Psykiatrisk afdeling Formål.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatrisk afdeling Formål."

Transkript

1 Psykiatrien i Region Syddanmark Ledende ergoterapeut tlf.: Psykiatrisk afdeling Klinisk underviser tlf.: Ergoterapien Ergoterapien tlf.: Østre Hougvej Middelfart Psykiatrisk afdeling Formål. Psykiatrisk afdelings hovedopgave er at undersøge og behandle psykiatriske patienter, forebyggelse er en integreret del af indsatsen. Der lægges vægt på at styrke ambulant behandling og der er fokus på at nedbringe tvang i psykiatrien.

2 Samarbejde. I forbindelse med undersøgelse og behandling samarbejder vi med patienten, de pårørende og forskellige instanser i amt og kommune. Optageområde. Psykiatrisk Afdeling betjener inden for almen- og gerontopsykiatrien et optageområde i Region Syddanmark på ca indbyggere i vestfynske kommuner. Den retspsykiatriske funktion er regionsdækkende. Sengepladser. Psykiatrisk Afdeling har i alt 60 sengepladser - fordelt med 34 i almenpsykiatrien, 8 i gerontopsykiatrien og 18 i retspsykiatrien. Almenpsykiatrien: Omfatter et ambulatorium som inkluderer distriktspsykiatrisk center og distriktspsykiatrisk team og et akutteam. 5 døgns sengeafsnit, dagafsnit, samt 7 døgns sengeafsnit inklusiv lukket afsnit. Målgruppen er: Voksne med psykoser, psykosenære tilstande, depressioner, personlighedsforstyrrelser samt nervøse og stressrelaterede tilstande. Gerontopsykiatrien: Omfatter sengeafsnit samt distriktspsykiatrisk team. Målgruppen er: Psykiatriske patienter over 70 år. Retspsykiatrien: Omfatter åbent og lukket sengeafsnit, ambulatorium og distriktspsykiatrisk funktion. Målgruppen er: Voksne psykiatriske patienter, ambulante mentalundersøgelser samt sædelighedskriminelle. Faggrupper: læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, plejere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykologer, socialrådgivere og sekretærer. ERGOTERAPIE# #ormering: 1 ledende ergoterapeut, 5 ergoterapeuter (heraf 1 klinisk underviser), 1 værkstedsassistent, 1 Social- og sundhedsassistent. Fysiske rammer. Ergoterapien har lokaler i stueetagen hvor der er værkstedslokaler og køkkener samt kontorer. De ergoterapeutiske arbejdsopgaver foregår i Ergoterapien, sengeafsnittet eller uden for sygehuset. Alle afsnit har tilknyttet en eller flere ergoterapeuter.

3 Du vil som studerende fortrinsvis have base i et af personalekontorerne i Ergoterapien eller i klinisk undervisers kontor. I forbindelse med skriftligt arbejde og lignende har du som studerende mulighed for at bruge et lokale i ergoterapien, klinisk undervisers kontor eller booke dig ind på andre lokaler i sygehuset. Monofagligt samarbejde. Hver 14. dag holdes møde i Ergoterapien hvor ergoterapeuter og studerende deltager. På mødet gennemgås nye henvisninger på patienter og der drøftes udvalgte patientforløb. På mødet vægtes vidensdeling og sparring højt, dvs. at vi her deler gode som dårlige erfaringer. Tværfagligt samarbejde. Ergoterapeuterne er tilknyttet bestemte afsnit. De samarbejder tværfagligt bl.a. via konferencer og behandlingsmøder, hvilket du som studerende, deltager i sammen med ergoterapeuterne. I det daglige arbejde er der tæt samarbejde med plejepersonalet/patienternes kontaktpersoner. Dine tværfaglige samarbejdspartnere bliver læger, sygeplejersker, social - og sundhedsassistenter, plejere, fysioterapeuter, psykologer og socialrådgivere. Teorigrundlag. Referencerammer: ICF, Psykodynamisk tænkning, kognitiv terapi, miljøterapi og kunstterapi. Vi gør f.eks. brug af Virksomhedsteori, De canadiske modeller, jeg-støttende principper Formål med ergoterapi: Udredning og behandling af aktivitetsproblemer, der opstår i forbindelse med psykisk sygdom. Udredning: - At undersøge patientens praktiske og sociale formåen via udførelse af almindelige daglige aktiviteter med fokus på patientens aktivitet og deltagelse i hverdagslivet herunder patientens motivation og ressourcer. Behandling: - At bidrage til at styrke patientens egen indsats for at opnå bedst mulig funktions og mestringsevne, selvstændighed og deltagelse i hverdagslivet indenfor hjem, arbejde og fritid. Ergoterapiens ydelser: ADL-undersøgelse: anvendes ved udredning af patienter med nydebuteret skizofreni; som led i udredning af patienter, der er diagnostisk uafklarede og ved patienter med behov for sociale ydelser i form af pension, bolig eller anden støtteforanstaltning. Via ADL-undersøgelsen beskrives patientens ressourcer og problemfelter i forhold til aktivitetsformåen, sociale færdigheder, døgnrytme, socialt netværk, arbejde og uddannelse. COPM-undersøgelse og intervention Individuelle aktivitetstilbud/-træningsforløb

4 Miljøterapi: -ADL-grupper Benyttes til træning og vedligeholdelse af praktiske og sociale færdigheder. Patienterne har kortere eller længere forløb i gruppen med udgangspunkt i den enkeltes behandlingsbehov. - Ud-af-huset-gruppe Benyttes som led i ADL-undersøgelse, og som øverum for patienter, der har behov for at træne sociale færdigheder. -Cafégruppe Benyttes til vedligeholdelse og udvikling af praktiske og sociale færdigheder. -Aktivitet og samvær på lukkede afsnit og i Ergoterapien Åbent tilbud der giver patienter mulighed for deltagelse i forskellige aktiviteter og benyttes bl.a. m.h.p. kontakt-etablering og med opmærksomhed på patientens behov for undersøgelses- /behandlingstiltag. -Miljøterapeutisk samtalegruppe (retspsykiatri) i samarbejde med sygeplejerske. Specialiserede gruppetilbud i relation til diagnoser: -Ergoterapeutisk kombinationsbehandling i gruppe: Hverdagsliv i fokus : COPM og kunstterapi. Anvendes til patienter med personlighedsforstyrrelse. -Tværfagligt gruppetilbud i samarbejde med sygeplejersker: Social færdighedstræning ad modum Alan S. Bellack m.fl. Patienterne øver sociale færdigheder via undervisning i kommunikation og små rollespil. Anvendes til patienter med nydebuteret skizofreni. -Tværfagligt gruppetilbud i samarbejde med psykologer: psykoéducation og cognitiv terapi til patienter med OCD Specialiseret individuel intervention: Skabende udtryksformer: kunstterapi eller billedsprog. Skriftlig dokumentation. Foregår via elektronisk patientjournal EPJ og F-PAS. Der skal kodes i F-PAS efter hver ambulant patientkontakt. Der skrives løbende arbejdsnotater og statusbeskrivelser.

5 DE# KLI#ISKE U#DERVIS#I#G Antal studerende: Vi modtager 2-3 studerende ad gangen p.t. i modul 9 samt studerende i modul 1 og modul 3. Såfremt vi vurderer, at det er muligt, kan vi efter aftale modtage studerende på 6. semester/ modul 12. Studerende Modul 1: Det ergoterapeutiske ansvarsområde og den ergoterapeutiske arbejdsproces Før klinisk undervisning vil du modtage et brev med mødetider for den kliniske undervisning samt generelle oplysninger om stedet, som vi forventer du har skimmet igennem inden undervisningsforløbets start. Den første dag introduceres du til stedet - rundvisning og gennemgang af bl.a. målgruppe/patientgrundlag, det ergoterapeutiske ansvarsområde, den tværfaglige behandlingsvifte. Sammen med klinisk underviser gennemgås undervisningsplan, ugeskema og logbog og der tages en snak om, hvilke forventninger du har til den kommende uge samt hvilke forventninger vi har til dig. Klinisk underviser udarbejder inden start et ugeskema til hver studerende med fokus på deltagelse i forskellige aktiviteter. Vi tilstræber, at du får mulighed for at overvære ergoterapeutisk undersøgelse/intervention såvel individuelt som i gruppe er der mulighed for, at du kan overvære en COPM-undersøgelse eller intervention i relation hertil, så prioriteres dette. Du vil følge forskellige ergoterapeuter i praksis og får herigennem mulighed for at få et indblik i de arbejdsopgaver ergoterapeuter kan have i en psykiatrisk afdeling. Du vil få en vejleder i Ergoterapien henover ugen (så vidt det er muligt vil det være klinisk underviser) og vedkommende vil løbende følge op på dit forløb og give dig vejledning. Der er afsat tid til interview og dataindsamling i f.t. opgaven. Du vil i løbet af ugen skulle nedskrive dine observationer og refleksioner over den sete praksis dette som udgangspunkt for vejledning samt for at understøtte evnen til at redegøre for observationer og refleksioner. Ugen afsluttes med en evalueringssamtale, som vil være en snak om rammerne for den kliniske undervisning, hvorvidt forventningerne er blevet indfriet og målene er nået. Vi forventer at du: - er åben og imødekommende - udviser situationsfornemmelse og overholder tavshedspligten - er nysgerrig og stiller spørgsmål - giver udtryk for usikkerhed - er fleksibel, da planer kan ændres med kort varsel Studerende Modul 3:

6 Professionelle relationer og partnerskaber Før klinisk undervisning vil du modtage et brev med mødetider for den kliniske undervisning samt generelle oplysninger om stedet, som vi forventer du har skimmet igennem inden undervisningsforløbets start. Den første dag introduceres du til stedet - rundvisning og gennemgang af bl.a. målgruppe/patientgrundlag, det ergoterapeutiske ansvarsområde og den tværfaglige behandlingsvifte. Sammen med klinisk underviser gennemgås undervisningsplan, ugeskemaer og læringsmål i logbog og der tages en snak om, hvilke forventninger du har til de kommende uger samt, hvilke forventninger vi har til dig. Inden start udarbejder klinisk underviser sammen med Ergoterapiens øvrige personale plan for den kliniske undervisningsperiode. Vi er opmærksomme på at give dig mulighed for at overvære ergoterapeutisk undersøgelse /intervention såvel individuelt som i gruppe for herigennem at give dig god mulighed for at få indblik i forskellige ergoterapeutiske arbejdsopgaver på stedet. Vi tilstræber, så vidt det er muligt, at du hovedsageligt følger den samme ergoterapeut i løbet af den kliniske undervisning dette med henblik på at skabe større sammenhæng og give mulighed for at du selv får ansvar for delopgaver i forbindelse med den ergoterapeutiske intervention, men du vil også deltage i aktiviteter med andre terapeuter. Vi vil udvælge en patient/patienter, som du i aktivitetssammenhæng enten individuelt eller i gruppe får mulighed for at undersøge/observere i f.t. aktivitetsproblemer (opgave 1) og du vil anvende aktivitetsanalyse (opgave 2). Du får mulighed for at interviewe patienten, såfremt vi vurderer, at patienten magter dette. Vi tilstræber, at du i løbet af de 2 uger møder samme patient/patienter op til flere gange for at give det bedste udgangspunkt for kontaktetablering og sammenhæng. Klinisk underviser/følgeterapeut vil løbende følge op på dit forløb og give dig vejledning. Hver 14. dag afholdes tværfaglige studiekonferencer. Disse konferencer afholdes af en gruppe studerende fra forskellige faggrupper inklusiv ergoterapeutstuderende. Deltagerne udarbejder på skift et oplæg med udgangspunkt i en problemstilling eller et dilemma fra praksis til debat på konferencen. Der er et uddannet personale til stede som supervisor for at sikre faglighed og samarbejde. Du vil såfremt det er muligt i den pågældende periode deltage i dette. Du kan få mulighed for at følge en ergoterapeut på tværfaglig konference i en afd. såfremt det er relevant i f.t. den/de patienter, som du har med at gøre. Du vil undervejs i forløbet skulle nedskrive dine observationer og refleksioner over den sete praksis, den professionelle relation, terapeutrolle m.m. dette som udgangspunkt for vejledning og for at koble teori og praksis samt for at understøtte evnen til at redegøre for observationer og refleksioner. Perioden afsluttes med en evalueringssamtale, som vil være en snak om rammerne for den kliniske undervisning, hvorvidt forventningerne er blevet indfriet og målene er nået. Vi forventer at du: - er åben og imødekommende - udviser situationsfornemmelse og overholder tavshedspligten - er nysgerrig og stiller spørgsmål - giver udtryk for usikkerhed - er fleksibel, da planer kan ændres med kort varsel

7 Studerende modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Introduktion: Før klinisk undervisning vil du modtage introduktionsmateriale vedrørende psykiatrisk afdeling, som vi forventer du har skimmet igennem inden undervisningsforløbets start. Du vil samtidig få besked om hvilke afsnit (almen-/retspsykiatri), det vil være muligt at blive tilknyttet. Den første dag i klinisk undervisning fordeler vi i fællesskab pladserne. Selve introduktionen til det kliniske undervisningsforløb foretages primært af klinisk underviser og forløber over den første uge af den kliniske undervisning. Klinisk underviser gennemgår med hver enkelt studerende de personlige læringsmål (Logbog) og der udarbejdes individuel studieplan. Mødetider: Du skal have min. 30 timer om ugen med mødetid mandag-fredag kl og du vil inden klinisk undervisning blive orienteret om nærmere mødetider, der tilpasses afdelingens muligheder i den pågældende periode. Mødetiden vil ligge indenfor tidsrummet kl Vejledning: Foregår sammen med klinisk underviser og evt. følgeterapeut på et fast afsat tidspunkt en time om ugen med udgangspunkt i din refleksionsbog. Yderligere vejledning eksempelvis før eller efter intervention bliver tilpasset den enkeltes behov og foretages enten af klinisk underviser eller af følge-terapeut. Der afholdes fællesmøde for de studerende og klinisk underviser 1-2 gange om ugen, hvor vi bl.a. koordinerer aftaler, undervisning, vejledning m.m. Undervisning: Der er fastlagt undervisning svarende til 2 timer ugentligt. Undervisningen er til dels tilrettelagt på forhånd med udgangspunkt i praksiseksempler og relevante teorier. Klinisk underviser har ansvaret, men selve undervisningen foretages dels af klinisk underviser og dels af andet personale i Ergoterapien, ligesom vi forventer, at du og dine medstuderende 1-2 gange i det kliniske undervisningsforløb formidler relevant teoretisk viden til Ergoterapiens personale. Skriftligt arbejde: Du skal dokumentere dit arbejde med notater i den elektroniske patientjournal EPJ og for ambulante patienter med koder i F-Pas. Skriftlig formidling udgør en stor del af eksempelvis ADL-undersøgelser. Du får udleveret en refleksionsbog, hvori du løbende skriver dine refleksioner og oplevelser ned. Refleksionsbogen bruges til at koble teori og praksis og som udgangspunkt for vejledning. Klinisk underviser læser ugentligt i bogen og bidrager med kommentarer og spørgsmål m.h.p. at understøtte udviklingen af refleksionskompetence. Du opfordres til at udarbejde 1 arbejdsjournal som indeholder beskrivelse af din ergoterapeutiske arbejdsproces. Arbejdsjournalen er ligeledes en hjælp til at koble teori med praksis. Yderligere skriftligt arbejde aftales individuelt efter behov. Noget skriftligt arbejde laves som hjemmearbejde. Der skal udarbejdes 4 delopgaver i løbet af perioden i henhold til retningslinier for ekstern prøve.

8 Tilknytning til afsnit, specialområder: Du bliver tilknyttet en følgeterapeut og dermed en bestemt afdeling enten indenfor almenpsykiatrien eller retspsykiatrien, hvor du primært har din gang. Da patientgrundlaget svinger meget, kan du godt have patienter fra en anden afdeling end den du er tilknyttet, ligesom du evt. vil overvære eller deltage i intervention med anden ergoterapeut end din følgeterapeut eller med klinisk underviser. Det er forskelligt hvilke ergoterapeuter, der i den pågældende kliniske undervisningsperiode fungerer som følgeterapeut, dermed er der forskel på hvilke afdelinger, du som studerende har mulighed for at blive tilknyttet. Følgeterapeutens rolle: Er at vise dig tilrette i selve afdelingen og de tilknyttede arbejdsgange. Især i starten af den kliniske undervisning følger du følgeterapeuten og har mulighed for at observere og reflektere over den ergoterapeutiske intervention. Det forventes at du i løbet af den kliniske undervisning bliver mere og mere selvstændig og hermed kan have dine egne patienter. Det vil sige at din følgeterapeut bliver mindre og mindre følgeterapeut i løbet af den kliniske undervisning. Følgeterapeuten deltager så vidt muligt i en snak med udgangspunkt i dine læringsmål i den første uge af klinisk undervisning og vil deltage i din vejledning ca. hver 14. dag med henblik på at koordinere din kliniske undervisning med vejledningen og din Logbog. Arbejdsopgaver: I den kliniske undervisningsperiode er du som minimum tilknyttet et ugentligt gruppetilbud, et aktivitetstilbud i Ergoterapien eller i et lukket afsnit. Endvidere vil du have en eller flere individuelle patientopgaver som enten omfatter ADL-undersøgelse, De canadiske modeller eller aktivitet med henblik på f.eks. træning/vedligeholdelse af færdigheder, kontaktetablering, skærmning, beroligelse, afledning o.l. Evaluering. Du får løbende feedback på din praksis. Midtvejs og i slutningen af det kliniske undervisningsforløb foretages en status på læringsmålene i din logbog samt målene for klinisk undervisning sammen med klinisk underviser og din følgeterapeut. Ved afslutningen vil du, som studerende, skulle foretage en evaluering af det kliniske undervisningsforløb med udgangspunkt i evalueringsredskaber fra UCL. Forventninger til den studerende. Overordnet forventer vi, at du overholder aftaler (mødetid, ugeskema, brug af computere o.l.), tager ansvar for egen læring (er åben for samarbejde) og deltager i arbejdsstedets opgaver og rutiner. Nøgleordene er: Motivation, deltagelse, ansvar, samarbejde. Ved introduktionen foretages en mere detaljeret forventningssamtale. Tværfaglige studieaktiviteter. Hver 14. dag afholdes tværfaglige studiekonferencer. Disse konferencer afholdes af en gruppe studerende fra forskellige faggrupper inklusiv ergoterapeutstuderende. Deltagerne udarbejder på skift et oplæg med udgangspunkt i en problemstilling eller et dilemma fra praksis til debat på konferencen. Der er et uddannet personale til stede som supervisor for at sikre faglighed og samarbejde.

9 Hver uge afholdes (når det er muligt) praksisstudiegruppe for ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende af 1½ t. Formålet med studiegruppen er, at de studerende får mulighed for at formidle omkring eget fag og øve sig på praksisrelateret undersøgelse og behandling samt få indblik i hinandens praksis her på stedet. Ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende skiftes til at tilrettelægge indholdet. Studerende 6. semester: Vi vil starte med introduktion, forventningssamtale og samtale vedrørende dine mål og handleplaner for det kliniske undervisningsforløb. Du vil blive introduceret til det ergoterapeutiske arbejde ved at gå med en anden ergoterapeut i starten. Så hurtigt som muligt, vil du gradvist arbejde mere selvstændigt. I perioden vil du kunne forvente at lave en arbejdsjournal med henblik på at koble teori og praksis samt gøre brug af refleksionsbog. Du vil modtage en times vejledning ugentligt ved klinisk underviser. Udgangspunktet er din refleksionsbog, som du løbende skriver i. Herudover vil der være et ½ times møde om ugen med klinisk underviser og eventuelle 4. eller 5. semester studerende. Midtvejs i forløbet har du en samtale med din kliniske underviser med henblik på opfølgning på dine læringsmål fra logbog og fagbeskrivelse. Slutteligt foretages en statussamtale med henblik på evaluering af din kliniske undervisning herunder dine læringsmål. Det forventes at du skriftligt foretager en evaluering af det kliniske undervisningsforløb og -sted. Du vil individuelt eller sammen med en ergoterapeut, stå for forberedelsen og udførelsen af vores onsdagsundervisning en til to gange i det kliniske undervisningsforløb. Emnet vælges i samarbejde med klinisk underviser. Du deltager i tværfaglige studiekonferencer sammen med studerende fra andre faggrupper en time hver 14. dag samt praksisstudiegruppe med fysioterapeutstuderende 1 gang ugentligt. (se nærmere beskrivelse under tværfaglige studieaktiviteter) Du deltager selvstændigt i det tværfaglige samarbejde og på tværfaglige konferencer. Det forventes at du selvstændigt tager ansvar for at koordinere og administrere dine aftaler og tid vedrørende: patientkontakt, skriftligt arbejde, møder og vejledning. Dit ergoterapeutiske arbejde dokumenterer du skriftligt i den elektroniske patientjournal samt registrerer i F-pas. Udover ovennævnte forventninger til 4. og 5. semesterstuderende forventes en vis selvstændighed i forhold til at navigere i et sygehussystem med mange forskellige faggrupper, meninger og forretningsgange. Revideret september 2010

Psykiatrisk afdeling. Organisation:

Psykiatrisk afdeling. Organisation: + Psykiatrien i Region Syddanmark Ledende ergoterapeut tlf.: 99 44 83 91 Psykiatrisk afdeling Klinisk underviser tlf.: 99 44 83 92 Ergoterapien Ergoterapien tlf.: 99 44 83 90 Østre Hougvej 70 5500 Middelfart

Læs mere

Psykiatrisk afdeling Organisation: Lokalpsykiatri:

Psykiatrisk afdeling Organisation: Lokalpsykiatri: Psykiatrien i Region Syddanmark Ledende ergoterapeut tlf.: 63 48 43 19 Psykiatrisk afdeling Klinisk underviser tlf.: 63 48 43 20 Ergoterapien Ergoterapien tlf.: 63 48 43 21 Østre Hougvej 70 5500 Middelfart

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Ambulant Terapi Afsnit; Vejle Sygehus Psykiatrien i Region Syddanmark Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf.: 79 40 58 44 E-mail: psykiatrisk.afdeling@slb.regionsyddanmark.dk Antal praktikpladser Modul Tidspunkt

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital, Risskov Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital Skovagervej 2, 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Indledning...3 1.0 Beskrivelse af arbejdsstedet...3

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Trænende Terapeuter Svinget 14, 2.sal 5700 Svendborg Tlf. 6223 4040 e-mail : traening@svendborg.dk

Læs mere

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense. Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.dk/aktivitetshuset Arbejdspladsen Organisation: Aktivitetshuset er et aktivitets- og

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 9 Den studerende kan: Valg af referenceramme

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Klinisk undervisning hos træningsgruppen i sundhedsafdelingen

Klinisk undervisning hos træningsgruppen i sundhedsafdelingen Trænende terapeuter Middelfart kommune Skovgade 64, 2.sal 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Direkte telefon:8888 4663 Dato: 3. oktober 2012 Klinisk undervisning

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

Klinisk undervisning i sundhedsafdelingen, Middelfart kommune

Klinisk undervisning i sundhedsafdelingen, Middelfart kommune Trænende terapeuter Middelfart kommune Skovgade 64, 2.sal 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Direkte telefon:8888 4759 Dato: 8. august 2013 Klinisk undervisning i

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Kliniske undervisere Koordinator for den kliniske undervisning er: Elsebeth S. Udengaard. Tlf. 6551 3512 E-mail: elsn@odense.dk

Kliniske undervisere Koordinator for den kliniske undervisning er: Elsebeth S. Udengaard. Tlf. 6551 3512 E-mail: elsn@odense.dk Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Ørbækvej 100 5220 Odense SØ Klinisk Undervisning i Virksom Træning og Virksom Dialog Har du lyst til at afprøve et ergoterapeutisk arbejdsområde, som både

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det ergoterapeutiske grundlag. Patientgrupper: Den ergoterapeutiske intervention knytter

Læs mere

Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter. Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter. Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende. 1 Klinisk undervisning på Kafferisteriet kan foregå i følgende moduler:

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Maj 2014 1

Læs mere

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Børneterapien Odense Team A Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Platanvej 15 6375 4100 platanhaven@odense.dk www.platanvej.dk Kontakt oplysninger Leder af Børneterapien: Malene

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Kliniske undervisere Koordinator for den kliniske undervisning er: Elsebeth S. Udengaard. Tlf. 6551 3512 E-mail: elsn@odense.dk

Kliniske undervisere Koordinator for den kliniske undervisning er: Elsebeth S. Udengaard. Tlf. 6551 3512 E-mail: elsn@odense.dk Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Ørbækvej 100 5220 Odense SØ Klinisk Undervisning i Virksom Træning og Virksom Dialog Har du lyst til at afprøve et ergoterapeutisk arbejdsområde, som både

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted:

Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Socialpsykiatrien Aalborg Kommune Botilbudområdet Klinisk underviser: Mille Schroll E-mail til klinisk underviser: mis-aeh@aalborg.dk Telefon til klinisk underviser:

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Adresse: Byparkvej 87, 2600 Glostrup Kommune Telefonnr. til afd./stedet: 45117065 Telefaxnr.:

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Organisationsplan. Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50

Organisationsplan. Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50 Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50 Ledende terapeut: Anne-Mette Dalgaard Mail adr: hadg@fredericiakom.dk Klinisk underviser: Anja Fischer Hansen Mail

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet Vestergade Vestergade

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. afsnit H2, Kolding. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Praktikstedsbeskrivelse. afsnit H2, Kolding. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle afsnit H2, Kolding Juni 2015 1 Præsentation af

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Aalborg Kommune Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning. for ergoterapeutstuderende. i Herning Kommune

Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning. for ergoterapeutstuderende. i Herning Kommune . Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning for ergoterapeutstuderende i Herning Kommune februar 2011 1 Præsentation af Herning Kommune som undervisningssted: Herning Kommune har et indbyggertal på ca. 84.000

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Januar 2015

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Januar 2015 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V Januar 2015 Udarbejdet af Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Afd.spl. Dorte Qvarfot Beskrivelse af

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Link til hjemmeside Leder af klinisk undervisningssted (fulde navn, titel, direkte telefon,

Læs mere

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder.

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder. Sundhedscenter Vejle afd. DGI-huset Willy Sørensens Plads 5 7100 Vejle Tlf: 7681 8300/ 76818315 E-mail: sundhedscentervejle@vejle.dk Institutionens webadresse: http://www.vejle.dk/borger/sundhed-ogsygdom/genoptraening/efter-sygehusophold.aspx

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Institutionstype/tilhørsforhold: Træningsafdelingen er en del af sundhedsafdelingen i Middelfart kommune

Institutionstype/tilhørsforhold: Træningsafdelingen er en del af sundhedsafdelingen i Middelfart kommune Institutionens navn: Sundhedsafdelingen, Middelfart kommune Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart Tlf. 88 88 4669 E-mail: vivi.ovesen@middelfart.dk Institutionens webadresse: www.middelfart.dk Kontakt oplysninger

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, afsnit O2 Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Afsnit O2 Telefon: 78 47

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Daghospital P3, Regionspsykiatrien Vest, Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk dagafdeling, P3 er en enhed i regionspsykiatrien Vest, som hører

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan Individuel studieplan - refleksioner og personlige læringsmål Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 december 2010 Ankp Anvendelse af Individuel studieplan I bekendtgørelse nr. 832

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, ambulatorium for psykoser og personlighedsforstyrrelser Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Mirjam Gade, distriktssygeplejerske

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatrien Havnevej 7 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Helle Tellerup Mailadresse: hbte@regionsjaelland.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted:

Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Hedebo Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Tlf.: 98823166 Fax: 98824055 E-mail: hedebo@99454545.dk Klinisk underviser: Anna Grandjean Gleerup E-mail til klinisk

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Konklusion på evaluering af modul 9

Konklusion på evaluering af modul 9 Konklusion på evaluering af modul 9 Hold: FH77 Svarprocent: 91 (31 studerende ud af 34) Dato: Forår- semesteret 2011 Konklusion: Overordnet tilfredshed: Stort set alle studerende (94 %) svarer, at de i

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Retspsykiatrisk afdeling er i samarbejde med Retspsykiatrisk afdeling i Viborg en regionsdækkende specialafdeling. Retspsykiatrisk

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i: Affektiv Afdeling med sengeafsnittene

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Medicinsk afdeling Card-IMA

Medicinsk afdeling Card-IMA Medicinsk afdeling Card-IMA Udarbejdet september 2008 Souschef Karin Østergaard Forord: Observations- og øvelsespraktik Dette program er udarbejdet for at du kan få det bedste udbytte af observations-

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Ergonomitjek i sundhedsklinikken

Ergonomitjek i sundhedsklinikken :\Users\pema\Dropbox\PH Metropol\Sundhedsklinikken\F2016\Aktivitetsbeskrivelse i sundhedsklinikken - Ergonomitjek F2016.docx Ergonomitjek i sundhedsklinikken Forår 2016 Revideret d. 24. februar 2016 1)

Læs mere

Karina Ethelberg Bach Jensen Ergoterapeut og klinisk underviser Tlf.: 96606102 20/9-2010 4/10-2011

Karina Ethelberg Bach Jensen Ergoterapeut og klinisk underviser Tlf.: 96606102 20/9-2010 4/10-2011 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Link til hjemmeside Leder af klinisk undervisningssted (fulde navn, titel, direkte telefon,

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kliniske undervisere Koordinator for den kliniske undervisning er:

Kliniske undervisere Koordinator for den kliniske undervisning er: Odense Kommune Sundhed Aktivitet og Træning Ørbækvej 100 5220 Odense SØ Klinisk Undervisning i Aktivitet og Træning. Har du lyst til at afprøve et ergoterapeutisk arbejdsområde, som både er alsidigt, afvekslende

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Antal pladser pr. semestre 1 plads i modul 1 1 plads i modul 3 1 plads i modul 12 ORGANISATIONEN Center

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Februar 2011 Indholdsfortegnelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.... 1 Undervisningsplan klinisk undervisning

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Småbørns- og Skolebørns afsnittene i Herning er en del af BUC, Region Midt. Vi er beliggende på Hospitalsenheden Vest,

Læs mere