Center for Økonomi og Indkøb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Økonomi og Indkøb"

Transkript

1 VALLENSBÆK KOMMUNE Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune Center for Økonomi og Indkøb

2 Indhold 1. Indledning Udviklingstræk i Vallensbæk Kommune Årsager til vækst Sammenligning med nabokommunerne Tværsnit af udviklingen i Forventet udvikling for hele Vallensbæk Kommune Forventet befolkningsudvikling Forventet udvikling opgjort på aldersgrupper Forventet udvikling i de enkelte skoledistrikter Distrikt Pilehaveskolen Distrikt Vallensbæk Skole Distrikt Egholmskolen Metode, forudsætninger og træfsikkerhed Metoden i ProPlan GIS Forventninger til nybyggeri Sammenligning af tidligere prognoser med faktisk udvikling Bilag Skoledistrikter gældende fra august Befolkningsudvikling i hele kommunen Befolkningsudvikling i Pilehaveskolens distrikt Befolkningsudvikling i Vallensbæk Skoles distrikt Befolkningsudvikling i Egholmskolens distrikt

3 1. Indledning Udviklingen i antallet af indbyggere i kommunen samt den aldersmæssige sammensætning har betydning for efterspørgslen på serviceydelser som daginstitutioner, skoleundervisning og ældrepleje. Nærværende prognose dækker perioden frem til 2028 og giver dermed et estimat over udviklingen indenfor en rimelig planlægningshorisont. Befolkningsprognosen indgår således i den overordnede budgetlægning og lægges til grund for bl.a. en detaljeret analyse af kapacitetsbehovet på daginstitutions- og folkeskoleområdet, forventninger til udgiftsbehov på ældreområdet samt den strategiske udvikling af kommunen, herunder vurdering af den overordnede sammenhæng mellem personer indenfor og udenfor arbejdsstyrken. I de år, hvor kommunen har valgt selvbudgettering af kommuneskatten, fastsættes udskrivningsgrundlaget desuden efter befolkningsprognosen. 2

4 2. Udviklingstræk i Vallensbæk Kommune 2.1. Årsager til vækst Vallensbæk Kommune er inde i den anden periode med markant vækst i indbyggertallet i kommunens historie. Den første periode fandt sted i 1970 erne og den aktuelle startede omkring Ændringer i indbyggertallet kan henføres til forholdet mellem fødsler og dødsfald samt til migrationer. I figur 2.1 angiver fødselsoverskuddet antallet af levendefødte minus afdøde og migrationer er adskilt i hhv. tilflytning fra andre kommuner og indvandring fra andre lande. Tallene er opgjort pr indbyggere for at kunne sammenlignes overs tid. Figur 2.1. Fødselsoverskud og migration i antal pr indbyggere Antal pr indbyggere Nettoindvandring Nettotilflytning Fødselsoverskud Figur 2.1 viser, at fødselsoverskuddet giver et lille men gennemgående positivt bidrag til indbyggertallet. Antal levendefødte børn pr. kvinde ligger forholdsvis stabilt igennem perioden og varierer dermed med antallet af kvinder i kommunen. Antal dødsfald udviser omvendt en voksende tendens og trækker dermed fødselsoverskuddet ned. Ifølge en undersøgelse fra Kommunernes Landsforening, m.fl. fra maj 2015 var fødselstallet i Vallensbæk Kommune i 2014 isoleret set ikke stort nok til at opretholde indbyggertallet, om end det var tæt på. Det vil sige, at når antallet af fødsler sammenholdes med middellevetiden og der ses bort fra til- og fraflytninger, 3

5 kan der forventes et gradvist fald i indbyggertallet 1. I 2013 var fødselsraten omvendt høj nok til at kunne opretholde indbyggertallet. Vallensbæk Kommune bevæger sig således på kanten af en udviklingstendens, hvor en opretholdelse af eller vækst i indbyggertallet forudsætter positiv nettotilflytning. Nettotilflytningen fra andre kommuner er negativ gennem det meste af perioden, men vokser markant fra I 2011 og 2014 er nettotilflytningen dog igen negativ. Nettoindvandringen er med få undtagelser i starten af 1980 erne og i midt-90 erne samt i positiv men meget lav. I årene og stiger indvandringen imidlertid. I perioden udgør indvandring fortsat en mindre andel af den samlede migration, mens den i perioden udgør den primære andel Sammenligning med nabokommunerne I perioden efter kommunalreformen og frem til 2012 voksede antallet af kommuner med flere fraflyttere end tilflyttere. Efter 2012 er tendensen imidlertid vendt, så flere kommuner nu oplever en større tilflytning end fraflytning. Det er især kommuner på Vest- og Sydsjælland, der nu oplever en større interesse fra tilflyttere. Udviklingen har bl.a. betydet, at Københavns Kommune efter syv år med nettotilflytning i 2015 oplevede en nettofraflytning. Københavns Kommune vokser dog fortsat som følge af et positivt fødselsoverskud og indvandring. Vallensbæk Kommune ligger midt i denne tendens. På den ene side er den store tilflytning siden 2008 aftaget og var i årene 2011 og 2014 negativ. På den anden side er der fortsat overskud på til- og fraflytningen mellem Vallensbæk og Københavns Kommune. Vallensbæk Kommune er stadig attraktiv for folk, der ønsker at flytte ud af storbyen, men ikke ønsker at flytte til en landkommune. Tabel 2.1 sammenligner i tre nedslag Vallensbæk Kommune med København og relevante regioner. Den største udveksling mellem Vallensbæk Kommune og andre kommuner sker indenfor Region Hovedstaden og i særdeleshed Københavns Kommune og de øvrige vestegnskommuner. Region Sjælland er medtaget, da der de sidste ti år har været en svag tendens til, at Roskilde og Greve har trukket indbyggere fra Vallensbæk Kommune. Ud over det historiske billede med stor vækst i 70 erne og opbremsning i 90 erne viser tabel 2.1, at Vallensbæk Kommune havde en vækst i indbyggertallet fra 2015 til 2016, der både overstiger gennemsnittet for Region Hovedstaden og for Region Sjælland. Med undtagelse af Albertslund har alle Vestegnskommunerne haft positive vækstrater i en årrække. Ingen dog på samme niveau som Vallensbæk. Fra 2015 til 2016 er det ud over Vallensbæk Kommune Høje- Taastrup og Ishøj, der trækker gennemsnittet op. 1 KL, Realdania, Miljøministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (2015): Det lokale Danmark, s

6 Tabel 2.1. Årlige ændringer af indbyggertallet i procent Vallensbæk Kommune 4,01-0,17 1,41 Københavns Kommune -3,03 1,16 1,95 Vestegnen 1,20 0,28 0,93 Region Hovedstaden -0,60 0,73 1,19 Region Sjælland 1,08 0,52 0,86 Anm.: Beregnet som ændring i indbyggertallet fra 1. januar til 1. januar. Vestegnen er afgrænset som kommunerne Vallensbæk, Albertslund, Brøndby, Glostrup, Høje-Taastrup, Hvidovre, Ishøj og Rødovre Tværsnit af udviklingen i 2015 Vallensbæk Kommune voksede med 215 indbyggere svarende til 1,41 pct. i Dette nettotal dækker over, at der igennem 2015 blev født 160 personer mens 124 døde, personer flyttede til fra andre kommuner eller andre lande og personer forlod kommunen. Tilflytterne omfatter personer fra andre kommuner og 288 indvandrere. Fraflytterne omfatter personer til andre kommuner og 119 udvandrere. Af tilflytterne kom 33,6 procent fra København og Frederiksberg og 42,3 kom fra andre Vestegnskommuner, primært Albertslund, Brøndby og Hvidovre. Yderligere 12,7 pct. flyttede til fra Region Sjælland. De fraflyttere viser et tilsvarende mønster, idet 25,9 pct. flyttede til København og Frederiksberg og 39,0 pct. flyttede til en anden Vestegnskommune, primært Albertslund, Brøndby og Ishøj. Fraflytningen til Region Sjælland udgjorde 20,2 pct., hvor især kommunerne Greve, Roskilde og Køge trak. Gruppen på 288 indvandrere stammer overvejende fra Europa og Asien. 31,3 pct. af de samlede indvandrere stammer fra Nord-, Vest- og Sydeuropa, mens 22,6 pct. stammer fra Centraleuropa og Balkan. 9,0 pct. kom fra Asien, overvejende fra Indien, og yderligere 9,0 pct. kom til kommunen fra Mellemøsten, ovevejende fra Syrien. Blandt de 119 udvandrede tog 45,2 pct. til et andet europæisk land (primært Nordeuropa, Vesteuropa og Balkan), 26,9 pct. til Nordamerika og 20,1 pct. til Asien. 5

7 3. Forventet udvikling for hele Vallensbæk Kommune I dette afsnit beskrives den forventede udvikling i indbyggertallet frem til 2028 i Vallensbæk Kommune som helhed. I afsnit 4 beskrives den forventede udvikling i hvert af kommunens tre distrikter Forventet befolkningsudvikling Udviklingen er dels vist grafisk og dels ved nedslag i årene 2022 og Den forventede udvikling for hele kommunen er vist i figur 3.1. Tallene er gengivet i bilag. Figur 3.1. Hidtidig og forventet udvikling i indbyggertallet Indbyggertal x Anm.: Indbyggertal til og med 2016 angiver den faktiske udvikling. Alle tal herefter er prognosetal. På kort sigt forventes en fortsat stigning i indbyggertallet, mens der på længere sigt kan forventes et fald. Den kortsigtede vækst topper i 2021 med indbyggere og er drevet af nybyggeri. I perioden 2017 til 2020 forventes 444 boliger opført. De specifikke forventninger er beskrevet i afsnit 5.2. På længere sigt vil en stigende andel af ældre indbyggere betyde, at fødselsoverskuddet bliver negativt og dermed giver et fald i indbyggertallet. 6

8 3.2. Forventet udvikling opgjort på aldersgrupper I det følgende vises udviklingen i hhv. 2016, 2022 og 2028 fordelt på aldersgrupper. Formålet er at vise udviklingen i forholdet mellem børn og ældre på den ene side og personer i den arbejdsdygtige alder på den anden side. Til sammenligning er Danmarks Statistiks prognose for hele landet vist. Danmarks Statistiks prognose på landsplan vurderes at være mere pålidelige end på kommuneniveau, da landsudviklingen ikke påvirkes af flytninger mellem kommunerne og er mindre følsom overfor lokale forhold på grund af et stort datagrundlag. Tabel 3.1. Befolkningsudvikling i udvalgte aldersgrupper i Vallensbæk Kommune Antal personer Ændring Relativ aldersfordeling Antal Pct år ,4 1,1 1,1 1-6 år ,8 8,5 7, år ,5 14,3 14,2 Børn i alt ,5 23,9 22, år ,1 9,8 8, år ,2 30,5 28, år ,3 19,1 22,0 Arbejdsstyrken i alt ,9 59,4 59, år ,4 5,5 3, år ,8 5,4 4, år ,6 4,7 7, år ,2 1,1 2,3 Ældre i alt ,2 16,7 17,6 Indbyggere i alt ,5 100,0 100,0 Tabel 3.2. Befolkningsudvikling i udvalgte aldersgrupper på landsplan Antal personer Ændring Relativ aldersfordeling Antal Pct år ,0 1,0 1,2 1-6 år ,4 6,4 7, år ,4 13,0 11,4 Børn i alt ,4 20,4 19, år ,8 13,1 12, år ,8 28,1 26, år ,9 21,7 21,6 Arbejdsstyrken i alt ,4 63,0 60, år ,8 5,0 4, år ,7 4,7 5, år ,4 5,2 8, år ,2 1,8 2,4 Ældre i alt ,9 16,6 19,8 Indbyggere i alt ,7 100,0 100,0 7

9 Sammenlignet med tallene for landsplan har Vallensbæk Kommune en større andel børn og unge under 18 år. Denne placering gør sig gældende i hele prognoseperioden, hvor Vallensbæk Kommune bevæger sig fra 23,9 pct. i 2016 til 22,8 pct. i 2028 sammenlignet med en bevægelse fra 20,4 pct. til 19,8 pct. på landsplan. I absolutte tal forventes antallet af børn og unge at vokse en anelse på både landsplan og i Vallensbæk Kommune. Som andel af den samlede befolkning vil gruppen imidlertid falde. I Vallensbæk Kommune dækker udviklingen blandt børn og unge over et fald i børn i daginstitutionsalderen og en stigning i børn i skolealderen. På landsplan er tendensen omvendt. Arbejdsstyrken er her afgrænset som alle personer i aldersintervallet år uanset arbejdsevne. Denne gruppe udgør 59,4 pct. i Vallensbæk Kommune og 63,0 pct. på landsplan. I 2028 forventes andelen i Vallensbæk at udgøre 59,6 pct. og 60,4 pct. på landsplan. I Vallensbæk vokser denne gruppe dermed proportionelt med det samlede indbyggertal og bevarer sin andel. På landsplan sker der omvendt et fald, der dækker over, at gruppen stort set forbliver uændret, mens befolkningen som helhed vokser. Selvom Vallensbæk Kommune har en gunstigere udvikling, ligger andelen af personer i den arbejdsdygtige alder under landsplanstallene. Dette skyldes, at Vallensbæk har en større andel børnefamilier, der påvirker forholdet mellem børn/unge og personer i arbejdsstyrken. Den større andel af børnefamilier har yderligere den effekt, at kommunen ældes langsommere. I Vallensbæk Kommune udgør ældrebefolkningen 16,7 pct. i 2016 og forventes at vokse til 17,6 pct. i De tilsvarende tal for hele landet er 16,6 pct. i 2016 stigende til 19,8 pct. i Vallensbæk Kommune følger dermed landstendensen, men med en lavere stigningsrate. 8

10 4. Forventet udvikling i de enkelte skoledistrikter Kommunen er inddelt i tre skoledistrikter. Skoledistrikterne benyttes i det følgende til at beskrive befolkningsudviklingen i de enkelte dele af kommunen. Pilehaveskolens distrikt dækker området nord for motorvejen op til grænsen til Albertslund. Området omfatter bl.a. de store boligområder Hyrdeengen, Rendsagervej, Horsbred, Nørrebred, Blomsterengen, Firkløverparken og Solsikkehusene. Vallensbæk Skoles distrikt dækker ud over Vallensbæk landsby området vest for den sydlige del af Vejlegårdsvej. Kommunalbestyrelsen godkendte d. 25. november 2015 en ændring af skoledistrikterne, så Vallensbæk Skoles distrikt fra august 2016 omfatter Strandhaven og Åsvinget, mens Amalieparken, Margrethevænget, Rosenfelds Allé og Gammelgårds Allé nu ligger i Egholmskolens distrikt. Egholmskolens distrikt omfatter desuden området øst for Sønder Ringvej, herunder Højstrupparken, Delta Park og Nøddeboparken Distrikt Pilehaveskolen Pilehaveskolens distrikt adskiller sig fra de øvrige to distrikter ved at have en forholdsvis høj andel ældre indbyggere. Andelen er pr. 1. januar 2016 på 21,2 pct. mod 13,8 pct. i distrikterne Vallensbæk Skole og 14,3 pct. i Egholmskolen. Gruppen af ældre forventes at toppe i absolutte tal i 2020 og herefter begynde at falde. I 2028 vil gruppen være faldet til 19,9 pct. af indbyggerne i Pilehaveskolens distrikt. I de to øvrige distrikter vil gruppen udgøre hhv. 14,8 i Vallensbæk Skoles distrikt og 16,9 pct. i Egholmskolens distrikt. I de to øvrige distrikter vokser gruppen dermed, om end gruppen i Vallensbæk Skoles distrikt stadig vil være mindst. Sammenlignet med de øvrige skoledistrikter har Pilehaveskolens distrikt i 2016 en mindre andel personer i arbejdsstyrken 55,5 pct. mod hhv. 60,7 i Vallensbæk Skole og 61,9 pct. i Egholmskolens distrikt. I perioden forventes denne gruppe at vokse og i 2028 at udgøre 58,8 pct. af indbyggerne i distriktet. I 2028 vil gruppen dermed ligge på samme niveau som de øvrige distrikter. Væksten kommer dels fra nybyggeri på Kløvervænget i og dels fra gruppen af 7-17-årige. Tabel 4.1. Befolkningsudvikling i udvalgte aldersgrupper i Pilehaveskolens distrikt år år år Børn i alt år år år Arbejdsstyrken år år år år Ældre i alt Distrikt i alt

11 Tendenserne kan genfindes i figur 4.1 og 4.2. Figur 4.2 viser en tydelig top i gruppen af ældre, der ikke i lige så udtalt grad kan genfindes i de øvrige to skoledistrikter. Figur 4.1. Forventet udvikling i indbyggertallet i Pilehaveskolens distrikt Indbyggertal x Børn og unge Arbejdsstyrken Ældre Figur 4.2. Aldersfordeling i 2016 og 2028 i Pilehaveskolens distrikt Indbyggertal x Alder 10

12 4.2. Distrikt Vallensbæk Skole Vallensbæk Skoles distrikt er kommunen yngste. Figur 4.4 viser et mønster, der minder om Pilehaveskolens med tre toppe for hhv. børn og unge, personer i arbejdsstyrken og ældrebefolkningen. Da distriktet er mindre i antal indbyggere, giver enkelte aldersgrupper nogle spidsere toppe. Desuden er toppen i ældregruppen mindre end i Pilehaveskolens distrikt. Ældregruppen vil vokse svagt gennem prognoseperioden. Samtidig sker der en stigning i antal personer i arbejdsstyrken som følge af forventet nybyggeri på Egeskovvej i Denne effekt kan bl.a. ses i figur 4.3. Arbejdsstyrken forventes på denne bagrund at vokse fra en aktuel andel på 60,7 pct. af indbyggerne i distriktet til 61,3 pct. I den seneste befolkningsprognose blev der estimeret en forholdsvis stor vækst i børnetallet i Vallensbæk Skoles distrikt. Med Kommunalbestyrelsens beslutning om at ændre skoledistrikterne vokser børnetallet nu kun moderat. Vallensbæk Kommune forventer at modtage syv flygtninge i Udlændingestyrelsen giver nærmere detaljer om alder, flygtningestatus, m.v. to måneder inden personerne flytter til kommunen. De er derfor ikke indarbejdet i prognosen. Boligplaceringen vil finde sted på Toftevej i Vallensbæk Skoles distrikt. Tabel 4.2. Befolkningsudvikling i udvalgte aldersgrupper i Vallensbæk Skoles distrikt år år år Børn i alt år år år Arbejdsstyrken år år år år Ældre i alt Distrikt i alt

13 Figur 4.3. Forventet udvikling i indbyggertallet i Vallensbæk Skoles distrikt Indbyggertal x Børn og unge Arbejdsstyrken Ældre Figur 4.4. Aldersfordeling i 2016 og 2028 i Vallensbæk Skoles distrikt Indbyggertal x Alder 12

14 4.3. Distrikt Egholmskolen Profilen i Egholmskolens distrikt (figur 4.6) adskiller sig fra de øvrige to ved ikke at have så tydeligt adskilte toppe. Der er blandt andet en større andel unge personer i 20 erne (15,4 pct. mod hhv. 10,4 pct. i Pilehaveskolens distrikt og 11,9 pct. i Vallensbæk Skoles distrikt). Da fraflytningen almindeligvis er stor i denne aldersgruppe, forventes gruppen at falde i de kommende år. Personer i arbejdsstyrken udgør 61,9 pct. i 2016 og forventes at falde til 59,7 pct. i Selvom arbejdsstyrken forventes at vokse i absolutte tal, er der tale om en mindre vækstrate end i de to øvrige distrikter og Egholmskolens distrikt er det eneste distrikt, hvor arbejdsstyrken i 2028 vil udgøre en mindre andel af skoledistriktets indbyggertal end i Tendensen til et fald i arbejdsstyrken modvirkes af nybyggeri i Amalieparken og opførelsen af familieboliger på Stationstorvet i 2018 samt af seniorboligerne på Stationstorvet i På kort sigt forventes børnetallet at stige. Det gælder især børn i den skolepligtige alder. På længere sigt vil børnetallet begynde at falde igen. Gruppen af ældre forventes gradvist at stige gennem prognoseperioden. Tabel 4.3. Befolkningsudvikling i udvalgte aldersgrupper i Egholmskolens distrikt år år år Børn i alt år år år Arbejdsstyrken år år år år Ældre i alt Distrikt i alt

15 Figur 4.5. Forventet udvikling i indbyggertallet i Egholmskolens distrikt Indbyggertal x Børn og unge Arbejdsstyrken Ældre Figur 4.6. Aldersfordeling i 2016 og 2028 i Egholmskolens distrikt Indbyggertal x Alder 14

16 5. Metode, forudsætninger og træfsikkerhed I dette afsnit gennemgås dels det metodiske grundlag for befolkningsprognosen og dels berøres de forudsætninger, der er lagt til grund. Desuden gives afslutningsvis en vurdering af kvaliteten af de tidligere års prognoser Metoden i ProPlan GIS Prognosen er foretaget i programmet ProPlan GIS. ProPlan GIS bygger på den grundantagelse, at mennesker har forskellige behov i forskellige faser af deres liv. Alder får dermed betydning for bl.a. flyttemobilitet, størrelsen på den efterspurgte bolig og udnyttelsen af boligen. Modellen tager udgangspunkt i en typisk livscyklus for en familie, hvor en person fødes (alder 0 år, husstandstørrelse 3 eller højere), flytter hjemmefra og bor alene (alder år, husstandsstørrelse 1), danner par med en jævnaldrende (alder år, husstandstørrelse 2), får børn (alder år, husstandsstørrelse 3 eller højere), børn flytter hjemmefra (alder 45 år og ældre, husstandstørrelse 2), hvorefter den ene partner dør (alder år, husstandstørrelse 1). Denne dynamik fanges ved at inddele boliger i tre størrelser: Lille bolig på 1-2 værelser. Typisk en lille husstand uden børn, beboet af yngre eller ældre indbyggere. Mellem bolig på 3-4 værelser. Typisk mindre husstand på to personer i alderen år og ældre, evt. med børn. Stor bolig på 5 værelser eller mere. Typisk større husstand med ét eller flere børn og forældre i alderen 30 år og op til 70 år. På baggrund af 5 års historik (2011 til 2015) beregnes koefficienter for bl.a. fertilitet, dødelighed, forblivelsesrate (flyttemønster i kvotient) og boligbehov. Koefficienterne beregnes særskilt for køn og alder. Der benyttes et glidende gennemsnit, så fertiliteten for f.eks. 37-årige kvinder beregnes efter kvinder i årene 36, 37 og 38 med vægtene ¼, ½ og ¼. Fertiliteten beregnes som en funktion af både alder og boligstørrelse. En kvotient over 1 giver en tilvækst for pågældende alder og køn, mens en kvotient under 1 giver et fald. Tilflytning til kommunen kræver ledige boliger. Disse kan enten fremkomme ved at eksisterende boliger frigives eller at der bygges nyt. Profilen på tilflyttere er som udgangspunkt lig fraflytterene. For nybyggeri lægges en konkret (forventet) profil til grund for indflytningen. Unge i alderen år har erfaringsmæssigt et flyttemønster, der afviger fra den generelle tendens ved en forholdsvis stor pludselig fraflytning, når de flytter hjemmefra. Der beregnes derfor en særlig fremskrivningsprocent for denne aldersgruppe. De beregnede værdier i historikperioden lægges til grund for en fremskrivning af indbyggersammensætningen pr. 1. januar 2016 som opgjort af Danmarks Statistik. 15

17 5.2. Forventninger til nybyggeri Nybyggeri er den primære kilde til tilflytning og dermed vækst i indbyggertallet. Da hovedparten af nye boliger i kommunen opføres af private grundejere eller almene boligselskaber, er der en vis usikkerhed forbundet med skønnet over nybyggeri. Skønnet er baseret på tilbagemeldinger fra grundejere og bygherrer fra kendte og af kommunen godkendte byggegrunde. Seniorboligerne giver ikke i sig selv en vækst i indbyggertallet, da det overvejende forventes, at der er tale om eksisterende borgere i kommunen, der flytter ind. Dette frigiver imidlertid boliger til tilflyttere fra andre kommuner. Der regnes med, at de boliger, der frigøres, er store boliger. Tabel 5.1. Forventet nybyggeri i antal boliger Byggeprojekt Amalieparken 120 Stationstorvet seniorboliger 49 Egeskovvej Kløvervænget Stationstorvet familieboliger 38 Total Sammenligning af tidligere prognoser med faktisk udvikling For at vurdere, hvor god den anvendte model er til at prognosticere befolkningen, er tidligere prognoser sammenlignet med den faktiske udvikling. For at få et detaljeret datagrundlag er sammenligningen foretaget pr. aldersgruppe mellem de faktiske tal og de prognosticerede tal for 2016 i de sidste tre års befolkningsprognoser. Figur 5.1 viser sidste års prognose for 2016 sammenlignet med de faktiske tal pr. 1. januar Generelt viser figuren et højt match, men der er en tendens til, at prognosen undervurderer den faktiske udvikling for antal indbyggere midt-20-årsalderen og omvendt overvurderer antallet af nyfødte og personer i 7-8- årsalderen. I forhold til de faktiske tal for 1. januar 2016 skød sidste års befolkningsprognose 123 personer for lavt. Den nærværende prognose er korrigeret manualt med 123 personer i 2017 for at kompensere for dette. 16

18 Figur 5.1. Sammenligning mellem prognosetal og faktiske tal for 2016 Antal indbyggere 300 x Prognose 2016 Faktisk 2016 Alder Anm.: Prognosen for er benyttet. Figur 5.2 angiver afvigelserne fra figur 5.1 mere tydeligt. Figur 5.2. Afgivelse mellem prognosetal og faktiske tal for 2016 Afvigelse x Alder Anm.: Prognosen for er benyttet. Negative afvigelser betyder, at prognosen undervurderer den faktiske udvikling i aldersgruppen. 17

19 Den umiddelbare konklusion er, at sidste års prognose undervurderede udviklingen. Generelt trækker de negative afvigelser mere ned, end de positive afvigelser trækker op. Dette forhold kan vurderes på prognoserne som helhed. Dette er gjort i tabel 5.2, der viser afvigelserne for 2016 angivet i hhv. antal indbyggere og i en koefficient. Koefficienten beregnet som en Pearson produkt-moment korrelation angiver graden af korrelation, hvor en koefficient på 1 betyder perfekt (positiv) korrelation. Tabel 5.2. Absolut og relativt match mellem prognoser og faktiske tal for 2016 Faktisk 2016 Prognose 2016 Afvigelse R faktisk-prognose Prognose ,980 Prognose ,990 Prognose ,994 Anm.: Afgivelsen angiver prognose minus faktisk udvikling. Negative tal betyder, at prognosen undervurderer udviklingen. Tendensen til at undervurdere virkeligheden bekræftes i tabel 5.2 i de negative afvigelser. Det ses desuden, at jo længere frem, der prognosticeres, jo større afvigelse. Korrelationskoefficienterne viser tilsvarende, at graden at match mellem prognose og faktisk udvikling stiger fra 2013 prognosen til 2015 prognosen. En koefficient på 0,994 for sidste års prognose er forholdsvis høj og vurderes derfor at være tilfredsstillende givet de usikkerheder, der er forbundet med at spå om fremtiden. 18

20 Bilag Skoledistrikter gældende fra august

21 Befolkningsudvikling i hele kommunen Alder Total

22 Befolkningsudvikling i Pilehaveskolens distrikt Alder Total

23 Befolkningsudvikling i Vallensbæk Skoles distrikt Alder Total

24 Befolkningsudvikling i Egholmskolens distrikt Alder Total

Center for Økonomi og Indkøb

Center for Økonomi og Indkøb VALLENSBÆK KOMMUNE Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 2015-2027 Center for Økonomi og Indkøb 12-03-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vallensbæk dengang og nu... 3 3. Forventet udvikling for hele Vallensbæk

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Tilflytning til Irma-byen. - Økonomiske konsekvenser 14/ Side 1 af 17

Tilflytning til Irma-byen. - Økonomiske konsekvenser 14/ Side 1 af 17 Tilflytning til Irma-byen - Økonomiske konsekvenser 14/005173-16 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Sammenfatning... 3 2. Analyse af flyttemønstre 2010-2013... 5 Tilflytning til lokalområder

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2023 Befolkningspyramide 2012 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2023 set i forhold til 2012? 95-99 årige 100 28 95-99 årige 70 90-94 årige 452 155 90-94

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Marts 2015 Dette er befolkningsprognosen 2015-2027 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2030 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune ØKONOMI OG STYRING ØKONOMIBILAG NR. 2 2016 Dato: 28. februar 2016 Revideret: 31. maj 2016 Tlf. dir.: 4477 2232 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christina Brun Andersen Sagsid: 00.01.00-P10-1-16 Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Befolkningsprognose Ballerup Kommune

Befolkningsprognose Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 2 5 Dato: 2. marts 5 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.01.00-P10-3-14 Befolkningsprognose 5-8 Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé Notat Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben 24-09-2015 Resumé Økonomistaben har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 30. juni 2015. Gennemgangen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune ØKONOMI OG STYRING Dato: 28. februar 2016 ØKONOMIBILAG NR. 2 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Niels Bertelsen Sagsid: 00.01.00-P10-1-16 Befolkningsprognose 2016-2019 for Ballerup

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2029 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Prognoser i Assens Kommune

Prognoser i Assens Kommune Prognoser i Assens Kommune Baggrund Dette dokument beskriver, hvordan vi beregner de forskellige typer af prognoser i Assens Kommune, og hvordan sammenhængen er mellem de forskellige prognoser. De forskellige

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Befolkningsprognose. Aabenraa Kommune 2012-2024

Befolkningsprognose. Aabenraa Kommune 2012-2024 Befolkningsprognose Aabenraa Kommune 2012-2024 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 1971 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700

Læs mere

Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til

Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til Flyttemønstrene mellem landets kommuner har stor betydning for forskellene i beboersammensætningen. Særligt på Sjælland er der en markant tendens:

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Befolkningsprognose 2012

Befolkningsprognose 2012 Bilag 1 Befolkningsprognose 2012 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012... 1 1. PROGNOSEN... 2 2. FORUDSÆTNINGER FOR PROGNOSEN... 3 2.1 FORVENTET BOLIGUDBYGNING FOR HØRSHOLM KOMMUNE... 3 2.2 INDFLYTNINGSMØNSTRE FOR

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere