Vejledning til kommunerne om

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til kommunerne om"

Transkript

1 Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVRnummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post Erhvervsstyrelsen, version 2, oktober

2 Forord Den 1. november 2013 bliver det obligatorisk for alle juridiske enhedermed CVR-nummer at være tilsluttet en digital postkasse i det fællesoffentlige digitale postsystem Digital Post, jf. bekendtgørelse om ikrafttræden af 3, stk. 2, i lov om Offentlig Digital Post. Det gælder for allejuridiske enheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister og dermed har et CVR-nummer. Der er typisk tale omerhvervsvirksomheder, foreninger og organisationer. Offentlige myndigheder kan herefter sende post digitalt til enhedensdigitale postkasse, som er tilknyttet CVR-nummeret. På visse betingelser er det dog muligt for enhedenat blive fritaget for tilslutning til Digital Post efter reglerne i bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i lov om Offentlig Digital Post. Fritagelsen indebærer, at enheden. modtager sin post fra offentlige myndigheder på anden måde, fx på papir. Hvis en juridisk enhed (virksomhed, forening, organisation)ikkehar et CVR-nummer, er den ikke omfattet af lov om Offentlig Digital Post.Denskal derfor ikke anmode om fritagelse for tilslutning til Digital Post, men vil automatisk modtage sin post fra offentlige myndigheder på anden måde, fx på papir. Bekendtgørelsen indeholder en enkelt bestemmelse om fritagelse af fysiske personer med erhvervsaktiviteter. Bestemmelsen betyder, at fritagelse af disse personer skal behandles efter samme regler som for almindelige borgere. For alle fysiske personer forventes det at blive obligatorisk at være til sluttet Digital Post den 1. november En fysisk persons digitale postkasse er knyttet til den pågældendes personnummer. Denne vejledning indeholder bekendtgørelsens bestemmelser (skrevet i kursiv) og uddybende forklaringer til de enkelte bestemmelser. Vejledningen henvender sig til kommuner, der administrerer anmodninger om fritagelse for tilslutning til Offentlig Digital Post. Vejledningen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen og er gældende fra den 1. september Vejledningen suppleres af en vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post. 2

3 Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. 1. Det fællesoffentlige postsystem Offentlig Digital Post (herefter benævnt Digital Post) kan anvendes til digital kommunikation mellem offentlige myndigheder og juridiske enheder med CVR-nummer i overensstemmelse med lov om Offentlig Digital Post, medmindre enheden er fritaget for tilslutning til Digital Post efter reglerne i denne bekendtgørelse. Fysiske personer, der kommunikerer med offentlige myndigheder om deres erhvervsaktiviteter,kan fritages for tilslutning til Digital Post efterreglerne om fritagelse af borgere, der udstedes af finansministeren i medfør af 5, stk. 1 og 7, i lov om Offentlig Digital Post. 5, stk. 2, i den nævnte lov finder tilsvarende anvendelse. Til 1 Bestemmelsen fastslår, at det fællesoffentlige postsystem Offentlig Digital Post (herefter benævnt Digital Post) kan anvendes til digital kommunikation mellem offentlige myndigheder og juridiske enheder typisk erhvervsvirksomheder, foreninger og organisationer - med CVRnummer i overensstemmelse med lov om Offentlig Digital Post, medmindre den pågældende juridiske enhed er fritaget for tilslutning til Digital Post efter reglerne i bekendtgørelsen. Offentlige myndigheder kan således sende post til enhedens digitale postkasse, som er tilknyttet CVR-nummeret, medmindre enheden fritages for tilslutning til Digital Post efter reglerne i bekendtgørelsen. Hvis en juridisk enhed (erhvervsvirksomhed, forening, organisation m.v.) ikke har et CVRnummer, er den ikke omfattet af lov om Offentlig Digital Post og skal derfor ikke søge om fritagelse for tilslutning til Digital Post, men vil automatisk modtage sin post fra offentlige myndigheder på anden måde, fx på papir. Bekendtgørelsens hovedområde er at fastsætte regler om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer for tilslutning til Digital Post. Af stk. 2 fremgår det, at erhvervs- og vækstministeren har bestemt, at der skal gælde de samme regler for fritagelse af fysiske personer med erhvervsaktiviteter som for fysiske personer, der er almindelige borgere det vil sige reglerne i finansministerens bekendtgørelse om fritagelse af borgere, som vil blive udstedt i god tid før, det bliver obligatorisk for fysiske personer at være tilsluttet Digital Post. Sondringen imellem fysiske personer med erhvervsaktiviteter og almindelige borgere har derfor ingen praktisk betydning. 3

4 2. Med juridiske enheder med CVR-nummer menes alle juridiske enheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, herunder følgende: 1) En juridisk person (erhvervsvirksomhed, forening, organisation m.v.) eller en filial af en udenlandsk juridisk person, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. 2) En fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver eller selvstændig erhvervsdrivende, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. 3) En statslig administrativ enhed, en region, en kommune eller et kommunalt fællesskab, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. Til 2 2 fastslår, hvad der menes med juridiske enheder i bekendtgørelsen. Alle juridiske enheder, der har et CVR-nummer, skal være tilsluttet Digital Post, medmindre de fritages herfor efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 2. Der er typisk tale om erhvervsvirksomheder. Udtrykket dækker også andre juridiske enheder, fx organisationer og foreninger. Nogle foreninger er erhvervsdrivende, andre er ikke. En forening med CVR-nummer er omfattet, uanset om den er erhvervsdrivende eller ej. Afgørende er alene, at den pågældende juridiske enhed har et CVR-nummer. Kapitel 2 Fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer for tilslutning til Digital Post Anmodning om fritagelse 3. En juridisk enhed med CVR-nummer, jf. 2, kan fritages for tilslutning til Digital Post, hvis en repræsentant for enheden afgiver en underskrevet erklæring, jf. 4, om, at det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår på enhedens hjemstedsadresse. Repræsentanten for den juridiske enhed skal være tegningsberettiget for enheden. Til 3 Begrebet juridisk enhed (virksomhed, forening, organisation) med CVR-nummer er defineret i bekendtgørelsens 2. Stk. 1 angiver den eneste fritagelsesgrund, der gælder for fritagelse af en juridisk enhed med CVR-nummer for tilslutning til Digital Post i kommunens borgerservice nemlig at det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s 4

5 på almindelige vilkår på den juridiske enheds hjemstedsadresse. 1 Det forhold, at den pågældende juridiske enhed fx ikke har en computer, berettiger således ikke til fritagelse. En juridisk enhed har ikke pligt til at skaffe en internetforbindelse til en ekstraordinær pris. Men hvis det er muligt at få en internetforbindelse på almindelige vilkår hos en af udbyderne i lokalområdet, kan den juridiske enhed ikke blive fritaget. Med almindelige vilkår menes, at det skal være muligt at få etableret internetforbindelsen til en pris, der ikke overstiger kr. Ved etablering af en fastnetforbindelse kan det forekomme, at der skal graves så meget, at etableringsudgiften overstiger kr. Internetforbindelse med 512 kbit/s vil dog oftest kunne leveres trådløst (mobilt bredbånd). Kun hvis det hverken er muligt at få etableret internetforbindelsen via fastnet eller trådløst til max kr., kan den juridiske enhed fritages. Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post indeholder i afsnit 3 oplysning om, hvordan man kan finde frem til teleudbydere og bredbåndsdækning i de forskellige lokalområder. For at opnå fritagelse skal repræsentanten for den juridiske enhedunderskrive en erklæring i blanketten om, at den pågældende er tegningsberettiget og berettiget til at anmode om fritagelse på virksomhedens vegne, og at det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår på enhedens hjemstedsadresse. Repræsentanten skal endvidereskrive under i blanketten på at være bekendt med, at erklæringen afgives under strafansvar i henhold til straffelovens 163, som er gengivet i blanketten. Det betyder, at afgivelse af urigtig erklæring efter omstændighederne vil kunne straffes. Stk. 2 fastslår, at repræsentanten for den juridiske enhed (erhvervsvirksomhed, forening, organisation m.v.) skal være tegningsberettiget for enheden, der anmoder om fritagelse. En tegningsberettiget repræsentant for virksomheden er en person i virksomhedens ledelse, som kan skrive under på virksomhedens vegne. Der er typisk tale om en direktør, en virksomhedsejer eller en formand, fx for en forening. 4. En repræsentant for en juridisk enhed, der vil anmode om fritagelse, skal henvende sig ved personligt fremmøde i den kommune, hvor enheden har hjemstedsadresse, jf. dog 5. 1 Medarbejderen hos kommunens borgerservice skal henvise til Erhvervsstyrelsen, hvis den fremmødte oplyser, at virksomhedens ejer eller ledelse har et handicap, som bevirker, at den pågældende ikke kan anvende en computer, og der er ingen andre, der kan modtage posten digitalt for virksomheden. Det samme gælder, hvis virksomhedens ejer eller ledelsesmedlem er indsat i et fængsel uden at have adgang til computer med internetforbindelse, og der er ingen andre, der kan modtage posten digitalt for virksomheden. 5

6 Erklæringen, jf. 3, stk. 1, afgives til kommunalbestyrelsen i den af kommunalbestyrelsen anviste blanket til anmodning om fritagelse. Kommunalbestyrelsen bestemmer, om anmodningen skal indgives på papir eller elektronisk. Stk. 3. Repræsentanten for den juridiske enhed skal forevise sit sundhedskort eller anden behørig legitimation. Til 4 4 angiver fremgangsmåden ved anmodning om fritagelse af en juridisk enhed (virksomhed, forening, organisation m.v.) med CVR-nummer for tilslutning til Digital Post. Repræsentanten skal møde op og indgive anmodningen i den kommune, hvor den juridiske enhed, der anmoder om fritagelse, har hjemstedsadresse. Det gælder, selv om repræsentanten bor i en anden kommune. Repræsentanten for den juridiske enhed skal være tegningsberettiget for enheden. Se 3, stk. 2. (Repræsentanten kan dog give en tredjemand fuldmagt til at møde op og aflevere anmodningen hos kommunen, se 5). Den tegningsberettigede repræsentant skal afgive erklæringen, jf. 3, stk. 1, i en blanket, som anvises af kommunen. Blanketten skal underskrives. Kommunalbestyrelsen bestemmer, om anmodningen skal indgives på papir eller elektronisk. Kommunalbestyrelsen behøver ikke at lægge sig fast på én blankettype. Kommunalbestyrelsen kan således vælge at stille både en papirblanket og en elektronisk blanket til rådighed. Blanketten til anmodning om fritagelse, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen og godkendt af KL, må ikke ændres uden Erhvervsstyrelsens accept. Kommunalbestyrelsen må dog gerne indsætte oplysninger om kommunens navn m.v. i blanketten. Stk. 3. Den tegningsberettigede repræsentant for den juridiske enhed skal forevise sit sundhedskort eller anden behørig legitimation. Der er ikke fastsat nærmere krav til karakteren af den foreviste legitimation. Det kan fx være pas eller kørekort. 5. En repræsentant for den juridiske enhed kan i blanketten til anmodning om fritagelse, jf. 4, stk. 2, give en tredjemand fuldmagt til at indgive anmodningen på enhedens vegne. Anmodningen skal være underskrevet af repræsentanten, herunder skal repræsentanten også have underskrevet fuldmagtserklæringen i blanketten. 6

7 Tredjemand (fuldmagtshaver) skal indgive anmodningen ved personligt fremmøde i den kommune, hvor den juridiske enhed har hjemstedsadresse. Stk. 3. Fuldmagtshaver skal forevise sit sundhedskort eller anden behørig legitimation. Hvis fuldmagtshaver er en juridisk enhed (f.eks. et selskab), skal den fremmødte person tillige forevise dokumentation for sit tilhørsforhold til denne, eksempelvis visitkort eller adgangskort til denne. Stk. 4. Fuldmagtshaver skal afgive en underskrevet erklæring til kommunalbestyrelsen om, at den pågældende repræsenterer den juridiske enhed, der anmoder om fritagelse. Fuldmagtshavers erklæring afgives i blanketten til anmodning om fritagelse. Til 5 En tegningsberettiget repræsentant for en juridisk enhed (erhvervsvirksomhed, forening, organisation m.v.) med CVR-nummer, jf. 3, stk. 2, kan frit give fuldmagt til en tredjemand i eller uden for virksomheden etc. (fx en medarbejder i virksomheden eller en advokat) til at møde op hos kommunen og aflevere anmodningen om fritagelse på den juridiske enheds vegne. Der stilles således ikke krav om, at den tegningsberettigede repræsentant skal være forhindret i selv at møde op hos kommunen. Kommunens blanket til anmodning om fritagelse indeholder også en fuldmagtserklæring. Det er denne fuldmagtserklæring, der skal anvendes. Blanketten til anmodning om fritagelse skal være underskrevet af repræsentanten (fuldmagtsgiveren). Repræsentanten skal herunder have underskrevet erklæringen om, at betingelserne for fritagelse er opfyldt, at repræsentanten er tegningsberettiget, at repræsentanten er bekendt med, at erklæringen afgives under strafansvar, samtfuldmagtserklæringeni blanketten. Anmodningen om fritagelse skal indleveres i den kommune, hvor den juridiske enhed har hjemstedsadresse. Det gælder således også, når anmodningen afleveres af en tredjemand (fuldmagtshaver) i henhold til fuldmagt. Stk. 3. Fuldmagtshaver skal forevise sit sundhedskort eller anden behørig legitimation. Der er ikke fastsat nærmere krav til karakteren af den foreviste legitimation. Det kan fx være pas eller kørekort. Hvis der er givet fuldmagt til en juridisk enhed, fx et advokatselskab uden angivelse af navnet på en bestemt advokat, skal den fremmødte person, fx en advokat fra advokatselskabet, også forevise dokumentation for sit tilhørsforhold til advokatselskabet, eksempelvis visitkort eller adgangskort til advokatselskabet. 7

8 Stk. 4. Desuden skal fuldmagtshaver underskrive en erklæring i blanketten om, at han eller hun repræsenterer den juridiske enhed, der anmoder om fritagelse. Afgørelse om fritagelse 6. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om fritagelse af en juridisk enhed på grundlag af oplysningerne i den indgivne blanket til anmodning om fritagelse, herunder de deri afgivne erklæringer, og den foreviste legitimation. Hvis betingelserne for fritagelse er opfyldt, jf. 3-5,registreres fritagelsen elektronisk i Digital Post. Afgørelsen om registrering af fritagelse udleveres til den fremmødte repræsentant for den juridiske enhed henholdsvisden fremmødte fuldmagtshaver. Stk. 3. Hvis betingelserne for fritagelse ikke er opfyldt, meddeler kommunalbestyrelsen afslag på anmodningen om fritagelse. Afslaget meddeles til den fremmødte, som har indgivet anmodningen om fritagelse. Afslaget meddeles skriftligt på begæring. Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Til 6 6 vedrører afgørelse om fritagelse, herunder imødekommelse af anmodning om fritagelse eller afslag på anmodning om fritagelse. Afgørelsen om fritagelse er en forvaltningsretlig afgørelse. De forvaltningsretlige regler og principper skal derfor iagttages i forbindelse med afgørelsen. Kommunen træffer afgørelse om fritagelse på grundlag af den indgivne blanket til anmodning om fritagelse og den foreviste legitimation. Blanketten skal være udfyldt med de krævede oplysninger og underskrifter, jf Blanketten skal herunder indeholde: En underskrevet erklæring fra repræsentanten for den juridiske enhed (virksomhed, forening, organisation) med CVR-nummer om, at repræsentanten er tegningsberettiget for enheden og berettiget til at anmode om fritagelse på enhedens vegne, samt at det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 8

9 kbit/s på almindelige vilkår på den juridiske enheds hjemstedsadresse. En underskrevet erklæring fra repræsentanten om, at han eller hun er bekendt med, at repræsentantens erklæring i blanketten er afgivet under strafansvar i henhold til straffelovens 163, som er gengivet i blanketten. Hvis den pågældende i blanketten har afgivet urigtig erklæring om ovennævnte forhold, kan det føre til politianmeldelse. En underskrevet fuldmagtserklæring fra en tegningsberettiget repræsentant for enheden, hvis repræsentanten har givet tredjemand fuldmagt til at aflevere anmodningen om fritagelse. En underskrevet erklæring fra fuldmagtshaver om, at den pågældende repræsenterer den juridiske enhed, der anmoder om fritagelse. Der skal endvidere være forevist behørig legitimation for den fremmødtetegningsberettigede repræsentant for enheden henholdsvis fuldmagtshaver. Hvis anmodningen om fritagelse kan imødekommes, registreres dette, og afgørelsen om fritagelse udleveres til den fremmødte. Der kan i den forbindelse henvises til vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post. Stk. 3. Der gives afslag på anmodningen, hvis blanketten til anmodning om fritagelse ikke indeholder alle de relevante oplysninger, erklæringer og underskrifter som omtalt ovenfor i vejledningen til stk. 2, hvis anmodningen ikke er indgivet ved personligt fremmøde i kommunens borgerservice, eller hvis der ikke er forevist behørig legitimation for den fremmødte. Hvis der foreligger en fejl, som kan rettes, skal borgerservicemedarbejderen vejlede den fremmødte om, hvordan fejlen kan rettes, således at anmodningen om fritagelse kan imødekommes. Et afslag skal være begrundet og meddeles til den fremmødte. Den fremmødte kan anmode om en skriftlig begrundelse for afslaget. Stk. 4. 9

10 Stk. 4 fastslår, at kommunalbestyrelsens afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Fritagelsens varighed 7. En fritagelse har virkning fra registreringsdatoen, jf. 6, stk. 2. Fritagelsen udløber den 1. november i det 2. kalenderår efter registreringen, jf. dog 10, stk. 3. Efter udløbet af fritagelsesperioden bliver den fritagne juridiske enhed automatisk tilsluttet Digital Post, medmindre enheden har anmodet om og fået fornyet sin fritagelse inden udløbet af fritagelsesperioden. Stk. 3. Forud for den 1. november vil der hvert år blive iværksat individuel underretning med henblik på orientering om udløb af fritagelsesperiode. Til 7 Fritagelsen gælder fra registreringsdatoen til den 1. november i det 2. kalenderår efter registreringen. Tidsbegrænsningen er begrundet i, at der løbende sker forbedringer i internetdækningen i Danmark. Det fremgår vedregistreringen af fritagelsen, på hvilken dato fritagelsen udløber. Datoen for udløb af fritagelsen skal oplyses til den fremmødte og skal fremgå af afgørelsen om fritagelse, der udleveres til den fremmødte. Den faste udløbsdato 1. november er bl.a. valgt for at sikre, at der kan ydes en fokuseret informationsindsats over for de fritagne i forbindelse med fritagelsens udløb og eventuel fornyet anmodning om fritagelse. Fritagelsen udløber som nævnt den 1. november i det andet kalenderår efter registreringen, jf. følgende eksempler: 1) En fritagelse af en juridisk enhed med CVR-nummer, der er registreret mellem 1. november og 31. december 2013, udløber 1. november ) En fritagelse af en juridisk enhed med CVR-nummer, der er registreret mellem 1. januar og 1. november 2014, udløber 1. november Erhvervsstyrelsen kan bringe en fritagelse til ophør før den dato, der fremgår af kvitteringen, hvis styrelsen konstaterer, at betingelsen vedrørende internetforbindelsen i 3, stk. 1, ikke var opfyldt på tidspunktet for registrering af fritagelsen, se 10, stk

11 Efter udløbet af fritagelsesperioden bliver den fritagne juridiske enhed automatisk tilsluttet Digital Post. Det gælder dog ikke, hvis den pågældende anmoder om og får fornyet sin fritagelse inden udløbet af fritagelsesperioden. Stk. 3. Datoen for ophør af den pågældendes fritagelse fremgår af den udleverede afgørelse om fritagelse. Desuden vil der hvert år forud for den 1. november blive iværksat individuel underretning med henblik på at orientere om udløb af fritagelsesperiode, således at de pågældende bliver yderligere orienteret om ophøret og betydningen heraf. Hvordan underretning gennemføres, vil blive fastsat på grundlag af drøftelser mellem kommunerne, regionerne og staten, bl.a. på grundlag af indhøstede erfaringer med antallet af juridiske enheder, der har fået fritagelse, og deres geografiske placering. Det er dog den fritagne enheds eget ansvar at sørge for at anmode om fritagelse på ny, hvis den pågældende stadig ønsker fritagelse. Uåbnet post 8. Hvis der på tidspunktet for registrering af en fritagelse for tilslutning til Digital Post er uåbnet post i den fritagne juridiske enheds digitale postkasse, oplyser kommunalbestyrelsen den fremmødte herom. Hvis den fremmødte fremsætter ønske herom, sørger kommunalbestyrelsen for, at den uåbnede post bliver sendt uåbnet videre til den juridiske enheds registrerede hjemstedsadresse via en fjernprintløsning. Til 8 I forbindelse med fritagelsen skal borgerservicemedarbejderen undersøge, om der ligger uåbnet post i den fritagnes digitale postkasse, og oplyse den fremmødte herom. Hvis den fremmødte fremsætter ønske herom, skal medarbejderen markere, at den uåbnede post skal sendes til udskrivning via en fjernprintløsning. Den uåbnede post bliver derefter udskrevet på papir og sendt til den fritagne juridiske enheds registrerede hjemstedsadresse ifølge CVR. Ved uåbnet post forstås uåbnet post, der er modtaget efter den obligatoriske ordnings ikrafttræden den 1. november Hvis en juridisk enhed således har været tilsluttet Digital 11

12 Post, før det blev obligatorisk, og der er uåbnet post modtaget i tiden forud for den obligatoriske ordning, vil denne post ikke være omfattet af muligheden for udskrivning ved kommunens foranstaltning. Det forhold, at den fritagne juridiske enhed først får kendskab til indholdet af den uåbnede post på et senere tidspunkt, ændrer ikke ved, at posten anses for at være kommet frem til den pågældende enhed på det tidspunkt, hvor den kom frem i Digital Post. Det følger af 10 i lov om Offentlig Digital Post og de specielle bemærkninger hertil. Post til juridiske enheder, der ikke er tilsluttet Digital Post 9. Ved afsendelse af post til Digital Post modtager offentlige afsendere automatisk oplysning om, hvilke juridiske enheder der er tilsluttet Digital Post. Hvis en juridisk enhed ikke er tilsluttet Digital Post, skal afsenderen sørge for, at posten sendes til den pågældende som papirpost eller på anden vis. Til 9 En fritagelse registreres centralt i Digital Post-løsningen og videregives således, at tilmeldingslisten over hvilke juridiske enheder, der er tilsluttet Digital Post, bliver opdateret. Der sendes således ikke oplysning ud om fritagelse til alle offentlige afsendere. Men når en offentlig afsender vil sende post via Digital Post til en juridisk enhed, der er fritaget, får den offentlige afsender automatisk via tilmeldingslisten oplysning om, hvilke juridiske enheder, der er tilsluttet Digital Post. Den offentlige afsender må så på anden vis sørge for at afsende posten til juridiske enheder, der ikke fremgår af tilmeldingslisten. Hvis den offentlige afsender anvender et afsendersystem, som er tilsluttet Digital Post-løsningen, vil posten automatisk blive dannet og afsendt som papirpost, når afsendersystemet modtager besked om, at den pågældende ikke er tilsluttet Digital Post. Myndighedskontrol 10. Erhvervsstyrelsen kan i indtil 2 år fra datoen for registrering af en fritagelse for tilslutning til Digital Post iværksætte kontrol af, om det var muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår på den juridiske enheds hjemstedsadresse på registreringstidspunktet. Erhvervsstyrelsen kan anmode kommunalbestyrelsen om kopi af anmodningen om fritagelse for juridiske enheder, der udtages til kontrol, jf. stk. 1. Stk. 3.Hvis Erhvervsstyrelsen konstaterer, at betingelsen for fritagelse ikke var opfyldt på registreringstidspunktet, kan Erhvervsstyrelsen træffe afgørelse om ophævelse af fritagelsen og anmode Digitaliseringsstyrelsen om at annullere fritagelsen i Digital Post. Stk. 4. Erhvervsstyrelsens afgørelse efter stk. 3kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 12

13 Til 10 Erhvervsstyrelsen vil følge udviklingen med hensyn til fritagelse af juridiske enheder på landsplan. Styrelsen vil foretage stikprøvekontrol af, om betingelsen vedrørende internetforbindelsen, jf. 3, stk. 1, var opfyldt på registreringstidspunktet. Der vil navnlig blive foretaget stikprøvekontrol, hvis statistikker viser, at der på landsplan er meddelt flere end 1000 fritagelser, eller hvis der er meddelt fritagelser i områder, hvor undersøgelser har vist, at der ikke er problemer med internetdækningen. Bestemmelsen fastslår, at Erhvervsstyrelsen kan anmode kommunen om kopi af fritagelsesanmodningen for de juridiske enheder, der udtages til kontrol, jf. stk. 1. Styrelsen kan få brug for kopien af fritagelsesanmodningen, hvis det bliver aktuelt at ophæve fritagelsen (se stk. 3), eller hvis det kommer på tale at indgive politianmeldelse på grund af, at der er afgivet urigtig erklæring til offentlig myndighed i fritagelsesblanketten. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan ophæve en fritagelse før den dato, der fremgår af afgørelsen om fritagelse, hvis styrelsen konstaterer, at betingelsen vedrørende internetforbindelsen ikke var opfyldt på registreringstidspunktet. Styrelsen vil i så fald anmode Digitaliseringsstyrelsen om at annullere fritagelsen i Digital Post. Stk. 4. Stk. 4 fastslår, at Erhvervsstyrelsens afgørelse om annullering af en fritagelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Kapitel 3 Tilmelding af en fritaget juridisk enhed til Digital Post 11. En juridisk enhed, der er fritaget for tilslutning til Digital Post,kan tilmelde sig Digital Post ved at logge ind i løsningen med den digitale signatur, der giver adgang til løsningen, og tilmelde sig. En tilmelding efter stk. 1 medfører, at fritagelsen bortfalder. Stk. 3. Hvis den juridiske enhed igen ønsker fritagelse, skal anmodning om fritagelse indgives på ny. Anmodningen indgives og behandles efter reglerne i kapitel 2. 13

14 Til 11 En juridisk enhed, der er fritaget for tilslutning, kan tilmelde sig Digital Post ved at logge ind i Digital Post og foretage en tilmelding. Tilmeldingen til Digital Post indebærer, at fritagelsen bortfalder. Ved tilmeldingen præsenteres den pågældende for information om dette. Ved tilmeldingen bliver den pågældende desuden gjort opmærksom på, at der kan gå op til 8 kalenderdage fra tilmeldingen, før tilmeldingen får virkning. Stk. 3. Hvis den pågældende fortryder tilmeldingen, skal han eller hun anmode om fritagelse på ny efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 2. Kapitel 4 Ikrafttræden 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2013, jf. stk. 2 og 3. 1, stk. 2, har virkning fra tidspunktet for ikrafttrædelsen af de deri nævnte regler om fritagelse af borgere for tilslutning til Digital Post, der udstedes af finansministeren i medfør af 5, stk. 1 og 7, i lov om Offentlig Digital Post. Stk. 3. Anmodning om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer kan indgives fra den 1. september En fritagelse får tidligst virkning fra den 1. november Stk. 1 og 3 Til 12 Reglerne om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer træder i kraft den 1. september 2013, dvs. 2 måneder før, det bliver obligatorisk for juridiske enheder med CVR-nummer at være tilsluttet Digital Post. Det betyder, at anmodning om fritagelse kan indgives fra den 1. september 2013 således, at en fritagelse kan få virkning fra det tidspunkt, hvor den obligatoriske ordning træder i kraft for juridiske enheder med CVR-nummer. Stk. 2 14

15 Bestemmelsen i bekendtgørelsens 1, stk. 2, om, at reglerne i finansministerens bekendtgørelse om fritagelse af borgere også skal gælde for fysiske personer, der kommunikerer med myndighederne om deres erhvervsaktiviteter, får virkning samtidig med, at bekendtgørelsen om fritagelse af borgere træder i kraft. Finansministerens bekendtgørelse forventes udstedt i

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes:

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes: Digitaliseringsstyrelsen/BIL 3. juni 2013 UDKAST til Bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til og om etablering af læseadgang. til Offentlig Digital Post samt om sletning af indhold i

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af juridiske

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

De overordnede regler om Digital Post er fastsat i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016.

De overordnede regler om Digital Post er fastsat i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016. 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1094 af 13. september 2017 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. BEK nr 1553 af 18/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2013-6211-331 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1. Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.1 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er udarbejdet til det

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2015 1 2 Alle borgere over 15 år har siden d. 1. november 2014 som udgangspunkt skulle modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde 22. november 2016 FM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Offentlig Digital Post er betegnelsen for den af Naalakkersuisut

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8

Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8 Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er primært udarbejdet til brug for det

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik BEK nr 19 af 10/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., Danmarks Statistik, j.nr. 13/01519 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post.

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post. 2016-34 Meddelelser i bilsynssag, herunder administrative bødeforelæg, sendt via Offentlig Digital Post. God forvaltningsskik 29. juni 2016 Ombudsmanden modtog en klage over, at Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen xx xx 2600 Glostrup Center for HR og Politik Rådhusparken 2 2600 Glostrup HR.Politik@glostrup.dk www.glostrup.dk Tlf: 4323 61 00 Beboelsesejendom på adressen Dato Sagsnr. Da vi ikke har modtaget svar på

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Håndtering af enkeltsager efter 1. november

Håndtering af enkeltsager efter 1. november Håndtering af enkeltsager efter 1. november Denne vejledning beskriver faktuelle forhold samt håndteringsforslag i forbindelse med sager, hvor borgere har overset eller ikke har åbnet deres digitale post

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om Offentlig Digital Post 2011/1 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om Offentlig

Læs mere

Bekendtgørelse om fremtidsfuldmagter

Bekendtgørelse om fremtidsfuldmagter BEK nr 1018 af 23/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-709-0779 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Registerforskrifter. Den Centrale Venteliste

Registerforskrifter. Den Centrale Venteliste Dato: 25.04.2005. J.nr.: 42.20.05 Registerforskrifter Den Centrale Venteliste De foreliggende registerforskrifter er gældende for Registret Den Centrale Venteliste, som føres af Familiedirektoratet. Registerforskrifterne

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste

Til interessenterne på vedhæftede liste Til interessenterne på vedhæftede liste 18. marts 2014 Sag 2014-0037032 /grejen Høring over udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk I medfør af 4 a, stk. 1 og 2, 11, stk. 4, 5 og 7, 16, stk. 2, 16 a, 18, stk. 3, 20, stk. 2, og 22, stk. 3, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister,

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Vejledning til bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Anvendelsesområde

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende.

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende. Erhvervsstyrelsen, 18. marts 2014 Grethe Krogh Jensen J.nr. 2014-0037032 Bestemmelser med indholdsmæssige ændringer i udkast til Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v.

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen BEK nr 1644 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015364 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles Notat Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. november 2012 Udfærdiget af: Ulla Marcus Vedrørende: Overgang til obligatorisk digital ansøgning fra 1. december 2012 Notatet sendes/sendt

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger?

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode personen om en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Lov om Planklagenævnet

Lov om Planklagenævnet LOV nr 1658 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9975 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt.

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Vil du give en digital fuldmagt? Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at du skal ud at rejse, og

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 28. februar Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning

Lovtidende A Udgivet den 28. februar Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. februar 2012 27. februar 2012. Nr. 150. Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning I medfør af 23 b, stk. 9, 34, stk.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere