et produkt med dette mærke overholder kravene i det gældende EU-direktiv. Handling nødvendig Målgruppe Dette dokument henvender sig til tandlæger og klinikpersonale. 1.2 Service KaVo Teknisk service: +49 (0) Oplys venligst produktets serienummer ved alle henvendelser! For yderligere informationer: 6 / 118

7 1 Brugerhenvisninger 1.3 Garantibestemmelser 1.3 Garantibestemmelser KaVo påtager sig, over for slutkunden, garantiforpligtelsen for det i leveringspapirerne omhandlede produkt, med hensyn til upåklagelig funktion, fejlfrie materialer eller forarbejdning i 12 måneder fra købsdatoen på følgende betingelser: Ved begrundede reklamationer over mangler eller utilstrækkelig levering yder KaVo garanti efter eget valg gennem omkostningsfri efterlevering eller istandsættelse. Andre krav, uanset art, især vedrørende skadeserstatning, er udelukkede. I tilfælde af forsinkelse og grov misligholdelse eller forsæt, gælder dette kun for så vidt, der ikke er tvingende lovmæssige regler, som siger noget andet. KaVo hæfter ikke for defekter og følgevirkninger, som er opstået gennem almindelig slitage, ukorrekt rengøring eller vedligeholdelse, undladelse af at følge betjenings-, vedligeholdelses- eller tilslutningsinstruktioner, forkalkning eller korrosion, forurening af luft- eller vandforsyningen eller kemiske eller elektriske påvirkninger, som er usædvanlige, eller som ikke er tilladte i henhold til producentens instruktioner. Garantien omfatter i almindelighed ikke lamper/pærer, glas- og gummidele, samt farvebestandigheden af kunststoffer/plast. Hæftelse er udelukket, hvis defekter, eller følger heraf, kan være opstået, fordi kunden eller tredjemand har foretaget indgreb eller ændringer på produktet. Krav i henhold til denne garanti kan kun gøres gældende, hvis de til produktet hørende leveringspapirer (i gennemslag/kopi) er blevet indsendt til KaVo, og originalen kan fremvises via forhandleren eller de, der benytter produktet. 1.4 Transport og opbevaring Aktuelt gældende emballageregulativ Gælder kun i Tyskland. Salgsemballagen skal bortskaffes fagligt korrekt i henhold til den gældende emballageforordning via affalds- og genbrugsfirmaer/genbrugsstationer. Vær i den forbindelse opmærksom på det komplette tilbagetagelsessystem. KaVo har til dette formål ladet sine salgsemballager miljø-licensere. Vær opmærksom på det lokale offentlige bortskaffelsessystem Transportskader I Tyskland Hvis der ved leveringen er en udvendig, synlig beskadigelse, skal der gøres følgende: 1. Modtageren fastholder/bemærker tabet eller beskadigelsen i følgesedlen. Modtageren og transportfirmaets medarbejder underskriver denne følgeseddel. 2. Lad produktet og emballagen forblive uændret. 3. Produktet må ikke bruges. 4. Anmeld skaden til transportfirmaet. 5. Skader skal også meddeles til KaVo. 6. Under ingen omstændigheder må det beskadigede produkt returneres til KaVo uden aftale. 7. Send den underskrevne følgeseddel til KaVo. 7 / 118

8 1 Brugerhenvisninger 1.4 Transport og opbevaring Er produktet beskadiget, uden at der ved afleveringen kunne ses, at emballagen var beskadiget, skal der gøres følgende: 1. Skader skal straks, og inden 7 dage, meddeles til transportfirmaet. 2. Skader skal også meddeles til KaVo. 3. Lad produktet og emballagen forblive uændret. 4. Det beskadigede produkt må ikke bruges. Overser modtageren en, i henhold til de førnævnte bestemmelser, pålagt pligt, betragtes skaden som værende opstået efter levering (iht. Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen, artikel 28). Uden for Tyskland KaVo hæfter ikke for transportskader. Forsendelsen skal kontrolleres straks efter modtagelse. Hvis der ved leveringen er en udvendig, synlig beskadigelse, skal der gøres følgende: 1. Modtageren fastholder/bemærker tabet eller beskadigelsen i følgesedlen. Modtageren og transportfirmaets medarbejder underskriver denne følgeseddel. Modtageren kan kun gøre erstatningskrav gældende over for transportfirmaet i henhold til denne følge- eller leveringsseddel. 2. Lad produktet og emballagen forblive uændret. 3. Produktet må ikke bruges. Er produktet beskadiget, uden at der ved afleveringen kunne ses, at emballagen var beskadiget, skal der gøres følgende: 1. Skader skal straks, og inden 7 dage efter leveringen, anmeldes til transportfirmaet. 2. Lad produktet og emballagen forblive uændret. 3. Det beskadigede produkt må ikke bruges. Tilsidesætter modtageren en i henhold til de førnævnte bestemmelser pålagt pligt, betragtes en eventuel skade som værende opstået efter levering (iht. CMR-lov, kapitel 5, artikel 30) Oplysninger på emballagen: Opbevaring og transport Emballagen bør opbevares med henblik på evt. forsendelse til service eller reparation. De trykte symboler uden på emballagen gælder for transport og opbevaring, og har følgende betydning: Transporteres opretstående; opad i pilens retning! Beskyttes mod stød! Beskyttes mod fugt. 8 / 118

9 1 Brugerhenvisninger 1.4 Transport og opbevaring Tilladt stabelmængde Temperaturområde Luftfugtighed Lufttryk 9 / 118

10 2 Sikkerhed 2.1 Beskrivelse af sikkerhedshenvisninger 2 Sikkerhed 2.1 Beskrivelse af sikkerhedshenvisninger Beskrivelse af fareniveauer Sikkerhedsanvisningerne med de tre faretrin, som er angivet her, hjælper med til at undgå materielle skader og kvæstelser. FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en farlig situation, der kan føre til skader på udstyr eller lettere til middelsvære personskader. ADVARSEL ADVARSEL angiver en farlig situation, der kan føre til svære eller dødelige personskader. FARE FARE angiver en meget farlig situation, der øjeblikkeligt kan føre til svære eller dødelige personskader Advarselssymbol Advarselssymbol Struktur FARE Indledningen beskriver farens art og årsag. Dette afsnit beskriver mulige følger, hvis man ikke tager sig i agt. Denne henvisning indeholder nødvendige foranstaltninger for at undgå farer. 2.2 Formålsbestemt anvendelse Generelt Operatøren skal før hver anvendelse af apparatet sikre sig, at det er funktionsmæssigt sikkert og i driftsklar tilstand. Apparatsystemet KaVo Primus 1058 S/TM/C er et behandlingsudstyr til tandlæger iht. ISO 7494 med en patientstol iht. ISO Dette KaVo-produkt er kun beregnet til anvendelse inden for tandlægebranchen og må kun betjenes af medicinsk fagpersonale. Enhver form for anden anvendelse er ikke tilladt. Til den formålsbestemte anvendelse hører også, at man er opmærksom på alle henvisninger i brugervejledningen, så vel som overholdelse af inspektions- og vedligeholdelsesarbejder. 10 / 118

11 2 Sikkerhed 2.2 Formålsbestemt anvendelse De for medicinske produkter gældende og overlappende retningslinjer og/eller national lovgivning, nationale bestemmelser og tekniske regler for ibrugtagning, skal anvendes og efterleves, samt produktet betjenes efter de af KaVo foreskrevne formålsbestemmelser. Der gives garanti for de af KaVo leverede systemkomponenters sikkerhed, pålidelighed og ydelse såfremt: Montering, instruktion, udvidelser, nyindstillinger, modifikationer eller reparationer er foretaget af KaVo eller en af KaVo-uddannet tekniker eller af personale fra en autoriseret forhandler. Apparatet betjenes i overensstemmelse med bruger-, pleje- og monteringsvejledningen. De it-komponenter, som brugeren tilvejebringer, opfylder de tekniske krav til hardware og software, der angives i denne brugervejledning, og de er monteret og justeret i henhold til de gældende beskrivelser for disse komponenter. Kravene i IEC (DIN VDE ) Gentagne kontroller før ibrugtagning af elektrisk medicinsk udstyr og systemer - generelle forskrifter opfyldes fuldt ud ved istandsættelse. Det er brugerens pligt: udelukkende at benytte fejlfrie arbejdsmidler. at beskytte sig selv, patienten og andre mod farer. at undgå kontaminering/forurening via produktet. Ved betjening skal de nationale, lovmæssige bestemmelser tages i betragtning, især følgende: de gældende bestemmelser for tilslutning og ibrugtagning af medicinsk udstyr. de gældende arbejdsbeskyttelsesregler. de gældende ulykkesforebyggende foranstaltninger. I Tyskland er ejeren, den apparatansvarlige og brugeren forpligtet til at anvende deres apparater under hensyntagen til MPG-bestemmelserne. Vedligeholdelsesarbejderne omfatter alle afprøvninger, som kræves i den tyske driftsforordning (MPBetreiberV) 6. Vedligeholdelse og sikkerhedstekniske kontroller skal gennemføres regelmæssigt for permanent at sikre drifts- og funktionssikkerheden på KaVo-produktet og for at undgå skader og risici. Kontrol- og vedligeholdelsesfrister: Servicearbejdet skal udføres årligt og den sikkerhedstekniske kontrol (STK) med et interval på 2 år. Ved behov kan kontrollanten fastsætte kortere intervaller for STK. Følgende personer er bemyndiget til at udføre reparation og vedligeholdelse samt STK på KaVo-produktet: Teknikere fra KaVo-filialer med tilsvarende produktoplæring. Af KaVo særligt uddannede teknikere fra autoriserede KaVo-forhandlere. Før længere pauser, hvor produktet ikke benyttes, skal det efterses og rengøres som anvist. 11 / 118

12 2 Sikkerhed 2.2 Formålsbestemt anvendelse MULTIflex-koblingerne, de aktuelle K-/KL-motorer samt ultralyds-scaler-slangerne fra KaVo er standardmæssigt udstyret med en beskyttelsesanordning, der forhindrer tilbagesugning af behandlingsvand gennem instrumenterne ind i behandlingsenheden. Når der anvendes produkter fra andre producenter ved de standardiserede grænseflader, skal man sørge for, at disse er forsynet med et passende beskyttelsesudstyr! Ellers må disse produkter ikke anvendes! Oplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet I henhold til IEC (DIN EN ) om elektromagnetisk kompatibilitet for elektromedicinsk udstyr skal vi gøre opmærksom på følgende punkter: Elektromedicinsk udstyr er underlagt særlige sikkerhedsbestemmelser om elektromagnetisk kompatibilitet og skal tages i brug i henhold til kravene i KaVo-monteringsvejledningen. Højfrekvens kommunikationsudstyr kan påvirke elektromedicinsk udstyr. Til andet end det af KaVo medleverede tilbehør, ledninger og andre komponenter kan KaVo ikke garantere overensstemmelse med EMC-kravene i IEC (DIN EN ). Bortskaffelse De opsamlede affaldsprodukter skal afleveres til genanvendelse eller kasseres på en sådan måde, at hverken mennesker eller miljøet bringes i fare, herved skal gældende nationale regler overholdes. Spørgsmål vedrørende korrekt bortskaffelse af KaVo-produktet besvares af KaVoafdelingen. Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr I henhold til EF-direktiv 2002/96 vedrørende bortskaffelse af elektrisk- og elektronisk udstyr henledes opmærksomheden på, at dette produkt er omfattet af dette direktiv og i Europa skal bortskaffes på særlig vis. Du kan få nærmere oplysninger herom på eller via specialhandelen for dentaludstyr. Vedrørende endelig bortskaffelse kan man henvende sig til: I Tyskland Sådan returneres el-udstyret: 1. På enretec GmbH's hjemmeside findes der under menupunktet eom en ordreformular til bortskaffelse af udstyr. Ordreformularen kan downloades eller udfyldes online. 2. Udfyld formularen, og send den som online-ordre eller pr. fax +49 (0) til enretec GmbH. Mht. andre muligheder for anmodning om afhentning af udstyr og for spørgsmål herom, kontakt: Telefon: +49 (0) og 12 / 118

13 2 Sikkerhed 2.3 Sikkerhedshenvisninger Post: enretec GmbH, Geschäftsbereich eomrecycling Kanalstraße Velten 3. Ikke-fastinstallerede apparater afhentes i reglen. Ikke-fastinstallerede apparater afhentes ved fortovet på din adresse på den aftalte dato. Demonterings-, transport- og emballageomkostninger bæres af ejeren/brugeren af apparatet. International Landsspecifikke oplysninger om bortskaffelse kan indhentes hos den dentale specialhandel Produktspecifikt Anvendelsesformål og målgruppe KaVo Primus 1058 S/TM/C bruges til tandmedicinsk behandling af børn og voksne. Apparatsystemet KaVo Primus 1058 S/TM/C er en behandlingsenhed iht. ISO 7494 med en patientstol iht. ISO KaVo trefunktions- og flerfunktionshåndstykker er tandlægeinstumenter iht. EN De understøtter tandlægens arbejde i patientens mund med luft, vand eller spray. Flerfunktionshåndstykket sørger desuden for lys og opvarmede medier. Dette KaVo-produkt er kun beregnet til anvendelse inden for tandlægebranchen og må kun betjenes af medicinsk fagpersonale. Til teknikarbejder, hvor det er nødvendigt med et højere tryk end til arbejdet i munden, som f.eks. beslibning af proteser og lignende, skal der anvendes en speciel teknikmaskine. Sådanne maskiner har stærkere lejringer. 2.3 Sikkerhedshenvisninger Generelt Systemets sikkerhed og pålidelighed kan kun garanteres, hvis de beskrevne procedurer følges. FARE Eksplosionsfare. Livsfare. KaVo produktet må aldrig opstilles eller betjenes i eksplosionsfarlige områder. ADVARSEL Uegnede driftsbetingelser. Foringelse af enhedens elektriske sikkerhed. Driftsbetingelserne, der er angivet i kapitlet "Tekniske data", skal ubetinget overholdes og må ikke overskrides. 13 / 118

14 2 Sikkerhed 2.3 Sikkerhedshenvisninger ADVARSEL Anvendelse af ikke tilladt tilbehør eller ikke tilladte ændringer på produktet. Ikke godkendt tilbehør og/eller ikke tilladte ændringer på produktet kan medføre fare for og/eller tilskadekomst af personer og materielle skader. Der må udelukkende anvendes tilbehørsdele, der er godkendt af producenten til kombinationen med produktet eller er forsynet med standardiserede grænseflader (f.eks. MULTIflex-koblinger, INTRAmatic). Der må udelukkende foretages ændringer på apparatet, når ændringerne er tilladt af producenten af produktet. ADVARSEL Tilskadekomst eller skader på grund af beskadigede komponenter. Hvis en eller flere komponenter er beskadiget, kan dette medføre yderligere skader eller personskader. Kontrollér apparat, elektriske ledninger og anvendt tilbehør regelmæssigt for eventuelle skader på isoleringen, og foretag udskiftning ved behov. I tilfælde af beskadigede komponenter: Stop arbejdet og udbedr skaderne eller kontakt din service-tekniker! ADVARSEL Bortskaf produktet på korrekt måde. Inden bortskaffelsen skal produktet og tilbehøret rengøres og desinficeres passende eller om nødvendigt steriliseres. FORSIGTIG Der er fare for helbredet og risiko for materielle skader, hvis ikke plejeforanstaltningerne overholdes. Risiko for infektion af betjeningspersonale og patient. Produktskader. Overhold plejeforanstaltningerne. FORSIGTIG Risici fra elektromagnetiske felter. Funktionerne i et implanteret system (som f.eks. en pacemaker) kan blive påvirket af elektromagnetiske felter. Inden behandlingen påbegyndes, skal patienterne spørges, om de har en pacemaker eller andre systemer implanteret! FORSIGTIG Driftsforstyrrelser fra elektromagnetiske felter. Produktet opfylder de gældende krav vedrørende elektromagnetiske felter. Men på grund af den komplekse vekselvirkning mellem medicinsk udstyr og mobiltelefoner, kan det ikke helt udelukkes, at der kan ske påvirkning af produktet på grund af en tændt mobiltelefon. Der må ikke anvendes mobiltelefoner i konsultationsværelset, laboratoriet eller på klinikområdet! Elektronisk udstyr som f.eks. dataregistreringsenheder, høreapparater mv. skal slukkes/lægges væk under drift! FORSIGTIG Beskadigelser på grund af væsker. Forstyrrelser af elektriske dele. Apparatets åbninger skal beskyttes mod indtrængning af væsker. Sørg for, at væsker fra det indre af enheden fjernes af en servicetekniker. 14 / 118

15 2 Sikkerhed 2.3 Sikkerhedshenvisninger FORSIGTIG Skader forårsaget af væsker. Væskerester af en hvilken som helst art kan efterlade pletter eller forårsage beskadigelser på polstringer og husdele. Fjern øjeblikkeligt væskerester. FORSIGTIG For tidlig slitage og funktionsfejl pga. ukorrekt vedligeholdelse og pleje. Forkortet produktlevetid. Vedligeholdelse og pleje skal foretages regelmæssigt og korrekt! Produktspecifikt ADVARSEL Fare for tilskadekomst eller infektion pga. fralagte instrumenter. Instrumenternes placering kan forårsage en tilskadekomst eller infektion af hånd/ underarm ved bevægelser hen mod bakkeholderen eller betjeningsdelen. Forhøjet infektionsrisiko hos syge patienter. Vær opmærksom på instrumenternes placering ved bevægelser hen mod bakkeholderen eller betjeningsdelen. ADVARSEL Sundhedsskader forårsaget af retursugning ved instrumenterne. Infektionsfare. Ved standardiserede grænseflader kan der anvendes produkter fra andre producenter, der ikke har en beskyttelsesanordning til forhindring af en retursugning af behandlingsvand via instrumenterne ind i tandlægeuniten. Når der anvendes produkter fra andre producenter ved de standardiserede grænseflader, skal man sørge for, at produkterne er forsynet med et passende beskyttelsesudstyr! Der må ikke anvendes produkter uden beskyttelsesanordning. ADVARSEL Elektricitet. Elektrisk stød på grund af brug af elektrisk ekstraudstyr i patientens omgivelser. Kontrollér, at ekstraudstyr ikke påvirker sikkerhedsniveauet negativt, og at det opfylder kravene i IEC (DIN EN ). Kontrollér, at ekstraudstyr opfylder kravene i IEC (DIN EN ) og ved hjælp af egnede beskyttelsesforanstaltninger er bragt til sikkerhedsniveauet i IEC (DIN EN ). Udfør sikkerhedsteknisk kontrol af alle apparater i patientens omgivelser iht. IEC (DIN VDE ) svarende til producentens bestemmelser. FORSIGTIG Elektricitet Elektrisk stød pga. forkert tilslutning af et ikke-medicinsk system til apparatets grænseflader. Tilsluttes et IT-apparat til det medicinske udstyr, skal normen IEC (DIN EN ) (systemdokument) overholdes. USB-grænsefladen ved læge- og assistentelementet må kun benyttes i forbindelse med det dertil passende KaVo multimediasystem. USB-grænsefladen må ikke bruges til andre apparater. 15 / 118

16 2 Sikkerhed 2.3 Sikkerhedshenvisninger FORSIGTIG Fare for tilskadekomst ved at sidde på patientstolen, når den er i vandret position. Sid ikke på hoved- eller fodenden, når patientstolen er i vandret position. FORSIGTIG Fare for tilskadekomst, hvis der støttes på svingarmen. Hvis svingarmen overbelastes, kan den beskadiges og som følge heraf, kan patient eller bruger komme til skade. Støt aldrig på svingarmen, fjederarmen eller lægeelementet! FORSIGTIG Fare for tilskadekomst på grund af hængende instrumenter (S-bord) Patienter kan komme til skade på instrumenternes skarpe spidser. Pas på, at ingen personer kommer til skade, når lægeelementet bevæges. Gør patient og behandlingspersonale opmærksom på faren for tilskadekomst. FORSIGTIG Fare for tilskadekomst ved rengøring af behandlingsenheden. Utilstrækkelig instruktion af rengøringspersonalet og manglende forberedelse af behandlingsenheden kan medføre tilskadekomst af rengøringspersonalet. Ophold i behandlingsrummet er kun tilladt for uddannede fagfolk og instrueret rengøringspersonale. Positionér stolen før rengøring og sluk for apparatet. FORSIGTIG Byggesættet "Tilslutning af udstyr af andre fabrikater" (valgfrit udstyr): Fare for retrograd kontamination pga. stillestående vand. Infektioner. Hvis der er tilsluttet en vandforbrugende enhed til byggesættet "Tilslutning af udstyr af andre fabrikater" skal der altid tages følgende forholdsregler: Gennemskyl alle vandudtagssteder uden instrumenter (hvis relevant), inden arbejdet begynder. Før første ibrugtagning og før stilstandsperioder (weekend, helligdage, ferie osv.) skal luft- og vandledninger skylles/blæses igennem. Vær opmærksom på den vandforbrugende enheds bestandighed over for H 2 O 2, da vandet indeholder OXYGENAL 6 (koncentration op til 0,02 %). FORSIGTIG Sundhedsskader på grund af kimdannelse. Infektionsfare. Gennemskyl alle vandudtagssteder uden instrumenter, inden arbejdet begynder. Før første ibrugtagning og før stilstandsperioder (weekend, helligdage, ferie osv.) skal luft- og vandledninger skylles/blæses igennem. Udfør intensivafkimning. Tryk flere gange på glasfylderen. FORSIGTIG Længere liggetid på patientstolen. Udvikling af dekubitus. Vær opmærksom på, at der kan dannes liggesår ved længere liggetider! 16 / 118

17 2 Sikkerhed 2.3 Sikkerhedshenvisninger FORSIGTIG Fare for tilskadekomst, hvis behandlingsenheden vælter. Både patient og bruger kan komme til skade. Støt ikke på svingarmen. Sid ikke på hoved- eller fodenden, når patientstolen er i vandret position. FORSIGTIG Fare for tilskadekomst pga. overbelastning eller dynamisk belastning. Patientstolen kan bryde sammen. Patientstolen må kun benyttes op til dens belastningsgrænse (135 kg). Patientstolen må ikke belastes dynamisk. FORSIGTIG Fare for tilskadekomst ved bevægelse af patientstolen og nakkestøtten. Patientens eller personalets hår kan komme i klemme ved bevægelse af nakkestøtten i patientstolen. Ved bevægelse af patientstolen og nakkestøtten skal man være opmærksom på patientens eller personalets hår. FORSIGTIG Fare for tilskadekomst på grund af bevægelse af lægeelementet eller assistentelementet. Tilskadekomst eller indeklemning af patient eller personale. Hold øje med patienten og personalet, når lægeelementet eller assistentelementet bevæges. FORSIGTIG Fare for kvæstelser, når stolen bevæges. Patient eller personale kan komme i klemme. Hold øje med patienten og klinikpersonalet, når stolens position ændres. FORSIGTIG Beskadigelse af instrumentslangen på grund af mærkater. Instrumentslangen kan punkteres. Der må ikke anvendes mærkater eller tape. 17 / 118

18 3 Produktbeskrivelse 3.1 Behandlingsenhed varianter 3 Produktbeskrivelse 3.1 Behandlingsenhed varianter KaVo Primus 1058 S KaVo Primus 1058 TM 18 / 118

19 3 Produktbeskrivelse 3.1 Behandlingsenhed varianter KaVo Primus 1058 C 1F 2F KaVo Primus 1058 C med byggesæt til højreopstilling 1F 2F 19 / 118

20 3 Produktbeskrivelse 3.2 Tilslutningsmuligheder 1058 S/TM/C Lægeelement 1. Turbineslange 3.2 Tilslutningsmuligheder 1058 S/TM/C fra SN 101* TM S C TM S C 1. KL-motor 701 X X X X X X 1. KL-motor 703 LED X X X X X X Trefunktionshåndstykke Flerfunktionshåndstykke 2. Turbineslange 2. KL-motor KL-motor 703 LED Smart drive COMFORT drive PIEZOsoft Ultraschall-Scaler PiezoLED Ultraschall-Scaler Memospeed-display indikat. -rel. Røntgenbetragter 5x5 Røntgenbetragter 1440 (på lampesøjle) Røntgenbetragter 1440 (på bordelement) * Bakkeholder US-Tray X X X X X X Bakkeholder 1x Norm-Tray X X X X Bakkeholder 2x Norm-Tray Sprayopvarmning til instrumenter Fysiologisk saltopløsning ERGOcam Satelec mini LED Combi-seperator / Combi-amalgamseperator Byggesæt Assistentelement højre/ venstre Tegnforklaring: Standardudstyr Ekstraudstyr X Skal vælges Kan ikke leveres * Ekstraudsyr, ikke egnet i forbindelse med BS monteret på højre side, bordunderkonstruktion 2 Kun for det kinesiske marked * * 20 / 118

21 3 Produktbeskrivelse 3.3 Patientstol (Standard og COMPACTchair) 3.3 Patientstol (Standard og COMPACTchair) 1 Nakkestøtte 2 Ryglæn 3 Stolens basis 4 Sæde 5 Armlæn 21 / 118

22 3 Produktbeskrivelse 3.4 Unitbase med fontæneenhed 3.4 Unitbase med fontæneenhed Unitbase med fontæneenhed 1 Fontæneenhed 2 Unitbase Den centrale styring er anbragt i unitbasen. 3 Trykvandflaske (ekstraudstyr) 4 Spytkumme 5 Glasfylder 6 Forsyningselement Tilslutning af elektricitet, vand, trykluft, spildevand og sug på opstillingsstedet 7 Fodbetjening 22 / 118

23 3 Produktbeskrivelse 3.5 Lægeelement 3.5 Lægeelement Instrumenternes placering kan indrettes som ønsket. F 1 F S 1 Røntgenbetragter 5x5 2 Trefunktionshåndstykke eller flerfunktionshåndstykke 3 Turbine 4 Enten motor INTRA LUX 701/703 eller COMFORTdrive 200XD 5 Panel 6 Ultraschall-Scaler 7 Memospeed 8 Bremse 23 / 118

24 3 Produktbeskrivelse 3.5 Lægeelement F 1 F TM/C 1 Memospeed 2 Panel 3 Turbine 4 Enten motor INTRA LUX 701/703 eller COMFORTdrive 200XD 5 Ultraschall-Scaler 6 Trefunktionshåndstykke eller flerfunktionshåndstykke 7 Bremse 8 Røntgenbetragter 5x5 9 Bakkeholder Hvis instrumentbordet 1058, der er opstillet på højre side, skubbes ind under bordpladen, kan aflagte genstande og monteret udstyr som f.eks. Memospeed 1 eller røntgenbetragter 5x5 8 blive beskadiget. For at undgå beskadigelser skal 1058 instrumentbordet bringes til den nederste position, inden instrumentbordet skubbes ind under bordpladen. KaVo anbefaler kun at bruge Tablett Tray (Mat.-nr ) på bakkeholderen 9 til beskyttelse af lægeelementets lakoverflader. 24 / 118

25 3 Produktbeskrivelse 3.6 Assistentelement varianter 3.6 Assistentelement varianter Assistentelement Standard 1 Trefunktions- og flerfunktionshåndstykke 2 Stærksug 3 Betjeningselement 4 Spytsug 5 Satelec mini LED (Polymeriseringshåndstykke) 6 Bakkebord, assistent 25 / 118

26 3 Produktbeskrivelse 3.6 Assistentelement varianter Assistentelement højre/venstre (valgfrit) Assistentelement højre, venstre med/uden højdeindstilling (valgfrit) 1 Trefunktionshåndstykke 2 Stærksug 3 Betjeningselement 4 Spytsug 5 Satelec mini LED (Polymeriseringshåndstykke) 26 / 118

27 3 Produktbeskrivelse 3.7 Trefunktionshåndstykke (3F-håndstykke) 3.7 Trefunktionshåndstykke (3F-håndstykke) 1 Slange til multifunktionshåndstykke 2 Gribehylster 3 Taster til medier 4 Kendetegn blå: trefunktionshåndstykke (3F-håndstykke) 5 Kanyle 3.8 Flerfunktionshåndstykke (MF-håndstykke) 1 Slange til multifunktionshåndstykke 2 Gribehylster 3 Taster til medier 4 Kendetegn guld: Flerfunktionshåndstykke (MF-håndstykke) 5 Kanyle 27 / 118

28 3 Produktbeskrivelse 3.9 Taster 3.9 Taster Tasternes funktioner på lægeelement 1058 S/TM/C, og assistentelement Comfort er ens. Tasterne er blot placeret anderledes pga. panelets form Lægeelement og assistentelement Comfort 1 Patientstol 2 Funktionstaster Tastgruppe, patientstol Tast Betegnelse Display LED Sæde op / AP 0 (automatikposition 0) grøn Sæde ned / skylleposition grøn Ryglæn ned / AP 1 (automatikposition 1) Ryglæn op / AP 2 (automatikposition 2) Foregående position / automatikposition grøn grøn grøn Tastgruppe, funktionstaster Tast Betegnelse Display LED Røntgenbetragter grøn Fontæneskyl 28 / 118

29 3 Produktbeskrivelse 3.10 Fodbetjening Tast Betegnelse Display LED Glasfylder Koldt lys (ved instrumenterne) / Operationslampe ON, når instrumenterne sidder i holderne Sprayforvalg (ved de udtagede instrumenter) Venstreløb grøn grøn/gul rød 3.10 Fodbetjening Hver af fodbetjeningens kontakter har to funktioner. Funktionen er afhængig af, om instrumenterne sidder i holderne eller ikke. Nr. Betegnelse Funktion ved aflagt instrument 1 Fodkontakt "Sprayforvalg/AP" Kører patientstolen til automatikposition. 2 Bøjlekontakt Tænder sikkerhedsfrakoblingen Fodkontakt "Blæseluft/AP" Retningstast "Venstreløb" Kører patientstolen til automatikposition. Ændrer patientstolens position. Fodpedal "Instrumenter" Giver et video-stilbillede, når ERGOcom er installeret. Funktion ved udtaget instrument Indstiller sprayforvalget. Skifter fodkontaktens funktion til "Betjening af stol". Indstiller blæseluftforvalget (Chipblower). Vælger motorens omdrejningsretning (for IN TRA LUX motor KL 701/703 eller COMFOR Tdrive 200XD). Starter motoren og justerer omdrejningstallet/ intensiteten af instrumenterne. 29 / 118

30 3 Produktbeskrivelse 3.11 Effekt- und typeskilte 3.11 Effekt- und typeskilte Effektplader 25s 400s Effektskilt Placering af indvendige effektplader 30 / 118

31 3 Produktbeskrivelse 3.11 Effekt- und typeskilte 25s 400s Placering af udvendige effektplader SN Serienummer Se de medfølgende papirer Anvendelsesdel af type B Anvendelsesdel af type BF Driftsform: Driftstid, patientstol: 25 sekunder Pausetid, patientstol: 400 sekunder (De tilladte driftstider svarer til det almindelige arbejdsforløb hos en tandlæge.) Sikringsværdi: "?????" er afhængige af netspændingen og belægges med T10H eller T6,3H. 100 V~,110 V~, 120 V~, 130 V~ = T10H 220 V~, 230 V~, 240 V~ = T6,3H Bortskaffelseshenvisning, se også: Formålsbestemt anvendelse CE-mærkning efter EF-direktiv 93/42 om medicinsk udstyr VDE-mærke DVGW certificering DVGW CERT registreringsnummer AS-0630BT / 118

32 3 Produktbeskrivelse 3.11 Effekt- und typeskilte Typeskilte Eksempel på typeskilt for 1058 S 1 Fremstillingsår/-måned 2 Serienummer 3 HIBC-code Typeskilt og mærkning på læge- og assistentelement Typeskiltets placering og mærkning BF 32 / 118

33 3 Produktbeskrivelse 3.11 Effekt- und typeskilte Kendetegn for og påskrifter på trefunktionshåndstykket og flerfunktionshåndstykket Producentens logo SN Serienummer CE-mærkning efter 93/42/EØF som medicinsk udstyr Steriliserbar indtil 135 o C Bortskaffelseshenvisning iht. direktiv WEEE 2002/96/EF bilag N Vær opmærksom på brugervejledningen 33 / 118

34 3 Produktbeskrivelse 3.12 Tekniske data 3.12 Tekniske data Boreskabelon og opstillingsplan Boreskabelon (Mat.-nr ) Højrehåndet (Rh): Blad 001, Venstrehåndet (Lh): Blad 002 Med COMPACTchair (Mat.-nr ) Blad 001 til 004 Opstillingsplan (Mat.-nr ) Blad 003 til 006 og 011 til TM Rh: Blad 003, Lh: Blad S Rh: Blad 005, Lh: Blad C Rh: Blad 011, Lh: Blad 012 Med COMPACTchair (Mat.-nr ) Blad 005 til 008 og 013 til / 118

35 3 Produktbeskrivelse 3.12 Tekniske data Elektriske installationer Elektrisk tilslutning 3 x 1,5 mm 2 (sikring på opstillingsstedet 10 A) 3 x 2,5 mm 2 (sikring på opstillingsstedet 16 A) Elektrisk tilslutning 3 x 1,5 mm 2 Fri længde over gulvet Indgangsspændinger Frekvens Fabriksmæssigt indstillet indgangsspænding Fabriksindstillet netindgangsspænding Effektforbrug ved 100, 110, 120, 130 V Effektforbrug ved 220, 230, 240 V Sikring på opstillingsstedet Jordledning over gulvet Varmeafgivelsesværdi Varmeafgivelsesværdi mm 100/110/120/130/220/230/240 V AC 50/60 Hz se effektplade Se typeskilt 200 til 1000 VA 200 til 1250 VA Automatsikring type C 16 eller skruesikring 10 A Se DIN VDE , 1000 mm KJ/h Ø 900 kj/h Forureningsgrad 2 Installationskategori Effektforbrug Sikring på opstillingsstedet Godkendelsesskilt Fodbetjening II 100 til 900 VA Automatsikring type C 16 eller skruesikring 10 A CE / DVGW / VDE IPX1 (dryptæt) Trefunktionshåndstykke og flerfunktionshåndstykke Inden arbejdsdagen begynder, og inden hver patientbehandling skal vand- og luftveje skylles igennem i 20 til 30 sekunder. 35 / 118

36 3 Produktbeskrivelse 3.12 Tekniske data Vandtryk Maks. dynamisk tryk, vand Vandgennemstrømning Lufttryk Maks. dynamisk tryk, luft Luftgennemstrømning Driftstid (kun flerfunktionshåndstykke) Pausetid (kun flerfunktionshåndstykke) 1,5 ± 0,3 bar; flydetryk 4-dobbelt, manometer 2,5 ± 0,3 bar 80 ± 10 ml/min 3,3 ± 0,1 bar; flydetryk 4-dobbelt, manometer 4 + 0,5 bar 14 ± 2 Nl/min 1 minut 3 minutter Flerfunktionshåndstykkets elektriske system Beskyttelseslavspænding iht. DIN EN : Frekvens Anvendelsestype Varmeydelse, vand Varmeydelse, luft Varmepatronens elektriske modstand Lampespænding Højtrykspærens effekt 24 V AC ± 10% (ikke-jordet spænding) 50/60 Hz BF ca. 90 W ca. 20 W 6,4 ± 0,4 Ώ maks. 3,2 V ± 0,15 V maks. 2,5 W Vandforsyning Hvis vandet har en høj hårdhedsgrad (over 12 dh), skal der installeres et blødgøringsanlæg med ionbytter. En for lille vandhårdhed (under 8,4 dh) kan fremme algevækst. Komponenten "vandindgangsblok" har ingen adskillelse mellem behandlingsvand og den offentlige vandforsyning. Nationale forskrifter til forhindring af returløb skal i givet fald bemærkes og overholdes af brugeren. Overholdes dette ikke, kan producenten ikke stille garanti med hensyn til kvalitet af behandlingsvandet og rekontaminering i drikkevandsnettet. 36 / 118

37 3 Produktbeskrivelse 3.12 Tekniske data I forbindelse med "vandblok DVGW med integreret vanddesinfektionsanlæg" er der ved dentalenhederne fra firmaet KaVo installeret en vanddesinfektionsanordning. For at kunne bevare kvaliteten af behandlingsvandet tilføres desinfektionsmidlet OXYGENAL 6 her kontinuerligt til vandet i en koncentration, der er hygiejnisk virksom men uskadelig for mennesker (3,2 ml/liter). Brugen er beskrevet i plejeanvisningen til behandlingsenhederne. Supplerende foranstaltninger såsom skylning af de vandførende ledninger og intensive desinfektioner skal gennemføres i henhold til producentens angivelser. ADVARSEL Hvis ikke de nationale forskrifter overholdes, er der risiko for infektioner. Kontaminering af behandlingsvandet eller af drikkevandsnettet. Eventuelle nationale forskrifter vedrørende kvaliteten af vand til den almindelige husholdning (drikkevand) skal bemærkes og overholdes. Nationale forskrifter til forhindring af returløb (strøm fra behandlingsenheden til det offentlige vandnet) skal i givet fald bemærkes og overholdes. ADVARSEL Hvis "vandblok kompakt" anvendes uden yderligere beskyttelsesforanstaltninger, er der risiko for infektioner. Kontaminering af behandlingsvandet eller af drikkevandsnettet. Når byggesættet "vandblok kompakt" anvendes, er der ikke installeret nogen vanddesinfektionsanordning i enheden; træf derfor passende beskyttelsesforanstaltninger. KaVo anbefaler, at "vandblok DVGW med integreret kimanlæg" anvendes sammen med KaVo OXYGENAL 6 (Mat.-nr ). Når komponenten Vandflaske med medfølgende doseringslåg (Mat.-nr ) anvendes, skal KaVo OXYGENAL 6 (Mat.-nr ) tilsættes i den korrekte mængde ved hver påfyldning. Den korrekte mængde er angivet i vejledningen til doseringslåget til vanddesinfektion. I henhold til DIN EN 1717 skal enhver enhed, der ikke er opført på DVGW-listen, udstyres med en sikringsanordning af typen AA, AB eller AD. (komponenten vandflaske DVGW er certificeret, se efterfølgende liste.) Ved vandtilslutning skal brakvandssektioner (også i husinstallationen) med stillestående vand forhindres. Yderligere oplysninger findes på 37 / 118

38 3 Produktbeskrivelse 3.12 Tekniske data Frit udløb efter DIN EN 1717 DVGWcertificeret Vandkvalitet Vandhårdhed Vandblok DVGW, vandflaske DVGW, registreringsnummer: AS-0630BT0111 Drikkevand 1,5 til 2,14 mmol/l 8,4 til 12 dh ph-værdi 0.9 til 1.1 Vandfiltrering på opstillingsstedet 80 µm Vandtilslutning Vandtilslutning over gulvet Vandindgangstryk Vandindgangsmængde Diameter, afløbstilslutning Afløbstilslutning over gulvet Afløbsmængde Hældning, vandafløbsrør Spærreventil i bygningen med messingkonus-klemmeskrueforbindelse 3/8" til Ø 10 mm min. 40 mm, max. 160 mm ved åben ventil 2,0 til 6,0 bar 4 l/min 40 mm 20 mm maks. 4 l/min fra apparat min. 10 mm pr. meter Luftforsyning ADVARSEL Hvis ikke de nationale forskrifter vedrørende kvalitet af dentalluft overholdes, er der risiko for infektioner. Eventuelle nationale forskrifter vedrørende kvalitet af dentalluft skal bemærkes og overholdes. Luftindgangstryk Luftforbrug 5,2 til 7 bar maks. 80 Nl/min Luftfiltrering på opstillingsstedet 50 µm Lufttilslutning Lufttilslutning via gulvet Spærreventil i bygningen med messingkonus-klemmeskrueforbindelse 3/8" til Ø 10 mm min. 40 mm, max. 160 mm ved åben ventil Udsugning Udsugningsluftmængde ved stærksugkanylen Udsugningsundertryk ved apparatindgang ved vådsug ved tørsug min. V~250 Nl/min > 60 mbar > 85 mbar anbefalet V~300 Nl/min > 80 mbar > 120 mbar Maks. statisk udsugningsundertryk < 180 mbar < 180 mbar 38 / 118

39 3 Produktbeskrivelse 3.12 Tekniske data Ved et dynamisk undertryk > 180 mbar skal enheden udstyres med komponenten med undertryksreguleringsventil. Værdier gælder for KaVo-målesættet (Mat.-nr ) Driftsmiljø ADVARSEL Uegnede driftsbetingelser. Foringelse af enhedens elektriske sikkerhed. Driftsbetingelserne, der er angivet i kapitlet "Tekniske data", skal ubetinget overholdes og må ikke overskrides. Gulvets beskaffenhed Omgivelsestemperatur Kvaliteten af gulvets opbygning skal overholde belastningsoptagelsen for bygninger DIN 1055 blad 3 og have en trykstyrke i henhold til DIN T til +40 o C Relativ luftfugtighed 30 til 75 % Lufttryk Driftshøjde 700 til hpa indtil 3000 m Maksimale belastninger Patientstol (løftebevægelse) Bakkebord lægeelement/behandlerkomponent - fri nyttelast Bakkebord assistentelement - fri nyttelast Lægeelement/behandlerkomponent - fri nyttelast 135 kg 2 kg 1 kg 2 kg Transport- og opbevaringsbetingelser Omgivelsestemperatur Relativ luftfugtighed Lufttryk -20 til +55 o C 5 til 95 %, ikke kondenserende 700 til hpa 39 / 118

40 3 Produktbeskrivelse 3.12 Tekniske data Vægt Behandlingsenhed med patientstol standard Med monteringsplade af stål og ERGOcom Behandlingsenhed med COMPACTchair 279 kg brutto, 224 kg netto 344 kg brutto, 289 kg netto 255 kg brutto, 200 kg netto med monteringsplade af stål og 320 kg brutto, 265 kg netto ERGOcom Yderligere oplysninger om emballageenheder, se monteringsanvisning, kapitel B 3 40 / 118

41 4 Betjening 4.1 Tænde/slukke for apparatet 4 Betjening 4.1 Tænde/slukke for apparatet Hovedafbryderen har følgende opgaver: At tilkoble hhv. frakoble apparatet med el-nettet på opstillingsstedet på alle poler. At tilkoble hhv. frakoble trykluft- og vandtilførslen på opstillingsstedet via de i apparatet indbyggede magnetventiler eller trykluftstyringen. Tænd for apparatet på hovedafbryderen. ð Når apparatet er driftsklart, lyser den grønne LED 1 (lagringsniveau læge 1) eller den gule LED 2 (lagringsniveau læge 2). For at forhindre vandskader, skal der altid slukkes på hovedafbryderen, før klinikken lukkes. 41 / 118

42 4 Betjening 4.2 Indstilling af patientstol 4.2 Indstilling af patientstol Indstilling af armlæn Armlæn til patientstol Standard For at gøre det lettere for patienten at sætte sig på patientstolen, kan armlænet drejes opad. FORSIGTIG Uheldig positionering af patientens hænder, når stolen køres op. Fingrene kan komme i klemme mellem ryglæn og armlæn. Vær opmærksom på, at patienten sidder korrekt (især ved børn). Armlæn til patientstol COMPACTchair (ekstraudstyr) For at gøre det lettere for patienten at sætte sig på patientstolen, kan armlænet drejes udad. Træk op i armlænet og drej det udefter. Drej derefter armlænet tilbage, indtil det går i indgreb. Armlænet kan låses, så det ikke drejer utilsigtet. 42 / 118

43 4 Betjening 4.2 Indstilling af patientstol Det armlæn, der vender mod unitsiden, skal være låst fast for at forhindre sammenstød. Løsgør clipsene og tag polsteret af. Armlænet låses ved at skyde sikringskontakten hen til position 1. Armlænet frigøres ved at skyde sikringskontakten hen til position 2 og kan derefter drejes Indstilling af sæde Sædet kan vippes i fire forskellige positioner, så man får en plan liggeflade for børn i forskellige aldre ved en behandling i overkæben. Frigør låsemekanismen og vip sædet i den ønskede position. Kontrollér, at låsemekanismen går i indgreb. 43 / 118

44 4 Betjening 4.2 Indstilling af patientstol Indstilling af nakkestøtte Indstilling af 2-leds nakkestøtte med drejeknap FORSIGTIG Indstilling af nakkestøtte. Skader på nakkemusklerne. Gør patienten opmærksom på indstillingen af nakkestøtten. Patienten skal løfte hovedet lidt, når nakkestøtten indstilles. Træk nakkestøtten ind eller ud, så den passer til patienten. Nakkestøtten løsnes ved at dreje spændeknappen mod venstre. Derefter vippes nakkestøtten i den ønskede position og låses fast igen ved at dreje spændeknappen mod højre. Polsteret tages af nakkestøtten ved at løsne skrue 2, trække polsteret 1 let opefter og tage det af fremefter. 44 / 118

45 4 Betjening 4.2 Indstilling af patientstol Indstilling af 2-leds nakkestøtte med trykknap FORSIGTIG Indstilling af nakkestøtte. Skader på nakkemusklerne. Gør patienten opmærksom på indstillingen af nakkestøtten. Patienten skal løfte hovedet lidt, når nakkestøtten indstilles. Liggelængden og nakkestøttens hældning kan indstilles. Tryk på låseknappen og træk nakkestøtten ud eller tryk den ind, afhængigt af patientens størrelse. Bremsevirkningen kan indstilles af serviceteknikeren. Tryk på låseknappen og vip nakkestøtten i den ønskede position. Når nakkestøtten vippes bagover, skal man passe på, at der ikke er genstande mellem område A og nakkepuden. Drejning af nakkepude Nakkestøttens pude kan vendes. Puden kan vendes for at give en bedre støtte ved f.eks. behandling af børn. Træk puden jævnt af og drej den 180 o. Sæt derefter nakkepuden på igen og tryk den fast. 45 / 118

46 4 Betjening 4.2 Indstilling af patientstol Indstilling af stolposition FORSIGTIG Fare for tilskadekomst pga. overbelastning eller dynamisk belastning. Patientstolen kan bryde sammen. Patientstolen må kun benyttes op til dens belastningsgrænse (135 kg). Patientstolen må ikke belastes dynamisk. Stolens position kan indstilles trinløst. Automatikpositionerne kan gemmes, og de lagrede positioner kan aktiveres med et tryk på en tast. I automatikprogrammet bevæges stolen og ryglænet samtidigt. Undtagelse: Hvis driftsspændingen for patientstol Standard er under 200 V, kan bevægelserne i automatikprogrammet kun foretages efter hinanden. I dette tilfælde skal en servicetekniker ændre programmet. Automatisk afbrydelse af stolens motor Stolens motor standses automatisk, hvis driftstemperaturen kommer op på 140 o C. Så varm bliver motoren kun, hvis den benyttes hyppigt, f.eks. ved demonstrationer. Ved normalt brug kommer motoren ikke op på så høje temperaturer. Er stolens motor blevet afbrudt automatisk, er den igen driftsklar efter en pause på ca. 15 minutter. Trinløs indstilling af stolposition Indstillingen foregår på samme måde for patientstol Standard og COMPACTchair. Tasterne på lægeelementet og på assistentelementet har samme funktioner. Stolens position kan indstilles ved hjælp af: Tasterne på betjeningselementet Retningstasten på fodbetjeningen Tast på lægeelement Retningstast "Venstreløb" Funktion Sædet kører op. M T Sædet kører ned. M T 46 / 118

47 4 Betjening 4.2 Indstilling af patientstol Tast på lægeelement Retningstast "Venstreløb" Funktion Ryglænet kører op. M T Ryglænet kører ned. M Tryk på den ønskede tast eller retningstasten i den ønskede retning. ð Stol eller ryglæn køres i den ønskede retning. T Når et instrument er taget ud af holderen, er fodbetjeningens stolfunktioner spærrede. Spærringen kan ophæves ved at trykke kort på bøjlekontakten. Derefter kan man igen benytte alle funktioner. Sæde og ryglæn kan bevæges samtidigt. Undtagelse: Hvis driftsspændingen for patientstol Standard er under 200 V, kan bevægelserne kun foretages efter hinanden. Særlige funktioner COMPACTchair Når ryglænet bevæges, bevæges samtidigt fodstøtten synkront hermed. Fodstøtten kan ikke bevæges separat. Ryglænet kan køres opad indtil 85 o, så det er lettere for patienten at sætte sig i og rejse sig fra stolen. Når ryglænet er i vandret position, kan stolen køres længere nedad, end når det er i lodret position. Lagring af stolens position Stolpositionen kan lagres, så den altid kan genkaldes med et tryk på en tast. Når tasten trykkes, kører stolen automatisk i den gemte position (den såkaldte "Automatikposition", eller "AP"). På betjeningsfelterne kan der lagres fire stolpositioner. To af disse fire positioner kan gemmes med fodbetjeningen. For eksempel kan det anbefales at benytte tasten "AP 0" til at gemme indstignings-/udstigningspositionen og tasten "SP" til at gemme skyllepositionen. Kør stolen i den position, der skal gemmes. 47 / 118

48 4 Betjening 4.2 Indstilling af patientstol Lagring med lægeelement eller assistentelement Comfort Tryk kort på tasten "LP/AP". ð LED-lamperne i tasterne "AP 0", " AP 1", "AP 2" og "SP" blinker i ca. fire sekunder. Tryk på en af tasterne "AP 0", " AP 1", " AP 2" eller "SP" inden for disse fire sekunder, indtil der lyder et signal. ð Den valgte stolposition gemmes på denne tast. Automatikpositionen "Foregående position" er gemt på tasten "LP". Trykkes tasten "LP", kører stolen automatisk tilbage til den udgangsposition, stolen var i før skyllepositionen. Tasten "LP" kan ikke benyttes til at gemme en anden automatikposition på. Lagring vha. fodbetjening 1 Fodkontakt "Sprayforvalg/AP" 2 Fodkontakt "Blæseluft/AP" Der kan gemmes stolpositioner på to fodkontakter; standardindstillingen er således: Fodkontakt "Sprayforvalg": automatikposition "LP" (foregående position) Fodkontakt "Blæseluft": automatikposition "SP" (skylleposition) Tryk fodpedalen og fodkontakten "Sprayforvalg" eller "Blæseluft" samtidigt. Tryk på en af tasterne "AP 0", "AP 1", "AP 2", "SP" eller "LP" på betjeningselementet, indtil der lyder et signal. ð Den valgte automatikposition gemmes på fodkontakten. Aktivering af gemte stolpositioner Lagrede stolpositioner (såkaldte automatikpositioner) kan aktiveres via tryk på tasterne. Der kan aktiveres i alt fem automatikpositioner med betjeningselementet på assistentelementet og to med fodbetjeningen. FORSIGTIG Fare for kvæstelser, når stolen bevæges. Patient eller personale kan komme i klemme. Hold øje med patienten og klinikpersonalet, når stolens position ændres. 48 / 118

49 4 Betjening 4.2 Indstilling af patientstol Aktivering af stolposition med betjeningselement Tryk kort på tasten "LP/AP". ð LED-lamperne i tasterne "AP 0", "AP 1", "AP 2" og "SP" blinker i ca. fire sekunder. Tryk kort på en af tasterne "AP 0", " AP 1", " AP 2" eller "SP" inden for disse fire sekunder. ð Stolen kører i den valgte automatikposition. Aktivering af stolposition med fodbetjening Når et instrument er taget ud af holderen, er fodbetjeningens stolfunktioner spærrede. Spærringen kan ophæves ved at trykke kort på bøjlekontakten. Derefter kan man igen benytte alle funktioner. 1 Fodkontakt "Sprayforvalg/AP" 2 Fodkontakt "Blæseluft/AP" Der kan fremkaldes stolpositioner med to fodkontakter; standardindstillingen er således: Fodkontakt "Sprayforvalg": Automatikposition "LP" (foregående position) Fodkontakt "Blæseluft": Automatikposition "SP" (skylleposition) Positionering af stol, når instrumentet sidder i holderen M Tryk på fodkontakten "Sprayforvalg" eller "Blæseluft". T ð Stolen kører i den valgte automatikposition. Positionering af stol, når instrumentet er taget ud af holderen Når et instrument er taget ud af holderen, er fodbetjeningens stolfunktioner spærrede. Spærringen kan ophæves ved at trykke kort på bøjlekontakten. Derefter kan man igen benytte alle funktioner. 49 / 118

Brugervejledning. Primus 1058 Life

Brugervejledning. Primus 1058 Life Brugervejledning Primus 1058 Life Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.com Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 (0) 7351 56-0 Fax

Læs mere

Brugervejledning. ESTETICA E50 Life. Altid på den sikre side.

Brugervejledning. ESTETICA E50 Life. Altid på den sikre side. Brugervejledning ESTETICA E50 Life Altid på den sikre side. Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH

Læs mere

Brugervejledning. ESTETICA E70 Vision / E80 Vision. Altid på den sikre side.

Brugervejledning. ESTETICA E70 Vision / E80 Vision. Altid på den sikre side. Brugervejledning ESTETICA E70 Vision / E80 Vision Altid på den sikre side. Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach

Læs mere

Brugervejledning ESTETICA E80. Altid på den sikre side.

Brugervejledning ESTETICA E80. Altid på den sikre side. Brugervejledning ESTETICA E80 Altid på den sikre side. Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Læs mere

Brugervejledning K-Control TLC 4955, 4956, 4957. Altid på den sikre side.

Brugervejledning K-Control TLC 4955, 4956, 4957. Altid på den sikre side. Brugervejledning K-Control TLC 4955, 4956, 4957 Altid på den sikre side. Forhandling: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt

Læs mere

Brugervejledning INTRA Prophy head L31 - REF 1.008.1824

Brugervejledning INTRA Prophy head L31 - REF 1.008.1824 Brugervejledning INTRA Prophy head L31 - REF 1.008.1824 Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Læs mere

KaVo ORTHOcenter 1058 O. Kort brugsanvisning.

KaVo ORTHOcenter 1058 O. Kort brugsanvisning. KaVo ORTHOcenter 1058 O Kort brugsanvisning. Denne kortfattede brugsanvisning dækker kun de vigtigste kontrolfunktioner. Den erstatter ikke den mere omfattende standardbrugsanvisning, som er leveret sammen

Læs mere

Kort betjeningsvejledning. Primus 1058 Life

Kort betjeningsvejledning. Primus 1058 Life Kort betjeningsvejledning Primus 1058 Life Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Læs mere

Brugervejledning. MULTIflex LED coupling 465 LED Altid på den sikre side.

Brugervejledning. MULTIflex LED coupling 465 LED Altid på den sikre side. Brugervejledning MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197 Altid på den sikre side. Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning INTRA LUX motor 702KL 1.003.5622 - with high pressure lamp - with KaVo MULTILED-lamp

Brugervejledning INTRA LUX motor 702KL 1.003.5622 - with high pressure lamp - with KaVo MULTILED-lamp Brugervejledning INTRA LUX motor 702KL 1.003.5622 - with high pressure lamp - with KaVo MULTILED-lamp Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488

Læs mere

Brugervejledning. EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500

Brugervejledning. EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500 Brugervejledning EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500 Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Brugervejledning. KaVoLUX 540 LED U / T. Altid på den sikre side.

Brugervejledning. KaVoLUX 540 LED U / T. Altid på den sikre side. Brugervejledning KaVoLUX 540 LED U / T Altid på den sikre side. Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Brugervejledning Everest scan pro, Everest scan eco, Everest scan Base Camp Typ 4101, 4102. Altid på den sikre side.

Brugervejledning Everest scan pro, Everest scan eco, Everest scan Base Camp Typ 4101, 4102. Altid på den sikre side. Brugervejledning Everest scan pro, Everest scan eco, Everest scan Base Camp Typ 4101, 4102 Altid på den sikre side. Forhandling: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugervejledning. QUATTROcare PLUS 2124 A Altid på den sikre side.

Brugervejledning. QUATTROcare PLUS 2124 A Altid på den sikre side. Brugervejledning QUATTROcare PLUS 2124 A - 1.008.3805 Altid på den sikre side. Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Kort betjeningsvejledning ESTETICA E80

Kort betjeningsvejledning ESTETICA E80 Kort betjeningsvejledning ESTETICA E80 Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør HVER RØG-/RØGEVAKUERINGSSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE INSTALLATIONSVEJLEDNING! DK Vejledning til

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Brugervejledning. DIAGNOcam 2170 U. Altid på den sikre side.

Brugervejledning. DIAGNOcam 2170 U. Altid på den sikre side. Brugervejledning DIAGNOcam 2170 U Altid på den sikre side. Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

HC Seng. Model 800,801,810,811. Brugervejledning (DK) Rev. 1.0

HC Seng. Model 800,801,810,811. Brugervejledning (DK) Rev. 1.0 Model 800,801,810,811 (DK) Rev. 1.0 en kan downloades på www.jyskhandi.dk Under produktet eller scan QR-koden. 1. Generelt...3 1.1. Produkt anvendelse...3 1.2. Certification...4 2. Produkt oversigt...5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning YB-621 Version 1.01 XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 +45 70 20 55 11 DK 2970 Hørsholm info@xo-care.com Denmark www.xo-care.com Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Brugsanvisning Swing Dusj- og toilettstol Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Kære kunde! Tak for den tillid, som du har vist os ved at købe vores produkt. Inden du tager produktet i brug for første gang,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Brugerhenvisninger. Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D Biberach

Indholdsfortegnelse. 1 Brugerhenvisninger. Producent: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D Biberach Brugervejledning INTRA LUX Head 3 LD - REF 0.549.3720 INTRA LUX Head 3 LDSY - REF 0.549.3750 Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Producent:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere