KONCEPT FOR SELMA MARIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONCEPT FOR SELMA MARIE"

Transkript

1 KONCEPT FOR SELMA MARIE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2

3 1. KONCEPT FOR BO- OG REHABILITERINGSTILBUDDET SELMA MARIE Den selvejende institution Selma Marie er beliggende på Selmersvej 23 A, i Hørsholm kommune. Selma Marie er et bo- og rehabiliteringstilbud til unge mennesker over 18 år med erhvervede hjerneskader. Målgruppen er fortrinsvis yngre mennesker med erhvervede hjerneskader og lettere bevægelseshandicaps med sigte på rehabilitering, således at beboerne kan opnå et selvstændigt voksentilværelse på egne præmisser. Botilbuddet er godkendt af Hørsholm Kommune, og er beskrevet på tilbudsportalen: Den selvejende institution Selma Marie 1 er fra den 1. oktober 2013 tilknyttet Fonden Mariehjemmene, som servicerer Selma Marie med hensyn til blandt andet regnskab, budget, administration, rådgivning og udvikling. 2.0 LOVGRUNDLAG Selma Marie er en selvejende institution med egen bestyrelse og er tilknyttet Fonden Mariehjemmene. Den daglige ledelse varetages af en forstander. Lovgrundlaget er et midlertidigt botilbud efter servicelovens 107 samt socialt pædagogisk bistand efter servicelovens 85. Selma Marie kan tilbyde en særlig tilrettelagt indsats i forhold til arbejdsmarkedet eller uddannelsesområdet i form af mentor- og opkvalificeringsforløb efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik 78 og 32. Ligeledes kan der være behov for ledsagelse efter servicelovens 97. Botilbuddet er godkendt af Hørsholm Kommune og er beskrevet på tilbudsportalen. 3. FORMÅL Formålet med opholdet er, at rehabilitere unge mennesker med en erhvervet hjerneskade til fremover, at leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser. Neurorehabiliteringen er tværfaglig i forhold til botræning, optræning af færdigheder, kompenserende strategier, socialisering, vedligeholdelse og genoptræning af fysisk og psykisk funktionsniveau, beskæftigelses- eller uddannelsesmæssigafklaring. 1 Den Selvejende Institution Botilbuddet Selma Marie har egen bestyrelse og CVRnummer. 3

4 Opholdet er midlertidigt og vil typisk være mellem 1-5 år. Tilbuddet er særligt målrettet til borgere med erhvervet hjerneskader - og tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation og problemstilling(er). En vigtig del af indsatsen er, at den enkelte beboer er en del af et læringsmiljø, hvor der er fokus på at motivere og udvikle færdigheder i samarbejde med medarbejderne, herunder at udveksle erfaringer fx ved at bo sammen med andre jævnaldrende mennesker med hjerneskade med samme type af vanskeligheder. Ved et intensivt forløb kan en del af de unge blive helt eller delvis selvforsørgende med det rette job, eventuelt med støtte. Andre unge har behov for hjælp til at finde et nyt livsindhold, fx at dyrke en hobby, deltage i foreningsliv eller få et relevant dagtilbud. 4. MÅLGRUPPE Botilbuddet Selma Marie er et Bo- og neurorehabiliteringstilbud for mennesker med erhvervet hjerneskade i aldersgruppen ca år. Mennesker med erhvervet hjerneskade er normalt udviklede, som pludseligt rammes af en hjerneskade, der kan medføre såvel synlige som usynlige handicaps. En erhvervet hjerneskade kan eksempelvis opstå ved følgende: Blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi) Traumatisk hjerneskade efter f.eks. trafikuheld Betændelsestilstande (fx meningitis) Svulster Forgiftninger (fx kviksølv, mangan, kulilte) Iltmangel som følge af fx kvælning, drukning, eller hjertestop. 4.1Krav til målgruppen Opholdet i botilbuddet er betinget af, at det enkelte unge menneske matcher med den øvrige beboergruppe, og han/hun er indstillet på: at den enkelte beboer indgår i botilbuddets fælles aktiviteter og opgaver at den enkelte beboer er motiveret til at tage imod pædagogisk vejledning at den enkelte beboer deltager aktiv i relevant behandling og genoptræning at den enkelte beboer deltager i uddannelses- og/eller arbejdsmæssig afklaring At den enkelte beboer arbejder målrettet med sin handleplan. 5. VISITATION Det er væsentligt med et tæt samarbejde med visitationsmyndigheden, således at begge parter har mulighed for at vurdere, om en kommende beboer kan profitere af tilbuddet. Visitation udføres på baggrund af en samtale og ADL (Almindelig Daglig Levevis) vurdering med borgeren og evt. dennes pårørende. Der indhentes dokumenter fra relevante hospitals- og genoptræningsophold, samt udarbejdes en handleplan efter 141 i serviceloven. 4

5 Der lægges vægt på, at der foreligger en neuropsykologisk test på borgeren. Ved behov aftales hjemmebesøg - og sociale besøg på Selma Marie, hvor en eventuel kommende beboer møder de andre unge og medarbejderne. På baggrund af dette udarbejdes en vurdering med sigte på, hvorvidt borgeren vil profitere af et neurorehabiliteringstilbud på Selma Marie. Der udarbejdes en samarbejdsaftale, der specificerer behandlingsbehov, finansiering og øvrige opholdsbetingelser. Efter en individuel vurdering kan der tilbydes yderligere udredning, såfremt der er tvivl om, hvilket tilbud der er det optimale for borgeren. Vurderingen vil danne grundlag for, hvilken beboerprofil borgeren tilhører. Ved indflytning foretages revurdering efter de første tre måneder. Borgere med fx aktivt misbrug eller udadreagerende adfærd kan ikke bo på Selma Marie. Det er ikke muligt, at skærme de beboere eller husets øvrige beboerne, grundet de fysiske rammer. Ønsker beboeren ikke selv at løse opgaver som rengøring eller tøjvask - med støtte fra personalet på Selma Marie - støttes beboeren til at få kontakt til andre professionelle, der kan varetage opgaven. Der er ikke mulighed for at personalet på Selma Marie overtager opgaverne. Har beboeren behov for sundhedsfaglig støtte til fx injektioner de ikke selv kan tage, sårpleje, sondemad, kateter m.m., løses opgaven i samarbejde med hjemmeplejen/ hjemmesygeplejerskerne i Hørsholm Kommune. 5.1 Beboerprofiler Botilbuddet Selma Marie arbejder grundlæggende med 3 beboerprofiler. Profil 1 kendetegner det mindste behov og profil 3 det største behov for støtte og rehabilitering. Det er gældende for alle beboerprofiler, at der som udgangspunkt er sovende rådighedsvagt. I ferie- og helligdagsperioder - med meget få beboere hjemme - vurderes det individuelt, i hvilket omfang den enkelte beboer kan opholde sig i botilbuddet uden sovende rådighedsvagt, men har mulighed for at tilkalde en medarbejder, der har rådighedsvagt fra egen bolig. Profilen for den enkelte beboer vurderes efter behov, således at beboeren kan revisiteres med henblik på rehabiliteringsforløbets relevans i forhold til den enkelte beboers udvikling. Der følges op minimum én gang årligt, hvor handleplan og målet med indsatsen vurderes i samarbejde med handlekommunen. Selma Maries medarbejdere vurderer beboeren i samarbejde med visitationsmyndigheden ved en samtale, besøg, screening samt på baggrund af dokumenter fra tidligere relevante behandlingssteder. Nedenfor er de tre profiler 5

6 beskrevet mere detaljeret i henhold til kerneydelserne, som der er arbejdes med individuelt under opholdet (se afsnit 5.2). 5.2 Ydelserne i forhold til rehabiliteringsindsatsen samt beboerprofiler Botræning - PADL (Personlig Almindelig Daglig Levevis) træning til at udføre personlig hygiejne og påklædning. Ydelsen omfatter ikke pleje. - IADL (Instrumentel Almindelig Daglig Levevis)- tøjvask, rengøring, indkøb, madlavning, transport, økonomi/post, fritid, helbred, medicin. Kompenserende træning og støtte for funktioner, som beboeren ikke kan genvinde. Træning i brug af hjælpemiddel. Beskæftigelsesfremmende aktiviteter i eksterne forløb. - Opfølgning på arbejds- og uddannelsesafklaring - Afklaring af forsørgelsesgrundlag. Psykisk - Støtte til nyorientering og krisebearbejdning - Psykoedukation. Social adfærdstræning - Indlæring af sociale adfærdsregler - Social adfærdstræning i gruppe - Motivation gennem relationer. Netværk - Opbygge og vedligeholde socialt netværk. Fritid - Optage og/eller genoptage fritidsaktiviteter - Fastholdelse i fritidsaktiviteten - Støtte til selv-aktivering. Kognitiv træning - Indlæring af kompenserende strategier - Indarbejde rutiner og struktur - Indlæring af nye færdigheder samt genindlæring af tabte færdigheder - Indirekte daglig træning af nedsat sprogproduktion og sprogforståelse - Kommunikation. Fysisk træning - Støtte til brug af vederlagsfri fysioterapi. - Støtte til udførelse af træningsprogrammer fra eksterne samarbejdspartnere 6

7 - Støtte til generel fysisk aktivitet, fx gå- og cykleture, samt brug af fitnesscenter. 5.3 Beboerprofil 1 Taksten er for beboere med erhvervede hjerneskader, der bor på Selma Marie, og som har behov for op til 7 timer A:A kontakt om ugen. Beboeren har en let til moderat hjerneskade og skønnes at profitere af målrettet rehabilitering. Beboeren har kun lettere fysisk(e) handicap og kan forflytte sig selv, samt er næsten selvhjulpen med PADL. Der er intet aktuelt misbrug. Rehabiliteringen omfatter botræning og ADL-træning primært som motivering, vejledning, støtte, struktur og kompenserende strategier. Socialt har beboeren behov for at arbejde med at udvikle relationer, social adfærdstræning, samt træning i at fastholde eller genetablere netværk. Der arbejdes med beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Der arbejdes målrettet på at udvikle, fastholde samt reducere tab af færdigheder samt genindlæring af tabte færdigheder. Der arbejdes med at have fokus på beboernes ressourcer og udviklingspotentiale. Neurorehabiliteringsforløbet tilrettelægges individuelt efter den enkelte beboers behov, jf. ydelserne i afsnit 5.2. Døgntakst ved beboer i profil 1: Udgift pr. beboer pr. døgn kr Udgift pr. beboer pr. måned kr ,75 Udgift pr. beboer pr. år kr Beboerprofil 2 Taksten er for borgere med erhvervede hjerneskader, der bor på Selma Marie, og som har behov for op til 14 timer A:A kontakt om ugen. Borgeren har moderate problemområder samt har behov for intensiv støtte og rehabilitering på flere områder. Støtten omfatter ofte deltagelse af medarbejder, således at der arbejdes med deltagelse og verbal guidning i forhold til botræning, fx indkøb, madlavning, personlig hygiejne, oprydning og rengøring af lejlighed, tøjvask, budgetlægning og opfølgning m.m. Udgangspunktet er, at beboeren guides og motiveres. Der arbejdes med at graduere træning i forhold til at gøre opgaverne overskuelige. Borgere, der har behov for træning/støtte fx i at komme op om morgen, komme af sted til tiden, og som har brug for moderat støtte til at huske daglige rutiner samt behov for støtte til dagskema/ugeskema. Neurorehabiliteringsforløbet tilrettelægges individuelt efter den enkelte beboers behov, jf. ydelserne i afsnit 5.2. Døgntakst ved beboer i profil 2: Udgift pr. beboer pr. døgn kr Udgift pr. beboer pr. måned kr Udgift pr. beboer pr. år kr

8 5.5 Beboerprofil 3 Taksten er for borgere med erhvervede hjerneskader, der bor på Selma Marie, og som har behov for op til 21 timer A:A kontakt om ugen. Beboeren har massive problemområder og har behov for intensiv rehabilitering. Beboeren har brug for omfattende træning til botræning m.m. Træningen skal planlægges, således at kravene gradueres efter beboerens aktuelle formåen. Beboeren har behov for én til én kontakt udenfor botilbuddet, hvor medarbejderen følger og guider beboeren. Beboeren har brug for støtte og træning for at kunne indgå i eller fastholdes i aktiviteter samt samværssituationer. Beboeren har brug for træning i sociale færdigheder for at forebygge konflikter m.m. Neurorehabiliteringsforløbet tilrettelægges individuelt efter borgerens behov. Neurorehabiliteringsforløbet tilrettelægges individuelt efter den enkelte beboers behov, jf. ydelserne i afsnit 4.2. Døgntakst ved beboer i profil 3: Udgift pr. beboer pr. døgn kr Udgift pr. beboer pr. måned kr Udgift pr. beboer pr. år kr Socialpædagogisk bistand efter servicelovens 85 Formålet med indsatsen, er at bidrage til at skabe en tilværelse for det enkelte menneske med hjerneskade på egne præmisser. Indsatsen tager blandt andet sigte på, at det pågældende menneske kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Formålet med støtten kan endvidere være udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder, blandt andet med henblik på at skabe eller opretholde socialnetværk, struktur i dagligdagen, således at personen bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud. Målgruppen er borgere med erhvervet hjerneskade, som bor i egen bolig. Selma Marie tilbyder 85 ydelser til mennesker med erhvervede hjerneskader i alle aldre (i henhold til serviceloven). Som følge af ovennævnte formål med hjælpen, ligger der i 85 ofte et læringsog udviklingsperspektiv: 5.7 Visitation Pædagogisk bistand igangsættes efter henvisning fra sagsbehandler i handlekommunen i samarbejde med Selma Marie. Efter individuel vurdering i samarbejde med Selma Marie, fastsætter visitator omfang og varighed af støtten/træning til den enkelte borger. 8

9 Medarbejderne på Selma Marie, har stor erfaring i at arbejde med borgere i egen bolig, som har behov for støtte til at strukturere deres hverdag, planlægning og koordinering af aktivitetsmål, samt hjælp til alle tovholderfunktioner i forhold til daglige eksterne aktiviteter og offentlige instanser. Den enkelte kommune betaler en takst time for time. Taksten dækker udgifter til den modtagne støtte og træning. Taksten fastsættes én gang om året, og timeprisen for socialpædagogisk bistand i henhold til lov om social service 85 er i 2013 kr. 339 pr. time. Den enkelte kommune dækker aktivitets- og transportudgifter, der eventuelt måtte være i forbindelse med opgaven. Borgeren betaler egne udgifter i forbindelse med eventuelle aktiviteter med medarbejderen og 78 Mentor- og opkvalificeringsforløb Selma Marie tilbyder individuelt tilrettelagte forløb med henblik på, at den enkelte beboer finder fodfæste på uddannelsesinstitution og/eller på arbejdsmarkedet (på særlige vilkår). Selma Marie tilbyder endvidere mentor- og opkvalificeringsforløb til borgere, der ikke bor på Selma Marie. Forløbende består af enten et mentorforløb eller et opkvalificeringsforløb. Forløbet udarbejdes i samarbejde med jobcentrene (bevillingsmyndighed), beboeren og medarbejdere på Selma Marie. Et mentorforløb er primært foranstaltet af socialrådgiver/jobkonsulent med henblik på at støtte beboeren i et nærmere defineret uddannelses- eller beskæftigelsestiltag. Forløbet indeholder opfølgning i form af vejledende samtaler og møder med samarbejdspartnere. Mentor er tovholder i forløbet og sikrer planens gennemførelse og viderebringer information mellem samarbejdspartnerne. Mentorforløbet afsluttes med en statusskrivelse. Et eksempel på et forløb kan være: Mentorforløb Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik Vejledning, opfølgningssamtaler, mødedeltagelse & statusskrivelse. Timepris 2 timer pr uge i 3 mdr. 78 kr. 425 kr timer pr uge i 6 mdr. 3 timer pr uge i 12 mdr. kr kr Et opkvalificeringsforløb er en tværfaglig indsats med det formål, at forbedre og opkvalificerer beboerens faglige og personlige uddannelses- og 9

10 beskæftigelsesevner. Forløbet foranstaltes af socialrådgiver/jobkonsulent, ergoterapeuter og pædagoger i et konstruktivt samspil. Forløbet er en helhedsindsats som indeholder samtaler, vejledning, planlægning, opkvalificering af uddannelses- og erhvervsevnen via eksterne praktikker. Forløbet følges tæt af medarbejderne og der er høj grad af opfølgning under hele forløbet. Forløbet afsluttes med en statusskrivelse. Et eksempel på et forløb kan være: Opkvalificeringsforløb Lov om Aktiv Beskæftigelses- Vejledning, opfølgningssamtaler, mødedeltagelse, etablere praktik, fastholdelse, arbejdspladsvurdering, udredning & statusskrivelse Timepris 5 timer pr uge i 3 mdr. politik 32 kr.425 kr timer pr uge i 6 mdr. kr timer pr uge i 6 mdr. kr Såvel mentorforløb som opkvalificeringsforløb kan forlænges en eller flere gange. Beregning af ugentlig timetal og perioder aftales mellem? individuelt i forhold til beboerens særlige problemområder, begrænsninger og ressourcer. Generelt har Selma Marie solid erfaring med at hjælpe unge senhjerneskadede mennesker ind i et uddannelsessystem eller på arbejdsmarked, som oftest på særlige vilkår. Unge med senhjerneskader har ofte et usynligt eller usynlige uden et foran handicap, der påvirker deres kognitive evner negativt, såsom nedsat indlæringsevne, nedsat evne til at planlægge og skabe struktur, samt øget udtrætning 6. MÅLSÆTNING OG VÆRDIGRUNDLAG FOR INDSATSEN Vi tilstræber at arbejde efter Hvidbogens og WHOs definition på neurorehabilitering: Neurorehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Neurorehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne er en række af indsatser, som har til formål at sætte den enkelte i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, 10

11 psykologiske og sociale funktionsevne. Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de redskaber, der er nødvendige for at opnå uafhængighed og selvbestemmelse. 6.1 Botræning Der tilstræbes i dialog og samarbejde med den enkelte beboer - at skabe en meningsfuld og indholdsrig hverdag. Der trænes på evnen til at klare almindelige daglige aktiviteter (ADL) i hjemmet og i fritiden. Botræning omfatter også personlige gøremål (PADL), som er nødvendige at udføre for alle mennesker, fx badning, påklædning og toiletbesøg. I ADL omfatter mere sammensatte udadvendte aktiviteter, som er grundlæggende for at leve et uafhængigt liv i samfundet, fx indkøb, tøjvask og husarbejde. 6.2 Træning i sociale kompetencer Der arbejdes med etablering og vedligeholdelse af netværk, ligesom beboeren støttes i en eventuel om identifikationsprocessen. Der trænes i social interaktion, fx ubremset adfærd, sociale adfærdsregler, kontaktform og sprogvalg. Der trænes sprog i naturlige sammenhæng, hvor sprogbarrierer i form af impressiv og ekspressiv afasi kan være en udfordring. 6.3 Beskæftigelsesafklaring Selma Marie har fokus på at hjælpe den enkelte beboer i forhold til uddannelsesog beskæftigelsessituation. I samarbejde med de kommunale aktører (jobcenter, jobkonsulent, UU-vejleder, STU-vejleder etc.), understøttes den enkelte i at deltage i relevante møder og i afklaringsforløb. Den daglige struktur og de daglige rutiner i botilbuddet koordineres således, at der er en balance mellem intern rehabilitering og eksterne aktiviteter på uddannelsesinstitutioner eller på arbejdspladser. Som ovenfornævnt kan jobcentrene bevillige mentortimer og/eller et afklaringsforløb med særskilt beregning, såfremt ydelserne fra Selma Marie oversiger det basale serviceniveau i forhold til hjælp og opfølgning - i og omkring en beskæftigelses- og uddannelsesindsats. 11

12 6.4 Målsætning Som udgangspunkt får beboerne mulighed for at rehabiliteres til en så selvstændig tilværelse som muligt. Beboernes ressourcer, ønsker og behov identificeres, og det tilstræbes at beboerne fraflytter Selma Marie, med størst mulig selvstændighed og mulighed for at bidrage til egen forsørgelse. Målet er at skabe de bedste forudsætninger for at støtte og vejlede beboerne på en sådan måde, et de kan træne, udnytte og udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at mestre dagligdagen - og give den enkelte beboer oplevelsen af livskvalitet i overensstemmelse med egne ønsker og værdier. Indsatsen tilpasses den enkelte beboers behov og krav ved at skabe en gensidig tillidsfuld relation mellem beboeren og medarbejderne. Hensigten er, at tilrettelægge aktiviteter og daglige gøremål ud fra individuelle ressourcer, behov og ønsker, herunder at skabe rammer for den enkelte beboer, således at denne i videst muligt omfang oplever, at kunne træffe valg og påvirke egen tilværelse. Indsatsen tilpasses så vidt muligt beboerens liv og døgnrytme. Botilbuddet fokuserer på at styrke beboerne i deres kommunikation med henblik på at højne brugerindflydelsen, således at hver enkelt beboer opnår så stor selvog medbestemmelse som muligt - og hverdagen opleves som indholdsrig, meningsfyldt og overskuelig. Bofællesskabet vil udvikle sig løbende i takt med, at den eksisterende praksis og viden bliver integreret med ny viden og teknologi. 7.0 BOLIGERNE Selma Marie er beliggende på Selmersvej 23 A, 2970 Hørsholm. Botilbuddet ligger centralt i Hørsholm med 2 min. gang til Hørsholm Midtpunkt. Der er kort afstand til busser og ca. 2 km til Rungsted Station. I Botilbuddet er der 8 et-værelses lejligheder på 28 m2 med eget bad og toilet. I lejlighederne er der tekøkken, køleskab og garderobeskab, og lejligheden har udgang til en terrasse. Der er adgang til ADSL. Fællesarealerne består af spisekøkken, opholdsstue, vaskerum og fælles terrasse med grill og havemøbler. Ejendommen ejes af Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB). Den enkelte beboer indgår selvstændig lejekontrakt med DAB. Der kan søges om boligsikring efter gældende regler. 8.0 ORGANISERING Den selvejende institution Selma Marie har en bestyrelse, som er institutionens øverste ledelse. Forstanderen refererer til bestyrelsen. Selma Marie er tilknyttet Fonden Mariehjemmene, som servicerer Selma Marie med hensyn til blandt andet regnskab, budget, administration, rådgivning og udvikling. Der er udarbejdet vedtægter for Selma Marie indeholdende formål, målgruppe, 12

13 bestyrelsesmedlemmer samt procedurer for beslutningsgrundlag. Lederen og medarbejdere deltager i møder på tværs af hjemmene i Fonden Mariehjemmene med henblik på at sikre høj faglighed, sparring og udvikling af det enkelte hjem. Styring af de forskellige aktiviteter vil ske gennem aftaler og gældende retsforskrifter samt ved almindelig kvalitets-, budget- og økonomistyring. Selma Marie skal yde de samme retssikkerhedsmæssige forpligtelser, som hvis ydelsen er udbudt i offentligt regi. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af Fonden Mariehjemmene. Bestyrelsesmedlemmerne har forskellige faglige baggrunde sundhedsfaglige, socialfaglige og administrative kompetencer med henblik på at kunne yde relevant rådgivning, der kan kvalificere ledelsen. 8.1 Ledelsen Den daglige leder på Selma Marie benævnes forstander og vedkommende har den daglige ledelse. Der lægges vægt på en faglig kompetent, erfaren og visionær person, som har ledelsesmæssige og administrative erfaringer. Forstanderen bør have et stort fagligt kendskab til mennesker med erhvervede hjerneskader. Forstanderen forholder sig løbende til hver enkelt medarbejder, således at formål, målsætning, værdigrundlag og principper for indsatsen fortløbende styrkes og udvikles. Det forventes, at forstanderen kan coache og vejlede medarbejderne. 8.2 Team Det daglige arbejde er organiseret i to tværfaglige team med henblik på, at: Styrke tværfaglig neurorehabiliterings indsats. Arbejde ud fra fælles målsætning. Sikre tæt relation til beboerne. Udarbejde neurorehabiliteringsplan. Koordinere indsatsen. Udvikle beboernes potentiale bedst muligt. Coache/supervisere og udvikle det enkelte team, således at hvert team præsterer på et højt niveau. Arbejdet i team bevirker blandt andet, at beboerne får øget mulighed for fleksibilitet, kontinuitet, udvikling og kvalitet i ydelserne. 8.3 Personalet generelt Personalegruppen er tværfagligt sammensat, og består p.t. af fx pædagoger, ergoterapeuter og socialrådgivere. Personalet skal gennem uddannelse og kompetenceudvikling sikre botilbuddets fortsatte udvikling og neurofaglige specialviden. 13

14 Personalet har specialviden om hjerneskader, kognitive og fysiske følger af hjerneskader, og om de nyeste metoder vedrørende genoptræning, udvikling af færdigheder og kompensationsstrategier. Kvaliteten i arbejdet søges til stadighed højnet gennem supervision og den daglige refleksion, når personalet med forskellig personlig og faglig tilgang giver og modtager feedback. Der arbejdes med såvel intern som ekstern supervision, som en del af den faglige kvalitetssikring. 9. METODER FOR ARBEJDET Der arbejdes med tværfaglighed. Personalet er uddannet ergoterapeuter, pædagoger eller socialrådgivere. Alle er uddannet eller undervist i neuropædagogik. 9.1 Neuropædagogik Den neuropædagogiske indgangsvinkel pædagogikken danner grundlag for, hvordan vi kan fremme beboernes funktioner: opmærksomhed, koncentration, perception, psykomotorik, hukommelse, initiativ og motivation, sproglig adfærd, erkendelse og følelsesmæssig samt sociale kompetencer. Neuropædagogik omhandler primært læring - om at styrke og understøtte den enkeltes beboers evne til at klare sig bedre. Der arbejdes ud fra en anerkendende og værdsættende tilgang, der vægter beboernes ressourcer, muligheder og det sociale aspekt. Sociale færdigheder handler om evnen til at fungere i sociale relationer. Det drejer sig om personlige og følelsesmæssige relationer, og relationer som kræver færdighed i at kunne begå sig i det offentlige rum. Formålet med social adfærdstræning at udvikle beboerens evne til at opfatter sociale situationer korrekt, bearbejde indtryk hensigtsmæssigt og at vælge reaktionsmåder, der er hensigtsmæssige i situationen. For at undgå isolation og stigmatisering er sociale relationer og adfærdstræning vigtige elementer i neurorehabiliteringen. Der udarbejdes dagsplaner til indarbejdelse af rutiner i forhold til hverdagen. Såfremt det er nødvendigt, yder medarbejderne verbal og/eller praktisk støtte/vejledning og/eller motivation til udførelsen. I det omfang det skønnes relevant inddrages ABC-koncepterne 2, samt andre 2 ABC-konceptet består af 3 metoder, som bruges kombineret eller enkeltvis alt efter dine problemstillinger. Affolter: Der arbejdes med at træne dagligdags gøremål i et forsøg på at gøre beboeren mere selvhjulpen og selvstændig. Dette gøres via guiding i hverdagsaktiviteter, fx påklædning, tandbørstning og spisning. Ved guidning kan opnås en reorganisering af hjernen, der bevirker, at beboeren på sigt bedre kan udføre opgaverne selvstændigt. Bobath: Der fokuseres på stimulering af kroppens normale bevægemønstre samt afvigelser fra disse, som ses fx ved spasticitet. Coombs: Her rettes opmærksomheden mod ansigt, mund og svælg for at opnå bedring i beboerens hoste- og synkerefleks samt stimulering af mimik, spise- og drikketræning. 14

15 specifikke terapeutiske metoder, såfremt de kan inddrages direkte i botræningen. Den daglige struktur i form af ugeplaner, er betydningsfuld for den enkelte beboer i forhold til forudsigelighed, tryghed og døgnrytme - og er en kompenserende strategi for nedsat arbejds og langtidshukommelse, nedsat overblik, nedsat initiativ og andre kognitive vanskeligheder. I ugeplanerne tages højde for alle elementer af indhold i beboerens dagligdag. 9.2 Neurorehabiliteringsplan Der bliver senest 3 måneder efter indflytning (trin 1) udarbejdet en neurorehabiliteringsplan i samarbejde med beboeren. I forbindelse med udarbejdelse af neurorehabiliteringsplanen, afdækkes ressourcer og aktivitetsproblemer sammen med den unge, og der fokuseres på Den nærmeste udviklingszone (NUZO), og den unges egen motivation. Hensigten er, at neurorehabiliteringsplanen fungerer som et redskab, der skal styrke og sikre samarbejdet mellem beboeren, medarbejderne samt handlekommunen. Her formuleres beboernes ønsker og mål samt den valgte strategi for at arbejde med og opnå disse. På Selma Marie anses brugerindflydelse og individuelle pædagogiske neurorehabiliteringsplaner som tæt forbundet. På Selma Marie arbejdes løbende på at udvikle neurorehabiliteringsplanerne, således at de bliver virkelighedsnære for den enkelte beboer og at målene i neurorehabiliteringsplanen tager afsæt i den enkelte beboers motivation, ønsker og behov. 9.3 Redskaber For at sikre en målrettet neurorehabilitering også i forhold til til de daglige funktioner, anvendes blandt andet følgende metoder: Neurorehabiliteringsplaner indeholder såvel kortsigtede som langsigtede mål, samt strategier til at opnå målene. COPM står for: Canadian Model of Occupational Performance, som er et individualiseret og responsivt redskab til måling af den enkelte beboers egen vurdering af tilfredshed med udøvelsen af daglige aktiviteter, og kan således opfange ændringerne i en beboers egen opfattelse af sin aktivitetsudførelse. COPM vurderingen foretages sammen med beboeren og former sig som en samtale. COPM fokuserer på beboerens egne roller og omgivelser og sikrer derved, at de identificerede problematikker er relevante for beboeren. GAS betyder:goal Attainment Scaling, som er et måleredskab, som er udviklet til at måle resultatevaluering over tid. Anvendelsen af GAS foregår i målsætningsarbejdet og i samarbejde med beboeren. Ved en samtale forberedes 15

16 målsætningsarbejdet, og beboerens behov afdækkes og prioriteres, hvorefter der udarbejdes kort- og langsigtede mål. AMPS test betyder: Assessment of Motor and Process Skills. Testen bruges til at vurdere graden af anstrengelse, effektivitet, sikkerhed og uafhængighed i 16 motoriske og 20 processuelle færdigheder i en given aktivitet, der er udvalgt i samarbejde med beboeren. Tværfaglighed er et væsentligt omdrejningspunkt i samarbejdet i forhold til neurorehabiliteringsarbejdet med henblik på, at opnå resultater af indsatsen i forhold til den enkelte beboer. Det stiller krav til rammerne, organisering af arbejdet og faggrupper, der indgår i samarbejdet. I den forbindelse anvendes en række redskaber, fx: ESI - Evaluation of Social Interaction er et dynamisk observations redskab, der vurderer kvaliteten af en persons sociale interaktion i naturlige sociale sammenhænge og med sædvanlige sociale partnere ABC koncepter Aktivitetsanalyser Observationer Neuropsykologiske tests Kognitive samtaler Håndteringsplaner (individuelle planer, der udførligt beskriver, hvordan de enkelte daglige funktioner udføres, således at de indlæres eller kompenseres bedst muligt) Ugeskemaer Hjælpemidler til kompensation (fx elektronisk kalender, enhåndsbetjente hjælpemidler, oversigtstavler) Netværksarbejde Samarbejde med alle andre trænende og behandlende instanser. Der dokumenteres dagligt i Bosted Systemet. 10. MAGTANVENDELSE Såfremt magtanvendelse forekommer, vil der være klare procedurer herfor. Alle magtanvendelser indberettes til beliggenhedskommune og handlekommune. Det er forstanderens ansvar, at den enkelte beboers retssikkerhed ikke krænkes. Bestyrelsen, medarbejderne og ledelsen er altid inddraget og sikrer de nødvendige overvejelser i forhold til at reducere anvendelse af indgreb i selvbestemmelsesretten mest muligt. 16

17 11. FOREBYGGELSE AF KONFLIKTER OG VOLD At skulle indgå i botilbuddets rammer kan for nogle mennesker med erhvervede hjerneskader udløse konflikter eller vold mod omgivelserne, uanset hvor rummeligt og fleksibelt tilbuddet er. For at kunne yde beboerne en optimal støtte er der til stadighed fokus på det volds- og konfliktforebyggende arbejde. 12. BRUGERINDFLYDELSE OG SAMARBEJDE Beboeren er myndig og dermed bestemmende over eget liv. Det væsentligste er samarbejdet mellem beboeren og medarbejderne. Der arbejdes målrettet med at opbygge en samarbejdsrelation med den enkelte beboer. Da Selma Marie er et tilbud for unge mennesker, er en vigtig samarbejdspartner ofte forældre og andre pårørende. Selma Marie har et tæt samarbejde med forældrene, med mindre at beboeren ikke ønsker dette. Forældre bliver inviteret til samtaler både før og efter indflytningen, hvor forventninger, praktiske informationer og samarbejdsaftaler bliver gennemgået. Som udgangspunkt bliver forældre altid inviteret til det årlige rehabiliteringsmøde. Selma Marie inviterer også til netværksmøder, for at vedligeholde det eksisterende netværk Overordnet må samarbejdet udfolde sig på tværs af teamene samt i forhold til de forskellige instanser med henblik på at sikre en helhedsorienteret og kontinuerlig indsats. Allerede fra starten bør man være rustet til at samarbejde på tværs af områder og organisationer, hvor parametre som fleksibilitet, sammenhæng og koordinering er væsentlige. En væsentlig del af strategien på Selma Marie er derfor at have fokus på samarbejde med andre instanser. Samarbejdsparterne skal være bekendt med, at medarbejderne i samarbejde med beboeren på Selma Marie koordinerer indsatsen. Der afholdes møder med blandt andet de behandlingsinstanser, der er uddelegeret behandlingskompetence fra, og ad hoc møder med de øvrige samarbejdspartnere. Budget

18 13. BUDGET 2013 Der er udarbejdet et budget for 4. kvartal i 2013, da botilbuddet Selma Marie ændrer status fra den 1. oktober I forhold til nye beboere skal der visiteres efter de tre beboerprofiler, som beskrevet i konceptet. Budgettet fremskrives årligt efter gældende lovgivning. Brugerbetaling: Beboerne betaler selv husleje, varme el og vand samt indskud for lejligheden. Kost pr. beboer pr. uge 300 kr. Vedligeholdelseskasse pr. beboer pr. måned 50 kr. Frivillig ferieopsparing pr. beboer pr. måned 500 kr. 14. ADMINISTRATIVE FORHOLD Fonden Mariehjemmenes hovedkontor varetager administrative opgaver, fx økonomi, personaleadministration, opholdsbetaling, beboerudgifter samt udvikling for Botilbuddet Selma Marie. Forstanderen på Selma Marie har ansvaret for at udarbejde og aflægge årsregnskab i samarbejde med hovedkontoret i Fonden Mariehjemmene. Regnskabet skal give et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller med henblik på udarbejdelse af årsregnskab. Der skal føres revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. 15. DOKUMENTATIONSPRAKSIS I Mariehjemmene arbejdes blandt andet med Bosted Systemet som dokumentationssystem. Som minimum skal systemet indeholde følgende data: Stamdata med personlige oplysninger, fx egen læge, pårørende/nærtstående Neurorehabiliteringsplan/handleplan Indgåede aftaler, herunder medicin, involvering, støtte, måltider med mere. Kommunikationsformer og kommunikationshjælpemidler Dagbogsnotater Helbredsskema Tværsektorielt samarbejde, herunder kontakt-/koordinatorfunktion Medicinskema. Selma Marie anvender neurorehabiliteringsplaner som udgangspunkt for det neuropædagogiske arbejde med den enkelte beboer. Hvis der er behov for ændringer i de pædagogiske tiltag, aftales dette løbende med pårørende, dagtilbud og andre eksterne samarbejdspartnere, ved kontakt, møder, telefon, e- mails med videre. 18

19 15.1 Kvalitetsstandarder Der udarbejdes kvalitetsstandarder med ydelsesbeskrivelser. Kvalitetsstandarderne beskriver det grundlæggende serviceniveau for blandt andet personlig hjælp og praktisk bistand, neuropædagogisk bistand og træning, personlige pleje, medicinadministration, aktiviteter og kost. Kvalitetsstandarderne indeholder nødvendige oplysninger vedrørende klagevejledning. Der er ligeledes beskrevet visitationsprocedure i forhold til ydelserne på Botilbuddet Selma Marie. Kvaliteten i arbejdet søges kontinuerligt videreudviklet gennem supervision, daglig refleksion, tværfagligt samarbejde og teamenes evner til at modtage og give feedback til hinanden. Den faglige viden søges øget via teammøder, monofaglige møder, tværfagligt samarbejde og personalemøder. 16. FORSIKRINGSPRAKSIS Den selvejende institution Selma Marie har tegnet de lovpligtige og nødvendige forsikringer, herunder erhvervsansvarsforsikring. 16. ØVRIGE FORHOLD Den selvejende institution Selma Marie forpligter sig til at overholde relevant lovgivning, herunder arbejdsmiljø, brandsikkerhed, veterinære krav m.m. 17. VISIONER OG UDVIKLINGSMULIGHEDER I løbet af et år skal Selma Marie flytte, så det bliver muligt at udbygge tilbuddet, fx med udrednings- og aflastningsophold, samt akutpladser. Det betyder endvidere, at der skal forventes en takststigning via husleje og forbrugsafgifter m.v. 19

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn

Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn Haderslev Kommune September 2015 Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn Målgruppen er borgere i alderen 18-65 år, som har erhvervet en hjerneskade som følge af: Blødning eller blodprop i hjernen Hovedtraume Betændelse

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser Servicedeklaration 1 Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Hvad består den specialiserede indsats af?... 3 Dagtilbud, 85... 3 Midlertidig botilbud,

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Page 1 of 6 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Jernbanegade Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for : BOFÆLLESSKABET

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Lovgrundlag/ Formål I boligfællesskabet Oldekolle tilbydes beboerne støtte efter 83 i Lov om social service: 83 - Personlig hjælp, omsorg

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Bevar mestringsevnen aktiv træning. Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010

Bevar mestringsevnen aktiv træning. Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010 Bevar mestringsevnen aktiv træning Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010 Baggrund for projektet Demografisk udvikling Undersøgelser og projekter Økonomiske konsekvenser Formålet med

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Maryann Støttrup Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Lovgrundlag Botilbuddet Koktvedstien er

Læs mere

Indsatskatalog, bostøtte

Indsatskatalog, bostøtte Administration Målgruppe Ydelsen tildeles borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for hjælp og støtte. Det er kendetegnende

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte til økonomi 4 2. Støtte til indkøb 5 3. Støtte til kost 6 4. Støtte til kontakt

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET. Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse.

KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET. Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse. Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse. Overordnet formål med indsatsen: 1.Hvad er ydelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Velkommen til Rehab Syddjurs

Velkommen til Rehab Syddjurs Intensiv rehabilitering og genoptræning Velkommen til Rehab Syddjurs Rehab Syddjurs er videnscenter for borgere med en erhvervet hjerneskade. Vi har som opgave at tilbyder genoptræning og rehabilitering

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Neuropædagogisk fagspeciale. Næstved Kommune 1 Fagspecialet neuropædagogik - er Næstved Kommunes tilbud til mennesker med erhvervet senhjerneskade og deraf

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Rehabiliteringstilbud 107. Rehabiliteringscenter Strandgården

Rehabiliteringstilbud 107. Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringstilbud 107 Rehabiliteringscenter Strandgården 3 MÅlgruppe Vi hjælper dig videre i livet, når skaden er sket! Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Botilbud i Ringsted. til. blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning

Botilbud i Ringsted. til. blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning Botilbud i Ringsted til blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning Egnede botilbud til voksne blinde eller svagsynede mennesker med udviklingshæmning findes kun i begrænset omfang. Mennesker

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Rehabilitering og Demens - giver det mening og hvordan? FAGLIG DEMENSDAG 21.11.2013

Rehabilitering og Demens - giver det mening og hvordan? FAGLIG DEMENSDAG 21.11.2013 Rehabilitering og Demens - giver det mening og hvordan? Demensfagkoordinator Karin Svendsen og udviklingskonsulent Birgitte Højlund FAGLIG DEMENSDAG 21.11.2013 REHABILITERING: HVIDBOGENS definition passer

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

Handicapcenter Nordøstfyn

Handicapcenter Nordøstfyn Beskrivelse af ydelsespakker Tekst Handicapcenter Nordøstfyn Basis regionsyddanmark.dk Maj 2014 HANDICAPCENTER NORDØSTFYN Denne pjece beskriver de ydelsespakker, som Handicapcenter Nordøstfyn udbyder.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Servicedeklaration for Lindehuset

Servicedeklaration for Lindehuset Servicedeklaration for Lindehuset Beskrivelse af tilbuddet: Lindehuset består af en villa, som er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere