Logano plus SB625. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren. Skal læses omhyggeligt igennem før installation og service.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logano plus SB625. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren. Skal læses omhyggeligt igennem før installation og service."

Transkript

1 Kondenserende kedel ITL Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren Logano plus SB (2012/07) DK Skal læses omhyggeligt igennem før installation og service.

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generel symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger Symbolforklaring Sikkerhedshenvisninger Information til varmeanlægget Typeoversigt Produktets anvendelse Sikkerhedsteknisk udstyr EU-overensstemmelseserklæring Leveringsomfang Nødvendigt tilbehør Driftsbetingelser Anvendelige brændstoffer Typeskilt Værktøj, materialer og hjælpemidler Produktbeskrivelse Tekniske data, mål, tilslutninger Mål Tekniske data Værdier til røggasberegning Anvisninger til installation og drift Normer, forskrifter og direktiver Informationer om vandmangelsikring (WMS) Tæthedskontrol Godkendelses- og informationspligt Brænderudvalg og brænderindstilling Krav til opstillingsrummet Forbrændingsluftkvalitet Centralvarmevandets kvalitet Anvendelse af frostikringsmiddel Elinstallation Indstilling af instrumentpanelet Hydraulisk integrering i varmeanlægget Indstilling af minimal- og maksimal-trykbegrænser Trykholdelse Transport Sikring af ladningen Transport af kedlen med en kran, gaffeltruck eller to løftevogne Løft af kedlen med en kran Transport af kedlen med en gaffeltruck Transport af kedlen med to løftevogne Installation Opstilling af kedlen Opretning af kedlen Påsætning af varmebeskyttelse Tilslutning af varmeanlægget samt røggasaftræk og vand Generelle krav til røggasanlægget Tilslutning af røggasanlæg Montering af tætningsmanchet (tilbehør) Tilslutning af kedlen til rørnettet Montering af kondensatledning og neutraliseringsenhed Montering af minimalpressostat og trykbegrænser (tilbehør) Montering af vandmangelsikring (tilbehør) ( kw) Påfyldning af kedlen og kontrol af, at tilslutningerne er tætte Montering af kabinet Montering af traverser Montering af sidekapper Brænderkabelføring Placering af bagkappe Montering af topplade Montering af frontkappe Åbn fyrrumsdøren, og ombyg den Åbn fyrboksdøren, og luk den igen Ombygning af dørophænget Montering af brænder (tilbehør) Montering af brænderplade Montering af brænderen på brænderpladen Fastgør dækblænden, det ekstra typeskilt og typeskiltet Montér instrumentpanelet (tilbehør) og tilslut elektrisk Montering af temperaturføler Opstart Skylning af varmeanlægget Påfyldning af varmeanlægget Klargøring af varmeanlægget Ibrugtagning af instrumentpanel og brænder Parametrering af instrumentpanelet Opstartsprotokol Sætte anlægget ud af drift Afbrydelse af varmeanlægget Afbrydelse af anlægget i nødstilfælde Eftersyn og vedligeholdelse Generelle anvisninger Forberedelse af kedlen til eftersyn og vedligeholdelse Rengøring af kedlen Forberedelse af kedlen til børsterengøring Rengøring af kedlen med rengøringsbørster Rensning af røgkassen Udskift røggassamlerens pakning og vendekappe Montering af rensedæksel på røggassamleren og vendekappen Våd rengøring af kedlen Kontrol og korrektion af vandtrykketn Hvornår skal varmeanlæggets vandtryk kontrolleres? Lukkede anlæg Anlæg med automatiske trykholdesystemer Eftersyns- og vedligeholdelsesprotokol Logano plus SB (2012/07)

3 Generel symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 9 Afhjælpning af brænderfejl Miljøbeskyttelse/bortskaffelse Anlægseksempler Placering for sikkerhedsteknisk minimumudstyr efter EN 12828:2003; driftstemperatur < 105 C; frakoblingstemperatur (STB) < 110 C Sikkerhedsteknisk udstyr efter EF-typegodkendelse Krav til alternative sikkerhedstekniske udstyrsdele og øvrige udstyrsdele Krav til sikkerhedsventilen Krav til overkogssikringen Krav til maksimal-trykbegrænseren Krav til minimalpressostaten som vandmangelsikring Krav til minimal-trykbegrænseren som vandmangelsikring Krav til vandstandsbegrænseren som vandmangelsikring Krav til brænderen Kedelstyring Generel symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger i teksten markeres med en advarselstrekant. Endvidere markerer signalordene konsekvensernes type og alvor, hvis aktiviteterne for forebyggelse af faren ikke følges. Følgende signalord er definerede og kan anvendes i det foreliggende dokument: BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader. FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til middel grad. ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige og endog livsfarlige personskader. FARE betyder, at der kan opstå alvorlige og endog livsfarlige personskader. Vigtige informationer Vigtige informationer uden fare for mennesker eller materiale markeres med det viste symbol. Øvrige symboler Symbol Betydning Handlingstrin Henvisning til andre steder i dokumentet Angivelse/listeindhold Opremsning/listeindhold (2. niveau) Tab. 1 Logano plus SB (2012/07) 3

4 2 Information til varmeanlægget 1.2 Sikkerhedshenvisninger Fare på grund af tilsidesættelse af egen sikkerhed i nødssituationer, f.eks. ved en brand Udsæt aldrig dig selv for livsfare. Din egen sikkerhed er det vigtigste. Fare ved olielækage Når der bruges olie som brændstof, er brugeren i tilfælde af en olielækage forpligtet til straks at lade et vvs-firma reparere lækagen! Ved gaslugt: Luk gashanen. Åbn vinduerne. Betjen ikke elektriske kontakter, heller ikke telefon, stik eller dørklokke. Sluk åben ild. Ingen åben ild. Rygning forbudt. Brug ikke lighter. Advar husets beboere, men ring ikke på døren. Tilkald straks gasleverandøren og en aut. VVS-installatør. Ved røggaslugt: Afbryd styringen. Åbn døre og vinduer. Tilkald VVS-installatør. Fare på grund af strømstød Før der udføres arbejde på varmeanlægget, skal det gøres spændingsfrit, f.eks. ved at afbryde hovedafbryderen før fyrrummet. Det er ikke tilstrækkeligt at slukke instrumentpanelet! Sørg for, at varmeanlægget ikke kan tændes igen ved en fejltagelse. Ved eltilslutningen, den første opstart samt vedligeholdelse og service skal forskrifterne og reglerne, der gælder i de enkelte lande, overholdes. Opstilling, ombygning Utilstrækkelig lufttilførsel kan medføre risiko for kulilteforgiftning. Kedlen må kun opstilles eller ombygges af et autoriseret VVS-firma. Røggasføringens dele må ikke ændres. Ved rumluftafhængig driftsform: Undgå at lukke eller formindske lufttilgangs- og afgangsåbninger i døre, vinduer og vægge. Sørg for tilførsel af forbrændingsluft, hvis der monteres vinduer med tætte fuger. Sørg for, at kedlens opstillingsrum altid er frostsikkert. Ved oprettelse og drift af anlægget skal de tekniske regler samt de gældende nationale bestemmelser overholdes. Termisk desinfektion af varmtvandsbeholderen Fare for skoldning! Overvåg driften med temperaturer over 60 C. Eftersyn og vedligeholdelse Anbefaling til kunden: Indgå en service- og eftersynsaftale med årligt eftersyn og service efter behov med et autoriseret servicefirma. Brugeren er ansvarlig for varmeanlæggets sikkerhed og miljømæssige korrekte drift. Afhjælp omgående mangler, så anlægsskader undgås! Brug kun originale reservedele fra producenten. Producenten hæfter under ingen omstændigheder for skader, som opstår som følge af anvendelse af uoriginale dele. Eksplosive og letantændelige materialer Opbevar eller anvend ikke let antændelige materialer (papir, fortynder, maling m.v.) i nærheden afkedlen. Forbrændings-/rumluft Hold forbrændings-/rumluften fri for aggressive stoffer (f.eks. halogenbrinter, der indeholder klor- eller fluorforbindelser). Derved undgås korrosion. Hold forbrændingsluften fri for støv. Brugerinstruktion Giv kunden informationer om, hvordan apparatet fungerer og betjenes. Gør kunden opmærksom på, at det ikke er tilladt selv at foretage ændringer og istandsættelse. Bortskaffelse Bortskaf emballagen på en miljørigtig måde. 2 Information til varmeanlægget 2.1 Typeoversigt Type Ydelseskapacitet SB kw, 185 kw, 240 kw, 310 kw, 400 kw, 510 kw, 640 kw Tab. 2 Typeoversigt 2.2 Produktets anvendelse Den kondenserende kedel Logano plus SB625 er konstrueret til opvarmning af centralvarmevand til f.eks. flerfamiliehuse eller industrielle formål. Kedlen er kun godkendt til rumluftafhængig drift. Alle brændere, som er typegodkendt efter EN 676, kan anvendes, hvis deres funktionsområder er i overensstemmelse med kedlens tekniske data. Der kan anvendes typegodkendte oliebrændere efter EN 267, hvis de er frigivet af producenten til svovlfattig fyringsolie (s < 50 ppm), og hvis deres funktionsområder stemmer overens med kedlens data. Der må kun anvendes brændere, som er kontrolleret og godkendt for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). 2.3 Sikkerhedsteknisk udstyr For sikker drift skal kedlerne udstyres med følgende sikkerhedstekniske udstyr: Det sikkerhedstekniske udstyrs omfang skal mindst svare til EN Hvis der derudover stilles videregående krav i nationale forskrifter, skal disse overholdes. Hvis temperaturgrænsen (110 C) afviger fra land til land, skal den gældende grænse for landet overholdes. Eksempler på udstyr kan findes i kapitlet 11, side 37. Komponenterne til det sikkerhedstekniske udstyr leveres som tilbehør. 2.4 EU-overensstemmelseserklæring Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin driftsfunktion de gældende europæiske direktiver samt eventuelle supplerende, nationale krav. Overensstemmelsen er bekræftet. Overensstemmelseserklæringen kan downloades på eller bestilles hos den nærmeste Buderus-filial. 4 Logano plus SB (2012/07)

5 Information til varmeanlægget Leveringsomfang Kontrollér ved modtagelsen, at emballagen er intakt. Kontrollér ved modtagelsen, at leverancen er komplet: 1 kedel pakket på palle. Tekniske dokumenter, fastgjort til kedelkroppen. 1 kappe med isolering og tilbehør, pakket i papkasse. 1 frontkappe pakket i papkasse. 1 vandlås-sæt i fyrrummet. Isoleringsringe til brænderrør i fyrrummet (bortfalder ved unitudførelsen med premixbrænder Logatop VM). Ekstra ved unit-udførelse (med premixbrænder Logatop VM): 1 brænder pakket i papkasse. 1 kappe pakket i kassen (frontkappen bortfalder ved unit-udførelsen). Alt efter kedeltypen er det muligt, at nogle af delene i standardtilbehøret ikke behøves. 2.6 Nødvendigt tilbehør Følgende tilbehør er ikke indeholdt i leverancen, men nødvendige til drift af kedlen: Brænder (hvis ikke unit-udførelse med premixbrænder Logatop VM) Brænderplade boret eller uboret (hvis ikke unit-udførelse med premixbrænder Logatop VM) Kedelsikkerhedsgruppe Apparater til sikkerhedsudstyret Neutraliseringsenhed Rengøringsbørster Instrumentpanel. 2.7 Driftsbetingelser Under installation og drift af varmeanlægget skal den aktuelle lovgivning samt evt. lokale forskrifter overholdes! Overhold oplysningerne på typeskiltet. De skal til enhver tid overholdes. Indstil maksimalt brænderen på den nominelle varmebelastning Q n, som er angivet på typeskiltet. Anvendelsesbetingelser Enhed Værdi Maksimalt tilladt temperatur overkogssikring C 110 Maksimalt driftstryk bar Afhængigt af kedelstørrelsen, se tab. 5 Maksimalt antal brænderstarter pr. år Tab. 3 Anvendelsesbetingelser Driftsbetingelser Logano plus SB625 Logano plus SB625 Volumenstrøm for kedelvand Minimum-kedelvandstemperatur Driftsafbrydelse (total frakobling af kedlen) Varmekredsregulering med blandeventil 2.8 Anvendelige brændstoffer Kedlen må kun anvendes med de angivne brændstoffer. Der må kun anvendes brændere, som svarer til de angivne brændstoffer. Gasbrænder Ingen Ingen i forbindelse med et Logamatic-instrumentpanel for glidende driftsform. i forbindelse med et Logamatic-instrumentpanel til konstante kedelvandstemperaturer 4212 eller suppleret med fremmedregulering. Minimumreturtemperatur Øvrigt 1)2) 1) Tab. 4 Driftsbetingelser 1) Maksimalt brænderstarter pr. år. For at antallet af brænderstarter ikke overskrides, skal anvisningerne til instrumentpanel- og brænderindstilling i planlægningsdokumentet eller installationsvejledningen overholdes. Hvis denne værdi alligevel overskrides, bedes du kontakte producentens kundeservice 2).Brænderens startantal pr. år påvirkes af kedelanlæggets driftsindstillinger (kedelstyringens reguleringsparametre og fyringens indstilling) samt af kedelanlæggets dimensionering, der passer til forbrugernes varmebehov. For at undgå, at startantallet for brænderen pr. år overskrides på grund af driftsindstillinger, der ikke er optimeret, anbefaler producenten at få komplet opstart og regelmæssigt anlægseftersyn af kedlen, brænderen og kedelstyringen (Logamatic Instrumentpaneler med funktionsmoduler). Det er ikke tilladt at brænde biogas. Tilladte brændstoffer: Naturgas fra den offentlige gasforsyning efter nationale regulativer med samlet svovlindhold < 50 mg/m 3. Flydende gas efter nationale regulativer med et indhold af elementær svovl < 1,5 ppm og flygtig svovl < 50 ppm. Oliebrænder De anvendte oliebrændere skal være egnede til svovlfattig fyringsolie.producentens udvalgsliste over oliebrændere og brænderproducentens informationer skal overholdes. Tilladte brændstoffer: Svovlfattig fyringsolie med et svovlindhold < 50 ppm og en bioolieandel (FAME) 10 %. Eventuelle restmængder af fyringsolie med et svovlindhold >50ppm skal pumpes ud, og olietanken skal rengøres. Logano plus SB (2012/07) 5

6 2 Information til varmeanlægget 2.9 Typeskilt Hvis du har spørgsmål til dette produkt, bedes du kontakte producenten og angive dataene på typeskiltet. Ved hjælp af disse data kan vi yde hurtig og målrettet hjælp. Informationerne på typeskiltet er bestemmende og skal overholdes! VK 1 Typeskiltet leveres med løst (det befinder sig i dokumentsættets plastchartek). Det skal være fastgjort på højre eller venstre sidekappe afhængigt af de lokale forhold. På typeskiltet findes informationer om f.eks. serienummer, effektdata og godkendelsesdata Værktøj, materialer og hjælpemidler Til montering og vedligeholdelse af kedlen kræves standardværktøj til varme-, vand- og gasinstallation samt en momentnøgle Produktbeskrivelse Ved den kondenserende kedel Logano plus SB625 er alle komponenter, som har kontakt med røggas eller kondensat, fremstillet af rustfrit kvalitetsstål. Derved er drift uden begrænsninger af fremløbs- og returtemperatur, volumenstrøm og minimumbelastning for brænderen mulig. Efterfølgende kaldes den SB625, kedel eller varmeproducent. SB625 har to termohydraulisk adskilte returtilslutninger til høj- og lavtemperatur-varmekredsene. SB625 skal bestykkes med en brænder, der passer til kedlen (undtagelse: kedel SB625 med premixbrænder Logatop VM). Kedlen arbejder efter tre-træksprincippet ( fig. 1). Det mulige tilbehør er angivet i hovedkataloget. RK2 AA RK1 Fig. 1 Funktionsskemaet for røggasforløbet ved kondenserende kedler Logano plus SB625 [AA] Røggasudgang [RK1] Retur for lavtemperatur-varmekredse [RK2] Retur for højtemperatur-varmekredse [VK] Fremløb [1] Fyrboks (1. træk) [2] Øverste kondenserings-hedeflade (kondens plus-hedeflade, 2. træk) [3] Vandledeelement [4] Nederste kondenserings-hedeflade (kondens plus-hedeflade, 3. træk) il BEMÆRK: Skader på anlægget på grund af forkert brænder! Brug kun brændere, som er i overensstemmelse med kedlens tekniske forudsætninger ( kapitel 2.12, side 8). Kedlens hovedkomponenter er ( fig. 2, side 7): Kedelkroppen [1] i forbindelse med en brænder Kedelkroppen overfører varmen, som produceres af brænderen, til centralvarmevandet. Isolerende beklædning Kedelkrop og isolering reducerer energitabet. Instrumentpanel (tilbehør) Instrumentpanelet overvåger og styrer alle kedlens elektriske komponenter. 6 Logano plus SB (2012/07)

7 Information til varmeanlægget Fig. 2 Oversigt over kedlen [1] Kedelkrop [2] Tilslutning fremløb kedel [3] Tilslutning fremløbs-sikkerhedsledning [4] Tilslutning returledning 2 (højtemperatur-returledning) [5] Tilslutning returledning 1 (lavtemperatur-returledning) [6] Røgafgang [7] Tømning [8] Vendekappe [9] Fyrrumsdør ITL Logano plus SB (2012/07) 7

8 2 Information til varmeanlægget 2.12 Tekniske data, mål, tilslutninger De tekniske data giver oplysninger om ydelsesprofilen for Logano plus SB625. H K H VK H VSL VK V SL MDW/MDB H RK2 H AA H RK1 RK2 AA RK1 Fig. 3 Tekniske data, mål, tilslutninger [A] Afstand [AA] Røgafgang [AKO] Kondensudløb [B] Kedlens bredde med beklædning [B GR ] Bredde grundramme [D AA ] Røggasafgang indvendig [EL] Vandpåfyldning/Tømning [H] Kedelhøjde med instrumentpanel [H AA ] Røggasstudsens højde [H AKO ]Højde udgang kondensat [H B ] Højde midt fyrboksdør [H EL ] Højde tømning [H K ] Kedelhøjde [H RK1 ]Højde retur, kedel 1 [H RK2 ]Højde retur, kedel ITL [H VK ] Højde fremløb, kedel [H VSL ]Højde fremløb, sikkerhedsrør [L] Kedlens længde med beklædning [L BR ] Længde brænder [L K ] Kedelkroppens længde [MDW]Minimalpressostat [MDB]Minimal-trykbegrænser [RK1] Returledning kedel 1 (lavtemperatur-returledning) [RK2] Returledning kedel 2 (højtemperatur-returledning) [VK] Fremløb, kedel [VSL] Tilslutning sikkerhedsventil, fremløb sikkerhedsledning (ved åbne anlæg) [1] Holder til instrumentpanelet på siden (venstre/højre) [2] Studs til vandmangelsikring (WMS) fra kedelstørrelse 400 kw [3] Vandmangelsikring (MDW) til kedelstørrelse kw eller trykbegrænser (MDB) til kedelstørrelse 310 kw som tilbehør Mål Kedelstørrelse Forkortelser Enhed Længde L mm L K mm Længde brænder L BR - Logatop VM mm L BR mm Afhængigt af den pågældende brænder. Bredde B mm højde H mm H K mm Transport bredde/højde/ mm 720/ 1340 Længde mm Grundramme B GR mm Afstand A mm Røgafgang ØD AA indvendig DN H AA mm Brændkammer Længde mm Ø mm Fyrrumsdør Dybde mm H B mm Fremløb kedel 1) ØVK DN H VK mm Tab. 5 Tekniske data 720/ / / / / / Logano plus SB (2012/07)

9 Information til varmeanlægget 2 Kedelstørrelse Forkortelser Enhed Retur kedel 1 2) H RK1 mm ØRK1 DN A 1 mm Retur kedel 2 2) H RK2 mm ØRK2 DN R 1½ R 1½ R 1½ A 2 mm Sikkerhedsventil/fremløb sikkerhedsledning 2) Tekniske data ØVSL DN R 1¼ R 1¼ H VSL mm A 3 mm Tilslutning vagt/begrænser MDW/MDB DN R¼ R2 Diameter udvendig mm 32 Kondensudløb H AKO mm A 4 mm Tømning ØEL DN R1 H EL mm Gastilslutning Logatop VM DN 1½ 1½ 1½ 2 Tab. 5 Tekniske data 1)Efter DIN2633PN6. 2) Efter EN PN 16. Kedelstørrelse Forkortelser Enhed Dellast 40 % kw 54,8 70,0 90,4 116,8 150,8 192,0 242,0 Fuld belastning, kw 137,0 175,0 226,0 292,0 377,0 480,0 605,0 maks. Nominel varmebelastning gas Logatop VM [brændereffekt Q n (H i )] Dellast, 35 % kw 47,5 60,6 75,3 101,5 Fuld belastning, maks. kw 135,8 173, ,9 Dellast 40 % kw 54,3 69,3 89,8 116,0 149,5 191,6 239,9 Nominel varmebelastning olie [brændereffekt Q n (H i )] Fuld belastning, kw 135,8 173,2 224,4 289,9 373,8 478,9 599,8 maks. netto kg Vægt 648/ 655/ 720/ 753/ med brænder kg 643 1) 650 1) 715 1) 735 1) Vandindhold l Gasindhold l Nødvendigt overskydende blæsertryk Pa 50 1) /brænderafhængig 1) Modstand på røggasledningen mbar 1,20 1,55 2,20 2,40 3,00 3,55 4,40 Modstand på vandledningen mbar Fig. 13 Tab af driftsfunktion % Fig. 14 Tilladt fremløbstemperatur 2) C 110 Tilladt driftstryk bar ,5 5,5 5,5 CE-mærkning kedel CE-0085 AT 0075 Tab. 6 Tekniske data 1) Ved Logano plus SB625 med brænder af andet fabrikat. 2) Sikringsgrænse (sikkerhedstemperaturbegrænser). Maksimalt mulig fremløbstemperatur = sikringsgrænse (STB) - 18K. eksempel: Sikringsgrænse (STB) = 100 C, maks. mulig fremløbstemperatur = = 82 C. Logano plus SB (2012/07) 9

10 2 Information til varmeanlægget Værdier til røggasberegning Kedelstørrelse Forkortelser Enhed Systemtemperaturer 50/30 C Fuldlast kw Dellast, 40 % kw 59,2 75,6 97,8 126,3 162,4 208,8 261,5 Nominel ydelse gas Logatop VM Fuldlast kw Dellast, 35 % kw 51,8 66,1 82,1 110,6 Nominel ydelse olie Fuldlast kw 141,1 176,7 229,3 295,9 380,2 487,0 611,2 Dellast, 40 % kw 55,9 71,4 92,4 119,4 153,5 197,3 247,1 Røggastemperatur 1) Fuldlast C Dellast, 40 % C Fuldlast kg/s 0,0552 0,0704 0,0928 0,12 0,1528 0,1969 0,2466 Dellast, 40 % kg/s 0,0217 0,0277 0,0360 0,0465 0,0603 0,0770 0,0958 Røggasmassestrøm Logatop VM Fuldlast kg/s 0,0633 0,0808 0,1010 0,135 Dellast, 35 % kg/s 0,0220 0,0283 0,0352 0,0474 Systemtemperaturer 80/60 C Fuldlast kw 133,0 170,0 219,0 283,0 366,0 466,0 588,0 Dellast, 40 % kw 53,2 68,0 87,6 113,2 146,4 186,4 235,2 Nominel ydelse gas Logatop VM Fuldlast kw 132,7 169,2 210,7 282,8 Dellast, 35 % kw 50,6 64,5 83,6 108,1 Nominel ydelse olie Fuldlast kw 132,4 169,2 218,8 282,7 364,8 467,4 585,4 Dellast, 40 % kw 54,3 69,3 89,8 116,0 149,5 191,6 239,9 Røggastemperatur 1) Fuldlast C Dellast, 40 % C Fuldlast kg/s 0,0579 0,0738 0,0956 0,1235 0,1592 0,2040 0,2555 Dellast, 40 % kg/s 0,0231 0,0295 0,0383 0,0494 0,0637 0,0816 0,1022 Røggasvolumen Logatop VM Fuldlast kg/s 0,0633 0,0808 0,1010 0,135 Dellast, 35 % kg/s 0,0220 0,0283 0,0352 0,0474 CO 2 -indhold gas/olie % 10/13 Tab. 7 Tekniske data 1) Beregnet røggastemperatur til tværsnitsberegning efter EN (gennemsnitsværdier for serien) Den målte røggastemperatur kan afvige fra den faktiske systemtemperatur afhængigt af brænderindstillingen. 10 Logano plus SB (2012/07)

11 Anvisninger til installation og drift 3 Δp H [mbar] a b c 3 Anvisninger til installation og drift Overhold nationale bestemmelser og direktiver ved montering og drift af varmeanlægget! Angivelserne på typeskiltet er bestemmende og skal overholdes. Installatør: En fagmand er en person, som har omfattende teoretisk og praktisk faglig viden samt erfaringer inden for fagområdet og viden om de gældende normer. VVS-firma: Et VVS-firma er en organisationsenhed inden for erhvervsvirksomheder med fagligt uddannet personale V H [m 3 /h] ITL Fig. 4 Tryktab på vandledningen [Δp H ] Tryktab på varmtvandssiden [V H ] Volumenstrøm [a] Logano plus SB625, SB625 VM, kedelstørrelse 145 til 185 [b] Logano plus SB625, SB625 VM/kedelstørrelse 240 til 310 [c] Logano plus SB625, SB625 VM, kedelstørrelse 400 til 640 q B [%] 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, ϕ K [ C] ITL Fig. 5 Tab af driftsfunktion afhængigt af den gennemsnitlige kedelvandstemperatur [q B ] Tab af driftsfunktion [ϕ K ] Gennemsnitlig kedelvandstemperatur 3.1 Normer, forskrifter og direktiver Ved installation og drift skal de tekniske regler og de lokale forskrifter og normer overholdes. Dertil hører bl.a.: De lokale bygningsmæssige krav vedrørende opstillingsbetingelserne. De lokale bygningsmæssige krav vedrørende ventilationsanordninger og skorstenstilslutning. Bestemmelserne for eltilslutningen til strømforsyningen (f.eks. VDEog EN-normer). Gasforsyningsselskabets tekniske regler om tilslutning til det lokale gasnet. Forskrifterne og normerne om vandvarmeanlæggets sikkerhedstekniske udstyr. Det sikkerhedstekniske udstyr skal mindst være i overensstemmelse med EN Hvis der derudover stilles videregående krav i nationale forskrifter, skal disse overholdes. For Schweiz gælder endvidere: Overholdelse af de maksimalt tilladte grænseværdier for LRV med hensyn til CO og NO x skal kontrolleres ved målinger på opstillingsstedet. Kedlerne er kontrolleret efter vejledningen for brandpolitiforskrifterne for VKF. Ved installationen skal følgende overholdes: Byggeri og drift af gasfyringer G3 d/f Grundprincipper for gas G1 i henhold til SVGW EKAS-form. 1942: Direktiv om flydende gas, del 2 kantonernes brandpolitiforskrifter For Østrig gælder endvidere: Ved installation skal de lokale bygningsvedtægter samt ÖVGW-direktivet G1 og G2 (ÖVGW-TR gas eller flydende gas) overholdes. Kravene i henhold til art. 15a B-VG i landeaftalen vedrørende emissioner og virkningsgrad opfyldes. For Belgien gælder endvidere: De følgende normer skal overholdes: NBN D , NBN D og Addenda. For Holland gælder endvidere: Ved oprettelse og drift af anlægget skal de tekniske regler samt de gældende nationale bestemmelser overholdes (f.eks. NEN 1078 (GAVO), NEN 3028 og NEN 1010). Logano plus SB (2012/07) 11

12 3 Anvisninger til installation og drift 3.2 Informationer om vandmangelsikring (WMS) Montér en vandmangelsikring til kedler > 300 kw. Overhold producentens tekniske dokumentation ved installation og betjening. Til Tyskland: Montér en vandmangelsikring til kedler > 300 kw i henhold til DIN EN Til Polen: Montér en vandmangelsikring ved kedler > 100 kw i henhold til PN-91/B-2414 (p2.5). Hvis den forberedte tilslutning ikke anvendes til montering af en vandmangelsikring SYR (tilbehør), skal tilslutningen lukkes med en prop ( kapitel 5.7, side 21). 3.3 Tæthedskontrol Der skal udføres en tæthedskontrol efter de lokale forskrifter (i Tyskland efter DIN 18380). Prøvetrykket retter sig efter det tryk, der findes i varmeanlægget, og er 1,3 x dette tryk, dog min. 1 bar. 3.4 Godkendelses- og informationspligt Installation af en gaskedel skal anmeldes til og godkendes af det lokale gasforsyningsselskab. Bemærk, at regionalt betingede godkendelser kan være nødvendige til røggasanlægget og kondensattilslutningen til det offentlige kloaknet. Før monteringen startes, skal de ansvarlige myndigheder (f.eks. driftsskorstensfejeren) og miljømyndighederne informeres. 3.5 Brænderudvalg og brænderindstilling Til kondenserende gaskedler må der kun anvendes justerede gas-blæsebrændere. Til kondenserende olie-/gaskedler skal der anvendes justerede blæsebrændere eller dobbeltbrændere. Dimensioneringen og indstillingen af brænderen har væsentlig indflydelse på varmeanlæggets levetid. Hver belastningscyklus (brænder on/ off) forårsager termiske spændinger (belastning af kedelkroppen). Derfor må tallet for start af brænderen ikke overstige pr. år. Følgende anbefalinger og indstillinger understøtter, at dette kriterium opfyldes (se endvidere informationer om indstilling af instrumentpanelet og den hydrauliske integrering i varmeanlægget). Hvis dette kriterium alligevel ikke opnås, bedes du kontakte salgsafdelingen eller kundeservice hos Buderus. Antallet af brænderstarter kan aflæses i MEC ( kapitel 3.11, side 13) på det fremmede apparat eller som alternativ på brænderens styreenhed. Indstil brænderydelsen så lavt som muligt. Indstil maksimalt brænderen på den nominelle varmebelastning Q n, som er angivet på typeskiltet. Overbelast ikke kedlen! Tag højde for de svingende varmeværdier for gas, og indhent oplysninger om maksimumværdien hos gasforsyningsselskabet. Brug kun brændere, som svarer til de angivne brændstoffer. Sørg for, at den anvendte oliebrænder er egnet til svovlfattig fyringsolie (ellers kan korrosion på grund af Metal Dusting ikke udelukkes). Producentens informationer og data skal respekteres. Brænderen må kun indstilles af en VVS-installatør! 3.6 Krav til opstillingsrummet Opstillingsrummet skal opfylde følgende betingelser: I kedlens opstillingsrum skal der være en omgivelsestemperatur mellem 0 C og 35 C. Opstillingsrummet skal være udstyret med de nødvendige forbrændingsåbninger ud til det fri. Der skal sikres tilstrækkelig forsyning af frisk luft. Til rumluftafhængig drift anbefaler vi, at forbrændingsåbningens indvendige størrelse beregnes efter den følgende tabel. Dataene gælder pr. kedel. Supplerende forbrugere af friskluft (f.eks. kompressorer) skal medregnes ved bestemmelsen af størrelsen. Kondenserende kedel Åbningens indvendige tværsnit i cm 2 Logano plus SB Logano plus SB Logano plus SB Logano plus SB Logano plus SB Logano plus SB Logano plus SB Tab. 8 Åbningens indvendige tværsnit Anlæggets installatør skal kontakte de lokale godkendelses- eller bygningsmyndigheder med henblik på afstemning af forbrændingsåbningens størrelse. Der må ikke installeres anlægsdele, som ikke kan tåle frost, i forbrændingsåbningernes område. Planlæg eventuelt foranstaltninger til foropvarmning af friskluften (f.eks. via varmerister i forbrændingsåbningen). Stil ikke nogen genstande foran disse åbninger. Forbrændingsåbningerne skal altid være åbne. Opbevar ikke antændelige materialer eller væsker lige i nærheden af varmeproducenten. 3.7 Forbrændingsluftkvalitet Hold forbrændingsluften fri for aggressive stoffer (f.eks. freon, som indeholder klor- eller fluorforbindelser). Derved undgås korrosion. Brug, og opbevar ikke klorholdige rengøringsmidler og freon (f.eks. i spraydåser, opløsningsmidler, maling, lim) i opstillingsrummet. Hold forbrændingsluften fri for støv. Sluk for kedlen ved byggearbejde med støvudvikling i opstillingsrummet. Hvis brænderen er blevet snavset som følge af byggearbejde, skal den rengøres, før den tages i brug igen. 3.8 Centralvarmevandets kvalitet Vandets kvalitet er en væsentlig faktor, der kan forbedre driftsøkonomien, funktionssikkerheden, levetiden og driftssikkerheden i et varmeanlæg. Hvis der fyldes vand på med høj kalciumhårdhed (dh), lagres dette på varmevekslerfladerne og forhindrer varmeoverførslen til centralvarmevandet. Som følge heraf øges temperaturen for varmevekslerens sider af rustfrit stål, og de termiske spændinger (belastning på kedelkroppen) stiger. Derfor skal kvaliteten for påfyldnings- og suppleringsvandet opfylde bestemmelserne i den vedlagte driftsmanual og dokumenteres i driftsprotokollen. Bestemmelserne kræver en generel vandbehandling for kedler > 600 kw uafhængigt af vandets hårdhed og mængden af påfyldnings- og suppleringsvandet. 12 Logano plus SB (2012/07)

13 Anvisninger til installation og drift Anvendelse af frostikringsmiddel Kemiske tilsætningsstoffer, som ikke bærer producentens sikkerhedsattest, må ikke anvendes. Når instrumentpanelet Buderus Logamatic 4000 anvendes, frigives brænderens modulation først efter 3 minutter i den regulære drift. Undgå hurtigere opmodulering. Frostsikringsmidler på basis af glykol er blevet anvendt i årtier i varmeanlæg. Det gælder f.eks. midlet Antifrogen N fra firmaet Clariant. Brug af andre frostsikringsmidler er mulig, hvis produktet er af samme kvalitet som Antifrogen N. Anvisningerne fra frostsikringsmidlets producent skal overholdes. Producentens angivelser vedrørende blandingsforholdene skal overholdes. Den specifikke varmekapacitet for frostsikringsmidlet Antifrogen N er mindre end vandets specifikke varmekapacitet. For at overføre den krævede varmeydelse skal volumenstrømmen derfor øges tilsvarende. Det skal der tages højde for ved dimensionering af anlæggets komponenter (f.eks. pumper) og rørsystemet. Da det varmebærende medium har større viskositet og tæthed end vand, skal der tages højde for et højere tryktab ved gennemstrømning af rørledninger og andre anlægskomponenter. Bestandigheden for alle anlæggets komponenter af plastik eller ikkemetalliske materialer skal kontrolleres særskilt Elinstallation FARE: Livsfare eller skader på anlægget på grund af forkert tilslutning! Elektriske installationer må kun udføres, hvis du har de nødvendige kvalifikationer til dette arbejde. Overhold de lokale installationsforskrifter ( kapitel 3.1). Elinstallationen skal være velegnet til fugtige rum. Anlæggets installatør skal udarbejde et strømdiagram, som dokumenterer grænsefladen mellem ledningsdele, brænderen, styreenheden (Logamatic) og supplerende sikkerhedsanordninger. Indstillingsparameter (maks. temperatur) Logamatic 4321 Logamatic 4211 Indstil overkogssikringen 110 C 110 C (STB) 1) min. 5 K Termostat (TR) 1) 105 C 90 C min. 6 K Maks. kedelvandstemperatur Maks. temperaturaktivering 2) fra HK 3) og VV 4) 99 C 84 C min. 7 K 92 C 77 C min. 18 K Tab. 9 Indstillingsparametre for Logamatic 4321 og Logamatic ) STB og TR så højt som muligt, men overhold en minimumafstand på 5 K. 2) De to temperaturaktiveringer skal altid foregå med en afstand på minimum 7 K under den maksimale kedelvandstemperatur. 3) Temperaturaktivering fra varmekredse, som er udstyret med en aktuator, er sammensat af den nominelle fremløbstemperatur og parameteret "Hævning kedel" i menuen varmekredsdata. 4) Temperaturaktiveringen fra varmtvandsproduktionen er sammensat af den nominelle varmtvandstemperatur og parameteret "Kedelhævning" i menuen varmt vand. Indstilling kedelvandsregulator og maksimal kedeltemperatur Kedelvandsregulatoren er kun beregnet til at sikre nøddrift med en valgbar kedeltemperatur, hvis reguleringselektronikken svigter. I normal reguleringsdrift udføres kedelvandsregulatorfunktionen af den maksimale kedeltemperatur. Den maksimale kedelvandstemperatur kan indstilles i instrumentpanelet i menuen "Kedeldata" under menupunktet "Maks. frakoblingstemperatur" Indstilling af instrumentpanelet Vi anbefaler, at der anvendes et Buderus-instrumentpanel Logamatic af serie Formålet med en optimalt indstillet regulering er at opnå lange brænderdriftstider og undgå hurtige temperaturskift i kedlen. Bløde temperaturovergange virker positivt på varmeanlæggets levetid. Derfor skal det forhindres, at instrumentpanelets reguleringsstrategi ikke fungerer, så kedelvandsregulatoren kobler brænderen til og fra. Overhold minimumafstanden mellem den indstillede frakoblingstemperatur for sikkerhedstermostaten, temperaturregulatoren, den maksimale kedelvandstemperatur og den maksimale temperaturaktivering ( tab. 9, side 13). Den maksimale kedelvandstemperatur kan indstilles i instrumentpanelet (MEC) i menuen "Kedeldata" under menupunktet "Maks. frakoblingstemperatur". Indstil de nominelle temperaturværdier for varmekredsene så lavt som muligt. Tilkobl varmekredsene (f.eks. ved opstart om morgenen) med et interval på 5 minutter. Logano plus SB (2012/07) 13

14 3 Anvisninger til installation og drift Indstillinger på instrumentpanelet Fig. 6 Indstillinger på instrumentpanelet [1] Overkogssikring [2] Temperaturregulator [3] MEC Indstil temperaturerne ( tab. 9, side 13) på overkogssikringen [1] i instrumentpanelet og på termostaten [2]. Indstil den maksimale kedelvandstemperatur på MEC [3]. Den maksimale temperaturaktivering er ikke en værdi, der skal indstilles direkte. Den maksimale temperaturaktivering er sammensat af den nominelle temperatur og hævningen. Eksempel på varmtvandsaktivering: Summen af den nominelle temperatur for varmt vand (60 C) og parameteret "kedelhævning" (20 C) i menuen "Varmt vand": 60 C + 20 C = maksimal temperaturaktivering 80 C Eksempel på varmekredse: Summen af den nominelle temperatur for den blandede varmekreds med den maksimalt aktiverede temperatur (70 C) og parameteret "hævning kedel" (5 C) i menuen "Varmekredsdata": 70 C + 5 C = maksimal temperaturaktivering 75 C Alle maksimale temperaturaktiveringer skal altid ligge 7 K under den indstillede maksimale kedeltemperatur. Anvisninger til indstilling af instrumentpaneler fra en anden producent BEMÆRK: Skader på anlægget på grund af forkert følerposition! Føleren til overkogssikringen (stb) og termostaten (TR) skal monteres på installationsstedet ( fig. 36, side 28) på kedlens overside. Tilpas følerlommen i den anvendte følers diameter ved fremmede instrumentpaneler. Følerlommens længde må ikke ændres T Instrumentpanelet fra en anden producent (bygningsstyreteknik eller PLC-reguleringer) skal sikre en intern maksimal kedeltemperatur, som har tilstrækkelig afstand til overkogssikringen stb. Det skal sikres, at det er reguleringselektronikken, der kobler brænderen til og fra, og ikke kedelvandsregulatoren. Reguleringen skal sikre, at brænderen kører på min. belastning før frakobling. Hvis det ikke overholdes, kan det medføre, at sikkerhedsspærrearmaturet (SAV) reagerer i gasreguleringskanalen. Vælg styringsudstyret, så opstarten med tidsforsinkelse foregår skånsomt fra kold tilstand. Efter brænderaktiveringen skal en tidsautomatik begrænse brænderlasten til lav belastning i et tidsrum på ca. 180 sekunder. Derved forhindres ukontrolleret til- og frakobling af brænderen ved begrænset varmebehov. Antallet af brænderstarter skal kunne vises på den anvendte regulering (eller som alternativ på brænderens styreenhed). Enhed Værdi Temperaturregulator s 40 Vagt/begrænser s 40 Minimumafstand mellem brændertil- og K 7 brænderfrakoblingstemperatur Tab. 10 Anvendelsesbetingelser 3.12 Hydraulisk integrering i varmeanlægget Brug de to returstudser RK1 (forneden) og RK2 (foroven), hvis systemtemperaturerne er forskellige. Tilslut varmekredsene med lav returtemperatur til studsen RK1 og varmekredsene med høj returtemperatur til studsen RK2. For optimalt energiudbytte anbefaler vi at tilføje en volumenstrøm med en returtemperatur under dugpunktet via studsen RK1 på > 10 % af den samlede nominelle volumenstrøm. Hvis der ikke er forskel på returtemperaturerne, skal returstudsen RK1 tilsluttes som den eneste. Se driftsbetingelserne i kapitel 2.7, side 5, og overhold kapitel 5.14, side 28 ved følermonteringen. Begræns volumenstrømmen i kedlen til en temperaturspredning på minimalt 7 K. 14 Logano plus SB (2012/07)

15 Transport 4 Begrænsning af temperaturspredningen er ikke nødvendig, hvis anlægget er udstyret med en slamudskiller. Udfør korrekt dimensionering af pumpen. Høj volumenstrøm og overdimensionerede pumper kan føre til slamdannelse eller belægninger på varmevekslerfladerne. Skyl slam og snavs ud af varmeanlægget, før kedlen tilsluttes. Kontrollér, at der ikke kommer ilt ind i centralvarmevandet under driften. Brug kun kedlen i lukkede anlæg. Hvis kedlen alligevel anvendes i åbne varmeanlæg, kræves der ekstra foranstaltninger til korrosionsbeskyttelse og forebyggelse af slam i kedlen. Endvidere skal de sikkerhedstekniske installationer (udstyr og indstillinger) tilpasses. Kontakt producentens salgsafdeling eller kundeservice. Anvisninger ved kaskadeinstallation: Udfør dimensioneringen af kedelkredspumperne (volumenstrøm) afhængigt af den indstillede kedelydelse. Temperaturspredningen skal være ens for alle kedler ved parallelkobling af kedlerne Indstilling af minimal- og maksimal-trykbegrænser Maksimal-trykbegrænser Maksimal-trykbegrænseren (ikke del af leverancen) skal indstilles, så sikkerhedsventilen ikke reagerer. For at opnå dette skal der være en sikkerhedsafstand i forhold til sikkerhedsventilens afblæsningstryk på 0,5 bar. Sikkerhedsventilens maksimale afblæsningstryk er afhængigt af kedlens størrelse ( tab. 5, side 8). Eksempel: Sikkerhedsventilens afblæsningstryk: P SV = 5 bar Indstillingsværdi maksimal-trykbegrænser: 5 bar 0,5 bar = 4,5 bar Indstillingen for den maksimale trykbegrænser befinder sig i dokumentationen, der er vedlagt trykbegrænseren. Minimal-trykbegrænser Minimal-trykbegrænseren (ikke del af leverancen) skal indstilles, så der ikke dannes dampblærer i kedlen, og kedlen arbejder sikkert. Indstillingen er afhængig af anlæggets forhold og kedelanlæggets opstillingssituation. Til indstillingsværdien er kogepunktet, der hører til sikkerhedstermostatens indstillingsværdi (STB 110 C svarer til 0,5 bar) og den geodætisk højeste forbruger over kedlen relevant. Eksempel: Kedelanlæg med indstilling sikkerhedstermostat = 110 C Højeste forbruger over kedlen = 12 m (10 m svarer til ca. 1 bar) = 1,2 bar Sikkerhedsafstand = 0,2 bar (fast værdi) Reaktionstryk P min = 0,5 bar + 1,2 bar + 0,2 bar = 1,9 bar 3.14 Trykholdelse Dimensionér ekspansionsbeholderne korrekt. Indstil fortrykket rigtigt. Ved anvendelse af pumpestyrede trykholdesystemer opstår der tryksvingninger, som kan optræde meget ofte afhængigt af anlæggets udførelse og apparatets indstillinger. Selv om disse tryksvingninger forekommer små, kan de føre til betydelige skader på kedlen, da denne er dimensioneret til statisk trykbelastning. Til beskyttelse mod skader: Kontrollér, at alle varmeproducenter er udstyret med hver sin separate ekspansionsbeholder. Indstil ekspansionsbeholderens fortryk korrekt. 4 Transport FARE: Livsfare på grund af kedel, der er sikret forkert! Brug egnede transportsystemer ved transport af kedlen (f.eks. flere løftevogne, en gaffeltruck, kran eller ruller til tung last). Sørg for, at kedlen ikke kan falde af transportmidlet under transporten. Kedlen kan transporteres med en kran, gaffeltruck eller flere løftevogne. Sørg for, at vægten er fordelt ensartet på gaffeltruckens/løftevognens gafler ved løft og transport af kedelkroppen. 4.1 Sikring af ladningen Til sikring af ladningen ved transport: Kedlen transporteres stående på en palle. Træk sikringsbånd (spændebånd, kæder) over kedelkroppen, og fastgør den på transportkøretøjet. 4.2 Transport af kedlen med en kran, gaffeltruck eller to løftevogne Kedlen kan transporteres med en kran, gaffeltruck eller flere løftevogne Løft af kedlen med en kran FARE: Livsfare på grund af nedfaldende last! Brug udelukkende holdewirer, der er lige lange. Brug udelukkende holdewirer i korrekt stand. Sæt udelukkende krogene på de dertil beregnede transportøjer på kedlens toppunkt. Hæng ikke krogen på tilslutningsstudsen. Løft kun kedlen med en kran, hvis de fornødne kvalifikationer er til stede. Sæt udelukkende transportwirens krog på de dertil beregnede transportøjer på kedlens toppunkt. Anhugningsmidlernes hældningsvinkel skal være 90. Indstillingen for den minimale trykbegrænser befinder sig i dokumentationen, der er vedlagt trykbegrænseren. Logano plus SB (2012/07) 15

16 4 Transport Sæt krankrogen på transportwiren Fig. 7 Løft af kedlen med en kran [1] Krankrog med sikring [2] Transportøjer Transport af kedlen med en gaffeltruck ITL Fig. 8 Transport af kedlen med gaffeltruck ITL Transport af kedlen med to løftevogne Kør en løftevogn ind under kedlens for- og kedlens bagende. Løft kedlen ensartet med løftevognene. FARE: Livsfare på grund af nedfaldende last! Fordel kedlens vægt ensartet på gaffeltrucken/løftevognen ved løft og transport. Vær opmærksom på kedlens og transportsystemernes vægt. Fastgør kedlen ved transport, så den ikke kan falde ned. BEMÆRK: Skader på anlægget ved beskadiget kedelkrop! Kedlen må kun transporteres med en gaffeltruck, hvis gaffeltruckens gafler kører kedlen helt ned. Kontrollér, om kedlen står med for- og bagenden på gaffeltruckens gaffel, før kedlen løftes. Kør gaffeltruckens gafler ind under kedlens for- og bagende ( fig. 8). Løft langsomt kedlen med gaffeltrucken. Fig. 9 Transport af kedlen med to løftevogne ITL 16 Logano plus SB (2012/07)

17 Installation 5 5 Installation Overhold de nationale bestemmelser, direktiver og lokale forskrifter ved installation og drift af anlægget! Dataene på typeskiltet er gældende og skal overholdes Opstilling af kedlen FARE: Livsfare på grund af forgiftning! Utilstrækkelig lufttilførsel kan medføre risiko for kulilteforgiftning! Kontrollér, at ventilationsåbningerne ikke er formindskede eller lukkede. Hvis manglen ikke afhjælpes straks, må kedlen ikke anvendes længere. Gør den driftsansvarlige skriftligt opmærksom på manglen og faren. FARE: Brandfare på grund af brændbare materialer eller væsker! Opbevar ikke antændelige materialer eller væsker lige i nærheden af varmeproducenten. BEMÆRK: Skader på anlægget på grund af frost! Opstil varmeanlægget i et frostsikkert rum. Krav til opstillingsrummet: Opstillingsfladen skal have en tilstrækkelig bæreevne og styrke. Opstillingsrummet skal være tørt og frostfrit. Opstillingsrummets størrelse skal garantere, at driften udføres korrekt. Minimumafstand til væggen Til fundamenterne eller opstillingsfladen skal de fastsatte minimumafstande til væggen overholdes ( fig. 10 og tab. 11, side 17). Opstillingsfladen skal være bæredygtig, plan og vandret. Kedlens forkant bør flugte med fundamentets kant. Fyrrumsdørens ophæng kan monteres fra højre til venstre ( kapitel 5.10 fra side 24). Ved montering af en røggaslyddæmper eller et instrumentpanel på kedelsiden skal der beregnes ekstra fri plads. Hvis der kræves afkobling mellem opstillingspladsen og kedlen på grund af strukturlyd, skal der anbringes lydisolerende foranstaltninger (f.eks. lydisolerende underlag) før opstilling. Fig. 10 Opstillingsrum (mål se tab. 11), mål i mm [ 1) ] Ved kedeludførelse med brænder af andet fabrikat er målet A2 endvidere afhængigt af brænderlængden _. [ 2) ] Ved anvendelse af en røggaslyddæmper skal dennes installationsmål regnes med. [ 3) ] Ved anvendelse af holder til instrumentpanelet på siden. [ 4) ] Tag højde for brænderens mål. Det er en fordel, at der er et afløb i nærheden af opstillingsstedet. Anbefalede (mindste) vægafstande i mm Kedelstørrelse kw A 1 1) (460) (460) (500) (500) (1600) (700) (700) Afstand Afstand Længde Bredde Bredde/ højde 2) A 2 L B Transport /1340 Tab. 11 Afstande til vægge 1700 (1200) 1700 (1200) 1700 (1200) 1700 (1200) 1750 (1250) 2000 (1500) 2000 (1500) ITL / / / / / /1730 1) Ved anvendelse af en røggaslyddæmper skal dennes installationsmål regnes med. 2) Ved kedeludførelse med brænder af andet fabrikat er målet A2 endvidere afhængigt af brænderlængden. Logano plus SB (2012/07) 17

18 5 Installation 5.2 Opretning af kedlen Brug pladestrimler til opretning af kedlen. For at forhindre, at der samler sig luft i kedlen, skal den oprettes vandret og lodret: Læg vaterpasset på kedelkroppen. Opret kedlen vandret ved hjælp af vaterpasset. Læg isoleringsmåtten, så den overlapper oven på kedelkroppen, og fastgør den med 5 spændefjedre [3] ( fig. 13). Luk udskæringen til vandmangelsikring [1] med 2 spændefjedre [3] ( fig. 13). Løsn dørskruerne [2], og åbn fyrboksdøren ( fig. 12). Læg den forreste isoleringsmåtte mod kedelkroppens forkappe, og fastgør den til højre og venstre med 2 spændefjedre [3] til den omløbende isoleringsmåtte ( fig. 13). Læg isoleringsmåtten [2] foroven om kedelkropsringen, og fastgør den til højre og venstre med 2 spændefjedre [3] til den forreste isoleringsmåtte forneden ( fig. 13). Læg den forreste varmeisolering op ad kedelkroppens frontkappe. Fig. 11 Opretning af kedlen ITL 5.3 Påsætning af varmebeskyttelse ADVARSEL: Fare for personskader, hvis fyrboksdøren falder ned ved åbning! Sørg for, at begge hængselbolte ( fig. 12, [1]) er sat i. Sørg for, at isoleringsmåttens tekstilvæv vender udad, og at udskæringerne anbringes bagtil. Skub isoleringsmåtten ind under kedlen. Fig. 13 Varmeisoleringen anbringes og fastgøres [1] Vandmangelsikring [2] Smal isoleringsmåtte [3] Spændefjedre Sørg for udskæringer til hængselsstemplet og gevindhylserne til fyrboksdørens forskruning! Luk fyrboksdøren, og fastgør den med dørskruerne [2] ( fig. 12, side 18) ITL Fig. 12 Skub isoleringsmåtten ind under kedlen [1] Hængselbolt [2] Dørskruer 18 Logano plus SB (2012/07)

Logano plus SB325. Installations- og vedligeholdelsesvejledning for installatøren. Skal læses omhyggeligt igennem før installation og service.

Logano plus SB325. Installations- og vedligeholdelsesvejledning for installatøren. Skal læses omhyggeligt igennem før installation og service. Kondenserende kedel 6 720 804 354-00.1ITL Installations- og vedligeholdelsesvejledning for installatøren Logano plus SB325 6 720 806 326 (2012/07) DK Skal læses omhyggeligt igennem før installation og

Læs mere

6 720 648 053-00.2T. Kondenserende kedel. Uni Condens 6000F Ydelsesområde 800-1200 kw. Installationsvejledning 6 720 807 512 (2013/02) DK

6 720 648 053-00.2T. Kondenserende kedel. Uni Condens 6000F Ydelsesområde 800-1200 kw. Installationsvejledning 6 720 807 512 (2013/02) DK 6 720 648 053-00.2T Kondenserende kedel Ydelsesområde 800-200 kw Installationsvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 4. Symbolforklaring................................

Læs mere

6 720 648 053-00.2T. Kondenserende kedel. Uni Condens 6000F. Ydelsesområde 800-1200 kw. Installationsvejledning 6 720 803 625 (2012/03) DK

6 720 648 053-00.2T. Kondenserende kedel. Uni Condens 6000F. Ydelsesområde 800-1200 kw. Installationsvejledning 6 720 803 625 (2012/03) DK 6 720 648 053-00.2T Kondenserende kedel Ydelsesområde 800-200 kw Installationsvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 3. Symbolforklaring..............................

Læs mere

Betjeningsvejledning til brugeren Logano plus SB325

Betjeningsvejledning til brugeren Logano plus SB325 Kondenserende kedel 6 720 804 354-00.1ITL Betjeningsvejledning til brugeren Logano plus SB325 6 720 806 351 (2012/07) DK Skal læses omhyggeligt før betjening. Forord Forord Kære kunde! Varme er vores element,

Læs mere

Betjeningsvejledning til brugeren Logano plus SB625

Betjeningsvejledning til brugeren Logano plus SB625 Kondenserende kedel 6 720 804 349-00.1ITL Betjeningsvejledning til brugeren Logano plus SB625 6 720 806 362 (2012/07) DK Skal læses omhyggeligt før betjening. Forord Forord Kære kunde! Varme er vores element,

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

6 720 648 053-00.2T. Kondenserende kedel Uni Condens 6000F. Effektområde 800-1200 kw. Betjeningsvejledning 6 720 803 626 (2012/03) DK

6 720 648 053-00.2T. Kondenserende kedel Uni Condens 6000F. Effektområde 800-1200 kw. Betjeningsvejledning 6 720 803 626 (2012/03) DK 6 720 648 053-00.2T Kondenserende kedel Effektområde 800-1200 kw Betjeningsvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring..............................

Læs mere

Arbejdsblad K6. Arbejdsblad. Varmeproducentens driftsbetingelser (2014/08) DK

Arbejdsblad K6. Arbejdsblad. Varmeproducentens driftsbetingelser (2014/08) DK Arbejdsblad K6 Arbejdsblad Varmeproducentens driftsbetingelser 6 720 830 303 (2014/08) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelt 1 Generelt............................................. 2 2

Læs mere

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren 6304 6648 11/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kondenserende kedel Logano plus SB735 Til installatøren Læs vejledningen før installation og servicearbejde 6 70 68 03-0/008 DK Indholdsfortegnelse Generelt...................................................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK 6720803559-00.1Wo Bufferbeholder Installations- og vedligeholdelsesvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

/2006 DK

/2006 DK 7 747 000 437 02/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Støbejernskedel Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser fås på forespørgsel VITOMAX 100-LW Type M148 Olie/gas-lavtrykskedel

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. Planlægningsvejledning

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. Planlægningsvejledning VIESMANN VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW Planlægningsvejledning VITOMAX 200-HW Type M236 Olie/gas-højtrykskedel i henhold

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CR3B Kondenserende gaskedel til naturgas og F-gas 5/2013 En kort oversigt

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CM3 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder (29

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

VIESMANN. Montagevejledning VITOMAX 200-HW. til servicefirmaet. Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW

VIESMANN. Montagevejledning VITOMAX 200-HW. til servicefirmaet. Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW Montagevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW VITOMAX 200-HW 9/2011 Sikkerhedsinformationer Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium 6 720 812 280 (2014/06) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandets beskaffenhed................................. 2 1.1

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Betjeningsvejledning Kondenserende kedel Logano plus GB402 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Forord Forord Kære kunde! Varme er vores element, og det har det

Læs mere

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK Monteringsvejledning Installationssæt Logamax plus GB6-80/00 Til installatøren Skal læses omhyggeligt før montering 6 70 64 739 (0/008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forskrifter 3. Om denne

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 700 til 1950 kw

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 700 til 1950 kw VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 700 til 1950 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOPLEX 200 Type SX2A Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel Til drift med glidende kedelvandstemperatur.

Læs mere

VIESMANN. Datablad VITOROND 200. Lavtemperatur-olie-/gaskedel. 125 til 270 kw. Best.nr. og priser: Se prislisten. Type VD2A

VIESMANN. Datablad VITOROND 200. Lavtemperatur-olie-/gaskedel. 125 til 270 kw. Best.nr. og priser: Se prislisten. Type VD2A VIESMANN VITOROND 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 125 til 270 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOROND 200 Type VD2A Som blok eller som løse elementer Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK Driftsprotokol Vandets beskaffenhed 6 720 801 305-00.1T Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C 6 720 802 010 (2012/02) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandkvalitet............................

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 200 Type CM2 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder 6/2009

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kondenserende kedel Logano plus SB735 Til montøren Læs vejledningen før installation og servicearbejde. 6 70 640 0-0/009 DK Indholdsfortegnelse Generelt...................................................

Læs mere

/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Logano plus GB 302 Kondenserende gaskedel. Læs vejledningen før kedlen tages i brug

/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Logano plus GB 302 Kondenserende gaskedel. Læs vejledningen før kedlen tages i brug 6302 7321 11/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Logano plus GB 302 Kondenserende gaskedel Læs vejledningen før kedlen tages i brug Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder gældende europæiske

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOPLEX 200 Type SX2A Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel Til drift med glidende kedelvandstemperatur.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Servicevejledning Funktionsmodul FM445 LAP-modul Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 6 720 617 615-06/2006 DK Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Logano plus GB312. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren. 90...280 kw

Logano plus GB312. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren. 90...280 kw Gaskedel 6 720 801 303-00.1T 6 720 810 224 (2014/08) DK Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren Logano plus GB312 90...280 kw Skal læses omhyggeligt igennem før installation og service.

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Instruktion Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

VIESMANN. Montagevejledning VITOMAX 200 HW. til servicefirmaet. Vitomax 200 HW Type M238 Olie/gas højtrykskedel Fyringsydelse 4,0 til 18,2 MW

VIESMANN. Montagevejledning VITOMAX 200 HW. til servicefirmaet. Vitomax 200 HW Type M238 Olie/gas højtrykskedel Fyringsydelse 4,0 til 18,2 MW Montagevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitomax 200 HW Type M238 Olie/gas højtrykskedel Fyringsydelse 4,0 til 18,2 MW VITOMAX 200 HW 6/2007 Bortskaffes efter montagen! Sikkerhedsinformationer Overhold

Læs mere

6 720 805 385-00.1T. Instrumentpaneler CML 910. LAP-modul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK

6 720 805 385-00.1T. Instrumentpaneler CML 910. LAP-modul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK 6 720 805 385-00.1T Instrumentpaneler CML 910 LAP-modul Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.....

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB25 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 09 959-03/2007 DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT

EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT 70 19 599-00.1O EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT ZS 14/10 S-3 MA...ZS 14/150-3 MA... ZS /150-3 MA.. DK etjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...........

Læs mere

VIESMANN VITOMAX 200 HW. Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C. Tretrækskedel. Indfyringsydelse 4,0 til 18,2 MW

VIESMANN VITOMAX 200 HW. Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C. Tretrækskedel. Indfyringsydelse 4,0 til 18,2 MW VIESMANN VITOMAX 200 HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 4,0 til 18,2 MW Datablad Best.nr.: se prisliste, priser oplyses på forespørgsel Gælder ikke ved

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning LT Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 0 647 09/006 DK Indholdsfortegnelse Generelt...................................................

Læs mere

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK Elektrisk vandvarmer EWB 35/50/80/100 B Installations- og betjeningsvejledning DK 2 Indhold Indhold 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1.1 Symbolforklaring 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 2 Specifikationer

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 400 til 630 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 400 til 630 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 400 til 630 kw Datablad Best.nr. og priser: se prisliste VITOCROSSAL 300 Type CT3U Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-cylinderbrænder

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere