Skizofreni Voksne. Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skizofreni Voksne. Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport 2012"

Transkript

1 Skizofreni Voksne Den Nationale Skizofrenidatabase National årsrapport januar december 2011

2 Revisionspåtegnelse Årsopgørelsen er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Øst og klinisk auditeret i samarbejde med styregruppen for Den Nationale Skizofrenidatabase. Rapporten lever samlet set op til basiskravene vedrørende afrapportering fra kliniske kvalitetsdatabaser. Der henvises til de epidemiologiske og sundhedsfaglige kommentarer, konklusioner og anbefalinger i selve rapporten. Charlotte Cerqueira, klinisk epidemiolog Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Øst Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk kvalitet og Sundhedsinformatik Vest c/o Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Aarhus N Telefon: (+45) Web-adresse: 1

3 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 STYREGRUPPENS MEDLEMMER... 5 INDLEDNING... 6 OVERSIGT OVER INDIKATORER... 7 DATAGRUNDLAG... 8 RESULTATER... 9 RESULTATOVERSIGT INDIKATOROMRÅDE 1: UDREDNING Indikator 1aI Indikator 1aII Indikator 1b Indikator 1c Indikator 1d INDIKATOROMRÅDE 2: MEDICINSK BEHANDLING Indikator 2a Indikator 2b Indikator 2c INDIKATOROMRÅDE 3: BIVIRKNINGER Indikator 3a Indikator 3b Indikator 3c Indikator 3d INDIKATOROMRÅDE 4: METABOLISK SYNDROM Indikator 4a Indikator 4b Indikator 4c Indikator 4d Indikator 4e Indikator 4f INDIKATOROMRÅDE 5: FAMILIEINTERVENTION Indikator 5, incidente Indikator 5, prævalente INDIKATOROMRÅDE 6: PSYKOEDUKATION Indikator Indikator 7a Indikator 7b Indikator 7c INDIKATOROMRÅDE 8: SELVMORDSRISIKO Indikator BILAG 1. DATAGRUNDLAG OG INDIKATORBEREGNING BILAG 2. VEJLEDNING I FORTOLKNING AF RESULTATER BILAG 3. SUPPLERENDE ANALYSER BILAG 4. ALL-OR-NONE OG SUMINDIKATOR

4 Forord Den Nationale Skizofrenidatabase (tidligere NIP-skizofreni) blev landsdækkende implementeret i Der er siden registret mere end patienter i databasen, som således udgør en unik og værdifuld datakilde til at belyse og udvikle kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni i Danmark. Denne rapport er den niende årsrapport fra databasen. I opgørelsesperioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 er der indberettet oplysninger om kvalitet i behandlingen for voksne personer med skizofreni til databasen. Dette vidner om, at der fortsat er stor opbakning til Den Nationale Skizofrenidatabase. Det er styregruppens håb at denne opbakning vil kunne fastholdes trods den ændrede indberetningsform pr 1. januar 2012, hvor databasen overgik til indberetning direkte via de patientadministrative systemer til Landspatientregisteret. Databasen har søgt om puljemidler fra Regionernes udviklingspulje for Klinisk Kvalitet 2012 med henblik på udvikling og afprøvning af automatiseret indberetning (datafangst) fra LABKA og Fælles medicin kort (FMK) til databasen. Dette med henblik på, at reducere omfanget af primære indberetninger fra klinikken til databasen. Ansøgningen er blevet behandlet i regi af styregruppen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram og det er besluttet, at der skal iværksættes et generisk projekt, med involvering af andre kliniske kvalitetsdatabaser på dette område, hvor Den Nationale Skizofrenidatabase vil blive inddraget. Det forventes således at direkte indberetninger via lokale Patient administrative systemer på sigt vil begrænse sig til få procedurekoder. Dermed vil tidsforbruget i forbindelse med indberetning forhåbentligt kunne mindskes betydeligt. Kompletheden i patientregistreringen og kompletheden af de enkelte data er generelt høj i denne årsrapport, om end der er plads til forbedringer, blandt andet vedrørende indikatorer vedr. bivirkninger. Ved sidste års audit fastsatte styregruppen standarder for indikatorerne vedr. bivirkninger til medicinsk behandling og metabolisk syndrom og det kan konstateres at resultaterne for indikatorerne vedrørende neurologiske bivirkninger, sedation og vægtøgning ikke er opfyldt, men indikatorerne for sexuelle bivirkninger og metabolisk syndrom er opfyldte. Der opfordres til, at regionerne fremadrettet sikrer monitorering og behandling af bivirkninger og parametre for metabolisk syndrom, samt at resultater af undersøgelserne dokumenteres i databasen mindst én gang årligt eller ved væsentlige ændringer i patientens sygdomsbillede. Samtidigt gøres der opmærksom på, at det er væsentligt ligeledes at indberette fravær/ophør af bivirkninger, hvortil der hører selvstændige SKS koder. I denne årsrapport foreligger såvel nationale, regionale og afdelingsresultater i én samlet rapport. Styregruppen vurderer, at rapporten kan være med til at give et retvisende billede af kvaliteten af sundhedsvæsnets indsats på en række centrale områder for patienter med skizofreni. Denne rapports væsentligste resultater og anbefalinger på baggrund af styregruppens gennemgang, omfatter følgende punkter: Der bør være fortsat fokus på at sikre, at patienter med debuterende skizofreni vurderes af en speciallæge med hensyn til psykopatologi. Der har været en væsentlig tilbagegang i opfyldelsesgraden af indikatoren vedr. vurdering af sociale støttebehov. Der bør fortsat opretholdes fokus på de sociale problemer, som patienter med skizofreni kan have. Varigheden af ubehandlet psykosse (VUP) bør minimeres gennem fortsat implementering af systematiske behandlingstiltag for debuterende patienter. I visse kliniske situationer (fx i forbindelse med medicinskift) kan behandling med flere samtidige antipsykotika være nødvendigt, men generelt bør der fortsat være fokus på at nedbringe antallet af patienter i behandling med mere end ét antipsykotikum grundet den manglende evidens for en bedre effekt. 3

5 Der bør være fokus på nedbringe antallet af ambulante patienter i behandling med benzodiazepiner grundet de potentielle bivirkninger og risici forbundet med denne behandling. Standarden for denne indikator reduceres fra 30 % til 25 %. Vægtøgningsindikatoren skal fremadrettet kun omfatte de incidente patienter for at få registreringen heraf mere entydig. Datakompletheden vedr. taljemåling er fortsat lav og der bør være fokus på at sikre oplysninger vedr. denne vigtige parameter. Indikator 7a kan udelukkende beregnes hvis GAF er oplyst, og det skal derfor indskærpes, at GAF bør udfyldes i forbindelse med hver udskrivelse uanset om denne er større eller mindre en 30. Der skal fortsat være et klart fokus på at alle indlagte patienter selvmordsscreenes før udskrivelse. Det er yderst glædeligt, at kunne konstatere, at kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni indenfor de udvalgte indikatorer generelt forbedres. Vi håber at denne udvikling må fortsætte, til gavn for patienterne. April 2012 Merete Nordentoft Professor, overlæge, dr. med. Inge Voldsgaard Oversygeplejerske, cand. cur Formandskabet i styregruppen for Den nationale skizofrenidatabase 4

6 Styregruppens medlemmer Formandskab Øvrige medlemmer Professor, overlæge, Dr.Med., Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center København Oversygeplejerske, cand.cur., Inge Voldsgaard, Århus Universitetshospital, Risskov Overlæge, forskningslektor, Ulrik Haahr, Kompetencecenter for debuterende Pykose, Psykiatrien Roskilde Centerchef, Dr.Med., Henrik Kai Francis Lublin, Psykiatrisk Center Glostrup Overlæge, Anne Grethe Viuff, Regionspsykiatrien i Herning og Holstebro Overlæge, Anders Christensen, Odense Universitetshospital Professor, forskningschef, overlæge, Erik Simonsen, Psykiatrisk forskningsenhed, Roskilde Professor, Ledende overlæge, ph.d., Jan Mainz, Psykiatrien i Region Nordjylland, Ålborg Afdelingssygeplejerske Anne Sigsgaard, Distriktspsykiatrisk center, Odense Centerchef Anne Lindhardt, Rigshospitalet Neurocenter, Psykiatrisk Center Bispebjerg Klinisk underviser, ergoterapeut, MR, Kim Johansen, Psykiatrisk Center Frederiksberg Ledende socialrådgiver Lars Ahlstrand, Psykiatrisk center Glostrup Observatører fra Børne- og Ungdoms databasen Psykolog, ph.d. Torben Østergaard Christensen, OPUS, Aalborg Psykiatriske Sygehus Udviklingssygeplejerske, cand.scient.soc, Jette Kristine Christensen; Psykiatrien i Region Nordjylland, afdeling syd Udviklingssygeplejerske/kvalitetskoordinator, Dorthe Juul Lorenz, Børne og ungdomspsykiatrien, Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark Overlæge Peter Jantzen, Børne og Ungdomsspykiatrisk Center Glostrup Dokumentalist Klinisk epidemiolog Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Dataansvarlig myndighed Læge, ph.d. Lone Baandrup Læge, ph.d. Charlotte Cerqueira, Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Øst, Glostrup Kompetencecenterleder MPH, Birgitte Randrup krog, Århus Kvalitetskonsulent, cand.scient.san. Line Riis Jølving, Århus Cheflæge Hans Peder Graversen, Region Midtjylland 5

7 Indledning Den Nationale Skizofrenidatabase registrerer kvaliteten af behandling og pleje i voksenpsykiatrien. Dette er den 9. årsrapport fra Den Nationale Skizofrenidatabase (tidl. NIP Skizofreni). Rapporten vedrører perioden: 1. januar december 2011 Rapporten dækker indlagte patienter, som er udskrevet i perioden samt ambulante og langtidsindlagte patienter, som har årsstatus i perioden. Patienterne skal være indberettet til databasen inden den 18. januar Resultaterne i rapporten sammenholdes med resultaterne for perioderne 1. januar december 2009 og 1. januar december Rapporten indeholder indikatorværdier for indikatorerne, som de så ud per 1. juli 2011, for de enkelte afdelinger, for de 5 regioner samt for hele landet. I forhold til 2011 årsrapporten er den tidligere indikator 2 vedrørende tilknyttet kontaktperson udgået, idet dette kvalitetsmål følges i forbindelse med akkreditering. Herudover er nummereringen af samtlige indikatorer ændret og de enkelte bivirkningsindikatorer samlet i grupper. Rapporten er auditeret og kommenteret af styregruppen på den nationale kliniske audit den 21. marts Styregruppen er ansvarlig for kommentarer, konklusioner og anbefalinger i forhold til indikatorresultaterne. Den kliniske epidemiologiske enhed ved Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Øst er ansvarlig for databearbejdning og analyser. Desuden har Kompetencecenter for Klinisk Kvailitet og Sundhedsinformatik Vest, som en del af auditprocessen, foretaget kontrol af konsistens af årsrapporten. Denne rapport søger på basis af et afgrænset antal indikatorer at belyse følgende: Om kvaliteten af den danske behandling af patienter med skizofreni opfylder de fastlagte standarder. Om der er klinisk betydningsfuld variation i behandlingen mellem regioner og sygehuse/enheder i Danmark. Den tidsmæssige udvikling af resultaterne. I denne årsrapport indgår data fra voksne personer med skizofreni, som har fået udfyldt mindst ét skema i den seneste afrapporteringsperiode. I forrige periodes rapport indgik data fra personer. I løbet af de år, hvor der er indberettet til Den Nationale Skizofrenidatabase, er der i alt indberettet data fra voksne patienter med skizofreni. For en uddybende beskrivelse af skizofreni samt evidensgrundlaget for databasens indikatorer henvises til dokumentalistrapporten om skizofreni: 6

8 Oversigt over indikatorer Indikatorområde Indikator (gældende indtil ) Standard Udredning Medicinsk behandling Bivirkninger Metabolisk syndrom Familieintervention Psykoedukation Udskrivelse Selvmordsrisiko 1.a I. Andelen af incidente patienter, som udredes for psykopatologi ved Mindst 98% speciallæge i psykiatri 1.a II. Andelen af incidente patienter, som udredes for psykopatologi og Mindst 80% interviewes med diagnostisk instrument (SCAN, PSE, OPCRIT, SCID). 1.b Andelen af incidente patienter, som udredes for kognitiv funktion ved Mindst 50% psykolog. 1.c Andelen af incidente patienter, som udredes for sociale støttebehov Mindst 80% ved socialrådgiver 1.d Andelen af incidente patienter, der udredes for varighed af ubehandlet Mindst 50% psykose og som er i behandling indenfor 6 måneder efter symptomdebut. 2.a Andelen af patienter, som får ordineret medicinsk antipsykotisk behandling Mindst 90% 2.b Andelen af ambulante patienter, som får mere end ét antipsykotikum Højst 25% ved årsstatus 2.c Andelen af ambulante patienter, som får benzodiazepiner eksklusiv Højst 30% benzodiazepinlignende midler (zolpidem, zopiclon, zaleplon) ved årsstatus 3.a Andelen af patienter i medicinsk antipsykotisk behandling, som har Højst 10% neurologiske bivirkninger 3.b Andelen af patienter i medicinsk antipsykotisk behandling, som har Højst 15% søvn- og sedationsbivirkninger 3.c Andelen af patienter i medicinsk antipsykotisk behandling, som har Højst 15% haft vægtøgning 3.d Andelen af patienter i medicinsk antipsykotisk behandling, som har Højst 10% seksuelle bivirkninger 4.a Andelen af patienter i medicinsk antipsykotisk behandling, som har Højst 20% forhøjet BMI 4.b Andelen af patienter i medicinsk antipsykotisk behandling, som har Højst 35% forøget taljeomfang 4.c Andelen af patienter i medicinsk antipsykotisk behandling, som har Højst 17% forhøjet blodsukker 4.d Andelen af patienter i medicinsk antipsykotisk behandling, som har Højst 40% forhøjede triglycerider og/eller for lav HDL 4.e Andelen af patienter i medicinsk antipsykotisk behandling, som har Højst 55% forhøjet blodtryk 4.f Andelen af patienter i medicinsk antipsykotisk behandling, som har Højst 25% metabolisk syndrom 5. Andelen af patienter, hvor pårørende tager imod tilbud om kontakt Mindst 90% inci./60% prævalente 6. Andelen af incidente patienter, der indenfor 2 år, modtager psykoedukation i manualiserede forløb Mindst 40% 7.a Andelen af patienter, med GAF score < 30 ved udskrivelse og som Mindst 90% udskrives med social støtteforanstaltning i bolig 7.b Andelen af patienter, der modtager psykiatrisk efterbehandling ved Mindst 90% udskrivelsen 7.c Andelen af patienter, der indenfor 1½ år efter udskrivelsen har fået Mindst 90% udfyldt et årsstatusskema for ambulante patienter 8. Andelen af indlagte patienter, der får vurderet selvmordsrisiko, dokumenteret i journalen, ved Mindst 90% udskrivelsen 7

9 Datagrundlag De foreliggende data er behæftet med visse begrænsninger, som det er vigtigt at være opmærksom på ved tolkning af resultaterne. I det følgende gives en overordnet vurdering af kompletheden af patientregistreringen samt kompletheden af data anvendt til opgørelsen af de enkelte indikatorer. For detaljer henvises til bilag 1. Komplethed af patientregistrering Databasekomplethed i Den Nationale Skizofrenidatabase defineres som: antallet af patienter med skizofreni indberettet til databasen (modtaget via KMS) antallet af patienter med skizofreni med sygehuskontakt (udtrukket fra LPR) og søges anvendt til at besvare spørgsmålet: Hvor stor en andel af alle patienter med skizofreni med sygehuskontakt findes reelt i databasen? Målet for Den Nationale Skizofrenidatabase er, at alle patienter med skizofreni (i henhold til de opstillede in- og eksklusionskriterier) inkluderes med henblik på at sikre, at databasen giver et retvisende billede af kvaliteten af behandling og pleje til skizofrenipatienter i Danmark. Såfremt det er tilfældigt, hvilke patienter der ikke registreres, vil selv en relativ lav komplethedsgrad ikke nødvendigvis være en hindring for, at databasen afspejler kvaliteten. Hvis der derimod er tale om, at særlige grupper af patienter er mindre tilbøjelige til at blive registreret i databasen, vil der være introduceret en systematisk fejlkilde i registreringen (selektions bias), og tolkning af resultater fra databasen vanskeliggøres. Ofte er det i praksis vanskeligt at afgøre, i hvilket omfang manglende komplethed medfører bias. I denne årsrapport er databasekompletheden på landsplan opgjort til 92 % for ambulante patienter og 93 % for indlagte patienter. Komplethedsgrad for de enkelte indikatorer Udover kompletheden af patientregistreringen, er kompletheden af de registrerede data på den enkelte patient også af stor betydning for validiteten af resultater fra databasen. Datakompletheden for de enkelte indikatorer er meget varierende, fra 46 % til 99 % (se tabel 1 i bilag 1 for de enkelte datakompletheder). Indikatorne tilknyttet det metaboliske syndrom har den laveste komplethed, men er dog alle højrere i denne periode end de var i den seneste periode. Ser man bort fra disse indikatoer er datakompletheden på 70 % eller derover. Bivirkningsindikatorerne inkl. indikatorerne tilknyttet det metaboliske syndrom er forholdsvis nye, da skemaer til indberetning af disse indikatorer først blev taget i brug pr. 1. december Resultater vedrørende indikatorer med lav datakomplethed skal tolkes med forsigtighed, som en grov tommelfingerregel skelnes mellem datakompletheder over og under 80 %. Hvis datakompletheden er mindre end 80 % skal man være forsigtig i fortolkningen af resultaterne. Styregruppens kommentarer til databasekompletheden og komplethedsgraden for de enkelte indikatorer: Datakompletheden er generelt høj specielt for de indikatorer, der har været i indikatorsættet i et par år. De indikatorer der har den laveste datakomplethed, er de indikatorer, der blev indført i 2009 til belysning af risikofaktorer for metabolisk syndrom. Indikatorgruppen anbefaler, at man søger at få en høj datakomplethed for disse vigtige indikatorer. Anvendte statistiske metoder For læsevejledning og metoder anvendt ved beregning henvises til bilag 1 og 2. 8

10 Resultater 9

11 Resultatoversigt Land Aktuelle år Tidligere år Std. Std. Uoplyst (%) opfyldt (%) Andel 95% CI Andel Andel 1aI. Incidente, udredes ved speciallæge 98 nej (13) 94 (92-95) aII. Incidente, interviewes med instrument 80 nej (25) 71 (68-74) b. Incidente, udredes ved psykolog 50 nej (22) 44 (41-47) c. Incidente, udredes ved socialrådgiver 80 ja (17) 81 (78-83) d. Incidente, varighed <6 mdr 50 nej (30) 40 (36-43) a. Får ordineret antipsykotisk behandling 90 ja (2) 95 (94-95) b. Ambulante, mere end ét antipsykotikum <25 nej (1) 37 (36-38) 35 2c. Ambulante, benzodiazepiner <30 ja (4) 27 (26-28) 28 3a. Neurologiske bivirkninger <10 nej (9) 13 (13-14) b. Søvn- og sedationsbivirkninger <15 nej (8) 17 (16-18) c. Haft vægtøgning <15 nej (11) 28 (27-29) d. Seksuelle bivirkninger <10 ja (33) 8 (8-9) a. Forhøjet BMI <20 nej (39) 35 (34-36) b. Forøget taljeomfang <35 nej (54) 57 (56-59) c. Forhøjet blodsukker <17 nej (38) 18 (18-19) d. Forhøjede triglycerider og/eller lav HDL <40 nej (39) 59 (58-60) e. Forhøjet blodtryk <55 nej (40) 61 (60-62) f. Metabolisk syndrom <25 ja (51) 24 (23-25) i. Incidente, pårørende tager imod kontakt 90 nej (11) 82 (79-85) p. Prævalente, pårørende tager imod kontakt 60 nej (4) 58 (57-59) Incidente, modtager psykoedukation 40 ja (9) 44 (41-47) a. Indlagte (GAF<=30), bolig 90 ja (26) 92 (91-93) b. Indlagte, psykiatrisk efterbehandling 90 nej (8) 89 (88-90) c. Indlagte, inden for 1½ år årsstatusskema 90 nej (4) 78 (76-79) Indlagte, undersøgt for selvmordsrisiko 90 ja (7) 95 (95-96) All-or-None 56 (52-59) Sumindikator Overstående oversigt viser indikatoropfyldelsen på landsplan for indikatorer i Den Nationale Skizofrenidatabase, samt om den tilknyttede standard for indikatoropfyldelsen er opfyldt eller ej. Resultatet for de to seneste perioder er ligeledes vist. Til indikatoropfyldelsen for den aktuelle periode er angivet 95 %- sikkerhedsintervallet for værdien. 10

12 Indikatorområde 1: Udredning Indikator 1aI Andelen af incidente patienter, som udredes for psykopatolgi ved speciallæge (standard mindst 98%). Indikator 1aI Aktuelle år Tidligere år Std. 98% Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel Danmark nej 875 / (13) 94 (92-95) Hovedstaden nej 320 / (13) 92 (89-95) Sjælland ja* 91 / (17) 96 (90-99) Syddanmark nej 227 / (10) 93 (89-96) Midtjylland ja* 169 / (15) 95 (91-98) Nordjylland ja* 68 / 72 9 (11) 94 (86-98) Hovedstaden nej 320 / (13) 92 (89-95) Psykiatrisk Center Amager ja 48 / 48 5 (9) 100 (93-100) Psykiatrisk Center, Frederiksberg nej 16 / 23 6 (21) 70 (47-87) Psyk. Center Nordsjælland nej 30 / 36 5 (12) 83 (67-94) Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg 0 / 0 0 (0) Psykiatrisk Center København ja* 58 / (20) 95 (86-99) Psykiatrisk Center Gentofte ja* 18 / 20 1 (5) 90 (68-99) Psykiatrisk Center Hvidovre ja* 74 / 76 7 (8) 97 (91-100) Retspsykiatrisk Center Glostrup ja 4 / 4 0 (0) 100 (40-100) Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling R 0 / 0 0 (0) Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M ja 10 / 10 0 (0) 100 (69-100) Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling L 0 / 0 0 (0) Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling S 0 / 0 1(100) Psykiatrisk Center Ballerup ja 30 / 30 1 (3) 100 (88-100) Psykiatrisk Center Glostrup nej 38 / (20) 86 (73-95) Psykiatrisk Center Bornholm ja 3 / 3 0 (0) 100 (29-100) Sjælland ja* 91 / (17) 96 (90-99) PRO Psykiatrisk Afd., RegSJ ja* 5 / 6 0 (0) 83 (36-100) PRO Distriktspyk. Amb., RegSJ ja 7 / 7 1 (13) 100 (59-100) PRO Psykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) PKØ Psykiatrisk Afd., RegSJ ja 7 / 7 5 (42) 100 (59-100) PRO Psykiatrisk Skadestue 0 / 0 0 (0) PKØ Distriktspsyk. Amb., RegSJ ja 10 / 10 1 (9) 100 (69-100) PKØ Psykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) 100 PHO Psykiatrisk Afd., RegSJ ja 7 / 7 1 (13) 100 (59-100) PHO Distriktspsyk. Amb., RegSJ ja* 5 / 6 0 (0) 83 (36-100) PHO Psykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) 100 PSL Psykiatrisk Afd., RegSJ ja 6 / 6 0 (0) 100 (54-100) PSL Psykiatrisk Lukket Afd., RegSJ ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) PSL Distriktspsyk. Amb., RegSJ ja* 2 / 3 2 (40) 67 (9-99) PNÆ Psykiatrisk Afd., RegSJ ja* 21 / 22 3 (12) 95 (77-100) PNÆ Distriktspsyk. Amb., RegSJ ja 6 / 6 2 (25) 100 (54-100) PMA Psykiatrisk Afd., RegSJ ja 8 / 8 1 (11) 100 (63-100) PMA Distriktspsyk. Amb., RegSJ ja 4 / 4 2 (33) 100 (40-100) PNS Retspsykiatrisk Afd., RegSJ ja 2 / 2 2 (50) 100 (16-100) 100 PNS Retspsykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) 100 PNS Sikringsafdelingen, RegSJ ja 2 / 2 0 (0) 100 (16-100) PDI Gerontopsykiatrisk Afd., Reg SJ 0 / 0 0 (0) 100 PVO Gerontopsykiatrisk Afd., RegSJ 0 / 0 0 (0) PDI Gerontopsykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) 100 PVO Gerontopsykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) PBU Ungdomspsykiatrisk Afd., RegSJ ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) Enheder uden indberetninger i år 0 / 0 0 (0) 96 Syddanmark nej 227 / (10) 93 (89-96) Psyk. afd. P, OUH, Odense sygehus (ambulant) ja 44 / 44 0 (0) 100 (92-100) Psyk. afd. P, OUH, Odense sygehus (stationær) ja 23 / 23 3 (12) 100 (85-100) Psykiatrisk afd., Sygehus Fyn, Svendborg, RSYD ja 17 / 17 1 (6) 100 (80-100) Almen psykiatrisk afs., Sygehus Fyn, Middelfart ja* 9 / 10 1 (9) 90 (55-100) Retspsykiatrisk afsnit, Sygehus Fyn, Middelfart ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100)

13 5008 Gerontopsykiatrisk sengeafdeling, RSYD 0 / 0 0 (0) Haderslev, Distriktspsyk. Center Gerontopsyk. 0 / 0 0 (0) Augustenborg,Distriktspsyk.Center Gerontopsyk. 0 / 0 0 (0) (5008) Ungdomspsykiatrisk sengeafdeling, RSYD ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) 100 Almen psyk. sengeafdeling, Haderslev sygehus ja* 12 / 13 1 (7) 92 (64-100) Distriktspsykiatrisk Center, Haderslev sygehus ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) Almen psyk. Sengeafdeling, Augustenborg, RSYD nej 7 / 10 1 (9) 70 (35-93) Distriktspsykiatrisk Center, Tønder, RSYD ja* 1 / 2 0 (0) 50 (1-99) 85 Distriktspsykiatrisk Center, Aabenraa, RSYD ja 2 / 2 1 (33) 100 (16-100) 100 Distriktspsykiatrisk Center, Augustenborg, RSYD ja* 7 / 8 1 (11) 88 (47-100) Tidlig Interventionsteam, Aabenraa, RSYD ja 29 / 29 3 (9) 100 (88-100) Oligofreni-team, Haderslev sygehus, RSYD ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) Psykiatisk afd. ved Ribe, RSYD ja* 11 / 13 4 (24) 85 (55-98) Distriktspsyk. team, Brørup, RSYD ja 6 / 6 2 (25) 100 (54-100) Distriktspsyk. team Grindsted, RSYD 0 / 0 0 (0) 100 Distriktspsyk. team Ribe, RSYD ja 2 / 2 0 (0) 100 (16-100) Retspsykiatrisk afdeling, RSYD 0 / 0 0 (0) 100 Opsøgende psykoseteam, Ribe, RSYD 0 / 0 0 (0) Det psykoterapeutiske amb., RSYD 0 / 0 0 (0) Retspsykiatrisk amb. ved Ribe, RSYD 0 / 0 0 (0) Psyk. afd., Esbjerg sygehus, RSYD ja* 10 / 11 3 (21) 91 (59-100) Distriktspsyk. team Esbjerg, RSYD ja* 5 / 6 0 (0) 83 (36-100) Distriktspsyk. team Varde, RSYD ja* 9 / 10 0 (0) 90 (55-100) Psyk. amb., Esbjerg sygehus, RSYD ja 3 / 3 0 (0) 100 (29-100) Psykoseteam Esbjerg, RSYD ja 15 / 15 0 (0) 100 (78-100) Børne- og ung.psyk. afd., Esbjerg sygehus, RSYD nej 0 / 1 0 (0) 0 (0-98) Børne- og Ungdomspsyk Dagfunktion, RSYD 0 / 0 0 (0) 5506 Børne- og ungdomspsyk. amb., RSYD ja* 2 / 3 0 (0) 67 (9-99) Psykiatrisk afd., Kolding Sygehus, RSYD ja* 8 / 9 1 (10) 89 (52-100) Distriktspsyk. Hus, Kolding Sygehus, Fredericia 0 / 0 0 (0) 100 Børne- og ungdomspsyk. afd., Kolding Sygehus ja 2 / 2 0 (0) 100 (16-100) Psykiatrisk afd., Vejle Sygehus, RSYD nej 16 / 20 5 (20) 80 (56-94) Enheder uden indberetninger i år 0 / 0 0 (0) Midtjylland ja* 169 / (15) 95 (91-98) Regionspsykiatrien Horsens ja* 25 / 26 5 (16) 96 (80-100) Regionspsykiatrien Vest ja 36 / 36 3 (8) 100 (90-100) Retspsyk. afd.,risskov 0 / 0 1(100) Almenpsyk. afd. N, Risskov ja 17 / 17 5 (23) 100 (80-100) Afdeling Syd, Risskov ja* 11 / 12 9 (43) 92 (62-100) Gerontopsykiatrisk afdeling, Risskov 0 / 0 0 (0) 100 Specialklinikkerne, Risskov ja 47 / 47 0 (0) 100 (92-100) Regionspsykiatrien Randers nej 11 / 16 1 (6) 69 (41-89) Regionspsykiatrien Silkeborg ja* 7 / 8 2 (20) 88 (47-100) PRP P ambulatorium, Risskov, RMIDT ja 17 / 17 3 (15) 100 (80-100) Børne- og ungdomspsykiatrisk Center ja 9 / 9 0 (0) 100 (66-100) Regionspsykiatrien Viborg ja 2 / 2 2 (50) 100 (16-100) Regionspsykiatrien Skive ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) Nordjylland ja* 68 / 72 9 (11) 94 (86-98) Teamfunktion afdeling Thy/Mors, Reg. Nordj. ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) 100 Almen voksenpsykiatri (sengeafd. Nord) ja 28 / 28 3 (10) 100 (88-100) Almen voksenpsykiatri (amb. Nord), Reg. Nordj. 0 / 0 0 (0) Almen voksenpsykiatri (distriktpsyk. amb. Nord) ja* 4 / 5 4 (44) 80 (28-99) Retspsykiatrisk sengeafdeling, Reg. Nordj. 0 / 0 0 (0) 100 Retspykiatri ambulant, Reg. Nordj. 0 / 0 0 (0) Almen voksenpsykiatri Syd (sengeafdeling) ja* 28 / 29 2 (6) 97 (82-100) Almen voksenpsykiatri Syd (ambulantafdeling) ja* 10 / 11 0 (0) 91 (59-100) Døgnhus Thy/Mors (heldøgnspatienter) ja* 2 / 3 0 (0) 67 (9-99) Hvis standard er indeholdt i sikkerhedsintervallet for estimatet for andelen af patientforløbene som opfylder kravet, markeres dette med ja*. Samtlige enheder med indberetninger i denne periode er listet i indikatortabellerne, uanset om enheden har resultater i den pågældende indikator. Hvis en enhed f.eks. ikke behandler incidente patienter, fremgår enheden alligevel i indikatortabellerne for incidente patienter med 0 i tæller og nævner. I Region Syddanmark og i Region Sjælland er der pga. omstrukturering mange (mere end én) enheder uden indberetninger til nogen indikatorer overhovedet i denne periode. Disse enheders resultater for tidligere perioder er samlet i rækken enheder uden indberetninger i år. 12

14 Kontroldiagram regioner Ovenstående figur viser denne periodes resultat afbildet sammen med de seneste to perioders resultater på landsplan og for de enkelte regioner. For hver region er samtidigt, med krydser, anført indikatorværdien for de 3 lavestliggende og de 3 højstliggende enheder i regionen, hvis disse afrapporterer for minimum 10 patienter/kontakter. 13

15 Kontroldiagram enheder 14

16 15

17 16

18 Indikator 1aII Andelen af incidente patienter, som udredes for psykopatologi og interviewes med diagnostisk instrument (standard mindst 80%). Indikator 1aII Aktuelle år Tidligere år Std. 80% Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel Danmark nej 573 / (25) 71 (68-74) Hovedstaden nej 188 / (23) 61 (56-67) Sjælland nej 38 / (38) 54 (41-65) Syddanmark ja 178 / (22) 84 (78-88) Midtjylland ja 129 / (27) 85 (78-90) Nordjylland nej 40 / (23) 65 (51-76) Hovedstaden nej 188 / (23) 61 (56-67) Psykiatrisk Center Amager nej 32 / 48 5 (9) 67 (52-80) Psykiatrisk Center, Frederiksberg nej 6 / (38) 33 (13-59) Psyk. Center Nordsjælland nej 13 / (27) 43 (25-63) Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg 0 / 0 0 (0) Psykiatrisk Center København nej 31 / (33) 61 (46-74) Psykiatrisk Center Gentofte ja* 12 / 19 2 (10) 63 (38-84) Psykiatrisk Center Hvidovre ja* 48 / (18) 71 (58-81) Retspsykiatrisk Center Glostrup ja* 1 / 4 0 (0) 25 (1-81) 67 0 Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling R 0 / 0 0 (0) Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M nej 4 / 9 1 (10) 44 (14-79) Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling L 0 / 0 0 (0) 50 0 Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling S 0 / 0 1(100) Psykiatrisk Center Ballerup ja* 20 / 27 4 (13) 74 (54-89) Psykiatrisk Center Glostrup ja* 26 / (31) 68 (51-82) Psykiatrisk Center Bornholm ja* 2 / 3 0 (0) 67 (9-99) 33 0 Sjælland nej 38 / (38) 54 (41-65) PRO Psykiatrisk Afd., RegSJ ja* 3 / 5 1 (17) 60 (15-95) PRO Distriktspyk. Amb., RegSJ ja* 3 / 4 4 (50) 75 (19-99) 50 0 PRO Psykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) PKØ Psykiatrisk Afd., RegSJ ja 4 / 4 8 (67) 100 (40-100) PRO Psykiatrisk Skadestue 0 / 0 0 (0) PKØ Distriktspsyk. Amb., RegSJ nej 4 / 9 2 (18) 44 (14-79) 13 0 PKØ Psykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) 100 PHO Psykiatrisk Afd., RegSJ ja* 3 / 5 3 (38) 60 (15-95) PHO Distriktspsyk. Amb., RegSJ ja 6 / 6 0 (0) 100 (54-100) 50 0 PHO Psykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) 67 PSL Psykiatrisk Afd., RegSJ ja* 3 / 5 1 (17) 60 (15-95) 33 0 PSL Psykiatrisk Lukket Afd., RegSJ 0 / 0 1(100) 100 PSL Distriktspsyk. Amb., RegSJ ja 3 / 3 2 (40) 100 (29-100) PNÆ Psykiatrisk Afd., RegSJ nej 4 / 16 9 (36) 25 (7-52) PNÆ Distriktspsyk. Amb., RegSJ ja* 2 / 5 3 (38) 40 (5-85) PMA Psykiatrisk Afd., RegSJ ja* 2 / 5 4 (44) 40 (5-85) 14 PMA Distriktspsyk. Amb., RegSJ ja* 0 / 2 4 (67) 0 (0-84) 100 PNS Retspsykiatrisk Afd., RegSJ ja 2 / 2 2 (50) 100 (16-100) 100 PNS Retspsykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) PNS Sikringsafdelingen, RegSJ ja* 1 / 2 0 (0) 50 (1-99) PDI Gerontopsykiatrisk Afd., Reg SJ 0 / 0 0 (0) PVO Gerontopsykiatrisk Afd., RegSJ 0 / 0 0 (0) PDI Gerontopsykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) 0 PVO Gerontopsykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) PBU Ungdomspsykiatrisk Afd., RegSJ ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) Enheder uden indberetninger i år 0 / 0 0 (0) 48 Syddanmark ja 178 / (22) 84 (78-88) Psyk. afd. P, OUH, Odense sygehus (ambulant) ja 41 / 42 2 (5) 98 (87-100) Psyk. afd. P, OUH, Odense sygehus (stationær) ja 16 / 18 8 (31) 89 (65-99) Psykiatrisk afd., Sygehus Fyn, Svendborg, RSYD ja* 10 / 17 1 (6) 59 (33-82) Almen psykiatrisk afs., Sygehus Fyn, Middelfart ja* 6 / 9 2 (18) 67 (30-93) Retspsykiatrisk afsnit, Sygehus Fyn, Middelfart ja* 0 / 1 0 (0) 0 (0-98) Gerontopsykiatrisk sengeafdeling, RSYD 0 / 0 0 (0) 17

19 Haderslev, Distriktspsyk. Center Gerontopsyk. 0 / 0 0 (0) Augustenborg,Distriktspsyk.Center Gerontopsyk. 0 / 0 0 (0) (5008) Ungdomspsykiatrisk sengeafdeling, RSYD ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) 0 Almen psyk. sengeafdeling, Haderslev sygehus ja* 7 / 11 3 (21) 64 (31-89) Distriktspsykiatrisk Center, Haderslev sygehus 0 / 0 1(100) Almen psyk. Sengeafdeling, Augustenborg, RSYD ja* 4 / 6 5 (45) 67 (22-96) Distriktspsykiatrisk Center, Tønder, RSYD ja 1 / 1 1 (50) 100 (3-100) 56 Distriktspsykiatrisk Center, Aabenraa, RSYD ja* 1 / 2 1 (33) 50 (1-99) 100 Distriktspsykiatrisk Center, Augustenborg, RSYD ja* 1 / 2 7 (78) 50 (1-99) Tidlig Interventionsteam, Aabenraa, RSYD ja 25 / 27 5 (16) 93 (76-99) Oligofreni-team, Haderslev sygehus, RSYD ja* 0 / 1 0 (0) 0 (0-98) Psykiatisk afd. ved Ribe, RSYD ja 12 / 12 5 (29) 100 (74-100) Distriktspsyk. team, Brørup, RSYD ja 6 / 6 2 (25) 100 (54-100) Distriktspsyk. team Grindsted, RSYD 0 / 0 0 (0) 100 Distriktspsyk. team Ribe, RSYD ja 2 / 2 0 (0) 100 (16-100) Retspsykiatrisk afdeling, RSYD 0 / 0 0 (0) 0 Opsøgende psykoseteam, Ribe, RSYD 0 / 0 0 (0) Det psykoterapeutiske amb., RSYD 0 / 0 0 (0) Retspsykiatrisk amb. ved Ribe, RSYD 0 / 0 0 (0) Psyk. afd., Esbjerg sygehus, RSYD ja 10 / 11 3 (21) 91 (59-100) Distriktspsyk. team Esbjerg, RSYD ja 4 / 5 1 (17) 80 (28-99) Distriktspsyk. team Varde, RSYD ja 9 / 10 0 (0) 90 (55-100) Psyk. amb., Esbjerg sygehus, RSYD ja 3 / 3 0 (0) 100 (29-100) Psykoseteam Esbjerg, RSYD ja 15 / 15 0 (0) 100 (78-100) Børne- og ung.psyk. afd., Esbjerg sygehus, RSYD ja* 0 / 1 0 (0) 0 (0-98) Børne- og Ungdomspsyk Dagfunktion, RSYD 0 / 0 0 (0) 5506 Børne- og ungdomspsyk. amb., RSYD ja* 2 / 3 0 (0) 67 (9-99) Psykiatrisk afd., Kolding Sygehus, RSYD ja 7 / 8 2 (20) 88 (47-100) Distriktspsyk. Hus, Kolding Sygehus, Fredericia 0 / 0 0 (0) 0 Børne- og ungdomspsyk. afd., Kolding Sygehus ja 2 / 2 0 (0) 100 (16-100) Psykiatrisk afd., Vejle Sygehus, RSYD ja* 10 / (40) 67 (38-88) Enheder uden indberetninger i år 0 / 0 0 (0) Midtjylland ja 129 / (27) 85 (78-90) Regionspsykiatrien Horsens ja* 15 / (35) 75 (51-91) Regionspsykiatrien Vest ja 31 / 33 6 (15) 94 (80-99) Retspsyk. afd.,risskov 0 / 0 1(100) Almenpsyk. afd. N, Risskov ja 13 / 15 7 (32) 87 (60-98) Afdeling Syd, Risskov ja* 7 / 9 12 (57) 78 (40-97) Gerontopsykiatrisk afdeling, Risskov 0 / 0 0 (0) 0 Specialklinikkerne, Risskov ja 46 / 47 0 (0) 98 (89-100) Regionspsykiatrien Randers ja* 10 / 15 2 (12) 67 (38-88) Regionspsykiatrien Silkeborg ja* 2 / 4 6 (60) 50 (7-93) 36 8 PRP P ambulatorium, Risskov, RMIDT ja* 8 / 12 8 (40) 67 (35-90) Børne- og ungdomspsykiatrisk Center ja 9 / 9 0 (0) 100 (66-100) Regionspsykiatrien Viborg ja* 0 / 1 3 (75) 0 (0-98) Regionspsykiatrien Skive ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) Nordjylland nej 40 / (23) 65 (51-76) Teamfunktion afdeling Thy/Mors, Reg. Nordj. 0 / 0 1(100) 50 Almen voksenpsykiatri (sengeafd. Nord) ja* 17 / 25 6 (19) 68 (46-85) Almen voksenpsykiatri (amb. Nord), Reg. Nordj. 0 / 0 0 (0) Almen voksenpsykiatri (distriktpsyk. amb. Nord) ja* 2 / 4 5 (56) 50 (7-93) Retspsykiatrisk sengeafdeling, Reg. Nordj. 0 / 0 0 (0) 100 Retspykiatri ambulant, Reg. Nordj. 0 / 0 0 (0) Almen voksenpsykiatri Syd (sengeafdeling) ja* 19 / 26 5 (16) 73 (52-88) Almen voksenpsykiatri Syd (ambulantafdeling) ja* 7 / 9 2 (18) 78 (40-97) Døgnhus Thy/Mors (heldøgnspatienter) nej 0 / 3 0 (0) 0 (0-71)

20 Kontroldiagram land 19

21 Kontroldiagram enheder 20

22 21

23 22

24 Indikator 1b Andelen af incidente patienter, som udredes for kognitiv funktion ved psykolog (standard mindst 50%) Indikator 1b Aktuelle år Tidligere år Std. 50% Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel Danmark nej 370 / (22) 44 (41-47) Hovedstaden ja* 141 / (22) 45 (40-51) Sjælland nej 26 / (25) 30 (21-41) Syddanmark ja 112 / (19) 51 (44-57) Midtjylland ja* 67 / (25) 43 (35-51) Nordjylland nej 24 / (17) 36 (24-48) Hovedstaden ja* 141 / (22) 45 (40-51) Psykiatrisk Center Amager ja 30 / 48 5 (9) 63 (47-76) Psykiatrisk Center, Frederiksberg ja* 7 / 20 9 (31) 35 (15-59) Psyk. Center Nordsjælland nej 9 / (24) 29 (14-48) Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg 0 / 0 0 (0) Psykiatrisk Center København nej 18 / (28) 33 (21-47) Psykiatrisk Center Gentofte ja* 8 / 18 3 (14) 44 (22-69) Psykiatrisk Center Hvidovre ja* 31 / (20) 47 (35-60) Retspsykiatrisk Center Glostrup ja 4 / 4 0 (0) 100 (40-100) 67 0 Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling R 0 / 0 0 (0) Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M ja 5 / 9 1 (10) 56 (21-86) Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling L 0 / 0 0 (0) 50 Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling S 0 / 0 1(100) Psykiatrisk Center Ballerup ja 16 / 28 3 (10) 57 (37-76) Psykiatrisk Center Glostrup ja* 18 / (31) 47 (31-64) Psykiatrisk Center Bornholm ja* 1 / 3 0 (0) 33 (1-91) 0 0 Sjælland nej 26 / (25) 30 (21-41) PRO Psykiatrisk Afd., RegSJ ja 3 / 5 1 (17) 60 (15-95) PRO Distriktspyk. Amb., RegSJ ja* 2 / 7 1 (13) 29 (4-71) PRO Psykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) PKØ Psykiatrisk Afd., RegSJ nej 0 / 6 6 (50) 0 (0-46) PRO Psykiatrisk Skadestue 0 / 0 0 (0) PKØ Distriktspsyk. Amb., RegSJ ja* 2 / 10 1 (9) 20 (3-56) PKØ Psykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) 100 PHO Psykiatrisk Afd., RegSJ ja* 2 / 6 2 (25) 33 (4-78) PHO Distriktspsyk. Amb., RegSJ ja 6 / 6 0 (0) 100 (54-100) PHO Psykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) 100 PSL Psykiatrisk Afd., RegSJ ja* 1 / 5 1 (17) 20 (1-72) 25 0 PSL Psykiatrisk Lukket Afd., RegSJ ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) 100 PSL Distriktspsyk. Amb., RegSJ ja 3 / 3 2 (40) 100 (29-100) PNÆ Psykiatrisk Afd., RegSJ nej 1 / 21 4 (16) 5 (0-24) 0 20 PNÆ Distriktspsyk. Amb., RegSJ ja* 0 / 5 3 (38) 0 (0-52) PMA Psykiatrisk Afd., RegSJ ja* 1 / 6 3 (33) 17 (0-64) 0 PMA Distriktspsyk. Amb., RegSJ ja* 0 / 3 3 (50) 0 (0-71) 0 0 PNS Retspsykiatrisk Afd., RegSJ ja 2 / 2 2 (50) 100 (16-100) 0 PNS Retspsykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) PNS Sikringsafdelingen, RegSJ ja 2 / 2 0 (0) 100 (16-100) PDI Gerontopsykiatrisk Afd., Reg SJ 0 / 0 0 (0) PVO Gerontopsykiatrisk Afd., RegSJ 0 / 0 0 (0) PDI Gerontopsykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) PVO Gerontopsykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) PBU Ungdomspsykiatrisk Afd., RegSJ ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) Enheder uden indberetninger i år 0 / 0 0 (0) 42 Syddanmark ja 112 / (19) 51 (44-57) Psyk. afd. P, OUH, Odense sygehus (ambulant) ja 28 / 40 4 (9) 70 (53-83) Psyk. afd. P, OUH, Odense sygehus (stationær) ja 15 / 20 6 (23) 75 (51-91) Psykiatrisk afd., Sygehus Fyn, Svendborg, RSYD ja* 6 / 15 3 (17) 40 (16-68) Almen psykiatrisk afs., Sygehus Fyn, Middelfart ja 7 / 10 1 (9) 70 (35-93) Retspsykiatrisk afsnit, Sygehus Fyn, Middelfart ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) Gerontopsykiatrisk sengeafdeling, RSYD 0 / 0 0 (0) Haderslev, Distriktspsyk. Center Gerontopsyk. 0 / 0 0 (0) 23

25 Augustenborg,Distriktspsyk.Center Gerontopsyk. 0 / 0 0 (0) (5008) Ungdomspsykiatrisk sengeafdeling, RSYD ja* 0 / 1 0 (0) 0 (0-98) 100 Almen psyk. sengeafdeling, Haderslev sygehus nej 0 / 12 2 (14) 0 (0-26) 0 50 Distriktspsykiatrisk Center, Haderslev sygehus ja* 0 / 1 0 (0) 0 (0-98) 0 40 Almen psyk. Sengeafdeling, Augustenborg, RSYD ja* 1 / 6 5 (45) 17 (0-64) Distriktspsykiatrisk Center, Tønder, RSYD 0 / 0 2(100) 27 Distriktspsykiatrisk Center, Aabenraa, RSYD ja 1 / 2 1 (33) 50 (1-99) 33 Distriktspsykiatrisk Center, Augustenborg, RSYD ja* 2 / 5 4 (44) 40 (5-85) Tidlig Interventionsteam, Aabenraa, RSYD ja 15 / 29 3 (9) 52 (33-71) Oligofreni-team, Haderslev sygehus, RSYD ja* 0 / 1 0 (0) 0 (0-98) Psykiatisk afd. ved Ribe, RSYD ja* 5 / 14 3 (18) 36 (13-65) Distriktspsyk. team, Brørup, RSYD ja 3 / 5 3 (38) 60 (15-95) Distriktspsyk. team Grindsted, RSYD 0 / 0 0 (0) 100 Distriktspsyk. team Ribe, RSYD ja 2 / 2 0 (0) 100 (16-100) Retspsykiatrisk afdeling, RSYD 0 / 0 0 (0) 0 Opsøgende psykoseteam, Ribe, RSYD 0 / 0 0 (0) Det psykoterapeutiske amb., RSYD 0 / 0 0 (0) Retspsykiatrisk amb. ved Ribe, RSYD 0 / 0 0 (0) Psyk. afd., Esbjerg sygehus, RSYD ja* 2 / 11 3 (21) 18 (2-52) Distriktspsyk. team Esbjerg, RSYD nej 0 / 6 0 (0) 0 (0-46) 44 0 Distriktspsyk. team Varde, RSYD ja 6 / 10 0 (0) 60 (26-88) Psyk. amb., Esbjerg sygehus, RSYD ja* 1 / 3 0 (0) 33 (1-91) 67 0 Psykoseteam Esbjerg, RSYD ja 14 / 15 0 (0) 93 (68-100) Børne- og ung.psyk. afd., Esbjerg sygehus, RSYD ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) Børne- og Ungdomspsyk Dagfunktion, RSYD 0 / 0 0 (0) 5506 Børne- og ungdomspsyk. amb., RSYD ja 2 / 3 0 (0) 67 (9-99) Psykiatrisk afd., Kolding Sygehus, RSYD ja 6 / 8 2 (20) 75 (35-97) Distriktspsyk. Hus, Kolding Sygehus, Fredericia 0 / 0 0 (0) 25 Børne- og ungdomspsyk. afd., Kolding Sygehus ja 1 / 2 0 (0) 50 (1-99) Psykiatrisk afd., Vejle Sygehus, RSYD ja* 4 / (40) 27 (8-55) Enheder uden indberetninger i år 0 / 0 0 (0) Midtjylland ja* 67 / (25) 43 (35-51) Regionspsykiatrien Horsens ja* 9 / 23 8 (26) 39 (20-61) Regionspsykiatrien Vest ja* 13 / 30 9 (23) 43 (25-63) Retspsyk. afd.,risskov 0 / 0 1(100) Almenpsyk. afd. N, Risskov ja* 4 / 14 8 (36) 29 (8-58) Afdeling Syd, Risskov ja* 3 / 9 12 (57) 33 (7-70) Gerontopsykiatrisk afdeling, Risskov 0 / 0 0 (0) 0 Specialklinikkerne, Risskov ja 30 / 47 0 (0) 64 (49-77) Regionspsykiatrien Randers ja* 4 / 15 2 (12) 27 (8-55) Regionspsykiatrien Silkeborg nej 0 / 6 4 (40) 0 (0-46) PRP P ambulatorium, Risskov, RMIDT nej 0 / 15 5 (25) 0 (0-22) 40 8 Børne- og ungdomspsykiatrisk Center ja 8 / 8 1 (11) 100 (63-100) Regionspsykiatrien Viborg ja* 0 / 2 2 (50) 0 (0-84) Regionspsykiatrien Skive ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) Nordjylland nej 24 / (17) 36 (24-48) Teamfunktion afdeling Thy/Mors, Reg. Nordj. ja* 0 / 1 0 (0) 0 (0-98) 67 Almen voksenpsykiatri (sengeafd. Nord) ja* 8 / 27 4 (13) 30 (14-50) Almen voksenpsykiatri (amb. Nord), Reg. Nordj. 0 / 0 0 (0) Almen voksenpsykiatri (distriktpsyk. amb. Nord) ja* 0 / 4 5 (56) 0 (0-60) 9 80 Retspsykiatrisk sengeafdeling, Reg. Nordj. 0 / 0 0 (0) 100 Retspykiatri ambulant, Reg. Nordj. 0 / 0 0 (0) Almen voksenpsykiatri Syd (sengeafdeling) ja 14 / 26 5 (16) 54 (33-73) Almen voksenpsykiatri Syd (ambulantafdeling) ja* 4 / 11 0 (0) 36 (11-69) Døgnhus Thy/Mors (heldøgnspatienter) ja* 1 / 3 0 (0) 33 (1-91)

26 Kontroldiagram regioner 25

27 Kontroldiagram enheder 26

28 27

29 28

30 Indikator 1c Andelen af incidente patienter, som udredes for sociale støttebehov ved socialrådgiver (standard mindst 80%). Indikator 1c Aktuelle år Tidligere år Std. 80% Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (%) Andel 95% CI Andel Andel Danmark ja 718 / (17) 81 (78-83) Hovedstaden ja 264 / (19) 81 (77-86) Sjælland ja* 74 / (17) 78 (68-86) Syddanmark ja* 186 / (14) 79 (74-84) Midtjylland ja 137 / (20) 82 (75-88) Nordjylland ja 57 / (14) 81 (70-90) Hovedstaden ja 264 / (19) 81 (77-86) Psykiatrisk Center Amager ja 45 / 48 5 (9) 94 (83-99) Psykiatrisk Center, Frederiksberg nej 8 / (38) 44 (22-69) Psyk. Center Nordsjælland ja* 23 / 32 9 (22) 72 (53-86) Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg 0 / 0 0 (0) Psykiatrisk Center København ja 45 / (26) 80 (68-90) Psykiatrisk Center Gentofte ja 18 / 20 1 (5) 90 (68-99) Psykiatrisk Center Hvidovre ja 65 / 74 9 (11) 88 (78-94) Retspsykiatrisk Center Glostrup ja 4 / 4 0 (0) 100 (40-100) Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling R 0 / 0 0 (0) Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M ja 10 / 10 0 (0) 100 (69-100) Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling L 0 / 0 0 (0) Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling S 0 / 0 1(100) Psykiatrisk Center Ballerup ja 27 / 29 2 (6) 93 (77-99) Psykiatrisk Center Glostrup nej 25 / (29) 64 (47-79) Psykiatrisk Center Bornholm ja 3 / 3 0 (0) 100 (29-100) Sjælland ja* 74 / (17) 78 (68-86) PRO Psykiatrisk Afd., RegSJ ja 4 / 5 1 (17) 80 (28-99) PRO Distriktspyk. Amb., RegSJ ja 6 / 7 1 (13) 86 (42-100) PRO Psykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) PKØ Psykiatrisk Afd., RegSJ ja 8 / 8 4 (33) 100 (63-100) PRO Psykiatrisk Skadestue 0 / 0 0 (0) PKØ Distriktspsyk. Amb., RegSJ ja* 6 / 10 1 (9) 60 (26-88) PKØ Psykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) 100 PHO Psykiatrisk Afd., RegSJ ja 6 / 7 1 (13) 86 (42-100) PHO Distriktspsyk. Amb., RegSJ ja* 4 / 6 0 (0) 67 (22-96) PHO Psykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) 100 PSL Psykiatrisk Afd., RegSJ ja 6 / 6 0 (0) 100 (54-100) PSL Psykiatrisk Lukket Afd., RegSJ ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) PSL Distriktspsyk. Amb., RegSJ ja 3 / 3 2 (40) 100 (29-100) PNÆ Psykiatrisk Afd., RegSJ ja* 14 / 22 3 (12) 64 (41-83) PNÆ Distriktspsyk. Amb., RegSJ ja* 4 / 6 2 (25) 67 (22-96) PMA Psykiatrisk Afd., RegSJ ja* 6 / 8 1 (11) 75 (35-97) PMA Distriktspsyk. Amb., RegSJ ja 4 / 4 2 (33) 100 (40-100) PNS Retspsykiatrisk Afd., RegSJ ja 2 / 2 2 (50) 100 (16-100) 100 PNS Retspsykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) 100 PNS Sikringsafdelingen, RegSJ ja 2 / 2 0 (0) 100 (16-100) PDI Gerontopsykiatrisk Afd., Reg SJ 0 / 0 0 (0) 100 PVO Gerontopsykiatrisk Afd., RegSJ 0 / 0 0 (0) PDI Gerontopsykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) 100 PVO Gerontopsykiatrisk Amb., RegSJ 0 / 0 0 (0) PBU Ungdomspsykiatrisk Afd., RegSJ ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) Enheder uden indberetninger i år 0 / 0 0 (0) 81 Syddanmark ja* 186 / (14) 79 (74-84) Psyk. afd. P, OUH, Odense sygehus (ambulant) nej 26 / 42 2 (5) 62 (46-76) Psyk. afd. P, OUH, Odense sygehus (stationær) ja 19 / 20 6 (23) 95 (75-100) Psykiatrisk afd., Sygehus Fyn, Svendborg, RSYD ja 15 / 17 1 (6) 88 (64-99) Almen psykiatrisk afs., Sygehus Fyn, Middelfart ja* 7 / 10 1 (9) 70 (35-93) Retspsykiatrisk afsnit, Sygehus Fyn, Middelfart ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) Gerontopsykiatrisk sengeafdeling, RSYD 0 / 0 0 (0) 29

31 Haderslev, Distriktspsyk. Center Gerontopsyk. 0 / 0 0 (0) Augustenborg,Distriktspsyk.Center Gerontopsyk. 0 / 0 0 (0) (5008) Ungdomspsykiatrisk sengeafdeling, RSYD ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) 100 Almen psyk. sengeafdeling, Haderslev sygehus ja* 9 / 13 1 (7) 69 (39-91) Distriktspsykiatrisk Center, Haderslev sygehus ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) Almen psyk. Sengeafdeling, Augustenborg, RSYD ja* 7 / 9 2 (18) 78 (40-97) Distriktspsykiatrisk Center, Tønder, RSYD ja 1 / 1 1 (50) 100 (3-100) 69 Distriktspsykiatrisk Center, Aabenraa, RSYD ja 2 / 2 1 (33) 100 (16-100) 67 Distriktspsykiatrisk Center, Augustenborg, RSYD ja 6 / 6 3 (33) 100 (54-100) Tidlig Interventionsteam, Aabenraa, RSYD ja 25 / 29 3 (9) 86 (68-96) Oligofreni-team, Haderslev sygehus, RSYD ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) Psykiatisk afd. ved Ribe, RSYD ja* 10 / 13 4 (24) 77 (46-95) Distriktspsyk. team, Brørup, RSYD ja 5 / 6 2 (25) 83 (36-100) Distriktspsyk. team Grindsted, RSYD 0 / 0 0 (0) 100 Distriktspsyk. team Ribe, RSYD ja 2 / 2 0 (0) 100 (16-100) Retspsykiatrisk afdeling, RSYD 0 / 0 0 (0) 0 Opsøgende psykoseteam, Ribe, RSYD 0 / 0 0 (0) Det psykoterapeutiske amb., RSYD 0 / 0 0 (0) Retspsykiatrisk amb. ved Ribe, RSYD 0 / 0 0 (0) Psyk. afd., Esbjerg sygehus, RSYD ja 10 / 11 3 (21) 91 (59-100) Distriktspsyk. team Esbjerg, RSYD ja 5 / 6 0 (0) 83 (36-100) Distriktspsyk. team Varde, RSYD ja 8 / 10 0 (0) 80 (44-97) Psyk. amb., Esbjerg sygehus, RSYD ja* 2 / 3 0 (0) 67 (9-99) Psykoseteam Esbjerg, RSYD ja 15 / 15 0 (0) 100 (78-100) Børne- og ung.psyk. afd., Esbjerg sygehus, RSYD ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) Børne- og Ungdomspsyk Dagfunktion, RSYD 0 / 0 0 (0) 5506 Børne- og ungdomspsyk. amb., RSYD ja 3 / 3 0 (0) 100 (29-100) Psykiatrisk afd., Kolding Sygehus, RSYD ja 7 / 8 2 (20) 88 (47-100) Distriktspsyk. Hus, Kolding Sygehus, Fredericia 0 / 0 0 (0) 100 Børne- og ungdomspsyk. afd., Kolding Sygehus ja 2 / 2 0 (0) 100 (16-100) Psykiatrisk afd., Vejle Sygehus, RSYD nej 11 / 19 6 (24) 58 (33-80) Enheder uden indberetninger i år 0 / 0 0 (0) Midtjylland ja 137 / (20) 82 (75-88) Regionspsykiatrien Horsens ja* 18 / 25 6 (19) 72 (51-88) Regionspsykiatrien Vest ja 34 / 37 2 (5) 92 (78-98) Retspsyk. afd.,risskov 0 / 0 1(100) Almenpsyk. afd. N, Risskov ja* 11 / 16 6 (27) 69 (41-89) Afdeling Syd, Risskov ja* 7 / 9 12 (57) 78 (40-97) Gerontopsykiatrisk afdeling, Risskov 0 / 0 0 (0) 100 Specialklinikkerne, Risskov ja 45 / 47 0 (0) 96 (85-99) Regionspsykiatrien Randers ja 12 / 14 3 (18) 86 (57-98) Regionspsykiatrien Silkeborg ja* 4 / 6 4 (40) 67 (22-96) PRP P ambulatorium, Risskov, RMIDT nej 7 / 15 5 (25) 47 (21-73) Børne- og ungdomspsykiatrisk Center ja 9 / 9 0 (0) 100 (66-100) Regionspsykiatrien Viborg ja* 1 / 2 2 (50) 50 (1-99) Regionspsykiatrien Skive ja 1 / 1 0 (0) 100 (3-100) Nordjylland ja 57 / (14) 81 (70-90) Teamfunktion afdeling Thy/Mors, Reg. Nordj. ja* 0 / 1 0 (0) 0 (0-98) 100 Almen voksenpsykiatri (sengeafd. Nord) ja* 21 / 28 3 (10) 75 (55-89) Almen voksenpsykiatri (amb. Nord), Reg. Nordj. 0 / 0 0 (0) Almen voksenpsykiatri (distriktpsyk. amb. Nord) ja* 3 / 5 4 (44) 60 (15-95) Retspsykiatrisk sengeafdeling, Reg. Nordj. 0 / 0 0 (0) 100 Retspykiatri ambulant, Reg. Nordj. 0 / 0 0 (0) Almen voksenpsykiatri Syd (sengeafdeling) ja 28 / 28 3 (10) 100 (88-100) Almen voksenpsykiatri Syd (ambulantafdeling) ja 8 / 10 1 (9) 80 (44-97) 75 0 Døgnhus Thy/Mors (heldøgnspatienter) ja* 2 / 3 0 (0) 67 (9-99)

Skizofreni Voksne. 1. januar 2013 31. december 2013. Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport 2013. Kommenteret version 1.

Skizofreni Voksne. 1. januar 2013 31. december 2013. Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport 2013. Kommenteret version 1. Skizofreni Voksne Den Nationale Skizofrenidatabase National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens

Læs mere

Skizofreni Børn og unge. National årsrapport 2012

Skizofreni Børn og unge. National årsrapport 2012 Skizofreni Børn og unge National årsrapport 2012 1. januar 2011 31. december 2011 Revisionspåtegnelse Årsopgørelsen er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Øst og klinisk auditeret

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni Regionshuset Viborg Strategisk Kvalitet Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Skizofreni Voksne. 1. januar 2012 31. december 2012. Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport 2012. Version 1.0

Skizofreni Voksne. 1. januar 2012 31. december 2012. Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport 2012. Version 1.0 Skizofreni Voksne Den Nationale Skizofrenidatabase National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe,

Læs mere

Skizofreni Børn og unge

Skizofreni Børn og unge Skizofreni Børn og unge National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Ukommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

NIP-SKIZOFRENI Børn og Unge. National årsrapport 2011. 1. januar 2010 31. december 2010

NIP-SKIZOFRENI Børn og Unge. National årsrapport 2011. 1. januar 2010 31. december 2010 NIP-SKIZOFRENI Børn og Unge National årsrapport 2011 1. januar 2010 31. december 2010 Kommenteret udgave, april 2011 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser

Læs mere

Skizofreni Voksne. 1. januar december Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport Kommenteret version 2.

Skizofreni Voksne. 1. januar december Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport Kommenteret version 2. Skizofreni Voksne Den Nationale Skizofrenidatabase National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Kommenteret version 2.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens

Læs mere

Skizofreni Børn og unge. National årsrapport 2014

Skizofreni Børn og unge. National årsrapport 2014 Skizofreni Børn og unge National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter for Klinisk kvalitet

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1184 638 546 962 82 70 70 0 1028 156 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 195 53 142 181 14 0 0 0 184 11 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Skizofreni Voksne. 1. januar 2014 31. december 2014. Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport 2014. Kommenteret version 1.

Skizofreni Voksne. 1. januar 2014 31. december 2014. Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport 2014. Kommenteret version 1. Skizofreni Voksne Den Nationale Skizofrenidatabase National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens

Læs mere

Total Indlæggelser Indlæggelses vilkår Kendt før

Total Indlæggelser Indlæggelses vilkår Kendt før Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1203 619 584 1006 70 75 52 0 1030 173 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 173 51 122 158 11 4 0 0 155 18 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 599 211 388 511 88. Dist.psyk. Lyongade 121 59 62 115 6. Dist.psyk. Kirkegård 164 93 71 157 7

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 599 211 388 511 88. Dist.psyk. Lyongade 121 59 62 115 6. Dist.psyk. Kirkegård 164 93 71 157 7 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 599 211 388 511 88 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 121 59 62 115 6 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 164

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Dansk Depressions Database

Dansk Depressions Database Dansk Depressions Database National årsrapport 2014 1. oktober 2013-31. december 2014 Dato 21.05.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser)

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 132

Læs mere

Tabel 2 Side 2 1500 K20 Sct. Hans psyk., sengeafd. M 298 202 96 282 0 0 15 0 0 1 297 1 1500 L10 B og U Center Hillerød, sengeafd. unge 6 0 6 6 0 0 0 0

Tabel 2 Side 2 1500 K20 Sct. Hans psyk., sengeafd. M 298 202 96 282 0 0 15 0 0 1 297 1 1500 L10 B og U Center Hillerød, sengeafd. unge 6 0 6 6 0 0 0 0 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1496 774 722 1208 67 74 126 8 0 13 1322 174 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 157 47 110 145 4 1 0 6 0 1 153 4 1500 B20 B- og U Center Glostrup,

Læs mere

Skizofreni Børn og unge

Skizofreni Børn og unge Skizofreni Børn og unge National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Kommenteret version 1.1 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 24 34 Distriktspsykiatrisk team 2 32 55 Distriktspsykiatrisk team 3 33 60 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 545 168 377 481 64 1500 A1A Psyk. Center Amager, AMB team 1 143 64 79 130 13 1500 A1B Psyk. Center Amager, AMB team 2 119 80 39 110 9 1500

Læs mere

1500 A1S Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 734 183 551 676 58. AMB team 1 133 61 72 116 17. AMB team 2 173 95 78 153 20

1500 A1S Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 734 183 551 676 58. AMB team 1 133 61 72 116 17. AMB team 2 173 95 78 153 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 734 183 551 676 58 1500 A1A Psyk. Center Amager, AMB team 1 133 61 72 116 17 1500 A1B Psyk. Center Amager, AMB team 2 173 95 78 153 20 1500

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression)

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2013 1. oktober 2012-31. december 2013 Dato 20.05.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende

Læs mere

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 Tabel 8 Side 1 1301 309 Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141 1301 30G Rigshospitalet, Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15 1301 30P Rigshospitalet, Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 1301 30S

Læs mere

Sct. Hans Hospital, afd. R afd. M

Sct. Hans Hospital, afd. R afd. M Tabel 2 Side 1 1301 301 Rigshospitalet, psyk. afd. O 753 348 405 700 21 27 5 0 660 93 1309 200 Bispebjerg Hospital, psyk. afd. E 1472 763 709 1320 75 53 24 0 1219 253 1309 510 Bispebjerg Hospital, børne/ungd,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sygehusregion Overafdeling/afdeling Afdeling Nord Afdeling Nord Afdeling Syd Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Kvalitet og Data Region Midtjylland

Kvalitet og Data Region Midtjylland Kvalitet og Data Region Midtjylland Referat af Region Midtjyllands regionale kliniske audit vedr. Den Nationale Skizofrenidatabase Tirsdag den 2. december 2014 kl. 12.00-15.00 Vandresalen, indgang 30,

Læs mere

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Henvendelse Jeg har fået et spørgsmål vedr. indikator 2a og b: Svar Svar: Nej, I har helt ret. Datadefinitionerne er blevet

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager APH Team 12 14 Bostedsteamet Gl. Kongevej 14 30 Distriktspsykiatri Gammel Kongevej 23 45 Distriktspsykiatrisk team

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression)

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2012 1. oktober 2011-30. september 2012 Dato 08.04.2013 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende

Læs mere

SKIZOFRENI. Datadefinitioner for Den Nationale Skizofreni Database

SKIZOFRENI. Datadefinitioner for Den Nationale Skizofreni Database SKIZOFRENI Datadefinitioner for Den Nationale Skizofreni Database Version 5.0 December 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OMFATTEDE ENHEDER... 3 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 3 5.

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

DELTAGENDE AFSNIT LUP-PSYKIATRI 2012

DELTAGENDE AFSNIT LUP-PSYKIATRI 2012 DELTAGENDE AFSNIT LUP-PSYKIATRI 2012 Hovedstaden MOPS 6 2 OP-Team, Gammel Kongevej 10 3 OPUS, Gammel Kongevej 24 14 DPC Østerbro/indre by 52 26 DPC Nørrebro 18 7 DPC Bispebjerg/Brønshøj 36 19 OP-team Østerbro/indre

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2011 Endelig version 26. marts 2012 Dansk Apopleksiregister (Tidligere NIP-apopleksi) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Sundhedsstyrelsen og

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) BUP-ADHD National årsrapport 2016 1. januar 2016-31. december 2016 Dato 29.08.2017 Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) 1 Herværende BUP-ADHD s Nationale årsrapport er udarbejdet i et

Læs mere

Hjerteinsufficiens. NIP-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2011

Hjerteinsufficiens. NIP-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2011 Hjerteinsufficiens NIP-hjerteinsufficiens National auditrapport 2011 21. juni 2010 20. juni 2011 1. Version: 25112011 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Hjerteinsufficiens. Nip-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2009

Hjerteinsufficiens. Nip-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2009 Hjerteinsufficiens Nip-hjerteinsufficiens National auditrapport 2009 21. juni 2008 20. juni 2009 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser er et samarbejdsprojekt

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato BUP-ADHD National årsrapport 2015 1. januar 2015-31. december 2015 Dato 28.09.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Dansk Depressions Database

Dansk Depressions Database Dansk Depressions Database National årsrapport 2015 1. oktober 2014-31. december 2015 Dato 25.05.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser)

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges?

Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges? Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges? Oplæg på Diabetes Update 2012 d. 14. november 2012 v. Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Cand. Cur., E-MBA medlem af formandskabet for DVDD

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Voksen Diabetes Database

Dansk Voksen Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) National årsrapport 2011 1. marts 2011 29. februar 2012 Version 1.4 29. august 2012 2 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister Bilag til Årsrapport 2012 Dansk Apopleksiregister Indholdsfortegnelse INDIKATOR (HELE INDLÆGGELSEN) OG ALL-OR-NONE OPFYLDELSE - OVERSIGTSTABEL 2 INDIKATORER HELE INDLÆGGELSEN 3 Indikator 1: Andel af patienter

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Bilag Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet,

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2012 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 30. april 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Kompetencecenter

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

! "##$% ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!!

! ##$% !  %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 2 #$%& * + - 3 4,,+)&+ 3 4,,+)&+ 5 &!.* + / 2 6& & 3 # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! %.!! #$%!!0!! 0! #$% 0 5*!!!!! 9!!! 0!

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Bilag 1c: Almen Psykiatrisk afdeling, Augustenborg

Bilag 1c: Almen Psykiatrisk afdeling, Augustenborg Bilag 1c: Almen Psykiatrisk afdeling, Augustenborg Casebeskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMEN PSYKIATRISK AFDELING, AUGUSTENBORG......3 1.1 FAKTA... 3 1.1.1 Sengeafsnittet, APA Augustenborg...4 1.2 HVORDAN

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-10-2013 17:00 H6 + H7. Psykiatriudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-10-2013 17:00 H6 + H7. Psykiatriudvalget - mødesager DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 01-10-2013 17:00 MØDESTED H6 + H7 MEDLEMMER Arly Eskildsen Birgit Tystrup Finn Rudaizky Hanne Andersen Lise Müller Maja Holt Højgaard Nina Berrig Side

Læs mere