Visitation og behandling af sædelighedskriminelle - en forløbsundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visitation og behandling af sædelighedskriminelle - en forløbsundersøgelse"

Transkript

1 Sagsnr. edoc 7634 Visitation og behandling af sædelighedskriminelle - en forløbsundersøgelse 1. Indledning Danmark indførte i 1997 en forsøgsordning med sexologisk/psykiatrisk behandling af visse sædelighedskriminelle. Resumerende omfattede ordningen to hovedgrupper. Den første gruppe bestod af personer, som blev dømt for ikke-voldelig sædelighedskriminalitet, f.eks. incest og pædofili, og som var motiverede for og som af et visitationsudvalg fandtes egnede til sexologisk/psykiatrisk behandling. Den anden gruppe omfattede personer, der for sædelighedskriminalitet var idømt ubetingede frihedsstraffe af op til ca. fire års varighed, og som ikke var indeholdt i den første gruppe. Denne anden gruppe indledte afsoningen på en særlig visitationsafdeling på Anstalten ved Herstedvester med det formål dels at motivere de dømte for behandling, dels at vurdere hvorvidt de pågældende også var egnede og motiverede for behandling. Forsøgsordningen blev permanentgjort ved årsskiftet 2000/2001. Henvisningskriterierne til Anstalten ved Herstedvester er i 2005 ændret, men overordnet gælder, at tilbuddet om behandling fortsat gives til de to forannævnte grupper. Kriterierne for visitation til behandling samt behandlingens indhold er overordnet ens for de to grupper, hvorfor sexologisk/psykiatrisk behandling af sædelighedskriminelle i det følgende vil blive samlet under betegnelsen behandlingsordningen. Behandlingen af sædelighedskriminelle har helt fra starten været varetaget af Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center, Rigshospitalet, Retspsykiatrisk afdeling, Middelfart i samarbejde med Psykoterapeutisk afdeling, Odense Universitetshospital, Retspsykiatrisk afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov samt Anstalten ved Herstedvester. Disse fire institutioner varetager fortsat visitation og behandling af sædelighedskriminelle. Det har fra starten været ønsket, at et forskningsprojekt blev tilknyttet behandlingsordningen. Overlæge, dr.med. Jens Lund, dengang Risskov, udarbejdede i samarbejde med de fire ovennævnte institutioner en forskningsrapport, som blev afleveret til Direktoratet for Kriminalforsorgen marts Undersøgelsen konkluderede, at der ikke kunne påvises nogen sikker effekt, for så vidt angik recidiv til sædelighedskriminalitet, af den givne behandling, men de behandlede havde et lille, men statistisk signifikant mindre recidiv til andre former for kriminalitet. Observationsperioden var imidlertid kort, og det antal personer, der indgik i undersøgelsen, var begrænset, hvorfor konklu-

2 sionerne er behæftede med usikkerhed. Forskningsrapporten gav imidlertid anledning til visse justeringer af såvel visitation som behandling. Der er nu gået godt ti år efter, at behandlingsordningen blev sat i værk, og der er således nu en tilstrækkelig lang observationsperiode til at vurdere effekten af behandlingen. Det første materiale omfattede i alt 622 personer, som blev henvist til behandlingsordningen i perioden til samt en kontrolgruppe bestående af 610 personer, der i perioden 1994 til 1996 blev dømt for sædelighedskriminalitet. Dette materiale bliver analyseret af overlæge, dr.med. Jens Lund og medarbejdere, som udarbejdede rapporten i Materialet indgår således ikke i dette projekt. Internationale undersøgelser viser, at det er svært entydigt at opgøre effekten af behandling, idet gruppen af sædelighedskriminelle udgør en meget heterogen gruppe med store variationer i recidiv. Metaanalyser viser, at behandling kan reducere gruppens samlede recidiv til ny sædelighedskriminalitet fra omkring 17% til omkring 12%. Det skal bemærkes, at det er fundet etisk uforsvarligt at lave en egentlig randomiseret undersøgelse til vurdering af behandlingseffekt, idet det er fundet uetisk at forholde personer behandling. Formålet med dette projekt er overordnet at undersøge visitationspraksis samt effekt af sexologisk/psykiatrisk behandling af sædelighedskriminelle. 2. Deltagere Projektet gennemføres som en multicenterundersøgelse med deltagelse af de fire institutioner, som varetager visitation og behandling af sædelighedskriminelle, dvs. Sexologisk Klinik, Rigshospitalet, København (overlæge Ellids Kristensen), Retspsykiatrisk afdeling, Middelfart/Psykoterapeutisk afdeling, Odense Universitetshospital (led. overlæge Peter Fristed og prof., dr.med. Thorkil Sørensen), Retspsykiatrisk afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov (led. overlæge Trine Arngrim) samt Anstalten ved Herstedvester (adm. overlæge, ph.d. Birgit Jessen-Petersen). Led. overlæge ved Retspsykiatrisk Klinik i København samt psykiatrisk konsulent i Direktoratet for Kriminalforsorgen Peter Kramp er projektleder og klinisk ansvarlig over for myndigheder. Der tilknyttes statistisk konsulent (lektor, cand.stat. Gorm Gabrielsen, Center for Statistik, CBS) til projektet. 3. Datamaterialet og undersøgelsesprocedure Projektet ombefatter to relaterede delundersøgelser, 1: Visitationspraksis (herefter kaldet visitationsundersøgelsen), 2: Behandlingseffekt (herefter kaldet effektundersøgelsen). 2

3 1: Visitationsundersøgelsen. Denne delundersøgelse omfatter registrering af den (på det tidspunkt) påsigtede sædelighedskriminalitet samt registrering af eventuel anden kriminalitet (alene hovedforhold), dertil oplysninger om de forurettede, sociale forhold samt registrering af en række personlighedstræk, således som disse kan vurderes på basis af det skriftlige materiale, der foreligger for visitationsudvalget. Anstalten ved Herstedvester visiterer personer, som er dømt, og anstalten har derfor yderligere mulighed for klinisk observation af de indsatte. Hertil registreres eventuel psykiatrisk diagnose (efter ICD-10), sexologisk diagnose, eventuelt misbrug samt visitationsudvalgets (eller Anstalten ved Herstedvesters) indstilling. 2: Effektundersøgelsen. Det skal indledningsvis bemærkes, at om end de fire institutioner overordnet anvender de samme behandlingsstrategier, kan der være mindre forskelle mellem de forskellige institutioner, hvad angår de behandlingsformer, der konkret anvendes. Alle fire institutioner udfylder et registreringsskema for hver person, der indgår i behandlingsordningen, når den pågældende starter behandling, med oplysninger om domsdato, hvor behandlingen gennemføres, og om den dømte afsoner en frihedsstraf eller er på fri fod, eventuelt med ophold på en af kriminalforsorgens pensioner (bilag 1). Herefter udfyldes hver sjette måned et registreringsskema med oplysninger om, hvor hyppigt den dømte har været set, hvem der varetager behandlingen, hvilke former for behandling der ydes, samt et skøn over behandlingens effekt vurderet ved hjælp af en række items, der omfatter f.eks. behandlingsmotivation, empati, erkendelse af egne seksuelle vanskeligheder mv. Registreringen fortsætter, indtil behandlingen afsluttes, enten af den dømte selv, eller af den behandlingsansvarlige afdeling eller fordi vilkåret om behandling ophører. 3: Den samlede undersøgelse. Det er indlysende, at delprojekterne 1 og 2 kan sammenkobles, således at det f.eks. bliver muligt at vurdere, hvilke faktorer f.eks. kriminalitetens art, sociale forhold eller personlighedstræk der har betydning for behandlingsresultaterne. Det vil endvidere være muligt at vurdere, hvorvidt der er grupper blandt de sædelighedskriminelle, der profiterer mere af en form for behandling end af en anden form for behandling. Disse to projekter gennemføres som en blanding af en retrospektiv og prospektiv undersøgelse med start 1. januar På basis af journalmateriale mv. udfylder hvert af de tre visitationsudvalg et registreringsskema (bilag 2a og 2b (tillægsskema) med ledsagende manual, 2c), for alle de personer, der har været behandlet i visitationsudvalgene indtil 30. juni Fra 1. juli 2008 udfylder visitationsudvalgene løbende registreringsskemaer vedrørende sager, der behandles i udvalgene. Registreringen fortsætter frem til udgangen af Anstalten ved Herstedvester udfylder ligeledes regi- 3

4 streringsskemaer (bilag 3a og 3b (tillægsskema) med ledsagende manual, 3c)) vedrørende personer, som har været og vil blive visiteret i anstalten i den samme periode. På samme måde udfylder de fire institutioner registreringsskemaer vedrørende behandlingen ( effektundersøgelsen ) hver sjette måned, for alle, som efter 1. januar 2006 er taget i behandling, og skemaerne udfyldes løbende frem til udgangen af (bilag 4a med ledsagende manual, 4b). Alle personer, der indgår i undersøgelsen, registreres med CPR-nummer, således at det er muligt at sammenkoble visitationsundersøgelsen og effektundersøgelsen, ligesom det ved hjælp af CPR-nummeret vil være muligt at efterse de pågældende i f.eks. kriminalregistret med henblik på undersøgelse af kriminelt recidiv. Alle registreringsskemaer indsendes til Retspsykiatrisk Klinik, som bl.a. påser, at de halvårlige statusskemaer vedrørende effektundersøgelsen indsendes. Kriminalforsorgens klientsystem, som Statistikenheden, Direktoratet for Kriminalforsorgen, har ansvaret for, indeholder CPR-numre på alle personer, der er i kontakt med kriminalforsorgen og således også alle, som indgår i behandlingsordningen. Retspsykiatrisk Klinik sikrer, ved fremsendelse af CPR-numre til Statistikenheden, at materialet bliver fuldstændigt. Projektet gennemføres som et privat forskningsprojekt. Forskergruppen kan imidlertid have behov for rådgivning fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, f.eks. vedrørende juridiske forhold eller forhold vedrørende den tilsynsmæssige virksomhed. Forskergruppen er imidlertid uafhængig af Direktoratet for Kriminalforsorgen, og det er alene forskergruppens ansvar at udarbejde rapporter, videnskabelige artikler mv. 4. Tidsplan Som anført fortsætter undersøgelsen frem til udgangen af Datamaterialet skal herefter indtastes, og de første tabeller (marginaltabeller) udarbejdes, hvilket skønsmæssigt vil tage tre måneder. Herefter følger det egentlige analysearbejde med udarbejdelse af rapport (se nedenfor) og videnskabelige artikler. Under forudsætning af, at der kan fremskaffes økonomiske midler til, at såvel den statistiske konsulent som en eller flere klinikere kan frikøbes til fuldtids at beskæftige sig med projektet, burde de første resultater (rapport og indsendte artikler) kunne foreligge i løbet af efteråret Statistik Ved afslutningen af undersøgelsesperioden indtastes alle registreringsskemaer på edb. Materialet indtastes to gange med henblik på at opdage indtastningsfejl. CPR-numme- 4

5 ret erstattes med et løbenummer, og nøglen mellem løbenummer og CPR-nummer opbevares på Retspsykiatrisk Klinik. Visitationsundersøgelsen analyseres først med deskriptive metoder. Desuden har det interesse at kunne følge og beskrive en persons flow gennem visitationssystemet, hvilket kan gøres ved at beregne overgangssandsynlighederne mellem forskellige visitationsenheder, tilstande, som funktion af forskellige baggrundsvariable, f.eks. sociale forhold, psykiatriske diagnoser og lignende samt tilstandstider. Effektundersøgelsen analyseres som generaliseret lineær model, hvis der vælges diskret respons, f.eks. afbrudt behandling eller recidiv ja/nej. Som forklarende variable anvendes dels personvariable, aktuel kriminalitet, tidligere kriminel karriere, psykiatriske diagnoser, misbrugsdiagnoser, behandlingsformer og dels personens flow (tilstande og tilstandstider) gennem visitations- og behandlingssystemet samt yderligere ventetider til eventuel recidiv. Vælges der i effektundersøgelsen kontinuert respons, fx. ventetid til recidiv, kan der analyseres som generel lineær model med baggrundsvariable som nævnt. Derudover synes det naturligt at analysere ventetiden til recidiv (eller afbrudt behandling) som en overlevelsesmodel med censorering, dvs. intet recidiv, hvor baggrundsvariable er som tidligere nævnt. 6. Datasikkerhed Forskningsprojektet anmeldes som et privat forskningsprojekt til Datatilsynet. Når Datatilsynets tilladelse til at gennemføre projektet foreligger, vil alle sikkerhedskrav, som opstilles af Datatilsynet, blive fulgt. Ved undersøgelsen registreres som anført CPR-numre på de personer, der indgår. CPR-nummeret anvendes ikke i dette projekt, bortset fra at det indeholder information om køn og alder. Hver sag tildeles et løbenummer, og CPR-nummer og løbenummer adskilles, således at CPR-nummeret ikke fremgår af datasættet. Nøglen mellem CPR-nummer og løbenummer opbevares på Retspsykiatrisk Klinik. Baggrunden for at registrere CPR-nummeret er dels, at det herved bliver muligt at sammenkoble visitationsundersøgelsen og effektundersøgelsen, dels via kriminalregistret at undersøge kriminelt recidiv såvel til sædelighedskriminalitet som til anden form for kriminalitet. Denne efterfølgende recidivundersøgelse er et selvstændigt projekt, der vil blive anmeldt til Datatilsynet efter ansøgning til kriminalregistret om adgang til registrets data. 5

6 7. Etik Undersøgelsen er en anonym registerundersøgelse (om end CPR-nummeret registreres, se under punkt 7, datasikkerhed), som baserer sig på journalmateriale. Der vil ikke blive rettet henvendelse til de personer, hvis data indgår i undersøgelsen. Alle data vil blive behandlet statistisk, og resultaterne vil fremgå i form af kurver og tabeller. Det vil således ikke være muligt at identificere enkeltpersoner. Det er dog muligt, at karakteristiske eller særlige problemstillinger vil blive belyst i form af kliniske vignetter, men i så fald vil disse vignetter være anonymiseret i en sådan grad, at det vil være umuligt at genkende enkeltpersoner. Forskningsprojektet er en registerundersøgelse, hvorfor den i henhold til gældende lovgivning ikke skal forelægges for Det Videnskabsetiske Komitesystem. 8. Økonomi Registreringsskemaerne for såvel visitationsundersøgelsen som effektundersøgelsen udfyldes som led i det almindelige kliniske arbejde. Den statistiske analyse af materialet skønnes at ville vare seks måneder. Udarbejdelse af rapport vedrørende undersøgelsens resultater samt udarbejdelse af videnskabelige artikler vedrørende hovedfundene skønnes at vare ni måneder for en person, men denne tidsperiode vil eventuelt kunne afkortes ved at flere arbejder med projektet. Hertil kommer indtastning, sekretærbistand mv. Budgetoverslag: Indtastning... kr Statistisk bearbejdning... kr Udarbejdelse af rapport, af videnskabelige artikler mv.... kr Sekretærbistand mv.... kr I alt... kr Der vil blive søgt økonomisk støtte til projektets gennemførelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet, fonde mv. 9. Publikationer Datamaterialet vil også i internationale sammenhænge blive et af de største, hvad angår visitation og behandling af sædelighedskriminelle. Forskergruppen antager, at Direktoratet for Kriminalforsorgen vil yde omfattende økonomisk støtte til projektet, og forskergruppen antager derfor også, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ønsker at modtage en rapport med undersøgelsens hovedresultater. Peter Kramp og Gorm Gabrielsen er ansvarlige for udarbejdelsen af denne rapport, eventuelt i samarbejde med 6

7 andre deltagere i projektet. Direktoratet for Kriminalforsorgen har herefter tre måneder til at informere ministeren, overveje om rapporten skal offentliggøres mv. Forskergruppen publicerer ikke data fra projektet i disse tre måneder, men kan dog efter aftale med Direktoratet for Kriminalforsorgen f.eks. informere om undersøgelsens resultater ved møder mv. Efter udløbet af de tre måneder kan gruppen frit publicere resultater for undersøgelsen. Undersøgelsens resultater vil blive søgt publiceret i internationale tidsskrifter med peer review. Deltagere i undersøgelsen, jf. pkt. 2, er medforfattere på publikationer, der omfatter hele datamaterialet, under forudsætning af aktiv deltagelse i udarbejdelse af publikationen. En deltager, jf. pkt. 2, kan lade sig erstatte af en anden aktiv deltager fra samme institution. Institutioner, der ikke deltager i udarbejdelsen af en konkret publikation, takkes i publikationen. Førsteforfatter er den af deltagerne, som udarbejder artikeludkast mv. Alle de deltagende institutioner har adgang til det samlede datamateriale, hvor medarbejdere ved de institutioner, der har deltaget i undersøgelsen, kan anvende materialet til videnskabelige publikationer (som anført med de øvrige deltagere som medforfattere). Hver af de deltagende institutioner kan selv anvende det datamateriale, institutionen har indsendt, til egne publikationer, uden at deltagerne fra de øvrige institutioner er medforfattere. I det omfang en enkelt institution anvender eget materiale med statistiske analyser udført af lektor, cand.stat. Gorm Gabrielsen, er denne medforfatter. 10. Afslutning Som anført vil det datamateriale, der indsamles ved denne undersøgelse, også i internationalt perspektiv være bemærkelsesværdigt, dels pga. sit omfang, dels pga. af undersøgelsens varighed. Undersøgelsen baserer sig på en kombination af registerdata, f.eks. registreret kriminalitet, og kliniske data vedrørende behandlingen af den enkelte sædelighedskriminelle. Kombinationen af disse to datasæt giver mulighed for detaljerede analyser af f.eks. ligheder og forskelle mellem persongrupper, som er dømt for forskellige former for sædelighedskriminalitet, effekt af forskellige behandlingsmæssige interventioner set i relation til forskellige typer af sædelighedsforbrydelser og ikke mindst en overordnet analyse af, hvilke persongrupper, der drager nytte af behandlingen, f.eks. vurderet på grundlag af recidiv til sædelighedskriminalitet. Samlet vil undersøgelsen således tilvejebringe væsentlig og omfattende ny viden om grundlæggende problemfelter vedrørende sædelighedskriminalitet, og resultaterne vil være såvel teoretisk interessante som praktisk anvendelige PK/CO 7

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322 Personer, der er dømt for incest eller anden form for seksualkriminalitet har i visse tilfælde mulighed for at få behandling i stedet for at komme i fængsel. I denne folder kan du læse, hvad denne behandlingsordning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Grønlandsudvalget 2012-13 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor:

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Slutrapport. Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser

Slutrapport. Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser 1 Slutrapport Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser (Lov nr. 274 af 15. april 1997 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen 11.03.2014 Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevaluering 2009 Disposition Design, resultater og fortolkning Effektevaluering

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Februar 2018 Disse retningslinjer gælder interne opgaver og

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

En undersøgelse af behandlingsordningen. Delrapport 1, Visitationsundersøgelsen. Bilag 5 Marginalfordelinger for AVH

En undersøgelse af behandlingsordningen. Delrapport 1, Visitationsundersøgelsen. Bilag 5 Marginalfordelinger for AVH En undersøgelse af behandlingsordningen. Delrapport 1, Visitationsundersøgelsen Bilag 5 Marginalfordelinger for AVH 1 Alder i 2007 alder_2007 Frequency Cumulative 16 2,7,7,7 17 2,7,7 1,4 18 1,3,3 1,7 19

Læs mere

Effektevalueringer af ungdomssanktionen

Effektevalueringer af ungdomssanktionen Effektevalueringer af ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2014 Disposition Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevalueringer Hvordan måler man

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile 2011/1 BSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. november 2011 af Peter Skaarup (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis

Læs mere

Behandling af sædelighedskriminelle i Anstalten ved Herstedvester

Behandling af sædelighedskriminelle i Anstalten ved Herstedvester Februar 2006 Behandling af sædelighedskriminelle i Anstalten ved Herstedvester Afdelingsleder, cand.psych. Steen Mollerup, Anstalten ved Herstedvester Lektor, cand.stat. Gorm Gabrielsen, Center for Statistik,

Læs mere

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Akkrediteringstillæg for afdeling KL ved Statsfængslet Møgelkær... 2 Introduktion:... 2 Kriterium

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU Bemærk: Der henvises til vejledningen ved udfyldelsen af nedenstående anmeldelsesskema. 1. Dataansvarlig myndighed Myndighedens navn:

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Evalueringsrapport om forsøgsordningen vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser

Evalueringsrapport om forsøgsordningen vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser Evalueringsrapport om forsøgsordningen vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser (Lov nr. 274 af 15. april 1997 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Sammenfatning af publikation fra Delrapport fra Faxe Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Omkostningsanalyse Anne Sophie Oxholm Jakob Kjellberg Juni 2012 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

Behandlingsordningen Visitationsundersøgelsen, visitationsudvalg MANUAL

Behandlingsordningen Visitationsundersøgelsen, visitationsudvalg MANUAL Behandlingsordningen Visitationsundersøgelsen, visitationsudvalg MANUAL Der udfyldes et skema for alle sager, der behandles i visitationsudvalget. Alle items skal registreres i overensstemmelse med denne

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR)

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Arbejdet med at samle alle danske børnecancerpatienter i Dansk Børnecancer Register (DBCR) blev påbegyndt 1/9 2004 ved stud. med. Agnethe Vale Nielsen (under

Læs mere

Kursus i forskningsmetodologi - blok 8

Kursus i forskningsmetodologi - blok 8 1 Kursus i forskningsmetodologi - blok 8 Projektplanlægning og -gennemførelse - supplerende noter ved KOK Den bedste forudsætning for at få gennemført et projekt er, at planlægningen er i orden. God planlægning

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky Forskningsrapport nr. 31 Alkoholvaner blandt kriminalforsorgens klientel. En undersøgelse af alkoholforbrug og -misbrug, behandlingsmotivation, behandlingsbehov mv. blandt indsatte i fængsler og klienter

Læs mere

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Tlf.: 8728 5003 NOTAT Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Version 4.01, d. 25.09.15. Retningslinjerne for forskningsadgang er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 11. juli 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Thode

Læs mere

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 22 Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Er hjemmebehandling/mobilteam et fornuftigt alternativ til indlæggelse for patienter med depressioner

Læs mere

7. Oktober Datatilsynet og forskningsregistrering

7. Oktober Datatilsynet og forskningsregistrering 7. Oktober 2015 Datatilsynet og forskningsregistrering Forskningsregistrering Rådgivning omkring datasikkerhed i forbindelse med forskningsdata Forskningsregistrering til regionens paraplyanmeldelse Registrering

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING

VEJLEDNING I ANSØGNING VEJLEDNING I ANSØGNING OM DATA OG FORSKNINGSSAMARBEJDE GÆLDENDE FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING 2015 2020 Udarbejdet af Forskningsudvalget for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Protokolresumé: Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Forsøgsansvarlig: Forsøgskoordinerende: Klinisk ansvarlig: Biostatistiker: Ann

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR Udviklingsenheden SPIR BOSTEDSANALYSE UNDERSØGELSE AF INDLÆGGELSER FRA KOMMUNALE OG PRIVATE BOSTEDER SAMT OPGANGSFÆLLESSKABER I SEKS KOMMUNER I PSYKIATRIEN VEST INDHOLD Undersøgelsens formål er at skaffe

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 54 Offentligt. AFSONING I HJEMMET En effektevaluering af fodlænkeordningen

Retsudvalget REU alm. del Bilag 54 Offentligt. AFSONING I HJEMMET En effektevaluering af fodlænkeordningen Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 54 Offentligt AFSONING I HJEMMET En effektevaluering af fodlænkeordningen Af Tanja Tambour Jørgensen Justitsministeriets Forskningskontor September 2011 1. Indledning...

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER I

KLINISKE RETNINGSLINIER I KLINISKE RETNINGSLINIER for henvisning og visitation til Arresødal Hospice juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef I ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Version 3 RETNINGSLINJER for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Holbergsgade 6 DK-1057 København K Tel +45

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Tidligere undersøgelser

Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Tidligere undersøgelser Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Kasper Møller Hansen og Yosef Bhatti Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 10. august 2009 En vigtig parameter

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Nichlas Permin Berger Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Sammenfatning af speciale AKF-notatet Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen kan downloades

Læs mere

Bilag 23. Beslutningsgrundlag: Spiseforstyrrelser. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 23. Beslutningsgrundlag: Spiseforstyrrelser. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 23 Beslutningsgrundlag: Spiseforstyrrelser Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets relevans. Hvordan og af hvem

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Behandlingsteam. Transseksualitet

Behandlingsteam. Transseksualitet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 189 Bilag 3 Offentligt Sexologisk Klinik Behandling i Danmark af personer med transseksuelle symptomer. Annamaria Giraldi, Overlæge, Ph.d Jørgen Bech-Jessen,

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne udføre

Læs mere

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER Skabelonen er udarbejdet af: Center for Kliniske retningslinjer april 2009 Anbefalet af centrets Videnskabelige Råd, den: 5. maj 2009

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 294/2016 A (advokat Claus Bonnez, beskikket) mod Direktoratet for Kriminalforsorgen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

Resocialisering. Anette Storgaard Lektor, lic. jur. Aarhus Universitet

Resocialisering. Anette Storgaard Lektor, lic. jur. Aarhus Universitet Resocialisering Anette Storgaard Lektor, lic. jur. Aarhus Universitet Prøveløsladelse den korte version Hovedregel: løsladelse fra fængsel efter afsoning af 2/3 af dommens længde. Kan kun finde sted hvis

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Studieguide for speciale (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Gældende pr. 1. oktober 2015 Indhold Forudsætninger... 3 Omfang... 3 Modulets/fagets og

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle Til beslutningsforslag nr. B 111 Folketinget 2006-07 Beretning afgivet af Retsudvalget den 00. september 2007 1. udkast Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard. Sagsnr

Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard. Sagsnr Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard 28-03-2008 Sagsnr. 2007-97660 Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk, Anette.Laigaard@sof.kk.dk og SOF_Tilsyn@sof.kk.dk

Læs mere

Ungdomssanktionen. En effektevaluering

Ungdomssanktionen. En effektevaluering en En effektevaluering SUSANNE CLAUSEN & BRITTA KYVSGAARD JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR FEBRUAR 2009 . Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 2.. Tidligere undersøgelser om ungdomssanktionen og lovændringer...6

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen D AT O 19. j uni 201 3 JO UR NA L NR. RA-20 11-12 0-0 03 0 F R ED ER I KS HO LM S K AN AL 16 122 0 KØ BE N HA VN K TE LEF O N 7 2 6 8 90 0 0 F A X 72

Læs mere

Journalnummer:

Journalnummer: Blankettype: Offentlig forvaltning Journalnummer: 2001-52-1157 Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning. Bemærk! Hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet, vil de oplysninger,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere

Vejledning om forskning på afdøde

Vejledning om forskning på afdøde Sagsnr. 1602385 Dok.nr. 248371 Holbergsgade 6 1057 København K Vejledning om forskning på afdøde T: +45 72 26 93 70 M: kontakt@nvk.dk W: www.nvk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Forskning i

Læs mere

Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre

Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre Februar 2007 Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik, Forskerserviceenheden Islands Brygge 67 2300 Kbh.

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere