Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister"

Transkript

1 Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 328 Offentligt J.nr Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Indførelse af ret til at få indsat en markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn m.v.) 1 I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 9. januar 2013, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 622 af 12. juni 2013, lov nr. 311 af 29. marts 2014, 15 i lov nr. 552 af 2. juni 2014 og senest ved 12 i lov nr. 742 af 1. juni 2015, foretages følgende ændringer: 1. Overskriften til kapitel 7 affattes således:»kapitel 7 De registreredes beskyttelse mod videregivelse af oplysninger m.v.«2. I 29 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Enhver, der er fyldt 15 år, har ret til ved henvendelse til sin bopælskommune at få indsat en markering i CPR om, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn med henblik på, at oplysning herom fra CPR kan videregives til offentlige myndigheder og private i overensstemmelse med 31-32, og 42.«Stk. 3 bliver herefter stk I 29, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes som 2. pkt.:» 28, stk. 2, finder tillige anvendelse ved anmodning om at få indsat en markering i CPR om, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn efter stk. 3 og anmodning om ophævelse af en sådan markering.«4. I 38, stk. 2, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:»5) eventuel markering af, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, jf. 29, stk. 3,«

2 Nr bliver herefter nr I 38, stk. 2, nr. 10, der bliver nr. 11, ændres»nr. 1-9«til:»nr. 1-10«. 6. I 42, stk. 2, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:»5) eventuel markering af, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, jf. 29, stk. 3,«Nr. 5-9 bliver herefter nr I bilag 1, nr. 10, 1. pkt., udgår»eller«, og efter» 29, stk. 2«indsættes:», eller markering af, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, jf. 29, stk. 3«. Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. 2 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets baggrund 3. Lovforslagets indhold 3.1. Gældende ret 3.2. Social- og Indenrigsministeriets overvejelser 3.3. Lovforslagets indhold 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 2

3 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndighedet og organisationer m.v. 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at indføre mulighed for, at enhver borger, der er fyldt 15 år, kan få indsat en markering i Det Centrale Personregister (CPR) om, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, og at oplysningen herom fra CPR kan videregives til offentlige myndigheder og private virksomheder med en berettiget interesse heri. Markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, vil således kunne indgå i virksomhedernes stillingtagen til, om der i et konkret tilfælde er grundlag for at yde lån eller kredit til en borger. Lovforslaget kan herved medvirke til at forhindre konkrete tilfælde af identitetsmisbrug, hvor f.eks. et stjålet kørekort eller pas misbruges til at købe varer på kredit eller optage lån i en andens navn. 2. Lovforslagets baggrund Regeringen ønsker at styrke indsatsen mod identitetsmisbrug. Det kan have store og uoverskuelige konsekvenser for den enkelte borger, hvis identitet misbruges, når borgeren bliver mødt med krav om betaling for lån eller kredit, som borgeren ikke kender til. Denne form for kriminalitet giver samtidig tab for erhvervslivet, som kan være svære at gardere sig imod. Det er derfor ønskeligt, at såvel borgere som virksomheder kan have tillid til, at samhandlen sker på trygge og reelle vilkår. Med lovforslaget stilles derfor et redskab til rådighed for borgere og virksomheder, som kan medvirke til at forebygge identitetsmisbrug eller i de tilfælde, hvor identitetsmisbrug allerede har fundet sted medvirke til at hindre yderligere tilfælde af misbrug. Derfor foreslås det at indføre mulighed for, at en borger hurtigt og enkelt ved digital selvbetjening kan få indsat en markering i CPR om, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn. Det kan f.eks. ske i forbindelse med, at borgeren har mistet sit pas, kørekort eller andre personlige identifikationsdokumenter og i den forbindelse er bekymret for, at dokumentet vil blive benyttet i forbindelse med identitetsmisbrug. Der kan også være tale om, at en borger har været udsat for identitetsmisbrug og nu ønsker at gøre lån- og kreditgivere opmærksomme på, at disse ikke umiddelbart skal yde lån eller kredit til personer, der udgiver sig for at være den pågældende. Med den foreslåede løsning kan virksomheder, som yder lån eller kredit, umiddelbart få adgang til oplysninger om markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn. Lovforslaget bygger på frivillighed. Det vil således være frivilligt for borgerne, om de ønsker at få indsat en markering i CPR om advarsel mod kreditgivning, ligesom det vil være frivilligt for virksomhederne, om de ønsker adgang til oplysninger herom fra CPR. Ved at stille en offentlig, landsdækkende løsning til rådighed, som er enkel og sikker at benytte for såvel borgere som virksomheder, vurderes det, at den bedste effekt og 3

4 udbredelse opnås. Der er herved også henset til, at et initiativ omkring blokering af stjålne identitetsoplysninger har været efterspurgt af såvel forbrugerorganisationer og erhvervsliv. Det er ikke hensigten med lovforslaget at regulere, hvilken betydning virksomhederne skal tillægge en markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn. Det vil i sagens natur bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, som skal foretages af virksomhederne. Oplysning om en sådan markering vil kunne indgå som et redskab i virksomhedernes stillingtagen til, om der i et konkret tilfælde er grundlag for at yde lån eller kredit. Lovforslaget vil herved kunne medvirke til at forhindre konkrete tilfælde af identitetsmisbrug, f.eks. i forbindelse med salg af mobiltelefoner, computere eller andre varer. Oplysning om markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, vil således i almindelighed være et signal til virksomhederne om at udvise særlig opmærksomhed, før der ydes lån eller kredit. Herved undgår virksomhederne også at lide tab som følge af identitetsmisbrug. Forslaget om at indføre adgang til at få indsat en markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, skal ses i sammenhæng med den generelle indsats mod identitetsmisbrug. Bekæmpelse af identitetsmisbrug kræver en bredspektret indsats, som involverer politiet i forhold til at opklare og forebygge de forbrydelser, der er forbundet hermed, og samtidig involverer en række andre myndigheder, den enkelte borger samt de relevante virksomheder og brancheorganisationer. Det er således også centralt i forhold til forebyggelse af identitetsmisbrug, at der sker en bevidstgørelse blandt borgerne. Regeringen ønsker derfor bl.a. også at sætte fokus på en højere sikkerhedsbevidsthed blandt borgerne og med afsæt i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for igangsættes derfor løbende informationskampagner og indsatser om god digital adfærd. Det er samtidig afgørende, at virksomhederne fortsat har fokus på at gennemføre den identitetskontrol, der er nødvendig for at opnå størst mulig sikkerhed for, at den person, som virksomheden handler med, faktisk er den, som vedkommende udgiver sig for at være. 3. Lovforslagets indhold 3.1. Gældende ret Det er i dag ikke muligt at få indsat en markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn. Det er et grundlæggende formål med lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) at sikre, at CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om enhver, der har et personnummer, jf. CPR-lovens 1, stk. 2. Efter CPR-lovens 4, stk. 1, registreres enhver med et personnummer tildelt efter CPR-lovens 3, stk. 1, i CPR med de oplysninger, der er anført i bilag 1 til loven. De oplysninger, der kan registreres i CPR om en person med et personnummer, er således udtømmende opregnet i CPR-lovens bilag 1. I bilag 1 til loven er det angivet, at der i CPR registreres grundlæggende personoplysninger om bl.a. navn, adresse, fødselsregistreringssted, statsborgerskab m.v., men også en række mulige beskyttelsesoplysninger knyttet til en person i form af navne- og adressebeskyttelse, jf. CPR-lovens 4

5 28, lokalvejviserbeskyttelse, jf. lovens 29, stk. 1, samt markering af, at en person frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed, jf. lovens 29, stk. 2. Det er således ikke fremmed i CPR-sammenhæng at registrere oplysninger, der har til formål at yde borgeren forskellige former for beskyttelse på grundlag af borgerens eget ønske herom. Markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, er ikke blandt de personoplysninger, der er opregnet i bilag 1 til CPR-loven, og CPR-loven indeholder derfor ikke hjemmel til at registrere oplysninger herom. For så vidt angår forbrugerbeskyttelse i forbindelse med indgåelse af en kreditaftale følger det af kreditaftalelovens 7 c, stk. 1, at en kreditgiver inden kreditaftalens indgåelse skal vurdere forbrugerens kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger, der, hvor det er relevant, indhentes hos forbrugeren og, hvor det er nødvendigt, ved søgning i relevante databaser. Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at bestemmelsen indebærer, at kreditgiveren altid vil skulle indhente fyldestgørende oplysninger og på baggrund af disse oplysninger foretage en vurdering af forbrugerens kreditværdighed. Oplysningerne kan efter kreditgiverens skøn indhentes hos forbrugeren og ved en søgning i relevante databaser, f.eks. hos kreditoplysningsbureauer. Det fremgår endvidere, at vurderingen af forbrugerens kreditværdighed skal ske med henblik på at vurdere, om forbrugeren på baggrund af dennes økonomiske situation ved hjælp af f.eks. løbende indtægter, låneomlægning eller realisation af aktiver vil være i stand til at betale de forudsatte afdrag på kreditbeløbet, og ikke med henblik på at vurdere kreditgiverens tabsrisiko, jf. Folketingstidende , A, L 91 som fremsat, side Social- og Indenrigsministeriets overvejelser CPR-systemet er velegnet til både registrering og distribution af data. Derfor foreslås det at etablere en løsning baseret på CPR. Det er herved muligt at tilvejebringe en løsning i offentligt regi, hvor der med baggrund i en eksisterende og velfungerende digital infrastruktur hurtigt og enkelt kan registreres markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, som virksomhederne kan tilgå via de snitflader, de i forvejen har til CPR-systemet. CPR indeholder data om alle personer med bopæl i Danmark og personer med et såkaldt administrativt personnummer. Det giver mulighed for at etablere en landsdækkende ordning. En CPR-baseret løsning giver samtidig mulighed for at etablere en ordning, der ikke blot er baseret på de tilfælde, hvor borgerens pas eller kørekort er stjålet eller på anden vis er bortkommet. Det vil også være muligt i andre tilfælde at få registreret markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, f.eks. fordi en borger har været udsat for identitetsmisbrug og nu frygter for i fremtiden at blive udsat for yderligere misbrug. Der kan også være tale om, at borgere af andre grunde ønsker at få registreret en sådan markering, f.eks. såfremt borgeren ønsker at gøre kredit- og långivere opmærksomme på, at disse ikke skal yde vedkommende kredit. Der kan f.eks. være tale om, at borgeren mangler betalingsevne eller oplever vanskeligheder ved at administrere sin økonomi. Dermed vil ordningen også kunne være en hjælp i andre situationer end i tilfælde af identitetsmisbrug eller frygt herfor. 5

6 CPR-systemet indeholder allerede i dag oplysninger om forskellige beskyttelsesordninger, som den enkelte borger efter ønske kan få registreret, og som i hovedsagen er baseret på digital selvbetjening. Der vil på samme måde kunne etableres en ordning, hvor borgere, som ønsker en markering i CPR om, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, hurtigt og enkelt via digital selvbetjening kan få registreret en sådan markering i CPR, f.eks. i forbindelse med, at borgeren konstaterer, at borgerens pas eller kørekort er blevet stjålet. Formålet med CPR er bl.a., at oplysningerne i CPR på en hensigtsmæssig måde kan videregives til offentlige myndigheder og private med en berettiget interesse heri. CPR-systemet indeholder derfor allerede en digital infrastruktur med en række services for bl.a. virksomheders tilgang til oplysninger fra CPR. Det betyder, at en løsning kan baseres på systemer, som store dele af erhvervslivet allerede har implementeret, og som med få og enkle tilpasninger kan opsættes til også at modtage oplysninger om markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn. Dermed sikres en hurtig og omkostningseffektiv løsning for erhvervslivet. En løsning for registrering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, vurderes således samlet set at indeholde fordele både i forhold til at forebygge tilfælde af identitetsmisbrug, men løsningen vil også rumme mulighed for i andre tilfælde at få indsat en sådan markering i CPR, navnlig i situationer, hvor lån- eller kreditgivning kan indebære vanskeligheder både for borgeren og for virksomheden i forhold til tilbagebetaling Lovforslagets indhold Ved lovforslaget gøres det muligt for borgere, som ønsker det, at få indsat en markering i CPR om, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn. Der er ikke knyttet betingelser til muligheden for at få indsat en sådan markering. Det er således ikke en betingelse, at borgeren har været udsat for identitetsmisbrug, eller at borgerens pas eller kørekort er blevet stjålet. Enhver kan således uden nærmere begrundelse få registreret en sådan markering i CPR. Det betyder, at ordningen også vil kunne benyttes af andre grupper af borgere, som af en eller anden grund ønsker at få indsat en sådan markering i CPR. Der kan være tale om borgere, som mangler betalingsevne eller oplever vanskeligheder ved at administrere deres økonomi. Nogle borgere kan således f.eks. have oparbejdet en gæld, som sammen med andre omstændigheder kan medvirke til at fastholde den enkelte i en socialt udsat position. Markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, kan være en hjælp for den enkelte i forhold til at undgå yderligere gældsforpligtelser, som den pågældende ikke har evne til at betale tilbage. Det er dog en betingelse, at borgeren er fyldt 15 år på tidspunktet for anmodningen om at få indsat en markering i CPR om, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn. Såfremt en borger har fået indsat en sådan markering, vil markeringen først blive ophævet, når borgeren anmoder herom, jf. herved CPR-lovens 30, stk. 2. Oplysninger om tidligere indsat markering i CPR af, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, bevares historisk i CPR. 6

7 Der vil ikke være begrænsninger i forhold til, hvor mange gange borgeren kan anmode om at få indsat en markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, henholdsvis få ophævet en allerede indsat markering herom i CPR. Det foreslås, at anmodning om markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, henholdsvis anmodning om ophævelse heraf, skal indgives ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, som bopælskommunen stiller til rådighed. Herved kommer proceduren for anmodning om markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, henholdsvis anmodning om ophævelse heraf, til at svare til den gældende procedure for anmodning om navne- og adressebeskyttelse, lokalvejviserbeskyttelse og markedsføringsbeskyttelse, henholdsvis anmodning om ophævelse heraf, hvor der med virkning fra den 1. december 2013 og den 1. december 2014 ved lov er indført krav om obligatorisk digital selvbetjening. Digital anmodning om markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, henholdsvis anmodning om ophævelse heraf, gøres således obligatorisk for borgeren, således at en anmodning, som ikke er indgivet ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, som kommunen stiller til rådighed, som udgangspunkt skal afvises af kommunen. Foreligger der efter kommunalbestyrelsens vurdering særlige forhold, er borgeren imidlertid fritaget for kravet om anmodning ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning. Når der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke kan eller ikke må forventes at kunne anvende den digitale selvbetjeningsløsning, skal kommunen efter den foreslåede bestemmelse tilbyde borgeren, at anmodningen kan indgives på anden måde end ved brug af kommunens digitale selvbetjeningsløsning. Social- og Indenrigsministeriet vil udvikle en digital selvbetjeningsløsning for anmodninger om markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn. Denne løsning kan kommunerne anvende. Der vil således ikke være behov for, at kommunerne udvikler deres egne selvbetjeningsløsninger, men der vil heller ikke være noget til hinder herfor. Markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, vil efter registreringen i CPR umiddelbart kunne tilgås af virksomheder m.v., som ønsker det. Aktieselskaber, anpartsselskaber, fonde, virksomheder og andre juridiske personer eller fysiske personer, der driver erhvervsvirksomhed, vil på forskellig vis kunne modtage oplysninger om markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn. Det foreslås således ved lovforslagets 1, nr. 4 6, fastsat, at oplysning herom på linje med oplysninger om ubeskyttet navn og adresse kan tilgås af private efter nærmere angivne betingelser såvel i forbindelse med den videregivelsesadgang, som Social- og Indenrigsministeriet varetager i medfør af CPR-lovens kapitel 10, som i forbindelse med enkeltforespørgsler til en kommune i medfør af CPR-lovens kapitel 12. Markeringerne vil blive udstillet via CPR-systemets eksisterende grænseflader. Med den foreslåede løsning kan virksomheder, som yder lån eller kredit, således umiddelbart få adgang til oplysninger om markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn forud for ydelse af lån eller kredit. Ved at stille løsningen til rådighed via CPR-systemet sikres det, at virksomhederne kan tilgå oplys- 7

8 ningerne gennem en allerede eksisterende digital infrastruktur. For de mange virksomheder, som i forvejen modtager oplysninger fra CPR, betyder det, at virksomhederne kan anvende de løsninger for adgang til oplysninger fra CPR, som virksomhederne allerede har etableret. Dermed sikres en hurtig og omkostningseffektiv løsning for erhvervslivet. For virksomheder, som første gang ønsker adgang til oplysninger fra CPR om bl.a. markering om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, kan en sådan adgang etableres hurtigt og enkelt ved hjælp af de forskellige services, som er udviklet for private virksomheders adgang til oplysninger fra CPR. På sigt vil virksomhederne også få adgang til at tilgå oplysninger herom via den såkaldte Datafordeler, der etableres som følge af udmøntningen af Grunddataprogrammet. Det reguleres ikke ved forslaget, hvilken betydning en virksomhed skal tillægge en markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn. Det er således op til den enkelte virksomhed at beslutte, hvilken betydning denne oplysning skal tillægges i det enkelte tilfælde. En sådan oplysning vil i almindelighed være et signal til virksomhederne om at udvise særlig opmærksomhed, før der ydes lån eller kredit. Herved undgår virksomhederne også at lide tab som følge af identitetsmisbrug. I mange tilfælde vil det således være relevant at afslå at yde lån eller kredit som følge af en mistanke om, at den pågældende, som ønsker lån eller kredit, ikke er den, som vedkommende udgiver sig for at være. Yder en virksomhed lån eller kredit uden at tilgå en registreret markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, eller uden at tillægge en sådan oplysning betydning, vil dette kunne indgå som et moment ved den efterfølgende vurdering af, om virksomheden har udvist den fornødne agtpågivenhed i forbindelse med at sikre sig identiteten på den person, som virksomheden har indgået en låne- eller kreditaftale med f.eks. i forbindelse med, at en borger over for virksomheden påberåber sig at have været udsat for identitetsmisbrug. En markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, kan samtidig efter kreditgiverens skøn indgå i den kreditværdighedsvurdering, som kreditgivere skal foretage i henhold til kreditaftalelovens 7 c, stk. 1. Markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, vil kunne indebære vanskeligheder for borgeren selv i forbindelse med indgåelse af aftale om lån- eller kreditgivning. Det vil i så fald kunne være relevant for borgeren at anmode om, at markeringen ophæves, hvorefter borgeren, efter at lån eller kredit er ydet, på ny kan anmode om markering heraf. Offentlige myndigheder vil efter CPR-lovens kapitel 8 kunne tilgå oplysninger om markeringer i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, såfremt der er sagligt grundlag herfor i forbindelse myndighedens opgavevaretagelse. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget forventes ikke at få økonomiske og administrative konsekvenser af betydning for det offentlige. Anmodning om markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, henholdsvis anmodning om ophævelse heraf foretages som altovervejende udgangspunkt af borgeren selv ved digital selvbetjening. Dermed indebærer forslaget ikke administrative konsekvenser af betydning for det offentlige. Borgere, som ønsker indsat en sådan markering i CPR, og som ikke må forventes at kunne betjene sig selv digitalt, kan efter forslaget henvende sig til bopælskommunen og der opnå hjælp til at få registreret en sådan markering i CPR. Tilsvarende gælder, såfremt borgeren ønsker en allerede registreret 8

9 markering ophævet. Henset til, at der er tale om afledte administrative konsekvenser og en formodet meget begrænset persongruppe, som ønsker indsat sådanne markeringer i CPR, men som ikke kan betjene sig selv digitalt, giver lovforslaget ikke anledning til regulering af kommunernes bloktilskud. Social- og Indenrigsministeriet vil udvikle en digital selvbetjeningsløsning for anmodning om markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, som kommunerne kan anvende. Der vil derfor ikke være udgifter forbundet med udvikling af kommunale IT-løsninger for digital selvbetjening. Social- og Indenrigsministeriet vil sørge for den nødvendige systemudvikling af CPR, således at anmodninger om markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, henholdsvis ophævelse heraf, kan registreres i CPR-systemet direkte uden manuel sagsbehandling. De nødvendige udgifter til systemudvikling i den forbindelse vil blive afholdt inden for CPR-administrationens eksisterende ramme. Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med kommunerne. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget forventes at få positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Med lovforslaget får erhvervslivet således et redskab i form af markeringer i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, som virksomheder efter de nærmere regler herom kan tilgå og gøre brug af i forbindelse med stillingtagen til ydelse af lån eller kredit. Lovforslaget kan herved bl.a. medvirke til at hindre identitetsmisbrug, hvor der f.eks. gøres brug af stjålne kørekort og pas som grundlag for at opnå kredit eller lån. Denne form for misbrug medfører i dag tab for erhvervslivet. Den foreslåede løsning er en service for erhvervslivet. Det er således frivilligt for virksomhederne, om de ønsker at tilgå oplysninger herom fra CPR. Den foreslåede løsning indebærer, at oplysningerne herom bliver gjort tilgængelig for virksomhederne via CPR-systemets eksisterende snitflader, og der vil dermed ikke være nævneværdige udgifter eller administration forbundet med at tilgå oplysningerne for virksomhederne. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget forventes at få positive konsekvenser for borgerne, der umiddelbart ved digital selvbetjening kan få indsat markering i CPR om, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, f.eks. i forbindelse med, at borgeren mister eller får stjålet pas, kørekort eller andre personlige identifikationsdokumenter. Derved kan forslaget medvirke til at forhindre, at borgeren udsættes for identitetsmisbrug, hvor der oprettes lån eller ydes kredit i borgerens navn. Denne form for misbrug medfører ikke nødvendigvis økonomisk tab for borgeren, men identitetsmisbrug kan opleves som meget ubehageligt for den enkelte. Borgere, som ikke må forventes at kunne betjene sig selv digitalt, vil kunne opnå hjælp til i CPR at få registreret markering af, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, eller ophævet en allerede registreret markering heraf ved at rette henvendelse til bopælskommunen herom. 7. Miljømæssige konsekvenser 9

10 Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 24. juni til den 5. august 2016 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet, Danske Advokater, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Regioner, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, DESA - Dansk Erhvervssammenslutning, Det Kriminalpræventive Råd, Domstolsstyrelsen, FDIH - Foreningen for Dansk Internet Handel, Finans og Leasing, Finansrådet, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, KL, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Rådet for Digital Sikkerhed, Rådet for Socialt Udsatte og Teleindustrien. 12. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Positive konsekvenser/ mindreudgifter Ingen Ingen Forslaget har positive konsekvenser, idet erhvervslivet kan tilgå oplysninger om den foreslåede markering forud for ydelse af lån eller kredit, hvilket kan medvirke til at mindske tab som følge af f.eks. identitetsmisbrug. Ingen Forslaget har positive konsekvenser for borgere, der umiddelbart ved digital selvbetjening kan få registreret den foreslåede markering, hvilket f.eks. kan medvirke til at forhindre Negative konsekvenser/ merudgifter Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen 10

11 identitetsmisbrug, der kan opleves som meget ubehageligt for den enkelte. Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Den foreslåede bestemmelse er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 2, om indførelse af markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, hvorved CPR-lovens kapitel 7 udvides til at omfatte en ordning i forhold til de gældende beskyttelsestyper, som i hovedsagen beskytter mod videregivelse af oplysninger fra CPR. Til nr. 2 Ved bestemmelsen foreslås det at indføre en ny type af oplysninger i CPR i form af markering om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn. Det foreslås, at enhver ved henvendelse til sin bopælskommune uden nærmere begrundelse kan få indsat en sådan markering i CPR. Der er således ikke knyttet betingelser til registrering heraf. En anmodning om at få indsat en markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, kan f.eks. være baseret på, at borgeren har været udsat for identitetsmisbrug, eller at borgerens pas eller kørekort er blevet stjålet, og at borgeren nu frygter at blive udsat for identitetsmisbrug. En anmodning kan også være begrundet i andre forhold. Der kan f.eks. være tale om borgere, som mangler betalingsevne eller oplever vanskeligheder ved at administrere deres økonomi. Nogle borgere kan således f.eks. have oparbejdet en gæld, som sammen med andre omstændigheder kan medvirke til at fastholde den enkelte i en sårbar position. Indsættelse af markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, kan i så fald være en hjælp for den enkelte i forhold til at undgå yderligere gældsforpligtelser, som den pågældende ikke har evne til at betale tilbage. Det vil ikke fremgå af CPR, på hvilken baggrund registreringen har fundet sted. Det foreslås, at den, der anmoder om at få indsat en markering i CPR om, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, skal være fyldt 15 år på tidspunktet for indgivelsen af anmodningen. Det skyldes, at det kan forekomme, at unge under 18 år påtager sig gældsforpligtelser, og at unge, der er fyldt 15 år, generelt må antages at besidde den fornødne modenhed og således bl.a. kan få udstedt NemID og betjene sig selv digitalt. 11

12 Efter værgemålslovens 1, stk. 1, er børn og unge under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, mindreårige og dermed umyndige. Unge under 18 år, der har indgået ægteskab, er derimod myndige, medmindre Statsforvaltningen ved tilladelsen til ægteskabet har fastsat vilkår om umyndighed, jf. værgemålslovens 1, stk. 2. Unge under 18 år, der er umyndige, kan efter værgemålslovens 1, stk. 2, ikke selv forpligte sig ved retshandler eller råde over deres formue, medmindre andet er bestemt. Det følger af værgemålslovens 1, stk. 3, at medmindre andet særlig er bestemt, handler værgerne på den mindreåriges vegne i økonomiske anliggender. Efter værgemålslovens 2, stk. 1, er indehaveren af forældremyndigheden værge for mindreårige. Er der fælles forældremyndighed, er indehaverne begge værger. I almindelighed vil unge under 18 år, som er umyndige, derfor ikke kunne indgå aftaler, som indebærer, at den unge påtager sig gældsforpligtelser, herunder aftaler om lån eller kredit. Værgen har imidlertid mulighed for på vegne af den unge at indgå en aftale, som indebærer en gældsforpligtelse. Værgens rådighed er dog begrænset bl.a. af værgemålsbekendtgørelsens 7, hvorefter værgen skal have Statsforvaltningens godkendelse til at stifte gæld ud over, hvad der sædvanlig kræves til fyldestgørelse af fornødenhederne for den, der er under værgemål. Efter værgemålslovens 43, stk. 1, kan værgen for en umyndig, der er fyldt 15 år, endvidere med Statsforvaltningens godkendelse tillade, at denne på egen hånd udøver næring eller anden virksomhed. En umyndig, der har tilladelse til at udøve næring eller virksomhed, kan på egen hånd indgå de retshandler, som falder inden for virksomhedens område, jf. 43, stk. 2, herunder køb på kredit og optagelse af lån. Indgår den unge (umyndige) en aftale, som denne ikke på egen hånd gyldigt kan indgå, vil aftalen være ugyldig, og den unge vil dermed ikke være bundet af aftalen. Da det således vil kunne forekomme, at unge under 18 år påtager sig gældsforpligtelser, er det fundet rigtigst, at også unge under 18 år kan få indsat den foreslåede markering i CPR. På baggrund af markeringens karakter af en beskyttelsesordning og på baggrund af den grad af modenhed 15-årige generelt antages at besidde, findes det ubetænkeligt at give adgang til at få indsat en sådan markering i CPR for unge, der er fyldt 15 år. Unge kan fra alderen 15 år desuden få NemID og betjene sig selv digitalt, herunder ved fremsættelse af anmodning om indsigt i de oplysninger, der står registreret om den pågældende i CPR (registerindsigt). Det er derimod ikke fundet relevant, at unge under 15 år kan få indsat en markering i CPR om, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, uanset om forældremyndighedsindehaverne måtte ønske det på den unges vegne. Baggrunden herfor er, at unge under 15 år ikke kan indgå låneeller kreditaftaler. Den digitale selvbetjeningsløsning, som Social- og Indenrigsministeriet vil udvikle, vil indebære mulighed for at benytte digital fuldmagt, som er den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning, der er udviklet til myndigheder, som vil give borgerne mulighed for at lade sig partsrepræsentere i digitale selvbetjeningsløsninger. Med den kan borgere bl.a. give fuldmagt til en digital selvbetjeningsløsning til en anden person eller en virksomhed i en afgrænset periode, som borgeren selv angiver. 12

13 Der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt at afgive en fuldmagt digitalt, ligesom der kan være tilfælde, hvor den digitale selvbetjeningsløsning konkret ikke giver mulighed for, at andre kan handle på en borgers vegne, f.eks. fordi løsningen er ude af drift. I disse tilfælde må afgivelse af fuldmagt og eventuelt også selve ansøgningen ske ikke-digitalt i overensstemmelse med de almindelige regler om partsrepræsentation i forvaltningslovens 8. Det foreslås ved lovforslagets 1, nr. 4-6, fastsat, at private virksomheder m.v. kan tilgå registrerede oplysninger om markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, efter de nærmere regler for videregivelse, som er fastsat i CPR-lovens samt 42. Ved lovforslaget reguleres ikke, hvilken betydning en virksomhed skal tillægge en markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn. Det er således op til den enkelte virksomhed at beslutte, hvilken betydning en sådan oplysning skal tillægges i det enkelte tilfælde. En markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, vil i almindelighed være et signal til virksomhederne om at udvise særlig opmærksomhed, før der ydes lån eller kredit. Herved undgår virksomhederne også at lide tab som følge af f.eks. identitetsmisbrug. I mange tilfælde vil det således være relevant at afslå at yde lån eller kredit som følge af en mistanke om, at den pågældende, som ønsker lån eller kredit, ikke er den, som vedkommende udgiver sig for at være, eller der foreligger andre omstændigheder, som indebærer, at ydelse af lån eller kredit kan være problematisk. Yder en virksomhed lån eller kredit uden at tilgå en markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, eller uden at tillægge en registreret oplysning herom betydning, vil dette kunne indgå som et moment ved vurderingen af, om virksomheden har udvist den fornødne agtpågivenhed i forbindelse med at sikre sig identiteten på den person, som virksomheden har indgået en låne- eller kreditaftale med. Registrering heraf vil således også kunne være en hjælp for borgere, der f.eks. har fået stjålet pas eller andre identifikationsdokumenter, i forhold til at gøre gældende overfor lån- og kreditgivere, at borgeren har været udsat for identitetsmisbrug, og derfor ikke kan anses for bundet af aftaler om lån eller kredit, som andre har indgået i borgerens navn. En markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, kan samtidig efter kreditgiverens skøn indgå i den kreditværdighedsvurdering, som kreditgivere skal foretage i henhold til kreditaftalelovens 7 c, stk. 1. Kreditværdighedsvurderingen skal foretages inden en kreditaftale indgås, og skal foretages på baggrund af fyldestgørende oplysninger, der bl.a. indhentes ved søgning i relevante databaser. Registrering af markeringen vil kunne indebære vanskeligheder for borgeren selv i forbindelse med indgåelse af aftaler om lån- eller kreditgivning. Det vil i så fald kunne være relevant for borgeren at anmode om, at beskyttelsen ophæves, hvorefter borgeren på ny kan anmode om registrering heraf efter en kortere periode. Det vil imidlertid være op til den enkelte virksomhed at beslutte, om virksomheden ønsker at yde lån eller kredit, og der kan derfor tænkes tilfælde, hvor det vil være uproblematisk for virksomheden at yde borgeren kredit, selvom borgeren har fået indsat en markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn. Der kan f.eks. være tale om, at borgeren har været udsat for identitetsmisbrug og efterfølgende henvender sig personligt i en lokal butik, hvor borgeren har handlet gennem mange år, med henblik på at købe en vare på kredit. For så vidt angår anmodning om ophævelse af markeringen bemærkes, at markeringen først ophæves, når borgeren giver besked herom, jf. CPR-lovens 30, stk

14 Der er ikke begrænsninger i forhold til, hvor mange gange borgeren kan anmode om at få registreret markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, henholdsvis ophævet en allerede indsat markering herom i CPR. Oplysninger om tidligere indsat markering bevares historisk i CPR med oplysning om, i hvilken periode markeringen har været gældende. Forslaget om at registrere markeringer i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, indebærer, at oplysning herom fra CPR kan videregives til offentlige myndigheder, såfremt der er sagligt grundlag herfor i forbindelse med myndighedens opgavevaretagelse, jf. CPR-lovens Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 3 Ved den foreslåede bestemmelse fastsættes det, at CPR-lovens 28, stk. 2, om obligatorisk digital selvbetjening ved anmodning om navne- og adressebeskyttelse tillige finder anvendelse ved anmodning om markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, henholdsvis anmodning om ophævelse heraf. Det foreslås således, at anmodning om markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, henholdsvis anmodning om ophævelse heraf, som udgangspunkt skal indgives digitalt ved brug af den digitale selvbetjeningsløsning, som bopælskommunen stiller til rådighed. Herved kommer proceduren for anmodning om markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, henholdsvis ophævelse heraf, til at svare til den gældende procedure for anmodning om navne- og adressebeskyttelse, lokalvejviserbeskyttelse og markedsføringsbeskyttelse henholdsvis anmodning om ophævelse heraf, hvor der med virkning fra den 1. december 2013 og 1. december 2014 ved 1 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og 15 i lov nr. 552 af 2. juni 2014 er indført krav om obligatorisk digital selvbetjening. Den foreslåede bestemmelse indebærer, at en anmodning om markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, henholdsvis en anmodning om ophævelse heraf, som ikke er indgivet ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, som kommunen stiller til rådighed, som udgangspunkt skal afvises af kommunen. Når der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke kan eller ikke må forventes at kunne anvende den digitale selvbetjeningsløsning, skal kommunen efter forslaget tilbyde borgeren, at anmodningen kan indgives på anden måde end ved brug af kommunens digitale selvbetjeningsløsning. Det er kommunen, der ud fra et konkret skøn vurderer, om der foreligger særlige forhold. Der skal i den forbindelse lægges vægt på borgerens beskrivelse af egne evner og muligheder for at anvende it-værktøjer og eventuelle problemer med at søge om hjælp, ligesom kommunen ud fra en helhedsvurdering af borgeren må bedømme, om borgeren vil kunne foretage anmodningen ved brug af selvbetjeningsløsningen efter modtagelse af hjælp hertil. Særlige forhold kan for eksempel foreligge, hvor der er tale om borgere med særlige handicap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse samt demens, borgere, der mangler digitale kompetencer, visse socialt ud- 14

15 satte borgere, borgere med psykiske lidelser, hjemløse, borgere med sprogvanskeligheder m.v., hvor hjælp eller medbetjening fra kommunens side konkret vurderes ikke at være en egnet løsning. Der vil således kunne være tale om, at der foreligger særlige forhold for nogle af de nævnte borgere, der gør, at borgeren ikke kan anmode om at få indsat den foreslåede markering i CPR ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning. Tilsvarende vil der også være borgere fra de nævnte grupper, der kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning og derfor skal anvende denne. Særlige forhold vil eksempelvis kunne foreligge, hvor en borger er indsat i fængsel eller institutionsanbragt og af den grund ikke har adgang til en computer eller lignende digital platform, hvorfor borgeren ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning. Kommunen vil tillige kunne vurdere, at der foreligger særlige forhold, hvis borgeren har fået stjålet sin pung indeholdende borgerens pas, kørekort og nøglekort, således at borgeren ikke i den konkrete situation kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning i forbindelse med registrering af den foreslåede markering i CPR. Der kan i en sådan situation konkret være behov for en hurtig registrering af den foreslåede markering i CPR som følge af risikoen for misbrug. Hvis borgeren ikke uden en vis forsinkelse kan få udstedt et nyt nøglekort, kan kommunen derfor tilbyde, at borgeren kan anmode på anden måde end digitalt. Udover særlige forhold hos borgeren kan der også helt ekstraordinært forekomme situationer, hvor omstændighederne ved anmodningen eller kommunens forhold gør, at der ikke kan anmodes om indsættelse af markeringen i CPR ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning. Kommunen vil eksempelvis kunne anvise borgeren en anden måde at anmode på, hvis selvbetjeningsløsningen er ude af drift. Der vil i sådanne tilfælde være tale om, at der ud fra en samlet vurdering er klare økonomiske fordele ved at modtage anmeldelsen ikke-digitalt. Kommunerne vil efter persondataloven være forpligtet til at stille en sikker digital selvbetjeningsløsning til rådighed for borgerne. Social- og Indenrigsministeriet vil udvikle en digital selvbetjeningsløsning for anmodning om markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, som kommunerne kan anvende. Løsningen vil være baseret på brug af NemID eller anden form for sikker autentifikation. Løsningen vil indebære, at borgeren nemt og hurtigt kan tilgå løsningen, f.eks. i forbindelse med, at borgeren konstaterer, at borgerens kørekort eller pas er stjålet. Løsningen vil endvidere sikre, at anmodninger om indsættelse af sådanne markeringer i CPR, som indgives korrekt, med det samme registreres i CPR. Der vil således ikke være behov for, at kommunerne udvikler deres egne selvbetjeningsløsninger, men der vil heller ikke være noget til hinder herfor. Til nr. 4 Ved den foreslåede ændring af CPR-lovens 38, stk. 2, fastsættes, at oplysning om eventuel markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, er blandt de standardoplysninger, der i medfør af CPR-lovens 38, stk. 1, af Social- og Indenrigsministeriet kan videregives til private. Efter CPR-lovens 38 kan Social- og Indenrigsministeriet således fra CPR elektronisk videregive oplysninger om en person til private virksomheder, der i forvejen har identificeret vedkommende, og som er berettiget til at behandle oplysningerne efter persondataloven, jf. CPR-lovens 38, stk. 6. Det drejer sig om oplysninger om f.eks. ubeskyttet navn og adresse, eventuel markering af, at den pågældende frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed, jf. 29, stk. 2, eventuel død m.v. Der er tale om de samme oplys- 15

16 ninger, som enhver privat kan få udleveret som en enkeltoplysning fra en kommune fra CPR på en i forvejen identificeret person efter lovens 42, stk. 2. Til nr. 5 Den foreslåede bestemmelse er en konsekvens af, at det foreslås fastsat, at markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, i medfør af lovforslagets 1, nr. 4, er blandt de standardoplysninger, som af Social- og Indenrigsministeriet kan videregives elektronisk til private, som dermed også i medfør af CPR-lovens 38, stk. 2, nr. 10, kan modtage løbende ændringer i registrerede oplysninger herom. Til nr. 6 Ved den foreslåede ændring af CPR-lovens 42, stk. 2, fastsættes, at oplysning om eventuel markering af, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, er blandt de standardoplysninger, der i medfør af CPR-lovens 42, stk. 1, af en kommune kan videregives som enkeltoplysninger til enhver privat. Efter CPR-lovens 42 kan private virksomheder således rette enkeltforespørgsler til kommunerne om en person, som virksomheden i forvejen har identificeret. Det kan være relevant for mindre virksomheder, som ikke ønsker at benytte sig af CPR-services efter 38-39, idet de alene har brug for oplysninger om markering af, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, i ganske få tilfælde. Virksomhederne kan herved i medfør af CPR-lovens 42, stk. 2, få adgang til de samme standardoplysninger, som Social- og Indenrigsministeriet efter 38, stk. 2, kan videregive til private med en berettiget interesse heri om en større afgrænset kreds af personer. Ved forslaget bringes der således overensstemmelse mellem de oplysninger, som Social- og Indenrigsministeriet kan videregive til private om en større afgrænset kreds af personer, og de enkeltoplysninger, som en kommune kan videregive til private. Det drejer sig om oplysninger om f.eks. ubeskyttet navn og adresse, eventuel markering af, at den pågældende frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed, jf. 29, stk. 2, eventuel død m.v. Som en konsekvens af den foreslåede bestemmelse kan private virksomheder endvidere via elektroniske enkeltforespørgsler til CPR efter CPR-lovens 39 få adgang til de samme standardoplysninger, som er omfattet af CPR-lovens 42, stk. 2, herunder de oplysninger om markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, som foreslås indført i medfør af lovforslagets 1, nr. 2. Til nr. 7 Den foreslåede ændring er en konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 2, om indførelse af mulighed for at få indsat en markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn. Det foreslås således fastsat i bilag 1, nr. 10, 1. pkt., til CPR-loven, at eventuel markering heraf er en del af dataindholdet i CPR. Oplysning herom vil således også være tilgængelig i forbindelse med privates anmodning efter persondatalovens 31 om indsigt i de oplysninger, der står registreret om den pågældende i CPR (registerindsigt). 16

17 Tidligere indsatte markeringer i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, bevares historisk i CPR. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Ikrafttrædelsesbestemmelsen indebærer, at det med virkning fra den 1. januar 2017 er muligt for borgere at få registreret den foreslåede markering i CPR, og at det fra samme dato er muligt for virksomheder m.v. at tilgå oplysninger herom fra CPR. Der kan være tale om, at virksomhederne skal tilrette egne it-systemer henholdsvis overveje, hvilke CPR-services virksomhederne skal anvende for mest hensigtsmæssigt at tilgå oplysninger herom fra CPR. Sådanne forhold kan indebære, at en konkret løsning for at tilgå oplysninger om markering i CPR om, at en borger ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, først er fuldt ud implementeret i de enkelte butikker m.v. på et senere tidspunkt end 1. januar Bestemmelsen vedrører lovens territoriale gyldighed. Til 3 CPR-loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de grønlandske forhold tilsiger. CPR-loven er med virkning fra den 1. januar 2007 sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr af 29. november 2006, som ændret ved anordning nr. 449 af 23. maj 2016 og anordning nr. 681 af 6. juni Det foreslås derfor, at ændringen af CPR-loven ved kongelig anordning kan sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. 17

18 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 9. januar 2013, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 622 af 12. juni 2013, lov nr. 311 af 29. marts 2014, 15 i lov nr. 552 af 2. juni 2014 og senest ved 12 i lov nr. 742 af 1. juni 2015, foretages følgende ændringer: 1. Overskriften til kapitel 7 affattes således: Kapitel 7 De registreredes beskyttelse mod videregivelse af oplysninger»kapitel 7 De registreredes beskyttelse mod videregivelse af oplysninger m.v.« Stk I 29 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Enhver, der er fyldt 15 år, har ret til ved henvendelse til sin bopælskommune at få indsat en markering i CPR om, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn med henblik på, at oplysning herom fra CPR kan videregives til offentlige myndigheder og private i overensstemmelse med 31-32, og 42.«Stk , stk. 2 og 4, finder tillige anvendelse ved anmodning om lokalvejviserbeskyttelse efter stk. 1 og markedsføringsbeskyttelse efter stk. 2 og anmodning om op- Stk. 3 bliver herefter stk I 29, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes 18

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. oktober 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Indførelse af ret

Læs mere

Lovforslaget har i samme periode været sendt i høring hos Grønlands Selvstyre.

Lovforslaget har i samme periode været sendt i høring hos Grønlands Selvstyre. Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 L 6 Bilag 1 Offentligt Enhed CPR- Administrationen Sagsbehandler Grete Kongstad Koordineret med Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring af lov om Det

Læs mere

2016/1 BTL 6 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 24. november Betænkning.

2016/1 BTL 6 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 24. november Betænkning. 2016/1 BTL 6 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 24. november 2016 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

2012/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. december Forslag.

2012/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. december Forslag. 2012/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, IT- og CPR., j.nr. 120736 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder Til lovforslag nr. L 198 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Enhed Udkast Sagsbehandler Koordineret med Anordning om ikrafttræden for Grønland af love om ændring af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles Notat Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. november 2012 Udfærdiget af: Ulla Marcus Vedrørende: Overgang til obligatorisk digital ansøgning fra 1. december 2012 Notatet sendes/sendt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng. Økonomi og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Att: Grete Kongstad e-mail: gk@cpr.dk, cc: cpr@cpr.dk 15. januar 2015 Svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget L 55 Bilag 1 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget L 55 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 L 55 Bilag 1 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Koordineret med - Sagsnr. 2016-2453 Doknr. 402073 Dato 29-20-2016 HØRINGSNOTAT OVER forslag til lov om udstedelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder LOV nr 622 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., j.nr. 2012-6235-006 Senere ændringer til forskriften LBK nr 906 af 25/06/2013

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer 2008/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-23-02665 Fremsat

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag fra LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer under 18

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) 1 I lov om ægteskabs

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder LOV nr 742 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2014-5135-019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN Tingvej 31 8543 Hornslet Tlf. 8699 4444 Fax 8699 6644 E-mail: adv@soelgaard-knudsen.dk VÆRGEMÅL Værgemål for børn og unge: For mindreårige er indehaveren af forældemyndigheden værge. Er der fælles forældremyndighed,

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde 22. november 2016 FM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Offentlig Digital Post er betegnelsen for den af Naalakkersuisut

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende 2012/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen Fremsat den 13. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 18 af 10/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2014-154 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: ()

Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: () Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: () Registerindsigt Forklaring til Registerindsigt findes nederst på siden. Du kan klikke på Dette er afslutningen på Registerindsigt Udskrevet d. 23/11/2015 kl.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1097. Bekendtgørelse af børneloven Herved bekendtgøres børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 2014, med de ændringer,

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister 2013/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-14841 Fremsat den 30. april 2014 af økonomi- og

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister J.nr. 2017-202 Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse) I lov om Det Centrale Personregister, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1887 Fremsat den 31. oktober

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Udkast. Resume af anordning om ikrafttræden af love om ændring af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) 1. Indledning

Udkast. Resume af anordning om ikrafttræden af love om ændring af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) 1. Indledning Enhed Sagsbehandler Koordineret med Udkast Resume af anordning om ikrafttræden af love om ændring af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) Sagsnr. 2014-14466 Doknr. 143112 Dato 12-06-2014 1. Indledning

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere