Forslag til lokalplan nr. 963 Boligområde ved Egå Møllevej i Skæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til lokalplan nr. 963 Boligområde ved Egå Møllevej i Skæring"

Transkript

1 Den 4. februar 2014 Forslag til lokalplan nr. 963 Boligområde ved Egå Møllevej i Skæring Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 10 til Kommuneplan Forslaget betyder Området må anvendes til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Forslaget kan ses på Borgerservice på Rådhuset, Risskov og Viby Bibliotek Hovedbiblioteket, Mølleparken, Aarhus, Bygningsinspektoratet, Kalkværksvej 10, Aarhus Hjortshøj Kombi-bibliotek, Virupvej 75, Hjortshøj Egå Kombi-bibliotek, Egå Havvej 5, Egå og fra onsdag den 5. februar I henhold til 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller mindre ændringer i gældende planer og ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens 3, stk. 2. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER. Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C, der videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse. Dine muligheder Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du sende dine bemærkninger til Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C, senest den 2. april Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen. Skriv venligst afsendernavn og adresse på brev eller mail. VEND!

2 Lokalplanens indhold For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- og anlægsarbejde. Retsvirkningerne af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Bestemmelserne i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den pågældende dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensationen eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. Med venlig hilsen Anne Schmidt Andersen Side 2 af 3

3 Lokalplan nr. 963 Lokalplan nr. FORSLAG Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Byplanafdelingen Måned 2xxx 963 I offentlig høring fra 5. februar til 2. april 2014 Boligområde ved Egå Møllevej, Skæring Indeholder tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013

4 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer lokalplanens bestemmelser. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås ved Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Tlf Lokalplanen kan ses ved Borgerservice på Rådhuset, Risskov og Viby Bibliotek Tlf Kortgrundlag Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen i samarbejde med: d.a.i arkitekter ingeniører as Holmstrupgårdsvej 20A 8220 Brabrand Vedtagelsesdatoer Forslag til Lokalplan nr. 963 er godkendt af Aarhus Byråd den 22. januar Forslaget er offentlig fremlagt fra den 5. februar til den 2. april 2014.

5 AARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 963 Boligområde nord for Egå Møllevej i Skæring INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Terrænregulering Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Opholdsarealer, hegn og beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af forslaget til lokalplanen Retsvirkninger af lokalplanen TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN Bilag LOKALPLANKORT 1 OG 2... Bilag Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 963

6 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Lokalplanen gælder for et område i den sydvestlige del af Skæring, nord for Egå Møllevej. Lokalplanområdet afgrænses mod nord og øst af eksisterende byområder med parcelhuse. Mod vest og syd grænser lokalplanområdet op til det åbne land med jordbrugsarealer. Lokalplanområdet har et samlet areal på ca m 2. Arealerne var ved planens udarbejdelse privatejede og beliggende i landzone. Beskrivelse af området Lokalplanområdet er ca. 720 meter langt fra øst til vest og ca. 200 meter bredt på det bredeste sted fra nord til syd. Terrænet falder jævnt ca. 8 m mod øst. Lokalplanområdet i udkanten af Skæring imellem Skæring Bæk og Hjortshøj Bæk Lokalplanområdet mod nordvest Lokalplanområdet mod sydøst. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 963

7 3 Diagram, der viser de eksisterende ejendomme. I lokalplanområdet ligger de eksisterende ejendomme, Egå Møllevej 6, 8, 46 og 46A, som alle bevares og indgår i lokalplanen. Der har tidligere været gartneri med store drivhuse på den østlige del af lokalplanområdet. Drivhusene er i dag fjernet, og arealerne bruges som landbrugsjord. De resterende arealer har indtil nu været anvendt som græsarealer. Gammelt luftfoto, der viser det gamle Vorrevang Gartneri. I forgrunden ses Egå Møllevej 6. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 963

8 4 Planens baggrund og mål Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra de private grundejere, der ønsker at anvende området til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Illustrationen på næste side viser et eksempel på, hvordan området kan bebygges og indrettes med en blanding af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Planens hovedtræk Ny bebyggelse Lokalplanen gør det muligt, at opføre et nyt boligområde med mulighed for både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelser. Den maksimale etageantal er 2 og den maksimal højde er 8,5 m. Lokalplanen indeholder 3 delområder: Delområde I: Delområdet omfatter de eksisterende ejendomme, Egå Møllevej 6, 8, 46, 46A og 48. Udover de eksisterende ejendomme er det muligt at etablere 58 nye parceller med en bebyggelsesprocent på 30. Delområde II: I delområdet kan der opføres en tæt-lav boligbebyggelse eller åben-lav boligbebyggelse. Der kan opføres ca. 65 tæt-lave boliger, i form af række-, kæde-, gård- og klyngehuse. I området må maksimalt opføres m 2 etageareal, det svarer til en bebyggelsesprocent på 40. Her gælder også, at delområdet i princippet skal udstykkes som én samlet ejendom. Ved yderligere udstykning af delområdet til tæt-lav boligbebyggelse gælder, at ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 125 m 2. Bliver der ikke opført en tæt-lav bebyggelse gælder samme bestemmelser som i delområde I. Ved åben-lav er det muligt at etablere 19 parceller. Delområde III: Omfatter områder, der er udlagt til fællesarealer. Disse arealer er placeret spredt i lokalplanområdet. Mod nord, ca. midt i området, skal der etableres et større areal på ca m 2. På dette areal skal der placeres en mindre transformerbygning. Fra dette fællesareal etableres der en skolesti med forbindelse til boligområdet Munkevænget, nord for lokalplanområdet. På alle disse arealer kan grundejerforeningen etablere anlæg til fælles formål, såsom legepladser, petanquebaner mm. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 963

9 5 Illustrationsplanen viser et eksempel på, hvordan lokalplanområdet kan udbygges. Bebyggelsesregulerende linjer Lokalplanen regulerer bebyggelsen i forbindelse med følgende forhold, der er vist på kortet nedenfor: Spildevandsledning er markeret med blåt, byggelinje på 2 m til hver side. Regnvandsledning der bliver nedlagt er vist med grønt. Kloakledninger er vist med gult, nordlige og østlige del flyttes, sydlige bliver liggende, med byggelinje på 2 meter til hver side. Diagram, der viser de beskrevne ledninger. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 963

10 6 Støj Støjberegninger viser, at lokalplanområdet er belastet af trafikstøj fra Egå Møllevej. Der skal derfor etableres en støjafskærmning. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at der skal etableres en støjskærm, der skal fremstå grøn med planter. Det kan f.eks. være efeu og andre klatrende planter. Eksempler på støjafskærmning Bebyggelsens udseende For den tæt-lave boligbebyggelse gælder, at boliger skal fremstå i samme materialer og farver og med samme taghældning. Mindre bygninger må udføres i andre materialer og med en anden taghældning, hvis der kan opnås en god helhedsvirkning. Inden for lokalplanområdet må der på tage eller til energiproducerende anlæg, ikke benyttes blanke og reflekterende materialer, som kan give anledning til væsentlige gener for naboer og øvrige omgivelser. Beplantning og grønne områder Levende hegn Mod vest og sydvest er et levende hegn plantet af Hedeselskabet. I det levende hegn forefindes syrener, hyld, tjørn mm. Dette levende hegn bibeholdes som overgang til det åbne land. Beplantningsbæltet må dog udtyndes og udbygges med tjørn, benved, vildæble, hassel, æblerose, syrener, hyld, fuglekirsebær og lignende hegnsplanter. Private haver må ikke udover støjafskærmningen afgrænses mod omgivelserne af faste hegn, men kan afgrænses med hække og lignende. Regnvand skal ledes til forsinkelsesbassin uden for lokalplanområdet. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 963

11 7 Veje og stier Lokalplanområdet får hovedadgang fra Egå Møllevej med en stamvej. Denne stamvej har et 10 m bredt vejudlæg, der indeholder vejbane, fortov og rabat i begge sider. Der vil også blive etableret fartdæmpere på vejen for at sikre en lav hastighed i området, og fordi der er boliger, som har direkte udkørsel til denne vej. Fra stamvejen tilsluttes blinde boligveje. Der etableres en stiforbindelse fra fællesarealet mod nord til boligområdet ved Munkevænget. Stien udlægges i et 3 m bredt areal med en belagt sti, der er 1,75 m bred. Der opsættes fartdæmpende pullerter. Stien anlægges for at etablere en sikker skolesti fra det nye boligområde. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 963

12 8 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at at området anvendes til åben-lav eller åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, beliggenheden af fælles opholdsarealer for områdets beboere fastlægges og der oprettes en grundejerforening til at varetage fællesopgaver i området. 2. Område og opdeling Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet, og omfatter jf. matrikelkortet følgende matrikelnumre: 11p, 11u, 13p, 14e og del af 13c og 13g Skæring by, Egå samt alle parceller der efter den 7. april 2013 udstykkes i området. Se fodnote 1. Lokalplanområdet er opdelt i delområderne I, II og III som vist på lokalplankortet. Se fodnote 1. Med den offentlige bekendtgørelse af byrådets endelige vedtagelse af planen er lokalplanområdet overført fra landzone til byzone. Der er landbrugspligt på matr. nr. 11p, 11u, 13g og 14e Skæring by, Egå. Ejendommen skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil den tages i brug til det, planen bestemmer. Se fodnote 2 1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 2 Ophævelse af landbrugspligten sker ved erklæring fra landsinspektør i forbindelse med ejendommens udstykning. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 963

13 9 Matrikelkort mål 1:5000 Lokalplangrænse Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 963

14 10 3. Anvendelse Delområde I Stk. 1. Stk. 2. Delområdet er udlagt til åben-lav boligbebyggelse (fritliggende parcelhuse til helårsbeboelse). Se fodnote 3. På hver grund må kun opføres eller indrettes én bolig. Delområde II Stk. 3. Delområdet er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse (helårsbeboelse) i form af række-, kæde-, gård, klyngehuse og lignende med tilhørende fællesfaciliteter (se lokalplankort 1) eller åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende parcelhuse til helårsbeboelse (se lokalplankort 2). Se fodnote 3. Delområde III Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Delområdet er udlagt til fælles friareal for samtlige beboere i lokalplanområdet. På dette areal må grundejerforeningen (se 13) etablere anlæg til fælles formål, herunder affaldsøer/genbrugspladser og lignende. På det centrale areal (ved det nordlige skel) kan placeres mindre bygninger/anlæg til kvarterets tekniske forsyning. 4. Udstykning Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 3. Udstykning inden for delområderne I og II skal i princippet ske som vist på lokalplankortene 1 og 2. I delområde I må ingen grunde ved udstykning, arealoverførsel eller på anden måde udstykkes med en størrelse mindre end 700 m 2. Anvendes delområde II til åben-lav parcelhusbeyggelse, må ingen grunde ved udstykning, arealoverførsel eller på anden måde udstykkes med en størrelse mindre end 700 m 2 Anvendes delområde II til tæt-lav bebyggelse, må ingen grunde udstykkes med en mindre størrelse end 125 m 2. 3 I henhold til byggelovgivningen er erhverv tilladt i egen bolig, når erhvervet udøves af beboerne uden fremmed medhjælp, og ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes. Som eksempler på sådanne erhverv kan nævnes frisør, advokat,- revisor,- tegnestue- og lægevirksomhed og lignende liberale erhverv samt dagpleje og lignende. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 963

15 11 5. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra en tilslutning til Egå Møllevej som vist på lokalplankortet. På lokalplankortet er med bogstaver vist de arealer, der er udlagt til: Vej A A A...10,0 m bred Veje B...8,5 m bred Veje C...8,0 m bred Vendeplads, mrk. V Sti, mrk. s-s...3,0 m bred Se fodnote 4. Vej A A skal på sigt også være adgangsvej til ejendomme uden for lokalplanområdet. Det drejer sig om ejendommene Egå Møllevej 48, 50A, 50B, del af 50C og 52, der ved lokalplanlægning kan overføres til byzone og udstykkes. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Veje og stier skal i videst muligt omfang tilpasses eksisterende terræn. Eksisterende bebyggelse på ejendommene Egå Møllevej 6 og 8 skal ved udstykning have ny vejadgang via vej B-B. Eksisterende bebyggelse på ejendommene Egå Møllevej 46 og 46A skal ved udstykning have ny vejadgang via vej A A A. Der skal ved vej- og stitilslutninger samt ved vejkurver sikres oversigt i henhold til gældende vejregler. I tilknytning til udlæg af blinde veje, inden for området, skal der sikres vendemulighed for mindre lastbiler (renovationsvogne og flyttevogne) som det er vist på lokalplankortet. Anvendes delområde II til tæt-lav boligbebyggelse skal der reserveres areal til parkeringsformål i overensstemmelse med "Retningslinjer for anlæg af Parkeringsarealer i Aarhus Kommune" 6. Teknisk forsyning Stk. 1. Stk. 2. Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Nybyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, hvorved forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse opfylder 4 Der skal jf. vejlovgivningen fremsendes et projekt for de nævnte veje og stier til godkendelse hos Aarhus Kommune, Trafik og Veje. Før vejprojektet er approberet kan der ikke udstedes byggetilladelse. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 963

16 12 de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. Se fodnote Terrænregulering Terrænregulering i byggemodningsfasen Stk. 1. Det er i forbindelse med byggemodning kun tilladt at terrænregulere indtil 0,5 m i forhold til eksisterende terræn. Se fodnote 6. Til udligning af eventuel terrænforskel mellem vej/sti og eksisterende terræn kan der dog reguleres med mere end 0,5 m, såfremt terrænet gives en jævn hældning på maks. 1:4. Stk. 2. Der kan foretages terrænregulering på mere end 0,5 m hvis reguleringen er nødvendig til anlæg af regnvandsbassiner og støjvolde. Terrænregulering i forbindelse med byggeri Stk. 3. Der er kun tilladt en terrænregulering på indtil 0,5 m. Terrænregulering må ikke foretages nærmere skel end 0,5 m. I en afstand mellem 0,5 og 2,5 m fra skel skal terrænet ved regulering gives en jævn hældning. Stk. 4. På grunde med et terrænfald på 1,5 m eller derover i byggefeltet, må grunden ikke planeres for at tilpasse sig bebyggelsen, men bebyggelsen skal tilpasse sig det eksisterende terræn. 8. Bebyggelsens omfang og placering m.m. Delområde I Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. Ejendommens andel i fællesarealer delområde III - kan ikke medregnes ved beregning af etagearealet. Se fodnote 7. Stk. 2. Bygninger må højst opføres i 2 etager foruden eventuel kælder Da byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, vil der i henhold til Planlovens 19, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra 6, stk. 1. Ansøgning om at regulere terræn mere end 0,5 m skal indsendes samtidig med byggemodningsprojekt til Bygningsinspektoratet. Omfanget af terrænreguleringen skal fremgå af projektet. Med denne bestemmelse er der gjort brug af den i Bygningsreglementet 2010, bilag 1, afsnit B.1.1.2, stk. 2, nr. 1 nævnte mulighed for at sikre, at andel i fælles friareal ikke medregnes i grundens areal Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 963

17 13 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 m over terræn (målt i forhold til terræn efter byggemodning eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger må ikke opføres nærmere skel mod stier og fællesarealer end 0,50 m. Mod eksisterende boligbebyggelse mod nord skal holdes en afstand på 3 m til skel. Denne afstandslinje gælder al bebyggelse. Endvidere er det skrå højdegrænseplan gældende. Der er som vist på lokalplankort 1 udlagt afstandslinjer ved ledninger, hvor der ikke må bygges. Delområde II Følgende gælder ved tæt-lav anvendelse af delområdet. Ved åbenlav anvendelse gælder ovenstående 8, stk. 1. stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9 Stk. 10. Stk. 11. Der må i delområde II maksimalt opføres m 2 etageareal. Se fodnote 8. Ny boligbebyggelse skal placeres i overensstemmelse med de på lokalplankort 1 viste byggefelter. Der må etableres altaner til de enkelte boliger og altaner kan opføres uden for byggefelterne. Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger må kun placeres, enten som fritliggende bygninger efter bygningsreglementet, eller som sammenbyggede med boligen, eller som indbyrdes sammenbyggede bygninger. Disse udhuse/småbygninger kan opføres uden for byggefelterne. Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger må ikke opføres nærmere skel mod stier og fælles friarealer end 0,50 m. Bygninger må højst opføres i 2 etager foruden eventuel kælder. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 m over terræn (målt i forhold til terræn efter byggemodning eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Stk. 12. I tilknytning til hver bolig på terræn skal der være et udendørs, solorienteret og privat opholdsareal på mindst 10 m 2. 8 Det angivne etageareal svarer tilnærmelsesvis til en bebyggelsesprocent på 40 beregnet af storparcellens areal uden tillæg af andele af eksterne fællesarealer i henhold til bygningsreglementet. Opmærksomheden henledes på, at det maksimalt tilladte antal m 2 etageareal formentlig ikke vil kunne opføres ved byggeri alene i 1 etage. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 963

18 14 Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 13. Mindre bygninger/anlæg til kvarterets tekniske forsyning må kun placeres som vist på lokalplankortet. 9. Bebyggelsens udseende Delområde I Stk. 1. Stk. 2. På beboelsesbygninger skal tagets hældning med det vandrette plan være mellem 0 og 45 grader ved bebyggelse i 1 etage og 1 etage med udnyttelig tagetage, og 0 og 20 grader ved bebyggelse i 2 etager. Tagterrasser må ikke etableres nærmere end 5 m fra skel. Delområde II Følgende gælder ved tæt-lav anvendelse af delområdet. Ved åbenlav anvendelse gælder ovenstående 9 stk. 1. og stk. 2. Stk. 3. Boliger skal fremstå i samme materialer og farver samt med samme taghældning. Vinterhaver, udestuer, udhuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger må udføres i andre materialer og med en anden taghældning, hvis der kan opnås en god helhedsvirkning. Stk. 4. Anlæg til indvinding af solenergi skal opsættes efter et ensartet princip, så der opnås en god helhedsvirkning. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 5 Blanke og reflekterende tagmaterialer, herunder anlæg til indvinding af solenergi, må på grund af gener for omgivelserne ikke anvendes. På mindre bygningsværker såsom carporte, garager, udhuse og lignende, er det tilladt at benytte sådanne materialer, såfremt disse er inddækket på en sådan måde, at de ikke er til gene for omgivelserne. Endvidere er det tilladt at benytte glasmaterialer på drivhuse og lignende. Stk. 6. Stk. 7. Skiltning og reklamering på en ejendom må kun finde sted i forbindelse med de erhverv der i henhold til byggelovgivningen kan drives fra egen bolig. Skiltet må alene omfatte firmanavn og bomærke, og højst have en udstrækning på 0,25 m 2. Skiltet skal placeres enten ved ejendommens indkørsel eller på bebyggelsens facade. Anlæg til indvinding af solenergi skal fremstå som et eller flere rektangler eller kvadrater på den enkelte tagflade eller vægflade. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 963

19 15 Stk. 8. Arealet af anlægget må maksimalt udgøre 50 % af hver tagflade eller vægflade. Der kan gives tilladelse til anlæg med et større omfang f.eks. hele ejendommens tagflade, såfremt anlægget opføres som en integreret del af bygningens arkitektur. Stk. 9. Stk. 10. Stk. 11. Ved etablering af anlæg til indvinding af solenergi på tage med en hældning på 10 grader eller mere, skal anlægget placeres på det enkelte tags primære tagflade med samme hældning som taget. Anlægget må ikke være hævet mere end 15 cm over tagfladen. Se fodnote 9. Såfremt der etableres et anlæg til indvinding af solenergi eller lignende på bygninger med taghældninger under 10 grader, må anlægget højst rage 1,0 m op over tagets højeste punkt, og anlægget skal placeres mindst 1,0 m fra tagkant. Såfremt anlæg til indvinding af solenergi på bygninger med taghældninger under 10 grader skærmes bag en brystning, må anlægget føres ud til brystningen. Stk. 12. Der må ikke opsættes parabolantenner med en større diameter end 1,0 m. Stk. 13. Stk. 14. Almindelige udendørs radio- og tv-antenner - herunder parabolantenner må hvis de anbringes på bygninger højst rage 1,00 m op over disses højeste punkt. Fritstående antenner må ikke gives en større højde end 8,5 m, og må ikke placeres nærmere skel end 2,5 m. 10. Opholdsarealer, hegn og beplantning Stk. 1. Der skal etableres en støjafskærmning mellem Egå Møllevej og delområde I. Den skal placeres i princippet som vist på lokalplankortet. Afskærmningen skal udføres som skærm. Afskærmningen skal begrønnes med f.eks. alm. Vildvin (Parthenocissus Inserta), Efeu (Hedera Helix Hevil og alm. Gedeblad (Lonicera Periclymenum Loly ). Stk. 2. Støjskærmen opføres med en højde på 1,8 m over kørebaneniveau. Se fodnote Der kan således ikke opsættes anlæg på f.eks. kviste. Hvis bytavlen flyttes og hastigheden på Egå Møllevej dermed sænkes vil det være muligt at reducere højden på støjskærmen på baggrund af en støjundersøgelse. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 963

20 16 Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6 Private haver må ikke afgrænses mod omgivelserne af faste hegn (bortset fra støjskærmen). Der må dog etableres fast hegn eller mindre mur (indblikshegn) ved terrasser og ikke nærmere end 1 m fra skel. Eksisterende beplantningsbælte/levende hegn, langs lokalplanens grænse mod vest og sydvest, skal bevares som afgrænsning mod det åbne land. Beplantningsbæltet må udtyndes ned til 2,0 meters bredde og tilpasses den kommende bebyggelse. Ligeledes må det levende hegn udbygges med f.eks. syrener, hyld, tjørn, benved, vildæble, hassel, æblerose, syrener, hyld, fuglekirsebær og lignende. Eventuelle affaldsøer og genbrugspladser skal afskærmes og begrønnes med en stedsegrøn beplantning. Mindre bygninger/anlæg til kvarterets tekniske forsyning skal omgives af et plantebælte på min. 3 m eller begrønnes med en stedsegrøn beplantning. 11. Støjforhold Stk. 1. Stk. 2. Ved opførelse af nyt boligbyggeri skal det sikres, at det konstante udendørs støjniveau på bebyggelsen og opholdsarealer, ikke overstiger L den 58 db fra trafikstøj. Ved etablering af virksomheder jf. 3, skal det sikres, at virksomhederne ikke påfører omgivelserne et støjniveau, som overstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. 12. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Generelt gælder, at ny bebyggelse inden for lokalplanområdet ikke må tages i brug før: Den i 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted. De i 5 nævnte veje og stier er anlagt. Se fodnote 11. Delområde III er anlagt. Se fodnote Såfremt anlæg af friarealer, plantebælter, veje, stier m.v. ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres forinden ibrugtagen af bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en nærmere fastsat tidsfrist. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 963

21 17 Specielt gælder, at ny bebyggelse på grundene langs Egå Møllevej ikke må tages i brug, før: Den i 10 nævnte støjafskærmning er anlagt på strækningen som det er vist på lokalplankortet. Det ved beregning er eftervist, at de i 11 nævnte støjkrav er overholdt. Specielt gælder for delområde II ved tæt-lav anvendelse at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før: Der er anlagt en efter Aarhus Kommune, Teknik og Miljøs skøn passende del af de i 5 nævnte veje, stier og parkeringspladser. Der er anlagt en efter Aarhus Kommune, Teknik og Miljøs skøn passende del af delområde IV. Se fodnote 12. Der efter Aarhus Kommune, Teknik og Miljøs skøn er anlagt en passende del af veje, stier [og parkeringspladser] på storparcellen, og som hører til den pågældende byggeetape. Ligeledes skal en passende del af det fælles opholdsareal på storparcellen være planeret og tilsået med græs. Se fodnote Grundejerforening Stk. 1 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Der skal stiftes en forening til at varetage de fælles grundejerinteresser i lokalplanområdet. Se fodnote 13. Grundejerforeningen skal efter krav fra Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Grundejerforeningen skal efter krav fra Planlægning og Byggeri sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger. Grundejerforeningen skal overtage og vedligeholde lokalplanområdets fællesarealer delområde III samt lokalplanområdets veje og stier. 12 Såfremt anlæg af friarealer, plantebælter, veje, stier m.v. ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres forinden ibrugtagen af bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en rimelig tid. 13 Supplerende bestemmelser om grundejerforening og parcelforeninger findes i deklarationen, der er udarbejdet for lokalplanområdet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 963

22 18 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har vedtaget. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammeområde BL, og ligger i landzone. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan nr. 963 udskilles et nyt rammeområde BO fra den eksisterende ramme. Hertil kommer at, de allerede bebyggede parceller nord for Egå Møllevej, Egå Møllevej 48, 50A, 50B, 50C (del heraf) og 52 bliver omfattet af et nyt rammeområde BO. Lokalplanen kan derfor kun gennemføres i den foreliggende udformning efter byrådets godkendelse af et tillæg til kommuneplanen. Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2009 for Aarhus Kommune. Tillægget er gengivet som bilag sidst i hæftet. Kommuneplanens rammer Lokalplanområdet Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 963

23 19 Anden fysisk planlægning Lokalplanområdet er ikke omfattet af nogen gældende lokalplan eller byplanvedtægt. Overordnede vej- og stiforhold Oversigt over veje og stier i området. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 963

24 20 Lokalplanområdet skal have vej tilslutning til Egå Møllevej. Fra Egå Møllevej er der mod vest forbindelse til E45 og mod øst forbindelse til Skæring by og Grenåvej. Fra Grenåvej er der forbindelse til det overordnede vejnet i Aarhus Kommune. Aktuelt er der en hastighedsbegrænsning på 80 km/t på Egå Møllevej. Byzonetavlen er placeret ved lokalplanens østende, umiddelbart vest for adgangen til Egå Møllevej 63. Mod nord midt på grunden etableres en cykel og gangsti til Munkevænget. Denne stiforbindelse sikrer sammenhæng med stiforbindelser i de eksisterende boligområder, skolen m.m. Der etableres også en mindre sti fra området og til Egå Møllevej. Det er den gamle indkørsel til Egå Møllevej 46 og 46A. I forbindelse med projektering og udførelse af vejen skal der særlig fokus på oversigtsforholdene i forbindelse med udkørsel til Egå Møllevej. Arkæologiske forhold Moesgård Museum har foretaget arkivalsk kontrol i arkiverne og gennemgået gamle kort for en vurdering af de arkæologiske interesser i forbindelse med eventuel udarbejdelse af lokalplanen. Området er beliggende i et landskab naturligt afgrænset mellem Hjortshøj og Skæring bæk nær kysten til Århus bugt. Der er ingen registrerede fortidsminder på arealet. På omkringliggende arealer er der imidlertid registreret mange bopladsfund fra den yngre stenalder. Nord for er der i Kastrup og Virup skov en bevaret klynge af gravhøje fra sten- og bronzealder. Museet vurderer på baggrund af ovenstående, at der kan være risiko for, at man ved et kommende jordarbejde kan støde på jordfaste fortidslevn, der vil være omfattet af Museumslovens 27. Museet vil anbefale, at man i god tid forud for jordarbejderne får foretaget en arkæologisk prøveudgravning af de områder, der vil blive berørt heraf. Skulle der ved et kommende jordarbejde fremkomme et jordfast arkæologisk levn som kulturlag, ildsteder, affaldsgruber, skal jordarbejdet standses i det omfang de arkæologiske levn berøres, og museet skal underrettes (Museumslovens 27), Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til, om jordarbejdet kan fortsætte eller om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse. Kystzonen Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen. Ifølge Lov om planlægning 16, stk. 3 skal der i lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen redegøres for den visuelle påvirkning af omgivelserne. Det er vurderet, at ny bebyggelse inden for lokalplanområdet i begrænset omfang vil kunne ses fra kysten, men den nye bebyggelse vil ikke medføre en væsentlig ændret visuel påvirkning af omgivelserne, eftersom den nye bebyggelse med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m ikke afviger væsentligt fra den eksisterende bebyggelses højde. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 963

25 21 Forureningsforhold - Jord Natur og Miljø, Virksomheder og Jord har pr. 10. juli 2012 oplysninger om, at der på matr.nr. 11p, 11u, 13d, 13l og 13m Skæring By, Egå tidligere har været gartnerier, frugtplantager m.v. Der foreligger endvidere oplysninger om flere olietanke på matr.nr. 13d Skæring By, Egå. Ejer oplyser, at disse tanke er fjernet. På matr.nr. 14e Skæring By, Egå har der været autoværksted og lakeringsanlæg. Alle matriklerne er gennemgået af Århus Amt/Region Midtjylland, som har truffet afgørelse om, at der ikke er kortlægningsgrundlag på disse ejendomme. Hele lokalplanområdet ligger uden for et områdeklassificeret område. Overskudsjord/byggeaffald Jordhåndteringen fra de tidligere gartnerigrunde skal ske efter nærmere aftale med Natur og Miljø, Virksomheder og Jord. Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Aarhus Kommunes Jordflytningsregulativ, og bortskaffelse af byggeaffald skal ske i henhold til Aarhus Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser. Bygge-anlægsarbejde, følsom arealanvendelse Jf. 72 b i lov om forurenet jord skal det ved følsom arealanvendelse sikres, at det øverste 50 cm s jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning. Støjmæssige forhold De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbestemmelser. Lokalplanområdet vil primært være støjbelastet af trafikstøj fra Egå Møllevej. Ifølge kommuneplanens støjbestemmelser må boligbebyggelse maksimalt udsættes for et støjniveau fra vejtrafikstøj på L den 58 db. For at kunne optage de nødvendige bestemmelser vedrørende støj i lokalplanen er der blevet udarbejdet en støjredegørelse, der redegør for hvordan kommuneplanens støjbestemmelser kan overholdes. Støjredegørelsen tager udgangspunkt i følgende forudsætninger vedrørende Egå Møllevej: ÅDT køretøjer pr. døgn Vejkategori E jf. Miljøstyrelsens vejledning Der skal regnes med en hastighed på 50 km/t øst for byzonetavlen (inden for byzonen) og med en hastighed på 80 km /t vest for byzonetavlen. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 963

26 22 Støjredegørelsen viser, at der skal etableres en 1,8 meter høj støjskærm mod Egå Møllevej langs lokalplanens delområde I, for at overholde kommuneplanens støjbestemmelser. Dermed er opholdsarealer på grundene langs vejen ikke påvirket af støj over grænseværdien. Der vil dog være en støjpåvirkning over grænseværdien på bygningers 1. sal. Umiddelbart viser støjundersøgelsen, at huse i to plan minimum skal placeres 17 meter fra vejmidten. Det er dog bygherres ansvar, at påvise at støjgrænser overholdes ved ansøgning om byggetilladelse. Miljøvurdering For lokalplaner og kommuneplantillæg, der er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, foretages en screening. Ved lokalplanlægning i Aarhus Kommune anvendes et screeningsværkstøj i form af en tjekliste til vurdering af lokalplanens indvirkning på miljøet. Lokalplanen vurderes i forhold til påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, lovens bilag 3 og 4 samt Aarhus Kommunes højhuspolitik. Her afgøres også, hvorvidt planen vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet ud fra et bredt miljøbegreb. I afgørelsen indgår hensynet til kriterierne i lovens bilag 2 (bl.a. forhold vedrørende planens karakteristika samt kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt). I henhold til 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller mindre ændringer i gældende planer og ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens 3, stk. 2. De væsentligste påvirkninger er vurderet ud fra kriterierne i bilag 2 i form af både varige påvirkninger og kumulative forhold. De vurderede påvirkninger berører emnerne: Spildevand, grundvand, virksomheder, jordforurening og -håndtering, trafik (særskilt for trafikstøj), samt kystnærhedszone. Påvirkningerne er vurderede til ikke at være væsentlige. For disse og øvrige forhold er der detaljerede vurderinger i lokalplanens redegørelse. Kollektiv trafik Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes området blandt andet af busruterne 100 (Odder-Hornslet), 120 (Aarhus-Grenå) og 123 (Aarhus-Ebeltoft) på Grenåvej (afstand 300 m) samt af Grenåbanen (tog) med standsningssted i Hjortshøj (2,4 km). Skoleforhold Ved lokalplanens udarbejdelse ligger området i Virupskolens distrikt. Virupskolen har adresse: Virupvej 75. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 963

27 23 Der gøres opmærksom på, at skolevæsenets planlægning for bydelen kan medføre ændringer i de enkelte skolers oplande. Institutionsforhold I nærheden af lokalplanområdet findes ved planens udarbejdelse følgende institutioner: Dagtilbud med afdelinger på følgende adresser: Østergårdstoften 1, Kankbøllevej 12, Skovager 1, Smedebakken 16. SFO med afdelinger på følgende adresse: Virupvej 75 (skole) Fritidsklub med afdelinger på følgende adresse: Skovager 4 Tilladelse fra andre myndigheder Lokalplanens gennemførelse kræver ikke tilladelse fra andre myndigheder. Teknisk forsyning Elforsyning sker fra: Energiselskabet NRGi, Dusager 22, 8200 Aarhus N, Vandforsyning sker fra: Varmeforsyning kan ske fra: Aarhus Vand A/S, Bautavej 1, 8210 Århus V. Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus, Bautavej 1, 8210 Aarhus V, Ny bebyggelse kan tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 963

28 24 Aarhus Byråd har besluttet, at nybyggeri i kommunen skal opføres som lavenergibebyggelse efter bestemmelserne i bygningsreglementet. Kloakforsyning sker ved: Aarhus Vand A/S Bautavej Aarhus V Spilde- og regnvandsforsyning Spildevand skal tilkobles eksisterende spildevandsledninger inden for lokalplanområdet og afledes til Egå Renseanlæg. Nogle af de eksisterende spildevandsledninger indenfor lokalplanområdet skal omlægges efter aftale med lodsejer/byggemodner. Regnvand skal afledes til Hjortshøj Bæk. Aarhus Vand arbejder på, at etablere ét regnvandsbassin fælles for lokalplanområdet samt eksisterende boligområder Munkevænget og Munkeparken. Regnvandsbassinet planlægges etableret på areal umiddelbart syd for Egå Møllevej. Anlægsarbejdet må ikke påbegyndes før der er meddelt udledningstilladelse til overfladevand efter Miljøbeskyttelseslovens 28. Ansøgningen indsendes til: Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Grøndalsvej 1D, 6260 Viby J. Der må ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige forhold, før der er opnået udledningstilladelse fra Aarhus Kommune, Natur og Miljø. Byggeri Ansøgning om byggeri i området skal indsendes til Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Planlægning og Byggeri, tlf Veje Ansøgning om godkendelse af et teknisk projekt for nye vejanlæg i lokalplanområdet (lokalplanene 5, stk. 2) skal jf. privatvejsloven fremsendes til Aarhus Kommune, Trafik og Veje, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Trafik og Veje, telefon Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 963

29 25 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af forslaget til lokalplanen Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbudet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større byggeeller anlægsarbejde. Retsvirkninger af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Lokalplanen indeholder i 2 bestemmelse om, at lokalplanområdet overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår af bl.a. af Lov om Planlægning 47 A. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensation eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplan nr. 963

30 26 Lokalplanens retsvirkninger Lokalplan nr. 963

31 1111 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområdet BL samt landzonearealer i det åbne land. I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan nr. 963 har det vist sig, at rammerne for BL (blandet bolig og erhverv) er baseret på den eksisterende landsbystruktur. I det konkrete område er der ikke mange reminiscenser af landsbyen tilbage og det er ikke fundet hensigtsmæssigt at fastholde muligheder for erhverv som et arealudlæg til blandet bolig og erhverv giver og man har imødekommet et ønske fra ejerne om at ændre områdets status til rent boligområde. Dette betyder, at der skal udskilles et nyt rammeområde fra BL. Det nye rammeområde får betegnelsen BO, og i lighed med lignende boligbebyggelser ændres desuden etageantallet fra 1½ til 2 sådan, at tidens byggeskik kan imødekommes. Dertil kommer at Aarhus Byråd har besluttet, at den bebyggede enklave ved Egå Møllevej, der grænser op til lokalplanområdet, skal omfattes af et rammeområde til åben-lav boligformål. Ejendommene Egå Møllevej 48, 50A, 50B, 50C (del heraf) og 52 bliver omfattet af et nyt rammeområde BO til åben-lav boligbebyggelse. Jf. Lov om planlægning, 5b, stk. 1 overføres på denne baggrund landzonearealer i det åbne land til rammeområde BO. Arealudlægget ligger bag eksisterende by og har ingen visuel påvirkning af oplevelsen af kysten. Ændringen af udstrækningen af de pågældende rammeområder sker ved at justere grænsen mellem områderne som vist på rammekort til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. På samme kort er det nye rammeområde til boligformål vist. Tillæg til kommuneplanen Lokalplan nr. 963

32 2 Rammebestemmelserne for de nye rammeområder BO og BO har følgende ordlyd: Rammeområde BO 1 Lav bolig Anvendelsen er fastlagt til boligformål i form af lav boligbebyggelse Bebyggelse må kun opføres som åben-lav boligbebyggelse. I områdets sydvestlige hjørne er det dog muligt på et mindre areal at anvende området til tæt-lav boliger. Maksimalt etageantal: 2 etager. Maksimal bygningshøjde: 8,5 m Maksimal bebyggelsesprocent: 30, for den enkelte ejendom. For tæt-lav boligbebyggelse er den maksimale bebyggelsesprocent dog 40. Tillæg til kommuneplanen Lokalplan nr. 963

33 3 Rammeområde BO 2 Åben lav bolig Anvendelsen er fastlagt til boligformål i form af fritliggende énbolighuse Bebyggelse må kun opføres som åben-lav boligbebyggelse. Maksimalt etageantal: 2 etager. Maksimal bygningshøjde: 8,5 m. Maksimal bebyggelsesprocent: 30, for den enkelte ejendom.. Eksisterende rammeområde: Rammeområde BL 12 Byzonelandsby Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og erhvervsformål I rammeområdet kan kun tillades virksomheder indenfor virksomhedsklasserne 1-2. Maksimalt etageantal: 1,5 etager. Maksimal bygningshøjde: 8,5 m Maksimal bebyggelsesprocent: 30 for den enkelte ejendom. Grunde må ikke udstykkes med en mindre størrelse end 500 m². Bebyggelsesprocenten gælder for ejendomme der udelukkende anvendes til boligformål. For et areal til tæt-lav boligbebyggelse er den maksimale bebyggelsesprocent dog 40. For øvrige ejendomme må bebyggelsesprocenten være 45 for den enkelte ejendom. Tillæg til kommuneplanen Lokalplan nr. 963

34

35 SIGNATURFORKLARING Lokalplangrænse Delområdenummer I 14 Vej- og stiudlæg Delområdegrænse V Støjskærm M j ve ke C I A 2 12 III 2 Principiel udstykning Byggelinier, ledninger Fælles friareal Byggefelt med etageangivelse Transformer TR B 2 II V III B 2 M un TR C V ke III 2 Alternativ anvendelse Se Lokalplankort 2 10 III 9 et 46A V væ ng s-s 10 Vejbyggelinie / oversigtsarealer C 2 9 Stibetegnelse s-s B Principiel stiudlæg Deklarationsområde, afstandslinie pga. stråtag k ba ke un 14 2 Vendeplads/rundkørsel Plantebælte, eksisterende V III Vejbetegnelse A-B Hjo rts 46 I 50C Mu nke V hø jve j par ken C 8 A B 50B III 50A Egå Møllevej 1 A C 8 C III B C V I m 5 Lokalplan nr. 963 Lokalplankort 1 1 PLANLÆGNING OG BYGGERI Mål: 1:2000 Dato: 12. dec Tegnet af: d.a.i. BYPLANAFDELINGEN

36

37 SIGNATURFORKLARING SIGNATURFORKLARING Lokalplangrænse I I A-B Delområdenummer Lokalplangrænse Vej- og stiudlæg Delområdegrænse Vejbetegnelse Støjskærm Vendeplads/rundkørsel Delområdenummer Delområdegrænse Plantebælte, eksisterende Vejbetegnelse V Vendeplads/rundkørsel Principiel udstykning Principiel stiudlæg Deklarationsområde, afstandslinie pga. stråtag Plantebælte, eksisterende Stibetegnelse Vejbyggelinie / oversigtsarealer Principiel udstykning Vej- og stiudlæg Fælles friareal Fælles friareal Byggelinier, ledninger Byggefelt med etageangivelse Transformer TR 14 V 14 III C I C 13 C C 12 II V C C V V III 11 TR V 10 I m Lokalplan nr. 963 Lokalplankort 2 6 PLANLÆGNING OG BYGGERI Mål: 1:2000 Dato: 12. dec Tegnet af: d.a.i. BYPLANAFDELINGEN 5

Århus Kommune Lokalplan nr. 878

Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Marts 2010 Gammel Landevej Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og offentlige formål ved

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring

Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Den 22. september 2009 Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 941 Boligområde syd for Laskedalen, Brabrand

Forslag til lokalplan nr. 941 Boligområde syd for Laskedalen, Brabrand Den 6. marts 2013 Forslag til lokalplan nr. 941 Boligområde syd for Laskedalen, Brabrand Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligområde ved Hjortshøjvej og Grenåvej, Skæring. Oktober 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligområde ved Hjortshøjvej og Grenåvej, Skæring. Oktober 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 893 Boligområde ved Hjortshøjvej og Grenåvej, Skæring Oktober 2011 Lokalplan nr. 893 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Byplanafdelingen Oktober 2011 Lokalplan nr. 893

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligbebyggelse ved Grenåvej nord for Den Gamle Skolesti i Løgten. Januar 2012

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligbebyggelse ved Grenåvej nord for Den Gamle Skolesti i Løgten. Januar 2012 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 906 Boligbebyggelse ved Grenåvej nord for Den Gamle Skolesti i Løgten Januar 2012 Lokalplan nr. 906 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Byplanafdelingen Januar 2012 Lokalplan

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 798 Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej Østergårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved tidligere Ask Højskole 807 forslag Nordgårdsvej Askgårdsvej Østergårdsvej Balskildevej Ask Sletholmsvej Statistikområde/distrikt nr.: 7.50 Registreringskortblad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 755 Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde KONGSBAK INFORMATIK Juni 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde 755 Indeholder tillæg nr. 81 til Kommuneplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 898 Boligområde ved Segaltvej i Løgten

Forslag til lokalplan nr. 898 Boligområde ved Segaltvej i Løgten Den 22. februar 2011 Forslag til lokalplan nr. 898 Boligområde ved Segaltvej i Løgten Aarhus Kommune Teknik og Miljø Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Alle i Åbyhøj

Forslag til lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Alle i Åbyhøj Den 22.juni 2010 Forslag til lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Alle i Åbyhøj Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 777 Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj Indeholder tillæg

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 861

Århus Kommune Lokalplan nr. 861 Århus Kommune Lokalplan nr. 861 Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå Juni 2009 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå Indeholder tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 861 Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå

Forslag til lokalplan nr. 861 Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå Den 6. januar 2009 Forslag til lokalplan nr. 861 Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 710 Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup Indeholder

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 608

Århus Kommune Lokalplan nr. 608 Århus Kommune Lokalplan nr. 608 Boligområde ved Kirkebakken i Beder Oktober 2006 Skoleparken Århus Kommune Lokalplan nr.: 608 Boligområde ved Vestervang i Beder Indeholder tillæg nr. 33 til Kommuneplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Beder Landevej og Agernvej i Beder. Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001. Agernvej. Beder Landevej

Beder Landevej og Agernvej i Beder. Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001. Agernvej. Beder Landevej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem 742 Beder Landevej og Agernvej i Beder Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001 forslag Agernvej Beder Landevej Skoleparken Vilhelmsborgvænget Statistikområde/distrikt

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 992. Boligområde syd for Onsholtgårdsvej, Viby. Februar 2015

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 992. Boligområde syd for Onsholtgårdsvej, Viby. Februar 2015 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 992 Boligområde syd for Onsholtgårdsvej, Viby. Februar 2015 CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Lokalplan nr. 992 Boligområde syd for Onsholtgårdsvej, Viby Om dette hæftes

Læs mere

Lokalplan nr. 938 FORSLAG. Boligområde ved Onsholtgårdsvej i Viby.

Lokalplan nr. 938 FORSLAG. Boligområde ved Onsholtgårdsvej i Viby. Lokalplan nr. 938 FORSLAG Boligområde ved Onsholtgårdsvej i Viby. Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Marts 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 884 Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg 884 Fastrupvej Højlundsparken Klemivej Gammel

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 779 Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj KONGSBAK INFORMATIK November 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og liberale erhverv ved

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Boliger, Sydlige del af Gedved By

Boliger, Sydlige del af Gedved By Boliger, Sydlige del af Gedved By Lokalplan 16-007, Gedved By TEKNIK OG MILJØ Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 199/KD.086.615 Kort- og

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. Lokalplan nr FORSLAG. Boliger ved Virup Skovvej i Hjortshøj

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. Lokalplan nr FORSLAG. Boliger ved Virup Skovvej i Hjortshøj CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Lokalplan nr. 1019 FORSLAG Boliger ved Virup Skovvej i Hjortshøj Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 703 Boligområde ved Indelukket i Elsted Del ophævet i henhold til lp. 826 December 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Indelukket i Elsted 703 Asmusgård Blåbærvænget

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 992 Boligområde syd for Onsholtgårdsvej, Viby

Forslag til lokalplan nr. 992 Boligområde syd for Onsholtgårdsvej, Viby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 7. oktober 2014 Side 1 af 2 Forslag til lokalplan nr. 992 Boligområde syd for Onsholtgårdsvej, Viby TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 844 Boligområde vest for Lergravvej i Trige

Forslag til lokalplan nr. 844 Boligområde vest for Lergravvej i Trige Den 27. januar 2009 Forslag til lokalplan nr. 844 Boligområde vest for Lergravvej i Trige Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 823 Boligområde ved Mejlbyvej i Hårup April 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Mejlbyvej i Hårup 823 Trojavej Mejlbyvej Risvangsvej Statistikområde/distrikt nr.:

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 836

Århus Kommune Lokalplan nr. 836 Århus Kommune Lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Allé i Åbyhøj. Januar 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Bakke Allé i Åbyhøj 836 Gefionsvej Bragesvej Bakke Allé Ydunsvej Odinsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Sandkåsvej, Lokalcenter Toftegården i Hasle

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Sandkåsvej, Lokalcenter Toftegården i Hasle Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Sandkåsvej, Lokalcenter Toftegården i Hasle 889 Forslag Marienlystvej Sandkåsvej Paludan-Müllers Vej Herredsvej Statistikområde/distrikt nr.: 03.00 Registreringskortblad

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 835 Boligområde ved Blomstervej og Østermarksvej i Tilst August 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Blomstervej og Østermarksvej i Tilst Indeholder tillæg nr.

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 959 Boligområde ved Skæring Parkvej i Skæring

Forslag til lokalplan nr. 959 Boligområde ved Skæring Parkvej i Skæring Den 5. november 2013 Forslag til lokalplan nr. 959 Boligområde ved Skæring Parkvej i Skæring Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby. Skejbyparken. Statistikområde/distrikt nr.: 5.21 Registreringskortblad nr.: 36

Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby. Skejbyparken. Statistikområde/distrikt nr.: 5.21 Registreringskortblad nr.: 36 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej forslag Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej Skejbyparken er Skejbygårdsvej Statistikområde/distrikt nr.: 5.21 Registreringskortblad

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 896 Boligområde ved Trondkærvej i Skødstrup

Forslag til lokalplan nr. 896 Boligområde ved Trondkærvej i Skødstrup Den 22. februar 2011 Forslag til lokalplan nr. 896 Boligområde ved Trondkærvej i Skødstrup Aarhus Kommune Teknik og Miljø Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere