Vejledning til kommunerne om

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til kommunerne om"

Transkript

1 Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVRnummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post Erhvervsstyrelsen, version 2, oktober

2 Forord Den 1. november 2013 bliver det obligatorisk for alle juridiske enhedermed CVR-nummer at være tilsluttet en digital postkasse i det fællesoffentlige digitale postsystem Digital Post, jf. bekendtgørelse om ikrafttræden af 3, stk. 2, i lov om Offentlig Digital Post. Det gælder for allejuridiske enheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister og dermed har et CVR-nummer. Der er typisk tale omerhvervsvirksomheder, foreninger og organisationer. Offentlige myndigheder kan herefter sende post digitalt til enhedensdigitale postkasse, som er tilknyttet CVR-nummeret. På visse betingelser er det dog muligt for enhedenat blive fritaget for tilslutning til Digital Post efter reglerne i bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i lov om Offentlig Digital Post. Fritagelsen indebærer, at enheden. modtager sin post fra offentlige myndigheder på anden måde, fx på papir. Hvis en juridisk enhed (virksomhed, forening, organisation)ikkehar et CVR-nummer, er den ikke omfattet af lov om Offentlig Digital Post.Denskal derfor ikke anmode om fritagelse for tilslutning til Digital Post, men vil automatisk modtage sin post fra offentlige myndigheder på anden måde, fx på papir. Bekendtgørelsen indeholder en enkelt bestemmelse om fritagelse af fysiske personer med erhvervsaktiviteter. Bestemmelsen betyder, at fritagelse af disse personer skal behandles efter samme regler som for almindelige borgere. For alle fysiske personer forventes det at blive obligatorisk at være til sluttet Digital Post den 1. november En fysisk persons digitale postkasse er knyttet til den pågældendes personnummer. Denne vejledning indeholder bekendtgørelsens bestemmelser (skrevet i kursiv) og uddybende forklaringer til de enkelte bestemmelser. Vejledningen henvender sig til kommuner, der administrerer anmodninger om fritagelse for tilslutning til Offentlig Digital Post. Vejledningen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen og er gældende fra den 1. september Vejledningen suppleres af en vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post. 2

3 Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. 1. Det fællesoffentlige postsystem Offentlig Digital Post (herefter benævnt Digital Post) kan anvendes til digital kommunikation mellem offentlige myndigheder og juridiske enheder med CVR-nummer i overensstemmelse med lov om Offentlig Digital Post, medmindre enheden er fritaget for tilslutning til Digital Post efter reglerne i denne bekendtgørelse. Fysiske personer, der kommunikerer med offentlige myndigheder om deres erhvervsaktiviteter,kan fritages for tilslutning til Digital Post efterreglerne om fritagelse af borgere, der udstedes af finansministeren i medfør af 5, stk. 1 og 7, i lov om Offentlig Digital Post. 5, stk. 2, i den nævnte lov finder tilsvarende anvendelse. Til 1 Bestemmelsen fastslår, at det fællesoffentlige postsystem Offentlig Digital Post (herefter benævnt Digital Post) kan anvendes til digital kommunikation mellem offentlige myndigheder og juridiske enheder typisk erhvervsvirksomheder, foreninger og organisationer - med CVRnummer i overensstemmelse med lov om Offentlig Digital Post, medmindre den pågældende juridiske enhed er fritaget for tilslutning til Digital Post efter reglerne i bekendtgørelsen. Offentlige myndigheder kan således sende post til enhedens digitale postkasse, som er tilknyttet CVR-nummeret, medmindre enheden fritages for tilslutning til Digital Post efter reglerne i bekendtgørelsen. Hvis en juridisk enhed (erhvervsvirksomhed, forening, organisation m.v.) ikke har et CVRnummer, er den ikke omfattet af lov om Offentlig Digital Post og skal derfor ikke søge om fritagelse for tilslutning til Digital Post, men vil automatisk modtage sin post fra offentlige myndigheder på anden måde, fx på papir. Bekendtgørelsens hovedområde er at fastsætte regler om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer for tilslutning til Digital Post. Af stk. 2 fremgår det, at erhvervs- og vækstministeren har bestemt, at der skal gælde de samme regler for fritagelse af fysiske personer med erhvervsaktiviteter som for fysiske personer, der er almindelige borgere det vil sige reglerne i finansministerens bekendtgørelse om fritagelse af borgere, som vil blive udstedt i god tid før, det bliver obligatorisk for fysiske personer at være tilsluttet Digital Post. Sondringen imellem fysiske personer med erhvervsaktiviteter og almindelige borgere har derfor ingen praktisk betydning. 3

4 2. Med juridiske enheder med CVR-nummer menes alle juridiske enheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, herunder følgende: 1) En juridisk person (erhvervsvirksomhed, forening, organisation m.v.) eller en filial af en udenlandsk juridisk person, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. 2) En fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver eller selvstændig erhvervsdrivende, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. 3) En statslig administrativ enhed, en region, en kommune eller et kommunalt fællesskab, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. Til 2 2 fastslår, hvad der menes med juridiske enheder i bekendtgørelsen. Alle juridiske enheder, der har et CVR-nummer, skal være tilsluttet Digital Post, medmindre de fritages herfor efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 2. Der er typisk tale om erhvervsvirksomheder. Udtrykket dækker også andre juridiske enheder, fx organisationer og foreninger. Nogle foreninger er erhvervsdrivende, andre er ikke. En forening med CVR-nummer er omfattet, uanset om den er erhvervsdrivende eller ej. Afgørende er alene, at den pågældende juridiske enhed har et CVR-nummer. Kapitel 2 Fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer for tilslutning til Digital Post Anmodning om fritagelse 3. En juridisk enhed med CVR-nummer, jf. 2, kan fritages for tilslutning til Digital Post, hvis en repræsentant for enheden afgiver en underskrevet erklæring, jf. 4, om, at det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår på enhedens hjemstedsadresse. Repræsentanten for den juridiske enhed skal være tegningsberettiget for enheden. Til 3 Begrebet juridisk enhed (virksomhed, forening, organisation) med CVR-nummer er defineret i bekendtgørelsens 2. Stk. 1 angiver den eneste fritagelsesgrund, der gælder for fritagelse af en juridisk enhed med CVR-nummer for tilslutning til Digital Post i kommunens borgerservice nemlig at det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s 4

5 på almindelige vilkår på den juridiske enheds hjemstedsadresse. 1 Det forhold, at den pågældende juridiske enhed fx ikke har en computer, berettiger således ikke til fritagelse. En juridisk enhed har ikke pligt til at skaffe en internetforbindelse til en ekstraordinær pris. Men hvis det er muligt at få en internetforbindelse på almindelige vilkår hos en af udbyderne i lokalområdet, kan den juridiske enhed ikke blive fritaget. Med almindelige vilkår menes, at det skal være muligt at få etableret internetforbindelsen til en pris, der ikke overstiger kr. Ved etablering af en fastnetforbindelse kan det forekomme, at der skal graves så meget, at etableringsudgiften overstiger kr. Internetforbindelse med 512 kbit/s vil dog oftest kunne leveres trådløst (mobilt bredbånd). Kun hvis det hverken er muligt at få etableret internetforbindelsen via fastnet eller trådløst til max kr., kan den juridiske enhed fritages. Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post indeholder i afsnit 3 oplysning om, hvordan man kan finde frem til teleudbydere og bredbåndsdækning i de forskellige lokalområder. For at opnå fritagelse skal repræsentanten for den juridiske enhedunderskrive en erklæring i blanketten om, at den pågældende er tegningsberettiget og berettiget til at anmode om fritagelse på virksomhedens vegne, og at det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår på enhedens hjemstedsadresse. Repræsentanten skal endvidereskrive under i blanketten på at være bekendt med, at erklæringen afgives under strafansvar i henhold til straffelovens 163, som er gengivet i blanketten. Det betyder, at afgivelse af urigtig erklæring efter omstændighederne vil kunne straffes. Stk. 2 fastslår, at repræsentanten for den juridiske enhed (erhvervsvirksomhed, forening, organisation m.v.) skal være tegningsberettiget for enheden, der anmoder om fritagelse. En tegningsberettiget repræsentant for virksomheden er en person i virksomhedens ledelse, som kan skrive under på virksomhedens vegne. Der er typisk tale om en direktør, en virksomhedsejer eller en formand, fx for en forening. 4. En repræsentant for en juridisk enhed, der vil anmode om fritagelse, skal henvende sig ved personligt fremmøde i den kommune, hvor enheden har hjemstedsadresse, jf. dog 5. 1 Medarbejderen hos kommunens borgerservice skal henvise til Erhvervsstyrelsen, hvis den fremmødte oplyser, at virksomhedens ejer eller ledelse har et handicap, som bevirker, at den pågældende ikke kan anvende en computer, og der er ingen andre, der kan modtage posten digitalt for virksomheden. Det samme gælder, hvis virksomhedens ejer eller ledelsesmedlem er indsat i et fængsel uden at have adgang til computer med internetforbindelse, og der er ingen andre, der kan modtage posten digitalt for virksomheden. 5

6 Erklæringen, jf. 3, stk. 1, afgives til kommunalbestyrelsen i den af kommunalbestyrelsen anviste blanket til anmodning om fritagelse. Kommunalbestyrelsen bestemmer, om anmodningen skal indgives på papir eller elektronisk. Stk. 3. Repræsentanten for den juridiske enhed skal forevise sit sundhedskort eller anden behørig legitimation. Til 4 4 angiver fremgangsmåden ved anmodning om fritagelse af en juridisk enhed (virksomhed, forening, organisation m.v.) med CVR-nummer for tilslutning til Digital Post. Repræsentanten skal møde op og indgive anmodningen i den kommune, hvor den juridiske enhed, der anmoder om fritagelse, har hjemstedsadresse. Det gælder, selv om repræsentanten bor i en anden kommune. Repræsentanten for den juridiske enhed skal være tegningsberettiget for enheden. Se 3, stk. 2. (Repræsentanten kan dog give en tredjemand fuldmagt til at møde op og aflevere anmodningen hos kommunen, se 5). Den tegningsberettigede repræsentant skal afgive erklæringen, jf. 3, stk. 1, i en blanket, som anvises af kommunen. Blanketten skal underskrives. Kommunalbestyrelsen bestemmer, om anmodningen skal indgives på papir eller elektronisk. Kommunalbestyrelsen behøver ikke at lægge sig fast på én blankettype. Kommunalbestyrelsen kan således vælge at stille både en papirblanket og en elektronisk blanket til rådighed. Blanketten til anmodning om fritagelse, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen og godkendt af KL, må ikke ændres uden Erhvervsstyrelsens accept. Kommunalbestyrelsen må dog gerne indsætte oplysninger om kommunens navn m.v. i blanketten. Stk. 3. Den tegningsberettigede repræsentant for den juridiske enhed skal forevise sit sundhedskort eller anden behørig legitimation. Der er ikke fastsat nærmere krav til karakteren af den foreviste legitimation. Det kan fx være pas eller kørekort. 5. En repræsentant for den juridiske enhed kan i blanketten til anmodning om fritagelse, jf. 4, stk. 2, give en tredjemand fuldmagt til at indgive anmodningen på enhedens vegne. Anmodningen skal være underskrevet af repræsentanten, herunder skal repræsentanten også have underskrevet fuldmagtserklæringen i blanketten. 6

7 Tredjemand (fuldmagtshaver) skal indgive anmodningen ved personligt fremmøde i den kommune, hvor den juridiske enhed har hjemstedsadresse. Stk. 3. Fuldmagtshaver skal forevise sit sundhedskort eller anden behørig legitimation. Hvis fuldmagtshaver er en juridisk enhed (f.eks. et selskab), skal den fremmødte person tillige forevise dokumentation for sit tilhørsforhold til denne, eksempelvis visitkort eller adgangskort til denne. Stk. 4. Fuldmagtshaver skal afgive en underskrevet erklæring til kommunalbestyrelsen om, at den pågældende repræsenterer den juridiske enhed, der anmoder om fritagelse. Fuldmagtshavers erklæring afgives i blanketten til anmodning om fritagelse. Til 5 En tegningsberettiget repræsentant for en juridisk enhed (erhvervsvirksomhed, forening, organisation m.v.) med CVR-nummer, jf. 3, stk. 2, kan frit give fuldmagt til en tredjemand i eller uden for virksomheden etc. (fx en medarbejder i virksomheden eller en advokat) til at møde op hos kommunen og aflevere anmodningen om fritagelse på den juridiske enheds vegne. Der stilles således ikke krav om, at den tegningsberettigede repræsentant skal være forhindret i selv at møde op hos kommunen. Kommunens blanket til anmodning om fritagelse indeholder også en fuldmagtserklæring. Det er denne fuldmagtserklæring, der skal anvendes. Blanketten til anmodning om fritagelse skal være underskrevet af repræsentanten (fuldmagtsgiveren). Repræsentanten skal herunder have underskrevet erklæringen om, at betingelserne for fritagelse er opfyldt, at repræsentanten er tegningsberettiget, at repræsentanten er bekendt med, at erklæringen afgives under strafansvar, samtfuldmagtserklæringeni blanketten. Anmodningen om fritagelse skal indleveres i den kommune, hvor den juridiske enhed har hjemstedsadresse. Det gælder således også, når anmodningen afleveres af en tredjemand (fuldmagtshaver) i henhold til fuldmagt. Stk. 3. Fuldmagtshaver skal forevise sit sundhedskort eller anden behørig legitimation. Der er ikke fastsat nærmere krav til karakteren af den foreviste legitimation. Det kan fx være pas eller kørekort. Hvis der er givet fuldmagt til en juridisk enhed, fx et advokatselskab uden angivelse af navnet på en bestemt advokat, skal den fremmødte person, fx en advokat fra advokatselskabet, også forevise dokumentation for sit tilhørsforhold til advokatselskabet, eksempelvis visitkort eller adgangskort til advokatselskabet. 7

8 Stk. 4. Desuden skal fuldmagtshaver underskrive en erklæring i blanketten om, at han eller hun repræsenterer den juridiske enhed, der anmoder om fritagelse. Afgørelse om fritagelse 6. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om fritagelse af en juridisk enhed på grundlag af oplysningerne i den indgivne blanket til anmodning om fritagelse, herunder de deri afgivne erklæringer, og den foreviste legitimation. Hvis betingelserne for fritagelse er opfyldt, jf. 3-5,registreres fritagelsen elektronisk i Digital Post. Afgørelsen om registrering af fritagelse udleveres til den fremmødte repræsentant for den juridiske enhed henholdsvisden fremmødte fuldmagtshaver. Stk. 3. Hvis betingelserne for fritagelse ikke er opfyldt, meddeler kommunalbestyrelsen afslag på anmodningen om fritagelse. Afslaget meddeles til den fremmødte, som har indgivet anmodningen om fritagelse. Afslaget meddeles skriftligt på begæring. Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Til 6 6 vedrører afgørelse om fritagelse, herunder imødekommelse af anmodning om fritagelse eller afslag på anmodning om fritagelse. Afgørelsen om fritagelse er en forvaltningsretlig afgørelse. De forvaltningsretlige regler og principper skal derfor iagttages i forbindelse med afgørelsen. Kommunen træffer afgørelse om fritagelse på grundlag af den indgivne blanket til anmodning om fritagelse og den foreviste legitimation. Blanketten skal være udfyldt med de krævede oplysninger og underskrifter, jf Blanketten skal herunder indeholde: En underskrevet erklæring fra repræsentanten for den juridiske enhed (virksomhed, forening, organisation) med CVR-nummer om, at repræsentanten er tegningsberettiget for enheden og berettiget til at anmode om fritagelse på enhedens vegne, samt at det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 8

9 kbit/s på almindelige vilkår på den juridiske enheds hjemstedsadresse. En underskrevet erklæring fra repræsentanten om, at han eller hun er bekendt med, at repræsentantens erklæring i blanketten er afgivet under strafansvar i henhold til straffelovens 163, som er gengivet i blanketten. Hvis den pågældende i blanketten har afgivet urigtig erklæring om ovennævnte forhold, kan det føre til politianmeldelse. En underskrevet fuldmagtserklæring fra en tegningsberettiget repræsentant for enheden, hvis repræsentanten har givet tredjemand fuldmagt til at aflevere anmodningen om fritagelse. En underskrevet erklæring fra fuldmagtshaver om, at den pågældende repræsenterer den juridiske enhed, der anmoder om fritagelse. Der skal endvidere være forevist behørig legitimation for den fremmødtetegningsberettigede repræsentant for enheden henholdsvis fuldmagtshaver. Hvis anmodningen om fritagelse kan imødekommes, registreres dette, og afgørelsen om fritagelse udleveres til den fremmødte. Der kan i den forbindelse henvises til vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post. Stk. 3. Der gives afslag på anmodningen, hvis blanketten til anmodning om fritagelse ikke indeholder alle de relevante oplysninger, erklæringer og underskrifter som omtalt ovenfor i vejledningen til stk. 2, hvis anmodningen ikke er indgivet ved personligt fremmøde i kommunens borgerservice, eller hvis der ikke er forevist behørig legitimation for den fremmødte. Hvis der foreligger en fejl, som kan rettes, skal borgerservicemedarbejderen vejlede den fremmødte om, hvordan fejlen kan rettes, således at anmodningen om fritagelse kan imødekommes. Et afslag skal være begrundet og meddeles til den fremmødte. Den fremmødte kan anmode om en skriftlig begrundelse for afslaget. Stk. 4. 9

10 Stk. 4 fastslår, at kommunalbestyrelsens afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Fritagelsens varighed 7. En fritagelse har virkning fra registreringsdatoen, jf. 6, stk. 2. Fritagelsen udløber den 1. november i det 2. kalenderår efter registreringen, jf. dog 10, stk. 3. Efter udløbet af fritagelsesperioden bliver den fritagne juridiske enhed automatisk tilsluttet Digital Post, medmindre enheden har anmodet om og fået fornyet sin fritagelse inden udløbet af fritagelsesperioden. Stk. 3. Forud for den 1. november vil der hvert år blive iværksat individuel underretning med henblik på orientering om udløb af fritagelsesperiode. Til 7 Fritagelsen gælder fra registreringsdatoen til den 1. november i det 2. kalenderår efter registreringen. Tidsbegrænsningen er begrundet i, at der løbende sker forbedringer i internetdækningen i Danmark. Det fremgår vedregistreringen af fritagelsen, på hvilken dato fritagelsen udløber. Datoen for udløb af fritagelsen skal oplyses til den fremmødte og skal fremgå af afgørelsen om fritagelse, der udleveres til den fremmødte. Den faste udløbsdato 1. november er bl.a. valgt for at sikre, at der kan ydes en fokuseret informationsindsats over for de fritagne i forbindelse med fritagelsens udløb og eventuel fornyet anmodning om fritagelse. Fritagelsen udløber som nævnt den 1. november i det andet kalenderår efter registreringen, jf. følgende eksempler: 1) En fritagelse af en juridisk enhed med CVR-nummer, der er registreret mellem 1. november og 31. december 2013, udløber 1. november ) En fritagelse af en juridisk enhed med CVR-nummer, der er registreret mellem 1. januar og 1. november 2014, udløber 1. november Erhvervsstyrelsen kan bringe en fritagelse til ophør før den dato, der fremgår af kvitteringen, hvis styrelsen konstaterer, at betingelsen vedrørende internetforbindelsen i 3, stk. 1, ikke var opfyldt på tidspunktet for registrering af fritagelsen, se 10, stk

11 Efter udløbet af fritagelsesperioden bliver den fritagne juridiske enhed automatisk tilsluttet Digital Post. Det gælder dog ikke, hvis den pågældende anmoder om og får fornyet sin fritagelse inden udløbet af fritagelsesperioden. Stk. 3. Datoen for ophør af den pågældendes fritagelse fremgår af den udleverede afgørelse om fritagelse. Desuden vil der hvert år forud for den 1. november blive iværksat individuel underretning med henblik på at orientere om udløb af fritagelsesperiode, således at de pågældende bliver yderligere orienteret om ophøret og betydningen heraf. Hvordan underretning gennemføres, vil blive fastsat på grundlag af drøftelser mellem kommunerne, regionerne og staten, bl.a. på grundlag af indhøstede erfaringer med antallet af juridiske enheder, der har fået fritagelse, og deres geografiske placering. Det er dog den fritagne enheds eget ansvar at sørge for at anmode om fritagelse på ny, hvis den pågældende stadig ønsker fritagelse. Uåbnet post 8. Hvis der på tidspunktet for registrering af en fritagelse for tilslutning til Digital Post er uåbnet post i den fritagne juridiske enheds digitale postkasse, oplyser kommunalbestyrelsen den fremmødte herom. Hvis den fremmødte fremsætter ønske herom, sørger kommunalbestyrelsen for, at den uåbnede post bliver sendt uåbnet videre til den juridiske enheds registrerede hjemstedsadresse via en fjernprintløsning. Til 8 I forbindelse med fritagelsen skal borgerservicemedarbejderen undersøge, om der ligger uåbnet post i den fritagnes digitale postkasse, og oplyse den fremmødte herom. Hvis den fremmødte fremsætter ønske herom, skal medarbejderen markere, at den uåbnede post skal sendes til udskrivning via en fjernprintløsning. Den uåbnede post bliver derefter udskrevet på papir og sendt til den fritagne juridiske enheds registrerede hjemstedsadresse ifølge CVR. Ved uåbnet post forstås uåbnet post, der er modtaget efter den obligatoriske ordnings ikrafttræden den 1. november Hvis en juridisk enhed således har været tilsluttet Digital 11

12 Post, før det blev obligatorisk, og der er uåbnet post modtaget i tiden forud for den obligatoriske ordning, vil denne post ikke være omfattet af muligheden for udskrivning ved kommunens foranstaltning. Det forhold, at den fritagne juridiske enhed først får kendskab til indholdet af den uåbnede post på et senere tidspunkt, ændrer ikke ved, at posten anses for at være kommet frem til den pågældende enhed på det tidspunkt, hvor den kom frem i Digital Post. Det følger af 10 i lov om Offentlig Digital Post og de specielle bemærkninger hertil. Post til juridiske enheder, der ikke er tilsluttet Digital Post 9. Ved afsendelse af post til Digital Post modtager offentlige afsendere automatisk oplysning om, hvilke juridiske enheder der er tilsluttet Digital Post. Hvis en juridisk enhed ikke er tilsluttet Digital Post, skal afsenderen sørge for, at posten sendes til den pågældende som papirpost eller på anden vis. Til 9 En fritagelse registreres centralt i Digital Post-løsningen og videregives således, at tilmeldingslisten over hvilke juridiske enheder, der er tilsluttet Digital Post, bliver opdateret. Der sendes således ikke oplysning ud om fritagelse til alle offentlige afsendere. Men når en offentlig afsender vil sende post via Digital Post til en juridisk enhed, der er fritaget, får den offentlige afsender automatisk via tilmeldingslisten oplysning om, hvilke juridiske enheder, der er tilsluttet Digital Post. Den offentlige afsender må så på anden vis sørge for at afsende posten til juridiske enheder, der ikke fremgår af tilmeldingslisten. Hvis den offentlige afsender anvender et afsendersystem, som er tilsluttet Digital Post-løsningen, vil posten automatisk blive dannet og afsendt som papirpost, når afsendersystemet modtager besked om, at den pågældende ikke er tilsluttet Digital Post. Myndighedskontrol 10. Erhvervsstyrelsen kan i indtil 2 år fra datoen for registrering af en fritagelse for tilslutning til Digital Post iværksætte kontrol af, om det var muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår på den juridiske enheds hjemstedsadresse på registreringstidspunktet. Erhvervsstyrelsen kan anmode kommunalbestyrelsen om kopi af anmodningen om fritagelse for juridiske enheder, der udtages til kontrol, jf. stk. 1. Stk. 3.Hvis Erhvervsstyrelsen konstaterer, at betingelsen for fritagelse ikke var opfyldt på registreringstidspunktet, kan Erhvervsstyrelsen træffe afgørelse om ophævelse af fritagelsen og anmode Digitaliseringsstyrelsen om at annullere fritagelsen i Digital Post. Stk. 4. Erhvervsstyrelsens afgørelse efter stk. 3kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 12

13 Til 10 Erhvervsstyrelsen vil følge udviklingen med hensyn til fritagelse af juridiske enheder på landsplan. Styrelsen vil foretage stikprøvekontrol af, om betingelsen vedrørende internetforbindelsen, jf. 3, stk. 1, var opfyldt på registreringstidspunktet. Der vil navnlig blive foretaget stikprøvekontrol, hvis statistikker viser, at der på landsplan er meddelt flere end 1000 fritagelser, eller hvis der er meddelt fritagelser i områder, hvor undersøgelser har vist, at der ikke er problemer med internetdækningen. Bestemmelsen fastslår, at Erhvervsstyrelsen kan anmode kommunen om kopi af fritagelsesanmodningen for de juridiske enheder, der udtages til kontrol, jf. stk. 1. Styrelsen kan få brug for kopien af fritagelsesanmodningen, hvis det bliver aktuelt at ophæve fritagelsen (se stk. 3), eller hvis det kommer på tale at indgive politianmeldelse på grund af, at der er afgivet urigtig erklæring til offentlig myndighed i fritagelsesblanketten. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan ophæve en fritagelse før den dato, der fremgår af afgørelsen om fritagelse, hvis styrelsen konstaterer, at betingelsen vedrørende internetforbindelsen ikke var opfyldt på registreringstidspunktet. Styrelsen vil i så fald anmode Digitaliseringsstyrelsen om at annullere fritagelsen i Digital Post. Stk. 4. Stk. 4 fastslår, at Erhvervsstyrelsens afgørelse om annullering af en fritagelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Kapitel 3 Tilmelding af en fritaget juridisk enhed til Digital Post 11. En juridisk enhed, der er fritaget for tilslutning til Digital Post,kan tilmelde sig Digital Post ved at logge ind i løsningen med den digitale signatur, der giver adgang til løsningen, og tilmelde sig. En tilmelding efter stk. 1 medfører, at fritagelsen bortfalder. Stk. 3. Hvis den juridiske enhed igen ønsker fritagelse, skal anmodning om fritagelse indgives på ny. Anmodningen indgives og behandles efter reglerne i kapitel 2. 13

14 Til 11 En juridisk enhed, der er fritaget for tilslutning, kan tilmelde sig Digital Post ved at logge ind i Digital Post og foretage en tilmelding. Tilmeldingen til Digital Post indebærer, at fritagelsen bortfalder. Ved tilmeldingen præsenteres den pågældende for information om dette. Ved tilmeldingen bliver den pågældende desuden gjort opmærksom på, at der kan gå op til 8 kalenderdage fra tilmeldingen, før tilmeldingen får virkning. Stk. 3. Hvis den pågældende fortryder tilmeldingen, skal han eller hun anmode om fritagelse på ny efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 2. Kapitel 4 Ikrafttræden 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2013, jf. stk. 2 og 3. 1, stk. 2, har virkning fra tidspunktet for ikrafttrædelsen af de deri nævnte regler om fritagelse af borgere for tilslutning til Digital Post, der udstedes af finansministeren i medfør af 5, stk. 1 og 7, i lov om Offentlig Digital Post. Stk. 3. Anmodning om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer kan indgives fra den 1. september En fritagelse får tidligst virkning fra den 1. november Stk. 1 og 3 Til 12 Reglerne om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer træder i kraft den 1. september 2013, dvs. 2 måneder før, det bliver obligatorisk for juridiske enheder med CVR-nummer at være tilsluttet Digital Post. Det betyder, at anmodning om fritagelse kan indgives fra den 1. september 2013 således, at en fritagelse kan få virkning fra det tidspunkt, hvor den obligatoriske ordning træder i kraft for juridiske enheder med CVR-nummer. Stk. 2 14

15 Bestemmelsen i bekendtgørelsens 1, stk. 2, om, at reglerne i finansministerens bekendtgørelse om fritagelse af borgere også skal gælde for fysiske personer, der kommunikerer med myndighederne om deres erhvervsaktiviteter, får virkning samtidig med, at bekendtgørelsen om fritagelse af borgere træder i kraft. Finansministerens bekendtgørelse forventes udstedt i

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af juridiske

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 bgn 7. oktober 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Ny indsendelsesbekendtgørelse

Ny indsendelsesbekendtgørelse Ny indsendelsesbekendtgørelse - betyder mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har den 10. september 2015 udsendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Udkast til Vejledning om separation og skilsmisse

Udkast til Vejledning om separation og skilsmisse Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 bgn 7. oktober 2014 Udkast til Vejledning om separation og skilsmisse Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2.

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

Vejledning om anmeldelse i henhold til kapitel 12 i lov om behandling af personoplysninger

Vejledning om anmeldelse i henhold til kapitel 12 i lov om behandling af personoplysninger VEJ nr 125 af 10/07/2000 Vejledning om anmeldelse i henhold til kapitel 12 i lov om behandling af personoplysninger (Til den offentlige forvaltning) 1. Indledning Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister [Høringsudkast af 16. december 2014] Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister 1 I medfør af 3, stk. 2, 21, stk. 3 og 4, 22, stk. 2 og 3, 30, stk. 4, 31, stk. 7 og 8, 32, stk.

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere