2014/1 BTL 99 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. februar Betænkning. over

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014/1 BTL 99 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. februar Betænkning. over"

Transkript

1 2014/1 BTL 99 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. februar 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v., udlændingeloven og retsplejeloven (Styrket indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet m.v.) [af justitsministeren (Mette Frederiksen)] 1. Ændringsforslag Der er stillet 6 ændringsforslag til lovforslaget. Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1 og 2 til lovforslaget, Justitsministeren har stillet ændringsforslag nr. 3-5 til lovforslaget, og Venstres, Socialistisk Folkepartis, Enhedslistens, Liberal Alliances og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 6 til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 17. december 2014 og var til 1. behandling den 16. januar Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget. Dispensation fra 8 a, stk. 2, i Folketingets forretningsorden Udvalget anmoder om, at Folketinget dispenserer fra reglen i forretningsordenen om, at 2. behandling først må finde sted 2 dage efter offentliggørelse af betænkningen. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 5 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 6. november 2014 dette udkast til udvalget, jf. REU alm. del bilag 48. Den 19. december 2014 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra Røde Kors. Justitsministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget. Samråd Udvalget har stillet 1 spørgsmål til justitsministeren til mundtlig besvarelse, som denne har besvaret i et samråd med udvalget den 27. januar

2 Spørgsmål Udvalget har stillet 76 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, hvoraf ministeren har besvaret spørgsmål nr Udvalget forventer, at spørgsmål nr. 76 bliver besvaret inden 2. behandling. 3. Indstillinger Et mindretal i udvalget (S, DF, RV og SIU) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af justitsministeren stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme imod de under nr. 1, 2 og 6 stillede ændringsforslag. Et andet mindretal i udvalget (V, SF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af justitsministeren og det under nr. 6 stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme imod de under nr. 1 og 2 stillede ændringsforslag. Et tredje mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de under nr. 1-4 og 6 stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme imod det under nr. 5 stillede ændringsforslag. Hvis de under nr. 1 og 2 stillede ændringsforslag ikke vedtages ved 2. behandling, vil mindretallet stemme imod lovforslaget ved 3. behandling. Et fjerde mindretal i udvalget (LA) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag. 4. Politiske bemærkninger Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis og Liberal Alliances medlemmer af udvalget støtter lovforslaget. Partierne havde dog på visse væsentlige punkter gerne set lovforslaget forbedret og har på den baggrund bedt Justitsministeriet om teknisk bistand til at udarbejde ændringsforslag, en anmodning, som helt usædvanligt ikke er blevet imødekommet. Partierne vil derfor i et selvstændigt beslutningsforslag søge partiernes ønsker fremmet. Partierne mener ikke, at lovforslaget i tilstrækkelig grad tager højde for de personer, som uden myndighedernes kendskab alligevel drager til krigs-, terror- og konfliktzoner med risiko for, at de vender radikaliserede tilbage til Danmark. På den baggrund havde partierne gerne set nedenstående tilføjet regeringens lovforslag: Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance foreslår indrejseforbud til områder i verden, hvor der er risiko for, at udrejste fra Danmark vender radikaliserede tilbage til landet med færdigheder, som sætter dem i stand til at gennemføre terrorangreb. Justitsministeren skal efter indstilling fra Udenrigsministeriet, PET og FE fastsætte en liste over de lande og områder, der er omfattet af forbuddet. Det skal være en betingelse, at der i områderne er udbredte krigslignende handlinger eller terroraktivitet. Alle danskere, der ønsker at rejse til de lande og områder, der er opført på listen, skal søge om tilladelse hos Justitsministeriet. Såfremt rejsen sker med et anerkendelsesværdigt formål, gives en myndighedsgodkendelse. Såfremt der ikke opnås godkendelse eller ikke søges og der alligevel foretages en rejse til de pågældende områder, skal det være muligt at idømme den eller de pågældende en straf på op til 6 års fængsel. Forslaget kan potentielt have betydning for de imamer fra f.eks. Grimhøjmoskeen eller andre religiøse forkyndere, der opfordrer til, at (især) unge mennesker tager til Syrien eller Nordirak, da straffelovens medvirkensbestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen. Overtrædelse af dette forslag til ny bestemmelse (herunder medvirken) kan omfattes specifikt af udlændingelovens 22, stk. 6, således at adgangen til udvisning forbedres. Når der træffes beslutning om, at et område eller et land opføres på listen, skal det kommunikeres klart til offentligheden. Folketinget skal desuden have mulighed for at fjerne områder eller lande fra listen uanset ministerens beslutning. 2

3 Danske statsborgere, som straffes for overtrædelse af bestemmelsen, skal i forbindelse med afsoningen af deres straf have tilbud om at indgå i et exitforløb, som kan fremme en tilbagevenden til f.eks. uddannelse eller arbejde. Partierne anerkender, at et forbud mod at rejse til de pågældende områder uden myndighedsgodkendelse næppe vil forhindre, at personer, der nærer et stærkt ønske om at deltage i f.eks. Islamisk Stats terroraktiviteter, tager af sted. Forslaget giver dog mulighed for, at de pågældende kan idømmes en fængselsstraf ved hjemkomsten, såfremt det kan bevises, at de har befundet sig i områder, der er omfattet af forbuddet. Endvidere ønsker partierne, at alle udlændinge på ophold i Danmark, der ønsker at rejse til områder, der er opført på listen, jf. ovenstående, skal søge om godkendelse i Justitsministeriet, der skal vurdere formålet med rejsen. Såfremt rejsen sker med et anerkendelsesværdigt formål, gives godkendelsen. Partierne foreslår, at udlændinge på ophold i Danmark, der rejser til de pågældende områder uden forudgående tilladelse, automatisk mister deres opholdstilladelse. Det vil betyde, at de pågældende ikke længere har retten til at indrejse og opholde sig i Danmark. De pågældende kan ansøge om at generhverve opholdstilladelsen. Ansøgningen skal kunne imødekommes, hvis der foreligger særligt formildende omstændigheder. Partierne opfordrer endelig regeringen til at skele til de fire partiers udspil»initiativer til imødegåelse af radikalisering i Danmark«, december 2014, herunder gennemføre en undersøgelse af, i hvilket omfang der selv ved risiko for statsløshed kan indføres mulighed for fortabelse af dansk statsborgerskab ved dom for terror eller deltagelse i krigshandlinger, der har tilknytning til udbredt terrorvirksomhed. Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget tilføjer, at DF har noteret sig, at Venstres, Enhedslistens, Socialistisk Folkepartis, Liberal Alliances og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget har fremsat ændringsforslag om en såkaldt solnedgangsklausul. En sådan klausul kan DF ikke støtte, da DF mener, at indsatsen mod islamisme og terrorisme bør udgøre en fast og permanent del af dansk rets- og udlændingepolitik. DF mener ikke, at tiden er inde til at diskutere, hvornår initiativer, som ikke engang har haft en effekt endnu, skal ophøre med at fungere. På den baggrund stemmer DF imod ændringsforslaget, om end DF ikke principielt har noget imod solnedgangsklausuler i lovgivningen. Dog mener DF ikke, at det giver mening i forhold til dette lovforslag. Enhedslistens medlemmer af udvalget mener, at det at inddrage en persons pas, uden at personen er dømt for en lovovertrædelse, er et meget vidtgående indgreb i personens rettigheder. Det oprindelige lovforslags formulering af mistankekravet (»grund til at antage«) er efter ELʼs opfattelse så vagt, at retssikkerheden ikke er tilstrækkelig. EL ønsker med ændringsforslaget at bringe mistankekravet på niveau med det mistankekrav, der gælder ved legemsundersøgelser og varetægtsfængsling (»begrundet mistanke«). Vedtages dette, vil det minimum af retssikkerhed, der bør være til stede, kunne siges at være opfyldt. På den baggrund og med denne ændring af mistankekravet vil EL være i stand til at stemme for det samlede lovforslag, på trods af at EL stadig finder, at der er uklarheder i lovforslaget, som i praksis kan føre til uheldige situationer, når en kommende lovgivning om pasinddragelse m.v. skal anvendes. EL har i den forbindelse desuden principielle betænkeligheder ved at lade anonyme kilderapporter fra Politiets Efterretningstjeneste danne grundlag for pasinddragelse m.v., hvilket ifølge ministerens svar på spørgsmål nr. 8 (jf. svar på spørgsmål nr. 34, 69 og 70) til lovforslaget kan blive tilfældet. Retssikkerheden og de reelle muligheder for at få medhold i en klage er efter ELʼs opfattelse for ringe med en sådan ordning. EL finder samme uklarhed i forhold til begrebet»anerkendt nødhjælpsorganisation«, som er meget vagt defineret, og konstaterer samtidig, at justitsministeren i en række svar til EL i Retsudvalget ikke har villet afgrænse eller definere dette begreb nærmere. EL finder det endvidere uklart, hvilke militære styrker der kan anses for at være allieret med Danmark og dermed ikke omfattet af lovforslagets anvendelsesområde. Justitsministeren har i en række svar til Retsudvalget undladt at præcisere dette nærmere, og det 3

4 kan i praksis give myndighederne store vanskeligheder, når de skal afgøre, om en persons ophold i et konfliktområde har et anerkendelsesværdigt formål. Disse uklarheder og usikkerheder om lovens anvendelsesområde finder EL problematisk, særlig henset til indgrebets alvor. EL frygter, at lovforslagets regler om inddragelse af pas m.v. kun i begrænset omfang vil afholde potentielle kombattanter fra at udrejse til konfliktområder, fordi udrejsekontrollen ved EUʼs og Schengenområdets ydre grænser, som det fremgår af svaret på spørgsmål nr. 47 til lovforslaget, ikke er tilstrækkeligt effektiv. Når EL trods disse problemer vil kunne støtte det foreliggende lovforslag under forudsætning af vedtagelse af ELʼs ændringsforslag, skyldes det, at EL er enig i den helt overordnede intention bag lovforslaget nemlig at forhindre personer fra Danmark i at rejse til konfliktzoner for der at tilslutte sig væbnede grupper, der begår terror og krigsforbrydelser. EL er enig i, at Danmark på linje med en lang række andre lande her står over for et stort problem, som skal løses. EL vil gerne gøre opmærksom på, at problemet ikke løses alene ved indgreb i borgernes rettigheder som i det foreliggende lovforslag, men at forebyggelse, dialog og oplysning som det for eksempel praktiseres af Østjyllands Politi og Aarhus Kommune er en helt uundværlig del af indsatsen. Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 5. Ændringsforslag med bemærkninger Af et mindretal (EL), tiltrådt af et mindretal (LA): Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 1 1) I det under nr. 4 foreslåede 2, stk. 1, nr. 4, ændres»grund til at antage«til:»begrundet mistanke om«. [Ændret mistankegrundlag] Til 2 2) I det under nr. 4 foreslåede kapitel 3 a ændres i 21 b, stk. 1,»grund til at antage«til:»begrundet mistanke om«. [Ændret mistankegrundlag] Af justitsministeren, tiltrådt af udvalget: 3) I den under nr. 8 foreslåede ændring af 42 a, stk. 8, 3. pkt., ændres», eller at familiens«til:», og at familiens«. [Redaktionel ændring] 4) Nr. 12 affattes således:»12. I 46, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter» 9 a, 9 i-9 n og 9 p«:», bortset fra afgørelser om bortfald efter 21 b,«.«[konsekvensændring som følge af lov nr af 23. december 2014] Af justitsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL): 4

5 5) Efter nr. 15 indsættes som nyt nummer:»01. I 53 a, stk. 2, 5. pkt., indsættes efter»kapitel 5 b«:»eller på klager over afgørelser om bortfald efter 21 b, stk. 1, når udlændingen på tidspunktet for klagen opholder sig i udlandet«.«[klage over en afgørelse om bortfald truffet i forhold til en udlænding, som har opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 eller 8, har ikke opsættende virkning, hvis udlændingen opholder sig i udlandet på det tidspunkt, hvor udlændingen påklager afgørelsen om bortfald] Af et flertal (V, EL, SF, LA og KF): Til 4 6) Efter stk. 1 indsættes som nyt stykke:»stk. 2. Denne lovs 1, nr. 3-7, og 5, stk. 1, 1. pkt., i lov om pas til danske statsborgere m.v. som affattet ved denne lovs 1, nr. 8, og 1, nr. 9, ophæves den 1. marts 2020.«Stk. 2 bliver herefter stk. 3. [Solnedgangsklausul] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 og 2 Med ændringsforslaget foreslås det, at mistankegrundlaget»grund til at antage«i lovforslagets 1, nr. 4, og 2, nr. 4, ændres til»begrundet mistanke om«. Med ændringen vil lovforslagets mistankegrundlag bl.a. svare til mistankegrundlaget i retsplejelovens 762 (om varetægtsfængsling) og 792 b, stk. 2 (om legemsundersøgelse). Til nr. 3 Der er tale om en sproglig præcisering, og der er ikke tilsigtet nogen materiel ændring i forhold til det fremsatte lovforslag. Der henvises i den forbindelse til de almindelige bemærkninger til lovforslaget, punkt Til nr. 4 Konsekvensændring som følge af lov nr af 23. december Til nr. 5 Ændringsforslaget skal teknisk ses i sammenhæng med 1, nr. 16 og 17, i lovforslag nr. L 72, forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land m.v.), som blev vedtaget den 3. februar Med bestemmelsen foreslås en ændring i reglerne omkring opsættende virkning ved klage til Flygtningenævnet, således at en klage over en afgørelse om bortfald efter den foreslåede bestemmelse i udlændingelovens 21 b, stk. 1, ikke automatisk tillægges opsættende virkning, hvis udlændingen befinder sig i udlandet på tidspunktet for klagens indgivelse. Formålet med den foreslåede ændring er at sikre, at en udlænding, hvis opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 eller 8 er bortfaldet efter den foreslåede bestemmelse i udlændingelovens 21 b, stk. 1, ikke automatisk på grund af klagen har ret til at indrejse i Danmark, før Flygtningenævnet har truffet afgørelse. Det bemærkes i den forbindelse, at det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, punkt , at det forudsættes, at Flygtningenævnet behandler klager vedrørende bortfald af en opholdstilladelse efter den foreslåede bestemmelse i udlændingelovens 21 b på samme måde som klager vedrørende bortfald af en opholdstilladelse efter den gældende bestemmelse i udlændingelovens 17, dog således at 5

6 sagerne behandles efter den særlige hasteprocedure, som f.eks. anvendes i sager vedrørende asylansøgere, som af Rigspolitiet er indberettet som sigtede eller dømt for kriminalitet, jf. 24, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr af 27. december 2013 om forretningsorden for Flygtningenævnet. Hasteproceduren har som overordnet mål at sikre, at sagerne berammes og færdigbehandles hurtigst muligt. Flygtningenævnets møder er som udgangspunkt mundtlige, jf. herved udlændingelovens 56, stk. 2. Dog kan Flygtningenævnets formand eller den, formanden bemyndiger hertil, henvise en sag til skriftlig behandling efter udlændingelovens 56, stk. 4, i en række nærmere opregnede tilfælde. Disse bestemmelser om Flygtningenævnets behandling af sager hjemler ikke en ret til at opholde sig i Danmark under sagens behandling, men finder anvendelse, hvis udlændingen i forvejen opholder sig i Danmark eller har mulighed for lovligt at indrejse i Danmark. Det bemærkes i øvrigt, at i medfør af udlændingelovens 56, stk. 4, nr. 5, kan nævnets formand eller den, formanden bemyndiger dertil, henvise en sag, der skal behandles efter 53, stk. 6, til behandling på skriftligt grundlag, hvis forholdene i øvrigt taler for anvendelse af denne behandlingsform. Et eksempel på, at sager behandles på skriftligt grundlag, er tilfælde, hvor den pågældende udlænding befinder sig i udlandet. Det fremgår af udlændingelovens 55, stk. 1, at Flygtningenævnet om fornødent kan beskikke en advokat for udlændingen, medmindre den pågældende selv har antaget en sådan. I praksis beskikker Flygtningenævnet en advokat for ansøgeren i alle sager, der undergives mundtlig behandling. Det forudsættes i den forbindelse, at Flygtningenævnet ved behandlingen af klager over afgørelser om bortfald vil beskikke en advokat for udlændingen, uanset om sagen behandles skriftligt, hvis udlændingen ikke selv har antaget en advokat. Advokatbeskikkelse i denne situation skal ses, i sammenhæng med at det følger af flygtningekonventionens artikel 32, at der skal gives flygtningen adgang til at fremlægge bevisligheder for at rense sig og til dette formål at appellere til og lade give møde for vedkommende myndighed m.v. Efter 34, stk. 5, i bekendtgørelse nr af 27. december 2013 om forretningsorden for Flygtningenævnet kan nævnet træffe bestemmelse om afhøring af ansøgeren og eventuelle vidner og om tilvejebringelse af andre bevismidler. I forhold til en udlænding, hvis opholdstilladelse er bortfaldet efter den foreslåede bestemmelse i udlændingelovens 21 b, stk. 1, vil der eksempelvis kunne foretages afhøring ved anvendelse af telekommunikation (telefon- eller videoforbindelse), eller der vil kunne fremlægges en eller flere skriftlige erklæringer fra udlændingen. Til nr. 6 Baggrunden for lovforslaget er ifølge dets indhold»den aktuelle konflikt i Syrien og Irak«, at Center for Terroranalyse (CTA) vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, og»at konflikten i Syrien og Irak er den væsentligste faktor i trusselsbilledet«. Det fremgår også, at CTA vurderer, at de udrejste fra Danmark i alt overvejende grad tilslutter sig gruppen Islamisk Stat i Irak og Levanten (ISIL). Ændringsforslaget indebærer, at lovforslagets ændringer af pasloven bliver underlagt en såkaldt solnedgangsklausul, der medfører, at ændringerne bliver tidsbegrænsede ud fra et ønske om at indføre en bedre balance mellem hensynet til statens sikkerhed og den enkeltes retssikkerhed. Solnedgangsklausulens formål er at begrænse anvendelsen af ændringerne af pasloven til det, der er nødvendigt for at imødegå den aktuelle situation, der motiverer ændringerne, navnlig den øgede trussel, som fremmedkrigere udgør som følge af ISILs kontrol over større territorier i Syrien og Irak. Indførelsen af en solnedgangsklausul bevirker således, at opretholdelsen af ændringerne af pasloven, der bl.a. udgør et indgreb i borgernes ret til frit at udrejse, vil bortfalde inden for en periode på 5 år, medmindre lovgiver vurderer, at de skal opretholdes og vedtager dette ved lov. Solnedgangsklausulen reducerer samtidig risikoen for, at lovændringer indført under indtryk af en presserende fare udvides til andre områder, når den fare, der gav anledning til lovændringerne, ikke længere består. Forslagsstillerne bemærker, at Uffe Elbæk (UFG) støtter ændringsforslaget. 6

7 Trine Bramsen (S) Julie Skovsby (S) Astrid Krag (S) Mette Reissmann (S) Jeppe Bruus (S) Rasmus Prehn (S) Jeppe Mikkelsen (RV) Zenia Stampe (RV) Marlene Borst Hansen (RV) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) fmd. Pernille Vigsø Bagge (SF) Pernille Skipper (EL) Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Henning Hyllested (EL) Nick Nielsen (SIU) Kim Andersen (V) Preben Bang Henriksen (V) Martin Geertsen (V) Søren Pind (V) Jan E. Jørgensen (V) Karsten Lauritzen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) Martin Henriksen (DF) Pia Adelsteen (DF) Kim Christiansen (DF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Mai Mercado (KF) nfmd. Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Socialdemokratiet (S) 47 Dansk Folkeparti (DF) 22 Radikale Venstre (RV) 17 Socialistisk Folkeparti (SF) 12 Enhedslisten (EL) 12 Liberal Alliance (LA) 9 Det Konservative Folkeparti (KF) 8 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Sambandsflokkurin (SP) 1 Javnaðarflokkurin (JF) 1 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1 7

8 Oversigt over bilag vedrørende L 99 Bilag 1 Bilagsnr. Titel 1 Høringsoversigt og høringssvar, fra justitsministeren 2 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 3 Henvendelse af 20/1-15 fra Røde Kors 4 Udkast til betænkning 5 2. udkast til betænkning 6 Ændringsforslag fra justitsministeren 7 3. udkast til betænkning 8 4. udkast til betænkning Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 99 Spm.nr. Titel 1 Spm. om udarbejdelse af et ændringsforslag, som indfører en såkaldt solnedgangsklausul, således at der efter en given periode aktivt skal tages stilling til, om der er behov for at videreføre loven, til justitsministeren, 2 Spm. om, hvordan en borger med dobbelt statsborgerskab er stillet i forhold til pasinddragelse, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 3 Spm. om, hvornår ministeren påtænker at loven skal evalueres, til justitsministeren, 4 Spm., om deltagelse i kamphandlinger for de kurdiske Peshmerga styrker som udgangspunkt vil være omfattet af forslagets anvendelsesområde, til justitsministeren, 5 Spm. om, hvilke kurdiske styrker i Syrien, Irak og nabolandene der kan anses som værende omfattet af definitionen»et med Danmark allieret land«, til justitsministeren, 6 Spm. om, hvilke militære styrker af statslig og ikkestatslig karakter der kan betegnes som allieret med Danmark, til justitsministeren, og ministerens 7 Spm., om mistankekrav»grund til at antage«ved inddragelse af pas og bortfald af opholdstilladelse er klart lempeligere end retsplejelovens mistankekrav i forhold til legemsindgreb, til justitsministeren, og ministerens 8 Spm., om det er retssikkerhedsmæssigt forsvarligt, at en person kan blive nægtet pas eller få inddraget sit pas efter den foreslåede bestemmelse i paragraf 2, stk. 1, nr. 4 (jf. lovforslagets paragraf 1, nr. 4), alene på baggrund af en anonym kilderapport, til justitsministeren, og ministerens 9 Spm. om, hvorvidt den tyske paslovs mistankekrav i sager af denne type svarer til mistankekravet i det foreliggende lovforslag, til justitsministeren, 8

9 10 Spm., om de tyske myndigheders konkrete mistankegrundlag for at nægte at udstede eller at inddrage et pas eller identitetskort og om at meddele udrejseforbud er brugt i relation til personer mistænkt for at ville udrejse til konfliktområder i Syrien eller Irak, til justitsministeren, 11 Spm. om, hvilken grad af mistanke der i praksis skal til, før de britiske myndigheder annullerer, britiske statsborgeres pas, til justitsministeren, 12 Spm., om den nederlandske paslovs mistankekrav svarer til mistankekravet i det foreliggende lovforslag, til justitsministeren, og ministerens 13 Spm. om de nederlandske myndigheders konkrete mistankegrundlag i sager om personer mistænkt for at ville udrejse til konfliktområder i Syrien eller Irak, til justitsministeren, 14 Spm. om eksempler på en sådan»mere bagatelagtig trussel mod den offentlige orden«, til justitsministeren, 15 Spm. om, hvorvidt personer, der for en nødhjælpsorganisation udsendes til konfliktzoner i eksempelvis Irak eller Syrien, vil falde uden for lovforslagets anvendelsesområde, til justitsministeren, og ministerens 16 Spm. om eksempler på fyldestgørende dokumentation for en sådan ikkedeltagelse i aktiviteter af den i lovforslaget nævnte karakter, til justitsministeren, 17 Spm. om, hvorvidt enhver offentligt ansat, der i kraft af sit arbejde har en formodning eller en viden om, at en konkret person muligvis vil udrejse for at deltage i væbnet kamp i et konfliktområde af den type, der omtales i lovforslaget, vil være forpligtet til ufortøvet at videregive sin formodning eller viden til politiet og/eller Udlændingestyrelsen, til justitsministeren, 18 Spm. om eksempler på situationer, hvor det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, hvis et indrejseforbud som omtalt i lovforslagets bemærkninger, punkt , meddeles for bestandig, til justitsministeren, 19 Spm. om, hvorvidt de danske myndigheder opfatter Danish Muslim Aid (www.dmaid.dk) som»en anerkendt nødhjælpsorganisation«, til justitsministeren, 20 Spm. om, hvorvidt de danske myndigheder opfatter Care4Syria (www.care4syria. dk) som»en anerkendt nødhjælpsorganisation«, til justitsministeren, 21 Spm. om, hvorvidt de danske myndigheder opfatter VIOMIS (www.viomis.dk) som»en anerkendt nødhjælpsorganisation«, til justitsministeren, 22 Spm. om, hvorvidt de danske myndigheder opfatter Islamic Relief (www.islamic-relief.org) som»en anerkendt nødhjælpsorganisation«, til justitsministeren, 23 Spm. om, hvorvidt en dansk baseret nødhjælpsorganisation, der har godkendte og offentligt tilgængelige regnskaber, dermed vil være at 9

10 anse som»en anerkendt nødhjælpsorganisation«, til justitsministeren, 24 Spm. om, hvorvidt en nødhjælpsorganisation, der er medlem af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO), dermed vil være at anse som»en anerkendt nødhjælpsorganisation«, til justitsministeren, 25 Spm. om en organisations mulighed for at søge myndighederne om at blive anset som»en anerkendt nødhjælpsorganisation«, til justitsministeren, 26 Spm. om, hvorvidt Justitsministeriet eller andre myndigheder tager initiativ til aktivt at informere dansk baserede nødhjælpsorganisationer om, hvilke kriterier der efter lovforslagets vedtagelse gælder for at blive anset som»en anerkendt nødhjælpsorganisation«, til justitsministeren, 27 Spm. om, hvorvidt en nødhjælpsorganisation, der indgår praktiske aftaler med eksempelvis terrororganisationen Islamisk Stat med henblik på at kunne arbejde i et bestemt område, kan opretholde sin status som»en anerkendt nødhjælpsorganisation«, til justitsministeren, og ministerens 28 Spm. om ministerens kommentar til Norsk Røde Kors høringssvar til det norske lovudkast»om kriminalisering av visse handlinger knyttet til væpnet konflikt (fremmedkrigere)«, til justitsministeren, og ministerens 29 Spm. om, hvorvidt en nødhjælpsorganisation kan opretholde sin status som»en anerkendt nødhjælpsorganisation«, hvis det dokumenteres, at en del af organisationens hjælp gavner personer, der sympatiserer med Islamisk Stat, til justitsministeren, 30 Spm. om, hvorvidt en nødhjælpsorganisation kan opretholde sin status som»en anerkendt nødhjælpsorganisation«, hvis det dokumenteres, at individuelle medarbejdere i organisationen har givet udtryk for støtte til Islamisk Stat, til justitsministeren, 31 Spm., om FN s sikkerhedsresolution 2178 af 24. september 2014 forpligter Danmark til at kriminalisere deltagelse i væbnede konflikter af den i resolutionen nævnte art, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 32 Spm. om, hvor ofte politiet har gjort brug af paslovens 2, stk. 1, nr. 1, dvs. inddraget et pas grundet antagelse om, at personen vil unddrage sig strafansvar, til justitsministeren, 33 Spm. om, hvilke organisationer/grupper der»driver organiseret kriminalitet«, til justitsministeren, 34 Spm. om, hvilke muligheder politiet og domstolene ved en domstolsprøvelse har for at efterprøve oplysninger fra PET om intentionen om at udrejse forud for en afgørelse, til justitsministeren, og ministerens 35 Spm. om, hvorvidt et afslag på udstedelse af et provisorisk pas samt tilladelse til en specifik rejse kan påklages til højere myndighed eller 10

11 indbringes for domstolene, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 36 Spm. om, hvorvidt myndighederne, hvis de beslutter at inddrage det danske nationalitetspas fra en dansk statsborger på grund af mistanke om planer om udrejse til et konfliktområde, samtidig i kraft af disse eller andre regler kan håndhæve en inddragelse af samme persons udenlandske pas eller identitetskort, hvis personen har dobbelt statsborgerskab, til justitsministeren, 37 Spm. om, hvorvidt FN s sikkerhedsresolution 2178 af 24. september 2014 forpligter Danmark til at gennemføre ændringer i pasloven, til justitsministeren, 38 Spm. om, hvordan lovforslaget stiller sig til, at man aftjener værnepligt i et andet land, til justitsministeren, 39 Spm. om, hvorvidt en person, der rejser til Syrien og kæmper med kurderne (ikke PKK og andre terrorlistede) og imod IS, vil kunne være undtaget fra lovforslaget, hvis vurderingen er, at aktiviteterne ikke har bidraget til at øge risikoen for den danske stat, til justitsministeren, 40 Spm. om, hvordan lovforslaget ser på danskeres tjeneste i Israels hær, til justitsministeren, 41 Spm. om teknisk bistand til udfærdigelse af et ændringsforslag om en såkaldt solnedgangsklausul, som indebærer, at den foreslåede adgang til at inddrage pas og udstede udrejseforbud automatisk ophører efter fem år, til justitsministeren, 42 Spm. om, i hvilke situationer myndigheder eller private virksomheder har krav på at se en borgers eller kundes pas, til justitsministeren, og ministerens 43 Spm. om, hvorvidt tyske regler»om at nægte udstedelse af pas og identitetskort, inddrage et allerede udstedt pas og identitetskort og meddelelse af udrejseforbud«har været brugt over for personer, der var mistænkt for at ville rejse til konfliktområder, til justitsministeren, 44 Spm. om, hvorvidt alle grænseovergangssteder ved Schengenområdets ydre grænser har mulighed for elektronisk at efterprøve, om et pas er gyldigt og indehaveren ikke er eftersøgt i Schengen Information System, til justitsministeren, 45 Spm. om de igangværende drøftelser om at ændre Schengengrænsekodekset, til justitsministeren, 46 Spm. om eksempler på indgreb med samme lempelige mistankekrav som det i lovforslaget foreslåede, til justitsministeren, og ministerens 47 Spm. om, hvorvidt det i praksis i alle tilfælde vil være muligt at stoppe en person, der forsøger at udrejse på trods af et udrejseforbud og på trods af registrering i Schengen Information System ved hjælp af et pas, som af de danske myndigheder er erklæret ugyldigt, til justitsministeren, 11

12 48 Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag om forbud mod og straf for at rejse til særlige områder uden tilladelse, til justitsministeren, 49 Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag om, at udlændinge, der rejser til særlige områder uden tilladelse, mister opholdstilladelsen, til justitsministeren, 50 Spm., om regeringen vil følge udredningsarbejdet i Norge om»hvorvidt der bør indføres regler om tab af statsborgerskab for statsborgere, som optræder stærkt til skade for statens vitale interesser eller frivilligt har gjort tjeneste i en fremmed militærtjeneste«, til justitsministeren, 51 Spm. om at redegøre præcist for, af hvilke grunde ministeren er imod at indføre en såkaldt solnedgangsklausul i lovforslaget, til justitsministeren, 52 Spm. om, hvordan regeringen vil sikre, at danske statsborgere eller personer på ophold i Danmark er bekendt med, hvilke handlinger der kan føre til fratagelse/ingen udstedelse af pas og/eller bortfald af opholdstilladelse, til justitsministeren, 53 Spm. om, hvorfor en person kan meddeles udrejseforbud af Danmark og ikke kun indrejseforbud til lande med»konfliktområder«, til justitsministeren, 54 Spm. om, hvorfor en person, som jf. den kommenterede høringsoversigt side 16»har udtrykt ønske om at rejse til Syrien«, ikke udelukkende meddeles forbud mod at indrejse i Syrien, men også de facto meddeles forbud mod at rejse til eksempelvis Sverige«, til justitsministeren, 55 Spm. om risikoen for, at en person radikaliseres af militant islamistisk ideologi, er større, mindre eller den samme, ved at den pågældende opholder sig i Danmark fremfor i Sverige eller Tyskland, til justitsministeren, 56 Spm., om en person kan blive frataget/nægtet udstedelse af pas samt meddelt udrejseforbud, såfremt personen alene har udtrykt sympati for militant islamistisk ideologi, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 57 Spm. om definition af begrebet»militant islamistisk ideologi«, til justitsministeren, 58 Spm., om en person kan blive frataget/nægtet udstedelse af pas, såfremt vedkommende alene har udtrykt sympati med andre personer, som er udrejst af Danmark for at deltage i de væbnede kampe i f.eks. Syrien eller Irak, til justitsministeren, 59 Spm. om en persons retsstilling i de tilfælde, hvor vedkommende nægtes udstedelse af/fratages pas samt meddeles udrejseforbud, til justitsministeren, 60 Spm., om regeringen har sikret sig, at de foreslåede nye bestemmelser er i overensstemmelse med EU-direktivet eller andre EU-retlige bestemmelser om fri bevægelighed, til justitsministeren, og ministerens 12

13 61 Spm. om at redegøre for effekten af de nye bestemmelser, al den stund at Danmarks deltagelse i Schengensamarbejdet medfører, at personer i vidt omfang kan rejse ud af og ind i Danmark uden at blive kontrolleret ved den danske grænse, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 62 Spm. om, hvordan overholdelse af et meddelt udrejseforbud vil blive søgt sikret, til justitsministeren, 63 Spm. om, at personer, som»flyver under myndighedernes radar«efterfølgende kan vende tilbage til Danmark og uforandret fortsætte deres tilværelse, til justitsministeren, 64 Spm. om et indrejseforbud til eksempelvis Syrien og Irak og efterfølgende sanktioner i form af fængsel for danske statsborgere og bortfald af opholdstilladelse til ikkedanske statsborgere, til justitsministeren, 65 Spm., om man kan forestille sig situationer efter disse foreslåede nye bestemmelser, hvor en person udelukkende får frataget/ikke udstedt pas, men ikke bliver meddelt forbud mod udrejse, til justitsministeren, 66 Spm. om kommentar til henvendelse af 20/1-15 fra Røde Kors, til justitsministeren, 67 Spm. om, hvorvidt aktiviteter i lande uden for et konfliktområde potentielt kan give anledning til fratagelse/ikke udstedelse af pas samt meddelt udrejseforbud, til justitsministeren, 68 Spm. om teknisk bistand til udformning af et ændringsforslag, som gennemgående ændrer lovforslagets mistankekrav fra»grund til at antage«til»begrundet mistanke om«, til justitsministeren, og ministerens 69 Spm. om, hvorvidt det kun er i sager, hvor selve indholdet af eller oplysningerne fra en anonym kilderapport ikke kan udleveres til politikredsene eller fremlægges i retten, til justitsministeren, og ministerens 70 Spm. om, hvilke oplysninger der præcis skal indgå i myndighedernes materiale, for at der er tilstrækkeligt grundlag for at danne grundlag for en afgørelse om udrejseforbud, pasinddragelse eller pasnægtelse, til justitsministeren, 71 Spm. om vurdering af, hvordan de tyske reglers mistankekrav skal forstås i praksis, til justitsministeren, 72 Spm. om oversendelse af talepapiret fra samrådet den 27. januar 2015 om lovforslaget, til justitsministeren, 73 Spm. om, hvorfor vi her i landet opererer med den grundregel i strafferetsplejen, at anklagemyndigheden skal føre bevis for den tiltaltes skyld, for at vedkommende kan dømmes, til justitsministeren, og ministerens 74 Spm. om, hvor mange personer, der ifølge PET er rejst til Syrien eller Nordirak i 2014, til justitsministeren, 13

14 Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L Spm. om, hvornår en nødhjælpsorganisation kan betegnes som»anerkendt«i lovforslagets forstand, til justitsministeren, og ministerens 76 Spm., om ministeren vil kommentere artiklen»eu s paskontrol har syrienkriger-smuthul«fra Jyllands-Posten den 3. februar 2015, til justitsministeren Samrådsspm.nr. A Titel Samrådsspm. om, hvordan forslaget gør det muligt at skride effektivt ind over for Syrienskrigere, der er udrejst, uden at myndighederne inden afrejsen har været opmærksomme på de pågældende, til justitsministeren 14

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2010/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v. 2015/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 14. april 2016 Betænkning over Forslag til lov om knive og blankvåben

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december Betænkning. over

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december Betænkning. over Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, designloven, varemærkeloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven 2010/1 BTL 54 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2013/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 8. maj 2014 Betænkning over Forslag

Læs mere

2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december Betænkning. over

2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december Betænkning. over 2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen 2012/1 TBL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 3. juni 2013 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om offentlighed

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 BTL 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. august 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 17. marts 2015 Betænkning over

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning.

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning. 2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

2009/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. marts Betænkning. over

2009/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. marts Betænkning. over 2009/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2015/1 BTL 169 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tilføjelse til betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 25. maj 2016 Tilføjelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret 2013/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over 2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder 2012/1 BTL 208 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over 2013/1 BTL 63 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december 2013

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 58 Folketinget Betænkning afgivet af Retsudvalget den 13. marts over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 58 Folketinget Betænkning afgivet af Retsudvalget den 13. marts over Til lovforslag nr. L 58 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 13. marts 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning.

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning. 2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts 2016 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 10. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.]

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 64 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om hurtig lokalisering af bortførte børn ved at

Læs mere

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning.

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning. 2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)]

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)] 2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 2. december 2014 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)]

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)] 2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 26. februar 2013 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 TBL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. januar 2014 Tillægsbetænkning over

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning.

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning. 2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven,

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

3. udkast. Betænkning

3. udkast. Betænkning Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 14 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. november 2012 3. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven 2014/1 BTL 69 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. januar 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold 2016/1 BTL 178 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 4. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af købeloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af købeloven og forskellige andre love 2013/1 BTL 40 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 28. november 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af købeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Retsudvalget 2010-11 B 64 Bilag 1 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2011 Udkast til Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 BTL 78 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2008/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning.

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning. 2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om nedlæggelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET)

Betænkning. Forslag til lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) 2012/1 BTL 161 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om Politiets Efterretningstjeneste

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2015/1 BTL 132 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 24. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om finansielle rådgivere [af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

2012/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. november Betænkning.

2012/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. november Betænkning. 2012/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

retsinformation.dk /1 BTL 103 og L 104 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

retsinformation.dk /1 BTL 103 og L 104 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 6 2009/1 BTL 103 og L 104 Offentliggørelsesdato: 21-04-2010 Folketinget Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 14. april

Læs mere

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning.

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning. 2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning

Læs mere

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning.

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. 2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2012/1 BTL 129 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 9. april 2013 Betænkning over

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 BTL 85 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 13. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2014-15 L 27 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over 2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning.

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning. 2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Letbaner m.v.) [af justitsministeren (Karen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2010/1 BTL 152 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 12. april 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland 2012/1 BTL 56 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 7. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012.

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012. 2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler 2012/1 BTL 97 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

3. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje

3. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje Trafikudvalget 2010-11 L 120 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 0. marts 2011 3. udkast til (Betænkningsbidrag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere