Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud: Finn Olsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Bevillingssag - budgetkontrol pr. marts Forvaltningsrevision på familieområdet Frigivelse af anlægsmidler til skolernes vedligeholdelse Frigivelse af rådighedsbeløb Nordre Skole Frigivelse af rådighedsbeløb Thurø Skole Tillæg til anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb Lundby Skole Godkendelse af regnskab for Fonden Svendborg Vandrerhjem og Feriecenter Mærskgårdens Udbygning - revisionsberetning nr. 35 vedr. revision af regnskab for året Regnskabssag for almene boligorganisationer med forskudt regnskabsår 2006/ Forslag fra Venstre om, at miljøgodkendelser til landbruget lægges ud af huset Forslag til arkitekturpolitik Frigivelse af midler til udvidelse af Erhvervsområde Øst Langeland Kommunes Regulativ for husholdningsaffald Ny vejklassificering i Svendborg Kommune Nye slidlag og overfladebehandlinger på de kommunale veje Årsrapport 2007 Svendborg Kraftvarme Perioderegnskab Svendborg Kraftvarme Risikobaseret dimensionering - og nye serviceniveauer for Redningsberedskabet, jf. ny dimensioneringsbekendtgørelse af 1. september 2005, gældende fra 1. september 2007, med bemærkninger fra Beredskabsstyrelsen Havnekran Frigivelse af anlægsmidler til lystbådehavne Endelig vedtagelse af Lokalplanforslag nr. 519 og tillæg nr til kommuneplanen for et rekreativt- og fritidsområde ved Sørupvej (hundetræningsbane) Forslag til lokalplan nr. 518 for et offentligt område ved SIMAC til offentlig fremlæggelse Lokalplanforslag nr. 526 for et område med genbrugsplads & erhverv ved Odensevej i Svendborg og tillæg nr til kommuneplanen FC Svendborg - Anvendelse af logo Kulturhus Svendborg Borgerforeningen Viden, oplevelse og sundhed på Svendborg Havn...34

2 28. Godkendelse af Resultatrevision for Kommunekvote Sundhedsprojektet SvendborgSund Orientering...39 Lukket dagsorden: 32. Lukket sag: Englandsvej Lukket sag: Ejendomshandel Lukket sag: Ejendomshandel Lukket sag: Ejendomshandel Lukket sag: Ejendomshandel Lukket sag: Ejendomshandel Lukket sag: Ejendomshandel...40 Tillægsdagsorden: 39. Etablering af gæsteplejehus Svendborg Museum 100-års jubilæum...43 Lukket tillægsdagsorden: 41. Lukket sag: Ny daginstitution på Klostervænget Lukket sag: Ansættelse af børne- og ungedirektør...45

3 1. Godkendelse af dagsorden Lars Erik Hornemann (V) var fraværende under punkt 1. Jørgen Lundsgaard ledede mødet under formandens fravær. Jørgen Lundsgaard oplyste, at der forelå en tillægsdagsorden (punkt 39-42). Dagsordenerne blev godkendt. 2. Bevillingssag - budgetkontrol pr. marts /1575 Bevillingssag for Socialudvalgets samlede område. Nettobevilling på 0. I forbindelse med budgetkontrollen pr. marts måned viste der sig forventede merindtægter på mellemkommunale betalinger vedr. fremmede kommuners borgere bosat i Svendborg Kommunes ældre og plejeboliger. Samtidig forventes der fortsat merudgifter på hjælpemiddelområdet, som modsvarer størstedelen af merindtægten. Pr. marts er der en forventning om en merindtægt på ældreområdet/sekretariatet på 0,5 mio. kr. som modsvares af en forventet merudgift på Socialområdet på 0,5 mio. kr., dvs. samlet set en forventning om balance. Notater vedr. mellemkommunale betalinger og hjælpemiddelområdet vedlægges. Der rejses således bevillingssag på det Socialudvalgets samlede område med 0-bevilling fordelt således: Merindtægtsbevilling mellemkommunale betalinger -9,0 mio.kr. modsvaret af merudgiftsbevillinger på hjælpemiddelområdet med 6,3 mio. kr., Sosuelever 1,5 mio. kr. samt diverse øvrige områder på ældreområdet 0,7 mio. kr. samt Socialområdet med 0,5 mio. kr. Det foreslås, at der for budget 2009 og frem indarbejdes merindtægten vedr. mellemkommunale betalinger tilsvarende i det tekniske budget til dækning af merudgifterne på hjælpemiddelområdet og Sosu-elever. Direktionen anbefaler Socialudvalget at indstille til Økonomiudvalget, at: der gives merindtægtsbevilling på ældreområdet/sekretariatet på netto 0,5 mio. kr., der gives merudgiftsbevilling på Socialområdet på netto 0,5 mio. kr., tilsvarende indarbejdes i det tekniske budget for 2009 og frem. Bilag: 1

4 Notat merindtægt mellemkommunal betaling, ajourført Hjælpemiddelomr. opfølgningsnotat af Hjælpemiddelnotat, status vedr. regnskab 2007, indkøb mm Beslutning i Socialudvalget den : Masoum Moradi (F), Karen Strandhave (A) og Steen Gundertofte (V) var fraværende. Godkendt. 3. Forvaltningsrevision på familieområdet 08/24931 Beslutning om iværksættelse af ekstern forvaltningsrevision på Familieafdelingens område. I kølvandet på kommunesammenlægningen er der sket en markant stigning i udgifterne på familieområdet, primært begrundet i et stigende antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger. I 2007 blev budgettet overskredet med 7,8 mio. kr. og det foreløbige skøn for 2008 viser, at der i 2008 er udsigt til en budgetoverskridelse på 20,3 mio. kr. Der er i Familieafdelingen i samarbejde med Økonomiafdelingen iværksat undersøgelser, der skal afdække de bagvedliggende årsager til udviklingen og mulige initiativer, der kan reducere udgiftsvæksten. Det anbefales, at det igangsatte arbejde understøttes og suppleres med en ekstern forvaltningsrevision ved kommunens revisor, BDO Kommunernes Revision, jf. bilagte udkast til kommissorium. Forvaltningsrevisionen vil dels omfatte bistand i forbindelse med iværksættelse af ledelsestilsyn og systematisk gennemgang af anbringelsessager, dels en komparativ analyse af udgiftsniveauet på anbringelsesområdet (plejefamilier, opholdssteder samt døgninstitutioner og sikrede institutioner) og udgifterne til forebyggende foranstaltninger. Disse initiativer kan iværksættes straks og resultatet af udgiftsanalysen vil foreligge medio august. Herudover anbefales, at der iværksættes en mere omfattende analyse af sagsforløb med henblik på at optimere den samlede indsats på tværs af normal- og specialindsatser på børn- og ungeområdet. Denne del af analysen kan omfatte 1. kortlægning af administrativ praksis og bevillingspraksis 2. kortlægning og forløbsanalyse fra underretning, bl.a. med henblik på at optimere den tidlige indsats 3. kortlægning af aktuelle handlemuligheder vedr. foranstaltninger i forhold til behov, bl.a. med henblik på valg af fremtidig styringsmodel 2

5 Det anbefales, at der arbejdes videre med at fastlægge de præcise rammer for den under punkt 2 nævnte analyse, mens stillingtagen til øvrige delanalyser afventer resultat af udgiftsanalyse og kommunens egen sagsgennemgang. Bistand i forbindelse med ledelsestilsyn og gennemførelse af udgiftsanalyse (delopgave 1 og 2 i bilagte kommissorium) gennemføres inden for en ramme på 130 timer ( kr.), hvortil kommer evt. udgifter til kørsel og rejsetid. Delopgave 3.2 fødekædeanalyse er foreløbig skønnet at kunne gennemføres inden for en ramme på 180 timer ( kr.). Der udarbejdes detaljeret kommissorium med fastlæggelse af kommunens medvirken inden der træffes endelig beslutning. Udgiften foreslås finansieret af udviklingspuljen. Direktionen anbefaler, at der indgås aftale med BDO Kommunernes Revision om bistand i forbindelse med ledelsestilsyn og gennemførelse af udgiftsanalyse (delopgave 1 og 2) at der udarbejdes kommissorium for delopgave 3 vedr. fødekædeanalyse og at børn- og ungedirektøren bemyndiges til at iværksætte denne analyse at udgifterne til bistand og analyse finansieres af udviklingspuljen. Bilag: Forvaltningsrevision - BDO Kommunernes revision Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 4. Frigivelse af anlægsmidler til skolernes vedligeholdelse /23363 Anmodning om frigivelse af anlægsmidler 2008 til vedligeholdelse af skolerne. På investeringsoversigten for 2008 er til skolernes renovering afsat kr , hvorfor dette beløb søges frigivet som pulje til skolernes udvendige vedligeholdelse. På investeringsoversigten for 2008 er der afsat

6 Direktionen indstiller, at den samlede rådighedsramme på kr som afsat i budget 2008 frigives. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 5. Frigivelse af rådighedsbeløb Nordre Skole 07/35242 Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb på 4,0 mio.kr. afsat på investeringsoversigten for 2008 til Nordre Skole. I investeringsoversigten for 2008 og frem er Nordre Skole afsat med en samlet ramme på 80 mio.kr., hvoraf 4 mio.kr. i 2008 er afsat til undersøgelse, planlægning og projektering. De anførte 4 mio.kr. ønskes frigivet, således at der er midler til bl.a. projekteringsarbejde m.v. samt restrådighedsbeløb til overførsel til I budget 2008 er der på investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb på 4 mio.kr. Beløbet skal frigives forinden afholdelse af udgifter til projektet. Direktionen indstiller, at der søges om frigivelse af de 4 mio.kr., der er afsat på investeringsoversigten for 2008 vedr. Nordre Skole. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 4

7 6. Frigivelse af rådighedsbeløb Thurø Skole 07/35244 Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. afsat på investeringsoversigten for I investeringsoversigten for 2008 og frem er Thurø skole afsat med en samlet ramme på 63 mio. kr., hvoraf 4 mio. kr. i 2008 er afsat til undersøgelse, planlægning og projektering. De anførte 4 mio. kr. ønskes frigivet således at der er midler til bl.a. projekteringsarbejde m.v. samt restrådighedsbeløb til overførsel til I budget 2008 er der på investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. Beløbet skal frigives forinden afholdelse af udgifter til projektet. Direktionen indstiller, at der søges om frigivelse af 4 mio. kr. afsat på investeringsoversigten for Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 7. Tillæg til anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb Lundby Skole 07/51053 Tillæg til anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til Lundby Skoles renovering - 2. etape. I forbindelse med vedtagelse af budget 2008 blev det besluttet at afsætte yderligere 7 mio.kr. i investeringsoversigten for 2008 til færdiggørelse af renoveringen af Lundby Skole - 2. etape. Der søges om tillæg på 7 mio.kr. samt frigivelse af samme til den oprindelige anlægsbevilling på 13,5 mio.kr. bevilget 29. maj Der er overført ca. 13,4 mio.kr. fra 2007, således at den samlede ramme til færdiggørelsen udgør ca. 20,4 mio.kr. En del af disse midler forventes overført til

8 I budget 2008 er der på investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb på 7 mio.kr. Direktionen indstiller, at der søges om tillæg på 7 mio.kr. til oprindelig anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløbet på 7 mio.kr. i 2008 til færdiggørelse af 2. etape af Lundby Skoles renovering. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 8. Godkendelse af regnskab for Fonden Svendborg Vandrerhjem og Feriecenter 07/28607 Godkendelse af regnskab for Fonden Svendborg Vandrerhjem og Feriecenter for Fra Fonden Svendborg Vandrerhjem og Feriecenter forelægger koncernregnskab for perioden 1. januar december Regnskabet udviser et overskud på kr kr. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes. Bilag: underskrevet regnskab 2007 Underskrevet revisionsprotokol 9. Mærskgårdens Udbygning - revisionsberetning nr. 35 vedr. revision af regnskab for året

9 07/52790 Beretning nr. 35 vedr. regnskab for året Fra Kommunernes Revision foreligger beretning nr. 35 vedrørende revision af regnskabet for året Materialet ligger på sagen. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Administrationen anbefaler Socialudvalget at indstille til Økonomiudvalget, at beretningen godkendes. Beslutning i Socialudvalget den : Masoum Moradi (F), Karen Strandhave (A) og Steen Gundertofte (V) var fraværende. 10. Regnskabssag for almene boligorganisationer med forskudt regnskabsår 2006/ /22961 Til Byrådets godkendelse foreligger regnskaber fra de almene boligorganisationer m.v. med udlejningsvirksomhed i Svendborg Kommune. Regnskaber for: Boligselskabet BSB Svendborg, Boligselskabet BSB Gudme, DAB Fyns SportsCollege, Boligselskabet L.A.B Fyn, Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej og Brimer-kollegierne der har aflagt regnskab for forskudt regnskabsår 2006/2007, er blevet gennemgået af Økonomiafdelingen og Juridisk Afdeling, som varetager tilsynsopgaven. Gennemgangen af regnskaber og revisionsprotokollater for boligorganisationerne med forskudt regnskabsår viser, sammenholdt med regnskabsåret før, at det generelt er blevet lettere for de almene 7

10 boligorganisationer at sikre langsigtet økonomisk balance, da det samlede udbud af boliger ikke længere i samme grad overstiger den samlede efterspørgsel, selvom der fortsat er udlejningsproblemer i en række afdelinger. Tilsynet har kun i begrænset omfang haft anledning til at stille uddybende spørgsmål til boligorganisationernes regnskaber. Ungdomsboligorganisationerne, som i de senere år har været ramt af væsentlige tab som følge af lejeledighed, melder om udsigt til reducerede tab, da udlejningsprocenten generelt ses at være stigende. Det lader til, at CAMAkollegiernes salg af 124 ungdomsboliger til et andet formål har indvirket positivt på balancen i markedet. Flere af ungdomsboligorganisationerne vil i de kommende år være udfordret i forhold sikring af en høj udlejningsprocent og afvikling af opsamlede underskud. Tilsynet har afholdt et møde med Brimer-kollegierne, da boligorganisationen har overvejelser om evt. ombygning af en afdeling med udlejningsvanskeligheder. Da ombygningen betinger kommunens økonomiske deltagelse, er boligorganisationen orienteret om, hvilke forhold en konkret ansøgning til kommunen bør belyse, herunder om der er alternativer til en ombygning som kan forbedre udlejningssituationen. Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej har, i overensstemmelse med lovbekendtgørelsen om drift og tilsyn med ungdomsboliger, fremsendt budget for regnskabsåret 2008/2009 til Byrådets godkendelse. Budgettet indstilles til Byrådets godkendelse. Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Almenboligloven, Lovbekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. og Lovbekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger. Det indstilles, at: Byrådet godkender regnskaberne for 2006/2007 for Boligselskabet BSB Svendborg, Boligselskabet BSB Gudme, DAB Fyns SportsCollege, Boligselskabet L.A.B. Fyn, Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej og Brimerkollegierne. Byrådet godkender budgettet for 2008/2009 for Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej. Bilag: Tilsynsnotat DOC Landsbyggefonden om skema A.tif Ny vurdering af udgifter til renovering m.v. - Brimer Kollerigerne Vilkår for ansøgning til kommunen.doc 8

11 11. Forslag fra Venstre om, at miljøgodkendelser til landbruget lægges ud af huset 08/3258 Venstre ønsker nedenstående optaget på udvalgets dagsorden: "Venstre vil hermed foreslå, at behandlingen af miljøgodkendelser til landbruget indtil videre foretages af eksternt firma. Vi ser det som meget vanskeligt at nedsætte sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser under de nuværende forhold med de personalemæssige ressourcer, som er til rådighed for dette område. Kommunen lever ikke op til den politiske målsætning på området gående på 3 uger til opklaring og 6 uger til sagsbehandling. Sagsbehandlingstiden er på tiden op til 4 år. Det er med dette forslag ligeledes hensigten, at forbedre de arbejdsmæssige forhold for afdelingens ansatte. Det er og bliver en utilfredsstillende situation for den enkelte ansatte at konstatere, at antallet af ikke behandlede sager til stadighed stiger til trods for en alt ofrende indsats i det daglige arbejde. Det er vor klare opfattelse, at vi er nødt til at reagere på denne problemstilling, også set i forhold til lanbrugserhvervet samt tilknyttede virksomheder, dyrevelfærd m.v. Venstre indstiller, at al behandling af miljøgodkendelser til landbruget suppleres med behandling eksternt indtil det tidspunkt, hvor behandlingstiden er bragt i overensstemmelse med den politiske målsætning, idet målsætningen er, at sagspuklen kan være afviklet med udgangen af 2008." Administrationen fremlægger sagen til udvalgets drøftelse. Bilag: Pressebrev om behandlingen af husdyrsager.doc Fremme af sagsbehandling af husdyrsager.doc Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Det indstilles til Økonomiudvalget, at: der ansættes yderligere personaleressourcer, alternativt købes bistand via ekstern rådgivning, til at løse opgaven med godkendelse af husdyrbrug til at afvikle den pukkel af sager, der nu er i Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner. Det er et politisk ønske, at sagspuklen er afviklet inden udgangen af 2008, ovenstående finansieres med det gebyr, der opkræves på landbrugssager og industrisager i Svendborg Kommune (forventet ca kr. i 2008), 9

12 gebyrindtægten på landbrugssager og industrisager optages på budgettet for 2008 og fremadrettet under drift/løn til Miljø og Teknik, det samtidig oplyses, at staten har meddelt, at gebyropkrævningen til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omlægges, så der forventes en mindreindtægt hertil på ca kr. i 2008, mindreindtægten på vandindvindingsgebyret forventes finansieret via vejkontoen (vintertjeneste) med henvisning til et mindre budgettræk i 1. halvår 2008 end budgetlagt. 12. Forslag til arkitekturpolitik 07/28320 Der fremlægges forslag til arkitekturpolitik for Svendborg Kommune.Forslaget indeholder udfordringer, mål og konkrete initiativer til fremme af arkitektonisk kvalitet gennem kommunens forskellige roller i forhold til bygge- og anlægsaktivitet i såvel kommunalt som privat regi. Arkitekturpolitikken indeholder forslag til holdningsprægede mål og initiativer inden for kommunens roller som planlæggende myndighed, byggemyndighed, bygeherrerollen, og som støttegiver. Desuden indeholder forslaget en række forslag til rollen som formidler af arkitektonisk kvalitet over for den private sektors interessenter. Der fremlægges en række initiativer til fremme af arkitektonisk kvalitet både inden for det kommunale regi og i det private regi, hvor det udelukende handler om holdningsbearbejdning. Det forudsættes, at udvalget løbendende - som udgangspunkt een gang hvert år - tager stilling til nye initiativer til fremme af arkiteknonisk kvalitet. Forslaget udløser ikke umiddelbart udgiftskrævende aktiviteter, der kræver særlig bevilling, idet hovedideen i arkitekturpolitikken er, at arkitekturkvaliteten skal tænkes ind i alle projekter fra starten, uden at det i sig selv udløser øgede omkostninger. Lovgrundlag: Byggelovens 1 der bestemmer, at kommunen skal virke for fremme af arkitektonisk kvalitet i byggeriet. Direktionen anbefaler forslaget til godkendelse og oversendelse til behandling i Plan og Kulturudvalget, med beslutning om at 10

13 administrationen udover arkitekturprisen skal gennemfører mindst to af de foreslåede formidlingsinitiativer inden 1. april Bilag: Arkitekturpolitik Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles, idet forslaget sendes til orientering i Kultur- og Planudvalget og oversendes til Økonomiudvalget. Bemærkninger fra udvalget om husdyrhold og energiforhold indgår i det videre forløb. Udvalget for Miljø og Tekniks bemærkning refererer til, at udbygning/udflytning af landbrug i det åbne land skal placeres og udformes med særlig omhu, da de kan ses over store afstande (ligesom andre store bygninger, vindmøller og trafikanlæg) jfr. side 5 i forslag til arkitekturpolitik. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles til godkendelse. Christian Kaastrup (A) og Niels Høite Hansen (V) var fraværende. 13. Frigivelse af midler til udvidelse af Erhvervsområde Øst 07/2882 Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af Erhvervsområde Øst. Området er omfattet af lokalplan nr Området er kommunalt ejet på nær matr. nr. 5b Tved By, Tved samt en del af matr. 62 Tved By, Tved. Området er på ca. 40 ha, der tidligere har været udlagt som landbrugsarealer. Området er beliggende mellem Ring Nord og Holmdrupvej. Mod øst afgrænses området af en bæk og et delvist beskyttet dige, der udgør det nuværende skel mellem Tved By og Holmdrup By ejerlav. Der har været stor interesse for erhvervsgrunde i dette område, og alle grunde i det gamle område er nu solgt. Der er potentielle købere, der gerne vil i gang med at bygge i efteråret, og derfor anlægges en midlertidig vejadgang fra Englandsvej til området langs Ring Nord. Herved bliver det muligt at igangsætte salget allerede efter sommerferien. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i august måned Administrationen foreslår, at området mellem Ring Nord og Norgesvej udføres som 1. etape, således af hele erhvervsområdet kan vejbetjenes ad Ring Nord og Ørbækvej. Etape 1 forventes afsluttet i oktober

14 Den resterende del af byggemodningen omfattende området mellem Norgesvej og Holmdrupvej vil først blive udført i takt med grundsalg i området. Alt efter hvor hurtigt grundsalget forløber, kan anlægsarbejderne strække sig ind i både 2010 og Der er udarbejdet en forkalkulation på i alt 31,9 mio. kr. i prisniveau medio I overslaget er ikke medtaget udgiften til kloakbidrag. Overslaget på 1. etape er på i alt 20,95 mio. kr. 1. etape forslås fordelt over 2 år. Fra tidligere bevilling resterer der 0,8 mio. kr. I 2008 er der herefter behov for frigivelse 6,4 mio. kr. Til rådighedsbeløb til jordforsyning er der 2,4 mio. kr. tilbage i Resten, 4,0 mio. kr. finansieres af forventede indtægter for grundsalg. I 2009 er der behov for at reservere 13,75 mio. kr., der skal finansieres af rådighedsbeløb til jordforsyning. Der er allerede reserveret 7,6 mio. kr. til erhvervsudstykning i Kirkeby. Derfor kan der blive behov for omprioritering eller finansiering af indtægter ved forventet salg af byggegrunde. Dette spørgsmål må afklares, i forhold til efterspørgsel på erhvervsgrunde i de forskellige områder. Til udførelse af etape 2 skal der reserveres 11,0 mio. kr. på jordforsyningskontoen i 2010/2011. Lovgrundlag: Vejloven. Direktionen anbefaler oversendt til Økonomiudvalget, at: der frigives 6,4 mio. kr. til anlægsarbejdet i Heraf finansieres 2,4 mio. kr. af rådighedsbeløb til jordforsyning. Resten, 4,0 mio. kr. finansieres af forventede indtægter for grundsalg. Bilag: Erhvervsområde Øst - overslag Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. 12

15 14. Langeland Kommunes Regulativ for husholdningsaffald 08/11415 Som led i det forpligtende samarbejde med Langeland Kommune skal Svendborg Kommune godkende Regulativ for husholdningsaffald for Langeland kommune. Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune besluttede på deres møde den 8. oktober 2007, at harmonisering af dagrenovationsområdet udskydes til 1. januar Langeland Kommune startede et samarbejde med Svendborg Kommune den 4. marts 2008 om udarbejdelse af en ny affaldsplan. Pga. tidsnød var der enighed om, at dele opgaven op i to halvdele, således at der først udarbejdes en dagrenovationsordning og et regulativ for husholdningsaffald, så der kan udarbejdes et udbudsmateriale og derefter den samlede affaldsplan. Regulativ for husholdningsaffald, med bilag 1 (bilag 2-9 udarbejdes senere) blev godkendt af Langelands Udvalg for Trafik, Teknik og Miljø den 20. maj 2008 og er sendt videre til Kommunalbestyrelsen. Det skal efterfølgende godkendes af Svendborg Byråd. Beslutningen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Lov om forpligtende samarbejde. Lovbekendtgørelsen om miljøbeskyttelse nr af 22. december Bekendtgørelse om affald nr af 13. december Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: Regulativet for husholdningsaffald godkendes. Bilag: Regulativ for husholdningsaffald fra Langeland Kommune Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Niels Høite Hansen (V) og Steen Gundertofte (V) var fraværende. 15. Ny vejklassificering i Svendborg Kommune 08/

16 Godkendelse af principper for vejklassificering og forslag til nye vejkategorier. Efter sammenlægning af Gudme, Egebjerg og Svendborg og overtagelse af amtsvejene, er der behov for en ny vejklassificeringsplan, så vejene udgør en trafikal helhed for hele kommunen. Samtidig udgør flere af de tidligere amtsveje vigtige forbindelser på tværs af kommunegrænsen. Det er derfor specielt vigtigt, at disse veje har et så ensartet serviceniveau som muligt, dvs. en ensartet fremkommelighed og ensartet udformning og vedligeholdelsesstandard, herunder standard for vintertjeneste på tværs af kommunegrænsen. Formålet med vejklassificeringen, er at få et værktøj til brug for både planlægning af vejenes udbygning, herunder standard af vejene, tværsnit, cykelstier, vejbelysning mm. Ligeledes hastighedsplanlægning, trafiksikkerhedsplan, administration af vejadgange og driften af vejene, herunder vintertjeneste. Vejklassificeringen kan også anvendes til nedklassificering af mindre/blinde veje og vænger. Der foreslås følgende vejkategorier: Veje på landet:gennemfartsveje, fordelingsveje, lokalveje for tung trafik/gennemfartstrafik, lokalveje for busser/skoleveje, øvrige lokalveje. Veje i byer: Gennemfartsveje, fordelingsveje, øvrige trafikveje, lokalveje for tung trafik/gennemfartstrafik, lokalveje for busser/skoleveje, øvrige lokalveje og veje i bymidten. Ved udpegningen af vejklasserne er der taget udgangspunkt i de sammenlagte kommuners opdeling af vejnettet, kollektivbusnettet, tung trafik, trafik imellem bysamfundene, og princippet for max. afstand på 2½ km fra lokaltrafikområderne til nærmeste fordelingsvej eller gennemfartsvej, Vejklasseplanen skal justeres, når det nye vej- og stiregister foreligger. Vejklasseplanen bør tages op til revision med 5 års mellemrum. Ingen bemærkninger. Lovgrundlag: Vejloven og vejreglerne. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: de nævnte vejkategorier godkendes. Bilag: Vejklasseplan hele Svendborg Kommune Rev pdf Vejklasseplan hele Svendborg Kommune rev pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : 14

17 Indstilles, idet Nørregårdsvej, Stenstrup, ændres fra lokalvej til lavere vejklasse. 16. Nye slidlag og overfladebehandlinger på de kommunale veje 08/3959 Frigivelse af rådighedsbeløb til driftsprægede anlægsopgaver (nye slidlag og overfladebehandlinger). Økonomiudvalget har godkendt, at vejafdelingen kan bruge op til 5 mio. kr. af de budgetmidler, som var bundet af regeringsindgreb vedrørende overførsler fra Oprindelig var der afsat kr. til driftsprægede renoveringsarbejder i Der er indtil nu frigivet kr. For at finansiere udgifter til dækning af ledningspakken foreslås anvendt kr. af det bundne beløb til fornyelse af slidlag på kørebaner. Lednngspakken består af renovering efter opgravninger til anlæg eller renovering af ledninger i vejen. Ledningsejerne får samtidig med tilladelsen til at grave i vejen nogle vilkår på dækning af udgravningen. Bl. a. skal ledningsejeren afslutte asfalten med GAB 0 til niveau med eks. belægning. Samtidig betaler ledningsejeren for, at Svendborg Kommune året efter fræser ca. 3 cm. af opgravningen med et overlæg på ca. 10 cm. og lægger et nyt slidlag i. Herved vil ujævnheder efter sætninger og revner blive renoveret, og vejen bliver i samme stand som før opgravning. Frigivelse af afsat rådighedsbeløb. Lovgrundlag: Vejloven. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: der frigives kr. af rådighedsbeløbet til driftsprægede anlægsopgaver til finansiering af ledningspakken. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : 15

18 Godkendt. 17. Årsrapport 2007 Svendborg Kraftvarme 08/24171 Til godkendelse fremlægges udkast til Årsrapport 2007, specifikation til årsrapporten, selvangivelse for Gasmotordelen samt revisionsprotokollat. Ifølge aftalestyringen for Svendborg Kraftvarme er det besluttet at udarbejde årsregnskab efter varmeforsyningslovens og årsregnskabslovens bestemmelser. For at vise en klarere sammenhæng til Varmeforsyningsloven og budgettet indeholder Årsrapporten sammenhæng regnskab aflagt efter reglerne i varmeforsyningsloven. Den nye regnskabspraksis for 2007 bevirker, at årets resultat og egenkapital altid er lig med 0 kr. Samtidig er der indført to nye poster i regnskabet: "Midlertidige forskelle mellem værdiansættelsen efter årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven" og " Akkumuleret under/overdækning". Midlertidige forskelle udgør pr tkr Akkumuleret underdækning udgjorde pr tkr. mod forventet t.kr. jvf. revideret budget for 2007 fastlagt i forbindelse med afslutning af varmetvisten. Hertil kommer tkr. som følge af den gæld, der er overført fra gasmotoranlægget. Akkumuleret underdækning udgør herefter tkr. ved udgangen af Af vigtige begivenheder i regnskabsåret 2007 kan nævnes, at der blev indgået aftale med Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.A. om køb af gasmotoranlægget pr samt indgået forlig i sagen vedrørende betaling af varmetakster for Vedr. sidstnævnte henvises nærmere til sag behandlet på møde i Udvalget for Miljø & Tekniks den 30. oktober Årsrapporten mv. er udarbejdet af Revisionsfirmaet KPMG. Det skal bemærkes, at selvangivelsen for Gasmotordelen, der vedrører perioden 1.1. til , er indsendt til SKAT p.g.a. selvangivelsesfristen. KPMG oplyser, at revisionen af årsrapporten ikke har givet anledning til kritiske bemærkninger. Der er ingen økonomiske konsekvenser. Lovgrundlag: Årsregnskabsloven. Varmeforsyningsloven. Direktionen anbefaler til oversendelse til økonomiudvalget, at godkende årsrapport 2007 med specifikationer og revisionsprotokollat samt skattepligtig indkomst for Svendborg Kraftvarme. 16

19 Bilag: Bilag selvangivelse 2007.tif.TIF Svendborg Kraftvarme, specifikationer til årsrapport 2007, underskrevet.msg.pdf Svendborg Kraftvarme, årsrapport 2007, underskrevet.msg.pdf Svendborg Kraftvarme, underskreven protokol.msg.pdf resultatforklaring mellem R07 og B07 Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : 18. Perioderegnskab Svendborg Kraftvarme 08/24193 Aflæggelse af regnskab for perioden (1. tertial) for Svendborg Kraftvarme. Perioderegnskab for 1. tertial 2008 for Svendborg Kraftvarme fremlægges hermed til Udvalget for Miljø og Tekniks godkendelse. Perioderegnskabet er udarbejdet efter principperne i Varmeforsyningsloven. Det er hensigten med regnskabet at give udvalget et retvisende billede af den forløbne driftsperiode for såvel de økonomiske som mængdemæssige og kvalitative områder. En anden væsentlig funktion for perioderegnskabet er at give en vurdering af forventningerne til årsregnskabet for Perioderegnskabet har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Budgettet for 2008 forventes på nuværende tidspunkt overholdt. Lovgrundlag: Aftalestying for Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: godkende perioderegnskabet for 1. tertial 2008 for Svendborg Kraftvarme. Bilag: Perioderegnskab for Svendborg Kraftvarme Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : 17

20 Godkendt. 19. Risikobaseret dimensionering - og nye serviceniveauer for Redningsberedskabet, jf. ny dimensioneringsbekendtgørelse af 1. september 2005, gældende fra 1. september 2007, med bemærkninger fra Beredskabsstyrelsen 08/24232 Den udarbejdede risikobaserede dimensioneringsplan har været sent til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen, der konkluderer, at det fremsendte planforslag lever op til kravene i bekendtgørelsen og som sådan kan godkendes. Der er i forhold til den forelagte plan ved Beredskabskommissionens møde den 1. august 2007 ikke ændringer i dimensioneringen af beredskabet, men Beredskabsstyrelsen ønsker som anbefalinger forskellige forhold indarbejdet i planen i en senere revision. Redningsberedskabet vil forsøge at opfylde nedennævnte forhold ved rettelser i løbet af foråret I hovedtræk, se vedlagte bilag: Beskrivelse af den eksisterende forebyggelsesindsats suppleret med en opgørelse over ressourceforbruget. Udarbejdelse af en konklusion på kapacitetsanalysen, således, at der tilvejebringes en større sammenhæng mellem scenarieanalyser og oplæg til serviceniveau. Samt angive forebyggelsesønsker i alle scenariebeskrivelser. Succeskriterier suppleres med beregning af ressourcebehov, der fremadrettet er nødvendig for gennemførelse af forebyggelsestiltagene. Beskrivelse af hvordan beredskabet koordinerer sager med planmyndighederne i relation til brand- og eksplosionsfarlige virksomheder. Vedr. det uddannelsesmæssige område, at der synliggøres sammenhæng mellem kompetencebehov og opgaver særligt på det forebyggende område. Det sikres, at det permanente brandmandskab på øerne, herunder ledere, samt det supplerende brandmandskab, som tilføres fra fastlandet, har en uddannelse, der modsvarer de indsatsopgaver, som dette beredskab pålægges at varetage. Forhold vedr. indsatsledelse for Gudme hjælpeberedskabsstationen, hvor holdlederen fungerer som indsatsleder indtil den vagthavende indsatsleder kan nå frem fra Svendborg området. (Falck oplyser, at de uddannelsesmæssige forhold for 18

21 holdlederne i Gudme er opfyldt i løbet af foråret 2008) Vedr. ikrafttrædelse og overgangsperiode: Ikrafttræden 1. september 2005 Nuværende bekendtgørelse ophæves 28. juni 2008 (Ændring fra 31. august 2007) I overgangsperioden 1. september juni 2008 har den nuværende bekendtgørelse virkning indtil det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen har indsendt plan til Beredskabsstyrelsen Da planen har været indsendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og vurderet, at den lever op til bekendtgørelsen, er visse ændringer administrativt indført pr. 1. september Plan skal være indsendt senest den 28. juni 2008 med Byrådets godkendelse. Som følge af ovennævnte lovændringer er bloktilskuddene tilgået kommunen for, at udarbejde den nye risikobaserede dimensionering og er ikke kommet til udbetaling til Redningsberedskabet, da de ligger under bagatelgrænsen. Fremtidsperspektiv: Ved udvidelse af Svendborg by med bl.a. Tankefuldprojektet, flere steder med tættere industri og hvis kommunens i alt får over indbyggere skal risikovurderingen igen tages op. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget for efterfølgende godkendelse i Byrådet og henviser til beslutningerne i Beredskabskommissionens møde den 1. august pkt. 1. Administrationen vurderer, at der p.t. ikke vil være behov for at udvide serviceniveauet, Der analyseres løbende for forbedringer i den risikobaserede dimensionering. Næste revision vedr. materielmæssige ressourcer vurderes når indbyggerantallet i kommunen runder eller hvis Falck ikke er i stand til at skaffe det fornødne personale til Gudme hjælpeberedskabsstationen. I den anledning vurderes samtidig om materielmæssige ressourcer kan erstattes af mere personale til bæredygtige forebyggende tiltag. Sagen forelægges til drøftelse i Udvalget for Miljø og Teknik. Bilag: Svendborg Kommunes skrivelse til Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsens udtalelse om risikobaseret dimensionering 19

22 Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : 20. Havnekran 08/9717 Godkendelse af lån til køb af kran. På Havnebestyrelsens møde den 11. marts 2008 blev problematikker vedr. den store havnekran behandlet. Havnebestyrelsen besluttede, at der af økonomiske grunde ikke skulle købes en kran, men at alternative muligheder for anskaffelse af en moderne kran skulle undersøges. Der blev redegjort for, at det er vanskeligt at finde realistiske samarbejdspartnere. Det har efterfølgende vist sig at være tilfældet. Det er derfor ikke muligt for administrationen at anvise en alternativ mulighed. Havnen har siden den 3. marts 2008 løst losseopgaverne ved at leje kraner. På trods af, at havnen har kunnet undgå transportudgifter og dermed opnået usædvanlige gunstig lejebetingelse, har ordningen været økonomisk uacceptabel. Det må i fremtiden forventes, at der skal betales transportomkostninger ved hver kranopgave, idet kranleverandøren nu har trukket sin kran hjem til andre opgaver. Dette vil medføre et underskud pr. kornskib på ca kr. Indkøb af brugt kran Havneadministrationen har igen undersøgt markedet for brugte og nye kraner. Administrationen finder følgende tilbud fra AMN Trading mest passende til de opgaver, der skal løses på Svendborg Havn. En kran af samme type og størrelse blev i øvrigt anvendt ved det sidste træpilleskib til alles meget store tilfredshed. Sennebogen 835M Special Årgang 2004 Timetal måneders 100% garanti dækkende alene motor, hydraulikpumper og transmissionsdele leveret klargjort med udført service og 12 mdr. eftersyn, igangsætning og oplæring af kranfører i forbindelse med losning af første skib i Svendborg. Pris inkl. ny krog eksl. grabber kr. Pris 3 m³ grab kr. Pris 2,2 m³ grab (evt. muligt at skaffe brugt grab) kr. Investering i alt kr. Leveringstid ca. 1 uge, mens der er 8 ugers levering på grabber. Kolding Havn har tilbudt at udlåne en grab i venteperioden. 20

23 Årlige vedligeholdelsesudgifter anslås til kr. Det anses som sandsynligt, at havnen kan fastholde træpillekunden. Krandrift i kommunal havn Det er ikke helt klart om en kommunal havn må drive krandrift. Danske Havne er af den opfattelse, at Svendborg Havn godt kan fortsætte med krandrift som kommunal havn, i lighed med mange andre kommunale havne. Jfr. havnelovens 8 skal den kommunale havn forestå anlæg og drift af havneinfrastrukturen. Dette fortolkes således, at opgavevaretagelse, primært som offentligt anlæg og service til brug for borgerens aktiviteter, herunder færger og godstrafik i mindre omfang. Kravet om, at indtægter mindst skal dække udgifter i kommunale selvstyrerhavne gælder ikke for kommunale havne. Kommunalhavnen indgår som en integreret del af kommunens økonomi, hvilket indebærer, at kommunen kan afholde udgifter til havnens drift og anlæg. Modsvarende er det tidligere oplyst fra ministeriet, at en kommunal havn ikke må stå for krandriften. En investering i en brugt kran til i alt 2,4 mio. kr. kan lånefinansieres over 25 år til en fast rente på pt. 5,3%, hvilket giver en årlig låneydelse på kr. Herudover forventes årlige direkte driftsudgifter excl. løn at udgøre kr. (vedligeholdelse og brændstof), hvilket ved et forventet årligt kørselsforbrug på 300 timer giver en intern timepris på i alt 920 kr. Timeprisen ved leje af kran excl. løn udgør kr., hertil skal så lægges en transportudgift på ca kr. pr. opgave. Hvis en gennemsnitlig opgave er 12 timers kørsel, da skal der tillægges kr./12 = kr. pr. time ved indlejning. Timeprisen ved indlejning bliver således ca kr. Administrationen indstiller, at Havnebestyrelsen tager stilling til, om der skal anskaffes en kran. Bilag: Krandrift ved organisationsændring Beslutning i Havnebestyrelsen den : Den beskrevne kran incl. krog og grab til 2,4 mio kr. købes. Det indstilles, at købet finansieres ved optagelse af 25-årigt lån. Niels Høite Hansen (V) var fraværende. 21

24 21. Frigivelse af anlægsmidler til lystbådehavne 08/11589 Frigivelse af anlægsmidler vedr. lystbådehavne. Der søges om frigivelse af 0,3 mio. kr. til andre anlægsarbejdere i kommunens lystbådehavne. Der er budgetteret med beløbet. Administrationen indstiller, at: beløbet frigives. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Christian Kaastrup (A) var fraværende. Godkendt. 22. Endelig vedtagelse af Lokalplanforslag nr. 519 og tillæg nr til kommuneplanen for et rekreativt- og fritidsområde ved Sørupvej (hundetræningsbane). 07/33204 Endelig vedtagelse af Lokalplanforslag nr. 519 og tillæg nr til kommuneplanen for et rekreativt- og fritidsområde ved Sørupvej (hundetræningsbane). Forslag til lokalplanforslag nr. 519 og tillæg nr til kommuneplanen for et rekreativt- og fritidsområde ved Sørupvej (hundetræningsbane) har været offentliggjort i 8 uger og miljøscreening i 4 uger. Der er ikke modtaget indsigelser til kommuneplantillæg eller miljøscreening. Der er modtaget 3 indsigelser til lokalplanforslaget: 1. Vejdirektoratet bemærker, at lokalplanforslaget indeholder en række bestemmelser, der bl.a. tilgodeser interesser knyttet til trafikafviklingen og trafiksikkerheden på det overordnede vejnet, Svendborg-motorvejen og Ring Nord. For god ordens skyld bemærkes, at eventuelle krav om støjdæmpning i henhold til lokalplanbestemmelse, bygningsreglement eller anden lovgivning er Vejdirektoratet uvedkommende som vejbestyrelse for de nærliggende hovedlandeveje. 22

25 I lokalplanforslagets 5 foreslås medtaget 2 nye paragraffer, som indeholder oplysning om byggelinjer og adgangsbegrænsning langs de 2 hovedlandeveje. Vejdirektoratet har bemærket, at der i lokalplanforslaget ikke er oplysning om skiltning og reklamering i lokalplanområdet, herunder skiltning vendt mod det statslige vejnet eller mod trafikanter på det statslige vejnet. Administration af Naturbeskyttelseslovens 21 (forbud mod skiltning, flagning m.m. i det åbne land) er uddelegeret til Vejdirektoratet for så vidt angår hovedlandevejene. Bestemmelserne vedr. skiltning, reklamer m.v. i det åbne land findes i Naturbeskyttelseslovens 21 (Lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2007) og den tilhørende bekendtgørelse: Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land, (Bekendtgørelse 1328 af 11. december 2006). Af den tilhørende bekendtgørelse 1328 af 11. december 2006, fremgår det bl.a., at skilte, som nævnt i bekendtgørelsens 4 og 5, ikke må opsættes på støjvolde og lignende eller langs motorveje og motortrafikveje, hvor der ikke er bymæssig bebyggelse og skiltene må ikke være vendt eller henvendt mod motorvej eller motortrafikvej. Ad.1: Følgende præciseringer af bestemmelserne foreslås indarbejdet: 5.5 Følgende byggelinjer er pålagt/pålægges i henhold til vejlovens 34 - ved Svendborgmotorvej, Rute 9: 50 m fra vejmidte. Såfremt en bebyggelse mv. ikke opføres med jordlinjen i fremtidig vejhøjde, må den ikke uden Vejdirektoratets samtykke opføres i byggelinjen,men skal rykkes så meget længere tilbage, som svarer til 2 gange højdeforskellen foruden den fornødne bredde til passage, mindst 1 meter. - ved frakørselsrampe: 25 m fra venstre kørebanelinje. Såfremt en bebyggelse mv. ikke opføres med jordlinjen i fremtidig vejhøjde, må den ikke uden Vejdirektoratets samtykke opføres i byggelinjen, men skal rykkes så meget længere tilbage, som svarer til 2 gange højdeforskellen foruden den fornødne bredde til passage, mindst 1 meter. - ved Ring Nord, Rute 44: 30 m fra vejmidte, inkl. skråningstillæg Der må ikke opstilles faste anlæg indenfor byggelinjebelagt areal. 5.6 Der er fastsat særlige adgangsbestemmelser langs Svendborgmotorvejen og langs Ring Nord. Det medfører, at der ikke må oprettes adgang for hverken gående eller kørende færdsel til Svendborgmotorvejen, Rute 9 eller til Ring Nord, Rute Der må i delområde 2 ikke opstilles lys, dog undtaget 3 master af max 6 m som vinterbelysning af mindre træningsområde. Masterne skal opstilles således, at lyskilden ikke generer motorvejstrafikken, trafikken på Ring Nord, og at den ikke er til gene for naboer. Lysarmaturen skal sikres med afskærmet og nedadvendt belysning. Der foreslås tilføjet i redegørelsen s.7 under afsnittet Naturbeskyttelsesinteresser: Administration af Naturbeskyttelseslovens 21 (forbud mod skiltning, flagning, m.m. i det åbne land) er uddelegeret til Vejdirektoratet for så vidt angår hovedlandevejene. Bestemmelserne vedr. skiltning, reklamer m.v. i 23

26 det åbne land findes i Naturbeskyttelseslovens 21 (Lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2007) og den tilhørende bekendtgørelse: Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land, (Bekendtgørelse 1328 af 11. december 2006). Af den tilhørende bekendtgørelse 1328 af 11. december 2006, fremgår det bl.a., at skilte, som nævnt i bekendtgørelsens 4 og 5, ikke må opsættes på støjvolde og lignende eller langs motorveje og motortrafikveje, hvor der ikke er bymæssig bebyggelse og skiltene må ikke være vendt eller henvendt mod motorvej eller motortrafikvej. 2. Sørup Landsbylaug v. Harald Rothe, Sørup Kirkevej 3, 5700 Svendborg byder principielt hundetræningsbanen velkommen til Sørup under forudsætning af at deres begrundede bemærkninger tages til følge. Særligt gøres der indsigelse mod og foreslås a) - at der fastsættes begrænsninger på anvendelsen af klubhus, således at dette ikke kan bruges/udlejes til private fester b) -en præcisering af hvilke aktiviteter der ud over hundetræning kan finde sted på området c) - at klubhus og parkering flyttes længere væk fra beboelser da den foreslåede skovplantning ikke skønnes at støjdæmpe tilstrækkeligt d) - at evt. trådbokse for hunde kun bør kunne opstilles NØ for klubhus e) - at der gennemføres trafikdæmpende foranstaltninger til dæmpning af den samlede trafik gennem Sørup fra både hundetræningsbane men især til og fra golfklubben. Indsigelserne besvares således: Ad. 2 a: Foreslås delvist imødekommet. Lokalplanens bestemmelser kan ikke regulere driftsmæssige forhold. Det vil efterfølgende ske i forbindelse med udarbejdelse af lejekontrakt. Fritidsafdelingen oplyser, at det er almindelig kutyme at kontrakter ikke giver mulighed for at klubber kan udleje til private fester mv. Ad. 2b: Foreslås ikke imødekommet. Der er ikke aktuelle planer om andre fritidsaktiviteter på arealet. Lokalplanens anvendelsesbestemmelse er givet en rummelighed for rekreative aktiviteter, således at kommende nye men i dag ubekendte fritidsaktiviteter, kan indpasses i området. Det er en forudsætning at nye aktiviteter kan overholde gældende støjkrav. Eksempelvis kan motorsport og skydebaner på forhånd udelukkes, da de ikke vil kunne opfylde gældende krav til støjdæmpning i forhold til områdets boliger. Ad. 2 c: Foreslås delvist imødekommet, for så vidt at planen allerede giver mulighed for at placere aktiviteterne og klubhus i byggefelt således at terrænforholdene udnyttes støjreducerende ift. boliger i området. Den planlagte beplantning har ingen nævneværdig støjdæmpende virkning, hvilket heller ikke har indgået i overvejelserne. Beplantningen har alene afskærmende og naturforbedrende virkning. I forbindelse med de detaljerede anlægs- og byggeplaner for vej, parkering og klubhus vil der i videst mulig omfang tages hensyn til udnyttelse af stedets terræn således at der kan ske udgravning og overskydende jord kan udnyttes til jordvold mod vest med efterfølgende beplantning etc. Ad. 2.d: Foreslås delvist imødekommet, idet Fritidsafdelingen anmodes om at medtage dette hensyn i kontraktbetingelserne for arealets driftsbetingelser. Ad, 2 e: Foreslås delvist imødekommet med henvisning til trafikafdelingens tidligere løfter om iværksættelse af initiativer for Sørupområdet som helhed. 24

27 I forbindelse med den foroffentlige høring forud for lokalplanens udarbejdelse har trafikafdelingen besvaret spørgsmål og forslag fra landsbylauget således Når motorvejen åbnes for trafik i 2009, vil Sørupvej blive lukket ved A9. Så vil der ikke blive noget gennemkørende trafik og trailerkørsel til genbrugspladsen, og dermed ikke noget trafik, som ikke har ærinde i Sørup. Tilbage er trafik til golfbanen og til ny træningsbane for hunde (lokalplanforslag 519), foruden lokal trafik. Med hensyn til trafikken til golfbanen, er det undersøgt hvilken vej og anbefaler fra forskellige destinationer i Danmark. Alle rutevalg gik ad statsvejen Fåborgvej og over Sørup Kirkevej til Tordensgårdevej. Rutevalg, som de forskellige elektroniske navigatorer i bilerne foretager, har kommunen ingen indflydelse på. Det er rigtigt, at der vejvises til golfbanen fra kommunevejen Fåborgvej via Sørupvej. Denne vejvisning vil kommunen fjerne, da den ikke har nogen praktisk betydning. Den fremtidige skiltning til golfbanen, når motorvejen bliver ført til Svendborg i 2009 tages op med Vejdirektoratet. Trafikkens størrelse til hundetræningsbanen kan der ikke eksakt siges noget om. Der er ca. 250 medlemmer. Vi ved at den nuværende hundetræningsbane højst bliver benyttet af en halv snes hunde med trænere ad gangen. Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til skiltning til hundetræningsbanen, men den mest logiske vej vil være fra kommunevejen Fåborgvej via Sørupvej. Trafikafdelingen forventer, at trafikken vil blive meget mindre, når motorvejen bliver åbnet, og at det i sig selv vil forbedre trafiksikkerheden i området. Der vil blive foretage hastighedsmålinger i området, når motorvejen har lukket Sørupvej. Følgende foreslås tilføjet i lokalplanens redegørelse i nyt afsnit s. 7 Trafikforhold Når motorvejen åbnes for trafik i 2009, vil Sørupvej blive lukket ved A9. Så vil der ikke blive noget gennemkørende trafik og trailerkørsel til genbrugspladsen, og dermed ikke noget trafik, som ikke har ærinde i Sørup. Trafikkens størrelse til hundetræningsbanen kan der ikke eksakt siges noget om. Der er ca. 250 medlemmer. Vi ved at den nuværende hundetræningsbane højst bliver benyttet af en halv snes hunde med trænere ad gangen. Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til skiltning til hundetræningsbanen, men den mest logiske vej vil være fra kommunevejen Fåborgvej via Sørupvej. Trafikafdelingen forventer, at trafikken vil blive meget mindre, når motorvejen bliver åbnet, og at det i sig selv vil forbedre trafiksikkerheden i området. Der vil blive foretage hastighedsmålinger i området, når motorvejen har lukket Sørupvej. 3. Lars Jensen, Sørupvej 38A, 5700 Svendborg bemærker, at han ingen indvindinger har mod det påtænkte udlæg af areal til rekreative- og fritidsformål til erstatning for det inddragne offentlige areal ved Fåborgvej, hvor hundetræningsklubben har holdt til. Lokalplanen indeholder bestemmelser til placering af klubhus inde på arealet til minimering af støj fra hundegøen. Indsigelsen går på den stærkt forøgede trafik på Sørupvej, som vil gøre det uudholdeligt at opholde sig i haverne lige ud til Sørupvej ligesom der frygtes for trafiksikkerheden, idet der ikke er fortove for gående. Adgangen til området foreslås derfor etableret fra Ring Nord i lokalplanområdets sydlige del. 25

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 01-07-2008 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 01-07-2008 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 01-07-2008 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Flemming Madsen, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose, Jeppe Ottosen, Ulrik Sand Larsen, Ulla Larsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 16-06-2008 Kl. 13:00 Miljø og Teknik, mødelokale 1+ 2

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 16-06-2008 Kl. 13:00 Miljø og Teknik, mødelokale 1+ 2 Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 16-06-2008 Kl. 13:00 Miljø og Teknik, mødelokale 1+ 2 Deltagere: Flemming Madsen, Niels Høite Hansen, Per Ulrik Jørgensen, Jesper Kiel, Mogens Johansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Notat Økonomi Økonomi og Udbud

Notat Økonomi Økonomi og Udbud Notat Økonomi Økonomi og Udbud Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk 21. september 2015 Regnskabsgennemgang for boligorganisationer, der ikke er omfattet af styringsdialog med Svendborg Kommune,

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-04-2007 Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Lokalplan Ishøj Varmeværk

Lokalplan Ishøj Varmeværk Lokalplan 1.14 Ishøj Varmeværk Ishøj Kommune Ishøj kommune - Lokalplan 1.14 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål. Området opdeles i to

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé.

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé. Til Byrådet via Magistraten Den 14. oktober 2006 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan 643 - Filmby Århus. 1. Resumé. Udviklingen i filmerhvervet siden

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 23-06-2008 Kl. 13:30 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 23-06-2008 Kl. 13:30 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 23-06-2008 Kl. 13:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno Hansen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag og anvendelsesområde. 2. Beregning af parkeringsbehov. 3. Parkeringspladsernes etablering og anvendelse

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag og anvendelsesområde. 2. Beregning af parkeringsbehov. 3. Parkeringspladsernes etablering og anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og anvendelsesområde 2. Beregning af parkeringsbehov 3. Parkeringspladsernes etablering og anvendelse 4. Parkeringspladsernes dimensionering 5. Parkeringsfond for centerområderne

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Udtalelse. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Århus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri

Udtalelse. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Opkøb af jord Strategi og finansiering. Århus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri Udtalelse Til: Århus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Opkøb af jord Strategi og finansiering 1. Konklusion I udtalelsen redegøres for den

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 15. februar 2005 02.01.05G01/SA/00/10939-137

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse.

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse. Driftsoverenskomst Aftale mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution, Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg om institutionens drift som døgninstitution.

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 14. marts 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10.03.05 Afbud fra:

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere