HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 25. april 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 25. april 2016"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 25. april 2016 Sag 213/2014 (2. afdeling) A (advokat Malou Ehmer, beskikket) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 20. afdeling den 13. oktober I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Jytte Scharling, Jens Peter Christensen, Oliver Talevski og Lars Apostoli. Påstande Parterne har gentaget deres påstande. Supplerende sagsfremstilling I Ankestyrelsens begrundelse for afgørelsen af 9. august 2013 i arbejdsskadesagen om erhvervsevnetabserstatning hedder det bl.a.: Begrundelsen for vores nye afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne på 35 procent Du er tilkendt førtidspension både på grund af følgerne af arbejdsskaden og på grund af følgerne af dine psykiske gener, som med overvejende sandsynlighed ikke har sammenhæng med arbejdsskaden. Vi skønner, at din erhvervsevne er nedsat med i alt cirka 2/3 i forbindelse med din overgang til førtidspension, hvilket svarer til et samlet tab af erhvervsevne på 65 procent.

2 - 2 - Vi vurderer imidlertid, at cirka halvdelen af dit samlede tab af erhvervsevne med overvejende sandsynlighed ikke er en følge af arbejdsskaden, men skyldes de erhvervsevnenedsættende funktionsbegrænsninger, der er en følge af dine psykiske gener, som ikke har sammenhæng med arbejdsskaden. Vi har derfor skønsmæssigt fastsat dit tab af erhvervsevne som følge af arbejdsskaden til 35 procent. Vi har lagt til grund, at du den 15. september 1986 under udstationering som soldat på Cypern kom til skade ved et trafikuheld, hvor en ambulance, som du befandt dig i, kørte galt. Ulykkestilfældet er anerkendt som en arbejdsskade. Vi har også lagt til grund, at du ifølge anmeldelsen og lægeerklæring I brækkede næsen, fik en 3 cm lang flænge i hovedbunden og overfladiske hudlæsioner på knæ og albuer. Vi har desuden lagt til grund, at dit varige mén som følge af arbejdsskaden er vurderet til skønsmæssigt 15 procent for nakkesmerter med udstråling, kronisk spændingshovedpine og nedsat luftgennemstrømning i næsen. Det fremgår bl.a. af de kommunale akter, at du fra 1985/1986 til 1991 var tilknyttet hæren, først som værnepligtig og senere som konstabel og overkonstabel. Herefter arbejdede du fra 1991 til 1995 som skolebetjent, tog eksamen i dansk på VUC og arbejdede som landmålerassistent og som chauffør i kortere perioder. Fra 1995 til 2003 var du dels arbejdsløs, dels sygemeldt. Du startede på programmøruddannelsen og var i 7 måneder i arbejdsprøvning som pædagogmedhjælper. Fra 2003 til 2005 arbejdede du i callcenter/kundeservice, hvor du havde en del sygefravær. I 2005 var du i afprøvning/virksomhedspraktik hos bl.a. Park og Vej som gartnermedhjælper. Du var herefter i arbejdsprøvning og virksomhedsrevalidering hos Hjemmeværnet som viceværtmedhjælper fra den 24. april Du uddelte post, bookede, vaskede og vedligeholdt biler og vedligeholdt ejendom og udendørs arealer. Det er oplyst, at forløbet var ustabilt og præget af meget sygdom på grund af hovedpiner, angst og føleforstyrrelser i bryst, arm og ben. Du havde procent fravær. I slutningen af forløbet arbejdede du 3 timer 4 dage om ugen med meget fravær. Ved vurderingen af årsagerne til dit tab af erhvervsevne som følge af overgangen til førtidspension har vi lagt vægt på, at dine psykiske symptomer med overvejende sandsynlighed ikke er udløst af arbejdsskaden den 15. september 1986, hvor du under et biluheld fik et hovedtraume. Den betydelige nedsættelse af din funktionsevne og det heraf følgende tab af erhvervsevne, som disse psykiske symptomer medfører, er derfor med overvejende sandsynlighed heller ikke en følge af arbejdsskaden. I denne vurdering er indgået, at der er beskrevet behandlingskrævende psykiske symptomer debuterende i 16-års alderen i form af fluktuerende (svingende) angstsymptomer, og at der i samme periode er begyndt et vekslende misbrug af alkohol og euforiserende stoffer. Du har således haft en selvstændig psykisk lidelse med behandlingskrævende symptomer siden din ungdom.

3 - 3 - Det er også indgået, at der over årene er fortsatte uspecifikke psykiske symptomer som blandt andet angst, irritabilitet, vrede og nedsat søvn. De senere beskrevne psykiske symptomer betragtes som en fortsættelse af de symptomer, der allerede debuterede i 16- års alderen, og misbruget ses som en forværrende faktor. Vi bemærker i den forbindelse, at det er velkendt, at misbrug kan udløse eller medføre en forværring af allerede eksisterende psykiske symptomer. Således er både angst, vrede, irritabilitet og nedsat nattesøvn symptomer, der hyppigt ses i forbindelse med misbrug. Det er vores opfattelse, at dit beskrevne misbrug har udløst/forværret dine allerede eksisterende psykiske symptomer. Vi bemærker desuden, at beskrivelsen af dine psykiske problemer med nedsat impulskontrol, tidvis aggressivitet, nedsat frustrationstærskel, tendens til ansvarsfralæggelse (ansvaret placeres hos skolelæreren, faderen, arbejdsgiver, kommunens sagsbehandler mm.), nedsat social kompetence og irritabelt humør giver en mistanke om en mere grundlæggende karakterologisk lidelse som en personlighedsforstyrrelse af emotionel ustabil, impulsiv type. En sådan personlighedsforstyrrelse er med overvejende sandsynlighed ikke en følge af arbejdsskaden, idet karakterologiske træk bliver grundlagt i barne- og ungdomsårene og fortsætter livet igennem. Heraf følger, at de funktionsbegrænsninger, som denne personlighedsforstyrrelse medfører, med overvejende sandsynlighed ikke har sammenhæng med arbejdsskaden. Ved vurderingen af dit tab af erhvervsevne på grund af dine psykiske gener har vi lagt vægt på, at det fremgår af akterne i din ressourceprofil, at arbejdsprøvningen og virksomhedsrevalideringen hos Hjemmeværnet havde et ustabilt forløb, som var præget af meget sygdom, ikke bare på grund af hovedpine, men også på grund af angst/psykiske symptomer. Det fremgår af de kommunale akter, at du samlet havde cirka procent fravær. Vi har også lagt vægt på, at de psykiske problemer, som vi har beskrevet ovenfor (bl.a. nedsat impulskontrol, tidvis aggressivitet, nedsat frustrationstærskel og irritabelt humør) generelt nedsætter din evne til at bestride et arbejde. Som anført ovenfor vurderer vi, at funktionsbegrænsningerne som følge af dine fysiske gener efter arbejdsskaden kan forklare cirka halvdelen af dit samlede tab af erhvervsevne, medens de funktionsbegrænsninger, der skyldes dine psykiske gener, forklarer resten af dit samlede tab. Du har derfor ikke ret til yderligere erstatning for tab af erhvervsevne end de 35 procent, som du allerede har fået.

4 - 4 - Retslægerådet har den 4. marts 2016 besvaret en række spørgsmål om As psykiske tilstand forud for og efter arbejdsskaden den 15. september Af Retslægerådets besvarelse fremgår bl.a.: Spørgsmål 1: Retslægerådet bedes beskrive As psykiske gener/lidelser. Retslægerådet bedes om muligt angive en eller flere diagnoser. I journal fra Amtssygehuset Fjorden ses i 1997 stillet diagnoserne panikangst og skadeligt brug af alkohol. Angsten skulle være debuteret, da sagsøger var omkring 16 år gammel. I journalen er oplysninger om episodisk misbrug af hash og centralstimulerende stoffer. I 2005 fandtes sagsøger jævnfør Fjordens udskrivningsepikrise af lidende af panikangst og somatoforme (det vil sige ikke fysiske velforklarede) smerter. I psykiatrisk speciallægeerklæring af stilledes diagnosen neurasteni (det vil sige en længerevarende tilstand præget af øget fysisk og/eller psykisk trætbarhed). Der er efterfølgende ingen oplysninger om den psykiske tilstand, udover at det af egen læges journal den fremgår, at sagsøger behandledes hos en psykolog, og ikke var interesseret i psykofarmakologisk behandling. I lægens journal findes oplysninger om undersøgelsesresultater forenelige med alkoholmisbrug notater af og Samlet findes en vis mulighed for, at sagsøger siden den tidligere ungdom og igennem en årrække har haft en angstlidelse. Dertil er der holdepunkter for episodisk stofmisbrug og alkoholoverforbrug. Der foreligger ingen beskrivelse af hans psykiske tilstand efter Spørgsmål 2: Retslægerådet bedes beskrive, hvorvidt As psykiske gener/lidelser har ændret sig/er blevet forværrede efter ulykken i Af journal fra Amtssygehuset Fjorden fremgår, at sagsøger i februar 1997 oplyste, at hans psykiske gener startede med anfaldsvis angst, da han var omkring 16 år. Samme år blev han behandlet hos praktiserende psykiater med antidepressiv og angstdæmpende medicin. Ifølge psykiatrisk speciallægeepikrise af havde han søgt praktiserende psykiater, da han var cirka 18 år gammel, det vil sige cirka 1982, og igen i 1990 og Han var i årene 1997 til 2008 periodisk i behandling ved Fjorden. Ved den psykiatriske undersøgelse i 2010 vurderedes, at sagsøger efter ulykken i 1986 havde udviklet fysisk svækkelse. Hans psykiske lidelse kunne dog ikke beskrives som direkte forårsaget af ulykken i Samlet finder Retslægerådet ikke holdepunkter for, at sagsøgers psykiske tilstand skulle have ændret sig væsentligt i tilslutning til ulykken i 1986.

5 - 5 - Spørgsmål 3: Retslægerådet bedes oplyse, om As fysiske/kroniske gener i form af gener i nakken, kronisk spændingshovedpine samt nedsat luftgennemstrømning (jf. bl.a. sagens bilag 14) helt eller delvist kan have været medvirkende årsag til udviklingen af As psykiske gener/lidelser. Idet der henvises til besvarelsen af spørgsmål 2, hvorefter de psykiske gener synes at have forudgået de fysiske, kan de fysiske gener ikke være medvirkende årsag til udviklingen af de psykiske gener. Spørgsmål 4: Retslægerådet bedes vurdere, hvorvidt udviklingen af As psykiske gener/lidelser herunder en eventuel forandring/forværring helt eller delvist kan henføres til: selve ulykken, og/eller et hovedtraume i forbindelse hermed udvikling af kroniske smerter andre forhold (som i givet fald bedes beskrevet) Retslægerådet bedes om muligt angive graden af sandsynlighed alternativt oplyse, om der er tvivl om svaret, hvad der taler for og imod en årsagsforbindelse og med hvilken vægt de enkelte faktorer påvirker bedømmelsen. Retslægerådet har ikke kendskab til årsagen til sagsøgers psykiske gener. Spørgsmål 5: Skønner Retslægerådet, at A var særlig disponeret for udvikling af en psykisk lidelse? Generelt kan udtales, at en angstlidelse ofte er medforårsaget af en særlig disposition. Imidlertid har Retslægerådet ikke kendskab til sagsøgers konkrete disposition. Spørgsmål 6: Retslægerådet bedes oplyse, om man sædvanligvis med de eventuelle psykiske gener/lidelser, der ses beskrevet hos A før 1986, ville have udviklet de psykiske gener/lidelser, der i dag ses hos A og i givet fald inden for samme tidshorisont. Retslægerådet bedes om muligt angive graden af sandsynlighed alternativt oplyse, om der er tvivl om svaret, hvad der taler for og imod en årsagsforbindelse og med hvilken vægt de enkelte faktorer påvirker bedømmelsen. Idet der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1, hvorefter Retslægerådet ikke kan udtale sig om den aktuelle psykiske tilstand, kan spørgsmålet ikke besvares. Spørgsmål 7: Under henvisning til de i akterne beskrevne psykiske forhold, og til at A var beskæftiget i hæren frem til 1991 og siden med kortvarige ansættelser på det øvrige arbejdsmarked, bedes Retslægerådet oplyse, om A med overvejende sandsynlighed ville have udviklet gener/lidelser, jf. besvarelsen spørgsmål 1 og 2 uafhængig af, at A i 1986 havde været udsat for den indtrufne ulykke. Spørgsmålet er hypotetisk og kan ikke besvares.

6 - 6 - Spørgsmål 8: A har i landsretten oplyst (dommens side 17), at han har røget hash én gang, at han har taget speed én gang, og at han har taget kokain én gang. Såfremt dette lægges til grund, bedes Retslægerådet oplyse, om dette er årsagen til udviklingen af As gener/lidelser. Retslægerådet bedes om muligt angive graden af sandsynlighed alternativt oplyse, om der er tvivl om svaret, hvad der taler for og imod en årsagsforbindelse og med hvilken vægt de enkelte faktorer påvirker bedømmelsen. Retslægerådet har ikke kendskab til årsagen til sagsøgers psykiske lidelse. Spørgsmål 9: A har i landsretten oplyst (dommens side 17), at han i perioden fra han var 16 år til han blev hjemsendt i militæret ikke var i kontakt med det psykiatriske system og ikke indtog medicin. Såfremt dette lægges til grund, bedes Retslægerådet oplyse, om dette giver anledning til en ændret opfattelse af Retslægerådets vurdering, jf. spørgsmålene ovenfor. Idet der henvises til første del af besvarelsen af spørgsmål 2 skal Retslægerådet udtale, at det ikke ændrer Retslægerådets opfattelse. Spørgsmål A: Retslægerådet bedes oplyse, om appellanten havde en psykisk lidelse og/eller psykiske symptomer før ulykken den 15. december 1986, og hvordan denne psykiske lidelse bedst muligt kan betegnes, og om den har indflydelse på hans psykiske sygdom og/eller psykiske symptomer efter ulykken den 15. september Idet der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1 og 2 skal Retslægerådet udtale, at sagsøger må antages at have haft en angstlidelse før ulykken den Lidelsen synes at have givet sig udslag fra cirka 1982 og frem til i al fald cirka Supplerende retsgrundlag om forældelse I arbejdsskadesikringslovens 85 og 85 a hedder det bl.a.: 85. Loven træder i kraft den 1. januar 2004, Stk. 3. Loven anvendes på 1) arbejdsulykker, der indtræder den 1. januar 2004 eller senere, og 2) erhvervssygdomme, der anmeldes den 1. januar 2004 eller senere 85 a. Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, ophæves med virkning fra den 1. januar Stk. 2. Lov om sikring mod følger af arbejdsskade anvendes fortsat på

7 - 7-1) ulykkestilfælde, pludselige løfteskader og kortvarige skadelige påvirkninger, der er indtruffet før den 1. januar 2004, og 2) erhvervssygdomme anmeldt før den 1. januar I 70 og 71 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade (lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000) hedder det bl.a.: 70. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Loven anvendes på 1) arbejdsulykker og kortvarige skadelige påvirkninger, der indtræder på ikrafttrædelsesdatoen eller senere, og 2) erhvervssygdomme, der anmeldes på ikrafttrædelsesdatoen eller senere. 71. Samtidig ophæves lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer. Stk. 2. Lov om arbejdsskadeforsikring anvendes dog fortsat på 1) arbejdsulykker og kortvarige skadelige påvirkninger, der er indtruffet før denne lovs ikrafttræden, og 2) erhvervssygdomme m.v., der er anmeldt før denne lovs ikrafttræden. I lov nr. 523 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. hedder det bl.a.: 21 I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006, som ændret senest ved 5 i lov nr. 397 af 30. april 2007, foretages følgende ændringer: 1. Overskriften til kapitel 7 affattes således: Anmeldelse, sagsbehandling og forældelse , stk. 2, affattes således: Stk. 2. Krav efter loven eller mod arbejdsgiveren på erstatning eller godtgørelse i anledning af en arbejdsskade, jf. 5, forældes efter reglerne i forældelsesloven, jf. dog stk I 36 indsættes som stk. 3-5: Stk. 3. Fristen efter forældelseslovens 3, stk. 1, er 5 år for krav som nævnt i stk. 2. Denne forældelsesfrist regnes først fra den dag, da fordringshaveren blev bekendt med fordringen og skyldneren, eller fra den dag, da fordringshaverens manglende kendskab kan tilregnes denne som groft uagtsomt.

8 - 8 - Stk. 4. Er en arbejdsskade anmeldt inden forældelsesfristens udløb, indtræder forældelse af krav efter loven tidligst 3 år efter, at Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse Indbringes sagen for Ankestyrelsen, regnes fristen på 3 år fra meddelelsen om Ankestyrelsens afgørelse. 47 Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 1. Loven finder anvendelse også på tidligere stiftede fordringer, som ikke inden ikrafttrædelsesdagen er forældet efter de hidtil gældende regler. Forældelse indtræder dog tidligst den 1. januar 2011, medmindre fordringen inden dette tidspunkt ville være forældet såvel efter de hidtil gældende bestemmelser som efter de bestemmelser, der gælder efter lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 7. I det sidstnævnte tilfælde anvendes det seneste tidspunkt for forældelsens indtræden. Stk. 2. Afbrydelse af forældelse, der har fundet sted før lovens ikrafttræden, har fortsat virkning som afbrydelse, selv om den ikke er sket på den efter lovens ikrafttræden foreskrevne måde. Bemærkningerne til lovforslaget vedrørende reglerne i arbejdsskadesikringslovens 36, stk. 2-5, som delvis er citeret i landsrettens dom, findes i Retsudvalgets tillægsbetænkning af 31. maj 2007 til lovforslag nr. L 166 (Folketingstidende , tillæg B, s ). Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår yderligere bl.a.: Ved nyaffattelsen af 36, stk. 2, foreslås det præciseret i arbejdsskadesikringsloven, at den foreslåede forældelseslov som udgangspunkt vil finde anvendelse på arbejdsskadekrav. Det foreslås samtidig, at dette udgangspunkt fraviges på visse punkter, jf. forslaget til 36, stk Henset til arbejdsskadeområdets særlige karakter foreslås i stk. 3 og 4 dels en særlig lang forældelsesfrist for krav på erstatning eller godtgørelse i anledning af arbejdsskader, dels en ændret udformning af den såkaldte suspensionsregel i forældelseslovens 3, stk. 2, dels en særlig lang tillægsfrist for så vidt angår krav efter arbejdsskadesikringsloven, når en sag har været behandlet af arbejdsskademyndighederne. Højesterets begrundelse og resultat A kom til skade ved et færdselsuheld på Cypern den 15. september Han var udstationeret som FN-soldat, og der er enighed om, at der er tale om en arbejdsulykke, som berettiger ham til godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab.

9 - 9 - Den 10. september 2010 stadfæstede Ankestyrelsen Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om, at det samlede varige mén som følge af arbejdsulykken kunne fastsættes til 15 %, og A har modtaget godtgørelse for varigt mén i overensstemmelse hermed. Ankestyrelsen har endvidere senest ved sin afgørelse af 9. august 2013 stadfæstet Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 28. juni 2011 om, at As samlede erhvervsevnetab udgør 65 %, men at kun 35 % skyldes arbejdsulykken i A har modtaget erstatning for erhvervsevnetab i overensstemmelse hermed. Sagen angår, om et eventuelt krav på yderligere godtgørelse for varigt mén er forældet, og om der efter bevisførelsen er grundlag for at anerkende As krav på yderligere godtgørelse for varigt mén og yderligere erstatning for erhvervsevnetab. Forældelse Lov nr. 523 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer (forældelsesloven), hvori der indføres en almindelig forældelsesfrist på 3 år, gælder også for krav i anledning af en arbejdsskade. Forældelsesloven trådte i kraft den 1. januar 2008 og finder også anvendelse på tidligere stiftede fordringer, som ikke inden ikrafttrædelsesdagen er forældet efter de hidtil gældende regler, jf. lovens 29 og 30, stk. 1. Inden forældelseslovens ikrafttræden var krav i anledning af arbejdsskade omfattet af den 20-årige forældelsesfrist i Danske Lovs I tilknytning til forældelsesloven fra 2007 blev lov nr. 523 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige bestemmelser om forældelse af fordringer mv. (følgeloven) gennemført. I lighed med forældelsesloven trådte denne lov i kraft den 1. januar 2008 og finder også anvendelse på tidligere stiftede fordringer, som ikke inden ikrafttrædelsesdagen er forældet efter de hidtil gældende regler, jf. følgelovens 47 sammenholdt med 48, stk. 1. Følgelovens 21 indebærer bl.a. en ændring af arbejdsskadesikringslovens 36, således at forældelsesfristen er 5 år i stedet for 3 år for de krav, der er omfattet af bestemmelsen ( 36, stk. 3). Parterne er enige om, at As eventuelle krav på yderligere godtgørelse for varigt mén ikke var forældet, da forældelsesloven og følgeloven trådte i kraft den 1. januar 2008, fordi forældelse efter den hidtil gældende bestemmelse i Danske Lovs var blevet afbrudt.

10 Parterne er endvidere enige om, at der er indtrådt forældelse, hvis det nævnte krav på yderligere godtgørelse for varigt mén er omfattet af forældelseslovens tre-årige forældelsesfrist, men at kravet ikke vil være forældet, hvis det er omfattet af den fem-årige forældelsesfrist i arbejdsskadesikringslovens 36 som ændret ved 21 i følgeloven. Det fremgår af arbejdsskadesikringslovens 36, stk. 2, at de forlængede forældelsesfrister angår krav efter loven eller mod arbejdsgiveren på erstatning eller godtgørelse i anledning af en arbejdsskade, jf. 5. Højesteret finder, at denne ordlyd ikke er til hinder for, at bestemmelsen tillige finder anvendelse på krav efter den tidligere gældende arbejdsskadesikringslov eller arbejdsskadeforsikringslov. Det er da også i kraft af den nugældende arbejdsskadesikringslovs overgangsbestemmelser, at de tidligere gældende love (lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 og lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987) er opretholdt for arbejdsulykker mv., der er indtruffet før ikrafttrædelsestidspunktet for den nugældende lov, jf. 85 a, stk. 2, i den gældende lov og 71, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at de forlængede frister i 36 har sammenhæng med arbejdsskadeområdets særlige karakter og indebærer en fravigelse af udgangspunktet ifølge 36, stk. 2, hvorefter den nye forældelseslov vil finde anvendelse på arbejdsskadekrav. Det fremgår ikke af bemærkningerne, at rækkevidden af den nye regel i 36 og de heraf følgende forlængede forældelsesfrister forudsættes at være begrænset til krav, som vedrører arbejdsulykker, der er indtrådt efter den 1. januar 2004, hvor den nugældende arbejdsskadesikringslov trådte i kraft. Tværtimod fremgår det af beskrivelsen af de hensyn, som begrunder de forlængede forældelsesfrister, at der ikke er anledning til at sondre mellem krav vedrørende arbejdsulykker før og efter den 1. januar Højesteret finder herefter, at hverken ordlyden af eller forarbejderne til 36 i arbejdsskadesikringsloven, jf. følgelovens 21, giver grundlag for at anse rækkevidden af de særlige forældelsesregler i 36 for begrænset til krav, som vedrører arbejdsulykker, der er indtrådt efter den 1. januar 2004.

11 Højesteret tiltræder på den anførte baggrund, at forældelsesreglerne i arbejdsskadesikringslovens 36 finder anvendelse, og at As eventuelle krav på yderligere godtgørelse for varigt mén ikke er forældet. Årsagsforbindelse Af de grunde, som landsretten har anført, og som er bestyrket ved Retslægerådets erklæring, tiltræder Højesteret, at A ikke har krav på yderligere godtgørelse eller erstatning. Konklusion Højesteret stadfæster dommen. Under hensyn til sagens udfald og til, at en væsentlig del af sagen har drejet sig om det principielle spørgsmål om forældelse, som Ankestyrelsen ikke har fået medhold i, skal ingen af parterne betale sagsomkostninger for Højesteret til den anden part eller til statskassen. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for Højesteret til den anden part eller til statskassen.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag D O M afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag V.L. B 0699 14 Boet efter A (advokat Michael S. Wiisbye, København)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 192/2014 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 Sag 36/2008 (2. afdeling) Boet efter A (advokat Bjarne Skøtt Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Mikkel Holm Nielsen) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 109/2016 (2. afdeling) A (advokat Charlotte Gransøe) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Flemming Orth) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København)

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København) D O M afsagt den 27. juni 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Torben Geneser og Torben Sørensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1516 13 A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen

Læs mere

PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FORÆLDELSE AF ARBEJDSSKADESAGER

PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FORÆLDELSE AF ARBEJDSSKADESAGER 29. MAJ 2017 PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FORÆLDELSE AF ARBEJDSSKADESAGER En ny højesteretsdom har afgjort det principielle spørgsmål om, fra hvilket tidspunkt den særlige 5- årige forældelsesfrist for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

D O M. Afsagt den 13. oktober 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Andreas Bøgsted-Møller (kst.)).

D O M. Afsagt den 13. oktober 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Andreas Bøgsted-Møller (kst.)). D O M Afsagt den 13. oktober 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Andreas Bøgsted-Møller (kst.)). 20. afd. nr. B-2784-13: A (advokat Marie-Louise Ehmer, besk.)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget L 165 - Svar på Spørgsmål 12 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 21. maj 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS41066

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 Sag 37/2011 (2. afdeling) Rederiet for Sea Endeavour I c/o Saga Shipping & Trading Corporation Limited (advokat Jes Anker Mikkelsen) mod Assens Havn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 Sag 293/2007 (1. afdeling) A (advokat Michael Elkiær Andersen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

Vejledning om forældelse af krav efter arbejdsskader

Vejledning om forældelse af krav efter arbejdsskader Arbejdsskadestyrelsen Juni 2016 Vejledning om forældelse af krav efter arbejdsskader Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktuelle regler om forældelse på arbejdsskadeområdet. Vejledningen

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM afsagt af Højesteret fredag den 22. august 2003 i sag 411/2002 2. afdeling C( (advokat Axel Grove, e.o.) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven En anmodning om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven kan afvises hvis skaden er anmeldt for sent (formel afvisning), eller hvis skaden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 29/2014 A (advokat John Kahlke) mod Sydbank A/S (advokat Nicolai Dyhr) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Lyngby den 14.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 Sag 34/2011 (2. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Erstatningsnævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 Sag 35/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2015 Sag 19/2015 (2. afdeling) FOA som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket for A) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Sanne H.

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 Sag 205/2014 (2. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Marie-Louise Ehmer) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Status: Gældende Principafgørelse arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

D O M. afsagt den 24. juni 2015 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Vogter og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 24. juni 2015 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Vogter og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 24. juni 2015 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Vogter og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 3026 13 Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Sanne Christensen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 7503519 HNT/IHO Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 Ankestyrelsen har ved e-mail af 13. november 2016 bedt mig om at kommentere Højesterets dom af 9. november 2016 (Ankestyrelsens j.nr. 2012-5032-44579).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Jeanett Bukhave (kst.) og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Jeanett Bukhave (kst.) og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Jeanett Bukhave (kst.) og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-2296-14: A (advokat Mads Krøger Pramming,

Læs mere

D O M. Retten i Esbjerg har den 13. februar 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS /2012).

D O M. Retten i Esbjerg har den 13. februar 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS /2012). D O M afsagt den 10. juli 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Nadine Mogensen (kst.)) i ankesag V.L. B 0581 14 og kæresag V.L. B 0502 14 A (advokat Gitte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 1992 15 nkestyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat Christian

Læs mere

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Hvem er vi? Og hvorfor står vi her? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 Sag 526/2007 (1. afdeling) Skandia Link Livsforsikring A/S (advokat Michael Grønbech) mod A (advokat Birgitte Pedersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 Sag 22/2016 Norvegus Fonden, Inigocenter ApS, A B og C (advokat Eigil Lego Andersen for alle) mod Jesuiterordenen og Niels Steensens Kollegium (advokat

Læs mere

H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.)

H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.) H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.) Ankestyrelsen var berettiget til at ændre sin afgørelse, således at man ikke længere anerkendte, at der forelå en arbejdsskade. (Hovedresumé) Ankestyrelsen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

Tryg Forsikring A/S anerkendte den 9. februar 2005 erstatningspligten som ansvarsforsikrer for den skadevoldende bil.

Tryg Forsikring A/S anerkendte den 9. februar 2005 erstatningspligten som ansvarsforsikrer for den skadevoldende bil. DOM Afsagt den 21. juni 2012 i sag nr. BS 11-2116/2011: A Xvej 13 mod Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 14. marts

Læs mere