OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER"

Transkript

1 OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet 5. februar Nysted gamle rådhus 2009 GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Indledning... 4 Bevaringsværdige bygninger... 5 Registrering af bevaringsværdi... 5 Facader... 6 Sokkel... 7 Facadebeklædning... 8 Bygningsdetaljer... 8 Farver... 8 Link... 8 Bindingsværk... 9 Vinduer Døre Renovering/udskiftning af tag Kviste Skorsten Nedrivning af bevaringsværdigt hus Hvis huset ikke kan bevares Ejendomme med en bevaringsværdi fra Grænsen mellem nedrivning/ombygning Ansøgning om byggetilladelse Lokalplaner for bevarende områder i bymidten Nykøbing Falster Sakskøbing Nysted Stubbekøbing Bygningsforbedringsudvalget Link... 26

3 FORORD SIDE 3/27 Guldborgsund Kommune vil gerne medvirke til, at de gamle bevaringsværdige huse vedligeholdes og om- og tilbygges på en måde, så vi kan forbedre og bevare nogle smukke huse i gadebilledet, i byerne. Det er vigtigt at værne om de bevaringsværdige bygninger, da det er svært, at genskabe denne bygningskultur. Derfor er det vigtigt ved vedligeholdelse og om- og tilbygninger, at opretholde husets bevaringsværdi og sikre, at husets materialer, identitet og karakter opretholdes og stadig udgør den helhed, som kendetegner bevaringsværdien. Formålet med denne pjece er, at sætte fokus på kulturarv og angive nogle gode råd om, hvordan vi kan få dem mere synlige i vores gadebillede. Der er nedsat facaderåd i byerne Nykøbing Falster, Nysted, Sakskøbing og Marielyst. Facaderådenes arbejde består i, at informere og påvirke til fornyelse, bevaring og forskønnelse af de bygningsmæssige kvaliteter med respekt for husenes oprindelige særpræg, udtryk og arkitektur. Det er Guldborgsund Kommunes håb, at vi fremover vil se mange renoveringer og om- og tilbygninger, hvor der opnås arkitektonisk kvalitet og med respekt for kulturarven i byerne. Med venlig hilsen Borgmester John Brædder

4 SIDE 4/27 INDLEDNING Denne pjece skal ses som en hjælp til alle, der står over for en vedligeholdelse eller om- og tilbygninger af et bevaringsværdigt hus. Det kræver interesse for kulturarven og kærlighed til huset, at have med en gammel bygning at gøre. Så hvis du ejer et gammelt byhus, forpligter det. Til gengæld får du også en stor glæde ved, at have et velholdt og smukt hus. Ejeren har altså et stort ansvar for, at bevare den bygningskultur og den historie, der ligger i huset. Det gælder også ejerens rådgivere og håndværkere. Før man går i gang med vedligeholdelse eller om- og tilbygning, bør man derfor kende husets proportioner, kende de materialer huset er opført af, taghældning, facadernes karakter og vinduernes inddeling og størrelse. Så det drejer sig om, at bevare huset i den ånd, det er bygget i uden, at man behøver, at forfalde til ren nostalgi. Formålet med denne pjece er, at fortælle om nogle af de forhold, som du skal være særligt opmærksom på. En hjælp til, at vurdere, om det er den rigtige løsning, der er valgt. Pjecen er altså ikke nogen facitliste, og den indeholder ikke forslag til, at løse detaljer. Her henvises i stedet til bøger/hjemmesider, der giver svar på stort set alt ved en bevarende ombygning. Som ejer skal du være opmærksom på, at der er mange områder i byerne der er omfattet af bevarende lokalplaner, der indeholder bestemmelser om, at alle ændringer af facaden skal godkendes af kommunen, før arbejderne sættes i gang. Du er altid velkommen til at hente råd og vejledning i kommunens Byggemyndighed og Planafdeling, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster. Lokalhistorisk Arkiv kan i mange tilfælde hjælpe med oplysninger om husenes historie i form af fotos, tegninger og andet materiale.

5 SIDE 5/27 BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Kommunerne kan udpege bygninger som bevaringsværdige i forbindelse med en kommuneplan eller en lokalplan. Kommunerne har samtidig ansvar for at vedligeholde informationerne om de bevaringsværdige bygninger. Kulturarvsstyrelsen kan også udpege bevaringsværdige bygninger. Mange af de bevaringsværdige bygninger er udpeget i forbindelse med kommune- og kulturarvs atlas, som er et samarbejde mellem Kulturarvsstyrelsen og kommunerne. Atlassene indeholder en vurdering af bevaringsværdien i kommunens bygninger. Bevaringsværdien angives på en skala fra 1-9, med 1 som den højeste værdi. REGISTRERING AF BEVARINGSVÆRDI Registrering af bevaringsværdier i byer og bygninger foregår ved hjælp af den såkaldte SAVE-metode, som er grundlaget for FBB. SAVE er en sammenskrivning af "Survey of Architectural Values in the Environment" (kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet). Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning: Arkitektonisk værdi Kulturhistorisk værdi Miljømæssig værdi Originalitet Tilstand Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9 og sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen. Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Almindeligvis vil den arkitektoniske og den kulturhistorisk værdi dog veje tungest. Karaktererne 1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi. Bevaringsværdien hænger sammen med bygningens arkitektur og historie. Den hænger sammen med, om bygningen er et godt eksempel på periodens arkitektur eller på en særlig byggeskik, om bygningstypen eller bygningsformen er sjælden, om bygningen har dannet forbillede for andre bygninger, om den er intakt, eller om udskiftninger og ombygninger er tilpasset bygningens udtryk, og endelig om bygningen er uundværlig i gadebilledet, i landskabet eller for helheden. Bygninger med den højeste værdi 1 vil som oftest være fredede bygninger eller folkekirker. Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags. Bygninger med bevaringsværdierne 5-6 er jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren. Bygninger med bevaringsværdierne 7-9 er ofte bygninger uden arkitektonisk udtryk eller uden historisk betydning. Det kan også være bygninger, som er så ombyggede, eller som har så mange udskiftninger, at de har mistet deres oprindelighed. Når der senere sker ændringer med bygningen, vil karaktererne ændre sig, og der bliver muligvis behov for at korrigere bevaringsværdien. En bygning kan ved en god tilbageføring eller renovering opnå en højere karakter end ved den oprindelige vurdering. Bevaringsværdien har naturligvis ikke noget med bygningens brugsværdi at gøre!

6 SIDE 6/27 FACADER Byrummet dannes af byens huse med facaderne som vægge i rummet. Facaden præsenterer bygningen og dens beboere udadtil. Derfor er facaden vigtig i gadebilledet. Facadernes proportioner, dvs. bygningernes højde i forhold til længde, facadernes vandrette og lodrette opdeling, samt vindues og døråbningers størrelse og placering, er af afgørende betydning for helhedsindtrykket. Det er afgørende, at facaden opfattes som en helhed fra sokkel til tag med hensyn til arkitektonisk udtryk og stil. Helheden kan opnås ved, at hele murfladen behandles ensartet, med hensyn til materialer og farver. Helheden kan også opnås ved, at murpiller bevares eller reetableres ved ombygninger for, at få facaden til, at fremstå stående nede på jorden.

7 SIDE 7/27 SOKKEL Den traditionelle opbygning af sokkel/fundament i bymidten på de ældste huse, består for det meste af et markstensfundament, hvor der ofte var muret en sokkel, som bestod af kløvede eller kvaderhuggede granitsten. De senere støbte sokler stammer fra ca. år Eksempel på fundament.

8 SIDE 8/27 FACADEBEKLÆDNING Alle former for beklædninger mv. på den oprindelige mur bør undgås, dels for, at værdifulde detaljer som f.eks. gesimser og murede indfatninger ikke bliver dækket og dels for, at undgå en uheldig opdeling af facaden. BYGNINGSDETALJER Bygningsdetaljer som f.eks. karnapper, gesimser, indfatninger om vinduer og døre, indgangspartier, historiske indskrifter m.v., ses måske ikke med første øjekast, men er tit udformet i meget fin harmoni med facadens helhed og er i høj grad medvirkende til, at berige gadebilledet og fortælle om tidligere tiders byggeskikke og er derfor vigtige, at bevare. På nye facader kan der også udføres detaljer, der er med til, at give et harmonisk samspil mellem ældre og nyt. FARVER Langt de fleste af de ældre facader i bymidten består enten af røde teglstensmure eller er pudsede i farverne hvid, grå eller okker, men der er også pudsede facader i andre farver. Der skal ved om- og tilbygninger og istandsættelser tilstræbes, at benytte farver, som er traditionelle for bymidten. Samtidig er det vigtigt, at betragte bygningen som en helhed, hvor alle farver på facaden er afstemte efter hinanden og efter farvesammensætning på de omkringliggende huse. LINK Tryk på nedenstående links for mere rådgivning, om renovering af facader: yggeblade/index.jsp

9 SIDE 9/27 BINDINGSVÆRK Bindingsværkshuse er oftest forholdsvis enkle og overskuelige, at istandsætte og reparere. Kun de beskadigede dele bør udskiftes og altid med den samme træsort, samme opskæring og samme kvalitet som det oprindelige tømmer. Det vil sige, at håndhugget oprindeligt tømmer også skal være håndhugget efter reparationen. Alle samlinger skal være træ mod træ med anvendelse af traditionelle samlinger og uden brug af metalbeslag. Den traditionelle overfladebehandling på Lolland er over stok og sten hvilket vil sige at man malede hen over tømmeret. et. Det er dog ikke usædvanligt, at man i havnebyer malede bindingsværket i en afvigende farve, måske inspireret af skibsfarten.

10 SIDE 10/27 VINDUER De oprindelige vinduer i et hus skal bevares, da de fagopdelte vinduer med eller uden sprosser fremhæver bygningens karakter. Hvis det ikke er muligt, at bevare eller reparere de oprindelige vinduer, skal nye vinduer tilpasses mest muligt efter de gamle, mht. fag, rammer og sprosser. Originale vinduer med enkelt glas er som regel med fine sprosser. Ved udskiftning med termovinduer, vil sprosserne blive kraftigere, og du skal derfor overveje koblede rammer eller forsatsvinduer. Herved kan man bevare den fine udformning af rammer og sprosser og undgå store ændringer i husets facade. Maling af ældre døre og porte bør af historiske og tekniske grunde udføres med linoliemaling. I forhold til andre malinger trænger linoliemaling dybt ind i træet og udvider sig desuden under tørring, så revner udfyldes og vedhæftningen forbedres; den er derfor velegnet til grunding. Hvis man i stedet anvender vandige malingstyper, opnår man ikke den samme gode vedhæftning.

11 SIDE 11/27 Opstalt af vindue med fagbetegnelser på vinduets enkeltdele

12 SIDE 12/27 DØRE De gamle døre og porte er ofte smukke, og de er en vigtig del af huset. Gamle døre skal ikke beklædes med lister eller plader. I stedet skal de sættes i stand, da en beklædning virker forkert på en gammel bygning. Hvis det ikke kan lade sig gøre, at bevare en dør, bør en ny svare til den oprindelige. F.eks. bør en fyldingsdør udskiftes med en fyldningsdør. Enten som en nøjagtig kopi af den gamle eller en dør hvor det mest karakteristiske fra den gamle er taget med. Der bør undgås døre med store glaspartier og døre der normalt hører til i et parcelhus. Maling af ældre døre og porte bør af historiske og tekniske grunde udføres med linoliemaling. I forhold til andre malinger trænger linoliemaling dybt ind i træet og udvider sig desuden under tørring, så revner udfyldes og vedhæftningen forbedres; den er derfor velegnet til grunding. Hvis man i stedet anvender vandige malingstyper, opnår man ikke den samme gode vedhæftning. Som ejer skal du være opmærksom på, at der mange steder er bevarende lokalplaner, der bestemmer, hvordan vinduer og døre skal udføres, husk at alle ændringer af facaden skal godkendes af kommunen, før arbejderne sættes i gang. Du er altid velkommen til at hente råd og vejledning i kommunens Byggemyndighed og Planafdeling, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster. Tryk på nedenstående link for mere rådgivning, om renovering af din facade: yggeblade/09_doere_og_vinduer/

13 SIDE 13/27 RENOVERING/UDSKIFTNING AF TAG Ved udskiftning af tagbeklædning, skal der oplægges et tilsvarende tag, som det oprindelige materiale (tegl, skifer, zink, tagpap). For at bevare en bygnings arkitektoniske udtryk, bør den oprindelige tagform beholdes. Det er meget uheldigt, at udføre et tag med udhæng, hvis ikke huset oprindeligt er bygget med udhæng. Inddækning af en hovedgesims skal undgås, da overgangen mellem mur og tag spiller en stor rolle, for husets karakter. Tagrender af plast må ikke bruges, da det er et nyt materiale, som virker fremmed på gamle huse. Tagrender og nedløb skal udføres i zink. Skalk skal bevares. Rygning og grater på tegltage bør lægges i mørtel og inddækninger ved skorstene og brandkamme bør undgås ved i stedet at indrille i stenene. Kræver jævnlig vedligeholdelse af fuger. Husk der er mange steder hvor der er en bevarende lokalplan, der bestemmer, at alle ændringer af facaden skal godkendes af kommunen, før arbejderne sættes i gang. Du er altid velkommen til at hente råd og vejledning i kommunens Byggemyndighed og Planafdeling, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster. Eksempel på opbygning af tagfod Tryk på nedenstående link for mere rådgivning, om renovering af din facade: yggeblade/08_tage/

14 SIDE 14/27 KVISTE Kviste skal altid bevares, da de er meget vigtige for husets arkitektur. Ved indretning af en tagetage, skal der også udføres vinduer som kviste, og de skal være i overensstemmelse med den lokale tradition og husets proportioner. Ved istandsættelse af en allerede ombygget kvist skal man bestræbe sig på, at genskabe den oprindelige kvist med brug af de oprindelige materialer. Det er vigtigt, at kvistens flunker, dvs. vægge, er så slanke som mulige. Flunkerne bør derfor ikke efterisoleres. Hvis man ønsker yderligere isolering, kan det ofte lade sig gøre i tagkonstruktionen. Det er vigtigt, at kvisten placeres rigtigt i tagfladen, da en forkert placeret kvist vil virke forstyrrende på helhedsindtrykket. Tage der ikke er født med kviste bør så vidt muligt friholdes for nye kviste og tagvinduer. Tre gode forslag til en vellykket kvist. Kvistvinduet må ikke være bredere end husets øvrige, oprindelige vinduer i facaden og kun 2 / 3 af højden. Har huset tofags vinduer, skal kvisten have et tilsvarende mindre format Der må højst være 20 cm mellem kvistvinduets karm og hjørnet på kvistflunkene Kvisten skal anbringes balanceret på taget, det vil sige ikke for tæt på gavlen, ikke kun i den ene ende af taget og ikke dybt inde i tagfladen Husk der er mange steder hvor der er en bevarende lokalplan, der bestemmer, at alle ændringer af facaden skal godkendes af kommunen, før arbejderne sættes i gang. Du er altid velkommen til at hente råd og vejledning i kommunens Byggemyndighed og Planafdeling, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster.

15 SIDE 15/27

16 SIDE 16/27 Tryk på nedenstående link for mere rådgivning, om renovering af din facade: yggeblade/08_tage/02_kviste_og_tagvinduer/

17 SIDE 17/27 SKORSTEN Disse bygningsdele er med til at afslutte huset. De giver taget liv ved, at bryde store tagflader, og de skal bevares. Hvis skorstenen ikke benyttes, kan den bruges til andre funktioner, som aftræk fra brændeovn eller ventilation, eller blot stå som en del af huset. Husk der er mange steder hvor der er en bevarende lokalplan, der bestemmer, at alle ændringer af facaden skal godkendes af kommunen, før arbejderne sættes i gang. Du er altid velkommen til at hente råd og vejledning i kommunens Byggemyndighed og Planafdeling, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster.

18 SIDE 18/27 Tryk på nedenstående link for mere rådgivning, om renovering af din facade: yggeblade/07_skorstene_og_ildsteder/01_skorstene_og_ildsteder/

19 SIDE 19/27 NEDRIVNING AF BEVARINGSVÆRDIGT HUS Byerne i Guldborgsund Kommune, fremstår i dag med et indre bymiljø, der markerer dem som nogle af de bedst bevarende købstæder i Danmark og de enkelte ejendomme bidrager med særlige karaktertræk, som der skal værnes om. Guldborgsund Kommune har vurderet, at bebyggelsernes tilstand i byerne ikke kan tilsidesættes. Så ejendomme, som er omfattet af en bevaringsplan/lokalplan og er registreret med en bevaringsværdi fra 1-5, er der forbud mod nedrivning. HVIS HUSET IKKE KAN BEVARES Bevaringsværdige huse, som har en bevaringsværdig fra 1-5 og som er i så dårlig stand, at de har stået og tabt deres bevaringsværdig og ikke kan bebos, vil Kommunen vurdere, om der kan meddeles nedrivningstilladelse. Ved vurderingen, vil Kommunen gå ind og kigge på flere punkter: Konstruktionerne Er huset sammenbygget med nabohuset Er tagformen blevet ændret, i forhold til det oprindelige hus Er der materialer, som fuldstændigt har fået bygningen til, at skifte karakter og som ikke kan renoveres, så det kommer til, at ligne det oprindelige hus Er der detaljer som i udførelsen af nye tilbygninger og ombygninger, har ødelagt det arkitektoniske og det bevaringsværdige, fra det oprindelige hus og som ikke kan renoveres/ombygges Dette er nogle af de væsentlige punkter, som vil blive medtaget i vurderingen, om der kan meddeles tilladelse, til nedrivning af et bevaringsværdigt hus. Meddeles der tilladelse, til nedrivning, vil der i forbindelse med nedrivningstilladelsen, blive stillet særlige krav til nyopførelsen af ejendommen. Der skal i forbindelse med ansøgningen, om nedrivning, vedlægges følgende: Registrering af ejendommen Beskrivelse af konstruktioner Totalopmåling af ejendommen Fotoregistrering Tegninger over særlige detaljer med tekst Ingeniørrapport som viser huses tilstand Eksempel på rapport, se bilag 1.

20 SIDE 20/27 EJENDOMME MED EN BEVARINGSVÆRDI FRA 6 9 Ejendomme som har en bevaringsværdi fra 6 9, er der ikke direkte forbud mod nedrivning, men hver enkelt sag vil blive taget op til vurdering og sagen vil blive behandlet administrativt. Hvis der meddeles tilladelse, til nedrivning, kan der i forbindelse med nedrivningstilladelsen, blive stillet særlige krav, til nyopførelsen af ejendommen. Ved ansøgning, om nedrivning, skal der vedlægges følgende: Registrering af ejendommen Beskrivelse af konstruktioner Totalopmåling af ejendommen Fotoregistrering Tegninger over særlige detaljer med tekst Ingeniørrapport som viser huses tilstand Eksempel på rapport se bilag 1. GRÆNSEN MELLEM NEDRIVNING/OMBYGNING Det er kommunens vurdering fra projekt til projekt, at vurdere hvornår det er en nedrivning eller ombygning af et bevaringsværdigt hus, da der er forbud mod nedrivning af huse, med en bevaringsværdig fra 1-5. Det kommunens vurdering, at der ikke må nedrives nogen form for facader på den oprindelige bevaringsværdige bygning, ved en ombygning af huset. Der kan være enkelt stående tilfælde, hvor en renovering af en enkelt facade er nødvendig: Detaljer som ved ombygning, har ødelagt det arkitektoniske og det bevaringsværdige fra den oprindelige væg Væggen er i så dårlig stand, at den ikke kan renoveres/ombygges Der er materialer som fuldstændigt har fået væggen til, at skifte karakter og som ikke kan renoveres, så det kommer til, at ligne den oprindelige væg Ved disse tilfælde skal der, i forbindelse med ansøgningen, vedlægges følgende.: Beskrivelse af konstruktioner Opmåling af væggen Fotoregistrering Tegninger over særlige detaljer, med tekst Ingeniørrapport, som viser væggens tilstand

21 SIDE 21/27 ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE Ved almindelig vedligeholdelse, som eksempelvis udskiftning af enkelte tagsten, under-strygning af taget, kalkning og maling med samme materialer og i samme farver, som bygningen i forvejen har, kræver ikke tilladelse. Som eksempel på arbejde, der absolut kræver forudgående tilladelse, kan nævnes: Udskiftning af tagbelægning Udskiftning af tagrender Renovering af kviste Afhugning af gesimser Fjernelse af skorstenspiber Ændret facadebehandling (f.eks. fra kalk til stænkpuds, skalmuring, filtsning, m.m.) Ændring af facadefarver Udskiftning af udvendige trapper og trappesten Udskiftning af døre og ændring af dørfyldninger Udskiftning af vinduer og ændring af vinduessprosser Isætning af termoruder Udskiftning og ilægning af sålbænke Ny skiltning og ændring af eksisterende skilte Opsætning af parabolantenner Ændring eller nyopførelse af fritstående mure Der kan også være andre vedligeholdelses- og byggearbejde, som kan kræve forudgående tilladelse. I tvivlstilfælde bør der tages kontakt til Guldborgsund Kommunes Byggemyndighed, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

22 SIDE 22/27 LOKALPLANER FOR BEVARENDE OMRÅDER I BYMIDTEN NYKØBING FALSTER Lokalplan for facader & skilte i bymidten C22 Vejledning til lokalplan C22 Lokalplan for Østerbro F43 Vejledning til Lokalplan F43 SAKSKØBING Lokalplan for facader, skilte, udstyr og design i bykernen S54 NYSTED Lokalplan for centerområdet i Nysted by N11 Lokalplan for et område til bolig- og erhvervsformål ved Ålholmhusene N13 Lokalplan for Nysted havnefront N15 Bevaringsplan for Nysted by STUBBEKØBING Lokalplan B-1-1 for den østlige del af Stubbekøbing Der kan også være andre lokalplaner med bevaringsbestemmelser, så undersøg altid selv om der findes en lokalplan for dit område. Det kan ske ved at slå op på kommunens hjemmeside eller spørg på Borgerservice der kan slå det op.

23 SIDE 23/27 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET Kommissorium og kriterier. Retningslinjer for tildeling af støtte ved Bygningsforbedringsudvalget Støtteområde: Støtteområde for 2010 med følgende prioritet: 1. En særlig indsats ved væsentlige nedslidte boligbygninger og istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse beliggende i landdistriktsområder herunder i landsbyer og det åbne land samt 2. En særlig indsats for bevaringsværdige bygninger i bymiljøer, hvor der ved lokalplan eller bevaringsdeklaration er fastsat bestemmelser om særlige krav til bygningsistandsættelser og -vedligeholdelse og bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige i gældende kommuneplan. Andre beboelsesbygninger i købstæderne, som ikke er erklæret bevaringsværdige, men omfattet af bevaringsdeklaration eller lokalplan med særlige krav til istandsættelse, kan også komme i betragtning ved tildeling af tilskud. Hvad ydes der støtte til: Ejerboliger, som mangler tidssvarende opvarmning eller wc eller er opført før 1950 og er væsentligt nedslidt, og som bebos af ejeren. Andelsboliger, som mangler tidssvarende opvarmning eller wc eller er opført før 1950 og er væsentligt nedslidt, og som bebos af andelshaveren Støtte kan ydes til istandsættelse af bygningens klimaskærm og til afhjælpning af kondemnable forhold. Erhvervslokaler kan medtages, hvis de ligger i den bygning bygningsfornyelsesbeslutningen vedrører. Endvidere kan ydes støtte til energiforbedrende foranstaltninger til bygninger opført før Støtten kan alene ske på baggrund af forslag i en energimærkningsrapport. Støtte til forsamlingshuse og lignende ydes til istandsættelse af bygningens klimaskærm, etablering af tilgængelighedsforanstaltninger og afhjælpning af kondemnable forhold. Krav der skal være opfyldt: Istandsættelsen skal sikre eller øge bevaringsværdien af de udvendige bygningsdele. Tilsagn til støtte kan kun meddeles, såfremt installationsmangler (tidssvarende opvarmning), kondemnable forhold og sikkerhedsmæssige mangler er afhjulpet eller afhjælpes i forbindelse med gennemførelsen af beslutningen. Støtten kan omfatte teknisk rådgivning, administrationsudgifter såsom revisor (se nedenfor). Det er en betingelse, at arbejder, hvortil der søges, ikke er igangsat, før endeligt tilsagn skriftligt er meddelt ejer.

24 SIDE 24/27 Hvordan ansøges? Ansøgningsskema anvendes. Ansøgning skal vedlægges: Projektbeskrivelse med foto Tilbudsskema skal være udfyldt og vedlagt ansøgningen, BBR meddelelse økonomioversigt (skema ved ansøgningen) Dokumentation for at ejer selv bebor ejendommen Dokumentation for at andelshavere bebor boligerne Ejerforeninger og andelsboligforeninger skal vedlægge sidste godkendte regnskab Ejerforeninger og andelsboligforeninger skal vedlægge vedtægter og tegningsregler. Ansøgningen med bilag indsendes til Guldborgsund Kommune, Teknik og Miljø, Rådhuset, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Der angives på skemaet, hvilke arbejder der søges om støtte til og overslag. Når udvalget har taget stilling til ansøgningen og besluttet hvilke arbejder, der kan meddeles støtte til og hvilke krav udvalget stiller til gennemførelsen, skal De fremsende følgende: 1. Endeligt detaljeret projektbeskrivelse 2. Mindst 1 tilbud fra momsregistreret håndværksfirma. Bygningsforbedringsudvalget kan dog kræve indhentning af flere tilbud jf. Tilbudsloven. 3. Aktuel vurdering af salgsværdien før og efter projektets gennemførelse Beslutningsprocedure: Bygningsforbedringsudvalget stiller arkitektoniske krav, som forsøges aftalt inden tilbud indhentes. Du/I skal være opmærksomme på, at kravene vil tage udgangspunkt i husets oprindeligt udtryk og de oprindelige anvendte bygningsmateriale. Bygningsforbedringsudvalget kan desuden stille miljømæssige krav til udførelsen, herunder omkring genbrug af bygningsmaterialer, bortskaffelse af gamle bygningsmaterialer og krav til nye bygningsmaterialer. Ansøger kan få en drøftelse med medlemmer af Bygningsforbedringsudvalget inden fremsendelse af ansøgning. Bygningsforbedringsudvalget fastsætter frist for aflevering/færdiggørelse og frist for aflæggelse af byggeregnskab. Bygningsforbedringsudvalg kan kræve, at byggeregnskabet skal være attesteret af en registreret eller statsautoriseret revisor i så fald afsættes beløb hertil på bygge budget. Hvis ikke der ligger revisorpåtegning skal regnskabet vedlægges specificerede fakturaer for de samlede udgifter (byggearbejder m.v.). Udbetaling finder sted, når byggearbejderne er gennemført og godkendt, regnskabet godkendt og deklaration er underskrevet af ejer.

25 SIDE 25/27 Hvordan ydes støtten: Støtte ydes som kontanttilskud. Tilskuddets størrelse fastsættes af Bygningsforbedringsudvalget og kan dog maks. udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter (godkendt projekt) ved bevaringsværdige og fredede bygninger og 1/4 ved ikke bevaringsværdige bygninger. Der tinglyses en deklaration på ejendommen vedrørende vilkår for hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet/støtten, såfremt ejendommen sæ lges inden for 5-15 år til en højere pris end den ved støtteudmålingen beregnede handelsværdi med tillæg af et beløb, der svarer til ejendomsprisudviklingen i det forløbne tidsrum og eventuel prisstigning vedrørende andre forbedringsarbejder gennemført efter byfornyelsesarbejderne. Deklarationen træder ikke i kraft ved afhændelse/salg til medejer, ægtefælle eller livsarving, men vil i så fald fortsat være gældende indenfor fastsatte årrække (5-15 år). Deklarationens løbetid fastsættes til 5 år for byfornyelsesprojekter op til kr. Deklarationens løbetid fastsættes til 10 år for byfornyelsesprojekter mellem og kr. Deklarationens løbetid fastsættes til 15 år for byfornyelsesprojekter over kr. Velfærdministeriets vejledning ligger på Kommunens hjemmeside: Hvem sidder i Bygningsforbedringsudvalget: Bygningsforbedringsudvalget er nedsat af Byrådet og består af følgende medlemmer: Grundejerinteresser: Troels Jørgensen, Per Andersen. Bevarings- og landsbyinteresser: Svend Dreist Byrådets repræsentanter er: Lene Hatt, Bent Jørgensen Suppleanter Henning Kamper. Sekretærfunktionen varetages i et samarbejde mellem Økonomi og Finans og Infrastruktur og Velfærd ved henholdsvis teamleder Bent Christiansen, tlf og fagchef Pernille Møller Nielsen og byplanarkitekt Göran Christiansen tlf , hvor oplysninger om ordningen kan fås. Herudover kan der fås oplysninger ved henvendelse til kontorassistent Lene Pedersen, Infrastruktur og Velfærd tlf Godkendt af Byrådet d

26 SIDE 26/27 LINK GI's side om vedligehold og forbedringer på etageejendomme. Center for Bygningsbevaring i Raadvad Kulturarvsstyrelsen Foreningen Stråtag Forening for ejere af hus med stråtag og andre med interesse i emnet. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Paraplyorganisation for Danmarks ca. 125 bevaringsforeninger Bygningskultur Danmark Paraplyorganisation for forskellige aktører med interesse i bygninger og bygningskultur. Samlingen af arkitekturtegninger SBS Byfornyelse Kuben Facaderåd i Guldborgsund kommune Lokalplaner i Guldborgsund kommune

27 SIDE 27/27 LITTERATURLISTE Bevar bygninger Østerbro Facader og skilte i bymidten Nykøbing F Politikens gør det selv gamle huse

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 INDHOLD Lov om byfornyelse og udvikling af byer 3 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse...3 Bygningsforbedringsudvalgets sammensætning

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kløverprisvej 33 Hvidovre Torv 7-7A Storegade 30 Bavnevej 29 Indhold Bevaring af ældre bygninger i Hvidovre Bygningsforbedringsudvalgets møder

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Information Bygningsfornyelse Borris

Information Bygningsfornyelse Borris Information Bygningsfornyelse Borris Støtte til bygningsforbedring Kommunen og Borrisrådet har besluttet at arbejde for en revitalisering af bymidten i Borris gennem fornyelse og forskønnelse af byens

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB

BERETNING OG REGNSKAB BFU.møde d. 19.05.10, pkt. 4 2009 BERETNING OG REGNSKAB Bygningsforbedringsudvalget Hvidovre Kommune Indhold Beretning... 3 Bygningsforbedringsudvalgets fortsættelse... 3 Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Information Bygningsfornyelse Borris

Information Bygningsfornyelse Borris Information Bygningsfornyelse Borris Støtte til bygningsforbedring Kommunen og Borrisrådet har besluttet at arbejde for en revitalisering af bymidten i Borris gennem fornyelse og forskønnelse af byens

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Sagsbehandler Telefon INDSTILLING 25. marts 2004 01.10A23/SA/00/02284-039 Søren Merrald 8940 2725 Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE MARTS 2009 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2008 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 16:00 Møde afsluttet: 17:00 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 7 September 2015 For bevaringsværdige bygninger Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune.

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2015 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2015 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Ejendom: Opført i 1921 Forslag til Privat udlejningsejendom med 9 lejemål Ejendommen ligger og af kulturmiljøet Boulevardkvarteret, og har en vis sammenhæng hertil. Ejendommen

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelse Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger Hvis du bor i en andelsbolig eller en ejerbolig, hvor ejendommen

Læs mere

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631 Pkt.nr. 8 Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14forbud 342631 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og

Læs mere

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Indhold Indledning 3 Facader 4 Tage, kviste og skorstene 6 Vinduer, døre og porte 8 Baldakiner og markiser 9 Skilte 10 Belysning 12 Antenner 13 Facaderådet

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse TAG Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret

Læs mere

Vejledning i behandling af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige ejendomme

Vejledning i behandling af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige ejendomme Vejledning i behandling af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige ejendomme 1. Byggesagsbehandler modtager ansøgning om nedrivning af en ejendom i Varde kommune. 2. Hvis denne ejendom ifølge Kommuneplan

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur. 3 Indhold

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

FÆLLES KOMMISSORIUM FOR FACADERÅD I GULDBORGSUND KOMMUNE.

FÆLLES KOMMISSORIUM FOR FACADERÅD I GULDBORGSUND KOMMUNE. + FÆLLES KOMMISSORIUM FOR FACADERÅD I GULDBORGSUND KOMMUNE. Guldborgsund Kommune vedtog på et møde d. 4. januar 2007, at Nykøbing Falster Facaderåd skulle fortsætte sit virke i den nye storkommune som

Læs mere

Facader og skilte. Hadsten Midtby

Facader og skilte. Hadsten Midtby V e j l e d n i n g Facader og skilte Hadsten Midtby Sløjfen Indledning 2 Denne vejledning for Skilte og Facader i Hadsten Midtby er udarbejdet som opfordrende retningslinier for byens politikere og andre

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD Hvor mange bevaringsværdige bygninger er der i Danmark? a Hvor mange bevaringsværdige

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 6. udpegning af bevaringsværdige bygninger -i den tidligere Birkerød Kommune

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 6. udpegning af bevaringsværdige bygninger -i den tidligere Birkerød Kommune Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 6 udpegning af bevaringsværdige bygninger -i den tidligere Birkerød Kommune HØRING: Forslag til Kommuneplantilllæg 6 er i høring fra den 4. oktober 2016 til og med den 29.

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Eskær Mosbjergvej 510, Mosbjerg Nørregade 38, Sindal BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Strandvejen 37, Tornby Astrupvej 652, Astrup Nørregade 27, Hjørring Forord I Hjørring Kommune er godt

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Dette notat indeholder tilrettet tekst til Kommuneplanens redegørelsesdel. Teksten henvender sig til de dele af kapitlet om bevaring, der i den gældende kommuneplan har følgende overskrifter: Bevaringsværdigt

Læs mere

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup Hashøj Kommune Vejledning vedr. Sludstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag... 3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den.

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den. BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Bygningsvurderinger Der er i Morsø Kommune registreret ca. 8.200 bygninger, som ifølge BBR-registeret er opført før 1940. Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Beretning 2008

Bygningsforbedringsudvalget. Beretning 2008 Bygningsforbedringsudvalget Beretning 2008 Indhold : Årsberetning 2008... 1 Studietur til Fyn... 6 Bilag: Oversigt over færdiggjorte ejendomme i 2008... 8 Bygningsforbedringsudvalget i Næstved Kommune

Læs mere

Lokalplanen er overordnet blevet passet ind i den nye skabelon, skabt til Nordfyns Kommune.

Lokalplanen er overordnet blevet passet ind i den nye skabelon, skabt til Nordfyns Kommune. Notat Vedrørende ændringer i forslag til Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense, set i forhold til Lokalplan 1-125 Bevarende Lokalplan for Bogense Bymidte. Overordnet: 20-06-2007 I forbindelse

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender 1. Andelsboligforeningen Kyndby Huse Resumé af høringssvar a. Det ønskes slettet at DONG Energy skal høres inden beslutning

Læs mere

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 LOKALPLANFOLDER Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 Bestyrelsen ønsker med denne lokalplanfolder er at tydeliggøre den del af lokalplanen, som vedrører Hvidkildehusene.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Notat. Ændringer til forslag til lokalplan 132 siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010.

Notat. Ændringer til forslag til lokalplan 132 siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010. Notat Til: Vedrørende: Bilag: sagen Ændringer i forslag til lokalplan 132, bevaring af bygninger siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010 Ændringer til forslag til lokalplan 132

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Arne Høi, Arkitekt MAA, Centerleder ved Center for Bygningsbevaring i Raadvad Adjungeret Professor ved Arkitektskolen Aarhus Hvad skal man vide, nå

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Til ejere, lejere, og berørte foreninger mv. 29. april 201 Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 201 vedtaget

Læs mere

Velkommen til information om Byfonden

Velkommen til information om Byfonden Tøndermarsk Initiativet Velkommen til information om Byfonden Kiersgaard 6. januar 2017 09-01-2017 www.toender.dk 1 Program Velkomst og nyt v/ Karsten Jensen Intro og baggrund for indsatsen Hvad betyder

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. oktober 2011 J.nr.: NMK-33-00379 Ref.: SSC AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 334 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hasselvænget Vanløse Bevaring m.v. Boligområde Februar 2001 Lokalplan nr. 334 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Den bevarende lokalplan. Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner

Den bevarende lokalplan. Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner Den bevarende lokalplan Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner Planloven Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for bl.a. sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved Bevaringsværdige bygninger er markeret med en rød farve på kortbilag 3 til lokalplanen. Disse bygninger er omfattet af bestemmelser for bebyggelses udformning og fremtræden i 8.1-8.40 Miljøunderstøttende

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ADELGADE 18 KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE MAJ 2007 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2006 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE APRIL 2004 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2003 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: Struer@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015_2

Bygningsfornyelse 2015_2 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015_2 beskrivelse af det indstillede projekt Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i områdefornyelsen Centrale Vesterbro 2015 runde 2, bliver 1 ejendom med

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

OPSÆTNING AF SOLCELLER/ SOLFANGERE

OPSÆTNING AF SOLCELLER/ SOLFANGERE OPSÆTNING AF SOLCELLER/ SOLFANGERE 1 solceller og solfangere bør skæmme mindst muligt Har du planer om at sætte solceller/ solfangere op som ikke kan integreres, så læs her! Som en hjælp til borgere, der

Læs mere

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager I nedenstående Vejledning en pdf-fil - er der mange nyttige links til medlemmer af byforeninger og borgere, som gerne vil

Læs mere