Vindø Teglværk A/S Blåkildevej Hobro. Att. Andreas Piper, mail:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindø Teglværk A/S Blåkildevej Hobro. Att. Andreas Piper, mail:"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Vindø Teglværk A/S Blåkildevej Hobro Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Att. Andreas Piper, mail: Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 21b Kastbjerg By, Kastbjerg, Randers Kommune gældende i perioden 1.juli 2016 til 30.juni Dato Sagsbehandler Leif Richard Pedersen Tel Sagsnr Side 1 Ansøger: Indvinder: Ejer: Vindø Teglværk Blåkildevej Hobro p-nr.: Randers Tegl A/S Mineralvej Aalborg Ø CVR-nr.: Anders Rosengreen Okholm Vellinggårdsvej Havndal CVR-nr.:

2 Tilladelse til råstofindvinding i perioden indtil 30.juni 2026 A. Afgørelse fra Region Midtjylland. A.1. Råstofloven På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstofloven 1, giver Region Midtjylland hermed efter råstoflovens 7.1 tilladelse til årlig indvinding af m 3 rødler på de ca. 4,7 ha der er angivet på vedlagte kortbilag Kort i 1: over det ansøgte graveområde.. Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens 10. Side 2 A.2. Planloven VVM-bestemmelserne Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVMredegørelse 2. A.3. Natura 2000 områder Nærmeste dele af Nature 2000 områderne, Habitatområdet H223 Kastbjerg Ådal og H14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord samt fuglebeskyttelsesområdet F15 ligger ca. 2,3 henholdsvis ca. 4,7 kilometer væk. Udpegningsgrundlaget i H223 er bl.a. strandenge, kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger, rigkær og bøgeskov på muldbund, mens udpegningsgrundlaget i H14 bl.a. er klitter med gråris, kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger, heder og rigkær. Region Midtjylland har vurderet, at projektet ikke kan påvirke nogle af Natura 2000-områderne negativt, og det er derfor besluttet at der ikke skal foretages konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder 3. 1 Jf. bekendtgørelse nr af 10. december 2015 af lov om råstoffer, 7, stk. 1 og 8. 2 Jf. Bekendtgørelse nr af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 3 Bekendtgørelse nr af 16. december 2015 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, 7 og 8.

3 B. Vilkår for indvindingen Før indvindingen påbegyndes 1. Der skal gives meddelelse til Region Midtjylland om indvindingens påbegyndelse. 2. Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Museum Østjylland om datoen for arbejdets iværksættelse, med mindre andet er aftalt med museet. 3. Gravningen og efterbehandlingen skal foregå i overensstemmelse med en grave- og efterbehandlingsplan der er godkendt af Region Midtjylland. Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger. Planen skal indeholde et kort med angivelse af placering af evt. volde, jorddepoter, startsted for indvindingen og eventuel opdeling i etaper. Side 3 4. Indvinderen har pligt til at udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis Region Midtjylland senere i indvindingsforløbet stiller krav herom, og forholdene i øvrigt kræver det. 5. Der skal stilles garanti på kr. for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen må udnyttes. Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel økonomisk sikkerhed. Garantibeløbet kan reguleres af Region Midtjylland såfremt forudsætningerne for beregningen ændres. Driftstider 6. Gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg må kun være i drift: - mandag til fredag kl , dog ikke helligdage. - lørdage kl Udlevering og læsning af materialer, herunder kørsel indenfor virksomhedens område må kun foregå i tidsrummet: - mandag til fredag kl , dog ikke helligdage - lørdag kl , dog ikke helligdage. Kørsel i råstofgraven

4 8. Der er adgang til indvindingsområdet direkte fra den offentlige vej Galgevangsvej 9. Udenfor driftstiden skal adgangsvejen til råstofgraven være afspærret med aflåst bom eller tilsvarende. Støj 10. Udsendelse af ekstern støj fra grusgraven med tilhørende maskiner og faste og mobile anlæg skal begrænses. Støjniveauet (det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtryksniveau, Lr) må ved beboelse i nedenstående tidsrum ikke overstige følgende værdier: - mandag til fredag kl : 55 db(a) - mandag til fredag kl : 40 db(a) - lørdag kl : 45 db(a) Side I forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsperioden accepteres der en periode på 4 uger, hvor der i tidsrummet på hverdage accepteres et støjniveau på 60 db(a). Arbejdet skal dog tilrettelægges således at støjgener minimeres mest muligt. 12. Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Midtjylland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger, der maximalt kan kræves én gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede - træffes af Region Midtjylland. Støjberegninger skal udføres i overensstemmelse med Fælles Nordisk Beregningsmetode. Valg af målemetode/beregningsmetode er afhængig af, hvilken metode der i den aktuelle situation er bedst egnet til at dokumentere, at støjniveauet kan overholdes. Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (Ekstern støj fra virksomheder), nr (Beregning af ekstern støj fra virksomheder) og nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra virksomheder) og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift. Målingerne/beregningerne skal ud føres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma. 13. Støjende anlæg kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

5 Støv 14. Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme. Graveafstande og begrænsninger 15. Der må ikke graves nærmere naboskel end 3 meter. 16. Der skal dog indvindes til over skel hvis der ligeledes bliver meddelt tilladelse til råstofindvinding på nabomatriklen. Tidspunktet og metode for indvinding til/over skel skal godkendes af Region Midtjylland. Side Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra den private markvej, og herfra i en hældning på 1: Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra gravesøer, eller afledes spildevand og pladsvand uden særskilt tilladelse. Arkæologi 19. Fremkommer der arkæologiske fund eller anlæg i forbindelse med råstofindvindingen, skal indvindingen i det berørte område omgående standses og anmeldelse foretages til Museum Østjylland. Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening 20. Mobile ADR-godkendte IBC-tanke og PUFO-godkendte entreprenørtanke kan midlertidigt placeres nær anvendt ikke-mobilt maskinel, dog under hensyn til, at der ikke må være risiko for påkørsel eller forurening af grundvand ved spild. Mobile tanke skal senest ved arbejdstids ophør placeres udenfor selve gravearealet. 21. Tankning af mobile anlæg og entreprenørtanke, samt reparation og parkering af kørende materiel skal foregå på befæstede arealer. 22. Olie eller kemikaliespild skal opsamles/bortgraves med det samme, og håndteres som forurenet jord. 23. Alt materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.

6 24. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier i råstofgraven, f.eks. til at bekæmpe planter, eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af jord og grundvand. Affaldshåndtering 25. Indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes. 26. Olieaffald (spildolie, olieholdige klude mv.), og andet farligt affald skal opsamles, kildesorteres og i øvrigt håndteres i overensstemmelse med kommunens Regulativ for Erhvervsaffald. Efterbehandling Side Efterbehandlingen skal være afsluttet hurtigst muligt og senest 1 år efter indvindingens ophør. 28. Der skal efterbehandles til landbrug i overensstemmelse med en efterbehandlingsplan godkendt af Region Midtjylland. 29. Ved efterbehandlingen skal afstanden fra graveområdets ydre grænse, typisk et skel, stendige eller anden afgrænsning, være mindst 3m. 30. Mod naboejendommene matrikel nr. 6b og 11b Dalbyover By, Dalbyover samt matr. nr. 9am Udbyover By, Udbyneder skal der udføres blivende periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på 1: Ved godkendelse af en revideret efterbehandlingsplan, kan der efterbehandles med bevarelse af stejlere enkeltskrænt til konkrete naturformål, såfremt Region Midtjylland vurderer at planen i tilstrækkelig grad, kan fremvise en løsning for sikker færdsel i området, og planen ikke medfører væsentlig negativ påvirkning af de landskabelige hensyn. 32. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest ½ år efter indvindingens ophør. 33. Hvis der bliver indledt råstofudnyttelse på tilstødende ejendomme, kan der efter nærmere aftale af landskabelige hensyn foretages en bortgravning eller udjævning og planering af de berørte skel. Der skal i givet fald fastsættes nærmere herom i grave- og efterbehandlingsplanen.

7 C. Generelle bestemmelser Gyldighed og tilbagekaldelse Råstofindvinding må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage får ansøger besked og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. Råstoftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, med mindre andet fremgår af tilladelsens vilkår. Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland, i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i råstoflovens 11. Side 7 Tinglysning af deklaration om efterbehandling Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Midtjylland på ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Afgiften for tinglysningen er for tiden kr. I henhold til 10, stk. 6 i lov om råstoffer skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet når tinglysningen er sket. Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Midtjylland. Delvis frigivelse kan ske ved godkendelse af efterbehandlingen på delarealer. Tilsyn og besigtigelse Region Midtjylland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette. Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal den ansvarlige indvinder give myndigheden de fornødne oplysninger, vejledning og hjælp, jf. råstoflovens 32 og 32a. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Midtjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens 33. Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold.

8 Region Midtjylland kan umiddelbart lade foretage hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens 33. Tilsynsmyndigheden kan påbyde den ansvarlige for indvindingen, at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af råstoffer, der indvindes, af stoffer der udsendes til omgivelserne, og af støj og rystelser m.m. jf. råstoflovens 32a. Indberetning af indvunden mængde Der skal hvert år gives oplysninger til Region Midtjylland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning der henvises til af regionen. Region Midtjylland videresender indberetningen til Danmarks Statistik. Side 8 Arkæologi Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens 25. Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens 27. En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse. Fredning og beskyttelse af visse dyre - og plantearter Af bekendtgørelsen om fredning af visse dyre - og plantearter m.v. 4,fremgår det, at i perioden: - 1. februar 31. juli må kolonirugende fugles redetræer ikke fældes februar 31. august må rovfugles og uglers redetræer ikke fældes. - 1.november 31. august må hule træer og træer med spættehuller ikke fældes - 1. april 31. august må digesvalereder ikke ødelægges. En række arter er desuden beskyttet jf. Habitatbekendtgørelsen. Disse Bilag IV arter er beskyttede overalt hvor de forekommer. Bestemmelsen beskytter de steder, hvor dyrene yngler og opholder sig for eksempelvis at overvintre. Det kan være hule træer, hvor flagermus opholder sig eller ynglevandhuller for padder. Aktiviteter, som kan forringe arternes ynglelokalitet eller levested, må ikke iværksættes. 4 Bekendtgørelse nr af 16. december 2015.

9 Hvis der konstateres tilstedeværelse af bilag IV arter kan det medføre, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling, ikke lovligt kan udføres uden særlige hensyn. Følgende arter kan eksempelvis tænkes at forekomme i forbindelse med råstofgrave: - Spidssnudet frø - Stor vandsalamander - Småflagermus - Markfirben - Strandtudse Naturstyrelsen er myndighed for beskyttelse af bilag IV-arterne. Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv. I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden. Side 9 Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Region Midtjylland, vedlagt en underskrevet erklæring af den nye indvinder, der fastslår at man er bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forpligtigelser. Der skal desuden vedlægges underskrift fra ejendommens ejer, med dokumentation for at denne er indforstået med indvinderskiftet. Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Midtjylland kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse. Råstofafgift Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift. Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved skat, Region Midtjylland giver meddelelse til SKAT ved at sende en kopi af tilladelsen. Ændringer af vilkår Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser. Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

10 D. Grundlag for tilladelsen D.1. Ansøgningens indhold Ansøgningsskema modtaget af Region Midtjylland den 11.marts Ansøgningen angår ejendommen matrikel nr. 21b Kastbjeg By, Kastbjerg, Randers Kommune som udgør totalt ca. 11,4 ha. Side 10 Det ansøgte indvindingsareal udgør 4,7 ha af ejendommen, og er vist ovenfor. Der søges om tilladelse til en forventet årlig produktion af m 3 ler.

11 Der søges om tilladelse til gravningen i perioden fra 1. juli 2016 indtil 30.juni Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet ca. 3 meter under terræn. Følgende typer maskiner og anlæg planlægges benyttet i forbindelse med indvindingen: 1. Læssemaskine De forventede forbrug af drivmidler er angivet til 4000 l pr. år. Der tankes fra mobiltank, placeret på lastbil. Ønskede tilladte driftstidspunkter er angivet til mandag til fredag og om lørdagen. Gravemaskinen overholder støjkravet. Der planlægges ingen støvdæmpende foranstaltninger da der ikke foregår oparbejdning af råstoffer i graveområdet. Leret er fugtigt når det graves op. Affald medtages til Vindø Teglværk, hvor det bortskaffes ifølge kommunens regulativ. Det oplyses, at der ikke er boringer/brønde indenfor 300 meter. Tingbogsattest af 14. marts 2016 Det angives, at kørslen til indvindingsområdet sker ad Galgevangsvej. Arealerne planlægges efterbehandlet til landbrug. Forslag til grave- og efterbehandlingsplan, (dateret 6.marts 2016, udarbejdet af LE 34) Kortbilag 1 i 1: benævnt Oversigtskort, udført af LE34, og dateret 27. januar Kortbilag 2 1: benævnt lerbrydningsret for Vindø Teglværk, udført af LE34, og dateret 27. januar VVM-anmeldelse af 9.marts 2016 Side 11 D.2. Udtalelser Østjyllands Museum Jeg kan ved en gennemgang af vores arkiv konstatere, at er registreret flere fortidsminder på og i umiddelbar nærhed af det berørte areal. Det drejer sig om forskellige grave og gravhøje fra bronzealder og jernalder samt nogle endnu ikke daterede høje. To af disse er endog fredede (markeret med hvidt på kortet nedenfor). Gravhøjen sb. nr. 14 blev undersøgt af Kulturhistoriskmuseum i 1998 og indeholdt en overpløjet gravhøj med delvist bevaret randstenskæde men uden spor efter centralanlæg. Gravhøjen sb. nr. 13 er endnu ikke blevet undersøgt, og skal enten undersøges forud for råstofindvindingen eller friholdes. Umiddelbart vest for råstofindvindingsområdet ligger to fredede gravhøje (sb. nr. 10 og 11). Beskyttelseslinjen fra sb. nr. 10 Galgehøje strækker sig faktisk en smule ind over råstofindvindingsområdet, hvorfor det vil være nødvendigt at søge dispensation fra denne. Tæt ved disse høje har Kulturhistoriskmuseum i 1997 også undersøgt en gravplads fra jernalderen (sb. nr. 52) bestående af tre urnebegravelser.

12 Side 12 Kortudsnit fra Kulturstyrelsens Fund og fortidsminder database, der viser de kendte fortidsminder i området omkring det berørte areal. Tilstedeværelsen af de mange registrerede fortidsminder i og i nærheden af det berørte areal betyder, at der i forbindelsen med det forestående råstofindvinding med stor sandsynlighed vil kunne påtræffes spor efter hidtil uregistrerede fortidsminder på det aktuelle område. Disse eventuelle fortidsminder er beskyttet af museumslovens 27. Det anbefales derfor, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdet. Dermed vil det kunne konstateres, om der er fortidsminder i området, og omfanget vil kunne blive afdækket med henblik på en egentlig undersøgelse eller friholdelse af de berørte område. En forundersøgelse kan samtidig minimere risikoen for en forsinkelse af råstofudvindingen. Jeg udarbejder gerne et budget for en forundersøgelse af det aktuelle område. Det skal dog understreges, at en forundersøgelse er frivillig. Bygherre skal være opmærksom på, at såfremt der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder i form af arkæologiske genstande eller anlæg, skal der i henhold til Museumsloven 27, stk. 2 ske standsning af anlægsarbejdet, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Museum Østjylland (tlf ). For yderligere spørgsmål angående fortidsminder, skjulte såvel som kendte, og konsekvensen af disse for det videre anlægsarbejde står jeg meget gerne til rådighed. Jeg kan kontaktes på nedenstående telefonnumre eller via e- mail. Partshøring Udkast af afgørelsen er udsendt i partshøring til nedenstående naboer: Anders Rosengreen Okholm, Vellinggårdsvej 17, 8970 Havndal, Jens Jørgen Okholm, Galgevangsvej 10, 8970 Havndal, Steen Ranch, Tønagervej 84, 8970 Havndal

13 Der er ikke indkommet bemærkninger. E. Region Midtjyllands bemærkninger E.1. Råstofplan Det ansøgte indvindingsareal er beliggende i Råstofgraveområde Kastbjerg, udpeget i Råstofplan 2012 for Region Midtjylland, og er reserveret til indvinding af rødler. Råstofindvinding kan som udgangspunkt kun finde sted inden for de udlagte Råstofgraveområder. Inden for graveområderne kan det derfor forventes, at der på visse vilkår vil blive givet tilladelse til indvinding af råstoffer, når der er behov for materialerne. Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten i det pågældende areal udnyttes fuldt ud, med mindre der er særlige forhold, som forhindrer dette eller taler afgørende imod det. Der skal ske gennemgravning af skel mellem gravearealer der udnyttes af forskellige firmaer eller på forskellige tidspunkter. Hensynet til naboer, natur, grundvand og kulturhistorie og hvad der i øvrigt fremgår af råstoflovens 3 samt øvrig lovgivning (f.eks. Natura 2000) skal afvejes i forbindelse med ny råstofindvinding. Råstofgraveområdet er ved udlægget i 2012 miljøvurderet i henhold til Lov om Miljøvurdering. Det er i den forbindelse konkluderet, at der ikke er væsentlige interessekonflikter som ikke kan forebygges eller afbødes ved sagsbehandling og vilkårsstillelse i forbindelse med en konkret råstofansøgning. Side 13 E.2. Kommuneplan Råstofplanens arealreservationer og retningslinjer er indarbejdet i Kommuneplan for Randers Kommune. Kommuneplanen lægger op til at arealer, hvor der er udvundet råstoffer, som udgangspunkt efterbehandles til naturformål og rekreativ benyttelse. I forbindelse med efterbehandlingen af råstofgrave skal grundvands- og naturhensyn sikres mest muligt E.3. Vandforsyningsforhold Der er ingen vandværker, hvis vandindvindingsopland strækker sig ind under det ansøgte areal. Det ansøgte vurderes ikke at indebære en væsentlig risiko for forurening af konkrete drikkevandsforsyninger eller de overordnede drikkevandinteresser, men til generel sikring af jord og grundvand stilles der dog forebyggende vilkår mod forurening, herunder håndtering af olie, kemikalier og affald.

14 E.4. Naturbeskyttelse Indvindingen vurderes at have en neutral virkning i forhold til påvirkning af naturinteresser. Indvindingen vurderes, hverken at kunne påvirke nærmeste 3 områder registreret sø indtast efter 3 i naturbeskyttelsesloven ca. 400 meter mod øst og sydøst eller Natura 2000 områderne ca. 4 kilometer mod nord. Region Midtjylland vurderer, at der på arealet, ikke er levested eller rasteområde for arter, der er omfattet af bilag IV i habitatdirektivet, som kan beskadiges. Støj Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder, områdetype 3 - Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder. Støjniveauet målt som, det energi-ækvivalente, korrigerede A- vægtede lydtryksniveau Lr, bør derfor således ved beboelse i nedenstående tidsrum ikke overstige: Side 14 Mandag til fredag 55 db(a) i tidsrummet fra kl , 45 db(a) i tidsrummet fra kl db(a) i tidsrummet fra kl Lørdag 55 db(a) i tidsrummet kl db(a) i tidsrummet kl db(a) i tidsrummet kl Søn- og helligdage 40 db(a) hele døgnet. På baggrund af ansøgningen, herunder oplysninger om anlæg der planlægges benyttet er den tilladte driftstid fastsat til hverdage 5:00-17:00 og lørdag

15 E.5. VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt 5. Det ansøgte har ikke et omfang der medfører VVM-pligt efter VVMbekendtgørelsens bilag 1. Råstofindvinding fra åbne brud er opført under bekendtgørelsens bilag 2, kapitel2a, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet, på baggrund af en vvm-anmeldelse. Region Midtjylland har på baggrund af den indsendte vvm-anmeldelse, udført en såkaldt screening. Screeningen sammenstiller den nødvendige viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt. Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse. E.6. Konklusion Ud fra en afvejning af ovenstående og de hensyn og interesser der i øvrigt skal varetages gennem råstoflovgivningen, kan Region Midtjylland imødekomme, at indvindingen tillades på de fastsatte vilkår. Side 15 5 Jf. Bekendtgørelse nr af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

16 F. Offentliggørelse og klagevejledning Regionens afgørelse kan efter Råstoflovens 13, stk.1, påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, landsdækkende samt lokale foreninger og organisationer med væsentlig interesse i afgørelsen, og enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen. Regionens afgørelse efter Planloven om VVM-pligt kan for så vidt angår retlige spørgsmål (afgørelsens lovlighed) ligeledes påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klagefristen for ovennævnte love er 4 uger og regnes fra annonceringsdatoen på Regionen Midtjyllands hjemmeside, som er den 2. maj En eventuel klage skal indbringes til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage kan kun indgives via Klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Adgang til klageportalen findes som et link på forsiden af Borgere, virksomheder og organisationer tilgår Klageportalen via www. borger.dk eller Side 16 Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endelig godkendt din klage. Vejledning om gebyrordningen findes på klagenævnets hjemmeside Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen skal være modtaget senest den 30. maj 2016 inden for ekspeditionstiden. Ansøger vil straks få besked, hvis der indkommer klager. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. Klage i henhold til Råstofloven og Planloven har opsættende virkning med mindre klagemyndigheden bestemmer andet, og tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. Råstoflovens 43, stk. 1.

17 Myndighedens vurdering af, at det ansøgte projekt ikke påvirker Natura 2000 områder og at der derfor ikke skal udføres en konsekvensvurdering, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag denne afgørelse er offentligt bekendtgjort eller meddelt. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til myndigheden via Klageportalen, som videresender klagen til Naturog Miljøklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til, jf. råstoflovens regler om klageadgang. F.1. Råstofafgørelsen Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt, eller offentligt bekendtgjort. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til Region Midtjylland via Klageportalen som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 6, jf. råstoflovens Side 17 Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Klageberettigede Adressaten for afgørelsen. Offentlige myndigheder. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø. Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning. F.2. Råstofafgørelsen i henhold til planloven (VVM) Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort eller meddelt. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet men indsendes til Region Midtjylland via Klageportalen, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 7. 6 Jf. lovbekendtgørelse nr af 10. december 2015 af lov om råstoffer Jf. bekendtgørelse nr af 23. november 2015 af lov om planlægning, kapitel 14, med senere ændringer.

18 Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Der henvises i øvrigt til den generelle klagevejledning. Klageberettigede Miljøministeren Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder et nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af - at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og - at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. Side 18 F.3. Råstofafgørelsen i henhold til Natura 2000 og habitatdirektivet Myndighedens vurdering af, at det ansøgte projekt ikke påvirker Natura 2000 områder og at der derfor ikke skal udføres en konsekvensvurdering, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag denne afgørelse er offentligt bekendtgjort eller meddelt. Klagen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men indsendes til myndigheden via Klageportalen, som videresender klagen til Naturog Miljøklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til, jf. råstoflovens regler om klageadgang. Kopi af afgørelsen samt bilag A og B er i dag sendt til Naturstyrelsen, Museum Østjylland, Skat, Kontrolafdelingen, Danmarks naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Randers kommune, Anders Rosengreen Okholm, Vellinggårdsvej 17, 8970 Havndal

19 Bilag A. VVM-Screening B. Kort i 1: over det ansøgte graveområde. Leif Pedersen Side 19

20 Side 20

21 Side 21

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 5 2640 Hedehusene. e-mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 5 2640 Hedehusene. e-mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk Regionshuset Viborg Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 5 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk e-mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk Tilladelse til

Læs mere

Hammershøj Teglværk A/S Tindbækvej Tjele. Att. Kresten Hansen, mail:

Hammershøj Teglværk A/S Tindbækvej Tjele. Att. Kresten Hansen, mail: Regionshuset Viborg Hammershøj Teglværk A/S Tindbækvej 16 8830 Tjele Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Att. Kresten Hansen, mail: keh@randerstegl.dk Tilladelse

Læs mere

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail:

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail: Regionshuset Viborg NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Att: Per-Ulrik Jensen, mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk

Læs mere

NR. SNEDE VOGNMANDSFORRETNING A/S Ørnevej Nørre Snede

NR. SNEDE VOGNMANDSFORRETNING A/S Ørnevej Nørre Snede Regionshuset Horsens NR. SNEDE VOGNMANDSFORRETNING A/S Ørnevej 16 8766 Nørre Snede Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på

Læs mere

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene. Att. Per-Ulrik Jensen, mail perulrik.jensen@nymoelle.dk

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene. Att. Per-Ulrik Jensen, mail perulrik.jensen@nymoelle.dk Regionshuset Viborg NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Att. Per-Ulrik Jensen, mail perulrik.jensen@nymoelle.dk

Læs mere

Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej Højslev. Mail:

Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej Højslev. Mail: Regionshuset Viborg Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Mail: larsjord@gmail.com

Læs mere

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm Regionshuset Holstebro THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade 53 7790 Thyholm Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Afgørelse om tilføjelse til vilkår, vedr.

Læs mere

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk Tilladelse til indvinding af

Læs mere

SØNDERGAARD STEN & GRUS A/S Bindeleddet 4 8940 Randers SV. Att: Michal Søndergaard, e-mail michal@dvd-danmark.dk

SØNDERGAARD STEN & GRUS A/S Bindeleddet 4 8940 Randers SV. Att: Michal Søndergaard, e-mail michal@dvd-danmark.dk Regionshuset Viborg SØNDERGAARD STEN & GRUS A/S Bindeleddet 4 8940 Randers SV Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Att: Michal Søndergaard, e-mail michal@dvd-danmark.dk

Læs mere

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Ver.2,30.05.2012,tt. 10. Marts 2014 Sag nr. 13/34260 I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Forlængelse af tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Tilladelse til indvinding af råstoffer og Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Lokalitet: Matr. nr. 3r, Annisse By, Annisse Ansøger, indvinder og grundejer: Wewers A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød

Læs mere

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766 Gert Svith A/S Rugvænget A/S 8500 Grenaa l Byg og Miljø Dato: 17.06.2014 Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: skp@norddjurs.dk Sagsnr.: 08/21766 Forlængelse af RÅSTOFTILLADELSE

Læs mere

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den Bedsted Lø Grusværker Aps Stenagervej 9 6230 Rødekro Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E-mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Den 2. maj 2017 Journal nr.: 17/2331 Tillæg til

Læs mere

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S. Att: Per-Ulrik Jensen, mail:

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S. Att: Per-Ulrik Jensen, mail: Regionshuset Viborg NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Att: Per-Ulrik Jensen, mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk Tilladelse til råstofindvinding

Læs mere

ASKLEV STENLEJE A/S Sepstrupvej 39 A 8653 Them. Att: Morten Sørensen, mail:

ASKLEV STENLEJE A/S Sepstrupvej 39 A 8653 Them. Att: Morten Sørensen, mail: Regionshuset Viborg ASKLEV STENLEJE A/S Sepstrupvej 39 A 8653 Them Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Att: Morten Sørensen, mail: asklev@stenleje.dk Tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej 3 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 31-05-2016 / 01.03.03-P16-13-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning Frederik Kolmorgen Søndergaard Ledreborg Alle 18 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte:

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Dorte Filges Skullerupvej 13 4330 Hvalsø Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.:

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 4a Rævind Hede, Tårup i Viborg Kommune gældende i perioden 1.april 2016 til 1. juni 2020.

Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 4a Rævind Hede, Tårup i Viborg Kommune gældende i perioden 1.april 2016 til 1. juni 2020. Regionshuset Viborg Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Henning Vestergaard Bodilsen Durupvej 27 7870 Roslev Mail: hb@bodilseninvest.dk Tilladelse til råstofindvinding

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Frank Guillaumon Thomsen Lejrevej 90 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Anne Katrine Langebæk Ved Kirken 6 4500 Nykøbing Sj. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven VILLA.DK Aps Ny Østergade 12, 3.sal 1101 København K VILLA-HUS BYG Aps Nørre Snedevej 9 8700 Horsens KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 9. december 2015 og 13. april 2016.

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 9. december 2015 og 13. april 2016. Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 21-04-2016 / 01.03.03-P16-115-15 Landzonetilladelse Du har fået landzonetilladelse til etablering af

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev 5. NOVEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/1992 KS:STEROE UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV Stevns Kommune,

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken 106 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Næstved 4700 5588 5588 www.naestved.dk Dato 14-11-2017 Sagsnr. 01.16.04-P19-7-17

Læs mere

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 11. februar 2016.

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 11. februar 2016. Michael Vestbjerg Bogøvej 19 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

Tilladelse til ændring i råstofindvindingstilladelse, Svenstrupvej 40, 4700 Næstved.

Tilladelse til ændring i råstofindvindingstilladelse, Svenstrupvej 40, 4700 Næstved. Tilladelse til ændring i råstofindvindingstilladelse, Svenstrupvej 40, 4700 Næstved. Region Sjælland har den 18-05-2016 givet endelig tilladelse til ændring i råstofindvindingstilladelse på Svenstrupvej

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013 Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast 3. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ståhal - Tyvkærvej 33, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af en stålhal

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 18 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 18 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Aabenraa Kommune Drift og Vedligehold Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att: Mikkel Bigum Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 27. juli 2017 Sagsnr.: 17/19516 Ejendomsnr.: 19151 Kontakt: Lis Bækkelund

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Lis Frederiksen og Niels Bruselius Mail: herslevstrandvej2@gmail.com Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Vi har behandlet din ansøgning om opførelse af et helårshus på din ejendom beliggende i Biltris.

Vi har behandlet din ansøgning om opførelse af et helårshus på din ejendom beliggende i Biltris. Jesper Hofmann Dall Gershøjgårdsvej 5 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Aabenraa Kommune foranlediger ovennævnte vilkår tinglyst på ejendommen på ejer af ejendommens bekostning jf. planlovens 55 stk. 1.

Aabenraa Kommune foranlediger ovennævnte vilkår tinglyst på ejendommen på ejer af ejendommens bekostning jf. planlovens 55 stk. 1. PEDER MELDGAARD A/S Askelund 10! Skelbækvej 2 Tlf.: 7376 7676 Dato: 07. april 2016 Sagsnr.: 12/39475 Ejendomsnr.: 20462 Kontakt: Peter Mumm Direkte tlf.: 73 76 82 14 E8mail: pmu@aabenraa.dk I henhold til

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Flemming Brüggebusch Troldbyvej 19 4070 Kirke Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Landzonetilladelse Planloven Sagsbehandler: Birgitte

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars Bjarne Strøm Løgstørvej 109 Jelstrup 9600 Aars Sendt til: bs@nokgodtnok.dk Dato: 3. december 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-54356 Dokumentnr.: 820-2015-292510

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven H4 Arkitekter ApS Frederiksberg Allé 55, 1th 1820 Frederiksberg C Att.: Anders Henriksen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø OBS! Personlig henvendelse til Lejrevej 15, 4320

Læs mere

Landzonetilladelse til at ændre Lindenborg Kro til en kombination af kontor og selskabslokaler

Landzonetilladelse til at ændre Lindenborg Kro til en kombination af kontor og selskabslokaler Selsø-Lindholm Gods I/S Abbetvedvej 2A 4000 Roskilde Att.: Johann Philip von Malsen-Plessen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sendt til mail:

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. Surbækvej 10 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30. september 2015 Sagsnr.: 15/15418 Ejendomsnr.: 11598 Kontakt:

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven Kære Mette Ravn Steenstrup

Landzonetilladelse Planloven Kære Mette Ravn Steenstrup Mette Ravn Steenstrup mrs@mazanti.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte: 4646 4916 E-mail: camh@lejre.dk

Læs mere

Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Att.: Jan Grundtvig Højland. Landzonetilladelse til opførelse af fugletårn.

Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Att.: Jan Grundtvig Højland. Landzonetilladelse til opførelse af fugletårn. Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Att.: Jan Grundtvig Højland Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave 9, 5560 Aarup.

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave 9, 5560 Aarup. Assens Rådhus 29. november 2016 Sags id: 16/18741 Landzonetilladelse vedr. etablering af sø Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave

Læs mere

Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75, Hinge 8940 Randers Att.: Anne-Mette Nielsen

Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75, Hinge 8940 Randers Att.: Anne-Mette Nielsen Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75, Hinge 8940 Randers Att.: Anne-Mette Nielsen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk

Læs mere

Klima og Planlægning. Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme

Klima og Planlægning. Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Klima og Planlægning Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 21.9.2016 Sagsnr. 01.03.03-P19-23-16 Landzonetilladelse til

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Linda Møller Abrahamsen Carl Christian Abrahamsen Karlebyvej 16 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf.: 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune Att: Projektleder Lars Jespersen Nyvej 22 4573 Højby Den 9. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Klima og Planlægning. Anne-Grethe Trille W Pedersen Lungvej 10 Tornemark 4262 Sandved

Klima og Planlægning. Anne-Grethe Trille W Pedersen Lungvej 10 Tornemark 4262 Sandved Anne-Grethe Trille W Pedersen Lungvej 10 Tornemark 4262 Sandved Klima og Planlægning Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 13.7.2016 Sagsnr. 01.03.03-P19-57-16 Ejendomsnr.

Læs mere

Tidsbegrænset dispensation til dyrkning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje på del af matr. nr. 34 Rugbjerg, Ø.

Tidsbegrænset dispensation til dyrkning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje på del af matr. nr. 34 Rugbjerg, Ø. Torben Callesen Lund Foldingbrovej 17 6230 Rødekro Sendt pr. digital post Kultur, Miljø & Erhverv Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 www.aabenraa.dk Dato: 09-08-2016 Sagsnr.: 16/14770 Kontakt:

Læs mere

Efter etableringen vil vandhullet blive registreret som et 3 område i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Efter etableringen vil vandhullet blive registreret som et 3 område i henhold til naturbeskyttelsesloven. Fritz Busch Hansen Sct Jørgens Park 132,1 th 4700 Næstved Byggemyndighed Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 15.1.2016 Sagsnr. 01.03.03-P19-163-15 Landzonetilladelse

Læs mere

Byplan. Mogens Damm Præstø Landevej 73 Blangslev 4700 Næstved

Byplan. Mogens Damm Præstø Landevej 73 Blangslev 4700 Næstved Mogens Damm Præstø Landevej 73 Blangslev 4700 Næstved Byplan Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 24.11.2015 Landzonetilladelse til bryggeri, mosteri, rapsoliepresseri,

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

ASKLEV STENLEJE A/S Sepstrupvej 39 A 8653 Them. Morten Sørensen, mail:

ASKLEV STENLEJE A/S Sepstrupvej 39 A 8653 Them. Morten Sørensen, mail: Regionshuset Viborg ASKLEV STENLEJE A/S Sepstrupvej 39 A 8653 Them Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Morten Sørensen, mail: asklev@stenleje.dk Tilladelse til råstofindvinding

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Klima og Planlægning. TP-design Steen Blichersvej 1b 4700 Næstved Att.: Tommy Poulsen.

Klima og Planlægning. TP-design Steen Blichersvej 1b 4700 Næstved Att.: Tommy Poulsen. TP-design Steen Blichersvej 1b 4700 Næstved Att.: Tommy Poulsen din-arkitekt@hotmail.dk Klima og Planlægning Næstved Kommune Center for Plan & Erhverv www.næstved.dk Dato 11.7.2014 Sagsnr. 01.03.03-P19-42-14

Læs mere

Afgørelse ikke VVM-pligt Sortkrudtskydning

Afgørelse ikke VVM-pligt Sortkrudtskydning Ole Erik Lauridsen Trættevejen 16, Tingsted 4800 Nykøbing F Afgørelse ikke VVM-pligt Sortkrudtskydning 09-06-2015 Kommunen har behandlet ansøgningen om skydning med sortkrudtvåben på den eksisterende skydebane

Læs mere

udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter)

udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter) Søren Møller Forstander Gribskov Efterskole Sag: 2016/07385 016 Id: 025577 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 08. juli 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Nyrupvej 14, Nyrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Nyrupvej 14, Nyrup, 9600 Aars Kirsten & Frits Jensen Nyrupvej 14 9600 Aars nyruphuset@live.dk Dato: 21. juli 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-31442 Dokumentnr.: 820-2015-173426 Sagsbehandler:

Læs mere

Ellen Margrethe Clausen Skovdalsvej 9 8881 Thorsø

Ellen Margrethe Clausen Skovdalsvej 9 8881 Thorsø Ellen Margrethe Clausen Skovdalsvej 9 8881 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse til staklade, læskur, roundpen,

Læs mere

Det ansøgte er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelserne i 36 eller 37, hvorfor der kræves tilladelse efter 35, da ejendommen ligger i landzone.

Det ansøgte er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelserne i 36 eller 37, hvorfor der kræves tilladelse efter 35, da ejendommen ligger i landzone. Rasmus Ibsen Scherfig Puglundvej 11 7200 Grindsted Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk 31. juli 2015

Læs mere

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse Morten John Gottliebsen Erslevvej 14 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Einer Underbjerg6Hansen Borrevad 12 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 22. januar 2018 Sagsnr.: 17/37508 Ejendomsnr.: 7562 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise Mette Engesgaard & Jan Vesterlund Vingelhøjvej 66 6200 Aabenraa Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 12-10-2017 Sagsnr.: 17/27129 Kontakt: Lonnie Jessen Direkte tlf.: 7376

Læs mere

Jens Ole Pedersen Ølstedvej 10 8382 Hinnerup. Landzonetilladelse til ændret anvendelse af landbrugsareal til etablering af parkerings-

Jens Ole Pedersen Ølstedvej 10 8382 Hinnerup. Landzonetilladelse til ændret anvendelse af landbrugsareal til etablering af parkerings- Jens Ole Pedersen Ølstedvej 10 8382 Hinnerup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af landbrugsareal til etablering

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af sandfang i Burskov Bæk.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af sandfang i Burskov Bæk. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring,

Læs mere

Landzonetilladelse. Anja Lisa Møller Søndermarken 7 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Anja Lisa Møller Søndermarken 7 4200 Slagelse Anja Lisa Møller Søndermarken 7 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35,

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning A/S har på vegne Houlbjerg

Læs mere

Landzonetilladelse til pilerenseanlæg, Kringehusvej 13, 7100 Vejle

Landzonetilladelse til pilerenseanlæg, Kringehusvej 13, 7100 Vejle SKOVLYKKE FRITIDSHUSE DANMARK ApS Kærvejen 42 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-147-15

Læs mere

Lars Anton Møller Fundervej 98 98, 7442 Engesvang. 25. juni 2015

Lars Anton Møller Fundervej 98 98, 7442 Engesvang. 25. juni 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Lars Anton Møller Fundervej 98 7442 Engesvang 25. juni 2015 Lovliggørende landzonetilladelse til udnyttelse af tagetage - Fundervej 98, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

Klima og Planlægning. Henrik Rølmer Rasmussen Fodbygade 2 Fodby Næstved 4700

Klima og Planlægning. Henrik Rølmer Rasmussen Fodbygade 2 Fodby Næstved 4700 Henrik Rølmer Rasmussen Fodbygade 2 Fodby Næstved 4700 Klima og Planlægning Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 13.01.2017 Sagsnr. 01.03.03-P19-374-16 Ejendomsnr.

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring,

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Pernille Vilhelmsen Jesper Ingemann Hansen Hydevadvej 3 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 11. august 2016 Sagsnr.: 15/25315 Ejendomsnr.: 8956 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche

Læs mere

Team Plan, Geodata og Klima. Til Ejer Ravnstrupvej Holmegaard. Landzonetilladelse til lovliggørelse af 900 m 2 sø på Ravnstrupvej 6,

Team Plan, Geodata og Klima. Til Ejer Ravnstrupvej Holmegaard. Landzonetilladelse til lovliggørelse af 900 m 2 sø på Ravnstrupvej 6, Til Ejer Ravnstrupvej 6 4684 Holmegaard Team Plan, Geodata og Klima Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Mail: byggesag@naestved.dk Dato 21.9.2017 Landzonetilladelse til

Læs mere

Betingelserne vil blive tinglyst på ejendommen for din regning, jf. Planlovens 55.

Betingelserne vil blive tinglyst på ejendommen for din regning, jf. Planlovens 55. HCS A/S Transport & Spedition Hvissingevej 100 DK-2600 Glostrup Att. Per Otzen Per.Otzen@hcs.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Landzonetilladelse til opførelse af et skur med solceller - Højgårdsvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af sø på matr.nr. 5d, Ørum By, Ørum, Nørremarksvej 24, 8721 Daugård

Landzonetilladelse til etablering af sø på matr.nr. 5d, Ørum By, Ørum, Nørremarksvej 24, 8721 Daugård Giske Anniken Risager Ørumvej 60 8721 Daugård Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-7-16 17.3.2016

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

1. at kiosken opføres i overensstemmelse med afgørelsen om dispensation fra strandbe/ skyttelseslinjen, meddelt den 23. juni 2017 af Kystdirektoratet.

1. at kiosken opføres i overensstemmelse med afgørelsen om dispensation fra strandbe/ skyttelseslinjen, meddelt den 23. juni 2017 af Kystdirektoratet. Aabenraa Kommune Att. Drift & Vedligehold Tlf.: 7376 7676 Dato: 26. juni 2017 Sagsnr.: 17/19368 Ejendomsnr.: 3865 Kontakt: Peter Mumm Direkte tlf.: 73 76 82 14 E/mail: pmu@aabenraa.dk I henhold til Planlovens

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen at terrænreguleringerne foretages i overensstemmelse med det oplyste på møde den 5. maj 2015.

Det er en forudsætning for tilladelsen at terrænreguleringerne foretages i overensstemmelse med det oplyste på møde den 5. maj 2015. Initiativgruppen i Birkelse v/ Karl Schrøder Ravnevej 16 9440 Aabybro Sendt med digital post Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Mogens Thørring Berg Rud Kirkevej Hadsten. Landzonetilladelse

Mogens Thørring Berg Rud Kirkevej Hadsten. Landzonetilladelse Mogens Thørring Berg Rud Kirkevej 7 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov Kommune meddeler hermed

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Jens Granlund Sønderballevej 6 6230 Rødekro! " Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 2. marts 2016 Sagsnr.: 16/802 Ejendomsnr.: 7730 Kontakt: Peter Mumm Direkte tlf.: 73 76 82 14 E5mail: pmu@aabenraa.dk

Læs mere

Vi har den 1. september 2017 modtaget ansøgning om på ovennævnte ejendom. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Planlovens 1 35 stk.1.

Vi har den 1. september 2017 modtaget ansøgning om på ovennævnte ejendom. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Planlovens 1 35 stk.1. Allerød Kommune WTC advokaterne A/S Slotsgade 36 B, 1. sal 3400 Hillerød LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 4n Børstingerød By, Lillerød, Kirkeltevej 55 Landzonetilladelse til genopførelse af bolig. Vi har den

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Att.: Jonas Gerding Iversen HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup

Læs mere

Jorddepotet må først etableres efter 1. september 2016, og det skal være fjernet igen og marken være reetableret senest 1. september 2017.

Jorddepotet må først etableres efter 1. september 2016, og det skal være fjernet igen og marken være reetableret senest 1. september 2017. Sønderborg Kommune Att. Christina Petersen - By og Landskab Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at anlægge et midlertidigt jorddepot på ejendommen matr.nr. 351 Kær, Ulkebøl, der ligger

Læs mere

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016 Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording 13. januar 2016 Landzonetilladelse til etablerede jordvolde, plads til oplagring og nedknusning af beton samt en ny ridebane på matr. nr. 3d, Stubkær By, Bording,

Læs mere

Søren Engberg Vellev Mose Ulstrup. Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald. NB: Dette er ikke en byggetilladelse

Søren Engberg Vellev Mose Ulstrup. Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald. NB: Dette er ikke en byggetilladelse Søren Engberg Vellev Mose 11 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald NB:

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

1. Det er en forudsætning for udnyttelse af nærværende tilladelse at arealoverførelsen

1. Det er en forudsætning for udnyttelse af nærværende tilladelse at arealoverførelsen Kurt Winther Vestergaard Lans Banen 10 Thorup 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov Kommune meddeler

Læs mere

Lars Lund Petersen Skanderborgvej Hinnerup. Landzonetilladelse

Lars Lund Petersen Skanderborgvej Hinnerup. Landzonetilladelse Lars Lund Petersen Skanderborgvej 143 8382 Hinnerup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Dato.

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Bjarne Mølby Lundvej 183 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 Christina Thormann CHSC@varde.dk Direkte tlf.: 7994 7480 Sag.nr.: 17/2552 Dok.nr.: 82584/17 Dispensation

Læs mere

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager Landzonetilladelse til at bygge en ny carport med redskabsskur på ejendommen matr. nr. 146 Skodsbøl, Broager, der ligger på Skodsbølvej 81, 6310 Broager

Læs mere