Juni 2016 ODDER KOMMUNEPLAN MILJØVURDERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2016 ODDER KOMMUNEPLAN MILJØVURDERING"

Transkript

1 Juni 2016 ODDER KOMMUNEPLAN MILJØVURDERING

2 MILJØVURDERING Revis ion 1 Dato U darbejdet af SLA, MSW Kontrolleret af BEG Godkendt af Beskrivelse BEG Miljøvurderingsrapport Ref Dokument ID Version 1.1 Rambøll P rins ens gade 11 DK-9000 Aalborg T F

3 FORORD Odder Kommune er i gang med en revision af Kommuneplan I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af Kommuneplan Det er kun ændringerne af Kommuneplan , der skal miljøvurderes. Formålet med miljøvurderingen er at give en vurdering af virkningerne på miljøet ved vedtagelse af Kommuneplan og derved give myndighederne et godt beslutningsgrundlag, inden de træffer afgørelse om vedtagelse af kommuneplanen. I miljørapporten behandles både ændringerne, samt det scenarie at de pågældende ændringer ikke vedtages (såkaldt 0-alternativ). Forslag til Odder Kommuneplan er sendt i offentlig høring i perioden fra d til den Yderligere oplysninger kan findes på Odder Kommunes hjemmeside: eller på Denne rapport er udgivet af Odder Kommune i samarbejde med Rambøll.

4 INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ Miljøvurderinger Ændringer af kommuneplan alternativ Miljøbeskyttelsesmål Miljøpåvirkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning 4 2. INDLEDNING Baggrund for projektet Proces for miljøvurdering 5 3. ÆNDRINGER AF KOMMUNEPLAN alternativ 8 4. METODE Lovgivning og miljømål Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan Vurdering af påvirkninger alternativ Kumulative effekter Overvågning Opsamling i form af skema 9 5. MILJØPÅVIRKNINGER IFT. STRATEGIER OG RETNINGSLINJER Grønt Danmarkskort og Økologiske forbindelser Landskabelige interesser og Skovrejsning uønsket Skovrejsning Målsætninger for forebyggelse af klimaforandringer Business Region Aarhus Retningslinje om Letbane Cykelruter og stier Grøn Bosætning Natur og potentiel natur samt landbrugsområder MILJØPÅVIRKNINGER IFT. RAMMEUDLÆG Assedrup Bjerager Boulstrup Falling Over Randlev Sondrup Torrild (rammer + perspektiv) Fillerup Ålstrup 52

5 6.10 Boligområde til grøn bosætning (1 BL 13) Vindmølleområde Erhvervsområder og centerområde i Odder By Eksisterende ældre boligområde ved Rørtvej (1 BL 11) FORSLAG TIL OVERVÅGNING SAMMENFATNING Vurdering af strategier og retningslinjer Vurdering af rammeudlæg Samlet vurdering af 0-alternativet Afværgeforanstaltninger 67

6 1 af IKKE-TEKNISK RESUMÉ Det ikke-tekniske resumé er et letforståeligt resumé af den samlede rapport og de vigtigste konklusioner. 1.1 Miljøvurderinger Odder Kommune har udarbejdet et forslag til Kommuneplan Kommuneplanforslaget er omfattet af kravet om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven 1, der skal sikre, at planer og programmer miljøvurderes, hvis gennemførelsen af dem kan få væsentlige indvirkninger på miljøet. Målet er at minimere eller helt undgå negative miljøkonsekvenser ved gennemførelse af en plan eller et program. En miljøvurdering af planer sker gennem udarbejdelse af en miljørapport. Der er gennemført en scoping, der har afgrænset omfanget af, hvilke oplysninger og miljøparametre, der skal indgå i den endelige miljørapport. I miljørapporten sker der kun en behandling af de enkelte emner, som forventes at give en sandsynlig væsentlig påvirkning af miljøet som følge af planens realisering. Vurderingerne foretages ud fra eksisterende viden. 1.2 Ændringer af kommuneplan Det er kun ændringerne af kommuneplanen, der skal miljøvurderes. I forhold til Kommuneplan er der foretaget følgende ændringer: Ændringer af de følgende strategier og retningslinjer: Grønt Danmarkskort Økologiske forbindelser Landskabelige interesser Skovrejsning og skovrejsning uønsket Målsætninger for forebyggelse af klimaforandringer Business Region Aarhus Retningslinje om Letbane Cykelruter og stier Grøn Bosætning Natur og potentiel natur Landbrugsområder Ændringer af rammeudlæg i de følgende områder: Assedrup inkl. stationsnær grøn bosætning Bjerager Boulstrup Falling Over Randlev Sondrup Torrild (rammer + perspektiv) Fillerup Ålstrup Boligområde til grøn bosætning Vindmølleområde Erhvervsområder og centerområde i Odder By Eksisterende mindre boligområde ved Rørtvej 1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 939 af 03/

7 2 af 67 Ændringerne vurderes at være i overensstemmelse med Region Midtjyllands Vækst og udviklingsstrategi alternativ Det er vurderet, at det kun er relevant at forholde sig til 0-alternativet. 0-alternativet er den udvikling, der vil ske, hvis ændringerne i Kommuneplanen ikke gennemføres. 0-alternativet vurderes under hvert afsnit i tilknytning til de enkelte ændringer i Kapitel 5 og Miljøbeskyttelsesmål Ændringerne i Odder Kommunens strategier og retningslinjer stemmer godt overens med de følgende nationale mål: - at stoppe tilbagegangen i naturens mangfoldighed inden at forøge skovarealet i Danmark, så det dækker procent af Danmarks areal i løbet af en trægeneration, dvs år. - At opnå en 40 procents reduktion af drivhusgasser i At hele energiforsyningen i 2050, herunder også forbruget til transport skal være baseret på vedvarende energi. 1.5 Miljøpåvirkninger De forskellige miljøpåvirkninger er gennem rapporten behandlet på samme måde, hvor både de nuværende forhold og overvågning er beskrevet sammen med en vurdering af miljøpåvirkninger af både planændringen og 0-alternativet. Ligeledes er de kumulative effekter vurderet, altså hvorvidt der er eksisterende eller fremtidige påvirkninger, der giver en væsentligt miljøpåvirkning i samspil med planens miljøpåvirkninger. I nedenstående skema ses en oversigt over de ændringer i kommuneplanen, som vurderes at have en moderat påvirkning på et miljøemne. Det skal bemærkes, at påvirkningen i alle tilfælde vurderes positiv. Vurderingerne af disse påvirkninger fremgår under tabellen.

8 3 af 67 Ændring af kommuneplan Moderat påvirkning på miljøemne Grønt Danmarkskort og økologisk forbindelse Skovrejsning Natur Rekreative forhold Målsætninger for forebyggelse af klimaforandringer Assedrup Bjerager Boulstrup Klima Ressourcer Klima Befolkning og Kultur Befolkning og Kultur Falling Over Randlev Kultur Kultur Sondrup Torrild (ændring af ramme) Kultur Befolkning og Kultur Fillerup Ålstrup Kultur Befolkning og Kultur Boligområde til grøn bosætning Klima og ressourcer Tabel 1-1 Oversigt over ændringer i kommuneplan, som vurderes at have en moderat påvirkning på et miljøemne. Strategier og retningslinjer Natur: Det vurderes, at udpegningen af et grønt Danmarkskort og flere økologiske forbindelser er positiv, da udpegningen viser, hvor der bl.a. skal arbejdes for at skabe mere natur og sikre sammenhæng mellem naturområder. Det grønne Danmarkskort dækker ligeledes forholdsvis store sammenhængende områder, især i den sydlige del af kommunen. De nye økologiske forbindelser fremmer ligeledes en beskyttelse af både Natura 2000-området og vandløbene. Rekreative forhold: De bynære skove, der fremkommer ved nye skovrejsningsområder, kan sikre borgerne en større tilgængelighed til et skovområde. I Boulstrup ligger området som en kile ind i byen og op til et boligområde, hvilket i høj grad påvirker borgernes mulighed til at benytte området, idet det bliver nemt at komme til skoven. At to af skovrejsningsområderne bidrager til større sammenhængende områder øger ligeledes borgernes lyst til at benytte områderne. Det vurderes, at en bynær skov ved den økologiske have vil kunne styrke den eksisterende hundeskov, ved at der kommer mere beplantning, hvilket kan tiltrække flere borgere. I Neder Randlev bidrager skovrejsningsområdet til en afskærmning mod Hovvej, hvilket vil højne borgernes naturoplevelse i nærområdet. Klima og Ressourcer: Afsnittet om forebyggelse af klimaforandringer i kommuneplanen sætter fokus på kommunens energiforbrug både som virksomhed og som geografisk enhed. Endvidere vil det bidrage til arbejdet hen imod, at kommunen kan blive CO 2 -neutral i 2030, hvad angår el- og varmeforsyning og i 2050, hvad angår energiforbruget til transport. Der vil bruges færre fossile brændstoffer. Dette vurderes samlet at være positivt for både Klima og Ressourcer.

9 4 af 67 Rammeudlæg Befolkning og : I de rammeområder, hvor der er vurderet at være en positiv, moderat påvirkning på befolkning og, vil det være muligt at udvikle byerne med mellem 10 og 20 boliger inden for en 4 årig periode, hvilket vurderes at give mulighed for en passende udvikling af den enkelte by. Kultur: For de rammeområder, hvor der er vurderet at være en positiv, moderat påvirkning på kultur, vil rammebestemmelserne bidrage til at sikre og udvikle kulturmiljøet i det enkelte område. Det bliver muligt at lokalplanlægge for området, hvorved der kan fastlægges bestemmelser til bevaring af de kulturhistoriske interesser. Klima og ressourcer: I de rammeudlæg, hvor der er vurderet at være en positiv, moderat påvirkning på klima og ressourcer, er anvendelsen fastlagt til grøn bosætning, hvilket defineres som boligbebyggelser med mulighed for egen energi- og fødevareproduktion samt regn- og spildevandshåndtering, hvilket giver mulighed for at lave bæredygtige løsninger, hvormed der blandt anden kan ske en besparelse i ressourceforbrug og udledning af CO Afværgeforanstaltninger Det er vurderet, at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger for at undgå, minimere eller kompensere for indvirkningen på miljøet, da planens realisering ikke vurderes at have en væsentlig påvirkning af miljøet. 1.7 Overvågning Der er krav om, at myndigheden foretager en overvågning af de væsentlige miljøpåvirkninger jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er ingen af ændringerne, der vurderes at have en væsentlig miljøpåvirkning, men på baggrund af miljøvurderingerne af de enkelte miljøemner vil overvågning i høj grad ske gennem eksisterende ordninger og den kommende fysiske planlægning af områderne: Opfølgning af, om ændringerne har den forventede miljøpåvirkning, vil ske løbe n- de gennem planlægning og konkret gennem næste planstrategi og den efterfø l- gende kommuneplanrevision. Overvågning af kommunens klimaindsats vil ske gennem udarbejdelse af kommunes CO 2 -regnskab, der vil blive gennemført minimum hvert andet år. Overvågning af beskyttet natur vil ske i forbindelse med en gennemgang af 3- områdernes udbredelse og tilstand. Gennemgangen vil ske i løbet af en 5-årig periode for at komme hele kommunen igennem. Opfølgning af udviklingen af landsbyerne vil ske i forbindelse med udarbejdelse og administration af lokalplaner eller ved landzonetilladelser for enkeltsager..

10 5 af INDLEDNING 2.1 Baggrund for projektet Odder Kommune har udarbejdet et forslag til Kommuneplan Kommuneplanforslaget er omfattet af kravet om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven 2, der skal sikre at planer og programmer miljøvurderes, hvis gennemførelsen af dem kan få væsentlige indvirkninger på miljøet. En miljøvurdering af planer sker gennem udarbejdelse af en miljørapport. 2.2 Proces for miljøvurdering Formålet med en miljøvurdering er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan påvirke miljøet væsentligt. Målet er at minimere eller helt undgå negative miljøkonsekvenser ved gennemførelse af en plan eller et program. Miljøvurderingen tager udgangspunkt i et bredt miljøbegreb omfattende alt fra den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers, fauna, flora, jordbund, vand, luft og klimat i- ske faktorer til materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv samt det indbyrdes forhold mellem disse parametre. Forslag til Kommuneplan er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. miljøvurderingsloven. Det er kun ændringerne i kommuneplanen, der skal miljøvurderes - Der gennemføres en scoping, der afgrænser omfanget af, hvilke oplysninger og miljøparametre, der skal indgå i den endelige miljørapport. Scopingen sendes i høring hos berørte myndigheder. Efter scopingen udarbejdes en miljørapport, hvor der sker en behandling af de enkelte emner, som forventes at give en sandsynlig væsentlig påvirkning af miljøet som følge af planens realisering. Når miljørapporten og forslaget til planen eller programmet foreligger, foretager myndigheden en offentlig høring med en 8 ugers frist 3 for offentlighedens og myndigheders fremsendelse af bemærkninger. Efter høringsperioden gennemgår Odder Kommune de indkomne forslag, bemærkninger og kommentarer med henblik på at skabe et samlet overblik over høringsresultatet. De indkomne forslag behandles inden der træffes beslutning om den endelige vedtagelse af planen eller programmet. Det endelige godkendte Kommuneplan offentliggøres sammen med en sammenfattende redegørelse og et eventuelt program for overvågning. 2 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. LBK nr 1533 af 10/12/ Fristen er sat til 8 uger jf. miljøvurderingslovens 8, stk. 3. Myndigheden skal fastsætte en frist på mindst 8 uger for offentlighedens og myndigheders fremsættelse af bemærkninger til forslaget og den ledsagende miljørapport..

11 6 af Høring af andre berørte myndigheder Odder Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer 7, stk. 4 foretaget en høring af andre berørte myndigheder om indholdet af miljøvurderingen (scoping). Der er fremkommet en bemærkning fra Energinet, om at medtage en oversigt i kommuneplanen over hvilke elanlæg, Energinet har i kommunen samt sikkerhedsafstande til vindmøller og andre høje anlæg nær et transmissionsanlæg. Derudover nævnes forsigtighedsprincippet i forhold til magnetfelter og respektafstanden til kabelanlæg. Bemærkningen fra Energinet har bevirket følgende tilføjelser i kommuneplanen: Sikkerhedsafstande til vindmøller indskrives i retningslinjer for vindmøller Anbefalinger vedr. afstande fra høje genstande indskrives i retningslinje for strækningsanlæg Forsigtighedsprincippet indskrives i redegørelsen vedr. strækningsanlæg. Naturgasledninger vises på kort med strækningsanlæg Den videre proces Miljørapporten vedhæftes som bilag til kommuneplanforslaget og kommer ud i offentlig høring sammen med kommuneplanforslaget. Efter den offentlige høring vil indkomne indsigelser og bemærkninger blive behandlet og vurderet. Der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, jf. lov om miljøvurdering af planer og p rogrammer, der bl.a. forholder sig til de indkomne høringssvar Forholdet til Vækst- og udviklingsstrategi for Region Midtjylland Ændringerne er i overensstemmelse med visionen i Vækst- og udviklingsstrategi for Region Midtjylland 4 om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion og bidrager også til o p- fyldelse af de nedenstående delmål: Vi hjælper virksomhederne med at skabe vækst og omstille sig til verdensmarkedet Vi dyrker vores styrker Vi sikrer balancen mellem udbud af arbejdskraft og erhvervslivets efterspørgsel Vi styrker kulturen Vi gør infrastrukturen mere effektiv Vi passer på de knappe ressourcer Vi bruger affald som en ressource Vi øger andelen af grøn energi Læsevejledning Miljørapporten findes kun som en digital version, der kan hentes på Plansystemet og Odder Kommunes hjemmeside. Denne miljørapport beskriver miljøpåvirkningerne af ændringerne af kommuneplanen. Den er opbygget med følgende afsnit: Ikke-teknisk resume er en sammenfatning af miljørapporten, hvor de vigtigste oplysninger og vurderinger er trukket frem for at give et hurtigt overblik over ændringerne og miljøpåvirkningerne. Indledning og baggrund forklarer dels baggrunden for udarbejdelsen af miljøvurdering og for kommuneplanforslaget samt planforhold. Ændringer af Kommuneplan giver en oversigt over ændringerne i kommuneplanen og beskriver 0-alternativet. 4 Regional vækst- og udviklingsstrategi ,

12 7 af 67 Metode beskriver den metode, der er anvendt for at kunne foretage en systematisk vurdering af de forskellige miljøpåvirkninger i form af støj og lugt, samt påvirkning af naturområder med mere. Vurdering af miljøpåvirkninger fra henholdsvis retningslinjer og rammeudlæg, der beskriver miljøpåvirkningerne for ændringerne i kommuneplanen i form af underafsnit, der omhandler det enkelte miljøemne. Forslag til overvågning beskriver forslag til overvågning af miljøpåvirkninger. Sammenfatning, hvor vurderingerne af miljøpåvirkningerne fremgår samlet. For at få et overblik over miljørapportens hovedindhold kan man nøjes med at læse sammenfatningen og det ikke-tekniske resumé. Generelt kan hvert kapitel læses for sig selv. God læselyst

13 8 af ÆNDRINGER AF KOMMUNEPLAN Det er kun ændringerne af kommuneplanen, der skal miljøvurderes. I forhold til Kommuneplan er der foretaget følgende ændringer: Ændringer af de følgende strategier og retningslinjer: Grønt Danmarkskort Økologiske forbindelser Landskabelige interesser Skovrejsning og skovrejsning uønsket Målsætninger for forebyggelse af klimaforandringer Business Region Aarhus Retningslinje om Letbane Cykelruter og stier Grøn Bosætning Natur og potentiel natur Landbrugsområder Ændringer af rammeudlæg i de følgende områder: Assedrup inkl. stationsnær grøn bosætning Bjerager Boulstrup Falling Over Randlev Sondrup Torrild (rammer + perspektiv) Fillerup Ålstrup Boligområde til grøn bosætning Vindmølleområde Erhvervsområder og centerområde i Odder By Eksisterende mindre boligområde ved Rørtvej alternativ Det er vurderet, at det kun er relevant at forholde sig til 0-alternativet. 0-alternativet er den udvikling, der vil ske, hvis ændringerne i Kommuneplanen ikke gennemføres. 0-alternativet vurderes under hvert afsnit i tilknytning til de enkelte ændringer i Kapitel 5 og 6.

14 9 af METODE I dette kapitel beskrives den metodiske tilgang til gennemførslen af miljøvurderingen og til de vurderinger, der er foretaget. De forskellige begreber forklares og opsamlingsmetoden beskrives. 4.1 Lovgivning og miljømål Det gældende lovgrundlag, vejledninger mv. beskrives. De relevante miljømål beskrives. 4.2 Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan De eksisterende miljøforhold beskrives og illustreres eventuelt på fotos, kort og figurer. Endvidere beskrives de ændringer, der sker i Kommuneplan Vurdering af påvirkninger Miljøpåvirkningerne fra kommuneplanen beskrives og illustreres eventuelt på fotos, kort og figurer. Der vurderes udelukkende på de miljøpåvirkninger, der er identificeret i scopingen. Det er kun ændringerne i kommuneplanen, der skal miljøvurderes. Vurderingerne foretages ud fra eks i- sterende viden alternativ Det vurderes, hvilke miljøpåvirkninger 0-alternativet vil skabe. 0-alternativet er den udvikling, der vil ske, hvis projektet ikke realiseres. 4.5 Kumulative effekter Det vurderes, hvorvidt der er nogle kumulative effekter, altså hvorvidt der er eksisterende eller fremtidige påvirkninger fra andre projekter og planer, der giver en væsentligt miljøpåvirkning i sammenhæng/samspil med projektets miljøpåvirkninger. 4.6 Overvågning Behovet for myndighedernes overvågning af de væsentligste miljøpåvirkninger beskrives. 4.7 Opsamling i form af skema Som afslutning på vurderingen af hvert miljøemne, er der lavet en skematisk opsamling af konsekvenserne af miljøpåvirkningen af et givet miljøemne ud fra følgende elementer: Sandsynlighed Geografisk udbredelse Påvirkningsgrad Varighed Konsekvenser Sandsynlighed Ved sandsynlighed forstås risikoen for at en beskrevet miljøeffekt indtræffer. Dvs. at der gives en vurdering af, hvor sikkert det er, at en given miljøeffekt vil optræde (f.eks. hvor sikkert er det, at vindmøllen støjpåvirker omgivelserne, eller hvor sikkert er det, at havneudvidelsen ændrer vandstrømsforholdene). Sandsynligheden defineres som: Meget stor: Den pågældende påvirkning vil med vished indtræde. Stor: Der er overvejende sandsynlighed for, at påvirkningen vil indtræde. Mindre: Der er en rimelig sandsynlighed for, at påvirkningen vil indtræde. Lille: Der er lille sandsynlighed for, at påvirkningen vil indtræde. Meget lille: Der er ikke noget, der tyder på, at den pågældende påvirkning vil forekomme.

15 10 af 67 Påvirkningens geografiske udbredelse Ved påvirkningens geografiske udbredelse forstås den geografiske udstrækning en miljøpåvirkning forventes at have. (f.eks. hvor langt væk spredes støjen fra en vindmølle, eller hvor langt væk ændrer vandstrømsforholdene sig ved en havneudvidelse). Påvirkningens geografiske udbredelse defineres som: International: Påvirkningen vil brede sig over Danmarks landegrænse. National: Påvirkningen omfatter en større del af Danmark (både hav og land). Regional: Påvirkningen er begrænset til projektområdet og et område i en afstand på op til ca km. Lokal: Påvirkningerne er begrænset til projektområdet og områder umiddelbart uden for projektområdet. Påvirkningsgraden Ved påvirkningsgraden forstås, hvor kraftigt en given miljøparameter påvirkes af projektet/planen. (f.eks. hvor meget stiger støjen omkring en vindmølle, eller hvor meget og hvordan ændrer vandstrømsforholdene sig ved en havneudvidelse). Påvirkningsgraden defineres som: Stor: Det pågældende miljøemne vil i høj grad blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning ske tab af struktur eller funktion. Mindre: Det pågældende miljøemne vil i nogen grad blive påvirket og kan delvist gå tabt. Lille: Det pågældende miljøemne vil i mindre grad blive påvirket. Områdets funktion og struktur vil blive bevaret. Ingen: Det pågældende miljøemne vil ikke blive påvirket. Påvirkningens varighed Ved påvirkningens varighed forstås, hvor lang tid projektets/planes påvirkning af en miljøparameter vil finde sted. (f.eks. vil støjen fra en vindmølle kun optræde så længe vindmøllen producer strøm, mens vandstrømsforholdene ved en havneudvidelse måske ændres permanent, indtil havneanlægget måske fjernes en gang i fremtiden). Påvirkningens varighed defineres som: Vedvarende/på langt sigt: Påvirkningen varer i mere end 5 år efter, at anlægsfasen er afsluttet. Midlertidig/på mellemlangt sigt: Påvirkningen vil forekomme i anlægsfasen og op til 5 år efter. Kortvarig: Påvirkningen vil altovervejende forekomme i anlægsfasen. -: Der er ingen påvirkning, hvorfor det ikke er relevant at forholde sig til påvirkningens varighed. Samlet vurdering På baggrund af vurderingen af projektets påvirkning af en miljøparameter (sandsynlighed, ge o- grafisk udbredelse, påvirkningsgrad, påvirknings varighed), samt en konkret vurdering af det enkelte miljøemne foretages en samlet vurdering af projektets/planes konsekvenser for det enkelte miljøemne. Konsekvenserne for det enkelte miljøemne vurderes ud fra følgende kategorier: Væsentlig: Konsekvenserne er så betydende, at det ved en negativ påvirkning bør overvejes at ændre projektet, gennemføre afværgetiltag for at mindske påvirkningen eller afveje ko n- sekvenserne i forbindelse med beslutningsprocessen om projektets realisering. Moderat: Konsekvenser er af en betydning, som ved en negativ påvirkning kræver overvejelser om afværgeforanstaltninger som led i realiseringen af projektet. Mindre: Konsekvenser er så begrænset, at der ikke vurderes behov for afværgeforanstaltninger. Ingen/ubetydelig: Konsekvenser er så små, at de ikke er relevante at tage højde for ved projektets realisering. Et projekts konsekvenser for en miljøparameter kan være både positive og negative.

16 11 af 67 Positive miljøpåvirkninger er i skemaet angivet med (P), uanset om konsekvensen er ubetydelig, mindre, moderat eller væsentlig. Negative miljøpåvirkninger er i skemaet altid markeret med rød (væsentlig effekt), gul (moderat effekt) eller ingen markering (mindre eller ingen/ubetydelig effekt). Anvendelsen af farverne giver et hurtigt visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan derved bidrage til at skabe fokus på de valg, beslutningstagerne skal træffe. Et udfyldt skema kan f.eks. se således ud; Miljøemne Sandsynlighed for miljøpåvirkning Geografisk udbredelse af Påvirkningsgrad af omgi- Varighed Samlet vurdering miljøpåvirkning velserne Miljøforhold 1 Lille Regional Lille Vedvarende Mindre Miljøforhold 2 Mindre Lokal Mindre Kortvarig Moderat Miljøforhold 3 Stor Regional Stor Vedvarende Væsentlig Miljøforhold 4 Mindre Lokal Stor Kortvarig Mindre I miljøvurderingens sammenfatning, jf. Kapitel 8, sammenfattes alle de opsamlede skemaer for at skabe et samlet overblik over alle projektets miljøkonsekvenser.

17 12 af MILJØPÅVIRKNINGER IFT. STRATEGIER OG RETNINGS- LINJER De nuværende miljøforhold og de påvirkninger, som projektet har på det omkringgivende miljø, beskrives i det nedenstående ud fra metoden beskrevet i foregående kapitel. En scoping af miljøemnerne har afklaret, hvilke emner, der umiddelbart anses for de vigtigste og beskrives derfor først i det følgende kapitel. 5.1 Grønt Danmarkskort og Økologiske forbindelser Odder Kommune har udarbejdet et grønt Danmarkskort og lavet justeringer til den eksisterende udpegning af økologiske forbindelser, samt opdelt forbindelserne i eksisterende og potentielle. Disse ændringers miljøpåvirkninger vurderes i det nedenstående Lovgrundlag og miljømål Udpegningen af et grønt Danmarkskort og økologiske forbindelser stemmer godt overens med det mål om biodiversitet, som EU og FN har opsat, om at stoppe tilbagegangen i naturens mangfoldighed inden Naturplan Danmark I følge regeringens Naturplan Danmark 6 fra 2014 skal kommunerne udpege eksisterende og potentielle naturområder, der skal indgå i et landsdækkende "Grønt Danmarkskort". Denne plan skal ligeledes indeholde økologiske forbindelser samt potentielle økologiske forbindelser. I Naturplan Danmark er der opsat tre indsatsområder, som det grønne Danmarkskort og økolog i- ske forbindelser skal bidrage til: Mere plads til og bedre sammenhæng i naturen. Styrket indsats for vilde planter og dyr. Bedre muligheder for fællesskab gennem naturoplevelser og friluftsliv. Habitatbekendtgørelse - Natura De internationale naturbeskyttelsesområder (EF-habitatområder, Fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) - også kaldet Natura 2000-områderne er et vigtigt bidrag til at beskytte den biologiske mangfoldighed i Danmark. De udgør samtidig det danske bidrag til et netværk af n a- turområder i hele EU, der indeholder særligt værdifuld natur set i et europæisk perspektiv. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte levesteder for fugle og for at beskytte naturtyper, levesteder og plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan I Kommuneplan er der ikke indtegnet et grønt Danmarkskort. Det grønne Danmarks kort i Kommuneplan ses på Figur 5-1. Til kortet er der udarbejdet nye retningslinjer. 5 Regeringen, Naturplan Danmark, 2014, / 6 Regeringen, Naturplan Danmark, 2014, / 7 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr 408 af 01/05/2007

18 13 af 67 Figur 5-1 Grønt Danmarkskort De økologiske forbindelser i Kommuneplan ses på Figur 5-2, hvor også de økologiske forbindelser i forslag til Kommuneplan fremgår.

19 14 af 67 I forhold til Kommuneplan er der tegnet en ny økologisk forbindelse langs Horsens Fjord fra Horsens Kommune til skoven syd for Hov. Der er derudover tegnet to mindre afstikkere fra en øst/vest gående forbindelse i den nordligste del af kommunen op mod Århus Kommune. De økologiske forbindelser er blevet opdelt efter økologisk forbindelse og potentiel økologisk fo r- bindelse, hvilket ikke var tilfældet i Kommuneplan Figur 5-2 Eksisterende og kommende økologiske forbindelser

20 15 af Vurdering af påvirkninger I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem under scopingen, dvs. natur, rekreative forhold samt befolkning og. Natur Det vurderes, at udpegningen af et grønt Danmarkskort er positiv, da udpegningen viser, hvor der bl.a. skal arbejdes for at skabe mere natur og sikre sammenhæng mellem naturområder. Udpegningen dækker ligeledes over forholdsvis store sammenhængende områder, især i den sydlige del af kommunen. Det grønne Danmarkskort indeholder den nye økologiske forbindelse rundt langs kysten. Den grønne forbindelse er derudover omfattet af Natura 2000-området Horsens Fjord, Havet øst for og Endelave, og de to mindre afstikkerne mod Aarhus Kommune løber langs beskyttede vandløb, hvilket således fremmer en beskyttelse af både Natura 2000-området og vandløbene. Opdelingen i økologisk forbindelse og potentiel økologisk forbindelse kan være med til at give overblik over indsatsen til forbedring af de økologiske forbindelser. Rekreative forhold Udpegningerne kan bidrage til mere natur og mere sammenhængende natur, hvilket kan give bedre muligheder for borgerne for at komme ud i naturen og således forbedre deres re kreative muligheder. Befolkning og Udpegningerne kan indirekte bidrage til en øget seffekt for befolkningen, såfremt de benytter sig af de øgede rekreative muligheder og kommer mere ud i naturen alternativet 0-alternativet vil bevirke, at der ikke i så høj grad vil være fokus på at forbedre naturen i disse områder. Der vil ikke i høj grad være fokus på den sammenhængende natur langs kysten, hvor både det grønne Danmarkskort og den nye økologiske forbindelse omfatter områder Kumulative effekter Kommunens Natura 2000-områder er beskyttet gennem habitatdirektivet jf , og den del af Natura 2000-områderne, der omfatter landområder er omfattet af det grønne Danmarkskort. En af indsatserne i det grønne Danmarkskort er at forbedre naturen i Natura 2000-områderne Overvågning Overvågning foretages i forbindelse med en gennemgang af 3-områdernes udbredelse og tilstand. Gennemgangen vil ske i løbet af en 5-årig periode for at komme hele kommunen igennem Sammenfattende vurdering Det grønne Danmarkskort og de økologiske forbindelser er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen. Idet de to emner berører de samme miljøforhold, vurderes de samlet i det nedenstående. Miljøemne Geografisk udbredelse af miljøpåvirkning Sandsynlighed for miljøpåvirkning Påvirkningsgrad af omgivelserne Varighed Konsekvenser Natur Stor Regional Mindre Vedvarende Moderat (P) Rekreative forhold Befolkning og Lille Regional Lille Vedvarende Mindre (P) Lille Regional Lille Vedvarende Mindre (P) Det vurderes, at udpegningerne vil have en vedvarende påvirkning, idet udpegningerne vil bidrage til et længerevarende fokus på den sammenhængende natur.

21 16 af 67 Udpegningerne er skabt for at forbedre naturområderne, hvorved de r for naturen vurderes at være en stor sandsynlighed for en påvirkning. Påvirkningsgraden vurderes at være mindre, idet der i et vist omfang allerede i dag er fokus på en del af områderne gennem beskyttet natur og fx kommunens retningslinje om "Natur og potentiel natur". Samlet vurderes det at være en moderat positiv konsekvens. For de rekreative forhold samt befolkning og vurderes udpegningerne at have en lille sandsynlighed for en miljøpåvirkning og en lille påvirkning, idet udpegningernes fokus er på naturen, og der ikke automatisk er et fokus på, at få borgerne ud i naturen og få gjort de samme n- hængende naturområder tilgængelige for borgerne.

22 17 af Landskabelige interesser og Skovrejsning uønsket Der er foretaget mindre ændringer i de landskabelige interesser, og disse ændringer har medført en revision af retningslinjen med skovrejsning uønsket. Miljøpåvirkningerne af disse ændringer er vurderet i det nedenstående Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan Landskabelige interesser I forhold til Kommuneplan er der foretaget mindre ændringer af retningslinjekortet langs Stampmølle Bæk, ved Ørting Mose og ved Sondrup syd, jf. Figur 5-3. De landskabelige interessers geografiske udstrækning øges ved ændringerne. Der er kun et mindre område ved Ørting Mose og ved Stampmøllebækken, som fjernes fra udpegningen, da der herfra reelt ikke er udsyn til det landskabelige interesseområde. Figur 5-3 Landskabelige interesser Ved Stampmølle Bæk ligger tilføjelserne dels tæt på Torrild og nogle større veje herfra og dels mellem Fensholt og Snærild. Ved Ørting Mose ligger ændringerne lige syd for Ondrup. Ved Sondrup ligger ændringen lige syd for Sondrup i forlængelse af byen. Skovrejsning uønsket Revision af retningslinjen for landskabelig interesse medfører en revision af retningslinjen med skovrejsning uønsket. Udover tilpasningen til de landskabelige interesser er der medtaget et mindre område ved Sondrup Plantage, der er tilpasset Sondrup-fredningen.

23 18 af 67 Figur 5-4. Skovrejsning uønsket Vurdering af påvirkninger I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem under scopingen, dvs. natur, landskab, grundvand, rekreative forhold samt befolkning og. Landskabelige interesser Natur: Ændringerne af afgrænsningen af de landskabelige interesser vurderes at være positive, idet udvidelserne kan være med til at beskytte naturværdierne i området. Landskab: Ændringerne af afgrænsningen vurderes at være positive for landskabet, idet retningslinjen for de landskabelige interesser fastlægger, at "Inddragelse af areal til formål, der kan skæmme landskabet, så vidt muligt skal undgås". På den måde kan værdierne i landskabet bib e- holdes. Der fjernes to områder fra de landskabelige interesser, da det vurderes, at der ikke er landskabelige interesser i disse områder, og at der ligeledes ikke er udsyn til det landskabelige interesseområde. Grundvand: Udpegningen kan være med til at beskytte grundvandet, da placering af større tekniske anlæg så vidt mulig skal undgås i disse områder. Rekreative forhold: Tilføjelserne til udpegningen betyder, at borgere ved Torrild, Ondrup og Sondrup får sikret de landskabelige kvaliteter, der er i områderne, hvorved områderne stadig kan give borgere mulighed for rekreative udflugter. Befolkning og : Såfremt flere borgere benytter områderne, kan dette gavne deres.

24 19 af 67 Skovrejsning uønsket Landskab: Med en revision af områderne, hvor skovrejsning er uønsket, sikres de steder med landskabelig værdi således, at skovrejsning ikke slører væsentlig og markante landskabstræk eller ødelægger eksisterende lysåbne naturområder. Som konsekvens af en mindre reduktion af områder udpeget med landskabelige interesser langs Stampmøllebækken, er mindre områder, ikke længere udpeget i kommuneplanen, som områder, hvor skovrejsning er uønsket. Rekreative forhold: Det vurderes at være en positiv ændring, at områderne bibeholdes som lys å- ben natur for borgernes rekreative muligheder alternativet 0-alternativet, hvor ændringerne ikke vedtages, vil bevirke, at der ikke er fokus på at beskytte landskabet i disse områder Kumulative effekter Ingen kumulative effekter Overvågning Ingen overvågning Sammenfattende vurdering Idet emnet skovrejsning uønsket er blevet tilpasset de landskabelige interesser vurderes de to emner i det nedenstående samlet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen. Miljøemne Geografisk udbredelse af miljøpåvirkning Sandsynlighed for miljøpåvirkning Påvirkningsgrad af omgivelserne Varighed Konsekvenser Natur Lille Lokal Lille Vedvarende Ubetydelig Landskab Stor Lokal Mindre Vedvarende Mindre Grundvand Lille Lokal Lille Vedvarende Ubetydelig Rekreative forhold Befolkning og Lille Lokal Mindre Vedvarende Mindre Lokal Loka Lille Vedvarende Ubetydelig

25 20 af Skovrejsning Der udpeges fire nye områder til skovrejsning i Kommuneplan , og miljøpåvirkningerne af dette er vurderet i det nedenstående Lovgrundlag og miljømål Skovrejsning i kommunen er i god overensstemmelse med nationale mål om mere skov i Danmark. I Danmarks nationale skovprogram fra 2002 er et af seks overordnede mål, at skovarealet i Danmark skal forøges, så det dækker procent af Danmarks areal i løbet af en trægeneration, dvs år Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan I forhold til Kommuneplan udpeges der i alt fire områder til skovrejsning, herunder tre nye områder til bynær skov: Syd for den økologiske have i den sydøstlige del af Odder By (bynær skov) Ved Neder Randlev i den nordvestlige del af byen til afskærmning mod Hovvej (bynær skov) Centralt i Boulstrup (bynær skov) Ved den vestlige forbindelsesvej ved Grobshulevej Syd for den økologiske have i den sydøstlige del af Odder By (bynær skov), jf. Figur 5-5. Området rummer en mindre 3 beskyttet sø, og en del af området benyttes i dag til hundeskov, hvorfor der er eksisterende stier gennem området. I tilknytning til området ligger der tre mindre grønne områder med skov/bevoksning. Området er derudover udpeget som et område med almindelige drikkevandsinteresser. Ved Neder Randlev i den nordvestlige del af byen til afskærmning mod Hovvej (bynær skov), jf. Figur 5-5. Området ved Neder Randlev ligger lige syd for et 3 beskyttet vandløb og en beskyttet sø, og vest for området er der et område med bevoksning, der er lidt større end skovrejsningsområdet. Området er derudover omfattet af et område med almindelige drikkevandsinteresser. 8 Naturstyrelsen, Skovarealet,

26 21 af 67 Figur 5-5. Skovrejsning syd for den økologiske have, i Neder Randlev og i Boulstrup. Centralt i Boulstrup (bynær skov), jf. Figur 5-5. Skovrejsningsområdet ligger mellem et større boligområde og et erhvervsområde. Området ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og den sydlige del af området er yderligere kategoriseret som følsomt indvindingsområde, indsatsområde og boringsnært beskyttelsesområde. Ved den vestlige forbindelsesvej ved Grobshulevej, jf. Figur 5-6. Skovrejsningsområdet er et lille område på ca. 0,3 ha., der ligger nord for Grobshulevej; en vestlig forbindelsesvej i kommunen, der forløber mellem Torrild og Odder. Lige syd for vejen ligger Sønderskov. Der er særlige drikkevandsinteresser i området.

27 22 af 67 Figur 5-6. Skovrejsning ved Grobshulevej ved den vestlige forbindelsesvej Vurdering af påvirkninger I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem under scopingen, dvs. natur, landskab, grundvand, rekreative forhold samt befolkning og. Natur: Generelt kan skovrejsningsområderne bidrage til en forøgelse af kommunens skovareal. Mere skov vil ligeledes være til gavn for flora og fauna, idet områderne hovedsagelig er landbrugsarealer. De bynære skove vil sammenkoble de eksisterende grønne områder, der ligger rundt om areale r- ne syd for den økologiske have og i Neder Randlev og derved skabe større sammenhængende områder med beplantning og således bidrage til at sikre/forbedre de naturmæssige værdier i nærområdet.

28 23 af 67 Landskab: Det er i høj grad i Boulstrup, hvor en bynær skov vil ændre udtrykket af landskabet, når man kommer kørende ind til Boulstrup nordfra. Skovområdet vil forbinde to områder i byen, hvor der i dag er en kile med landbrugsareal imellem. Det vurderes, at en skov vil give et indtryk af en mere sammenhængende by, når man kommer kørende nordfra. Ligeledes kan et skovo m- råde bidrage til visuel afskærmning mellem boligområdet og erhvervsområdet i den nordlige del af byen. Ligeledes vurderes en bynær skov i Neder Randlev at ændre udtrykket i landskabet idet den virker som en afskærmning mod Hovvej. Grundvand: En skov kan hjælpe med at beskytte grundvandet, hvilket vurderes positivt, især i Boulstrup og Grobshulevej, hvor skovrejsningsområderne ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Rekreative forhold: De bynære skove kan sikre borgerne en større tilgængelighed til et skovo m- råde. I Boulstrup ligger området som en kile ind i byen og op til et boligområde, hvilket i høj grad påvirker borgernes mulighed til at benytte området, idet det bliver nemt at komme til skoven. At to af områderne bidrager til større sammenhængende områder øger ligeledes borgers lyst til at benytte områderne. Det vurderes, at en bynær skov ved den økologiske have vil kunne styrke den eksisterende hundeskov, idet yderligere beplantning vil kunne tiltrække flere borgere. I Neder Randlev bidrager skovrejsningsområdet til en afskærmning mod Hovvej, hvilket vil højne borgernes naturoplevelse i nærområdet. Befolkning og : En bynær skov vurderes i et vist omfang at betyde, at flere borgere kommer ud i skoven og derved får en seffekt i form af øget motion alternativet 0-alternativet vil bevirke, at der ikke gives mulighed for skovrejsning de nævnte steder, og dette vil i høj grad have en negativ betydning for borgernes tilgængelighed til skovområder Kumulative effekter Nær de bynære skove er der i kommuneplanen udlagt lokale stier, hvilket vil øge tilgængeligheden til skovene og få flere til at benytte disse. Derudover vil bynær skov bidrage til at binde CO 2 og derved mindske udledningen af CO 2. Bynær skov vil ligeledes bidrage til at Boulstrup og Neder Randlev vil være attraktive bosætningsmuligheder Overvågning Ikke behov for overvågning Sammenfattende vurdering Skovrejsning er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen.

29 24 af 67 Miljøemne Geografisk udbredelse af miljøpåvirkning Sandsynlighed for miljøpåvirkning Påvirkningsgrad af omgivelserne Varighed Konsekvenser Natur Stor Lokal Lille Vedvarende Mindre (P) Landskab Stor Lokal Lille Vedvarende Mindre (P) Grundvand Mindre Regional Mindre Vedvarende Mindre (P) Rekreative forhold Befolkning og Stor Lokal Stor Vedvarende Moderat (P) Stor Lokal Mindre Vedvarende Mindre (P) Det vurderes, at de nye skovrejsningsområder vil have mindre positive miljøkonsekvenser for naturen, idet områderne vil være til gavn for flora og fauna. Det vurderes, at de nye skovrejsningsområder vil have mindre positive miljøkonsekvenser for landskabet, idet de skaber nogle større sammenhængende skovområder, samt afskærmer mod Hovvej i Neder Randlev. Skovrejsningsområderne kan bidrage til at beskytte grundvandet, og grundet områdernes stø r- relse og deres kategorisering ift. drikkevandet vurderes det at have mindre miljøkonsekvenser. De rekreative forhold vurderes i høj grad at blive styrket ved de bynære skove, og det vurderes at have moderate konsekvenser. Det vurderes, at med flere rekreative muligheder vil flere borgere komme ud i skovene, hvilket vil være til gavn for deres.

30 25 af Målsætninger for forebyggelse af klimaforandringer Der opsættes nye målsætninger for forebyggelse af klimaforandringer, og miljøpåvirkningerne af dette er vurderet i det nedenstående Lovgrundlag og miljømål Klimalov fra 2014 opsætter et nationalt klimamål om en 40 procents reduktion af drivhusgasser i Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan Der er udarbejdet et nyt afsnit om forebyggelse af klimaforandringer i kommuneplanen, hvor der opsættes nye mål for kommunens strategiske energiplanlægning, bl.a. ift. CO 2 -neutrale, fossilfrie brændsler og lavenergibebyggelser. Til realisering af disse mål udarbejdes en strategisk energ i- plan for Odder Kommune som geografisk enhed og en strategis k energiplan for Odder Kommune som virksomhed. Derudover udmøntes et mål gennem kommuneplanen i kraft af udpegning af flere skovrejsningsarealer Vurdering af påvirkninger I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem under scopingen, dvs. klima, befolkning og samt ressourcer. Klima og Ressourcer: Afsnittet om forebyggelse af klimaforandringer sætter fokus på kommunens energiforbrug både som virksomhed og som geografisk enhed. Endvidere vil det bidrage til, at kommunen kan blive CO 2 -neutral i 2030, hvad angår el- og varmeforsyning og i 2050, hvad angår energiforbruget til transport. Der vil bruges færre fossile brændstoffer. Dette vurderes samlet at være positivt for både klima og ressourcer. Befolkning og : Målsætningerne vurderes at have en positiv effekt på befolkning og, idet et fokus på vedvarende energi kan medvirke til mere fossilfri energiproduktion og deraf mindre luftforurening alternativet 0-alternativet vil bevirke, at kommunens målsætninger for klimaforandringer ikke vil fremgå samlet, og at det kan blive sværere at opnå at blive CO 2 -neutral. Odder Kommune har allerede gang i en del klimainitiativer, såsom arbejdet som klimakommune og målet at være CO 2 -neutral i 2030, og dette arbejde vil også fortsætte i 0-alternativet Kumulative effekter Målsætningerne om, at forebygge klimaforandringerne spiller sammen med en del andre temaer i kommunen, såsom Letbanen, skovrejsning og lavenergibebyggelse Overvågning Et af kommunens energimål er, at der minimum hvert andet år udarbejdes et CO 2 -regnskab for kommunen som geografisk enhed, hvorved der vil ske en overvågning af resultaterne af kommunens energiindsats. Kommunen har som en del af strategien indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune, hvilket indebær, at kommunen fremadrettet skal reducere udledningen af CO 2 med 2 % årligt. Kommunen er desuden indgået i netværket Compact of Mayors, der samarbejder om at nedbringe CO 2-udledningen på tværs af by- og landegrænser. 9

31 26 af Sammenfattende vurdering Emnet "målsætninger for forebyggelse af klimaforandringer er vurderet i det følgende ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen. Miljøemne Geografisk udbredelse af miljøpåvirkning Sandsynlighed for miljøpåvirkning Påvirkningsgrad af omgivelserne Varighed Konsekvenser Klima Stor Regional Mindre Vedvarende Moderat (P) Befolkning og Mindre Regional Lille Vedvarende Mindre (P) Ressourcer Stor Regional Mindre Vedvarende Moderat (P) For klima og ressourcer vurderes det, at målsætningerne har moderate positive miljøkonsekve n- ser, idet kommunen vil arbejde hen imod at blive CO 2 -neutral, og der er konkrete mål om, hvordan kommunen når dette. Der vurderes at være mindre miljøkonsekvenser for befolkning og, idet målsætningerne kan bidrage til bedre, herunder mindre luftforurening.

32 27 af Business Region Aarhus Odder Kommunes deltagelse i Business Region Aarhus indskrives i kommuneplanen, og miljøpåvirkningerne af dette er vurderet i det nedenstående Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan Odder Kommune deltager i Business Region Aarhus, der er et regionalt samarbejde om at skabe vækst og arbejdspladser samt at fastholde og styrke området. Den fællesstrategiske vision i Business Region Aarhus er indskrevet under de relevante emner i Forslag til Kommuneplan Det vil sige under mål om byudvikling og erhvervsudvikling samt under retningslinjer for Letbanen. Under målet for byudvikling fremhæves det, at der udlægges arealer til grøn bosætning, hvilket er i overensstemmelse med Business Region Aarhus principper om grønne og bæredygtige planløsninger. Under målet for erhvervsudvikling fremhæves det, at der forventes en stigende interaktion og pendling mellem byerne i samarbejdet, hvilket letbanedriften vil bidrage til at optimere. I redegørelsen for Letbanen fremgår det, at et af planprincipperne er at understøtte en samme n- hængende infrastruktur, og at Letbanen er et eksempel på et sådan tværkommunalt samarbejde, der skal understøtte regionens hastige vækst i arbejdspladser og bosætning Vurdering af påvirkninger I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem under scopingen, dvs. befolkning og. Befolkning og Sundhed: Business Region Aarhus bidrager til et samarbejde angående bosætning og arbejdspladser, hvilket vurderes positivt, da der bliver et øget fokus på fx mulighederne ved Letbanedriften, herunder tilgængelighed og stationsnær bosætning. Med et øget fokus på bosætning har kommunen også skabt mulighed for eksperimenter med grøn bosætning som f.eks. nye, alternative boformer med sociale fællesskaber, selvforsyning og bæredygtighed på dagsordenen alternativet 0-alternativet vil bevirke, at kommunens deltagelse i Business Region Aarhus ikke blev indarbe j- det i Kommuneplan , men handlingerne herfra vil stadig fremgå konkret andre steder i kommuneplanen, såsom under rammeudlæggene ift. den grønne bosætning Kumulative effekter Ingen kumulative effekter Overvågning Ingen overvågning Sammenfattende vurdering Indarbejdelsen af Business Region Aarhus i kommuneplanen er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen. Miljøemne Befolkning og Geografisk udbredelse af miljøpåvirkning Sandsynlighed for miljøpåvirkning Påvirkningsgrad af omgivelserne Varighed Konsekvenser Lille Regional Lille Vedvarende Mindre (P) Indarbejdelse af Business Region Aarhus vurderes at have mindre positive miljøkonsekvenser, idet Odder Kommune allerede er en del af samarbejdet, men med fokus i kommuneplanen u d- lægges der fx rammeområder til grøn bosætning.

33 28 af Retningslinje om Letbane Der tilføjes en retningslinje om Letbanen, og miljøpåvirkninger af denne ændring er vurderet i det nedenstående Lovgrundlag og miljømål I den nationale strategi for bæredygtig udvikling er der opsat et mål om at hele energiforsyningen i 2050, herunder også transport, skal være baseret på vedvarende energi Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan Der tilføjes en ny retningslinje om Letbanen, der skal sikre, at der tages hensyn til standsningsstederne og forslag til nye p-anlæg ved planlægning i områderne omkring disse. Ved standsningsstederne skal der arbejdes med at forbedre venteområderne og parkeringsmulighederne. Ved Odder Station skal der arbejdes for at forbedre adgangen mellem Stationen og VitaPark samt den centrale bymidte via Holsteinsgade Vurdering af påvirkninger I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem under scopingen, dvs. klima samt befolkning og. Klima: Retningslinjen vurderes at være positiv for klimaet, såfremt de nye anlæg får flere borgere til at benytte Letbanen, der er elektrificeret, og lader bilen stå. På den måde mindskes CO 2 - udledningen fra bilerne. Befolkning og Sundhed: Retningslinjen kan bidrage til at forbedre tilgængeligheden til standsningsstederne til letbanen, og dette kan bidrage til at flere borgere vælger at benytte le tbanen. Opgradering af baneforbindelsen til Odder til letbanedrift kan bidrage til at styrke Odder som bosætningskommune alternativet 0-alternativet, hvor der ikke er en retningslinje med fokus på Letbanens standsningssteder, vil betyde, at Letbanen ikke tænkes optimalt ind i nærmiljøerne ved standsningsstederne og derved vil Letbanen ikke blive så tilgængelig for borgerne Kumulative effekter Der er en kumulativ effekt i forhold til grøn bosætning i Assedrup og cykelruter i forhold til øget bosætning. For at øge tilgængeligheden til Letbanen udlægges en cykelrute langs Ballevej og Rude Havvej Overvågning Ingen overvågning Sammenfattende vurdering Retningslinje om Letbane er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen. Miljøemne Sandsynlighed Geografisk Påvirkningsgrad Varighed Konsekvenser for miljøpåvirkning udbredelse af miljøpåvirkning af om- givelserne Klima Stor Regional Mindre Vedvarende Mindre (P) Befolkning og Stor Lokal Mindre Vedvarende Mindre (P) 10

34 29 af 67 Det vurderes, at retningslinjen om Letbanen har mindre positive miljømæssige konsekvenser, idet retningslinjen kun påvirker selve standsningsstederne.

35 30 af Cykelruter og stier Der udlægges nye ride- og vandrestier, cykelruter og udpeges en kulturring 2017, som udnytter de eksisterende eller allerede planlagte vej- og stiforbindelser.. Miljøpåvirkningerne af disse ændringer vurderes i det nedenstående Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan Cykelruter Der udlægges tre nye strækninger med planlagte kommunale cykelruter udpeget i trafiksikke r- hedsplanen. En ny cykelsti langs Ballevej og Rude Havvej, hvilket vil øge tilgængeligheden til Letbanen for lette trafikanter. En cykelsti fra Ørting til Gylling og en forlængelse af cykelstien fra Ørting til Falling. Derudover udlægges en cykelsti fra Kongshusvej til golfbanen. Stien er bl.a. udlagt for at give unge mennesker en sikker adgangsvej til golfbanen. Som en del af Kulturby17 - projekterne udpeges en ny cykelrute på ca. 450 km, som på tværs af kommunegrænserne leder forbi kultur- og naturoplevelser i Østjylland. Kulturring2017 lanceres sammen med en virtuel Roadbook, som beskriver seværdigheder og service undervejs og der udgives derudover en mindre papirversion af denne Roadbook. Vandreruter og ridestier Der udlægges nye stier mellem Odder og Balle, mellem Odder og Neder Randlev samt i Over Randlev, Torrild, Hundslund, Oldrup, Falling, Boulstrup og mellem Rude og Saksild. Stien mellem Rude og Saksild omfatter ligeledes en planlagt national sti. Derudover udlægges der en ny ridesti nord for Stampmøllebækken, og en eksisterende ridesti på en strækning på det gamle banete r- ræn ved Hundslund medtages i kommuneplanen. Flere af stierne ligger langs beskyttet natur og enkelte stiforløb går langs fredskov Vurdering af påvirkninger I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem under scopingen, dvs. landskab, kultur, rekreative forhold samt befolkning og. Cykelruter: Rekreative forhold: Såfremt de nye planlagte cykelruter og kulturringen bliver etableret, vil dette skabe bedre stiforbindelser i kommunen og forbinde flere af de eksisterende stier med hinanden. Kulturringens placering langs natur- og kulturoplevelser vil bidrage til at flere borgere få lejlighed til at opleve disse kulturelle værdier. Befolkning og : Nye cykelruter vil skabe et mere sammenhængende cykelnet i kommunen og derved øge tilgængeligheden i kommunen. Flere cykelruter kan bidrage til at få flere bo r- gere til at benytte cyklen. Cykelrute langs Ballevej og Rude Havvej vil øge tilgængeligheden til Letbanen. Kultur: Kulturring 2017 kan øge viden om og interesse for til kultur- og naturoplevelser i kommunen samt kendskabet til, hvor de forskellige seværdigheder er lokaliseret, hvilket kan få flere til at cykle i fritiden og opleve lokalområdet. Vandreruter og ridestier: Landskab: Etableringen af nogle af stiforløbene kan i mindre grad påvirke landbrugsarealer ved især Over Randlev, Torrild, Hundslund og Saksild.

36 31 af 67 Rekreative forhold: Det vurderes generelt, at de nye stier vil bidrage positivt til de rekreative muligheder for borgerne, idet flere stier vil skabe et større stinet og således gøre det nemmere at komme omkring i kommunen. Vandreruter nær byerne vurderes i høj grad at bidrage til at borgere kommer ud i det fri. Befolkning og : Med udlæg af flere lokale stier gives der flere muligheder for at vandre og bevæge sig i nærområdet alternativet 0-alternativet vil bevirke, at der ikke udlægges nye stier i kommunen, og at der derved ikke skabes et større stinet Kumulative effekter Ingen kumulative effekter Overvågning Ingen overvågning Sammenfattende vurdering Cykelruter og stier er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i meto debeskrivelsen. Miljøemne Geografisk udbredelse af miljøpåvirkning Sandsynlighed for miljøpåvirkning Påvirkningsgrad af omgivelserne Varighed Landskab Stor Lokal Mindre Vedvarende Mindre Konsekvenser Kultur Stor Lokal Mindre Vedvarende Mindre (P) Rekreative forhold Befolkning og Stor Lokal Stor Vedvarende Mindre (P) Stor Lokal Lille Vedvarende Mindre (P) Etablering af nye stier kan påvirke eksisterende landbrugsarealerne, men omvendt vurderes stiudlæggene at have positive miljøkonsekvenser for både kultur, rekreative forhold samt befolkning og.

37 32 af Grøn Bosætning Der udlægges to områder til grøn bosætning, og miljøpåvirkningerne af dette er vurderet i det nedenstående Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan Der udlægges to nye områder til grøn bosætning under retningslinjen for Byudvikling: et syd for Økologiens Have og et med stationsnær beliggenhed i Assedrup, jf. Figur 5-7. Disse er udover nærværende afsnit behandlet i Kapitel 6. Områderne udlægges for at imødekomme en voksende interesse for at kunne bo i selvforsynende og bæredygtige fællesskaber og giver mulighed for at etablere ca. 40 boliger. I tilknytning til boligerne kan der etableres lettere service-, fremstillings- og håndværkserhverv, mindre butikker med salg af produkter fra egen produktion, private og fælles dyrkningsområder samt driftsbygninger tilknyttet jordbrugsdrift og dyrehold og anlæg til regn- og spildevandshåndtering, energiproduktion mv. Figur 5-7 Grøn bosætning ved Økologiens have, sydøst i Odder og i Assedrup. Økologiens have ved Rørthvej er markeret på kortet.

38 33 af Vurdering af påvirkninger I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem under scopingen, dvs. klima, ressourcer samt befolkning og. Klima- og ressourcer: I områderne er et fokus på løsninger med vedvarende energi, såsom so l- celler, husstandsvindmøller og biogasanlæg samt mulighed for fælles dyrkning af frugt og grø n- sager. Dette vil mindske kommunens CO 2 -udledning og mindske forbruget af fossile brændsler. Befolkning og : De grønne bosætningsområder giver mulighed for en anden typer boliger, der kan give et mere blandet boligudbud og tiltrække nogle andre borgere til områderne alternativet 0-alternativet, hvor der ikke udlægges områder til grøn bosætning, vil bevirke, at borgere ikke får mulighed for denne type bosætning samtidig med at der ikke vil være et fokus på energi og ressourcer i tilknytning til bosætningen. Grøn bosætning i Assedrup vil i høj grad understøtte letbanestationen og ved 0-alternativet vil denne effekt ikke være tilstede Kumulative effekter Der er en kumulativ effekt i forhold til Letbanen i kraft af øget bosætning og i forhold til forebyggelse af klimaforandringer i kraft af bidrag til mindre CO Overvågning Ikke behov for overvågning Sammenfattende vurdering Grøn bosætning er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen. Miljøemne Sandsynlighed Geografisk Påvirkningsgrad Varighed Konsekvenser for miljøpåvirkning udbredelse af miljøpåvirkning af om- givelserne Klima Stor Lokal Lille Vedvarende Mindre Ressourcer Stor Lokal Lille Vedvarende Mindre Befolkning og Meget stor Regional Mindre Vedvarende Mindre

39 34 af Natur og potentiel natur samt landbrugsområder Der sker en tilpasning af de to retningslinjer "Natur og potentiel natur" samt "landbrugsområder", således at de i højere grad er tilpasset virkeligheden Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan Retningslinjen "Natur og potentiel natur" vil blive tilrettet i forhold til de afgrænsede byer Sondrup og Torrild, så de ikke berøres. Tilretningen er i høj grad en justering i forhold til virkeligheden og skel, idet udpegningerne ved Sondrup og Torrild hovedsagelig omfatter eksisterende bebyggelse. Retningslinjen "Landbrugsområder" vil blive tilrettet i forhold til de afgrænsende byer, så de ikke berøres Vurdering af påvirkninger Det vurderes, at ændringerne ikke vil have nogen miljømæssige påvirkninger, idet det i høj grad er en justering i forhold til virkeligheden. Ændringerne i Landbrugsområder består af mindre justeringer, og der ikke udtages nogen større sammenhængende arealer alternativet 0-alternativet vil bevirke, at der ikke sker en justering af de to retningslinjer, hvorved retningslinjekortene flere steder ikke vil stemme overens med virkeligheden. Miljømæssigt vurderes 0- alternativet ikke at have nogen miljøkonsekvenser Kumulative effekter Ingen kumulative effekter Overvågning Ikke behov for overvågning Sammenfattende vurdering De to retningslinjer "Natur og potentiel natur" samt "landbrugsområder" er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen. Miljøemne Natur og potentiel natur Landbrugsområder Sandsynlighed for miljøpåvirkning Geografisk udbredelse af miljøpåvirkning Påvirkningsgrad af omgivelserne Varighed Konsekvenser Lille Lokal Ingen Vedvarende Ubetydelig Lille Lokal Ingen Vedvarende Ubetydelig

40 35 af MILJØPÅVIRKNINGER IFT. RAMMEUDLÆG 6.1 Assedrup Der fastlægges rammebestemmelser for landsbyen Assedrup, som udlægger området til blandet bolig og erhverv. Samtidig udvides afgrænsningen for at give mulighed for lokalplanlægning for en grøn stationsnær bosætning. Påvirkningen af miljøet vurderes i det nedenstående Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan Assedrup er i kommuneplan 2013 omfattet af en landsbyafgrænsning. Områdets nye afgrænsning fremgår af Figur 6-1. Den nordlige ubebyggede del af rammeområdet er udpeget til grøn bosætning og muliggør en tilvækst på op til 10 boliger inden for en 4 årig periode. Grøn bosætning skal forstås som boligbebyggelse med mulighed for eksperimenterende bæredygtige fælle s- skaber, hvor anlæg til energi- og fødevareproduktion, mindre erhverv samt regn- og spildevandshåndtering kan integreres i nye boligformer. Figur 6-1. Nyt rammeudlæg i Assedrup Vurdering af påvirkninger I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem under scopingen, dvs. natur, landbrugsområder, landskab, klima og ressourcer samt befolkning og. Natur: En del af arealet er udpeget til potentiel natur og lavbundsareal. Ved den videre planlægning skal det sikres, at den potentielle natur understøttes, hvilket anses for at være i overensstemmelse med kommuneplanen. Det fremgår af rammebestemmelsen at potentiel natur i henhold til kommuneplanens udpegninger skal friholdes for nybyggeri og anlæg.

41 36 af 67 Landskab: Området er omfattet af kystnærhedszonen, hvorved der skal være en særlig planlægningsmæssige eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Begrundelsen for placeringen er nærheden til letbanen, hvor kommunen har et fokus på stationsnær bosætning. Visuelt vil området ændre sig, når man kommer kørende nordfra, hvor bl.a. evt. energiproducerende anlæg kan være synlige, men området er dog skærmet af et beplantningsbælte. Klima: Anvendelsen fastlægges til boliger med mulighed for energi- og fødevareproduktion samt regn- og spildevandshåndtering, hvilket giver mulighed for nye bæredygtige løsninger. Befolkning og : Afgrænsningen muliggør en tilvækst på op til 10 boliger inden for en 4 årig periode, hvilket vurderes at give mulighed for en udvikling af Assedrup by og vil understøtte Letbanen. Ressourcer: En del af området er omfattet af retningslinjen om landbrugsområder. Det drejer sig bl.a. om arealet til Grøn Bosætning, der er udpeget i forbindelse med landsbyafgrænsningen af Assedrup. Ved Grøn bosætning anvendes en del af arealet til dyrkning. Det er vurderet, at denne anvendelse hensigtsmæssigt kan placeres i et landbrugsområde alternativet 0-alternativet vil bevirke, at der ikke gives mulighed for grøn bosætning i Assedrup, hvilket i høj grad vil have en negativ betydning for at udnytte en til formålet unik kombination af landlig og stationsnær beliggenhed ved letbanen med kort distance til Odder Station og kun 20 minutters transporttid til de mange arbejdspladser og uddannelsesmuligheder i Aarhus Kumulative effekter Der vurderes at være en kumulativ effekt i forhold til Letbanen. En udbygning med grøn bosætning vil understøtte Assedrup som en stationsby Overvågning Opfølgningen vil primært ske i forbindelse med udarbejdelse og administration af lokalplaner Sammenfattende vurdering Rammeudlægget i Assedrup er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen. Miljøemne Geografisk udbredelse af miljøpåvirkning Sandsynlighed for miljøpåvirkning Påvirkningsgrad af omgivelserne Varighed Natur Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre Ressourcer Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre Landskab Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre Konsekvenser Klima Stor Lokal Mindre Vedvarende Moderat (P) Befolkning og Stor Lokal Stor Vedvarende Moderat (P)

42 37 af Bjerager Der fastlægges rammebestemmelser for Bjergager, som udlægger landsbyområdet til blandet bolig og erhverv. Påvirkningen af miljøet vurderes i det nedenstående Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan Landsbyområdets afgrænsning fremgår af Figur 6-2. Hovedparten af området er udbygget, men afgrænsningen muliggør en tilvækst på enkelte boliger inden for en 4 årig periode. Inden for landsbyområdet findes der potentiel natur og lavbundsarealer, og en del Bjerager ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, mens resten ligger inden for almindelige drikkevandsinteresser. Endvidere er Bjerager udpeget som værdifuldt kulturmiljø, da landsbyen består af mange intakte gårde og enkelte nyere huse. Landsbyens bygningsmæssige struktur skal bevares, da nedrivning kan forringe det sammenhængende og velbevarede landsbymiljø. Figur 6-2. Nyt rammeudlæg i Bjerager Vurdering af påvirkninger I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem under scopingen, dvs. natur, grundvand, kultur samt befolkning og Natur: Rammeområdet omfatter mindre udpegninger af potentiel natur og lavbundsarealer. Det fremgår af rammebestemmelsen at potentiel natur i henhold til kommuneplanens udpegninger skal friholdes for nybyggeri og anlæg.

43 38 af 67 Grundvand: En del af Bjerager ligger delvist i et område med særlige drikkevandsinteresser. Der kan alene planlægges for boliger og mindre grundvandstruende virksomheder i områder med særlige drikkevandsinteresser. Det vurderes, at udlægget af Bjerager til rammeområde for bla n- det bolig og erhverv ikke medfører væsentlige ændringer i forhold til grundvandsbeskyttelsen. Kultur: Rammebestemmelserne fastlægges for at sikre og udvikle kulturmiljøet i Bjerager, og skal gøre det muligt at lokalplanlægge for området, hvorved der kan fastlægges bestemmelser for bevaring af de kulturhistoriske interesser. Det vurderes på den baggrund, at rammeudlægget har en positiv påvirkning af de kulturhistoriske interesser. Befolkning og : Afgrænsningen muliggør en tilvækst på enkelte boliger inden for en 4 årig periode, hvilket vurderes at give mulighed for en mindre udvikling af Bjerager by alternativet 0-alternativet vil bevirke, at der ikke gives mulighed for bevarende bestemmelser i en lokalpla n- lægning for Bjerager, hvorved de kulturhistoriske interesser ikke på samme måde kan sikres Kumulative effekter Bjerager er udpeget som kulturmiljø i kommuneplanen. Fastlæggelse af rammebestemmelser vil understøtte kulturmiljøet og den videre planlægning herfor Overvågning Opfølgningen vil primært ske i forbindelse med udarbejdelse og administration af lokalplaner Sammenfattende vurdering Rammeudlægget i Bjerager er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen. Miljøemne Geografisk udbredelse af miljøpåvirkning Sandsynlighed for miljøpåvirkning Påvirkningsgrad af omgivelserne Varighed Natur Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre Grundvand Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre Konsekvenser Kultur Mindre Lokal Mindre Vedvarende Moderat (P) Befolkning og Mindre Lokal Mindre Vedvarende Moderat (P)

44 39 af Boulstrup Der fastlægges rammebestemmelser for størstedelen af Boulstrup, som udlægger landsbyområdet til blandet bolig og erhverv. Desuden udvides to tidligere udlagte rammeområder i landsbyen. Påvirkningen af miljøet vurderes i det nedenstående Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan Boulstrup ligger indenfor kystnærhedszonen og er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Bysamfundet er i dag sammensat af den ældre østlige landsby og den senere vestlige stationsby, som adskilles af et mindre ubebygget landbrugsareal, hvilket er et træk, som ønskes bevaret. Med dette udgangspunkt er der tilsvarende udlagt 2 rammeområder til blandet bolig og erhverv i Boulstrup udover landsbyens to tidligere udlagte erhvervsområder. Der sker desuden en mindre udvidelse af områderne udlagt til blandet bolig og erhverv, som muliggør en tilvækst på enkelte boliger inden for en 4 årig periode. De nye afgrænsninger fremgår af Figur 6-3. Boulstrup ligger desuden i et område med særlige drikkevandsintere sser samt følsomt indvindingsområde og nitratfølsomt indsatsområde. Figur 6-3. Rammeudlæg i Boulstrup Vurdering af påvirkninger I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem under scopingen, dvs. grundvand, kultur samt befolkning og. Grundvand: Boulstrup ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser samt følsomt indvindingsområde og nitratfølsomt indsatsområde (NFI). Som hovedregel skal NFI friholdes for byudvikling og anden ændret arealanvendelse, men ifølge den statslige udmelding til vandplanernes

45 40 af 67 retningslinje 40 og 41 kan der planlægges for boliger og mindre grundvandstruende virksomheder inden for områderne. Kultur: Rammebestemmelserne fastlægges for at sikre og udvikle kulturmiljøet i Boulstrup, og skal gøre det muligt at lokalplanlægge for området, hvorved der kan fastlægges bestemmelser for bevaring af de kulturhistoriske interesser. Det vurderes på den baggrund, at rammeudlægget har en positiv påvirkning af de kulturhistoriske interesser. Befolkning og : Afgrænsningen muliggør en tilvækst på enkelte boliger inden for en 4 årig periode, hvilket vurderes at give mulighed for en mindre udvikling af Boulstrup by alternativet 0-alternativet vil bevirke, at der ikke gives mulighed for bevarende bestemmelser i en lokalpla n- lægning for Boulstrup, hvorved de kulturhistoriske interesser ikke på samme måde kan sikres Kumulative effekter Ved udpegning af areal til bynær skov med lokale stier vurderes Boulstrup at være en attraktiv bosætningsmulighed. En del af Boulstrup er udpeget som kulturmiljø i kommuneplanen. Fastlæggelse af rammebestemmelser vil understøtte kulturmiljøet og den videre planlægning herfor Overvågning Opfølgningen vil primært ske i forbindelse med udarbejdelse og administration af lokalplaner Sammenfattende vurdering Rammeudlægget i Boulstrup er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen. Miljøemne Geografisk udbredelse af miljøpåvirkning Sandsynlighed for miljøpåvirkning Påvirkningsgrad af omgivelserne Varighed Grundvand Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre Konsekvenser Kultur Mindre Lokal Mindre Vedvarende Moderat (P) Befolkning og Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre (P)

46 41 af Falling I Falling ændres afgrænsningen af to af rammeudlæggene i Kommuneplan og rammebestemmelserne for område 7. BL Ændringernes påvirkninger af miljøet vurderes i det nedenstående Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan Rammeområde 7 OF 100 i den nord-vestlige del af Falling udvides, så det omfatter kirkeområdet i sin helhed. Desuden justeres afgrænsningen af rammeområde 7 BL 100 i overensstemmelse med skel i den vestlige del af landsbyen og et område med en lille sø midt i byen inddrages. De nye afgrænsninger fremgår af Figur 6-4. Området er udlagt i et område med almindelige drikkevandsinteresser, det er omfattet af en kirkebyggelinje, og der ligger et fredet område i kraft af kirkefredning. Figur 6-4. Rammeudlæg i Falling Vurdering af påvirkninger I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem under scopingen, dvs. kultur. Kultur: Udvidelsen omfatter en del af kirkens eksisterende område og hænger sammen med det øvrige kirkeområde.. Rammerne udvides og rammebestemmelserne for 7.BL.100 ændres for at sikre og udvikle kulturmiljøet i Falling. Dette medfører, at det er muligt at lokalplanlægge for området, hvorved der kan fastlægges bestemmelser til bevaring af de kulturhistoriske interesser. Det vurderes på den baggrund, at rammeudlægget har en positiv påvirkning af de kulturhistoriske interesser.

47 42 af alternativet 0-alternativet vil bevirke, at der ikke gives mulighed for bevarende bestemmelser i en lokalpla n- lægning for Falling, hvorved de kulturhistoriske interesser ikke på samme måde kan sikres Kumulative effekter En del af Falling er udpeget som kulturmiljø i kommuneplanen. Fastlæggelse af rammebeste m- melser vil understøtte kulturmiljøet og den videre planlægning herfor Overvågning Opfølgningen vil primært ske i forbindelse med udarbejdelse og administration af lokalplaner Sammenfattende vurdering Rammeudlægget i Falling er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen. Miljøemne Sandsynlighed Geografisk Påvirkningsgrad Varighed Konsekvenser for miljøpåvirkning udbredelse af miljøpåvirkning af om- givelserne Kultur Mindre Lokal Mindre Vedvarende Moderat (P)

48 43 af Over Randlev I Over Randlev udvides det tidligere udlagte rammeområde til blandet bolig og erhverv i Kommuneplan og rammebestemmelserne ændres.påvirkningen af miljøet vurderes i det nedenstående Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan I Over Randlev udvides det eksisterende rammeudlæg 4BL11 til også at omfatte Randlevskolen. Den nye afgrænsning fremgår af Figur 6-5. Udvidelsen muliggør en tilvækst på op til 10 boliger inden for en 4 årig periode. Over Randlev ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og enkelte områder er u d- peget til potentiel natur og lavbundsarealer. Endvidere er en del af byen udpeget som kulturmiljø og omfattet af en kirkebeskyttelseslinje. Figur 6-5. Nyt rammeudlæg for Over Randlev Vurdering af påvirkninger I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem under scopingen, dvs. natur, grundvand, kultur samt befolkning og. Natur: Rammeområdet omfatter mindre udpegninger af potentiel natur og lavbundsarealer. Konsekvenserne afhænger derfor af, hvordan hensynet til naturen indgår i den efterfølgende pla n- lægning. Det fremgår af rammebestemmelsen at potentiel natur i henhold til kommuneplanens udpegninger skal friholdes for nybyggeri og anlæg.

49 44 af 67 Grundvand: Over Randlev ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Som hovedregel bør OSD friholdes for byudvikling og anden ændret arealanvendelse, men ifølge den statslige udmelding til vandplanernes retningslinje 40 og 41 kan der planlægges for boliger og mindre grundvandstruende virksomheder. Kultur: Ændringen af rammeområdets afgrænsning og rammebestemmelserne fastlægges for at sikre og udvikle kulturmiljøet i Over Randlev. Dette medfører, at det er muligt at lokalplanlægge området, hvorved der kan fastlægges bestemmelser til bevaring af de kulturhistoriske interesser. Det vurderes på den baggrund, at rammeudlægget har en positiv påvirkning af de kulturhistoriske interesser. Befolkning og : Afgrænsningen muliggør en tilvækst på 10 boliger inden for en 4 årig periode, hvilket vurderes at give mulighed for en udvikling af Over Randlev by alternativet 0-alternativet vil bevirke, at der ikke gives mulighed for bevarende bestemmelser i en lokalpla n- lægning for Over Randlev, hvorved de kulturhistoriske interesser ikke på samme måde kan sikres Kumulative effekter En del af Over Randlev er udpeget som kulturmiljø i kommuneplanen. Fastlæggelse af rammebestemmelser vil understøtte kulturmiljøet og den videre planlægning herfor Overvågning Opfølgningen vil primært ske i forbindelse med udarbejdelse og administration af lokalplaner Sammenfattende vurdering Rammeudlægget i Over Randlev er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrive l- sen. Miljøemne Geografisk udbredelse af miljøpåvirkning Sandsynlighed for miljøpåvirkning Påvirkningsgrad af omgivelserne Varighed Natur Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre Grundvand Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre Konsekvenser Kultur Mindre Lokal Mindre Vedvarende Moderat (P) Befolkning og Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre (P)

50 45 af Sondrup Der udlægges et nyt rammeområde i Kommuneplan for landsbyen Sondrup by til blandet bolig og erhverv. Påvirkningen af miljøet vurderes i det nedenstående Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan Afgrænsningen af rammeområdet muliggør en tilvækst på op til 10 boliger inden for en 4 årig periode, fx ved at omdanne det gamle mejeri til boligparceller. Den nye afgrænsning fremgår af Figur 6-6. Sondrup er omfattet af forskellige landskabelige og geologiske interesser. Sondrup ligger inden for kystnærhedszonen og er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Der er ligeledes udpeget potentiel natur, lavbundsarealer og skovbyggelinje inden for rammeområdet. Figur 6-6. Nyt rammeudlæg for Sondrup Vurdering af påvirkninger I det følgende vurderes miljøpåvirkningerne af disse ændringer i forhold til de miljøemner, der kom frem under scopingen, dvs. natur, landskab, kultur samt befolkning og. Natur: I Rammeområdet er der udpeget mindre områder med potentiel natur og lavbundsarealer. Det fremgår af rammebestemmelsen at potentiel natur i henhold til kommuneplanens udpegninger skal friholdes for nybyggeri og anlæg. Landskab: Området ligger inden for kystnærhedszonen, hvilket betyder, at der i planlægningen skal redegøres for en særlig planlægningsmæssige eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Afgrænsningen af rammeområdet for landsbyen Sondrup by giver kun mulighed for en meget begrænset udvikling af byen indenfor det eksisterende bebyggede areal og i umiddelbar

51 46 af 67 tilknytning hertil. Endvidere skal den del af rammeområdet, der er udpeget med landskabelige interesser og natur friholdes for byggeri. Kultur: Rammeområdet udlægges for at sikre og udvikle kulturmiljøet i Sondrup. Udlægget af rammeområdet medfører, at det er muligt at lokalplanlægge området, hvorved der kan fastlægges bestemmelser til bevaring af de kulturhistoriske interesser. Det vurderes på den baggrund, at rammeudlægget har en positiv påvirkning af de kulturhistoriske interesser. Befolkning og : Der er ved nedrivning af eksisterende bolig- og erhvervsbygninger mulighed for en udvikling af byen med 10 boliger inden for en 4 årig periode, hvilket vurderes at give mulighed for en udvikling af Sondrup by alternativet 0-alternativet vil bevirke, at der ikke gives mulighed for bevarende bestemmelser i en lokalpla n- lægning for Sondrup, hvorved de kulturhistoriske interesser ikke på samme måde kan sikres Kumulative effekter Sondrup er udpeget som kulturmiljø i kommuneplanen. Fastlæggelse af rammebestemmelser vil understøtte kulturmiljøet og den videre planlægning herfor Overvågning Opfølgningen vil primært ske i forbindelse med udarbejdelse og administration af lokalplaner Sammenfattende vurdering Rammeudlægget i Sondrup er i det følgende vurderet ud fra kriterierne i metodebeskrivelsen. Miljøemne Sandsynlighed Geografisk Påvirkningsgrad Varighed Konsekvenser for miljøpåvirkning udbredelse af miljøpåvirkning af om- givelserne Natur Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre Landskab Lille Lokal Mindre Vedvarende Ubetydelig Kultur Mindre Lokal Mindre Vedvarende Moderat (P) Befolkning og Mindre Lokal Mindre Vedvarende Moderat (P)

52 47 af Torrild (rammer + perspektiv) I Torrild sker der mindre ændringer af rammeområderne i Kommuneplan 2017 og der udpeges et perspektivområde for fremtidig byudvikling. Påvirkningen af miljøet vurderes i det nedenstående Eksisterende forhold og samspillet med Kommuneplan I Torrild sker der mindre ændringer af de eksisterende rammeområder 1 E 100, 1 BL 100 og 1 B 100 således, at erhvervsejendomme kommer med i deres fulde funktionelle udstrækning, og at de udlagte boligområder følger de matrikulære afgrænsninger. 1 BL 100 udvides med et lille område i den sydlige del af byen. Den nye afgrænsning fremgår af Figur 6-7. Et område i den sydlige del af Torrild udlægges som perspektivområde til boliger, hvis afgrænsning fremgår af Figur 6-8. En del af rammeområde 1 BL 100 er udpeget til værdifuldt kulturmiljø. Torrild er en slynget ve j- by, hvor husenes facader er placeret parallelt med og helt ud til vejen. Området omkring det oprindelige centrum ved kirken udgør et sammenhængende landsbymiljø, der fremstår som en velbevaret helhed med kirke, præstegård, gårde og forsamlingshus. Torrild ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Figur 6-7. Rammeudlæg i Torrild.

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Sammenfattende Redegørelse - 9

Sammenfattende Redegørelse - 9 Vedtaget af Byrådet den 27.3.2017 Sammenfattende Redegørelse - 9 Miljøvurdering af Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune 06-03-2017 Dok.id.: 727-2017-10500 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn...

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Til berørte myndigheder, organisationer og foreninger Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNEPLAN MILJØRAPPORT

HEDENSTED KOMMUNEPLAN MILJØRAPPORT Til Hedensted Kommune Dokumenttype Miljørapport Dato November 2017 HEDENSTED KOMMUNEPLAN 2017-2029 MILJØRAPPORT HEDENSTED KOMMUNEPLAN 2017-2029 MILJØRAPPORT Revision 3 Dato 2017-11-06 Udarbejdet af DRSI,

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODSHERRED KOMMUNE

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Fremtidens havvindmølleparker og havets dyreliv. Den strategiske miljøvurdering (SMV)

Fremtidens havvindmølleparker og havets dyreliv. Den strategiske miljøvurdering (SMV) Fremtidens havvindmølleparker og havets dyreliv Den strategiske miljøvurdering (SMV) v. Caroline Hartoft-Nielsen og Ulf Kjellerup 8. maj, 2008. Den strategiske miljøvurdering - Disposition Disposition:

Læs mere

Vi vil en kommuneplan - vil du?

Vi vil en kommuneplan - vil du? Debatoplæg, marts 2013 Se hele forslaget til Kommuneplan 2013-2025 på: www.kommuneplan2013.odder.dk Revideret 12.03.2013 Odder Kommune Vi vil en kommuneplan - vil du? Odder Byråd Vi vil gerne høre din

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl By & Landskab Rådhustorvet 7 6400 Sønderborg Tlf 88 72 40 72 E-mail by-landskab@sonderborg.dk Læsevejledning

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.05-P16-14-15

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr , Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted.

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr ,   Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted. VVM-screeningsskema Generelle oplysninger om projektet Projekt beskrivelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer Projektets placering Projektet berører følgende kommuner

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020

Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Planlægger Carsten Sloth Møller Slagelse Kommune Plan og Erhverv Slagelse Kommune Miljøvurdering af Kommuneplanen - Proces - Nye arealudlæg - Projekt i

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers

Læs mere

Ønsker til VVM redegørelsen (scoping)

Ønsker til VVM redegørelsen (scoping) Ønsker til VVM redegørelsen (scoping) rev. 2 Aarhus Kommune lægger vægt på, at VVM redegørelsen bruges til at få en god og let læselig belysning af de miljømæssige konsekvenser af projekter, der er omfattet

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Vordingborg Kommune har udarbejdet kommuneplantillæg for Klima tilpasning og CO 2 reduktion.

Vordingborg Kommune har udarbejdet kommuneplantillæg for Klima tilpasning og CO 2 reduktion. NOTAT Sags nr.: 13/22224 Dokument nr.: 121716/13 Sagsbehandler: Erik Rasmussen Dato: 06-11-2013 Miljørapport for Kommuneplantillæg nr. 5 Klima Tilpasning og CO 2 Miljøvurdering Indledning Vordingborg Kommune

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 018 Håndværksområde ved Skuldelev Dato: 10. marts 2015 Sagsbehandler: dejds J.nr.: Dok.

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering

Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering Natur & miljø 2017, Kolding. Martin Holm Jensen Miljøstyrelsen En kort introduktion til nyt lovgrundlag Ny lov om miljøvurdering af planer

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel Miljøvurdering af planer og programmer Den lovgivningsmæssige vinkel af Specialkonsulent Gert Johansen Introduktion Intentionerne med loven og direktivet bæredygtighed sammenhæng mellem projekter bedre

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017 Sagsbehandler: ejjep J.nr.: P

Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017 Sagsbehandler: ejjep J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017

Læs mere

Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer Odder Kommune 2007

Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer Odder Kommune 2007 Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer Odder Kommune 2007 (Sag. nr. 727-2009-72461 Dok. nr. 727-2009-687873, senest revideret 28.06.2010 af AMA) 1 Miljøscreening og -scoping af lokalplanforslag

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: 01.02.03-P16-3-16

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 6

Screening for Miljøvurdering. Lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 6 Screening for Miljøvurdering Lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 6 Juni 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER SCREEIG AF LAER OG ROGRAMMER lanens tilvejebringelse i forhold til lovgivningen Er planen lovpligtig 3 stk. 3 Er planen en undtagelse Der skal ikke udarbejdes miljøvurdering 3 stk. 1 nr. 1 3 stk. 2 Miljøvurdering

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

Kommunens supplerende bemærkninger til ansøgers anmeldelse-skema Søren Lolks Vej 8, Tåsinge, 570 Svendborg. Sagsnr. 15/20940 14. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, nr. 1284, af 15. december 2011 (Vindmøllebekendtgørelsen).

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-147483 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25577 Basis oplysninger

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79947431 Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Formel baggrund Som følge af VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016

Læs mere

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning. UDKAST Miljøscreening af regnvandsbassin ved Teglværksvej Nørre Snede Nord - Tillæg nr. 8 til Ikast Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Planen er omfattet af 3 i lovbekendtgørelse nr. 936 af 03-07-2013

Læs mere

Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer. Favrskov Kommune 2016

Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer. Favrskov Kommune 2016 Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer Favrskov Kommune 2016 vurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. er

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.:

Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.: NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.: LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 1398 af 22. oktober 2007 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen 2012-11-01 Naturplan Danmark SIDE 1 Natur- og landbrugskommissionen Rapport april 2013 44

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23

Kommuneplantillæg nr. 23 Kommuneplantillæg nr. 23 Biogasanlæg på Skivevej ved Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 9. okt 2012 Indledning Skive Kommune har i mange år sat fokus på energisparende foranstaltninger og brugen af

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr.

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr. Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer Odder Kommune 2007 (Sag. nr. 727-2009-72461 Dok. nr. 727-2009-687873, senest revideret 28.06.2010 af AMA) Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Scoping - VVM og miljørapport for et område til vindmøller ved Knaplund, Ringkøbing-Skjern Kommune

Scoping - VVM og miljørapport for et område til vindmøller ved Knaplund, Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99741256 E-post jeanette.jeppesen@rksk.dk Dato 14. september 2016 Sagsnummer

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Thomas Nestler Høyer Anlæg DGU nr. 199.438 Placering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 14

Kommuneplantillæg nr. 14 Kommuneplantillæg nr. 14 Biogasanlæg på Rustedmøllevej ved Rybjerg By- og Landsbyudvikling - Vedtaget sept. 2011 Indledning Skive Kommune har i mange år sat fokus på energisparende foranstaltninger og

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere