OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER"

Transkript

1 OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet 5. februar Nysted gamle rådhus 2009 GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Indledning... 4 Bevaringsværdige bygninger... 5 Registrering af bevaringsværdi... 5 Facader... 6 Sokkel... 7 Facadebeklædning... 8 Bygningsdetaljer... 8 Farver... 8 Link... 8 Bindingsværk... 9 Vinduer Døre Renovering/udskiftning af tag Kviste Skorsten Nedrivning af bevaringsværdigt hus Hvis huset ikke kan bevares Ejendomme med en bevaringsværdi fra Grænsen mellem nedrivning/ombygning Ansøgning om byggetilladelse Lokalplaner for bevarende områder i bymidten Nykøbing Falster Sakskøbing Nysted Stubbekøbing Bygningsforbedringsudvalget Link... 26

3 FORORD SIDE 3/27 Guldborgsund Kommune vil gerne medvirke til, at de gamle bevaringsværdige huse vedligeholdes og om- og tilbygges på en måde, så vi kan forbedre og bevare nogle smukke huse i gadebilledet, i byerne. Det er vigtigt at værne om de bevaringsværdige bygninger, da det er svært, at genskabe denne bygningskultur. Derfor er det vigtigt ved vedligeholdelse og om- og tilbygninger, at opretholde husets bevaringsværdi og sikre, at husets materialer, identitet og karakter opretholdes og stadig udgør den helhed, som kendetegner bevaringsværdien. Formålet med denne pjece er, at sætte fokus på kulturarv og angive nogle gode råd om, hvordan vi kan få dem mere synlige i vores gadebillede. Der er nedsat facaderåd i byerne Nykøbing Falster, Nysted, Sakskøbing og Marielyst. Facaderådenes arbejde består i, at informere og påvirke til fornyelse, bevaring og forskønnelse af de bygningsmæssige kvaliteter med respekt for husenes oprindelige særpræg, udtryk og arkitektur. Det er Guldborgsund Kommunes håb, at vi fremover vil se mange renoveringer og om- og tilbygninger, hvor der opnås arkitektonisk kvalitet og med respekt for kulturarven i byerne. Med venlig hilsen Borgmester John Brædder

4 SIDE 4/27 INDLEDNING Denne pjece skal ses som en hjælp til alle, der står over for en vedligeholdelse eller om- og tilbygninger af et bevaringsværdigt hus. Det kræver interesse for kulturarven og kærlighed til huset, at have med en gammel bygning at gøre. Så hvis du ejer et gammelt byhus, forpligter det. Til gengæld får du også en stor glæde ved, at have et velholdt og smukt hus. Ejeren har altså et stort ansvar for, at bevare den bygningskultur og den historie, der ligger i huset. Det gælder også ejerens rådgivere og håndværkere. Før man går i gang med vedligeholdelse eller om- og tilbygning, bør man derfor kende husets proportioner, kende de materialer huset er opført af, taghældning, facadernes karakter og vinduernes inddeling og størrelse. Så det drejer sig om, at bevare huset i den ånd, det er bygget i uden, at man behøver, at forfalde til ren nostalgi. Formålet med denne pjece er, at fortælle om nogle af de forhold, som du skal være særligt opmærksom på. En hjælp til, at vurdere, om det er den rigtige løsning, der er valgt. Pjecen er altså ikke nogen facitliste, og den indeholder ikke forslag til, at løse detaljer. Her henvises i stedet til bøger/hjemmesider, der giver svar på stort set alt ved en bevarende ombygning. Som ejer skal du være opmærksom på, at der er mange områder i byerne der er omfattet af bevarende lokalplaner, der indeholder bestemmelser om, at alle ændringer af facaden skal godkendes af kommunen, før arbejderne sættes i gang. Du er altid velkommen til at hente råd og vejledning i kommunens Byggemyndighed og Planafdeling, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster. Lokalhistorisk Arkiv kan i mange tilfælde hjælpe med oplysninger om husenes historie i form af fotos, tegninger og andet materiale.

5 SIDE 5/27 BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Kommunerne kan udpege bygninger som bevaringsværdige i forbindelse med en kommuneplan eller en lokalplan. Kommunerne har samtidig ansvar for at vedligeholde informationerne om de bevaringsværdige bygninger. Kulturarvsstyrelsen kan også udpege bevaringsværdige bygninger. Mange af de bevaringsværdige bygninger er udpeget i forbindelse med kommune- og kulturarvs atlas, som er et samarbejde mellem Kulturarvsstyrelsen og kommunerne. Atlassene indeholder en vurdering af bevaringsværdien i kommunens bygninger. Bevaringsværdien angives på en skala fra 1-9, med 1 som den højeste værdi. REGISTRERING AF BEVARINGSVÆRDI Registrering af bevaringsværdier i byer og bygninger foregår ved hjælp af den såkaldte SAVE-metode, som er grundlaget for FBB. SAVE er en sammenskrivning af "Survey of Architectural Values in the Environment" (kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet). Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning: Arkitektonisk værdi Kulturhistorisk værdi Miljømæssig værdi Originalitet Tilstand Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9 og sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen. Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Almindeligvis vil den arkitektoniske og den kulturhistorisk værdi dog veje tungest. Karaktererne 1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi. Bevaringsværdien hænger sammen med bygningens arkitektur og historie. Den hænger sammen med, om bygningen er et godt eksempel på periodens arkitektur eller på en særlig byggeskik, om bygningstypen eller bygningsformen er sjælden, om bygningen har dannet forbillede for andre bygninger, om den er intakt, eller om udskiftninger og ombygninger er tilpasset bygningens udtryk, og endelig om bygningen er uundværlig i gadebilledet, i landskabet eller for helheden. Bygninger med den højeste værdi 1 vil som oftest være fredede bygninger eller folkekirker. Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags. Bygninger med bevaringsværdierne 5-6 er jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren. Bygninger med bevaringsværdierne 7-9 er ofte bygninger uden arkitektonisk udtryk eller uden historisk betydning. Det kan også være bygninger, som er så ombyggede, eller som har så mange udskiftninger, at de har mistet deres oprindelighed. Når der senere sker ændringer med bygningen, vil karaktererne ændre sig, og der bliver muligvis behov for at korrigere bevaringsværdien. En bygning kan ved en god tilbageføring eller renovering opnå en højere karakter end ved den oprindelige vurdering. Bevaringsværdien har naturligvis ikke noget med bygningens brugsværdi at gøre!

6 SIDE 6/27 FACADER Byrummet dannes af byens huse med facaderne som vægge i rummet. Facaden præsenterer bygningen og dens beboere udadtil. Derfor er facaden vigtig i gadebilledet. Facadernes proportioner, dvs. bygningernes højde i forhold til længde, facadernes vandrette og lodrette opdeling, samt vindues og døråbningers størrelse og placering, er af afgørende betydning for helhedsindtrykket. Det er afgørende, at facaden opfattes som en helhed fra sokkel til tag med hensyn til arkitektonisk udtryk og stil. Helheden kan opnås ved, at hele murfladen behandles ensartet, med hensyn til materialer og farver. Helheden kan også opnås ved, at murpiller bevares eller reetableres ved ombygninger for, at få facaden til, at fremstå stående nede på jorden.

7 SIDE 7/27 SOKKEL Den traditionelle opbygning af sokkel/fundament i bymidten på de ældste huse, består for det meste af et markstensfundament, hvor der ofte var muret en sokkel, som bestod af kløvede eller kvaderhuggede granitsten. De senere støbte sokler stammer fra ca. år Eksempel på fundament.

8 SIDE 8/27 FACADEBEKLÆDNING Alle former for beklædninger mv. på den oprindelige mur bør undgås, dels for, at værdifulde detaljer som f.eks. gesimser og murede indfatninger ikke bliver dækket og dels for, at undgå en uheldig opdeling af facaden. BYGNINGSDETALJER Bygningsdetaljer som f.eks. karnapper, gesimser, indfatninger om vinduer og døre, indgangspartier, historiske indskrifter m.v., ses måske ikke med første øjekast, men er tit udformet i meget fin harmoni med facadens helhed og er i høj grad medvirkende til, at berige gadebilledet og fortælle om tidligere tiders byggeskikke og er derfor vigtige, at bevare. På nye facader kan der også udføres detaljer, der er med til, at give et harmonisk samspil mellem ældre og nyt. FARVER Langt de fleste af de ældre facader i bymidten består enten af røde teglstensmure eller er pudsede i farverne hvid, grå eller okker, men der er også pudsede facader i andre farver. Der skal ved om- og tilbygninger og istandsættelser tilstræbes, at benytte farver, som er traditionelle for bymidten. Samtidig er det vigtigt, at betragte bygningen som en helhed, hvor alle farver på facaden er afstemte efter hinanden og efter farvesammensætning på de omkringliggende huse. LINK Tryk på nedenstående links for mere rådgivning, om renovering af facader: yggeblade/index.jsp

9 SIDE 9/27 BINDINGSVÆRK Bindingsværkshuse er oftest forholdsvis enkle og overskuelige, at istandsætte og reparere. Kun de beskadigede dele bør udskiftes og altid med den samme træsort, samme opskæring og samme kvalitet som det oprindelige tømmer. Det vil sige, at håndhugget oprindeligt tømmer også skal være håndhugget efter reparationen. Alle samlinger skal være træ mod træ med anvendelse af traditionelle samlinger og uden brug af metalbeslag. Den traditionelle overfladebehandling på Lolland er over stok og sten hvilket vil sige at man malede hen over tømmeret. et. Det er dog ikke usædvanligt, at man i havnebyer malede bindingsværket i en afvigende farve, måske inspireret af skibsfarten.

10 SIDE 10/27 VINDUER De oprindelige vinduer i et hus skal bevares, da de fagopdelte vinduer med eller uden sprosser fremhæver bygningens karakter. Hvis det ikke er muligt, at bevare eller reparere de oprindelige vinduer, skal nye vinduer tilpasses mest muligt efter de gamle, mht. fag, rammer og sprosser. Originale vinduer med enkelt glas er som regel med fine sprosser. Ved udskiftning med termovinduer, vil sprosserne blive kraftigere, og du skal derfor overveje koblede rammer eller forsatsvinduer. Herved kan man bevare den fine udformning af rammer og sprosser og undgå store ændringer i husets facade. Maling af ældre døre og porte bør af historiske og tekniske grunde udføres med linoliemaling. I forhold til andre malinger trænger linoliemaling dybt ind i træet og udvider sig desuden under tørring, så revner udfyldes og vedhæftningen forbedres; den er derfor velegnet til grunding. Hvis man i stedet anvender vandige malingstyper, opnår man ikke den samme gode vedhæftning.

11 SIDE 11/27 Opstalt af vindue med fagbetegnelser på vinduets enkeltdele

12 SIDE 12/27 DØRE De gamle døre og porte er ofte smukke, og de er en vigtig del af huset. Gamle døre skal ikke beklædes med lister eller plader. I stedet skal de sættes i stand, da en beklædning virker forkert på en gammel bygning. Hvis det ikke kan lade sig gøre, at bevare en dør, bør en ny svare til den oprindelige. F.eks. bør en fyldingsdør udskiftes med en fyldningsdør. Enten som en nøjagtig kopi af den gamle eller en dør hvor det mest karakteristiske fra den gamle er taget med. Der bør undgås døre med store glaspartier og døre der normalt hører til i et parcelhus. Maling af ældre døre og porte bør af historiske og tekniske grunde udføres med linoliemaling. I forhold til andre malinger trænger linoliemaling dybt ind i træet og udvider sig desuden under tørring, så revner udfyldes og vedhæftningen forbedres; den er derfor velegnet til grunding. Hvis man i stedet anvender vandige malingstyper, opnår man ikke den samme gode vedhæftning. Som ejer skal du være opmærksom på, at der mange steder er bevarende lokalplaner, der bestemmer, hvordan vinduer og døre skal udføres, husk at alle ændringer af facaden skal godkendes af kommunen, før arbejderne sættes i gang. Du er altid velkommen til at hente råd og vejledning i kommunens Byggemyndighed og Planafdeling, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster. Tryk på nedenstående link for mere rådgivning, om renovering af din facade: yggeblade/09_doere_og_vinduer/

13 SIDE 13/27 RENOVERING/UDSKIFTNING AF TAG Ved udskiftning af tagbeklædning, skal der oplægges et tilsvarende tag, som det oprindelige materiale (tegl, skifer, zink, tagpap). For at bevare en bygnings arkitektoniske udtryk, bør den oprindelige tagform beholdes. Det er meget uheldigt, at udføre et tag med udhæng, hvis ikke huset oprindeligt er bygget med udhæng. Inddækning af en hovedgesims skal undgås, da overgangen mellem mur og tag spiller en stor rolle, for husets karakter. Tagrender af plast må ikke bruges, da det er et nyt materiale, som virker fremmed på gamle huse. Tagrender og nedløb skal udføres i zink. Skalk skal bevares. Rygning og grater på tegltage bør lægges i mørtel og inddækninger ved skorstene og brandkamme bør undgås ved i stedet at indrille i stenene. Kræver jævnlig vedligeholdelse af fuger. Husk der er mange steder hvor der er en bevarende lokalplan, der bestemmer, at alle ændringer af facaden skal godkendes af kommunen, før arbejderne sættes i gang. Du er altid velkommen til at hente råd og vejledning i kommunens Byggemyndighed og Planafdeling, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster. Eksempel på opbygning af tagfod Tryk på nedenstående link for mere rådgivning, om renovering af din facade: yggeblade/08_tage/

14 SIDE 14/27 KVISTE Kviste skal altid bevares, da de er meget vigtige for husets arkitektur. Ved indretning af en tagetage, skal der også udføres vinduer som kviste, og de skal være i overensstemmelse med den lokale tradition og husets proportioner. Ved istandsættelse af en allerede ombygget kvist skal man bestræbe sig på, at genskabe den oprindelige kvist med brug af de oprindelige materialer. Det er vigtigt, at kvistens flunker, dvs. vægge, er så slanke som mulige. Flunkerne bør derfor ikke efterisoleres. Hvis man ønsker yderligere isolering, kan det ofte lade sig gøre i tagkonstruktionen. Det er vigtigt, at kvisten placeres rigtigt i tagfladen, da en forkert placeret kvist vil virke forstyrrende på helhedsindtrykket. Tage der ikke er født med kviste bør så vidt muligt friholdes for nye kviste og tagvinduer. Tre gode forslag til en vellykket kvist. Kvistvinduet må ikke være bredere end husets øvrige, oprindelige vinduer i facaden og kun 2 / 3 af højden. Har huset tofags vinduer, skal kvisten have et tilsvarende mindre format Der må højst være 20 cm mellem kvistvinduets karm og hjørnet på kvistflunkene Kvisten skal anbringes balanceret på taget, det vil sige ikke for tæt på gavlen, ikke kun i den ene ende af taget og ikke dybt inde i tagfladen Husk der er mange steder hvor der er en bevarende lokalplan, der bestemmer, at alle ændringer af facaden skal godkendes af kommunen, før arbejderne sættes i gang. Du er altid velkommen til at hente råd og vejledning i kommunens Byggemyndighed og Planafdeling, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster.

15 SIDE 15/27

16 SIDE 16/27 Tryk på nedenstående link for mere rådgivning, om renovering af din facade: yggeblade/08_tage/02_kviste_og_tagvinduer/

17 SIDE 17/27 SKORSTEN Disse bygningsdele er med til at afslutte huset. De giver taget liv ved, at bryde store tagflader, og de skal bevares. Hvis skorstenen ikke benyttes, kan den bruges til andre funktioner, som aftræk fra brændeovn eller ventilation, eller blot stå som en del af huset. Husk der er mange steder hvor der er en bevarende lokalplan, der bestemmer, at alle ændringer af facaden skal godkendes af kommunen, før arbejderne sættes i gang. Du er altid velkommen til at hente råd og vejledning i kommunens Byggemyndighed og Planafdeling, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster.

18 SIDE 18/27 Tryk på nedenstående link for mere rådgivning, om renovering af din facade: yggeblade/07_skorstene_og_ildsteder/01_skorstene_og_ildsteder/

19 SIDE 19/27 NEDRIVNING AF BEVARINGSVÆRDIGT HUS Byerne i Guldborgsund Kommune, fremstår i dag med et indre bymiljø, der markerer dem som nogle af de bedst bevarende købstæder i Danmark og de enkelte ejendomme bidrager med særlige karaktertræk, som der skal værnes om. Guldborgsund Kommune har vurderet, at bebyggelsernes tilstand i byerne ikke kan tilsidesættes. Så ejendomme, som er omfattet af en bevaringsplan/lokalplan og er registreret med en bevaringsværdi fra 1-5, er der forbud mod nedrivning. HVIS HUSET IKKE KAN BEVARES Bevaringsværdige huse, som har en bevaringsværdig fra 1-5 og som er i så dårlig stand, at de har stået og tabt deres bevaringsværdig og ikke kan bebos, vil Kommunen vurdere, om der kan meddeles nedrivningstilladelse. Ved vurderingen, vil Kommunen gå ind og kigge på flere punkter: Konstruktionerne Er huset sammenbygget med nabohuset Er tagformen blevet ændret, i forhold til det oprindelige hus Er der materialer, som fuldstændigt har fået bygningen til, at skifte karakter og som ikke kan renoveres, så det kommer til, at ligne det oprindelige hus Er der detaljer som i udførelsen af nye tilbygninger og ombygninger, har ødelagt det arkitektoniske og det bevaringsværdige, fra det oprindelige hus og som ikke kan renoveres/ombygges Dette er nogle af de væsentlige punkter, som vil blive medtaget i vurderingen, om der kan meddeles tilladelse, til nedrivning af et bevaringsværdigt hus. Meddeles der tilladelse, til nedrivning, vil der i forbindelse med nedrivningstilladelsen, blive stillet særlige krav til nyopførelsen af ejendommen. Der skal i forbindelse med ansøgningen, om nedrivning, vedlægges følgende: Registrering af ejendommen Beskrivelse af konstruktioner Totalopmåling af ejendommen Fotoregistrering Tegninger over særlige detaljer med tekst Ingeniørrapport som viser huses tilstand Eksempel på rapport, se bilag 1.

20 SIDE 20/27 EJENDOMME MED EN BEVARINGSVÆRDI FRA 6 9 Ejendomme som har en bevaringsværdi fra 6 9, er der ikke direkte forbud mod nedrivning, men hver enkelt sag vil blive taget op til vurdering og sagen vil blive behandlet administrativt. Hvis der meddeles tilladelse, til nedrivning, kan der i forbindelse med nedrivningstilladelsen, blive stillet særlige krav, til nyopførelsen af ejendommen. Ved ansøgning, om nedrivning, skal der vedlægges følgende: Registrering af ejendommen Beskrivelse af konstruktioner Totalopmåling af ejendommen Fotoregistrering Tegninger over særlige detaljer med tekst Ingeniørrapport som viser huses tilstand Eksempel på rapport se bilag 1. GRÆNSEN MELLEM NEDRIVNING/OMBYGNING Det er kommunens vurdering fra projekt til projekt, at vurdere hvornår det er en nedrivning eller ombygning af et bevaringsværdigt hus, da der er forbud mod nedrivning af huse, med en bevaringsværdig fra 1-5. Det kommunens vurdering, at der ikke må nedrives nogen form for facader på den oprindelige bevaringsværdige bygning, ved en ombygning af huset. Der kan være enkelt stående tilfælde, hvor en renovering af en enkelt facade er nødvendig: Detaljer som ved ombygning, har ødelagt det arkitektoniske og det bevaringsværdige fra den oprindelige væg Væggen er i så dårlig stand, at den ikke kan renoveres/ombygges Der er materialer som fuldstændigt har fået væggen til, at skifte karakter og som ikke kan renoveres, så det kommer til, at ligne den oprindelige væg Ved disse tilfælde skal der, i forbindelse med ansøgningen, vedlægges følgende.: Beskrivelse af konstruktioner Opmåling af væggen Fotoregistrering Tegninger over særlige detaljer, med tekst Ingeniørrapport, som viser væggens tilstand

21 SIDE 21/27 ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE Ved almindelig vedligeholdelse, som eksempelvis udskiftning af enkelte tagsten, under-strygning af taget, kalkning og maling med samme materialer og i samme farver, som bygningen i forvejen har, kræver ikke tilladelse. Som eksempel på arbejde, der absolut kræver forudgående tilladelse, kan nævnes: Udskiftning af tagbelægning Udskiftning af tagrender Renovering af kviste Afhugning af gesimser Fjernelse af skorstenspiber Ændret facadebehandling (f.eks. fra kalk til stænkpuds, skalmuring, filtsning, m.m.) Ændring af facadefarver Udskiftning af udvendige trapper og trappesten Udskiftning af døre og ændring af dørfyldninger Udskiftning af vinduer og ændring af vinduessprosser Isætning af termoruder Udskiftning og ilægning af sålbænke Ny skiltning og ændring af eksisterende skilte Opsætning af parabolantenner Ændring eller nyopførelse af fritstående mure Der kan også være andre vedligeholdelses- og byggearbejde, som kan kræve forudgående tilladelse. I tvivlstilfælde bør der tages kontakt til Guldborgsund Kommunes Byggemyndighed, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

22 SIDE 22/27 LOKALPLANER FOR BEVARENDE OMRÅDER I BYMIDTEN NYKØBING FALSTER Lokalplan for facader & skilte i bymidten C22 Vejledning til lokalplan C22 Lokalplan for Østerbro F43 Vejledning til Lokalplan F43 SAKSKØBING Lokalplan for facader, skilte, udstyr og design i bykernen S54 NYSTED Lokalplan for centerområdet i Nysted by N11 Lokalplan for et område til bolig- og erhvervsformål ved Ålholmhusene N13 Lokalplan for Nysted havnefront N15 Bevaringsplan for Nysted by STUBBEKØBING Lokalplan B-1-1 for den østlige del af Stubbekøbing Der kan også være andre lokalplaner med bevaringsbestemmelser, så undersøg altid selv om der findes en lokalplan for dit område. Det kan ske ved at slå op på kommunens hjemmeside eller spørg på Borgerservice der kan slå det op.

23 SIDE 23/27 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET Kommissorium og kriterier. Retningslinjer for tildeling af støtte ved Bygningsforbedringsudvalget Støtteområde: Støtteområde for 2010 med følgende prioritet: 1. En særlig indsats ved væsentlige nedslidte boligbygninger og istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse beliggende i landdistriktsområder herunder i landsbyer og det åbne land samt 2. En særlig indsats for bevaringsværdige bygninger i bymiljøer, hvor der ved lokalplan eller bevaringsdeklaration er fastsat bestemmelser om særlige krav til bygningsistandsættelser og -vedligeholdelse og bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige i gældende kommuneplan. Andre beboelsesbygninger i købstæderne, som ikke er erklæret bevaringsværdige, men omfattet af bevaringsdeklaration eller lokalplan med særlige krav til istandsættelse, kan også komme i betragtning ved tildeling af tilskud. Hvad ydes der støtte til: Ejerboliger, som mangler tidssvarende opvarmning eller wc eller er opført før 1950 og er væsentligt nedslidt, og som bebos af ejeren. Andelsboliger, som mangler tidssvarende opvarmning eller wc eller er opført før 1950 og er væsentligt nedslidt, og som bebos af andelshaveren Støtte kan ydes til istandsættelse af bygningens klimaskærm og til afhjælpning af kondemnable forhold. Erhvervslokaler kan medtages, hvis de ligger i den bygning bygningsfornyelsesbeslutningen vedrører. Endvidere kan ydes støtte til energiforbedrende foranstaltninger til bygninger opført før Støtten kan alene ske på baggrund af forslag i en energimærkningsrapport. Støtte til forsamlingshuse og lignende ydes til istandsættelse af bygningens klimaskærm, etablering af tilgængelighedsforanstaltninger og afhjælpning af kondemnable forhold. Krav der skal være opfyldt: Istandsættelsen skal sikre eller øge bevaringsværdien af de udvendige bygningsdele. Tilsagn til støtte kan kun meddeles, såfremt installationsmangler (tidssvarende opvarmning), kondemnable forhold og sikkerhedsmæssige mangler er afhjulpet eller afhjælpes i forbindelse med gennemførelsen af beslutningen. Støtten kan omfatte teknisk rådgivning, administrationsudgifter såsom revisor (se nedenfor). Det er en betingelse, at arbejder, hvortil der søges, ikke er igangsat, før endeligt tilsagn skriftligt er meddelt ejer.

24 SIDE 24/27 Hvordan ansøges? Ansøgningsskema anvendes. Ansøgning skal vedlægges: Projektbeskrivelse med foto Tilbudsskema skal være udfyldt og vedlagt ansøgningen, BBR meddelelse økonomioversigt (skema ved ansøgningen) Dokumentation for at ejer selv bebor ejendommen Dokumentation for at andelshavere bebor boligerne Ejerforeninger og andelsboligforeninger skal vedlægge sidste godkendte regnskab Ejerforeninger og andelsboligforeninger skal vedlægge vedtægter og tegningsregler. Ansøgningen med bilag indsendes til Guldborgsund Kommune, Teknik og Miljø, Rådhuset, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Der angives på skemaet, hvilke arbejder der søges om støtte til og overslag. Når udvalget har taget stilling til ansøgningen og besluttet hvilke arbejder, der kan meddeles støtte til og hvilke krav udvalget stiller til gennemførelsen, skal De fremsende følgende: 1. Endeligt detaljeret projektbeskrivelse 2. Mindst 1 tilbud fra momsregistreret håndværksfirma. Bygningsforbedringsudvalget kan dog kræve indhentning af flere tilbud jf. Tilbudsloven. 3. Aktuel vurdering af salgsværdien før og efter projektets gennemførelse Beslutningsprocedure: Bygningsforbedringsudvalget stiller arkitektoniske krav, som forsøges aftalt inden tilbud indhentes. Du/I skal være opmærksomme på, at kravene vil tage udgangspunkt i husets oprindeligt udtryk og de oprindelige anvendte bygningsmateriale. Bygningsforbedringsudvalget kan desuden stille miljømæssige krav til udførelsen, herunder omkring genbrug af bygningsmaterialer, bortskaffelse af gamle bygningsmaterialer og krav til nye bygningsmaterialer. Ansøger kan få en drøftelse med medlemmer af Bygningsforbedringsudvalget inden fremsendelse af ansøgning. Bygningsforbedringsudvalget fastsætter frist for aflevering/færdiggørelse og frist for aflæggelse af byggeregnskab. Bygningsforbedringsudvalg kan kræve, at byggeregnskabet skal være attesteret af en registreret eller statsautoriseret revisor i så fald afsættes beløb hertil på bygge budget. Hvis ikke der ligger revisorpåtegning skal regnskabet vedlægges specificerede fakturaer for de samlede udgifter (byggearbejder m.v.). Udbetaling finder sted, når byggearbejderne er gennemført og godkendt, regnskabet godkendt og deklaration er underskrevet af ejer.

25 SIDE 25/27 Hvordan ydes støtten: Støtte ydes som kontanttilskud. Tilskuddets størrelse fastsættes af Bygningsforbedringsudvalget og kan dog maks. udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter (godkendt projekt) ved bevaringsværdige og fredede bygninger og 1/4 ved ikke bevaringsværdige bygninger. Der tinglyses en deklaration på ejendommen vedrørende vilkår for hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet/støtten, såfremt ejendommen sæ lges inden for 5-15 år til en højere pris end den ved støtteudmålingen beregnede handelsværdi med tillæg af et beløb, der svarer til ejendomsprisudviklingen i det forløbne tidsrum og eventuel prisstigning vedrørende andre forbedringsarbejder gennemført efter byfornyelsesarbejderne. Deklarationen træder ikke i kraft ved afhændelse/salg til medejer, ægtefælle eller livsarving, men vil i så fald fortsat være gældende indenfor fastsatte årrække (5-15 år). Deklarationens løbetid fastsættes til 5 år for byfornyelsesprojekter op til kr. Deklarationens løbetid fastsættes til 10 år for byfornyelsesprojekter mellem og kr. Deklarationens løbetid fastsættes til 15 år for byfornyelsesprojekter over kr. Velfærdministeriets vejledning ligger på Kommunens hjemmeside: Hvem sidder i Bygningsforbedringsudvalget: Bygningsforbedringsudvalget er nedsat af Byrådet og består af følgende medlemmer: Grundejerinteresser: Troels Jørgensen, Per Andersen. Bevarings- og landsbyinteresser: Svend Dreist Byrådets repræsentanter er: Lene Hatt, Bent Jørgensen Suppleanter Henning Kamper. Sekretærfunktionen varetages i et samarbejde mellem Økonomi og Finans og Infrastruktur og Velfærd ved henholdsvis teamleder Bent Christiansen, tlf og fagchef Pernille Møller Nielsen og byplanarkitekt Göran Christiansen tlf , hvor oplysninger om ordningen kan fås. Herudover kan der fås oplysninger ved henvendelse til kontorassistent Lene Pedersen, Infrastruktur og Velfærd tlf Godkendt af Byrådet d

26 SIDE 26/27 LINK GI's side om vedligehold og forbedringer på etageejendomme. Center for Bygningsbevaring i Raadvad Kulturarvsstyrelsen Foreningen Stråtag Forening for ejere af hus med stråtag og andre med interesse i emnet. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Paraplyorganisation for Danmarks ca. 125 bevaringsforeninger Bygningskultur Danmark Paraplyorganisation for forskellige aktører med interesse i bygninger og bygningskultur. Samlingen af arkitekturtegninger SBS Byfornyelse Kuben Facaderåd i Guldborgsund kommune Lokalplaner i Guldborgsund kommune

27 SIDE 27/27 LITTERATURLISTE Bevar bygninger Østerbro Facader og skilte i bymidten Nykøbing F Politikens gør det selv gamle huse

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Information Bygningsfornyelse Borris

Information Bygningsfornyelse Borris Information Bygningsfornyelse Borris Støtte til bygningsforbedring Kommunen og Borrisrådet har besluttet at arbejde for en revitalisering af bymidten i Borris gennem fornyelse og forskønnelse af byens

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelse Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger Hvis du bor i en andelsbolig eller en ejerbolig, hvor ejendommen

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse TAG Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret

Læs mere

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD Hvor mange bevaringsværdige bygninger er der i Danmark? a Hvor mange bevaringsværdige

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Randers Kommune sætter fokus på bevaringsværdige bygninger Denne pjece udsendes til samtlige ejere af bevaringsværdige ejendomme, der er registreret i Randers

Læs mere

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2001 BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf.: 96 84 84 84 Udgivelsesår: 2001 Titel: Redaktion: Layout:

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Vejledning om solceller og solfangere

Vejledning om solceller og solfangere Vejledning om solceller og solfangere Lovgivning og lovhjemmel: Bygningsreglementets lovhjemmel betyder følgende: at solceller på private ejendomme som udgangspunkt betragtes som tekniske anlæg og derfor

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

1 Skive Byfond Inspirationskatalog

1 Skive Byfond Inspirationskatalog 1 Skive Byfond Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG Skive Byfond blev stiftet af Skive Byråd i 1996. Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen Krav og kvalitet - i bygningsfornyelsen 1 Kolofon Sammenfatningen er udarbejdet af: sbs rådgivning a/s Fotos: sbs og BvB Layout: sbs rådgivning a/s ISBN: Elektronisk: 987-87-754-6435-7 Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune NOTAT 31. januar 2011 MM1 KSO/LHH Sag: 10480 Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Notatet indeholder oplysninger, der kan danne grundlag for kommunens beslutning om, hvorvidt

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

BEVARINGSVÆRDIGE HOVEDTRÆK

BEVARINGSVÆRDIGE HOVEDTRÆK Statements fra museumsinspektør Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer har ikke nogen naturgiven skæringsdato for det historiske snit Vi bevarer for nutiden og eftertiden i ønsket om, at det vil gøre

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Materialet er indforstået - der refereres til vores møde herom i forvaltningen 07-01-2014.

Materialet er indforstået - der refereres til vores møde herom i forvaltningen 07-01-2014. John Wegner 18. januar 2014 Til Varde kommune Angående BR10 ansøgning om nedrivning af beboelsesejendom. Vedrørende Dejrupvej 91, 6855 Outrup. Matr.nr. 2h Dejrup By, Outrup. Dette dokument supplerer min

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Cathrine Krøyer Sejberg, Milena Mille Rudez og Michael Hansen Bolig og Byfornyelse, Center for Bydesign Intro til oplægget Byfornyelsesloven Lovbekendtgørelse

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN

GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN Kære husejer Ved Stampedammen, Bebyggelsen Ved Stampedammen ligger i udkanten af Hørsholm i Usserød by med de store og nyligt fredede områder som nærmeste

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Bevaringsforeningen for Præstø og omegn Nyhedsbrev September 2010 e glemte perler. Vi kender efterhånden mere til Paris og London end vi kender til de mange enestående bygninger, der ligger i vores eget

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding BYFORNYELSESNÆVNET 30-06-2011 STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: 151 6950 RINGKØBING JOURNAL NR.: 2010-732/15 SAGSBEHANDLER: MKLAAR

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse

Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse Kan imødekommes efter lovgivning og retningslinjer: Adresse 1 Lindersvoldvej 10,? Forbedring-/nedrivnings- Beløb Tilskud i % Tilskud i kr. udgifter Nedrivning

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg

Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg I N D H O L D Indledning 2 Hertugbyen i 2003 2 Fremtidig bevaring i området 2 Tagform 3 Skorstene 4 Kviste og ovenlys 4 Tagrender og nedløb

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger FORBEDRING AF DIN BOLIG og din økonomi Energirenovering og anvendelse af vedvarende energi, som solfangere,

Læs mere

Planlæg Vedligehold. det betaler sig

Planlæg Vedligehold. det betaler sig Planlæg Vedligehold det betaler sig 1 Planlæg vedligehold det betaler sig Lav småskavankerne på din ejendom, før de udvikler sig til dyre reparationer det kan betale sig. Måske lyder det indlysende, men

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Visuelle undersøgelser af bygningers klimaskærm, eventuelt suppleret med tekniske målinger og bygningsarkæologiske undersøgelser. Afrapportering Prioriteret

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere