O V E R E N S K O M S T. for. overlæger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O V E R E N S K O M S T. for. overlæger"

Transkript

1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER O V E R E N S K O M S T for overlæger = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens ikrafttrædelse pr. dato = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden 2008

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE M.V OVERENSKOMSTENS OMRÅDE ARBEJDSOMRÅDE M.V...5 KAPITEL 2. LØN M.V LØNDANNELSE PENSIONSGIVENDE GRUNDLØN FUNKTIONSLØN KVALIFIKATIONSLØN OVERGANGSBESTEMMELSER PENSION ATP-BIDRAG UDBETALING AF LØN OG INDBETALING AF PENSIONSBIDRAG DELTIDSBESKÆFTIGELSE...10 KAPITEL 3. ARBEJDSTID, VAGT, FRIDAGE, UDETJENESTE M.V ARBEJDSTID VAGTFORMER VAGT PÅ TJENESTESTEDET VAGT UDEN FOR TJENESTESTEDET BEREDSKABSVAGT DELVAGT PÅ HVERDAGE DELVAGT PÅ LØRDAG, SØNDAGE OG SØGNEHELLIGDAGE...14

3 Side EFFEKTIVT ARBEJDE UNDER VAGT PÅ ELLER UDEN FOR TJENESTESTEDET EFFEKTIVT ARBEJDE UNDER BEREDSKABSVAGT ØVRIGE VAGTBESTEMMELSER SENIORVILKÅR FRIHED OG ERSTATNINGSFRIHED HVILETID OG FRIDØGN UDETJENESTE...18 KAPITEL 4. ØVRIGE ANSÆTTELSESVILKÅR TJENESTEFRIHED OG EFTERUDDANNELSE BARNS 1. OG 2. SYGEDAG FRAFLYTTELSE AF TJENESTEBOLIG, SYGDOM, VÆRNEPLIGT OG EFTERLØN OPSIGELSE OG AFSKEDIGELSE ATTESTUDSTEDELSE PATIENTTRANSPORT BIBESKÆFTIGELSE OG KONSULTATION ØVRIGE ANSÆTTELSESVILKÅR...24 KAPITEL 5. OVERENSKOMSTENS IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE...25 BILAG 1. VEJLEDENDE KRITERIER FOR FUNKTIONSLØN OG KVALIFIKATIONSLØN...26 BILAG 2 FOR OVERLÆGER SOM I FORBINDELSE MED STRUKTURREFORMEN OVERGIK TIL ANSÆTTELSE I REGIONERNE FRA EN OVERENSKOMST INDGÅET MED HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB (H:S)...28

4 Side 4 PROTOKOLLAT OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR OVERLÆGER, DER ØNSKER AT BIBEHOLDE TJENESTEMANDSANSÆTTELSE...29 BILAG TIL PROTOKOLLATET FOR OVERLÆGER, DER ØNSKER AT BIBEHOLDE TJENESTEMANDSANSÆTTELSE, OM VILKÅR FOR OVERLÆGER SOM I FORBINDELSE MED STRUKTURREFORMEN OVERGIK TIL ANSÆTTELSE I REGIONERNE FRA EN OVERENSKOMST/AFTALE MED HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB (H:S)...32 PROTOKOLLAT OM AFTALER OM NEDGANG I KONTANTLØN VED INDGÅELSE AF LOKALE AFTALER OM PERSONALEGODER...33

5 Side 5 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE M.V. 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Overenskomsten gælder for overlæger i regional tjeneste. Overenskomsten gælder for overlæger ved selvejende institutioner, med hvilke regioner indgår driftsaftaler med henblik på opfyldelsen af dem i lovgivningen pålagte forpligtelser. Hvis der på institutionen er aftalt andet overenskomstgrundlag fortsætter dette dog i stedet for, medmindre der indgås anden aftale mellem nærværende overenskomsts parter. Overenskomsten omfatter ikke 1) tjenestemænd, 2) pensionerede tjenestemænd fra a) staten, folkeskolen og folkekirken, b) regioner, kommuner og tidligere amter, c) offentligt finansierede eller koncessionerede virksomheder, 3) andre, der oppebærer understøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, hvortil det offentlige har ydet bidrag. 2. ARBEJDSOMRÅDE M.V. Ansættelse finder sted ved en region med tjeneste ved en sygehusafdeling/et område/et sygehus eller en lignende sygdomsbehandlende institution. Arbejdsområdet omfatter de arbejdsopgaver, der er knyttet til den pågældendes ansættelsesforhold, herunder eventuel konsulenttjeneste til andre afdelinger, ambulatorier m.v. på eget sygehus og andre af regionens sygehuse inden for samme fagområde. Undervisning af en afdelings eget personale hører ligeledes under arbejdsområdet. Efter aftale mellem regionen og Foreningen af Speciallæger kan arbejdsområdet også omfatte bl.a. tilgrænsende opgaver under socialområdet og undervisnings- og kulturområdet.

6 Side 6 For enhver overlægestilling fastlægges i en stillingsbeskrivelse omfanget af de til stillingen knyttede særlige funktioner, herunder ledelsesfunktioner, eventuel konsulentforpligtelse m.v. Stillingsbeskrivelse skal foreligge ved stillingsopslag. BEMÆRKNINGER: Vilkår vedrørende overlægers varetagelse af patientbehandling inden for eget fagområde på andre tjenestesteder i regionen end hovedtjenestestedet ( udetjeneste ) fremgår af 25. KAPITEL 2. LØN M.V. 3. LØNDANNELSE Lønsystemet består af fire elementer: Grundløn, jf. 4, funktionsløn, jf. 5, kvalifikationsløn, jf. 6, og resultatløn, jf. Aftale om lokal løndannelse for overlæger m.fl. (Regionernes OK-samling ) 1. Lønbestemmelser for overlæger, der har valgt at bibeholde tjenestemandsansættelse, fremgår af protokollat til overenskomsten. Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen til fuldtidsbeskæftigede. Overlæger er omfattet af: 1. Aftale om lokal løndannelse for overlæger m.fl. (OK ) 2. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (OK ) 3. Aftale om gennemsnitsløngaranti (OK ) BEMÆRKNINGER: Aftalen om lokal løndannelse indeholder bl.a. bestemmelser om forhandlingssystemet, rets- og interessetvister samt opsigelse og ophør af aftaler om funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn. 4. PENSIONSGIVENDE GRUNDLØN For overlæger er grundlønnen kr. ( niveau) med virkning fra den kr. ( niveau). 1 Regionernes OK-samling benævnes fremover OK.

7 Side 7 For overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat, er grundlønnen kr. ( niveau) - med virkning fra den kr. ( niveau). Grundlønsforhøjelserne pr. den sker med fuldt gennemslag. Alle centralt aftalte tillæg bevares uændret. Alle lokalt aftalte tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning i udligningstillæg, med mindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal tages særlig stilling for den enkelte ansatte. 5. FUNKTIONSLØN Funktionsløn ydes ud over grundlønnen. Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til den enkelte stilling, som overlægen varetager. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for grundlønnen. Til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt, ydes et pensionsgivende fleksibilitetstillæg på kr. ( niveau). Fleksibilitetstillægget ydes tillige overlæger, der alene indgår i delvagt på lørdage, søndage og søgnehelligdage, jf. 18. Stk. 3. Funktionsløn aftales i øvrigt decentralt på grundlag af de funktioner, overlægen varetager. Funktionsløn ydes som pensionsgivende tillæg. Ikke-pensionsgivende tillæg, der er aftalt med ikrafttræden tidligere end den , forbliver ikke-pensionsgivende med mindre andet aftales. Fastsættelsen af funktionsløn kan bl.a. tage udgangspunkt i de eksempler, der er anført i bilag 1 om vejledende kriterier for funktions- og kvalifikationsløn. 6. KVALIFIKATIONSLØN Kvalifikationstillæg ydes udover grundløn og eventuel funktionsløn. Kvalifikationstillæg baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer. Kvalifikationsløn aftales decentralt. Kvalifikationsløn ydes som pensionsgivende tillæg.

8 Side 8 Ikke-pensionsgivende tillæg, der er aftalt med ikrafttræden tidligere end den , forbliver ikke-pensionsgivende med mindre andet aftales. Fastsættelsen af kvalifikationsløn kan bl.a. tage udgangspunkt i de eksempler, der er anført i bilag 1 om vejledende kriterier for funktions- og kvalifikationsløn. 7. OVERGANGSBESTEMMELSER Overlæger, der var ansat den , bevarede i forbindelse med overgang til nye lønformer pr. den , som minimum deres hidtidige samlede faste løn inkl. tillæg, herunder f.eks. tillæg af decentral løn, overlægepulje og lokale chefpuljer. Aftale om lønforbedringer af decentral løn, overlægepulje eller andre lokale lønordninger opretholdes kun i det omfang, der er tale om varige ordninger for den enkelte ansatte. I modsat fald forholdes efter den lokale aftales ordlyd. Overlæger, som ved overgang til nye lønformer fik et ikke-pensionsgivende overgangstillæg på kr. ( niveau), bevarer dette overgangstillæg under ansættelsen. BEMÆRKNINGER: For overlæger, der pr. den oppebar tillæg ydet efter aftalen om tillægspulje for overlæger (overlægepuljen), blev dette (overlægepulje- )tillæg nedsat med kr. ( niveau). Stk. 3. Overgangstillægget kan ikke modregnes i funktions- og kvalifikationslønnen under den pågældendes ansættelse, dog bortset fra forfremmelser til højere grundlønninger. Overgangstillægget indgår ikke i vurderingen af, hvilken funktions- og kvalifikationsløn, der skal aftales for den pågældende fremover. 8. PENSION Det samlede pensionsbidrag udgør 16,12 % - med virkning fra den ,85 % og fra den ,5 % - af de pensionsgivende løndele i henhold til 4 6. De i 14 (vagt på tjenestestedet), 15 (vagt uden for tjenestestedet), 16 (beredskabsvagt), 17 (delvagt på hverdage) og 18 (delvagt på lørdage, søndage og søgnehelligdage) anførte vagthonorarer er pensionsgivende, og det samlede pensionsbidrag af disse løndele er 5 % - med virkning fra den %.

9 Side 9 Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysninger herom. Efter anmodning fra en overlæge kan der i en nærmere fastsat periode tilbageholdes et ekstraordinært pensionsbidrag. Stk. 3. Hvis en overlæge afholder ferie med feriegodtgørelse ydet af en tidligere arbejdsgiver eller afholder ferie uden ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse, indbetales sædvanlige pensionsbidrag, som om der var afholdt ferie med løn. Stk. 4. For ansatte, der er fyldt 70 år, udbetales det efter overenskomsten gældende pensionsbidrag som løn, medmindre den ansatte ønsker bidraget indbetalt på en pensionsordning eller anvendt til køb af frihed. Ønske om indbetaling på en pensionsordning eller anvendelse til køb af frihed rettes til ansættelsesmyndigheden og kan tidligst ændres efter et år. Ved udbetaling som løn gælder følgende: Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af beløbet. Beløbet er ikke pensionsgivende. Beløbet indgår ikke ved beregning af merarbejdsbetaling. Ved køb af frihed foretages lønfradrag efter reglerne i 3, stk. 1, i Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale (OK ). Stk. 5. Ændringer i vedtægter/regulativer for Lægernes Pensionskasse skal godkendes af overenskomstens parter. Stk. 6. Tilbagekøb uden forbindelse med pensionsbegivenhedens indtræden kan ikke finde sted for bidrag, der er indbetalt efter den For bidrag indbetalt inden denne dato gælder hidtidige regler. Tilbagekøb kan dog finde sted for så vidt angår pensionsbidrag, der er indbetalt for udenlandske statsborgere, i forbindelse med at de tager bopæl uden for Danmark. Lægernes Pensionskasse har udarbejdet skema om ansættelsesoplysninger m.v. herom.

10 Side ATP-BIDRAG Overlæger er omfattet af ATP-ordningens C-sats, jf. OK Med virkning fra ændres satsen til A-sats. 10. UDBETALING AF LØN OG INDBETALING AF PENSIONSBIDRAG Lønnen udbetales månedsvis bagud. Samtidig med udbetaling af lønnen indbetaler regionen det samlede pensionsbidrag til Lægernes Pensionskasse. 11. DELTIDSBESKÆFTIGELSE En overlæge kan ansættes på deltid efter konkret aftale mellem regionen og Foreningen af Speciallæger. Arbejde ud over det aftalte timetal skal i videst muligt omfang søges undgået. Eventuelle arbejdstimer ud over det aftalte og op til 37 timer pr. uge i gennemsnit honoreres med normaltimeløn og der indbetales pensionsbidrag for de præsterede mertimer. I stedet for betaling kan mertimer afspadseres i forholdet 1:1. KAPITEL 3. ARBEJDSTID, VAGT, FRIDAGE, UDETJENESTE M.V. 12. ARBEJDSTID For fuldtidsbeskæftigede overlæger er ikke fastsat en højeste arbejdstid. Disse overlægers arbejdstid kan derfor ikke afgrænses til et bestemt omfang, hvoraf følger, at der ikke kan ydes godtgørelse for overarbejde. Arbejdet søges tilrettelagt således, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for en fuldtidsbeskæftiget overlæge ikke væsentligt overstiger 37 timer pr. uge. Det daglige arbejde tilrettelægges under hensyn til afdelingens/områdets/sygehusets/institutionens drift, herunder patientbehandling, undervisning og forskning, samt de af ledelsen nærmere fastsatte bestemmelser herfor. For den enkelte overlæge, der er pålagt vagttjeneste, jf. 13, udarbejdes for en lokalt nærmere fastsat periode en plan over vagter, ugentlige fridage og eventuelle afspadseringsdage. Ved ændringer i vagtformen gives et varsel på 3 måneder. Stk. 3. Overlæger er omfattet af Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere (OK ).

11 Side VAGTFORMER Overlæger kan, jf. dog 22, stk. 1, pålægges følgende vagtformer: a) Vagt på tjenestedet, hvor overlægen opholder sig på sygehuset og tilkaldes til effektivt arbejde. b) Vagt uden for tjenestestedet, hvor overlægen tilkaldes til effektivt arbejde. c) Beredskabsvagt. d) Delvagt på hverdage. e) Delvagt på lørdage, søndage og søgnehelligdage. 14. VAGT PÅ TJENESTESTEDET Under vagt på tjenestestedet opholder overlægen sig på sygehuset og er til rådighed for effektivt arbejde. Vagt på tjenestestedet kan normalt højst pålægges hvert 6. døgn som et gennemsnit for en vagtperiode. Vagt på tjenestestedet betales på hverdage med 3.019,28 kr. pr. vagt ( niveau) og på lørdage, søndage og søgnehelligdage med 4.118,30 kr. med virkning fra den ,30 kr. pr. vagt ( niveau). Vagthonorarerne er pensionsgivende, og det samlede pensionsbidrag udgør 5 % - med virkning fra den %. Stk. 3. Under vagt på tjenestestedet stilles et vagtværelse af tidssvarende standard til rådighed. 15. VAGT UDEN FOR TJENESTESTEDET Vagt uden for tjenestestedet indebærer, at overlægen skal kunne give møde omgående efter tilkald, dog normalt senest 30 minutter efter tilkald. Overlægen tager ud fra en lægelig vurdering selv stilling til, om det er nødvendigt at indfinde sig på afdelingen. Vagt uden for tjenestestedet kan normalt højst pålægges hvert 3. døgn som et gennemsnit for en vagtperiode.

12 Side 12 BEMÆRKNINGER: Overlæger, der har vagt uden for tjenestedet, kan foretage stuegang for patienter, hvor den vagthavende overlæge under hensyn til tidssvarende lægefaglige standarder skønner det nødvendigt. Hvis der på en afdeling er indlagt patienter, hvor det ud fra den vagthavende overlæges vurdering skønnes påkrævet, at disse patienter på et eller andet tidspunkt under vagtperioden skal tilses af overlægen, kan tidspunktet for tilsynet af praktiske grunde foregå på et på forhånd aftalt tidspunkt. Vagt uden for tjenestestedet betales på hverdage med 1.341,90 kr. pr. vagt ( niveau) og på lørdage, søndage og søgnehelligdage med 1.830,35 kr. med virkning fra den ,35 kr. pr. vagt ( niveau). Vagthonorarerne er pensionsgivende, og det samlede pensionsbidrag udgør 5 % - med virkning fra den %. Har en overlæge inden for en måned undtagelsesvis mere end 10 vagter uden for tjenestestedet, betales en særlig godtgørelse, der udgør: a. 50 % af vagthonoraret for den vagt og b. 100 % af vagthonoraret for den 16. og følgende vagter. Den særlige godtgørelse er pensionsgivende, og det samlede pensionsbidrag udgør 5 % - med virkning fra den %. Stk. 3. Ved tilkald under vagt uden for tjenestestedet i tidsrummet fra kl. 24 til kl. 6 transporteres overlægen vederlagsfrit til og fra tjenestestedet. 16. BEREDSKABSVAGT Beredskabsvagter vil typisk kunne etableres ved afdelinger, hvor der ikke indgår et tilstrækkeligt antal speciallæger i vagten. Beredskabsvagt kan endvidere etableres med baggrund i afdelingernes stabsopbygning og vagtfunktioner. Det kan typisk være: hvor en afdeling omfatter flere specialer, som ikke er fuldt ud dækket af bagvagtslaget, hvor bagvagtslaget ikke dækker etablerede ekspertområder, fagområder eller grenspecialer, eller hvor en afdelings speciallæger har udadgående vagtforpligtelse. Beredskabsvagter kan anvendes ved vagter, hvor der primært er tale om behov for telefoniske henvendelser til vagthavende, og hvor der sjældent er behov for fremmøde.

13 Side 13 Beredskabsvagt indebærer, at overlægen skal kunne give møde på afdelingen med et efter omstændighederne passende varsel. Overlægen tager ud fra en lægelig vurdering selv stilling til, om det er nødvendigt at indfinde sig på afdelingen. Beredskabsvagt kan normalt højst pålægges hvert 3. døgn som et gennemsnit for en vagtperiode. Beredskabsvagt betales på hverdage med 1.006,43 kr. pr. vagt ( niveau) og på lørdage, søndage og søgnehelligdage med 1.372,76 kr. med virkning fra den ,76 kr. pr. vagt ( niveau). Vagthonorarerne er pensionsgivende, og det samlede pensionsbidrag udgør 5 % - med virkning fra den %. Har en overlæge inden for en måned undtagelsesvis mere end 10 beredskabsvagter, betales en særlig godtgørelse, der udgør: a. 50 % af vagthonoraret for den vagt og b. 100 % af vagthonoraret for den 16. og følgende vagter. Den særlige godtgørelse er pensionsgivende, og det samlede pensionsbidrag udgør 5 % - med virkning fra %. Stk. 3. Det effektive arbejde under beredskabsvagt indregnes i arbejdstiden. Stk. 4. Ved tilkald under beredskabsvagt i tidsrummet fra kl. 24 til kl. 6 transporteres overlægen vederlagsfrit til og fra tjenestestedet. Stk. 5. Bestemmelserne om beredskabsvagt er ikke til hinder for, at der lokalt kan indgås aftale om vilkår for etablering af rådighedsordning for særlige formål, herunder hvor der er færre end 3 overlæger, som indgår i ordningen. 17. DELVAGT PÅ HVERDAGE På afdelinger, hvor der er speciallæger i døgndækkende vagt, kan der på hverdage etableres en delvagt. Delvagt på hverdage etableres i forlængelse af en dagtjeneste og er en tjeneste, som varetages frem til senest kl. 21. Ved lokal aftale kan der aftales senere vagtophør end kl. 21, jf. bestemmelserne i 21, stk. 2.

14 Side 14 Der kan ikke planlægges elektive operationer og ambulatorievirksomhed i vagttiden. Dette er dog ikke til hinder for, at elektive operationer og ambulatorievirksomhed undtagelsesvist færdiggøres i vagten. Delvagt på hverdage kan normalt højst pålægges hvert 6. døgn som et gennemsnit for en vagtperiode. BEMÆRKNINGER: For at etablere en delvagt på hverdage på en afdeling er det forudsat, at der på afdelingen i forvejen er et døgndækket vagtlag på speciallægeniveau. Delvagt på hverdage er således en supplerende vagtdækning. Det døgndækkede vagtlag på speciallægeniveau kan ud over læger med speciallægeanerkendelse bestå af kvalificerede læger, der af den ledende overlæge er godkendt til at indgå i vagtlaget. Ved døgndækkende vagt forstås i denne forbindelse enten vagt på tjenestestedet eller vagt uden for tjenestestedet. Der udarbejdes for delvagt på hverdage for en lokalt nærmere fastsat periode en plan over vagter, jf. 12, stk. 2. Delvagt på hverdage omfatter således kun tjenesteplanlagte vagter. Delvagt på hverdage honoreres med 1.018,55 kr. pr. vagt ( niveau). Vagthonoraret er pensionsgivende, og det samlede pensionsbidrag udgør 5 % - med virkning fra den %. Stk. 3. Alle tilstedeværelsestimer under delvagt på hverdage indregnes i arbejdstiden. Stk. 4. Under delvagt på hverdage forudsættes ikke, at vagtværelse stilles til rådighed. 18. DELVAGT PÅ LØRDAG, SØNDAGE OG SØGNEHELLIGDAGE Delvagt kan etableres i tidsrummet kl på lørdage, søndage og søgnehelligdage. Det kan lokalt aftales, at vagten kan udstrækkes til senest kl Under vagten varetager overlægen det akutte og løbende arbejde med patientbehandling. Planlagte operationer og ambulatorievirksomhed er ikke en del af vagtfunktionen.

15 Side 15 Delvagten betales med 1.070,00 kr. med virkning fra den ,56 kr. pr. vagt ( niveau). Vagthonoraret er pensionsgivende og det samlede pensionsbidrag udgør 5 % - med virkning fra den %. Stk. 3. Alle tilstedeværelsestimer under delvagten indregnes i arbejdstiden. Stk. 4. Delvagt kan normalt højst pålægges 2 gange pr. måned. Ved kombinationer med vagt på tjenestedet og delvagt på hverdage kan vagt normalt højst pålægges hvert 6. døgn. Stk. 5. En delvagt kan efterfølges af en vagt uden for tjenestestedet. Delvagt efterfulgt af en vagt uden for tjenestedet betales samlet med i alt 2.882,05 kr. pr. vagt ( niveau). Vagthonoraret er pensionsgivende, og det samlede pensionsbidrag udgør 5 % - med virkning fra den %. 19. EFFEKTIVT ARBEJDE UNDER VAGT PÅ ELLER UDEN FOR TJENE- STESTEDET Det effektive arbejde under vagt indregnes i arbejdstiden. I stedet for indregning i arbejdstiden kan der lokalt aftales betaling for effektivt arbejde under vagt. Betalingen udgør 433,10 kr. pr. time ( niveau). Såfremt tilgodehavende afspadsering som følge af vagtarbejde for overlæger ikke er givet ved udgangen af 3. måned, efter det er præsteret, udbetales timerne med 433,10 kr. pr. time ( niveau). Det effektive arbejde under vagt opgøres pr. påbegyndt time, hvor yderligere arbejde inden for samme time ikke medregnes. Ved tilkald uden for tjenestestedet regnes det effektive arbejde fra tilkaldelsen til afslutningen af arbejdet. Telefonopkald under vagten opgøres dog svarende til den faktiske belastning. Det gennemsnitlige antal timers effektive arbejde under vagt fastlægges efter lokal forhandling for hvert enkelt vagtlag. Hvis parterne ikke kan blive enige, foretages en arbejdstidsregistrering, herunder opgørelse af det effektive arbejde under vagter, i en 3-måneders periode. En lokalaftale om gennemsnitsopgørelse kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel. Når aftalen opsiges, indledes forhandlinger om en ny aftale.

16 Side EFFEKTIVT ARBEJDE UNDER BEREDSKABSVAGT Det effektive arbejde under vagt indregnes i arbejdstiden. Det effektive arbejde opgøres efter bestemmelserne anført under ØVRIGE VAGTBESTEMMELSER Hvis arbejdet tilrettelægges som en kombination af vagt uden for tjenestestedet og vagt på tjenestestedet og/eller delvagt, kan vagter normalt højst pålægges hvert 5. døgn regnet som et gennemsnit for en vagtperiode. Ved kombination af vagt på tjenestestedet og delvagt kan vagten normalt højest pålægges hvert 6. døgn som et gennemsnit for en vagtperiode. Det gennemsnitlige effektive arbejde under døgntjeneste/vagt må maksimalt udgøre i alt 13 timer. Ved lokalaftale kan grænsen hæves fra 13 til 16 timer. Stk. 3. Under fravær på grund af ferie, sygdom, graviditet, barsel, adoption, omsorg og barns første (med virkning fra den : og anden) sygedag ydes erstatning for mistet vagtindtægt. Der ydes ikke erstatning for mistet vagtindtægt, når ferie afholdes med feriegodtgørelse. Overlæger, afdelingslæger og 1. reservelæger/reservelæger kan indgå i samme vagtlag uanset sygehustype. 22. SENIORVILKÅR Vagt på tjenestestedet ( 14) kan pålægges indtil overlægens fyldte 60. år. For overlæger, der er fyldt 60 år, kan vagt på tjenestestedet alene finde sted efter aftale mellem regionen og den pågældende overlæge. Vagt uden for tjenestestedet ( 15) kan pålægges indtil overlægens fyldte 62. år. For overlæger, der er fyldt 62 år, kan vagt uden for tjenestestedet alene finde sted efter aftale mellem regionen og den pågældende overlæge. Det bør tilstræbes, at der i videst muligt omfang sker en vagtudtynding for overlæger, der er fyldt 60 år. Der henvises i øvrigt til Rammeaftale om seniorpolitik (OK ).

17 Side 17 Overlæger, der efter det 60. år har vagt på tjenestestedet ( 14), samt overlæger, der efter det 62. år har vagt uden for tjenestestedet ( 15) eller beredskabsvagt ( 16), har ret til 2 ugers frihed med løn om året. 23. FRIHED OG ERSTATNINGSFRIHED Overlæger har normalt fri på lørdage, søndage og søgnehelligdage. Tjeneste kan dog undtagelsesvist udføres på disse dage med henblik på varetagelsen af særlige opgaver, der kræver overlægens specialviden. BEMÆRKNINGER: Forekommer tjeneste som nævnt under 2. punktum mere jævnligt, indgås der lokalt aftale om honorering. Har en overlæge haft tjeneste, vagt på eller uden for tjenestestedet eller delvagt på en lørdag, søndag eller søgnehelligdag ydes en anden fridag herfor. Denne fridag medregnes ikke i den ugentlige arbejdstid. Stk. 3. Der ydes en ugentlig fridøgnsperiode af 55 til 64 timers samlet varighed. Opdeles fridøgnsperioden, skal hver periode udgøre mindst 35 timer, dog 32 timer, såfremt der er indgået aftale om nedsættelse af hviletiden. Sammenlægning af flere fridøgnsperioder sker ved at forlænge perioden med 24 timer pr. fridøgn. Stk. 4. Har en overlæge haft beredskabsvagt på en søndag eller søgnehelligdag ydes en anden fridag herfor. Har der været fremmøde under beredskabsvagt på en lørdag ydes ligeledes en anden fridag. Disse fridage medregnes ikke i den ugentlige arbejdstid. En fridag skal udgøre mindst 35 timer, dog 32 timer, såfremt der er indgået aftale om nedsættelse af hviletiden. Sammenlægning af flere fridøgnsperioder sker ved at forlænge perioden med 24 timer pr. fridøgn. 24. HVILETID OG FRIDØGN Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus- og institutionsområdet m.v. er der i henhold til kapitel 5 i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 611 af den om hvileperiode og fridøgn m.v. (OK )

18 Side 18 mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnigs- og Takstnævn aftalt følgende supplerende bestemmelser om daglig hviletid og ugentligt fridøgn til de i arbejdsmiljølovens kapitel 9 og ovennævnte bekendtgørelses kapitel 2 og 4 omtalte regler: 1) Vagt bortset fra effektiv tjeneste er hviletid. 2) Reglerne i ovennævnte bekendtgørelses 16, stk. 3, hvorefter nedsættelse eller udskydelse af hvileperioden højst kan ske i 10 døgn i hver kalendermåned og i højst 45 døgn i et kalenderår, finder ikke anvendelse. 3) Under vagttjeneste bevirker telefonopkald, der ikke medfører aktivitet, ingen afbrydelse af hviletiden, dog således at der i tidsrummet kl kun kan indgå indtil 3 opkald (uden aktivitet), før hviletiden afbrydes. 4) Ved skriftlig aftale mellem det enkelte sygehus/institution og Foreningen af Speciallæger kan det fastsættes, at nedsættelse af hviletiden mellem to døgns hovedarbejder til 8 timer kan finde sted. 5) Ved skriftlig aftale mellem det enkelte sygehus/institution og Foreningen af Speciallæger kan det fastsættes, at der kan tilrettelægges tjeneste således, at der kan være op til 12 døgn mellem 2 fridøgn. 6) Hvor det ikke umiddelbart er muligt at foretage arbejdstilrettelæggelse i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser, træffes der aftale mellem overenskomstens parter om særlige løsninger, der skal tilstræbe overholdelse af foranstående bestemmelser og arbejdsmiljølovens og bekendtgørelsens bestemmelser i videst muligt omfang. Aftalen skal forelægges Arbejdstilsynet til godkendelse. 25. UDETJENESTE Overlæger kan, jf. 2, stk. 2, inden for eget fagområde varetage patientbehandling på andre tjenestesteder i regionen end hovedtjenestestedet, i det følgende kaldet udetjeneste. Hovedtjenestestedet er det sted, hvor overlægen forretter dagtjeneste i hovedparten af arbejdstiden. Omfanget af den til stillingen knyttede udetjeneste samt de faglige og ledelsesmæssige referencelinier i forbindelse med udetjenesten fastlægges i stillingsbeskrivelsen. Ved ændringer i stillingsbeskrivelsen vedrørende udetjeneste gives et varsel på 3 måneder. BEMÆRKNINGER: Bestemmelserne tager typisk sigte på at regulere arbejdsforholdene for overlæger, hvor en afdelings patientbehandling tilrettelægges fordelt på flere matrikler.

19 Side 19 Bestemmelserne tager ikke sigte på at regulere arbejdsforholdene for overlæger: hvor det er naturligt også at varetage opgaver uden for hovedtjenestestedet, eksempelvis distriktspsykiatri, distriktsgeriatri, distriktspædiatri, mikrobiologi (bortset fra tjenesteplanlagt varetagelse af patientbehandling inden for eget fagområde), paliative teams m.v. hvor en afdeling yder akut hjælp i enkeltstående situationer, eksempelvis akut karkirurgi m.v. hvor der er tale om arbejdsopgaver uden for sygehusområdet, som er aftalt jf. 2, stk. 2 (f.eks. inden for social-, undervisnings- og kulturområdet), eksempelvis speciallægers tilsyn af handikappede på sociale institutioner. Vagtforhold i relation til udetjeneste Overlæger kan indgå i vagt på udetjenestestedet såfremt der er tale om et udetjenestested, hvor den pågældende også forretter dagtjeneste. Vagt uden for tjenestestedet kan varetages i forhold til hovedtjenestestedet og udetjenestestedet samtidigt, såfremt der til vagtordningen er tilknyttet en supplerende vagtordning. Beredskabsvagt kan varetages i forhold til flere geografiske enheder samtidigt, idet der normalt kun er fremmødepligt over for hovedtjenestestedet. Overenskomstens bestemmelser vedr. tilkaldetid kan kun gøres gældende for vagt i forhold til hovedtjenestedet. BEMÆRKNINGER: Den supplerende vagtordning tager sigte på, at en overlæge ikke kan forpligtes til at give fremmøde samtidigt på to forskellige adresser. Stk. 3. Udetjeneste skal fremgå af en plan for arbejds- og vagttilrettelæggelse for den enkelte overlæge. Udetjeneste skal tilrettelægges således, at hovedparten af arbejdstiden inden for en 3 måneders periode forrettes som dagtjeneste på hovedtjenestestedet. Stk. 4. Der ydes til overlæger et ikke-pensionsgivende tillæg på 600,00 kr. ( niveau) pr. udetjeneste. Under vagt ydes tillægget alene, hvis overlægen har fremmøde på udetjenestestedet. Der kan kun ydes ét tillæg pr. dag/vagt. I stedet for ydelse af tillægget kan der lokalt aftales et fast årligt tillæg for udetjeneste. Honorar for udetjeneste ydes ikke inden for henholdsvis Århus Universitetshospital (beliggende i Århus Kommune) og sygehuse i Aalborg. Stk. 5. Befordringsgodtgørelse ydes efter de for regionen gældende regler. Stk. 6.

20 Side 20 Den eventuelt forøgede rejsetid indregnes i arbejdstiden. I stedet for indregning i arbejdstiden kan der lokalt aftales betaling herfor. Betalingen udgør 433,10 kr. pr. time ( niveau). BEMÆRKNINGER: Forøget rejsetid er forskellen mellem rejsetiden til funktion uden for hovedtjenestestedet og den rejsetid, der normalt anvendes til befordring mellem bopæl og hovedtjenestested. Udetjeneste inkl. forøget transporttid skal tilrettelægges under hensyntagen til gældende regler vedrørende hviletid. Udetjeneste kan ikke uden særskilt aftale medføre overnatning. KAPITEL 4. ØVRIGE ANSÆTTELSESVILKÅR 26. TJENESTEFRIHED OG EFTERUDDANNELSE Regionen kan give en overlæge tjenestefrihed i indtil 5 år. Tjenestefriheden kan gives uden løn, eller med hel eller delvis løn og eventuelt pensionsbidrag. Regionen og Foreningen af Speciallæger kan aftale, at regionen indbetaler 2/3-dele af pensionsbidraget af den hidtidige pensionsgivende løn, mod at overlægen selv indbetaler 1/3 af pensionsbidraget af den samme løn i de tilfælde, hvor tjenestefrihed ville kunne medregnes i pensionsalderen for tjenestemænd. Stk. 3. Ved konstitution kan der ydes tjenestefrihed uden løn i indtil 1 år, uanset om konstitutionen finder sted i en anden region. Stk. 4. Af hensyn til den enkelte overlæges faglige udvikling og kvaliteten i patientbehandlingen m.v. sikres overlæger deltagelse i efteruddannelse i mindst 10 dage årligt. Af hensyn til koordineringen af de driftsmæssige forhold m.v. sker deltagelse i efteruddannelse efter indstilling fra den ledende overlæge/områdets lægechef. 27. BARNS 1. OG 2. SYGEDAG Regionen kan give en overlæge hel eller delvis tjenestefrihed uden lønafkortning til pasning af sygt barn på dettes første (med virkning fra den : og anden sygedag), hvis 1) hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt, 2) forholdene på tjenestestedet tillader det,

21 Side 21 3) barnet er under 18 år, og 4) barnet er hjemmeværende. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. 28. FRAFLYTTELSE AF TJENESTEBOLIG, SYGDOM, VÆRNEPLIGT OG EFTERLØN Følgende bestemmelser i funktionærloven (OK ) finder anvendelse: 1) fraflyttelse af tjenestebolig ( 2, stk. 9) 2) løn under fravær på grund af sygdom ( 5, bortset fra stk. 2) 3) indkaldelse til aftjening af værnepligt ( 6) 4) efterløn ( 8). 29. OPSIGELSE OG AFSKEDIGELSE Funktionærlovens regler om opsigelse (bortset fra 2, stk. 2 til 6, og 2a samt 5, stk. 2) anvendes, når en ansat opsiges eller siger sin stilling op (OK ). Opsigelse fra regionens side skal ske med mindst 6 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang. Opsigelse fra overlægens side skal ske med 3 måneders varsel til ophør ved en måneds udgang. Såfremt en overlæge, der har været uafbrudt beskæftiget som læge ved samme region/amt i 9 år eller herudover, opsiges, skal regionen ved overlægens fratræden udrede et beløb svarende til 3 måneders løn. Fratrædelsesgodtgørelsen ydes ikke, såfremt overlægen ved fratræden oppebærer pension fra regionen eller folkepension. Stk. 3. Meddelelse om uansøgt afsked fremsendes til overlægen. Der vedlægges en kopi af meddelelsen som den ansatte kan udlevere til Foreningen af Speciallæger ved dennes eventuelle inddragelse i sagen.

22 Side 22 Stk. 4. Når overlægen meddeles uansøgt afskedigelse, jf. stk. 3, underrettes Foreningen af Speciallæger, Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø, skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, medmindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis forvaltningsloven eller straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, som regionen ikke kan videregive til organisationen, orienteres Foreningen af Speciallæger herom i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om afsked med henblik på eventuel udlevering til organisationen. Stk. 5. Foreningen af Speciallæger kan kræve sagen forhandlet med afskedigelsesmyndigheden, hvis organisationen skønner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller institutionens forhold. Organisationen kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 måned efter afsendelsen af den i stk. 3 nævnte meddelelse. Stk. 6. Hvis den ansatte har været uafbrudt beskæftiget i sygehusvæsenet i mindst 8 måneder på det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, kan Foreningen af Speciallæger kræve sagen indbragt for et afskedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved en forhandling efter stk. 5. Et sådant krav skal fremsættes overfor regionen inden for 1 måned efter forhandlingen med kopi til Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Stk. 7. Et afskedigelsesnævn består af tre medlemmer, hvoraf en vælges af Foreningen af Speciallæger og en af Regionernes Lønnings- og Takstnævn, hvorefter disse i forening peger på en opmand. Parterne retter herefter henvendelse til Arbejdsrettens formand med anmodning om udpegning af opmanden. Kan enighed om indstilling ikke opnås, anmoder parterne Arbejdsrettens formand om at udpege en opmand. Opmanden fungerer som nævnets formand. BEMÆRKNINGER: Udpegning af opmand finder i øvrigt sted i henhold til bestemmelserne i Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter, kap. 2. Stk. 8. Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For nævnet kan afhøres parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet finder, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i den ansattes eller regionens forhold, kan det pålægges regionen at afbøde virkningerne af opsigelsen ved fastsættelse af en godtgørelse. Størrelsen af godtgørelsen fastsættes af nævnet som skal tage hensyn til sagens omstændigheder og til, hvor længe ansættelsesforholdet har varet. Godtgørelsen kan maksimalt fastsættes til sædvanlig løn for en periode svarende til det dobbelte af arbejdsgiveres opsigelsesvarsel over for den ansatte. Nævnets omkostninger fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part.

23 Side ATTESTUDSTEDELSE Indtil ændrede bestemmelser måtte blive fastsat ved forhandling mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Lægeforeningen gælder følgende: 1. Det påhviler overlæger uden særligt vederlag at udfærdige eller medvirke ved udfærdigelsen af attester om de foretagne lægelige undersøgelser og behandlinger samt om disses resultat og om patienternes tilstand, for så vidt den pågældende attest vedrører den sygdom, som patienten behandles eller har været behandlet for på institutionen, eller attesten vedrører sådanne oplysninger, som institutionen måtte ligge inde med, og som i øvrigt ikke uden særlig vanskelighed vil kunne tilvejebringes. Uden særligt vederlag påhviler det herefter overlæger at udstede: Dødsattester, herunder kopier, medicolegale ligsynsattester og attester vedrørende transport af lig, indstillings- og optagelsesattester til helbredelsesinstitutioner, plejehjem, alderdomshjem o.l., simple syge- og raskmeldinger, samt udtalelser, der kan ligestilles med lægebreve og journaludskrifter, herunder sådanne politiattester, hvis indhold svarer til vidneudsagn. 2. Overlæger kan kræve særskilt honorar for udstedelse af følgende attester, for så vidt honorar efter tidligere anerkendt praksis har kunnet kræves: Attester til pensions- og forsikringsselskaber, samt attester til ankenævn, ankestyrelsen og arbejdsskadestyrelsen, attester til sikringsstyrelsen i det omfang, hvor taksten er i henhold til gældende lov, speciallægeerklæringer og sådanne erklæringer, der efter deres form og indhold må sidestilles hermed, samt politierklæringer og erklæringer til retsligt brug indeholdende nærmere motiveret skøn. 3. Den tid, der medgår til udfærdigelsen af de attester, for hvilke særskilt honorar kan kræves, kan ikke medregnes i arbejdstiden. 31. PATIENTTRANSPORT I de tilfælde, hvor overlæger tjenstligt deltager i ambulancetransporter med bil eller flyvemaskine, tegnes der rejseforsikring, der giver en dækning på kr. ved død eller ulykke.

24 Side BIBESKÆFTIGELSE OG KONSULTATION Funktionærlovens 15 om bibeskæftigelse er gældende for overlæger (OK ). Endvidere gælder Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse indgået mellem Foreningen af Speciallæger, Foreningen af Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (OK ). Overlæger har efter regionsrådets bestemmelser herfor mulighed for at holde konsultation på sygehuset. 33. ØVRIGE ANSÆTTELSESVILKÅR Følgende aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (OK ) gælder: 1. Ansættelsesbreve (OK ). 2. Lønninger (OK ). 4. Løngaranti for ansatte omfattet af opgave- og strukturreformen (OK ). 6. Midlertidig tjeneste i højere stilling (funktion) (OK ). 7. Lønberegning/lønfradrag (OK ). 8. Åremålsansættelse (OK ). 9. Supplerende pension (OK ). 12. Tilrettelæggelse af arbejdstid (OK ). 13. Decentrale arbejdstidsaftaler (OK ). 14. Deltidsarbejde (OK ). 15. Deltidsansattes adgang til højere timetal (OK ) 16. Tidsbegrænset ansættelse (OK ). 19. Tele- og hjemmearbejde (OK ). 20. Ferie (OK ). 21. Barsel mv. (OK ). 22. Tjenestefrihed uden løn (OK ). 23. Seniorpolitik (OK ). 25. Befordringsgodtgørelse (OK ). Udgifter ved tjenesterejser godtgøres efter de regler, der gælder i regionen. 26. Kompetenceudvikling (OK ). 27. Socialt kapitel (OK ). 28. Trivsel og sundhed (OK ). 29. Kontrolforanstaltninger (OK ). 30. Virksomhedsoverenskomster (OK ). 31. Retstvistaftalen (OK ). 32. SU og tillidsrepræsentanter (OK ). 33. MED og tillidsrepræsentanter (OK ).

25 Side Sammenhængende personalepolitisk drøftelse. 35. Statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger (OK ). KAPITEL 5. OVERENSKOMSTENS IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE 34. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE Stk. 1 Overenskomsten har virkning fra den Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den Opsigelsen skal ske skriftlig. København, den For For FORENINGEN AF SPECIALLÆGER: Poul Jaszczak Erik Kristensen /Kasper Axel Nielsen REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN: Signe Friberg Nielsen /Thorkild Rotenberg

26 Side 26 BILAG 1. VEJLEDENDE KRITERIER FOR FUNKTIONSLØN OG KVALIFIKA- TIONSLØN Det bemærkes, at listen over vejledende kriterier ikke er udtømmende. A. FUNKTIONSLØN Som eksempler på funktioner og arbejdsområder, der decentralt kan anvendes som eventuelle kriterier for aftaler om funktionsløn/tillæg kan nedenstående nævnes. Tillæggene kan ydes til overlæger, der enten selv varetager opgaverne eller er ansvarlige for opgavernes varetagelse: Omfattende eller særligt administrativt og/eller fagligt ansvar eller opgaver Regionsspecialefunktioner, specialist- eller ekspertfunktioner Uddannelses-, undervisnings eller forskningsopgaver. Eksempler: uddannelsesansvarlig, uddannelseskoordinator, klinisk vejleder, forskningsvejleder, evalueringsopgaver, undervisning og vejledning af andre faggrupper Formidlings- og informationsaktiviteter Regionslige visitationsopgaver Særligt belastet arbejde eller arbejdsvilkår. Eksempelvis belastede arbejdsforhold, særligt belastende eller hyppige vagter, bagvagtsfunktion for lægestuderende eller læger tidligt i uddannelsesforløbet Særlige instruktions- eller supervisionsopgaver Præhospitalbehandling Udvikling af samarbejdsformer, eksempelvis projektarbejde, teamarbejde Varetagelse af grenspecialer, herunder regionsspecialefunktioner samt konsulent- og specialistfunktioner Varetagelse af regionslige visitationsopgaver Arbejde ved geografisk adskilte enheder Ekstraordinært meget planlagt merarbejde Særlig aftalt assistance på eller for andre afdelinger, afsnit eller for eksterne parter

27 Side 27 Patienttransport Deltagelse i udrykningstjeneste med lægeambulance patient eller donortransport Katastrofeberedskab Kvalitetssikring B. KVALIFIKATIONSLØN Som eksempler på elementer, der kan indgå ved fastsættelse af kvalifikationsløn kan nedenstående nævnes. Relevant efteruddannelse af betydning for arbejdet Ledelsesmæssige eller administrative kvalifikationer Samarbejdskvalifikationer, eksempelvis i forbindelse med tværfagligt samarbejde Forskningsmæssige kvalifikationer Særlig faglig ekspertise eller interesse Høj faglig standard såvel diagnostisk som behandlingsmæssigt Kvalitet, etik og effektivitet i opgaveløsningen Høje operative færdigheder Kommunikative kvalifikationer Pædagogiske kvalifikationer. Eksempelvis undervisningserfaring, pædagogisk uddannelse Særlige kvalifikationer til brug for instruktions- eller supervisionsopgaver Udviklingsorienteret, idérig Lokalkendskab Rekruttering og fastholdelse Øvrige personlige egenskaber

28 Side 28 BILAG 2 FOR OVERLÆGER SOM I FORBINDELSE MED STRUKTURRE- FORMEN OVERGIK TIL ANSÆTTELSE I REGIONERNE FRA EN OVERENS- KOMST INDGÅET MED HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB (H:S) Bilaget omfatter og og ansatte, som i forbindelse med strukturreformen pr overgik fra ansættelse i Hovedstadens Sygehusfællesskab til ansættelse i en region, og ansatte ved selvejende institutioner, der med virkning fra havde indgået driftsaftale med en region med henblik på opfyldelsen af de i lovgivningen pålagte forpligtelser, og hvor de ansatte var omfattet af overenskomster med Hovedstadens Sygehusfællesskab, som før overgangstidspunktet var omfattet af fællesoverenskomst for akademikere i Hovedstadens Sygehusfællesskab mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Akademikernes Centralorganisation af den og organisationsaftale for overlæger mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Foreningen af Speciallæger af den som opfyldte betingelserne for at være omfattet af overenskomst for overlæger af den mellem Amtsrådsforeningen og Foreningen af Speciallæger. For overstående personale gælder følgende særvilkår: Professorer, der i Hovedstadens Sygehusfællesskab har været ansat i varige stillinger, bevarer denne ansættelsesform og vilkår uændret efter og henføres til overenskomsten for overlæger indgået mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Ovenstående særvilkår kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31-03, dog tidligst til den

29 Side 29 PROTOKOLLAT OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR OVERLÆGER, DER ØNSKER AT BIBEHOLDE TJENESTEMANDSANSÆTTELSE Tjenestemandsansatte læger, der ansættes i en stilling, der er omfattet af overenskomsten for overlæger, kan vælge at bibeholde tjenestemandsansættelse. For overlæger, der vælger at bibeholde tjenestemandsansættelse gælder følgende løn- og ansættelsesvilkår: Løn: Ovennævnte overlæger er omfattet af bestemmelserne om ny løndannelse, jf. overenskomstens 3 7, på nedenstående vilkår. Grundløn Fra den til den : Løntrin Særlige ikke-pensionsgivende tillæg ( niveau) Pensionsgivende tillæg ( niveau) Overlæger kr kr. Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat kr kr. Med virkning fra den : Løntrin Pensionsgivende tillæg ( niveau) Overlæger kr. Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat kr. Grundlønsforhøjelserne pr. den sker med fuldt gennemslag. Alle centralt aftalte tillæg bevares uændret. Alle lokalt aftalte tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning i udligningstillæg, med mindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal tages særlig stilling for den enkelte ansatte. Funktionsløn Til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt, ydes et pensionsgivende fleksibilitetstillæg på kr. ( niveau).

30 Side 30 Fleksibilitetstillægget ydes tillige overlæger, der alene indgår i delvagt på lørdage, søndage og søgnehelligdage, jf. overenskomstens 18. Funktionsløn aftales i øvrigt decentralt på grundlag af de funktioner, overlægen varetager. Funktionsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ydes ved oprykning til højere løntrin, dog højest løntrin 52. Ikke-pensionsgivende tillæg, der er aftalt med ikrafttræden tidligere end den , forbliver ikke-pensionsgivende med mindre andet aftales. Kvalifikationsløn Der er ikke centralt fastsatte kvalifikationstillæg. Kvalifikationsløn aftales decentralt. Kvalifikationsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ydes ved oprykning til højere løntrin, dog højest løntrin 52. Ikke-pensionsgivende tillæg, der er aftalt med ikrafttræden tidligere end den , forbliver ikke-pensionsgivende med mindre andet aftales. Overgangstillæg Overenskomstens 7 om overgangsbestemmelser er gældende. Overgangstillæg ydes efter bestemmelserne i overenskomstens 7, stk. 2. Supplerende pensionsordning: Det samlede pensionsbidrag til supplerende pensionsordning udgør 16,12 % af ovenstående pensionsgivende tillæg. Med virkning fra den hæves pensionsbidraget til 16,85 % og med virkning fra til 17,5 %. De i 14 (vagt på tjenestestedet), 15 (vagt uden for tjenestestedet), 16 (beredskabsvagt), 17 (delvagt på hverdage) og 18 (delvagt på lørdage, søndage og søgnehelligdage) i overenskomsten anførte vagthonorarer er pensionsgivende, og det samlede pensionsbidrag af disse løndele er 5 % - med virkning fra den %. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. Indbetaling sker månedsvis til Lægernes Pensionskasse. Øvrige vilkår: Endvidere er følgende bestemmelser i overenskomsten for overlæger gældende: 2, 8, stk. 4-6, 9, (bortset fra 12, stk. 3),

31 Side 31 26, stk. 4, 27, 30, 32, stk. 1, 2. punktum, og stk. 2, samt 33. De i 33 nævnte aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (OK ) gælder, bortset fra pkt. 9 om supplerende pension. Herudover gælder følgende aftaler i protokollatet: 11. Gruppeliv (OK ). 17. Merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid (OK ).

32 Side 32 BILAG TIL PROTOKOLLATET FOR OVERLÆGER, DER ØNSKER AT BIBE- HOLDE TJENESTEMANDSANSÆTTELSE, OM VILKÅR FOR OVERLÆGER SOM I FORBINDELSE MED STRUKTURREFORMEN OVERGIK TIL ANSÆT- TELSE I REGIONERNE FRA EN OVERENSKOMST/AFTALE MED HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB (H:S) Bilaget omfatter og og ansatte, som i forbindelse med strukturreformen pr overgik fra ansættelse i Hovedstadens Sygehusfællesskab til ansættelse i en region, og ansatte ved selvejende institutioner, der med virkning fra havde indgået driftsaftale med en region med henblik på opfyldelsen af de i lovgivningen pålagte forpligtelser, og hvor de ansatte var omfattet af overenskomster med Hovedstadens Sygehusfællesskab, som før overgangstidspunktet var omfattet af bilag 1 til organisationsaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Foreningen af Speciallæger for overlæger af den , som opfyldte betingelserne for at være omfattet af protokollat om løn- og ansættelsesvilkår for overlæger, der ønsker at bibeholde tjenestemandsansættelse. Protokollat til overenskomst for overlæger mellem Amtsrådsforeningen og Foreningen af Speciallæger af den For overstående personale gælder følgende særvilkår: Overlæger/professorer er overført til Regionernes Lønnings- og Takstnævns bestemmelser med samme vilkår, som var gældende i Hovedstadens Sygehusfællesskab. Ovenstående særvilkår kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31-03, dog tidligst til den

33 Side 33 pr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIAL- LÆGER PROTOKOLLAT OM AFTALER OM NEDGANG I KONTANTLØN VED IND- GÅELSE AF LOKALE AFTALER OM PERSONALEGODER Parterne er enige om, at der mellem regionen og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation kan indgås aftale om, at regionen og den ansatte kan indgå aftale om nedgang i kontantløn for at modtage personalegoder. Aftalen kan angå såvel nedgang i de centralt aftalte løndele som nedgang i de lokalt aftalte løndele. Lønafledede ydelser (som fx pension og feriegodtgørelse) beregnes på grundlag af bruttolønnen, dvs. den enkeltes aflønning forud for det løntræk, der finder sted som følge af aftalen mellem regionen og den ansatte. Parterne er enige om, at hidtidig regional praksis vedrørende tiltag om trivsel og sundhed mv. (Aftale om trivsel og sundhed) samt uddannelse og kompetenceudvikling ikke påvirkes af aftalen, ligesom aftalen ikke ændrer arbejdsgivers praksis for at stille de arbejdsredskaber, der er nødvendige for arbejdets udførelse, til rådighed for medarbejderen. Krav om indgåelse af individuelle aftaler om nedgang i kontantløn kan ikke gøres til en forudsætning for ansættelsen. BEMÆRKNINGER: Efter beslutning i Regionernes Lønnings- og Takstnævn kan den enkelte region indgå aftaler om nedgang i kontantløn for personalegoder efter følgende retningslinjer og i det nævnte omfang: 1. Aftalen må kun vedrøre skattebegunstigede personalegoder og skal være overensstemmende med skattelovgivningen. 2. Regionen skal som arbejdsgiver have en saglig interesse i ydelsen af det personalegode, der er genstand for aftalen. 3. Adgangen er begrænset til at omfatte følgende kategorier af personalegoder: a) Multimedier Ordninger der har en arbejdsmæssig relevans med henblik på at fremme effektiviteten og fleksibiliteten i opgaveløsningen, herunder at understøtte dialogen og kommunikationen mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. (Fx datakommunikation, bredbånd, telefon, mobiltelefon).

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PHARMADANMARK AFTALE vedrørende sygehus-/hospitalsapotekere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Side 1 OK-05 O V E R E N S K O M S T. for. overlæger

Side 1 OK-05 O V E R E N S K O M S T. for. overlæger Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER O V E R E N S K O M S T for overlæger 2005 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE M.V... 5 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. for. overlæger

O V E R E N S K O M S T. for. overlæger Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER O V E R E N S K O M S T for overlæger **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. for. overlæger

O V E R E N S K O M S T. for. overlæger Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER O V E R E N S K O M S T for overlæger **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. for. overlæger

O V E R E N S K O M S T. for. overlæger Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER O V E R E N S K O M S T for overlæger **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER AFTALE vedrørende lægelige chefer **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER AFTALE vedrørende lægelige chefer **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T for honorarlønnede sygehuslæger OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T for honorarlønnede sygehuslæger OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 35.02.1 Side 1 FORENINGEN AF SPECIALLÆGER O V E R E N S K O M S T for honorarlønnede sygehuslæger 2005 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE M.V.... 5 1.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.08 29/2010 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.08 29/2010 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE M.V. **NYT** 1. AFTALEN. Aftalen omfatter stillinger som lægelige chefer.

KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE M.V. **NYT** 1. AFTALEN. Aftalen omfatter stillinger som lægelige chefer. KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE M.V. 1. AFTALEN Aftalen omfatter stillinger som lægelige chefer. Aftalen med tilhørende protokollater er indgået i henhold til 32, stk. 1, i Tjenestemandsregulativ for amtskommuner

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE OVERENSKOMST for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer KL Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE OVERENSKOMST for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG

REGIONERNES LØNNINGS- OG Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/KOMMUNAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Aftale for ledere og souschefer ved forsorgshjem, krisecentre m.v., der i regionerne drives

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...3

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører AMTSRÅDSFORENINGEN 33.13.1 Side 1 DANSKE SKOV- OG LANDSKABS- INGENIØRER O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. A F T A L E om honorering m.v. af psykologiske konsulenter

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. A F T A L E om honorering m.v. af psykologiske konsulenter Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK PSYKOLOGFORENING A F T A L E om honorering m.v. af psykologiske konsulenter 2008 Side 2 Parterne er enige om, at der for psykologiske konsulenter, det vil

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens område... 3 1.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

AFTALE om løn- og ansættelsesvilkår for operationsteknikerelever

AFTALE om løn- og ansættelsesvilkår for operationsteknikerelever Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE om løn- og ansættelsesvilkår for operationsteknikerelever ** NYT**= NYT i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1 Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner KL 62.05 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 62.05 Side

Læs mere

AFTALE. vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorpersonale

AFTALE. vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorpersonale AMTSRÅDSFORENINGEN 22.01.1 Side 1 HK/KOMMUNAL AFTALE vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorpersonale 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

C.630/33.06 Side 1. Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som led i den lægelige videreuddannelse

C.630/33.06 Side 1. Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som led i den lægelige videreuddannelse Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København Ø - Tlf.: 35 29 80 00 Cirkulære nr. 630 af november 2005 Ansættelses- og uddannelsesaftale for læger, der ansættes i stillinger som

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for neurofysiologiassistenter og neurofysiologiassistentelever **NYT**= Nyt i forhold

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte 1. Overenskomstens område...

Læs mere

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger 33.04 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen, IDA Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

November 1999 Aftalenr Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen.

November 1999 Aftalenr Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen. Økonomiforvaltningen J.nr. 233.ITIL-1/99 November 1999 Aftalenr. 2451 Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

J.nr PO-1/02 Aftalenr Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte

J.nr PO-1/02 Aftalenr Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte J.nr. 233.1PO-1/02 Aftalenr. 2213 Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 3 Kapitel 1. Månedslønnede portører...

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er

Læs mere

Mtale for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbaneme (bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale)

Mtale for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbaneme (bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale) XX/2015 Side 1 Mtale for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbaneme (bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale) KL Dansk Jernbaneforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens omradc... "... "... 3

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Kommunernes Landsforening 2008-2011 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Indholds fortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning 3 5 1. Hvem

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. BETALINGEN... 3 3. MIDLERTIDIG

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Kommunernes Landsforening Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark Forbundet af Offentligt Ansatte Specialarbejderforbundet i Danmark

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

51.02 O.11 47/2011 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.11 47/2011 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.15 2/2016 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.15 2/2016 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Side 1. A F T A L E om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet

Side 1. A F T A L E om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet AMTSRÅDSFORENINGEN 33.01.3.1 Side 1 AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION A F T A L E om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ETABLERING AF RÅDIGHEDSVAGT...

Læs mere

42.05 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for befarent dækspersonale ansat ved kommunale lejrskoleskibe

42.05 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for befarent dækspersonale ansat ved kommunale lejrskoleskibe Side 1 Overenskomst for befarent dækspersonale ansat ved kommunale lejrskoleskibe KL 3F Sømændene Indholdsfortegnelse Side 42.05 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning...

Læs mere

November 1999 Aftalenr Overenskomst for ikke-tjenestemandsansatte miljøkontrollører ved Miljøkontrollen

November 1999 Aftalenr Overenskomst for ikke-tjenestemandsansatte miljøkontrollører ved Miljøkontrollen Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1MØK-1/99 November 1999 Aftalenr. 3452 Overenskomst for ikke-tjenestemandsansatte miljøkontrollører ved Miljøkontrollen Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012 Kommenteret overenskomst mellem Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) og Dansk Sygeplejeråd 2012 1 Indhold 1 Overenskomstens område... 3 2 Personafgrænsning... 3 3 Ansættelsesbrev... 3 4 Løn...

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

Side 1 DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND INGENIØRFORENINGEN, IDA HK/KOMMUNAL REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTNÆVN AFTALE FOR CHEFER

Side 1 DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND INGENIØRFORENINGEN, IDA HK/KOMMUNAL REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTNÆVN AFTALE FOR CHEFER REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTNÆVN OG 22.02.1 Side 1 DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND INGENIØRFORENINGEN, IDA HK/KOMMUNAL AFTALE FOR CHEFER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT**

Læs mere

Økonomiforvaltningen sagsnr September 2005 Aftalenr. 3452

Økonomiforvaltningen sagsnr September 2005 Aftalenr. 3452 Økonomiforvaltningen sagsnr. 251523 September 2005 Aftalenr. 3452 Københavns Kommune og FOA - Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april 2005 af overenskomsten og tjenestemandsaftalen for miljøkontrollører

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Overenskomst for tandlægekonsulenter O.15 27/2016 Side 1

Overenskomst for tandlægekonsulenter O.15 27/2016 Side 1 Overenskomst for tandlægekonsulenter KL Tandlægeforeningen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Ansættelsesbestemmelser... 3 Kapitel 2. Løn-

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1 Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde 5.41.35 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.41.35 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter læger ansat som bedriftslæger

Læs mere

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T for tekniske arbejdsledere ansat i Frederiksberg Kommune 1999 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Overenskomstens område...3

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1 Overenskomst for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde 78.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning

Læs mere