Degn H. M. Toftes breve til Fr. Graae

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Degn H. M. Toftes breve til Fr. Graae"

Transkript

1 d. Degn H. M. Toftes breve til Fr. Graae og Vilh. Munck 1865 Meddelt ved Jens Munck Nordentoft. I Tilslutning til den af Pastor H. F. Petersen offentliggjorte Brevsamling i Sønderjyske årbøger 1957, s , gengives ne denfor nogle Breve, der baade fra Formens og Indholdets Side naturligt slutter sig til de nævnte. Brevene, der som de øvrige er stilet til Pastor Graae og min Morfader, Pastor Vilh. Munck, er af ukendte Grunde ikke kom met med i Afskriften i den regenburgske Samling, men er blevet opbevaret i Slægten. Tooghalvfems Aar efter deres Affattelse forelaa de ejendommeligt nok renskrevne og trykfærdige, da Pastor H. F. Petersens Samling fremkom paa Tryk. Gengivelsens Form følger Pastor H. F. Petersens Retnings linier. Om Baggrunden for Brevenes Tilblivelse og om deres Op havsmand, den utrættelige Tofte, behøver intet at føjes til det af H. F. Petersen anførte. Maaske kan der dog være Grund til atter at gøre opmærksom paa, at det drejer sig om det ogsaa fra senere Tider velkendte Fænomen»illegale Breve«: Tofte tilslø rer sin Identitet, omtaler sig selv i tredie Person, kalder sig»per Degn«o.s.v. Dette Forhold, som er en absolut Betingelse for Forstaaelsen, giver i Meddelerens Øjne Brevene en Charme mere. En Tak til Dommer F. Juhl for værdifuld Hj æ l p ved Tydningen. 28. Septbr Kj. M. og Gr.! Volquards1) skulde for en 14 Dage siden besøge en Fange i Amtsfængselet, Fangen var udstyret med slesvig-holst[enske] Baand over Vesten, og Hunde- *) se H. F. Petersen (HFP) Sønderjyske årbøger 1957, s. 56, note 45.

2 JENS MUNCK NORDENTOFT teg[n]et, altsaa af hans Folk. Hvad de talte sammen, melder Historien ikke; men Volquards udtrykte sin Entriistung [Har me] over, at en saadan Mand var sat i Fængsel, han havde tjent sin Orden i forrige Krig, og i denne havde han været Veiviser for Prøiserne, han maatte ud af Fængselet. V. gik til Herreds fogeden derom, men det hjalp dog ikke; Manden fik sine 6 Gan ge 5 Dages Vand og Brød, det var for Utugt. V. sendte igaar sin Kirkefoged Hansen ned til mig med en Liste over 80 Børn, som vi havde i vor Skole af hans Sogn. Blot Børnenes Navne stode derpaa, ingen nærmere Betegnelse. 'Kirkefogden havde skullet gaae omkring og faae opskrevet, hvem af Forældrene, der vare dansktalende oder doch iiberwiegend dänischredend [eller dog overvejende dansktalende]. Kirkefogeden kunde ikke finde Børnene og kunde ikke godt bestemme, om de vare danskt eller ei. [Danskhedens Skjæbne er saamænd i gode Hænder, kan man see deraf!] Kirkef[ogeden] maatte gaae til V[olquards] med uforrettet Sag. Geh' dann zu Her[r]n Tofte, er soli es Ihnen sagen! [saa gaa til Hr. T., han skal sige Dem det]. Han kom, fik til Svar: Jeg taler Dansk med alle Forældrene; Foræl drene tale alle Dansk med mig; med Børnene taler jeg Dansk, Børnene tale Dansk med mig; altsaa ere de alle danske. Peters2) har Hovedprotocollen for Skolen, og derfor kan jeg ikke vedføie Forældrenes Navne. Det smagte mig at give V. dette Svar; hvad han har sagt dertil, vides ikke, faaer vel snart Svar el [ler] Stevning. Ligesaa gik det med Pastor Birkenstädt i Nic[olaj], han sendte ogsaa sin Kirkefoged i samme Ærinde ined 82 Børn, han fik samme Svar, hvorover Kirkef [ogeden], der er dansks [indet], morede sig meget. Maaskee kan Svaret gjøre sin Virkning paa B[irkenstädt], der jo nylig er kommen og vel nærmest neutral. Saadan gaaer det, ikke en Dag i Ro; nu sendte jeg en Klage afsted over, at vi ingen Gage havde faaet i % Aar. Manddjævlen3) har jo sagt os, at ikke en Fod Jord skal blive aftraadt til Danmark,der for opkastes der Skandser paa Als, han er en allerhelvedes Karl, *) HFP, s. 24 (»Provst Peters... kaldes almindelig Slagteren«) >) General E. v. Manteuffel, se HFP, S. 59, Note 47. (Deputation til Djævelen, S. 63). 278

3 DEGN H. M. TOl-TES BREVE han. Tydskerne rykkede den 22[.] ud af vor nedlagte Skolestue i Graven uden at sige Farvel, straks flyttede vi en Klasse derind uden Forlov; det er da prøisisk nok, men vi gaae ogsaa i Skole hos dem. V[olquards] ytrede til vor tilkfommende] Præst (der dog vel egentl[ig] er en Stakkel), at man nu ligesom i 50 ikke kunde vide sig sikker i sit»amt«[embede], damals war es Die Dänen, jetzt die Preussen o.s.v. [dengang var det Danskerne, nu Prøjserne]. Alle Folk vente Krig her, Prøiserne med, og de fra Rhinprovindserne sige, at faae de Krig med Franskmændeen, gaae de strax over til dem, det er Sæden Prøiserne saaede i Slesvig. Hilsen til Dem og Deres. Jeg har en hel Bunke Enke papirer igjen. P. F. d. 27. N[ov] Kj. M. Har ikke talt med Nogen om Biblfiothek]; jeg er af den Mening, at spredt Fægtning er den bedste. Et stort Rum maa tages for paa een Gang. Spredt Fægt ning. Tænk Dem et Bondehuus uden Bøger (hvormange have Bøger?) og saa faae flere danske Bøger, gjør dette ikke paa een Gang Huset dansk? Udmal dette lidt videre! I Store Jørl har jeg Lorenzen, han har prægtigt Plads til et lidet Bibl[iothek]; jeg skal nok finde flere Steder. Syd paa, det er mit Løsen! Han ved By maa jeg ogsaa have fat paa, der har jeg et Par gode Mænd. En Gnist kan blive en Ild; men med Guds Hjælp kun, uden ham arbeide Bygmestrene forgjeves. Forresten er min Tanke den, at de Gamle, lidt ældre end jeg, hvis de ere tydske, maae de gjerne sove ind i Fred for mig, derimod maa der arbejdes paa de Yngre, der have lært Dansk, de maae ikke glemme deres Lærdom, til dem skulle Bøgerne være. Kunde der bare tilveie- Lringes illustrerede Bøger, de udøve Tiltrækning ved Billederne; ved ill[ustrerede] Børnebøger kom Børnene ogsaa med. Man føler overhovedet godt, hvorfra Vinden blæser, naar der kommer Saadant ind i Huset, det er en Hilsen for Mange fra Landet, der er forsvundet, for Andre er det det samme, som man vilde sige: de vente at komme igjen Haabet livner op. Det er nu mine

4 JENS MUNCK NORDENTOFT Tanker, og GI. Mynt4) skal have mange Tak for det Tilsendte. Meget var godt, Alt skal blive brugt. Hils ham, den kjære Ven, og lad ham læse dette. Sang [bøgerne] vare kjærkomne, men Maaren stjæler ikke i sin egen Gaard, og derfor spredes disse tildeels udenfor æ Stai [Byen], Kunde saameget naaes, saa var det min Tanke at faae et ordentl[igt] lille Bibl[iothek] istand for d[anske] Sk[illinger], privat skal det være, det maa heller ikke sees, for saa kommer man efter det. Ungdommen skal pleies, for den lever længst. Vi ere ikke helt uden danske Bø ger her: Kongens Klubs Bibl[iothek] er til Borgerforeningens Raadighed, dens Eiendom, benyttes godt. Hver dansk Familie her har d[an]sk[e] Bøger. Mit fordums Privatbibliothek er nu i Snedker Lassens Eie i Steeden, benyttes godt, tæller 966 Bind. Katalog medfølger. Kommer der passende Bøger, saa skal og maa han støttes. Om han faar BøgTerne] nominelt el [ler] reelt til Eie er næsten ligegyldigt; men hvorfor ikke det Første? Han er dansk, hun er d[an]sk, Ungerne ligesaa. Det er min Me ning, at der er Pladsen for Bibl[iotheket]. Send en heel Deel ill[ustrerede] Ting. Kunde der blive en Flok Ingemanns Rom [aner] og Andersens Ev[entyr] til at sende ud paa Landet, saa skeer min Villie. Ingfemann] er bedst. Bogpakker, der ikke bringe forbudte Bøger, er der ingen Fare ved at sende. Jeg har nu fundet en god Vei for disse Ting. De sendes frit til Hr. Kapitain Kolster, Dampskibet Vidar, i Aarhuus. Adr. Rasmus Peter sen. Brev sendes med til ham om at besørge dem til Gjæstg[iver] Th. Andresen.5) Adressebrev medfølger til Th. A. og siges: til T. (Tofte). Saadan er vi Trees Aftale. Fra Aarh[us] frit hertil. Godt skuldret! saalænge Skibet gaaer, men derom bringer Avi serne jo Efterretning. Forstaaer De det! Om Indtrykket o.s.v. kan De faae Underretning hos Gr[aae], han har hele Svaret; tak ker meget for Deres Raad, er fulgt, som De vil see. Klassisk Tydsk, vil De faae at see. I overmorgen6) begyndes med Degne ansigt fra Kirken, saa, om Gud vil, Ræveansigt eller et enfoldigt 4) Personnavn Dæknavn? 5) Jfr. HFP, S. 45. *) Manteuffels Besøg, Præsternes Visitats, se de to flg. Breve. 280

5 DEGN H. M. TOFTES BREVE Drengebarn, siden inaaske en Trumf paa, jeg er forberedt paa Alt og ligeglad. Vol[quardts] skal have sin Plads ved Kakkel ovnen i en Lænestol, og saa skal der 50 Tørv i, lutter Omhu for den g[am]l[e] Forræder. Svinhund, den P! Det vil blive mig en interessant Dag; dansk, kun dansk. De skulde bare see, hvor hans Øjne sprude Ild saa; jeg venter forresten Handj. [ævelen]7) med. Dette hører ogsaa med til Skole Hist[orien]. Kan jeg narre dem, gjør jeg det. Kommer Volq [uards] Werner for nær, faaer han det glatte Lag. Dagen er bestemt til at være en hel Comedie. Hils Gr. og Deres og især GI. Mynt. Jeg har haft travlt. Kl. er 11%. Siden om Skolen og Fremtidsudsigterne. P. D. 30. Xovbr. 65. III. G & M! Glimrende Dag den 29! Manteuffel i den danske Skole, med Volquardts, Peters og Carstens,8) der holdt Visitats. Mange Fædre tilstede. Mt. [anteuffel] sad lænet mod Vind[uet] ved Si den af Katederet. Tofte med Kors9) paa hilste Mt. først paa og spurgte om Navnet. Et Buk. Volq[uardts] sætter sig i Positur. Tofte retter sig. V. spørger paa Tydsk Tofte om Noget. Dansk Svar. V.: Deutsch! T.: Nei! V.: Sie haben ja Deutsch mit der Excellenz gesprochen, Sie sollen Deutsch sprechen! [De talte jo tysk med Excell., De skal tale tysk]. T.: De er Visitator, jeg skal visiteres, jeg taler Dansk! V.: Kann denn keiner von den Lehrern Deutsch sprechen? [kan da ingen af Lærerne tale tysk?]. T.: Jo, Værsaagod, Hr. Werner, og kom herhen! V.: Wollen Sie dann den Lehrern das iibersetzen! [Vil De saa over sætte det for Lærerne]. W[erner], Ja! Saa holdt V. en meget lang Tale om, at han elskede Tydsk og Dansk ligemeget, men 7) Manteuffel. s) HFP, Note 25, S. 26. ) HFP, S. 20 og S. 39 (»Endnu Kors paa Brystet...«). 281

6 JENS MUNCK NORDENTOFT al han fordrede Ærbødighed af Lærerne. Nu fandt han her en hel Skole fortegnet (T [ofte] s Indberetning til Vis[itatoriet], paa Dansk) med syv Lærere (NB der var kun 6, han lagde 1 til), og ingen af dem havde været hos ham; i forrige Tider havde de nok kunnet bøie deres Rygge, men for ham, der var Provst over det Hele, kunde de ikke; det maatte blive anderledes, det befoel han. T [ofte] gjennem sin Tolk W[erner]: Enhver Befaling er og skal blive efterkommet; Davon war nicht die Rede, sondern von Höflichkeit! [derom var der ikke Tale, men om Høf lighed]. Dette Hele, der blev talt af V[olquardts] i Raseri, mod taget af W. med frygteligt bistert Blik, af T [ofte] med ligegyl digt Ansigt, men liigblegt, blev dog M[an]t[euffel] for droi. Mt.: Ist denn kein Konferencezimmer fiir die Lehrer allein? [Har Lærerne ikke et separat Samtaleværelse?]. T.: Nein, Exellence! V. bliver opmærksom og siger: Das, was ich nun zu sagen habe, ist im Algemeinen! [det, jeg nu vil sige, er i Almindelighed]. V. følte Snærten, der var fiin, men bed. Lærerne smilte. V. talte saa om Børnenes Høflighed. Der var en Dreng Gerlach, der ikke vilde tage Hatten af for ham og fik Ordre til det samme. W[erner] og T [ofte]: Er ist gar nicht in dieser Schule! [han gaar slet ikke i denne Skole]. Altsaa: Skudt forbi. Nu var Ond skaben ovre. Der skulde saa synges, men ikke af de Mel[odier], der brugtes i Kirken, det kunde vi ikke; thi vi sang:»af Høiheden o.s.v. «,»Vor Gud han er saa«. Mt [Manteuffel!] sang med. Saa tydsk Læsning. V.: Det havde han aldrig troet, at Børnene kunde saadan læse Tydsk, med saa reen en Accent, det var som var det lutter tydskfødte Børn. Tydsk blev roest over al Maade. Saa Dansk. Gik godt, men fik ingen Roes. Rel[igion]: talte over 2den Artik[el]. Fandt V.s Bifald. Nikkede flere Gange. Børnene vare i det Hele mageløse! Mt. skulde saa gaae. Sagde til Tofte først: Ihre Kinder schreiben hiibsch und antworten gut [skriver smukt og svarer godt]. Wollen Sie nun mir zuletzt die Lehrer vorstellen! 5 Buk! Møller laa syg hjemme. Mt. gik. Siden Tydsk, lidt Analyse, saa 3 trestemmige Sange. Sangene gik smukt. V. fremkaldte siden over Halvdelen af Bør nene, roste og berømmede deres Skrift, saa nu blev det til Lobeserhebung [Lovprisning] i alle Hjørner og Kanter. Børn, 282

7 DEGN H. M. TOFTES BREVE Lærere, Fædre straalede af Glæde. Gik langt over Forventning. V. fandt ikke en Krog at hænge sin Hat paa, han maa vist være dum. Dette er øverste Klasses Historie. Siden i Werners Elfementarklasse] og Schmidts, som befinde sig nedenunder i samme Bygning. Gik fortræffeligt begge Steder. 3 Klasser send tes hjem, da der ingen Tid var. Mange Børn i begge Klasser fremkaldtes for deres smukke Skrift. Vi vare alle glade ved Da gen! Kan maaske være af nogen Betydning. I Riis's Skole havde V. Dagen i Forvejen sagt, at han vilde bede Gud bevare disse Børn for at blive ført ind i»solch wiistes Zeug«[dumt stygt Tøjeri], som blev drevet i den danske Kirke. Han meente, at han der befandt sig i et Guds Huus, men saa spillede og sang de der som i et Theater el [ler] til Dands. Dette skulde hevnes, meente Tofte. Fandt Leilighed dertil i Wer[ners] Elfementar klasse], Vognsen sang der:»i Østen stiger«o.s.v. og»nu titter til hinanden«med Børnene. Volq. spørger da Tofte, om vi ogsaa sang disse 2 Sange i Kirken. T.: Nei; men der var ellers Intet i Veien derfor; thi vi Danske staae de første Christne meget nærmere, hvad Sangen angaaer end Tydskerne. V.: Wie so, wie so? (vredt). T.: Jo, seer De, vi synge som de første Christ[ne], vi have endogsaa af deres Mel[odier], som er accurat som vore nye. V.: Können Sie mir das beweisen? T.: Det her er een fra Aar 405. T. sang den for:»den yndigste Rose er funden.«her er een fra Pilgrimstiden: T.: sang:»dejlig er Jorden«o.s.v. Peters kom Volq. til Hjælp, hvilket var godt, da det var beregnet paa dem begge. De Tydske kunde dog ikke finde disse Sange smuk ke, sagde de. T.: Hvis Luther var her, saa vilde han strax have erklæret sig for mig. Det troede de ikke. T.: Veed De hvad det var for en Sang, vi først sang i Morges:»Af Højheden«o.s.v.? Ja, det var en Gadevise, Luther fandt, den heed:»wie schön leuchten mir die Äugelein«;»Gud Hellig Aand«o.s.v. er en østerrigsk Gadevise:»Jesu dine dybe Wunder«er en fransk Strassenlied, alle fundne af Luther og sat til Psalmemelodier. Da var der Liv i Sangen. Nu synges der i de tydske Kirker Dødningesange som af Døde. V.: Ja, ja, es geht zu langsam, besonders wenn die Or ganisten schleppend den letzten Ton aushalten, das mussen wir ändern! [Ja, det gaar for langsomt, især naar Organisterne 283

8 JENS MUNCK NORDENTOFT slæbende trækker den sidste Tone langt ud, det maa vi ændre]. P.: Wir haben doch einige rythmische Melodien! Det var for hans Theater og Dands; Werner og Mange morede sig derover, det var studeret af T., dér kunde de andre ikke følge, men maatte endog tildels til at give T. Medhold i, at man kunde synge i dansk Kirke, i tydsk Kirke var det kun Degn og Orgel, der gjorde Spektakkel. Volq. bad til Slut T. om, at der maatte finde et venskabeligt Forhold Sted imellem dem. Intet skulde Tære T. kjærere. Da Manteuffel gik, kneb Boi Jensen10) efter, forlangte Til ladelse til at tale med ham, fik den, fortalte, man vilde opløse Skolen, det vilde den Landsforræder Volq. gjøre. Mt: Det skulde han (B) vise ham Sort paa Hvidt for. Intet var let tere; thi hvor var Volq. fra 48 til 64? Landsforvist! Samtalen mellem dem varede i % Time, medens Mt. sad i Vognen. Enden cr: T. og Lærerne, Børn og Forældrene ere stolte af Dagen. Byen taler idag kun derom. Siden maaskee mere. Da V. havde rendt Hornene af sig paa T., kunde de andre Lærere tale Dansk til ham, saa meget dem lystede, og dog blev de kaldt: mein Lieber! Paa foden af dette Brev har Vilh. Munck tilføjet: Sikket Brev! Som Dessert følgende Meddelelse: Igaar fik jeg 17 Rgd. sendende fra Munkbrarup, Sylvester og Treia Sogne til det almindelige Hjælpefond. Quando, quando, o domine lucem post tenebras dabis? (Hvornaar, hvornaar, o Herre, vil Du give Lys i Mørket?] Deres hengivne V. Munck. P.,0) Omtales af HFP (S. 56):»havde samme Dag stukket Dannebroge ud... Samme B. J. nævnes i Vilh. Muncks Erindringer (»Fængselspræsten«) som den, der ved Nattetide overskar Tyskernes Flagsnore... Graae (»Mellem Krigene«Side 31) omtaler»den snilde og dristige Boj Jensen«, der»tidt om Natten i en lille Baad sejlede bort med Flygtninger«(i 1848). 284

9 d. DEGN H. M. TOFTES BREVE IV. 4. Decbr. 65. Kj. Gr! (& M). Brev modtaget. Visitatsopsamling: Tofte fik Leilighed ved Visitatsen til at vise Mant[euffel] en Opmærksomhed, hvoraf De vil see, at T. var i sit Es. Mant. sad ved Vinduet, og Volq. et Skridt fra henimod Døren. T. skal have Dansk. De danske Bøger er, for at holdes rene paa Bindet, i Papirsomslag, som nat[urligt] er noget skident. T. giver Volq. en Bog med det skidne Omslag, men da Mant. skal have Bog, river Tofte paa en flot Maade Omslaget af og præsen terer med sit bedste Buk den rene Bog. De skulde seet, hvilket smilende Ansigt Mt. satte op, idet han sagde: Danke, danke, thut gar nicht nöthig! [Tak, tak, det er slet ikke nødvendigt]. T. er vis paa, at Mt. følte Betydningen heraf tilfulde. Werner fortæller, at Dansk ogsaa fik Roes. I Schmidts Klasse havde T. under Visitatsen en Samtale med Slagteren") om V[olquardt]s' Tordentale. T. meente, at hvad g[aml]e Folk sagde, burde man ikke bryde sig saa nøie om, han skrev meget af Talen paa V's g[am]l[e] Alder. Slagteren sagde, T. havde handlet uden Conduite ved ikke at hilse paa V., og derfor var nu Gjengjældeisen kommen; Men V. handlede værre i sin Tale, men var bleven blodigt straffet, og Lærerne hævnet. T. meente, det var kun Skik i de høiere Klasser at gjøre slige Høflighedsvisiter. Men nu kom Ræven frem, thi Slagteren yttrede, at det ogsaa var sært for ham som Skoleinspector at se de fleste Lærere her for første Gang; men de sige formodentlig: den tydske Præst vil vi ikke have at gjøre med. T. svarede uden at fordreie en Muskel: Det kunde maaskee gjælde om Volq.; men det kan jo dog ikke gjælde om Dem Hr. Pastor.13) Slagt[eren]: Hvad behager? T.: Det kan jo dog ikke gjælde om Dem. Saa vilde han ikke mere. Da Volq. kom ud af Skolen og vilde paa Vognen, sagde han: Ich kam doch ganz gut weg in der dänischen Schule [jeg klarede mig dog ganske godt i den danske Skole]; Een sagdes kun med den ene Ting ikke»nein, da kam ich schlecht weg!«[nej, det slap jeg daarligt fra], Saadan fortalte en god Ven. Til Gilde hos Peters efter endt Visitats vare alle 11) Provst Peters, jfr. HFP S ) Jfr. her HFP S. 64 (og Note 51). 285

10 JENS MUNCK NORDENTOFT Hovedlærere, men T. ikke. V. savnede ham. Pet [ers] sagde til en Ven om, at han ikke havde invit [eret] T.: De veed jo, hvordan T. er; der kunde let komme Noget om Slesw[ig]-Hol st [ein]! Derfor har jeg ikke bedt T. Til Past[or] Jørgensen, som var med, sagde Volq.:»Die Schule war gut.«til en Anden sagde Volq.:»die dänischen Blätter [Aviser] können doch nicht ånders sagen, end at jeg var ganske flink i den danske Skole, der var vist een eller anden Referent tilstede.«bekymrer sig dog om, hvad danske Blade sige! De 70 kunde bruges, hvis De synes, saaledes: 50 til Indkjøb af Bøger i Kjøb[enhavn] af Mangor, gode Børnebøger, Ingem[anns] Rom [aner], Anders [ens] Eventyr, illustrerede Ting, smukke Ps[alme]b[øger], smaa Børnebøger. Hovedsagen er, at der kommer Meget og Godt, forresten kan Alt bruges. Gaaer de 20 samme Vei, var der intet Ondt deri. Haaber, De vil drikke et Glas paa, at den lille Nydøbte maatte findes værdig til at komme til Flensborg for at nyde Godt af P. Degns Optugtelse til Dannished og Danskhed. En Skaal for Fruen og hele den kjære Flok, som P. D. længes efter at see her. Gratulerer! Min Kone og Jens og de 2 Smaa hilse paa det Hjerteligste. Ærlig talt, saa troer jeg vi slog et godt Slag ved Visitatsen, jeg er inderlig glad over Udfaldet. Det seer dog grangiveligt ud, soni om vor Herre særligt tog os i sin Varetægt. Jeg har alle Hænder og hele Hovedet fuldt med Wuhlerier [Agitation] og Ondskab i Byen og hele Omegnen Syd, Øst og Vest. For Øieblikket gaaer det med at faae udbredt allehaande Skrifter. Det er dog sært, der er Ingen, der tænker paa at sende Ingemanns Skrifter, det er det Bedste, der kunde sendes. Et heelt Oplag deraf var ikke formeget. Jeg har Plads for mange, mange Sæt. Det er dyrt! Saar man Hvede, høster man Hvede! Tillykke med Sønnen! Hvad skal jeg sige om Huset, det var just ikke min Leilighed, men det er ikke for dyrt, kan jeg regne ud!13) Wedel vilde være fro til Dem. Kan han nu gaae i Præstekjole. 13) Tofte bor paa Skolen i Muncks Lejlighed (i hv. F. 2/5 66). Munck fik en Søn 24/7 65 (Gross. Vilh. M., død 1948). 286

11 DEGN H. M. TOFTES BREVE Min Kone har bedrøvet mig med at give sig til at spytte Blod, hun seer daarligt ud; men med Guds Hjælp gaaer det over; en Nat og Dag varede det, nu er hun bedre, hun ligger ikke. Jeg fortæller hende, det har Intet at betyde, og saa er hun ikke forknyt. Hun vilde jo dog gjerne leve og see Danskerne igjen. Det skal hun ogsaa, med Guds Hjælp. Har De læst Werners Brev? Hans og mit Brev sammen ville give en tro Skildring af sidste Slag. Skriv snart. Dorotheas") Kjæde prydede mig ved Vis.; der er Lykke ved den! Hvad skal Sønnen hedde? P. ") Dorothea formentlig Graaes Datter. 287

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns)

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Klokken H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Om Aftenen i de snevre Gader i den store By, naar Solen gik ned og Skyerne skinnede som Guld oppe mellem 5 Skorstenene, hørte tidt snart den Ene snart den Anden, en

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Den flyvende Kuffert Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Der var engang en Kjøbmand, han var saa riig, at han kunde brolægge den hele Gade og næsten et lille Stræde til med Sølvpenge; men

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Den lille Idas Blomster

Den lille Idas Blomster Den lille Idas Blomster Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835»Mine stakkels Blomster ere ganske døde!«sagde den lille Ida.»De vare saa smukke iaftes, og nu hænge alle Bladene visne! Hvorfor

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Christi Himmelfartsdag 1846

Christi Himmelfartsdag 1846 5281 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dikt til Severin Fra Marine.

Dikt til Severin Fra Marine. Dikt til Severin Fra Marine. Jeg synge vil til deg min Ven Jeg ved du svare vil igjen Thi Kjærlighedens sterke Magt I vore Hjerter fuldt er lagt. Vi skilte er en liden Tid men snart er lykkens time blid

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Onsdag 2den septbr 1846

Onsdag 2den septbr 1846 5303 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

3die Helligtrekonger-Søndag 1846

3die Helligtrekonger-Søndag 1846 5253 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

UDVALGTE SKRIFTER 6IEBL.IKKET

UDVALGTE SKRIFTER 6IEBL.IKKET UDVALGTE SKRIFTER 6IEBL.IKKET ØIEBLIKKET Nr. 1-9. Nr. 1. Indhold. 1) Stemning. 2) Til dette skal siges"; eller hvorledes anbringes et Afgjørende? 3) Er det forsvarligt af Staten den christelige Stat! om

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nattergalen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844

Nattergalen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 Nattergalen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 I China veed Du jo nok er Keiseren en Chineser, og Alle de han har om sig ere Chinesere. Det er nu mange Aar siden, men just derfor er det værd

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Trinitatis-Søndag 1846

Trinitatis-Søndag 1846 5286 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Können Sie mir bitte helfen? At spørge efter hjælp Sprechen Sie Englisch? At spørge efter om en person snakker engelsk Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie _[Sprache]_?

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d.

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Pia Søltoft Slide 1 Hvad er autenticitet? Autenticitet er et nøgleord i

Læs mere

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du.

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du. Snehvide De brødrene Grimm - KHM 053 tid: 20' Det var midt om vinteren, og sneflokkene faldt som dun ned fra himlen. Dronningen sad ved vinduet og syede i en ramme af sort ibentræ, og mens hun syede og

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

5te Trinitatis-Søndag 1846

5te Trinitatis-Søndag 1846 5293 Femte Trinitatis-Søndag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? snakker du _[language]_?

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Demokratisk Sangbog.

Demokratisk Sangbog. '& Demokratisk Sangbog. Udgivet af POLITIKEN. KjØBENHAVN. RASMUSSEN & OLSENS BOGTRYKKERI. 1885. Indholdsfortegnelse. Nr.. Siilo. 58. Alle smaa Fugle i Skoven er 94. 39. At Slyngler hæves til Ærens Top

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I J. N. 2den Helligtrekonger-Søndag 1846

I J. N. 2den Helligtrekonger-Søndag 1846 5252 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Søren Kierkegaard PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL. Af Raphael Meyer

Søren Kierkegaard PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL. Af Raphael Meyer Søren Kierkegaard PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL Af Raphael Meyer SFA-89 2012 KIERKEGAARDSKE PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL AF RAPHAEL MEYER GYLDENDALSKE BOGHANDEL

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Niels Jensens dagbog ---

Niels Jensens dagbog --- Niels Jensens dagbog Den 7de December 1863 melte jeg mig i Kiøbenhavn Natten mellem 13de og 14de klokken et Reiste vi fra Kjøbenhavn med Jernbanen. Klokken 7 Syv om Morgenen var vi Korsør der blev vi Indqvarteret

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

De tre Vidner. »Det er meget simpelt,«svarede Kongedatteren,»jeg kan jo herske over det!«

De tre Vidner. »Det er meget simpelt,«svarede Kongedatteren,»jeg kan jo herske over det!« De tre Vidner Der var engang en stor Stad, hvori der blandt andet boede en Konge og en Kludekræmmer. Kongen havde en Søn og en Datter. Kludekræmmeren derimod kun en Søn, som var en rigtig Svend, velvoksen,

Læs mere

Fjerde Søndag efter Trinitatis

Fjerde Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Jørgen)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Jørgen) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere