Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. marts 2013 kl. 17:00 i Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. marts 2013 kl. 17:00 i Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden:"

Transkript

1 Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. marts 2013 kl. 17:00 i Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Boligselskabet Farumsødal Orientering fra formanden Orientering fra Domeas bestyrelse Orientering fra Domea Boligselskabets årsregnskab Revisionsprotokol Bestyrelsens årsberetning Godkendelse af styringsrapport Boligselskabets budget Bestyrelsesforhold Bestyrelsens forretningsorden Forvaltningsrevision årlig opfølgning Honnorar til bestyrelsen Ejerforeningen Vejgårdspark - orientering Digitale syn Digitalt bestyrelsesarbejde Udlejningssituationen Personaleforhold Generel orientering Personaleforhold Lukket punkt Budget og regnskab for Nordtoft Åbent hus arrangement Seniorboliger Boligselskabets afdelinger Årsregnskaber Driftsbudgetter Afdelingernes henlæggelser Akacieparkens budget for indeværende år Tilsynet har afgjort sagen Fremtidssikringsanalyser Risiko- og tryghedsanalyse af samtlige afdelinger PCB undersøgelse af Ungdomsboligerne Mødeplanlægning Eventuelt Deltagere fra bestyrelsen: Henning Østerbye, formand Karin Beyer, næstformand Jørgen Gottliebsen Henning Thomsen - afbud Jørgen Gullander Øvrige deltagere: Pia Christiansen, Domea Kirsten Nielsen - afbud Karin Thomsen Heidi Storck - afbud Gitte Melchiorsen Tom L. Frandsen, Domea Domea Boligcenter Høje Taastrup, den 8. marts

2 1 Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden samt eventuelle tillægspunkter. Referat: Der blev tilføjet punkt 3.21 Seniorboliger. Under punkt 3.13 ville Jørgen Gottliebsen også orientere om den almene del af ejerforeningen. Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af referat Domea har ikke modtaget kommentarer eller indsigelser til referat af møde den 15. november Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives. Referat: Referat godkendt og underskrevet. 3 Boligselskabet Farumsødal 3.1 Orientering fra formanden Orientering gives på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Ingen bemærkninger fra formanden. 3.2 Orientering fra Domeas bestyrelse Orientering gives på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Ingen bemærkninger fra Karin Thomsen. 3.3 Orientering fra Domea Orientering gives på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Pia Christiansen orienterede kort om det videre forløb af Domea Lørdag den 16. marts samles de 9 største boligorganisationer fra Sjælland og Øerne til en nærmere præsentation og drøftelse. Fra Farumsødal deltager Henning Østerbye, Karin Beyer og Jørgen Gullander inviteres også. Taget til efterretning. 3.4 Boligselskabets årsregnskab Side 2 af 12

3 Boligselskabets årsregnskab godkendes endelig af repræsentantskabet efter forudgående godkendelse i organisationsbestyrelsen. Boligselskabets årsregnskab for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012 vedlægges som bilag. Regnskabet udviser et overskud på kr. Bemærkninger til årets resultat samt til boligselskabets generelle økonomiske situation fremgår af årsberetningen på regnskabets side 12. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskabet, som herefter forelægges repræsentantskabet til endelig godkendelse. Referat: Pia Christiansen gennemgik regnskab. Omtalte bl.a. traktorlån til Akacieparken (note 10) og det tilgodehavende der er i forbindelse med salg af Stavholdt Gydevej (note 11). Der blev peget på en uoverensstemmelse i antal lejemål. Undersøges og besvares. Vedr. kontorhold, som var lav i forhold til budget blev det oplyst, at posten i budgettet er reguleret noget ned. Regnskab godkendt. 3.5 Revisionsprotokol Revisionsprotokol til årsregnskab for boligselskab og afdelinger godkendes endelig af repræsentantskabet efter forudgående godkendelse i organisationsbestyrelsen. Revisionsprotokol til årsregnskab for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012 vedlægges som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollen, som herefter forelægges repræsentantskabet til endelig godkendelse. Referat: Det blev bekræftet, at revisionen foretager stikprøver på kontering, at kassebeholdningen også kan indgå i et tjek og at driftschefen ved regnskabsafslutning foretager en gennemgang af bilag via udskrift. Jørgen Gottliebsen pegede på, at systemet ikke fungerer optimalt når man skal kigge på bilag. Det er alt for omstændedigt. Pia Christiansen oplyste, at det i Domea 2015 indgår som et selvstændigt fokusområde at forbedre it-betjeningen. Revisionsprotokol godkendt. 3.6 Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens beretning for seneste regnskabsår er optrykt i boligselskabets årsregnskab på side 12 og suppleres eventuelt med andre skriftlige materialer eller en mundtlig beretning på repræsentantskabsmødet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsberetningen til forelæggelse for repræsentantskabet. Referat: Årsberetning godkendt. 3.7 Godkendelse af styringsrapport Side 3 af 12

4 Til brug for den løbende styringsdialog er organisationsbestyrelsen forpligtet til at udarbejde og indsende en årlig rapport om boligorganisationens virksomhed til kommunen. Styringsrapporter for boligorganisation er vedlagt. Styringsrapporterne for afdelingerne medbringes og gennemgås på mødet. Rapporternes økonomiske oplysninger mv. er opdateret ift. tidligere udarbejdede rapporter, mens det overlades til bestyrelsen at gennemgå og tilpasse de mere kvalitative og politisk betonede oplysninger. Eventuelle bemærkninger eller ønsker fra afdelingsbestyrelsernes side vil blive forelagt på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår, tilpasser og godkender styringsrapporterne. Referat: Gennemgået, tilpasset og godkendt. 3.8 Boligselskabets budget Boligselskabets budget godkendes endeligt af organisationsbestyrelsen og forelægges repræsentantskabet til orientering. Forslag til budget for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 vedlægges som bilag og indeholder udover selve budgettet - en oversigt over den forventede udvikling i boligorganisationens dispositionsfond og arbejdskapital. Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet, som herefter forelægges førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde til orientering. Referat: Pia Christiansen fremhævede, at organisationsbestyrelsen burde drøfte en politik for anvendelse af dispositionsfond som i de kommende år udvikler sig voldsomt og også vedr. arbejdskapitalen. Budget godkendt. 3.9 Bestyrelsesforhold Bestyrelsen har følgende sammensætning: Navn Valgt af Valgt til Afdeling Henning Østerbye, fmd. Repræsentantskab Marts 2013 Fredtofteparken Karin Beyer, næstfmd. Repræsentantskab Marts 2013 Sejlgården Jørgen Gullander Repræsentantskab Marts 2014 Lillevangspark Henning Thomsen Repræsentantskab Marts 2014 Hesselbækpark Kirsten Nielsen Repræsentantskab Marts 2014 Akaciepark Jørgen Gottliebsen Repræsentantskab Marts 2013 Vejgårdspark Heidi Storck Kommunen Dec Kommunen Gitte Melchiorsen Kommunen Dec Kommunen Karin Thomsen Domeas bestyrelse Domea Med Domea som forretningsfører. Afgangsorden indebærer, at Henning Østerbye, Karin Beyer og Jørgen Gottliebsen er på valg på næste ordinære repræsentantskabsmøde. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Side 4 af 12

5 Referat: Henning Østerbye oplyste, at han ikke genopstiller til formandsposten. Der var enighed om, at organisationsbestyrelsen indstiller Jørgen Gullander til formandsposten Bestyrelsens forretningsorden I henhold til vedtægterne fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Senest godkendte forretningsorden vedlægges og anbefales godkendt som ny forretningsorden. Det indstilles, at forretningsordenen godkendes og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Referat: Forretningsorden godkendt Forvaltningsrevision årlig opfølgning Boligselskabet er underlagt reglerne om forvaltningsrevision og har i den forbindelse godkendt en række målsætninger med konkrete mål. Der henvises til selskabets årsberetning i årsregnskabet, hvor opfølgning og evaluering på forvaltningsrevision er indarbejdet. Som dokumentation for målsætning om administrativ ledelse vedlægges uddrag af Domeas Mål & Resultater. Det indstilles, at bestyrelsen tager evalueringen til efterretning og godkender at fortsætte med de fastsatte målsætninger og konkrete mål. Referat: Taget til efterretning og godkendt at mål og målsætninger fortsætter Honnorar til bestyrelsen Bestemmelserne om det samlede årlige honorar til organisationsbestyrelsen findes i 13 i driftsbekendtgørelsen. For regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2010 udgør det årlige maksimale vederlag til bestyrelsen kr. 71,49 pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemåls enheder i boligorganisationen og kr. 42,89 pr. lejemålsenhed for boligorganisationens øvrige lejemålsenheder De angivne satser indeksreguleres én gang årligt. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at honoraret fordeles ligeligt på bestyrelsens medlemmer, dog således at formanden oppebærer dobbelt honorar og næstformanden 1½ gang honorar. Det indstilles til bestyrelsen at godkende, at honoraret fastsættes til det lovlige maksimumniveau, og at princippet for den interne fordeling af honoraret i bestyrelsen fortsætter uændret i kommende regnskabsår. Referat: Tom Frandsen oplyste, at honoraret reguleres en gang årligt efter Danmarks Statiske lønindeks og med de nuværende fordelinger. Godkendt af bestyrelsen Ejerforeningen Vejgårdspark - orientering Side 5 af 12

6 Ejerforeningen har holdt bestyrelsesmøde og generalforsamling. Orientering på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Jørgen Gottliebsen gav med udgangspunkt i de medsendte bilag en kort redegørelse for forløbet op til Vejgårdsparks afdelingensmøde, sammenholdt med forløbet af ejerforeningens generalforsamling. Jørgen Gottliebsen er blevet politianmeldt uden at få oplyst, hvad det drejer sig om. Følte sin person hængt ud. Konklusion på dette punkt er, at Jørgen Gottliebsen taler med advokat la Cour om forløbet kan bære en sag. Tom Frandsen oplyste, at en enkelt af ejerne havde forespurgt om muligheden af, at Farumsødal ville købe lejligheden tilbage. Dette spørgsmål har vi bedt LBF om at vurdere. Eneste betingelse for boligselskabet er, at det i givet fald sker uden udgifter for afdeling / boligorganisationen Digitale syn Dette punkt har været til behandling på 2 foregående møder. Organisationsbestyrelsen har først ønsket at tage beslutning, når der var sikkerhed for at systemet virker. Formanden vil derfor inden mødet kontakte en organisation, som har indført digital fraflytning, for at høre om deres erfaringer. Når en lejlighed fraflyttes starter en proces omkring fraflytningssyn. En proces der involverer mange medarbejdere og leverandører. Det kan gøre det både tidskrævende og dyrt, at en beboer finder et nyt hjem. En fraflytning kan effektiviseres, økonomiseres og gøres sikrere med digitalisering, og derfor har Domeas bestyrelse besluttet at tage det endelig skridt og introducere en it-løsning for flyttesyn blandt Domeas kunder. Et digitalt flyttesyn baserer sig på en opmåling af boligernes nettoarealer og med en database med håndværkernes priser. Ved at lade disse informationer tale sammen kan den ejendomsfunktionær der foretager flyttesynet give en klar vurdering af nødvendige udbedringer på stedet og være sikker på, at der kun betales for de rigtige mængder til de rigtige priser. Erfaringer fra andre boligorganisationer med tilsvarende ordninger peger i retning af en besparelse på 1-3 timers administration pr. flyttesag samt en besparelse på håndværkerudgifter for afdelingen og fraflytteren på %. Derfor har Domea gennemført et udbud på et system til digitalisering af flyttesyn og dette har resulteret i en rammeaftale med Årstidernes Arkitekter. Aftalens indhold: Digitalisering med henblik på drifts- og procesoptimering samt økonomiske besparelser Journalisering af eksisterende tegningsmateriale og dokumentation Registrering af lejemål Digitalisering af lejemål og bygninger Udbud med henblik på rammeaftaler med entreprenører Udlejningsmateriale til hjemmesider Side 6 af 12

7 Priser: Der er 2 forskellige priser alt efter hvor detaljeret man ønsker sin digitalisering skal være. Princip 1.a.0 er en typemodellering, hvor de forskellige typer lejemål i ejendommen registreres og opmåles. Pris kr. 689,00 inkl. moms pr. boligenhed. Princip 1.b.0 er en modellering af hele bebyggelsen med individualisering af hvert eneste lejemål. Pris kr ,00 inkl. moms pr. boligenhed. I begge modeller gælder det, at såfremt der efterfølgende sker ændringer, f.eks. i forbindelse med råderetssager vil det koste kr ,- pr. ændring. Udover engangsomkostningen pr. boligenhed skal der indkøbes IT-hardware (Ipad, printer og link) til ca. kr ,- pr. ejendomskontor, der skal foretage flyttesyn. Hertil vil der kommer en programserviceaftale på kr. 70,- pr. måned pr. bruger. Boligenheder Det er muligt at købe systemet til hele boligorganisationen, men også at fravælge enkelte afdelinger med fx servicearealer, institutioner eller rene erhvervslejemål. Finansieringsmuligheder. Der er 2 forskellige modeller som kan anvendes til finansiering af udgifterne. Model 1 Organisationen betaler omkostningerne via Dispositionsfonden / arbejdskapitalen. Omkostningen til system kan afholdes af dispositionsfonden, mens arbejdskapitalen skal dække omkostningen til indkøb af hardware, da det ikke er muligt at benytte dispositionsfondens midler til sådanne indkøb. Model 2 Hver enkelt afdeling betaler for sin andel. Konto anvendes. Det indstilles, at bestyrelsen godkender indkøbet af system til digitale syn med tilhørende hardware. Ved beslutning herom angives desuden: Valg af princip: 1.a.o Typemodellering 1.b.o Alle lejemål registreres X Valg af omfattede afdelinger: Alle afdelinger omfattet Følgende afdelinger skal ikke være omfattet og Såfremt der vælges en kombination af principper til afdelingerne, beskrives dette nærmere i referat af mødet. Valg af finansieringsmodel: Side 7 af 12

8 Model 1 Dispositionsfond / arbejdskapital Model 2 - Afdelingsbetaling X Referat: Formanden havde talt med Lars Nielsen, organisationsbestyrelsesformand i Boligselskabet Rosenvænget, som kunne oplyse, at systemet kører som det skal og at de har haft en besparelen på ca. 25 % på det arbejde, der skal udføres af maler osv. Derudover, at de har sparet ejendomsmestertid, ved at overgå til digitaliseret fraflytningssyn. Det blev oplyst, at boligselskab Rosenvænget har både store og små afdelinger, som Farumsødal. Rosenvænget regner med at deres investering er tjent hjem igen på omkring 2 år. Det blev besluttet, at indføre digital fraflytningssyn ud fra nedennævnte: a) Princip 1.a.0 den lille model b) Finansiering: Model 1 via dispositionsfond / arbejdskapital c) Afdelingerne 2014 og 2020 indgår ikke i beslutningen d) Der indkøbes hardware, som anbefalet i indstilling e) Både ejendomsmester og bestyrelser vil kunne komme med forslag til valg af leverandør af malerleverandør osv. f) Ejerskabet af data i det digitale synsværktøj tilhører Boligselskab Farumsødal 3.15 Digitalt bestyrelsesarbejde Inspireret af samtale med Organisationsbestyrelsesformand Lars Nielsen i Boligselskab Rosenvænget i Frederikssund ønsker formanden at drøfte muligheden for at det fremtidige bestyrelsesarbejde kan foregå via fx en ipad. Domea bestyrelse og boligselskab Rosenvænget er gået i gang med at gennemføre bestyrelsesarbejdet uden papirer. Erfaringerne herfra er gode. Det er nemt at komme i gang og man har altid styr på dokumenterne og slipper for at slæbe rundt på disse. Økonomien i en sådan beslutning er i runde tal: En ipad 3 med WiFi, mobilt bredbånd og en hukommelse på 32 GB kan fås for omkring kr. stykket (konservativt sat). Domea undersøger i givet fald hvilken aftale og hvilke betingelser, en ipad-løsning kan skaffes til, f.eks. hos TDC, hvor Domea er storkunde, og udsender dette til bestyrelsen. Hvis der er ønsker om det, kan der gennemføres et kursus, så bestyrelsesmedlemmerne opnår den fornødne fortrolighed med ipad en. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter / beslutter sig for, om der skal indføres digitalt udstyr til bestyrelsesmøderne. Referat: Det besluttet at indføre det digitale bestyrelsesarbejde. a) Der skal udarbejdes en plan for implementering b) Dato for igangsætning c) Foregå kursus d) Bestyrelsen skal kvittere for modtagelse af ipad e) ipad skal havde mobilt bredbånd, organisationen betaler abonnement f) Der skal være mulighed for print g) Organisationsbestyrelsen betaler for ipads mv. Side 8 af 12

9 h) Evt. skattemæssige konsekvenser skal løses Udlejningssituationen Udlejningssituationen ser rigtig god ud for Farumsødal. Ventelisterne er tilfredsstillende og pr. 15. marts 2013 er der en ledig bolig nemlig i ungdomsboligerne - afdeling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Referat: Taget til efterretning Personaleforhold Generel orientering Orientering på mødet. Tilbagemelding om omorganisering af Nordtoft. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Referat: Tom Frandsen oplyste, at Bent Bertelsen er ansat 12 timer ugentligt til at hjælpe Jens-Christian Hansen. Hans arbejde vil mest være i marken med beboerservice. Herudover er Susanne startet i virksomhedspraktik. Hun vil hjælpe Jens-Christian med at tage telefoner, få styr på mapper og papirer, etablere nær og fjernarkiv Personaleforhold Lukket punkt Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Referat: Der udarbejdes særskilt referat. Orienteringen taget til efterretning Budget og regnskab for Nordtoft Regnskab og budget for Nordtoft vedlægges. Vær opmærksom på, at regnskabet ikke revideres men er et internt arbejdsdokument. Der vil blive arbejdet på at udarbejde en DV-plan til næste års budget. Det indstilles, at bestyrelsen tager budget og regnskab til efterretning Referat: Formanden bad om at der kom fokus på de store varmeudgifter, kom en forklaring på minusbeløb vedr. vandudgifter og på den voldsomme udvikling i forsikringspræmien. Bad yderligere om, at Trefor-rapporten blev taget frem i relation til energiudgifterne kan noget gøres bedre, har vi evt. problemer med sidebygningen. Karin Beyer var glad for, at der nu udarbejdes en DV-plan. Bad om, at der nu blev taget hånd om parkeringsarealerne. Tom tager tilbud hjem på hvad det vil koste at asfaltere parkeringspladsen. Budget og regnskab taget til efterretning Åbent hus arrangement Fastlæggelse af Åbent hus arrangement. Det indstilles, at bestyrelsen beslutter dato. Referat: Besluttes på næste møde. Side 9 af 12

10 3.21 Seniorboliger Referat: Formand og næstformand redegjorde for punktet, som handler om ændret visiteringsregler i Furesø Kommune, som betyder, at det bliver beboere med lægeattest som kommer først i betragtning i de boliger, som kommunen har anvisningsret til (seniorboliger, ældre- og handicapboliger). Den anden del af punktet handler om at skabe flere seniorboliger. Her kan anes mulighed for Farumsødal til at være med til at bygge disse boliger. Så her skal man være fremme i skoene! Punktet taget til efterretning med den understregning at sagen skal følges tæt, så Farumsødal får mulighed for at overveje at få nogle byggesager. 4 Boligselskabets afdelinger 4.1 Årsregnskaber Boligafdelingernes årsregnskaber godkendes endelig af organisationsbestyrelsen efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet. Afdelingernes årsregnskaber for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012 medbringes som bilag til underskrift. Vedr. hovedtal og regnskabsforklaringer, henvises til boligorganisationens regnskab under punkt 3.4. Afdelingernes regnskaber udviser følgende resultater: Afdeling 2001: overskud på kr Afdeling 2002: overskud på kr Afdeling 2004: overskud på kr Afdeling 2005: overskud på kr Afdeling 2006: overskud på kr Afdeling 2007: underskud på kr Afdeling 2008: overskud på kr Afdeling 2009: overskud på kr Afdeling 2010: overskud på kr Afdeling 2011: overskud på kr Det indstilles, at bestyrelsen godkender afdelingernes årsregnskaber. Referat: Karin Beyer bad om at få udvalgte nøgletal med fremover. Pia Christiansen mente, at der til Boligselskabet DFB er udviklet et koncept, som måske kan dække behovet. Der vil evt. blive tale, at materialet udarbejdes efter medgået tid. Regnskaberne godkendt. 4.2 Driftsbudgetter Boligafdelingernes driftsbudgetter godkendes endelig af organisationsbestyrelsen efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder. Ikke alle driftsbudgetter er på plads endnu. Godkendelse af afdelingernes budgetter udskydes. Et enkelt budget skal først behandles den 17. april Det indstilles, at bestyrelsen udsætter behandlingen af afdelingernes driftsbudgetter for kommende regnskabsår. Side 10 af 12

11 Referat: Behandling af budgetter udsat til næste møde. 4.3 Afdelingernes henlæggelser Det indstilles, at bestyrelsen drøfter afdelingernes henlæggelser samtidigt med behandling af afdelingernes budgetter. Referat: Behandling af henlæggelserne udsat til næste møde. 4.4 Akacieparkens budget for indeværende år Tilsynet har afgjort sagen Tilsynet har afgjort tvisten vedrørende Akacieparkens budget 2012 /2013. Afgørelsen betyder, at beboernes stiger med 5,81% - et kompromis mellem 2,7% (afdelingsmødet) og 8,62% (organisationsbestyrelsen). Referat: Orienteringen taget til efterretning. 4.5 Fremtidssikringsanalyser Afklaring af den videre proces. Det indstilles, at bestyrelsen beslutter sig for den videre proces. Referat: Behandles på et senere møde. 4.6 Risiko- og tryghedsanalyse af samtlige afdelinger Willis har været på besøg i en del af afdelingerne for at foretage en risiko- og tryghedsanalyse. Der har været en del utilfredshed i nogle af afdelingerne med forløbet. Nærmere orientering på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter spørgsmålet. Referat: De rapporter der er udleveret til nogle bestyrelser, er udkast, som skal rettes til. Dette vil ske i et moderat tempo, idet Jens-Christian i øjeblikket har rigeligt at se til. Domeas navn på rapporterne fremgår fordi det er Domea der har taget initiativ til at få risikoanalyserne gennemført. 4.7 PCB undersøgelse af Er der brugt PCB i nogle af Farumsødals afdelinger ifm opførelsen af bygningerne. Spørgsmålet er aktuelt, idet der er stillet spørgsmål til dette på Vejgårdsparks afdelingsmøde. Ifølge ejendomsmester indeholder tegningerne ikke noget om brug af PCB i elastiske fuger. Det er ikke omtalt, hvilken kvalitet materialer der er anvendt. Jens Christian foreslår, at han kan udtage en prøve (måske flere) på fugerne i Vejgårdspark. Han har kompetencerne til at udtage og emballere prøven, så den kan bringes til analyselaboratorium. Pris pr. prøve er kr. + moms. Nedennævnte er et udpluk fra Miljøstyrelsen fra januar 2011 om emnet: Hvor skal man være opmærksom på, at der kan forekomme PCB i bygninger? PCB er teknisk velegnet til anvendelse i enkelte byggevarer som fx fugemasse, lim, maling o.l., og blev anvendt i perioden , fx i termoruder og fugemasser. På baggrund af foreliggende viden er det vurderingen, at restmængden af PCB i danske bygninger er knyttet til fuger omkring vinduer, facadeelementer af beton, Side 11 af 12

12 dilatationsfuger, altaner m.m. Erfaringer viser, at PCB fra fuger kan spredes i naturen. Hvor meget PCB, der over tid forsvinder fra fx en blød facadefuge, er vanskeligt at fastslå, men der er ingen tvivl om, at indholdet af PCB aftager over tid. Man kan som udgangspunkt ikke se på en fuge, om den indeholder PCB. PCB- fuger er gummiagtige. De blev produceret i flere farvevarianter, men mest udbredt er fuger i farverne grå og sort. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter / træffer beslutning om spørgsmålet. Referat: Jens-Christian Hansen har allerede fået analyseret fugemateriale fra Vejgårdspark. Prøven viste ikke spor af PCB. Dette skal kommunikeres til beboerne. Der foretages ikke yderligere i sagen. 4.8 Ungdomsboligerne Status om lejeledighed er, at der pr. 15. marts 2013 står 1 bolig tom i modsætning til i december 2012, hvor 5 boliger stod tomme. Årsagen er, at vi administrerer, således, at der ikke stilles krav om uddannelse og at der anvendes et andet syn på begrebet med særlige behov. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der arbejdes videre med de beslutninger, som organisationsbestyrelsen besluttede på sidste møde. Referat: Taget til efterretning. 5 Mødeplanlægning Bestyrelsen skal have planlagt møder fremadrettet. Alle bedes derfor medbringe kalendere. Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger mødedato, -tid og -sted for møder og arrangementer i perioden til og med næste ordinære repræsentantskabsmøde. Næste organisationsbestyrelsesmøde aftalt til: Tirsdag den 23. april 2013 kl. 17:00. Hovedemner: Domea 2015 og godkendelse af afdelingsbudgetter. Karin Thomsen har på forhånd meldt afbud. 6 Eventuelt Tom L. Frandsen Referent Side 12 af 12

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag d. 4. juni 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag d. 4. juni 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag d. 4. juni 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum DAGSORDEN TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 4. juni 2012 kl. 16.00 i Domea Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg...

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Morsø Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 7. juni 2012 kl. 10.00, i stillestuen, Refshammersvej 1, 7900 Nykøbing Mors. Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Torsdag den 28. juni 2012 kl. 16.00 Godkendelse af dagsorden... 2 Godkendelse af referat... 2 Boligselskabet Futura Fredericia...

Torsdag den 28. juni 2012 kl. 16.00 Godkendelse af dagsorden... 2 Godkendelse af referat... 2 Boligselskabet Futura Fredericia... Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. juni 2012 kl. 16.00 Mødet blev afholdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia Med efterfølgende repræsentantskabsmøde

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Normann Hansson Palle Theilmann Per Brian Johansen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Normann Hansson Palle Theilmann Per Brian Johansen Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 11. juni 2012 kl. 15.00 i Figenparkens selskabslokaler, Figenvej 18, Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Domea Aabybro...

Læs mere

Rønnede Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 14. marts 2013 kl. 16.00 på Hotel Bregnen, Vordingborgvej 425, Dalby

Rønnede Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 14. marts 2013 kl. 16.00 på Hotel Bregnen, Vordingborgvej 425, Dalby Rønnede Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 14. marts 2013 kl. 16.00 på Hotel Bregnen, Vordingborgvej 425, Dalby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Ringe

Boligselskabet BSB Ringe Boligselskabet BSB Ringe Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 18. marts 2013 kl. 15.00 i Vesterparkens fælleshus, Vesterparken, 5750 Ringe. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ringe... 2 1.1

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Boligselskabet BSB Ringe

Boligselskabet BSB Ringe Boligselskabet BSB Ringe Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 20. marts 2014 kl. 15.00 i Vesterparkens fælleshus, Vesterparken, 5750 Ringe. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ringe... 2 1.1

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 3. juni 2015 kl. 10.00 i Servicecenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 3. juni 2015 kl. 10.00 i Servicecenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Boligselskabet BSB Egebjerg af organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 3. juni 2015 kl. 10.00 i Servicecenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes onsdag, den 20. august 2014 kl.17.00 i afdeling 3`s fælleslokale.

Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes onsdag, den 20. august 2014 kl.17.00 i afdeling 3`s fælleslokale. Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes onsdag, den 20. august 2014 kl.17.00 i afdeling 3`s fælleslokale. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 23. april 2013 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum.

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 23. april 2013 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum. Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 23. april 2013 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Assens

Boligselskabet BSB Assens Boligselskabet BSB Assens af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 14.00 i Fælleshuset, Skjoldvænget 100, 5610 Assens. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Assens... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 69 10. marts 2014 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 69 10. marts 2014 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 69 10. marts 2014 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Domea København Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 26. marts 2013 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Gadekærvej 32, 2500 Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 13.00 i fælleshuset, Tømmergaarden 36, 1. 5600 Faaborg.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 13.00 i fælleshuset, Tømmergaarden 36, 1. 5600 Faaborg. Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 13.00 i fælleshuset, Tømmergaarden 36, 1. 5600 Faaborg. Dagsorden: 1 Domea Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere