Plejeplan for hede- og klitarealer ved Vorupør og Stenbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plejeplan for hede- og klitarealer ved Vorupør og Stenbjerg"

Transkript

1 Plejeplan for hede- og klitarealer ved Vorupør og Stenbjerg Version 1.02 af 24. august 2006 Foto Fejl! Ukendt argument for parameter. Klitter ved Stenbjerg april HSK Foto Fejl! Ukendt argument for parameter. Illustration fra Landet mod Nordvest (1947) Foto: Ebba Rune

2 Indhold Forord 1. Oversigtskort 2. Administrative oplysninger 3. Hovedformål med naturplejen 4. Generel beskrivelse af naturplejen 5. Opdeling i driftsområder 6. Beskrivelse af naturplejen i de enkelte driftsområder 7. Arealoversigt 8. Prioritering af naturplejeindsatsen Bilag 1: Overfredningsnævnets kendelse af , fredningsbestemmelserne side 9-12 og 24. Bilag 2: Udpegningsgrundlag for EF-Habitatområde nr. 184: Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg Forord Ifølge Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og fortidsminder samt om tilsyn af er det den administrerende statslige myndighed, der gennemfører pleje af fredede, statsejede arealer og fortidsminder ( 3). Denne plejeplan er Skov- og Naturstyrelsens anvisning på, hvor og hvordan naturplejen på de statsejede hede- og klitarealer ved Vorupør og Stenbjerg skal udføres. Naturplejen udføres under forudsætning af at de nødvendige bevillinger er til stede. Planen er langsigtet, og beskriver udviklingen år frem til Thy statsskovdistrikt forventede planrevision i Planens grundlag er Overfredningsnævnets kendelse fra den 31. august 1964, og udpegningsgrundlaget for EF-Habitatområde nr De relevante fredningsbestemmelser fremgår af bilag 1, og udpegningsgrundlaget for habitatområdet af bilag 2. For de arealer, der ikke er omfattet af fredningen men af Naturbeskyttelseslovens 3 og 4 gælder, at det i naturbeskyttelsesloven forudsættes, at de statslige arealforvaltende myndigheder holder statsejede arealer i rimelig stand så områderne ikke varigt skifter karakter.

3 1. Oversigtskort 2. Administrative oplysninger 2.1 Fredningskendelsen Fredningens navn: Fredning af arealer i Stenbjerg og Vorupør Fredningstidspunkt: Overfredningsnævnets kendelse af 31. august 1964 vedr. fredning af arealer i Stenbjerg og Vorupør (sag nr. 1444/61) Fredningens formål:

4 Fredningen har til formål at sikre arealerne i videst muligt omfang bevares i deres nuværende (1964) tilstand. 2.2 EF-Habitatområde Den sydlige del af området indgår i habitatområde nr. 184 (DK00EX265): Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg i Bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003 om internationale naturbeskyttelsesområder. Habitatområdet er på i alt 2918 ha, heraf ligger 205 ha indenfor denne plejeplan og er statsejet. Udpegningsgrundlag: Kode Naturtyper 2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 2120 Hvide klitter og vandremiler 2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit ) 2140 *Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 2160 Kystklitter med havtorn 2170 Kystklitter med gråris 2190 Fugtige klitlavninger 3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 3260 Vandløb med vandplanter *) Særligt truede naturtyper og arter på europæisk plan (såkaldt prioriterede). Naturtyperne er nærmere beskrevet i Skov- og Naturstyrelsens hæfte Danske Naturtyper i det europæiske NATURA 2000 netværk. 2.3 EF-Fuglebeskyttelsesområde Området er ikke udpeget som fuglebeskyttelsesområde. 2.4 Naturbeskyttelseslovens 3 og 8 Området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttede naturtyper eller klitfredning. Kun små skovdækkede områder i driftsområde 3 er ikke 3-områder. 2.5 Arealer Plejeplanen omfatter de arealer i fredningskendelsen, der administreres af Skov- og Naturstyrelsen samt i mindre omfang statsejede klithedearealer, der med fordel kan plejes i sammenhæng med de fredede arealer. Hele fredningen er på 660 ha, heraf er 489,3 ha statsejet og indgår i denne plejeplan. Denne plejeplan vedrører i alt 575,4 ha. Følgende statsejede ejendomme er helt eller delvist omfattet af fredningen: Thisted kommune, Vorupør Hundborg, 30ga, 30a, 26d, 29m, 17d, 19g, 25d, 24e, 21f, 21e, 22d Thisted kommune, Stenbjerg By, Nørhå, 65a, 74, 65b, 27c, 27f, 27d, 26p, 36au, 22, 3ak, 58g, 58f 2.6 Tilsyns- og plejemyndighed Thy Statsskovdistrikt Søholtvej Thisted

5 3. Hovedformål med naturplejen Er at bevare arealerne i naturtilstanden. I fredningskendelsen karakteriseres området som et stort sammenhængende område, der består af helt ubebyggede, nøgne klitter med uhindret udsyn. Ved at fjerne skov lige udenfor fredningen i form af sitkagran- og bjergfyrbevoksninger og konvertere disse arealer til klithede igen er det muligt at få landskabets storhed til at fremstå endnu tydeligere. Disse landskabsreguleringer er ved at blive udført i LIFE-projektet I dag findes der meget få og spage vindbrud i selve havklitten. Tidligere og også ved fredningen har der været betydelig mere dynamik også længere inde på klitheden. Der er meget god plads i landskabet til, at den hvide klit kan boltre sig. Se foto 2. Hovedproblemet her er tilførslen af luftbåret kvælstof, der ændrer levevilkårene for de arter der er tilpasset de magre og dynamiske forhold på klitheden. 4. Generel beskrivelse af naturplejen 4.1. Rydning af træopvækst Førstegangspleje hedearealer under tilgroning med fyr, sitkagran, pil m.m., eller tilplantede heder. Træbevoksninger af en dimension, der kan anvendes som energitræ, skoves med motorsav. Træerne fjernes fra arealet i frisk tilstand og henligger til tørring udenfor hedeområdet med henblik på senere flisning. Er der tale om træ af mindre dimension nedskæres og flises eller afbrændes det på stedet. Materiale der skal afbrændes samles i bunker. Det tilstræbes at afbrændingsstederne placeres med mindst 50 meters mellemrum. Pilekrat, hvis udbredelse er koncentreret til fugtige partier på heden, bibeholdes, og udbredelsen reguleres alene af de naturlige fugtighedsforhold. Ved førstegangsplejen kombineres en rydning af træopvæksten oftest med en foryngelse af dværgbuskene ved grenknusning eller afbrænding Vedligeholdende rydning af træopvækst Opvæksten, der overvejende udgøres af bjergfyr, contortafyr og sitkagran, ryddes mindst hvert 3. år efter førstegangspleje er foretaget, for at hindre gentagen tilgroning. De første 3 år efter rydning af plantage fjernes opvæksten dog gerne hvert år. Ved at foretage rydning så ofte forhindres frøspredning fra træerne. Træerne fjernes ved oprykning, med ørnenæb eller med motorsav. Hugstaffald fra de små træer bør så vidt muligt fjernes fra arealet, eller samles i bunker med mindst 50 meters mellemrum og afbrændes. De samme afbrændingssteder bør benyttes hver gang, med 5-10 års mellemrum. Vedligeholdende rydning af træopvækst kan også ske i forbindelse med foryngelse af dværgbuskvegetationen ved afbrænding eller grenknusning, der dog ikke kan forventes at blive foretaget med nødvendig hyppighed for at forhindre tilgroning. 4.2 Foryngelse af dværgbuskvegetation

6 4.2.1 Afbrænding I perioden fra 1.september til 1. april foretages pletvis afbrænding af flere mindre (½-1 ha) arealer med gammel lyng/revling. Pletbrænding gennemføres ved årlig afbrænding af 3-5 % af hvert hedeområde i pletter og striber, således at størstedelen af arealet undergår en pleje i en års cyklus. Herved kan genskabes og fastholdes mosaikagtige og varierede heder med dværgbuskvegetation i alle livsfaser. Forud for afbrænding slås evt. midlertidige brandbælter med grenknuser rundt om de pletter, der ønskes afbrændt. Alternativt afgrænses arealet der ønskes afbrændt ved at gennemvæde et bælte rundt om arealet med vand, eller de naturlige våde områder benyttes som hel eller delvis afgrænsning Grenknusning Med grenknuser slås den gamle grenmasse af og samtidig sker en overfladisk jordbearbejdning. Grenmassen efterlades jævnt fordelt på arealet. Metoden holder dværgbuskvegetationen ung og giver som følge af den overfladiske jordbearbejdning anledning til nogen nyspiring. Metoden er dog ikke effektiv til nedbringelse af kvælstofbelastningen. Den bør kun anvendes på relativt jævne hedeområder, typisk afblæsningsflader, da den i mere kuperede områder medfører en gradvis udjævning af terrænformerne. Pletvis afbrænding vurderes som den optimale metode til foryngelse og fastholdelse af dværgbuskvegetationen, men metoden er sammenlignet med grenknusning tidskrævende og dyrere. Derfor vil grenknusning, især på arealer med behov for rydning af ældre træopvækst, der ikke fjernes ved afbrænding, fortsat finde anvendelse i mindre omfang. 3.3 Afgræsning Pleje af hedevegetationen giver en stor andel af unge skud, som ædes af den naturlige bestand af hjortevildt og derved bevares i ungdomsstadiet. Hjortevildtets fouragering kan dog med hedernes store udstrækning kun bidrage til dværgbuskvegetationens foryngelse. Vegetationen på tørre, sandede klitheder udgør almindeligvis ikke tilstrækkeligt fodergrundlag for husdyrgræsning. De fugtigere klithedepartier og nogle af de områder, der efter anden drift er under genetablering som hede, kan dog afgræsses med husdyr i kortere perioder eller med mindre antal dyr, svarende til fødemulighederne. Græsning med hårdført kvæg foretrækkes frem for får, der har vist sig at have forkærlighed for visse af hedernes sjældne plantearter. Husdyrgræsning kan ikke forventes at have større effekt på etableret trævegetation og ældre dværgbuskvegetation, og må derfor i nogen grad kombineres med andre plejetiltag. Husdyrgræsning forudsætter opsætning af hegn. Linieføringen af hegnet bør tilpasses landskabet og fremtræde diskret. Der bør anvendes almindeligt 1-trådet, strømførende kreaturhegn eller evt. lavt poda-hegn. Hegnet bør ikke sættes, så det udgør en silhuet mod himlen. Fangfold, læskur eller andre påkrævede indretninger skal etableres diskret i området, evt. op mod beplantning. Af hensyn til publikum etableres om nødvendigt stenter, låger eller færiste ved almindeligt benyttede indgangsveje til arealet. Interessen for græsning på hedeområder fra private landmænd forudsætter gunstige tilskudsordninger, og afgræsning kan derfor kun forventes at udgøre et beskedent supplement til de øvrige hedeplejeforanstaltninger.

7 4.3 Vandstandsregulering Særligt hedesøer, -moser og-kær er vigtige levesteder for mange af de dyre-, plante- og insektarter der er knyttet til klithederne. Derfor tilstræbes generelt højst mulig vandstand på hederne. Alle grøfter, der ikke skal sikre andre væsentlige hensyn, sløjfes eller lukkes med et stem. Høj vandstand sikrer mod tilgroning med pilekrat og lignende. 4.4 Trægrupper Flere af de store hedeområder omfatter nåletræbeplantninger anlagt i begyndelsen af 1900-tallet med henblik på en varig sandflugtsdæmpning af især de større indlandsklitter. Plantningerne bevares i det omfang den nuværende driftsplan ikke har foreskrevet området ryddet for trævækst, eventuelt som led i en konvertering til overgangszone mellem plantage og åbne naturområder. Trægrupperne yder hedernes bestande af hjortevildt skjul og fremmer dermed vildtets fouragering i de områder, der ligger væk fra plantagerne. Trægruppernes udstrækning begrænses til det nuværende, dog således at trægruppernes udstrækning kan tilpasses terrænformerne. Rydning af træopvækst omkring trægrupperne bør ske så ofte, at den ikke efterlader bryn af fyrretræer med nøgne stammer og opknebne trækroner. Derudover henligger trægrupperne til naturligt sammenbrud og selvforyngelse. I de i driftsplanen definerede overgangszoner vil der over en længere periode ske en gradvis udjævning af grænsen mellem skov og åben hede. 4.5 Sandflugtsdæmpning Klitter er en dynamisk naturtype, der så vidt muligt skal kunne udvikle sig frit uden indgreb. Der foretages kun sandflugtsdæmpning hvor det er nødvendigt at sikre tekniske anlæg i form af veje og parkeringspladser, eller hvor nedkørsler til stranden og å-udløb så vidt muligt skal holdes fri for tilsanding. 4.6 Opsamling af affald i klitterne Affald fra skibstrafikken skyller ind på strandbredden og blæser med vinden ind over klitterne eller skyller ved højvande helt op i klitterne. Afhængigt af vejrforholdene vil der jævnligt være behov for opsamling af affald i havklitterne, især ved å-udløb. 4 Plejeplanens opdeling i driftsområder I den efterfølgende beskrivelse af de konkrete naturplejeaktiviteter på arealerne ved Vorupør og Stenbjerg er arealerne inddelt i 5 driftsområder for at skabe overblik og sikre plejebehovet systematisk vurderes i alle områder. Samtidig udgør hvert driftsområde den enhed, hvorunder der noteres foretagne indgreb: dato, metode, areal m.v. Som udgangspunkt for plejeplanen er der i forbindelse med en arealgennemgang i skemaform noteret status for natur- og plejetilstanden i hvert driftsområde. Fra Viborg Amts og skovdistriktet registrering af særlige botaniske forekomster (udført af Holger Søndergaard i ) er endvidere anført arter, der bør rettes særlig opmærksomhed imod evt. i form af plejetiltag. De botaniske forekomster er markeret på detailkort over driftsområderne. Såfremt distriktet har kendskab til at områ-

8 det er et foretrukket tilholdssted for fugle- eller dyrearter, som området er udpeget for eller på anden måde er bemærkelsesværdige, er dette noteret i skemaet. Ud fra ovenstående oplysninger er det fastlagt, hvilke plejeforanstaltninger, der bør foretages inden for hvert driftsområde, herunder arealomfang. Behov for den primære pleje, rydning af træopvækst, er vurderet på en skala fra 1-10, hvor 1 står for intet plejebehov og 10 står for akut plejebehov.

9 5 Beskrivelse af naturplejen i de enkelte driftsområder

10 PLEJEPLAN FOR STENBJERG OG VORUPØR KLIT Driftsområde nr. 1 - Sdr. Vorupør - Afd. nr.: 376, 377, Areal: 96,2 ha Naturtilstand: Tekst: Morfologi: Storbølget klitlandskab med klittoppe på m.o.h., havklitter. Enkelte vindbrud mest i havklitten. Bredkær Rende - åløb til havet. Enkelte fugtige lavninger. Plantesamfund: Grå klit med revling, lyng, klokkelyng, græsser. Rosa rogusa Fauna: Agerhøne, spove, ræv, hare og råvildt Plejetilstand: God - kun enkelte spredte bjergfyrbuske Plejekrævende arter: Ingen Mål for den fremtidige tilstand: Bevaring og forbedring af nuværende tilstand. Naturpleje: Tekst: Areal Bemærkninger: ha: Rydning af træopvækst: Enkelte meget spredte buske 30 3 Afbrænding: Enkelte partier med revling 4,3 4 Grenknusning / slåning: Ingen Afgræsning, eksisterende: Ingen Afgræsning, planlagt: Ingen Vandstandsregulering: Ingen Nåletræsplantningerne: Træer ved Bredkær Rende bevares Andet: Nogen publikumsaktivitet i områdets nordlige del.

11 PLEJEPLAN FOR STENBJERG OG VORUPØR KLIT Driftsområde nr. 2 - Stenbjerg NV - Afd. nr.: 296, 297, 378 Areal: 107,8 ha Naturtilstand: Tekst: Morfologi: Storbølget klitlandskab med veludviklede parabelklitter og rimmer. Toppunkt 33 m.o.h.. Enkelte vindbrud i havklitten. Mod nord temporær vandførende vandløb med afløb til havklitten. Mange mindre temporære vandhuller og fugtige småpartier. Plantesamfund: Grå klit med revling, lyng, klokkelyng, græsser. Rosa rogusa. Fauna: Agerhøne, spove, ræv, hare og råvildt Plejetilstand: Rimelig, dog en del spredte bjergfyrbuske Plejekrævende arter: Mål for den fremtidige tilstand: Bevaring og forbedring af nuværende tilstand. Naturpleje: Tekst: Areal Bemærkninger: ha: Rydning af træopvækst: Mange spredte buske manuel Afbrænding: Mosaikafbrænding 21,1 5 Grenknusning / slåning: Afgræsning, eksisterende: Afgræsning, planlagt: Vandstandsregulering: Nåletræsplantningerne: Andet: Bekæmpelse af rosa rogusa Blå signatur

12 PLEJEPLAN FOR STENBJERG OG VORUPØR KLIT Driftsområde nr. 3 - Stenbjerg N - Afd. nr.: 247, 248, 249, 298 Areal: 53,3 ha Naturtilstand: Tekst: Morfologi: 6 lodder. Varieret klithedelandskab med afblæsningsflader, højere klitpartier og en enkelt klitsø. Enkelte partier har været dyrket som klitlodder. Plantesamfund: Grå klit med revling, lyng, klokkelyng, græsser, bjergfyrbevoksning. Fauna: Agerhøne, spove, vibe, ræv, hare og råvildt Plejetilstand: Rimelig, - områder med sporadisk bjergfyrbuske Plejekrævende arter: Mål for den fremtidige tilstand: Bevaring og forbedring af nuværende tilstand. Naturpleje: Tekst: Areal Bemærkninger: ha: Rydning af træopvækst: Spredt opvækst 25 3 Afbrænding: Mosaikafbrænding 7,7 5 Grenknusning / slåning: Afgræsning, eksisterende: Heste 3 ha. Får 0,5 ha 3,5 Afgræsning, planlagt: Vandstandsregulering: Evt. lukning af gl. grøfter øst for Skadholms sommerhus Nåletræsplantningerne: Bevares urørt. Andet:

13 PLEJEPLAN FOR STENBJERG OG VORUPØR KLIT Driftsområde nr. 4 - Sømærkevej - Afd. nr.: 279 Areal: 64,2 ha Naturtilstand: Tekst: Morfologi: Storbølget klitlandskab med klittoppe på 29 m.o.h.. Enkelte vindbrud mest i havklitten. Få og små temporære vandhuller. Plantesamfund: Grå klit med revling, lyng, klokkelyng, græsser, lostilk, ene Fauna: Agerhøne, spove, ræv, mår, hare og råvildt Plejetilstand: Rimelig sporadisk bjergfyr og sitkagran Plejekrævende arter: Lostilk klarer sig selv fint og breder sig Mål for den fremtidige tilstand: Bevaring og forbedring af nuværende tilstand. Naturpleje: Tekst: Areal Bemærkninger: ha: Rydning af træopvækst: Spredte buske 15 2 Afbrænding: Mosaikafbrænding 4,4 5 (20 ha brændt i 2003) Grenknusning / slåning: Afgræsning, eksisterende: Afgræsning, planlagt: Vandstandsregulering: Nåletræsplantningerne: Andet: 2 gamle lossepladser er jorddækket. Båke.

14 PLEJEPLAN FOR STENBJERG OG VORUPØR KLIT Driftsområde nr. 5 Stenbjerg SV - Afd. nr.: 281, Areal: 253,9 ha Naturtilstand: Tekst: Morfologi: Storbølget klitlandskab med klittoppe på 34 m.o.h.. Enkelte vindbrud mest i havklitten. Afblæsningsflader. Temporære vandhuller. Plantesamfund: Grå klit med revling, lyng, klokkelyng, græsser, ene Fauna: Agerhøne, spove, ræv, hare og råvildt Plejetilstand: Rimelig sporadisk bjergfyr og sitkagran Plejekrævende arter: Spidssnudet frø, evt. Strandtudse Mål for den fremtidige tilstand: Bevaring og forbedring af nuværende tilstand. Arrondering af skovkant/heden for bedre landskabelig sammenhæng Naturpleje: Tekst: Areal Bemærkninger: ha: Rydning af træopvækst: Sporadisk bjergfyr 50 4 Afbrænding: Mosaikafbrænding 28,6 2 Grenknusning / slåning: Afgræsning, eksisterende: Økologiske får 11,4 Afgræsning, planlagt: Vandstandsregulering: Tildækning af grøft 500 lbm Nåletræsplantningerne: Andet: Konvertering af bjergfyr

15 6 Arealoversigt Sammendrag for naturplejeopgaver STENBJERG OG VORUPØR KLIT Driftsområde I alt Planens totalareal, ha Naturpleje I alt Rydning af træopvækst Afbrænding Grenknusning/Slåning 0 Afgræsning. Eksisterende Afgræsning. Planlagt 0 Vandstandsregulering 500 lbm 0 Nåletræsplantninger 0 Andet 0 I alt Prioritering af naturplejeindsatsen Stenbjerg og Vorupør klitområdets status, som beskrevet under administrative oplysninger, gør at det som helhed er et højt prioriteret naturområde. Særlig vægt tillægges de naturtyper, som EU har udpeget som prioriterede naturtyper. Det er distriktets vurdering, at tilgroning inden for plejeplanens tidshorisont udgør den største risiko for ødelæggelse af naturværdierne. Distriktet prioriterer derfor den pleje, som hindrer tilgroning højst. Indsatsen tilrettelægges således, at træopvæksten ryddes inden frøspredning optræder og inden træ- og nålemassen udgør en næringsstofpulje, der kan ændre plantesamfundenes naturlige biologiske balance. Nedbringelse af næringstofpuljen ved afbrænding har høj prioritet. Særligt på arealer som for nylig er konverteret fra skov til hede vil blive forsøgt at fremskynde successionen ved fjernelse af næringsstoffer ved afbrænding. Som resultat af en vedvarende indsats og LIFE-projektet er områdets nuværende plejetilstand god, og der er ikke registeret områder med akut plejebehov ved udarbejdelse af plejeplanen. Bilag 1 Overfredningsnævnets kendelse af , fredningsbestemmelserne

16 Version 1.02 af 24. august 2006

17 Version 1.02 af 24. august 2006

18 Version 1.02 af 24. august 2006

19 Version 1.02 af 24. august 2006

20 Version 1.02 af 24. august 2006

Plejeplan for klithedearealer mellem Lyngby og Flade Sø

Plejeplan for klithedearealer mellem Lyngby og Flade Sø Plejeplan for klithedearealer mellem Lyngby og Flade Sø version 1.02 af 11-05-2006 Indhold Forord 1. Oversigtskort 2. Administrative oplysninger 3. Hovedformål med naturplejen 4. Generel beskrivelse af

Læs mere

Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35)

Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35) Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Vangså hede er en vidstrakt klithede-slette, beliggende mellem Tvorup Plantage

Læs mere

Slettestrand (Areal nr. 93)

Slettestrand (Areal nr. 93) Slettestrand (Areal nr. 93) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Områderne ligger mellem Slettestrand og Tranum, og udgør distriktets østligste del. Arealerne afgrænses mod øst af Tranum Strandvej, der samtidig

Læs mere

Hanstholm Kystskrænt (Areal nr. 54)

Hanstholm Kystskrænt (Areal nr. 54) Hanstholm Kystskrænt (Areal nr. 54) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Hanstholmknuden er Jyllands nordvestligste forbjerg. Arealerne ved Hanstholm Kystskrænt består af forland og klitslette op mod stejle, nordvendte

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Overgangszone 8-1. Overgangszone 7-1. Overgangszone 4-3. Overgangszone 3-3

Overgangszone 8-1. Overgangszone 7-1. Overgangszone 4-3. Overgangszone 3-3 Overgangszone 8-1 Overgangszone 7-1 Overgangszone 4-3 Overgangszone 3-3 Vurdering, prioritering og beslutning af fremtidig drift af overgangszonearealer: Område 3-3. Stenbjerg driftsplanperiode Den store

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N200 Navnsø med hede Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen

Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beliggenhed, areal og ejendomsforhold... 2

Læs mere

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72)

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Hjardemål Klitplantage ligger ved Jammerbugten, øst for Hanstholm. Plantagen ligger syd og vest for Hjardemål Klit og har sin største udstrækning

Læs mere

Vigsø Rallejer (Areal nr. 55)

Vigsø Rallejer (Areal nr. 55) Vigsø Rallejer (Areal nr. 55) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Området er et tidligere grusgravningsområde, beliggende på en jævn klitslette. Området er en fortsættelse af Hanstholm Kystskrænt (se Areal nr.

Læs mere

Plejeplan for Lille Norge syd

Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplanen er udarbejdet for en femårig periode (2008-2013) Plejeplanen skal sikre, at arealet plejes i henhold til fredningens formål Miljø- og naturafdelingen, Teknik-

Læs mere

Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3?

Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3? Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3? Frederiksborg Amt, Landglégbsafdelingen, oktober 2005 Udgiver: Tekst, foto og kort: Kort: ISBN: Frederiksborg Amt, Teknisk Forvaltning Janni Lindeneg Copyright

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

1.5 Biologiske forhold

1.5 Biologiske forhold 1.5 Biologiske forhold Sikring og forbedring af de naturmæssige værdier er et væsentligt aktivitetsformål for Thy Statsskovdistrikt. Det gælder for såvel skovarealer som åbne naturarealer. Et helt særligt

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N43, Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N43, Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N43, Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Lild Strand og Lild Strandkær Natura 2000-område nr. 44 Habitatområde H185 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 for Natura

Læs mere

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N63 Sdr. Feldborg Plantage Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen ÅLBÆK SKYDETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Ålbæk Skydeterræn, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær

Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær Plejeplan for matr. 3a V. Vrøgum By, Ål, Blåvandshuk Kommune. Arealet er den centrale del af Vrøgum Kær. Kæret er omfattet af Overfredningsnævnets

Læs mere

Oustrup Hede og Røjen Bæk

Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-handleplan 2016 2021 Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-område nr. 225 Habitatområde H249 Høringsudgave Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021- Oustrup Hede og Røjen Bæk Udgiver:

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg

Klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg Forslag til Natura 2000-handleplan 2. planperiode 2016 2021 Klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg Natura 2000-område nr. 43 Habitatområde H184 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Vullum Sø Natura 2000-område nr. 23 Habitatområde H23 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Naturvisioner for Bøtø Plantage

Naturvisioner for Bøtø Plantage Naturvisioner for Bøtø Plantage 1 Indledning... 3 Almindelig beskrivelse... 3 Status og skovkort... 3 Offentlige reguleringer... 4 Natura 2000... 4 Naturbeskyttelseslovens 3... 4 Nøglebiotoper... 4 Bevaring

Læs mere

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Dueodde Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-21 for Dueodde Udgiver: Bornholms Regionskommune År: 2016

Læs mere

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Natura 2000-område: 183 1016 Sumpvindelsnegl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status Tilgroning med vedplanter Ingen Indsats

Læs mere

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland I første planperiode, som løber fra 2009 til 2012, skal naturtilstanden af eksisterende naturtyper og arter sikres via en naturplan for de enkelte områder.

Læs mere

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6.

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Natura 2000 ERFA-gruppemøde 14. juni 2012 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Eventuelt Natura 2000

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af en lille toiletbygning ved Græm Strand

Landzonetilladelse til opførelse af en lille toiletbygning ved Græm Strand Side 1/5 Naturstyrelsen, Vestjylland csh@nst.dk Gammel Landevej 35 7620 Lemvig Dato: 18-04-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-15-16 Henv. til: Karen Marie Nielsen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7730 Afdeling

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen depot jerup natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Depot Jerup, Natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2012-2015. Køge Å. Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131

Natura 2000-handleplan 2012-2015. Køge Å. Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 Natura 2000-handleplan 2012-2015 Køge Å Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 1 Indholdsfortegnelse Vedtagelse af naturhandleplan... 3 Baggrund... 4 Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan...

Læs mere

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for

Læs mere

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver: Varde Kommune

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 188 Dueodde Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. april 2007 J.nr.: NKN-131-00055 mgi Afgørelse i sagen om

Læs mere

Landskabet er under stadig forandring

Landskabet er under stadig forandring Landskabet er under stadig forandring I det danske klima er løvskov den naturlige vegetation. Når landskabet ikke er skovklædt i dag, skyldes det, at jordbrug, plantager, bebyggelser og anlæg har fortrængt

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver:

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning og ændret anvendelse til naturformål på Fjerbækvej 3, Vostrup, 6880 Tarm

Landzonetilladelse til udstykning og ændret anvendelse til naturformål på Fjerbækvej 3, Vostrup, 6880 Tarm Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensenvej 1, 6950 Ringkøbing LandSyd I/S Nordre Boulevard 93 6800 Varde Mail: mvp@landsyd.dk Sagsbehandler Mona Trærup Lassen Direkte telefon 99741347

Læs mere

Naturpleje i sommerhusområder

Naturpleje i sommerhusområder Naturpleje i sommerhusområder Baggrund Hvad kan jeg gøre for at bevare og forbedre naturen i mit sommerhusområde Hvorfor naturpleje Hvad kan jeg gøre som lodsejer Naturtyperne og karakteristiske arter

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1.

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1. Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Husby Klit Natura 2000-område nr. 74 Habitatområde H197 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro

Læs mere

Natura 2000-handleplan Storelung

Natura 2000-handleplan Storelung Natura 2000-handleplan Storelung Natura 2000-område nr. 119 Habitatområde H103 1 Kolofon Titel Udgiver Natura 2000-handleplan, Storelung Faaborg-Midtfyn Kommune Natur og Landskab Nørregade 4 5600 Faaborg

Læs mere

Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019

Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019 Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019 Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019. Plejeplan udarbejdet for Faxe kommune 2014 Feltarbejde, foto og afrapportering: Eigil Plöger Fotos AGLAJA AGLAJA v. Eigil Plöger

Læs mere

Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy

Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAN D Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy Biologisk Forening for Nordvestjylland og Dansk Botanisk Forening har fulgt arbejdet med Nationalpark Thy med

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Natura 2000 - Handleplan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov

Natura 2000 - Handleplan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000 - Handleplan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000-område nr.130 Habitatområde H114 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan for Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Udgiver: Helsingør

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Korsø Knude Natura 2000-område nr. 45 Habitatområde H187 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

Smukkere natur ved Skibdal Strand - forslag til naturplejeplan. version: 09.02.11

Smukkere natur ved Skibdal Strand - forslag til naturplejeplan. version: 09.02.11 Smukkere natur ved Skibdal Strand - forslag til naturplejeplan version: 09.02.11 August 2011 INDHOLD Formål Baggrund Nuværende naturtilstand Fremtidig naturtilstand Beskrivelse af naturplejen Naturtilstand

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Natura 2000-område nr. 82 Habitatområde H71 Fuglebeskyttelsesområde F46 Titel: Handleplan for Randbøl Hede og

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Kommunens afgørelse Der gives dispensation fra 3 stk. 2 punkt 3, efter 65, stk. 3, jf. 3, i lov om naturbeskyttelse 1 til det ansøgte.

Kommunens afgørelse Der gives dispensation fra 3 stk. 2 punkt 3, efter 65, stk. 3, jf. 3, i lov om naturbeskyttelse 1 til det ansøgte. Naturstyrelsen Førstballevej 2 7183 Randbøl Att. Lærke Becker Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P25-1-16

Læs mere

UDKAST. 2. planperiode. Natura 2000-handleplan Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Natura 2000-område nr Habitatområde H119

UDKAST. 2. planperiode. Natura 2000-handleplan Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Natura 2000-område nr Habitatområde H119 UDKAST 2. planperiode Natura 2000-handleplan 2016-21 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev Natura 2000-område nr. 135 Habitatområde H119 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Tisvilde Hegn og Melby Overdrev,

Læs mere

Teknik og Miljø. Tude Ådal Efterfølgende naturpleje

Teknik og Miljø. Tude Ådal Efterfølgende naturpleje Teknik og Miljø Tude Ådal Efterfølgende naturpleje Naturkvalitetsplan 2010-2014 Formål Formålet med denne folder er at besvare de oftest stillede spørgsmål, som vi i Slagelse Kommune er blevet mødt med

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Nymindegablejren, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen VARDE ØVELSESPLADS natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Varde Øvelsesplads, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

2. planperiode. Natura 2000-handleplan Skagen Gren og Skagerrak. Natura 2000-område nr.1 Habitatområde H1

2. planperiode. Natura 2000-handleplan Skagen Gren og Skagerrak. Natura 2000-område nr.1 Habitatområde H1 2. planperiode Natura 2000-handleplan 2016 2021 Skagen Gren og Skagerrak Natura 2000-område nr.1 Habitatområde H1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 for område N1 Skagen Gren og Skagerrak Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan Vasby Mose og Sengeløse Mose Natura 2000-område nr. 140 Habitaområde H124 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan...

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-område nr. 41 Habitatområde H41 Fuglebeskyttelsesområde F29 Kolofon

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017

Læs mere

Projektet er opstået på opfordring af Hjørring Kommune, der har ansvaret for plejen af store dele af området.

Projektet er opstået på opfordring af Hjørring Kommune, der har ansvaret for plejen af store dele af området. Projektbeskrivelse: Afgræsning ved Skallerup klit. - Ansøgning om tilskud til etablering af græsningsselskab. 1. Resumé Ansøgning om støtte til etablering af græsningsselskab på ca. 138 ha med fokus på

Læs mere

Natura 2000-handleplan. Kongens Mose og Draved Skov. Natura 2000-område nr. 99. Habitatområde H88. Fuglebeskyttelsesområde F61

Natura 2000-handleplan. Kongens Mose og Draved Skov. Natura 2000-område nr. 99. Habitatområde H88. Fuglebeskyttelsesområde F61 Natura 2000-handleplan Kongens Mose og Draved Skov Natura 2000-område nr. 99 Habitatområde H88 Fuglebeskyttelsesområde F61 Indholdsfortegnelse Forord...1/30 Baggrund...3/30 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Vangså Hede Natura 2000-område nr. 25 Habitatområde H25 Fuglebeskyttelsesområde F18 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode

Læs mere

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger NOTAT 6 Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger L.B., Det Økologiske Råd 14. september 2014 1 Arealopgørelse vedvarende

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Borris Hede Natura 2000-område nr. 67 Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Titel: Natura 2000-handleplan, Borris Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet - Fanø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F53 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet - Fanø Natura 2000-område

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

kolding kommune Natura 2000-handleplan Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 LOGO1TH_LS_POSrød NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE 1

kolding kommune Natura 2000-handleplan Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 LOGO1TH_LS_POSrød NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød kolding kommune Natura 2000-handleplan Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE 1 2 NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....

Læs mere

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Frøslev Plantage Plan efter stormfald 2013

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Frøslev Plantage Plan efter stormfald 2013 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Frøslev Plantage er på ca.1042 ha og er beliggende få kilometer fra den dansk-tyske grænse. Mod øst afgrænses plantagen af motorvej E45. Området kaldet Frøslev Sand blev indtil

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152 Habitatområde H198 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152. Habitatområde H198 Udgiver:

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 40 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr.

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Stege Nor Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Stenholt Skov og Stenholt Mose. Natura 2000-område nr Habitatområde H228

Forslag til Natura 2000-handleplan Stenholt Skov og Stenholt Mose. Natura 2000-område nr Habitatområde H228 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stenholt Skov og Stenholt Mose Natura 2000-område nr. 228 Habitatområde H228 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Stenholt Skov og Stenholt Mose Udgiver:

Læs mere

Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340

Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland arealvise beskrivelser side 1 Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Gjerrild Nordstrand er et strandareal på nordkysten af Djursland. Arealet

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Klithede mellem Stenbjerg og Lodbjerg Natura 2000-område nr. 43 Habitatområde H 184

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Klithede mellem Stenbjerg og Lodbjerg Natura 2000-område nr. 43 Habitatområde H 184 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Klithede mellem Stenbjerg og Lodbjerg Natura 2000-område nr. 43 Habitatområde H 184 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Klitheder mellem Stenbjerg

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø Titel: Natura 2000-plejeplan for

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

Hedepleje i Vestjylland med vandrende hyrde og afbrænding i mosaik.

Hedepleje i Vestjylland med vandrende hyrde og afbrænding i mosaik. Hedepleje i Vestjylland med vandrende hyrde og afbrænding i mosaik. Annette Rosengaard Holmenlund* Berit Kiilerich** Mons Kvamme*** *Agronom, Sheep and Goat Consultant. **Fårehyrde, Lystbækgaard. ***Botaniker,

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Radioanlæg Rishøj natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Radioanlæg Rishøj, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 31-10-2012 JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-5-12 Bilag 1 -Naturnotat RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE

Læs mere

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr.

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr. Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 111 Røjle Klint Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper og

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Nissum Fjord. Natura 2000-område nr. 65. Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Nissum Fjord. Natura 2000-område nr. 65. Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38 Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Nissum Fjord Natura 2000-område nr. 65 Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan

Læs mere

Natura 2000-handleplan Skove og søer syd for Brahetrolleborg

Natura 2000-handleplan Skove og søer syd for Brahetrolleborg Natura 2000-handleplan Skove og søer syd for Brahetrolleborg Natura 2000-område nr. 120 Habitatområde H104 Fuglebeskyttelsesområde F74 1 Kolofon Titel Udgiver Natura 2000-handleplan, Skove og søer syd

Læs mere

Borgermøde 29. oktober Plejeplan for Storebjergfredningen

Borgermøde 29. oktober Plejeplan for Storebjergfredningen Borgermøde 29. oktober 2009 19.30 21.30 Plejeplan for Storebjergfredningen 1 Dagsorden 1. Velkommen + introduktion til aftenens indhold 2. Fredningsbestemmelserne 3. Vidensindsamling 4. Områdeinddeling

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Plejeplan. Ferbæk Ejerlaug. Planen indeholder driftsplan for 2013-18

Plejeplan. Ferbæk Ejerlaug. Planen indeholder driftsplan for 2013-18 Plejeplan Ferbæk Ejerlaug Planen indeholder driftsplan for 2013-18 Teknik- og Miljøforvaltningen Vand og Natur Lundbakvej 5 9490 Pandrup Tlf.: 72 57 77 77 tm@jammerbugt.dk Udarbejdet Juli 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Der er indkommet 7 høringssvar, derudover kommentarer fra DN Furesø efter markvandring i september 2015. Høringspart Bemærkning Kommunens

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

[Skriv tekst] Natura 2000plejeplan

[Skriv tekst] Natura 2000plejeplan [Skriv tekst] Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N13 Svinkløv Klitplantage & Grønne Strand Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune

Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune Oplæg på kursus for fåreavlere den 30. oktober 2015 i Ribe. Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune Af Bo Levesen, Vejle Kommune Overordnet strategi for naturpleje og naturudvikling

Læs mere