Foraar Efteraar Foraar Alm. Retslære. Repetitorier over Romerret. ret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foraar Efteraar Foraar Alm. Retslære. Repetitorier over Romerret. ret."

Transkript

1 598 Universitetet Den 10de Juni s. A. afgik forhenværende Underbibliotliekar ved J Universitetsbibliotheket, Justitsraad J. Hannover, R. af Dbg., ved Døden. 3. Friboliger og Huslejeportioner. Den Professor, Dr. phil. Warming tillagte extraordinære Huslejeportion j tilfaldt, efter hans Indflytning i den for Professor botanices indrettede Em- bedsbolig i det botaniske Laboratoriums Bygning, Professor, Dr. phil. V. Thomsen, fra Oktober Flyttedag 1890 at regne, jfr. Univ. Aarb. f S og f S Den ved Professor, Dr. med. Warnckes Død den Ilte December 1890 ledigblevne Huslejeportion er bleven opteret af Professor C. Lange, fra Oktober Flyttedag.1891 at regne. III Forelæsninger og øvelser. 1. Approberet Forelæsningsplan for det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. For Toaaret har Ministeriet approberet følgende Plan for Forelæsningernes Afholdelse: Efteraar Foraar Efteraar Foraar Dansk Arveret. Obligations Dansk ret. Indledning til Retsstudiet. Dansk Tingsret. Dansk Kriminalret I. Skifteret. Dansk Retshistorie. Statsvidenskabelig Encyklopædi. Nationaløkonomiens Grundsætninger. Nationaløkonomiens Politik. Finansvidenskab. Fædrelandets Statistik. Indledning til Retsstudiet. Alm. Retslære. Repetitorier over Romerret. Romerret. Dansk Privatrets Dansk Familieret. alm. Del. Dansk Obligationsret. Dansk Tingsret. DanskKriminalretll. Den ordin. civile Proces. Dansk Statsret. Nationaløkonomiens Grundsætninger. Nationaløkonomiens Politik. Finansvidenskab. Statistikens Theori. Dansk Tingsret. Exekution og Ank tion. Kriminalproces. Dansk Retshistorie. Nationaløkonomiens Grundsætninger. Nationaløkonomiens i Politik. Finansvidenskab. Fædrelandets Statistik. Statistikens Theori. Alm. Retslære. Romerret. Dansk Personret Repetitorier over dansk Obligationsret. Extraordinær Civilproces. Dansk Statsret. Folkeret. Nationaløkonomiens Grundsætninger. Nationaløkonomiens Politik. Finansvidenskab. Statsvidenskabelig Encyklopædi.

2 Forelæsninger og øvelser Anmeldte og holdte Forelæsninger og øvelser. Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Berettinger gives lier en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og holdte orelæsninger og Øvelser samt deres Gjenstand med Tilføjelse af Time- og Pilhørertallet. Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte Angivelser findes, etyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i Parenthes nførte Tal de ved disses Slutning tilstedeværende Tilhørere. Det bemærkes, t Angivelserne med Hensyn til Tallet af Tilhørerne ikke altid kunne beragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor en Forelæsning baade beøges af Studerende og Tilhørere af begge Kjøn, som uden at studere ved Jniversitetet dog der søge Belæring og Uddannelse, ere Listerne som oftest un paategnede af de Studerende. Efteraars flalvaar Det theohgistce Fakultet. Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord. offentlig: Forelæsninger over: 1) Æoralens Historie, 2 T., 152 (161) Ti Ih.; 2) den lutherske Lære om Kirken g Naademidlerne, 2 T., 30 (24) Tilh. Dr. P. Madsen, Prof. ord., off: 1) ortolket Pauli Breve til Eplieserne 4 T., 247 (224) Tilh.; Fortolkningen af brevene til Kolossenserne og Philemon bortfaldt paa Grund af Rejse til Tdlandet; 2) kursoriske Examinatorier over Pauli første Brev til Korintherne, T., 160 (125) Delt. Dr. Fr. Nielsen, Prof. ord., off.: 1) foredraget Kirkens listorie fra Calvins Fremtræden til 1648, 2 T., 277 (272) Tilh.; 2) gjenlemgaaet Apologien for den augsburgske Konfession, 2 T., 87 (91) Delt.; <) Examinatorier (beregnede paa yngre Studerende) over Kirkens Historie fter Aar 325, 1 T., 186 (110) Delt. Lic. L. W. Schat Petersen, Prof. ord., >ff.: 1) holdt i den første Uge af Halvaaret indledende Foredrag for dem, ler agtede at begynde det theologiske Studium, 5 T., 88 Tilh.; 2) Forelæsninger over Matthæus'Evangelium, 4 T., 247 (208) Tilh.; privatissime: 3) theoogiske Skriveøvelser, 3Va T., 42 Delt. Privatdocenter. Dr. B. Volf, Sogneiræst: fortolket Profeten Zacharias, 3 T., 38 (32) Tilh. Lic. A. S. Poulsen, Slotspræst, off.: udlagt 1ste Halvdel af Psalmernes første Bog, 2 T., ) Tilh. Pastoralseminariet. Dr. C. Rothe, Stiftsprovst, off.: ledet de ;ateketiske Øvelser og holdt Foredrag over Kateketik, 2 T. J. Paulli, Præst, ;gl. Konfessionarius, off.: 1) ledet de homiletiske Øvelser, l T., 10 Delt.;!) holdt Forelæsninger over Homiletik, 1 T., 10 Tilh. Dr. juris H. Matzen 3 rof. ord., off: Forelæsninger over den danske Kirkeret, 2 T. V, Sanne, 5anginspektør, Lærer i Messesang, privat: Undervisning i Messesang, 2 T. i Delt. Bet rets- og statsvidenskabelige Fakultet. C. Goos, Prof. ord., off: 1) for begyndende juridiske Studerende foreiraget Indledning til Retsstudiet, i Halvaarets første Uger, 2 T., 36 Tilh; 0 Examinatorier over Strafferettens specielle Del (Slutning), 4 T., 25 Delt; 0 foredraget Læren om Forsøg paa og Meddelagtighed i Forbrydelser, 4 T., Tilh. Dr. Witt Scharling, Prof. ord,, off.: 1) dels examinatorisk gjennemgaaet,

3 6 Universitetet 1890 J891. dels foredraget i forkortet Form Partier af Danmarks Statistik, 3 T., 2*} (18) Delt.; 2) skriftlige Øvelser, 3 T, 11 (6) Delt. Dr. H. Matzen, Prof,i ord., off.: 1) Examinatorier over den danske Retshistorie 4 T.; 2) Examinatorier over den danske Tingsrets anden Afdeling, for statsvidenskabelige Studerende, 2 T.; 3) skriftlige Øvelser i de juridiske Fag til statsvidenskabelig Examen, 3 T. J. H. Deuntzer, Prof. ord., off.: 1) afsluttet! det i forrige Halvaar begyndte Examinatorium over den danske Arveret,; 3 T.; 2) efter dette Examinatoriums Slutning gjennemgaaet Læren om Skifte, 3 T., 75 (59) Delt.; privatissime: 3) skriftlige Øvelser, 3 å 4 T., 98 Delt. V. Falbe Hansen, Prof. ord., off.: 1) fortsat Forelæsninger oven Finansvidenskab, 3 T.; 2) Examinatorier i Nationaløkonomi, 2 T. Dr. JuV Lassen, Prof. ord., off.: Forelæsninger og Examinatorier over den danske Obligationsret med yngre Studerende, 4 T., 107 (85) Delt. Dr. C. Torp, Prof ord., off.: gjennemgaaet den danske Tingsret, 4 T., 72 (45) Delt. Harald Westergaard, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier over Statistikens Theori, 1 T., 6 (4) Delt.; 2) Examinatorier over sammenlignende Statistik, 1 T., 13 (9) Delt.; 3) Øvelser i Statistik, 1 Gang hver anden Uge, 10 (5) Delt.; 4) gjennemgaaet Nationaløkonomiens Grundsætninger, 2 T., 11 (7). Delt. Det lægevidenskabelige Fakidtet. M. H. Saxtorph, Dr. jur., Prof.ord., off.: 1) Forelæsninger over kirurgisk Patliologi (Halsens Sygdomme), 3 T., 103 (61) Tilli.; 2) Examinatorier, 1 T., 29 (14) Delt. Dr. C. E. With, Prof. ord., off.: 1) medicinsk Klinik, 6 T., 17 Delt.; 2) medicinsk Praktikant-Klinik, fra 15de September til 15de December, 7 T., 17 Delt.; 3) Demonstrationer over indvortes Sygdomme, 1 T., 17 Delt. Dr. C. M. Reisz, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger og Examinatorier over Respirationsorganers specielle Patliologi II., 2 T., 89 (50) Delt; 2) Forelæsninger og Examinatorier over Febersygdomme II, 2 T., 81 (50) Delt.; 3) Praktikant-Klinik fra 1ste September til 30te November, 10 T., 15 (13) Delt. Dr. A. Stadfeldt, Prof. ord., off'.: 1) kliniske Øvelser og Demonstrationer i Fødselsstiftelsen for ældre Studerende, 3 T., 17 (17) Delt.; 2) ledet Explorationsøvelser paa Svangre, 1 T. De iøvrigt anmeldte Forelæsninger bleve paa Grund af Sygdom ikke holdte. Dr. T. S. Warncke, Prof. ord., off.: De af ham holdte Forelæsninger og Øvelser nemlig: for medicinske Studerende: 1) Forelæsninger over Farmakologi, 2 T.; 2) Øvelser i Receptskrivning, 2 T.; for farmaceutiske Studerende: 3) Øvelser og Examinatorier over Farmakognosi, 2 T.; 4) Vejledning i Mikroskopi, 2 T., bleve afbrudte ved lians Sygdom og paafølgende Død, jfr. foran S Dr. C. G. Gædeken, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Retslægevidenskab, 3 T., 50 (22) Tilli.; 2) skriftlige Øvelser og Examinatorier, 2 T., 37 (36) Delt. Dr. P. Plum, Prof. ord., off.: 1) kirurgisk Klinik paa Frederiks Hospitals Afdeling D., i 3 Maaneder, 2 T., 10 Delt. og 9 Tilli.; 2) Forelæsninger over operativ Kirurgi og 3) kirurgiske Operationsøvelser, ialt 4 T., henholdsvis 32 Tilli. og 17 Delt. C.Lauge, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over speciel pathologisk Anatomi, 3T.; 2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2T.; 3) Øvelser paa Sektions stuen, c. 3 T.; samt under Ledelse afprosektor Dahl: 4) pathologisk-histolo-

4 Forelæsninger og Øvelser. 601 giske Øvelser, 2 T., 9 Delt. J. H. Chievitz, Prof ord., off.: 1) foredraget Nervesystemets Anatomi, 2 T., 151 Tilh.; 2) givet en kortfattet Fremstilling af Legemsformens og Organernes Udvikling lios Mennesket, 2 T., 188 Tilh.; 3) Examinatorier over topografisk Anatomi, 1 T., 36 Delt.; 4) ledet et praktisk Kursus i Vævenes mikroskopiske Anatomi for Begyndere, 2x2 T., af 62 indmeldte Deltagere, kunde kun 21 medtages. Et extraordinært Kursus blev ledet af Prosektor Ulrich, 14 Deltagere, jfr. foran S. 594; 5) i Forening med de anatomiske Prosektorer ledet de offentlige Dissektionsøvelser (Sektionsstuen aaben daglig Kl. 9 4 fra 1ste November). Dr. Edm. Hansen Grut, Prof. ord., off.: kliniske Forelæsninger og Øvelser i Øjensygdommenes Diagnostik og Behandling, 3 T., 33 Delt. Dr. Chr. Bohr, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Fysiologi, 3 T., 173 (151) Tilh.; 2) Examinatorier over udvalgte Afsnit af Fysiologien, 1 T., 55 Delt.; 3) ledet praktiske Øvelser i fysiologisk Kemi for medicinske Studerende, ialt 40 T., 10 Delt. Dr. Oscar Bloch, extraordinær Docent, off.: 1) Forelæsninger i klinisk Kirurgi, 2 T., 65 Tilh.; 2) kortfattede Demonstrationer af Patienter med kirurgiske Sygdomme, IT., 14 Delt.; 3) Praktikant-Klinik i Kirurgi, 3 T., 15 Delt. Dr A. Haslund, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off'.: 1) kliniske Øvelser over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme for medicinske Studerende, der mindst havde havt et Halvaar medicinsk Klinik, 4 T., 22 Delt.: 2) Forelæsninger og Demonstrationer over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 1 T., 24 Delt. Dr. Knud Pontoppidan, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: 1) kliniske Forelæsninger over Sindssygdomme, 1 T., 67 Tilh.; 2) kliniske Øvelser i Diagnosen af Centralnervesystemets Sygdomme, 1 T., 7 Delt. og 5 Tilh. Dr. C. J. Salomonsen, midlertidig Docent i almindelig Pathologi, derunder indbefattet den medicinske Bakteriologi, off.: 1) Forelæsninger og Examinatorier over Thrombose og Emboli, 2 T., 8 Delt.; 2) ledet Arbejderne i Laboratoriet for medicinsk Bakteriologi. Dr. Jul. Petersen, midlertidig Docent i Medicinens Historie, off'.: 1) givet en Fremstilling af Hippokratikernes Therapi i det 17de og 18de Aarhundrede, 1 T., 8 Tilh.; 2) fortsat Forelæsninger over den danske Medicins Historie, 1 T., 14 Tilh., hvoraf 9 Studerende. Dr. A. Brunniche, Professor., Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: i Oktober og November holdt Praktikant-Klinik, 6 T., 16 Delt. Dr. F. Trier, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: vejledet de Studerende i at kjende og behandle indvortes Sygdomme, 7 T., 11 (11) Delt. og 7 (1) Tilh. C. Studsgaard, Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet, off.: klinisk-kirurgiske Øvelser, 3 T., 19 (17) Delt. Dr. Axel Iversen, Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet, holdt ikke kirurgisk Praktikant-Klinik i Halvaaret. Dr. L. I. Brandes, Professor, Overlæge ved Alm. Hospital, off.: kliniske Øvelser i September November, 1 T., 9 Delt. Dr. H. Hirzchsprung, Professor, Overlæge ved Børnehospitalet, off.: holdt paa Dronning Louises Børnehospital for ældre Studerende kliniske Øvelser og Foredrag over Sygdomme hos Børn, 2 T., 30 Delt. Privatdocenter. Dr. O. Storch, off.: Øvelser over Brystorganernes Stethoskopi og ExpektoratetsUndersøgelse, 2 T. Dr. 6r. G. Stage, off.: Øvelser i Erkjendelse og Behandling af Sygdomme hos Børn, Bømehospitalets Klinik i Dr. Tvergade 55, 1 T., 1 Delt. Dr. O. Wanscher, Korpslæge, off.: Forelæsninger over Øjen- Universitetets Aarbog. 75

5 602 Universitetet sygdomme. Dr. N. Holm, Politilæge, off.: i Polikliniken holdt Øvelser i at) kjende og behandle Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 2 T., 17 Delt.. Dr. Frits Levy, off.: vejledet Kandidater og ældre Studerende i Diagnosen og Behandling af gynækologiske Sygdomme, i Polikliniken for Ubemidlede,, 6 T., 9 Delt. Dr. L. J. Mygge, off.: i Polikliniken for Ubemidlede vejledetj ældre Studerende i Diagnose og Behandling af medicinske Sygdomme, 2 T., f 7 Delt. Dr. Leopold Meyer, off.: fortsat de i det forrige Halvaar paabegyndtef. Forelæsninger og Examinatorier over det normale Svangerskab, Fødsel og; Barselseng, 1 T., 10 Delt. Dr. Victor Bremer: De anmeldte kliniske Øvelser og Forelæsninger over Ørets og Næsens Sygdomme bleve paa Grund af] Sygdom ikke holdte. Dr. E. Schmiegelow, off.: Forelæsninger og Demonstrationer over Ørets Sygdomme, 3 T. Dr. Emil Israel, off: paa Polikliniken i givet Vejledning i Diagnose og Behandling af Sygdomme hos Børn, 6 T.,, 9 Tilli. De anmeldte kliniske Øvelser i Pædiatri bleve ikke holdte. Dr. J. Ejerrum, off.: 1) Forelæsninger for Studerende om den kliniske Undersøgelse af Synet og 2) givet Vejledning i Ophthalmoskopi for Studerende, ialt 2 T., 29 Delt. Dr. J. Bondesen, off.: Forelæsninger over Operations- og Instrumentlære, med Demonstration af Instrumenter. Dr. J. Liisberg, off.: medicinske Skriveøvelser for ældre Studerende, 1 Gang ugentlig, 16 Delt., deraf 9 aktive. Dr. Jens Schou, off.: Forelæsninger over topografisk Anatomi (Halsens Topografi,) 1 T., 45 Tilh. Dr. Kr. Poulsen, off'.: kirurgisk-kliniske Øvelser, 12 Delt. Dr. A. Fløystrup, off.: proprædeutisk-kliniske Øvelser med et begrænset Antal Studerende, som endnu ikke havde havt Praktikant- Klinik, 2 T., 12 Delt. Dr. Sylvester Saxtorph, off.: vejledet yngre Studerende i Diagnose og Behandling af kirurgiske Sygdomme (som propædeutisk Kursus for kirurgisk Klinik), 4 T. 26 Delt. Dr. P. 1). Koch, privat: paa Polikliniken vejledet i Diagnose og Behandling af Nervesystemets Sygdomme med særligt Hensyn paa Elektrotherapien, 1 T., 12 Delt. Dr. 7. Haderup, Leder af den theoretiske Undervisning ved Tandlægeskolen, off.: 1) klinisk Vejledning i Diagnose og Behandling af Tandsygdomme, paa Polikliniken, 3 T., 7 Delt.; 2) theoretisk og klinisk Kursus for de medicinske Studerende, der indstillede sig til 2den Del af Embedsexamen i Foraaret 1891, 2 Hold å 2 T., 23 Delt. Bet filosofiske Fakultet. Dr. J. L. Ussing, Dr. jur., Prof. ord., off.: Forelæsninger og Øvelser over Plautus' Amphitruo, 2 T., 106 (68) Delt. Forelæsningerne over den græske og romerske Metrik bleve ikke holdte paa Grund af Sygdom i Halvaarets Begyndelse. Dr. A. F. Mehren, Prof. ord., off.: 1) fremstillet Grundlaget for den hebraiske Formlære for de Studerende, der forberedte sig til Prøven i Hebraisk, 2 T., 61 (54) Tilh.; 2) efter en Indledning til Profeten Jesajah gjennemgaaet Kap. I X, V. 4, 1 å 2 T., 29 (19) Tilh.; 3) fortolket Digte, henhørende til den ældste arabiske Poesi, og udvalgte Afsnit af Koranen, 2 T., 1 (1) Tilh.; 4) fortsat et Kursus for Begyndere i Arabisk ved Oversættelses-Øvelser i Prosa, 1 T., 3 (3) Delt. Dr. E. Holm, Prof. ord., off.: givet en Oversigt over Ruslands Historie i det 18de Aarhundrede efter Peter den Stores Død, 3 T., 180 (150) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf

6 Forelæsninger og Øvelser (21) Studerende. Dr. V. Fausbøll, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Begyndelsesgrundene i Sanskrit, 2 T., 5 (5) Tilh.; 2) gjennemgaaet Kålilåsa's Meghaduta med Viderekomne, 1 T., 4 (4) Delt. Dr. M. Cl. Gerts, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Platons Theaitetos (afsluttet), 4 T., L8 (19) Tilh.; 2) Skriveøvelser med de ældre Studerende, der i Løbet af let første Aar agtede at indstille sig til Skoleembedsexamen med Latin jller Græsk til Hovedfag, 6 T., 18 Delt. Johannes C. H. R. Steenstrup, Dr. ur., Prof. ord., off.: Forelæsninger (for Begyndere og Viderekomne) over Indedningen til Historiens Studium, 3 T., 49 (36) Tilh. Dr. Kr. Erslev, Prof. )rd.. 1) off.: i Examinatorier og Forelæsninger gjennemgaaet Roms Historie ndtil ind i Kejsertiden, 2 T., 60 (47) Delt.; 2) privatissime, men gratis: meddelt Vejledning i historisk Udgiverteknik, 1 T., 6 Delt. De anmeldte Examinatorier over udvalgte Punkter af Middelalderens Historie bleve ikke loldte. Dr. Harald Høffding, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 218 (168) Tilh.; 2) Forelæsninger over den tydske Filosofis Historie i det 19de Aarhundrede, 1 T., 115 (77) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 62 (4A) Studerende; privatissime (men gratis): 3) gjennemgaaet Kant's Kritik der reinen Vernunft, 2 T., 13 (12) Delt. Dr. K. Kroman, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 114 (99) Tilh.; 2) i Samtaleform gjennemgaaet Hovedpunkter af Erkendelseslæren ned»vor Naturerkjendelse«som Grundlag, 1 T., 24 (11) Tilh. Den anmeldte Forelæsning over filosofiske Stridsspørgsmaal blev ikke holdt. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, Prof. ord., var med Ministeriets Tilladelse paa Grund af Sygdom fritaget for at liolde Forelæsninger i Halvaaret, jfr. foran S Dr. Vilh. Thomsen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over det græske Sprogs Historie og Dialekter, 3 T,, 31 (28) Tilh.; 2) foredraget Begyndelsesgrundene af det finske Sprog, 2 T., 4 (4) Tilh. Dr. Thor Sundby, Prof. ord., oli'.: 1) forklaret Slutningen af»la Passion du Christ«, derefter Forelæsninger over Forholdet mellem Latin og Fransk, 2 T., 31 (25) Tilh.; 2) franske Tale-Øvelser, 1 T., 47 (43) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 39 (36) Studerende; 3) franske Skrige-Øvelser for Viderekomne, 1 T., 49 (43) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 35 (29) Studerende; 4) i Oktober og November givet en orienterende Indledning til Dante Allighieri's Divina Comedia, ialt 12 T., 43 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 13 Studerende. Dr. Hermann Møller, Prof. ord., off.: 1) oldliøjtydske Øvelser over Otfrid, 1 T., 16 Tilh.; 2) tydske Stiløvelser, alene bestemte for Studerende, der forberedte sig til Skoleembedsexamen med Tydsk som Hoved- eller Bifag, 1 T., 29 (26) Delt.; 3) forklaret Slutningen af Digtet Der Nibelunge Not, 1 T., 10 (7) Tilh.; 4) Forelæsninger over historisk nyliøjtydsk Lydlære, 1 T., 22 Tilh. Dr. (George Stephens, Prof. extr., off.: 1) Forelæsninger over Shakespear's»The Comedy of Errors«, Slutningen af Aet. 5, og derefter W. Smith's»Life and Deatli of Thomas Lord Cromwell«, 1 T., 50 (50) af begge Kjøn, hvoraf 25 (25) Studerende; 2) læst over det oldengelske episke Digt St. Andreas, 1 T., 12 (12) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 8 (8) Studerende; 3) Onsdag Aften Lejlighed til engelsk Samtale i hans Bolig, 3 T. Dr. Jul. Lange, Prof. extr., off.: Forelæsninger over den ældste Billedhuggerkunst (Naturfolkene, Ægypter og Asiater) i Oldtiden, 2 T., 120 Tilh. af begge Kjøn. Dr. K. 75*

7 604 Universitetet Verner, Prof. extr., off.: 1) gjennemgaaet Puschkin's Evgenij Onjegin, 2 T.,, 5 (5) Tilh., hvoraf 4 (4) Studerende; 2) som Fortsættelse af det i det forrige Halvaar paabegyndte Kursus i Polsk, gjennemgaaet Mickiewicz' Pan. Tadeusz, 2 T., 2 (2) Tilh, hvoraf 1 Studerende. Dr. Valtyr Gudmundsson, ord. Docent, off.: Forelæsninger over Laxdæla saga med særligt Hensyn til den kulturhistoriske Side, 2 T., 28 (25) Tilh. Dr. O. Siesbye, hvem det er overdraget at holde sproglige og exegetiske Forelæsninger og Øvelser indenfor den klassiske Filologis Omraade, off.: 1) latinske mundtlige og skriftlige Stiløvelser, 4 T., 83 (79) Delt.; 2) med yngre Studerende Øvelser over Isokrates' Archidamos og Fredstale samt Plutarchs Timoleon, 3 T., 18 (17) Tilh. Dr. Valdemar Schmidt, Professor, midlertidig Docent, off.: 1) fortsat Forelæsninger over Demotisk (for Viderekomne), 2 T., 1 (1) Tilh.; 2) gjennemgaaet udvalgte ægyptiske Indskrifter (for Viderekomne), 2 T., 1 (1) Tilh.; 3) fortsat Forelæsninger over Assyrisk, 2 T., 3 (2) Tilh. Dr. Cl. Williens, midlertidig Docent, off.: Forelæsninger over Poesiens Væsen og Former (den episke og den dramatiske Digtning), 2 T., 35 (24) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 8 (8) Studerende. Den anmeldte kritiske Fremstilling af forskjellige nyere Opfattelser og Behandlinger af»de sociale Spørgsmaal«blev ikke holdt. V. Saaby, midlertidig Docent, var med Ministeriets Tilladelse paa Grund af andet Hverv fritaget for at holde Forelæsninger, jfr. foran S Dr. J. Paludan, midlertidig Docent, privat, men uden Betaling: mundtlige og skriftlige Øvelser over den danske Litteraturs Historie i det 19de Aarhundrede, 2 å 3 T., 26 (25) Delt. Dr. Finnur Jonsson, midlertidig Docent, off.: 1) afsluttet den i det foregaaende Halvaar paabegyndte kritiske Gjennemgang af Einarr Skålaglamms Vellekla, 1 T., 6 Tilh.; 2) Forelæsninger over de mythiske Digte i den ældre Edda, 2 å 3 T., 24 (20) Tilh.; 3) Examinatorier over Heimskringla fra og med Hakon den Godes Saga, 2 T., 20 (17) Delt. Dr. Kr. Nyrop, midlertidig Docent, off.: 1) fortsat Forelæsninger over det franske Sprogs Bygning og Historie (Lydlære og Begyndelsen af Formlæren), 2 T., 49 (39) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 43 (33) Studerende; 2) Øvelser over moderne Spansk, 2 T., 47 (19) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 31 (11) Studereede. Dr. Alfr. Lehmann, midlertidig Docent, off.: 1) Kollokvier over den experimentale Psykologis vigtigste Methoder og Resultater med Wundt:»Grundziige der physiologischen Psychologie«som Grundlag, 2 T., 9 (9) Delt., hvoraf 7 (5) Studerende. Øvelserne i det psykofysiske Laboratorium bleve ikke holdte paa Grund af den forventede Flytning af Laboratoriet. Privatdocenter. Dr. P. Broch, off.: givet Vejledning ved Studiet af Oldtidens Numismatik. Dr. Sophus Muller, Museumsinspektør, off.: Forelæsninger over Danmarks Bronzealder, 1 T. Dr. Adolf Hansen, off.: holdt en mindre Række Forelæsninger om Jonathan Swift, 1 T. 24 (23) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 23 (18) Studerende. Dr. G. N. StarcJce, off.: givet en systematisk Fremstilling af den filosofiske Ethik, 1 T., 38 (36) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 10 (10) Studerende. Dr. Sofus Larsen, off.: Forelæsninger over et Udvalg af græske Lyrikere, 1 T., 10 (14) Tilh.

8 Forelæsninger og Øvelser. 605 Det mathematisk-naturvidenslcabelige Fakultet. J. F. Johnstrup, Prof. ord., off.: 1) foredraget Skandinaviens Geologi, T., 11 Tilh.; 2) Examinatorier over almindelig Geognosi for de naturhi- )riske Studerende, 2 T., 18 Delt.; 3) holdt det mineralogiske Museum bent for de Studerende de 4 første Dage i Ugen, 8 T., 61 Delt. Dr. lius Thomsen, Dr. med., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over de uorniske Forbindelsers Kemi (Indledning og Metalloider), 4 T., 254 (2) lh.; 2) kemiske Øvelser i Universitetets kemiske Laboratorium, 20 T., 6 Delt. Dr. T.N. Thiele, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over mindste radraters Methode for Yideregaaende, 2 T., 9 (9) Tilh.; 2) foredraget den mientære Mathematiks strenge Begrundelse og System for Begyndere, T., 14 (8) Tilh. Dr. G. F Lutken, Prof. ord., off.: 1) gjennemgaaet 'irveldyrenes Morfologi og Systematik, 3 T., 152 (133) Tilh.; 2) Repeti- ier med de naturhistoriske Studerende over en Række Afsnit af Hvirvelrenes Naturhistorie, 2 T., 15 (8) Delt.; 3) holdt Studiesalen aaben paa dvanlig Maade for de lægevidenskabelige og yngre naturhistoriske Studeide, under Vejledning af Docent, Dr. phil. Jungersen og Cand. mag. Posselt, r., 154 (136) Delt. Udenfor Forelæsningerne have 13 Studerende benyttet udiesamlingen til deres Studier. Dr. Fug. Warming, Prof. ord., off'.: Forelæsninger for naturhistoriske Studerende over biologisk Plantegeoifi, 2 T., 24 (24) Tilh., hvoraf 17 (17) Studerende; 2) for yngre, særlig mediiske, Studerende gjennemgaaet Botanikens Begyndelsesgrunde, 4 T., 140(106) lh.; 3) i det planteanatomiske Laboratorium dels vejledet Yideregaaende 3 Delt.), dels, med Assistance af Dr. phil. Y. A. Poulsen, ledet Øvelser i latomi for Begyndere, 4 T., 15 Delt., hvoraf 10 Studerende. C. Chriansen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over mathematisk Fysik (Meka- [), 2 T., 4 (5) Tilh.; 2) Examinatorier over Elektricitetslære, 1 T., 5 (5) ilt ; 3) Forelæsninger over Varmelære og Magnetisme, ved den polytekske Læreanstalt, 4 T., jfr. den polytekniske Læreanstalt. Dr. H. G. uihen, Prof. ord., off.: gjennemgaaet Begyndelsesgrundene af Projektivometrien, 2 T., 20 (10) Tilh. Dr. S. M. Jørgensen, Prof. ord., off.: 1) relæsninger over Metallernes Kemi, 2 T., 254 (189) Tilh.; 2) foredraget rganisk kvalitativ Analyse, 1 T., 26 (9) Tilh.; 3) Forelæsninger over orga- ;k kvalitativ Analyse, 2 T., 26 (18) Tilh.; 4) Examinatorier over uorganisk antitativ Analyse, 2 T., 18 (9) Delt.; 5) Examinatorier for Viderekomne over panisk Kemi, 2 T., 19 (14) Delt.; 6) ledet Øvelserne i den polytekniske sreanstalts kemiske Laboratorium, 12 T., se under den polytekniske Lærestalt. R. Pedersen, Prof. ord., off.: 1) fortsat Forelæsninger over Plan- nes Bevægelser, for Begyndere, 2 T., 11 (6) Tilli., hvoraf 2 (2) Studerende; fortsat Forelæsninger over Stof-Omdannelserne hos Planterne (nærmest n alkoholiske Gæring), 2 T., 7 (7) Tilh., hvoraf 1 (1) Studerende. Dr. il. Petersen, Prof. ord., off.: Forelæsninger over Taltheori, 4 T., 19 (6) lh. Dr. E. Løffler, Prof. extr., off.: med de Studerende, som forberedte? til Skoleembedsexamen i Naturhistorie og Geografi, examinatorisk gjennemaet Australkontinentet og Sydhavsøerne, 2 T., 19 Delt. Dr. O. G. Hersen, midlertidig Docent, off'.: 1) Forelæsninger og Examinatorier over mindelig og systematisk Botanik for de farmaceutiske Studerende, 4 T.,

9 606 Universitetet (35) Delt.; 2) ved Halvaarets Begyndelse ledet 2de botaniske Exkursioner;: 3) i Oktbr. Decbr. Maaned ledet mikroskopiske og planteanatomiske Øvelser, ligeledes for de farmaceutiske Studerende, 4 T., 26 (25) Delt. Dr.; JR. S. Bergli, midlertidig Docent, off.: 1) Forelæsninger over den almindelige Udviklingshistorie (Embryologi), 1 T., 28 Tilh., hvoraf 21 Studerende; 2) fra Begyndelsen af Oktober holdt praktiske Øvelser over samme Æmne.j 4 T., 13 Delt.; privatissime: 3) Kursus i Mikrotom-Teknik, 2 å 3 T., 4 Delt. P. K. Prytz, Lærer ved den polytekniske Læreanstalt, off.: Forelæsningen over: 1) mekanisk Fysik, 3 T., 176 (88) Tilh.; 2) Lyslære, 2 T., 147 (75) Tilh, Dr. Fr. Meinert, 1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, off.; 1) i første Halvdel af Halvaaret ledet entomologiske Exkursioner, en Gangs ugentlig, 5 (5) Delt ; 2) i sidste Halvdel holdt Øvelser i systematisk Analyse af Insekter, 2 T., 5 (5) Delt.; 3) givet de Studerende Adgang ti] Leddyr-Afdelingen og dens Oversigtsamling, 8 T., 7 (7) Delt. G. M. R Levinsen, 2den Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, off.: Forelæsninger over Mosdyrenes Naturhistorie, 2 T., 5 (5) Tilh. De anmeldte Øvelser i at undersøge levende Ikter bleve af Mangel paa Materiale ikke holdte. N. V. Ussing, Museumsassistent, hvem det er overdraget at holde petrografiske Forelæsninger og Øvelser, off.: 1) gjennemgaaet udvalgte Afsnit af Stenartslæren, 2 T., 9 Tilh.; 2) vejledet i den mikroskopiske Undersøgelse af Stenarter, 2 T., 4 Delt. Privatdocenter. Dr. H. Valentiner off'.: Forelæsninger over de fouriørske Rækker, nærmest beregnede paa yngre Studerende, der havde læst Begyndelsesgrundene af Differential- og Integralregning, 2 T., 10 (4) Tilh. Dr. L. Kolderup Rosenvinge, off.: Forelæsningei over Algernes Naturhistorie (Characeer og Phæophyceer), 1 å 2 T., 16 Tilh. hvoraf 9 Studerende. Dr. Emil Petersen, off'.; Examinatorier over organist Kemi, 3 T., 16 Delt. Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i det forrige Halvaar, jfr Univ. Aarb. f S og 214, dog med følgende Forandring. Det Moltkeske, Universitet tilhørende, mineralogiske Museum var aabent for de Studerende Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag Kl For Publicum var det aabent Fredag Kl Foraars Halvaar Det theologiske Fakultet. Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord., off.: 1) Fortolkning af udvalgt" messianske Psalmer i det gamle Testamente som Grundlag for Christologien 2 T., 28 (17) Tilh.; 2) Examinatorier over christelig Sædelære, 3 T., 168 (140 Delt. Dr. P.Madsen, Prof. ord., var paa Grund af en Rejse i Udlandet a Helbredshensyn fritaget for at holde Forelæsninger i Halvaaret, jfr. foran S 593. Dr. Fr. Nielsen, Prof. ord., off.: 1) foredraget Kirkens Historie til 1789 (fra Calvins Fremtræden til Pietismen), 2 T., 252 (2) Tilh.; 2) Exami natorier over Middelalderens Kirkehistorie for unge Studerende, 2 T., 7i (48) Delt.; privatissime: 3) theologiske Skriveøvelser for Viderekomne (udei Forberedelse), 3 T., 26 Delt. Lic. L. W. Sehat Petersen, Prof. ord., ofl.

10 Forelæsninger og Øvelser. 607 ) Forelæsninger over Matthæus 1 Evangelium, 4 T (153) Tilh.; 2) kuroriske Examinatorier over Pauli andet Brev til Korintherne, 1 T., 156 (127) Delt. Privatdocent. Lic. A. S. Poulsen, Slotspræst, off.: Fortolkning af Psalmer af det gamle Testamente, begyndende med Ps. XVII, 2 T., 87 (75) riih. Pastoralseminariet. G. S. F. Schepelern, Sognepræst, off.: ledet de [ateketiske Øvelser, 2 T., 20 Delt. J. Paulli, Præst, kgl. Konfessionarius, off.: L) ledet de liomiletiske Øvelser, 1 T., 20 Delt.; 2) Forelæsninger over: Præsten og lians Embedsgjerning i den danske Folkekirke, 1 T., 23 Tilh. V. Sanne, Sanginspektør, Lærer i Messesang: Undervisning i Messesang. Bet rets- og statsvidenskabelige Fakultet. Dr. C. Goos, Prof. ord., off.: 1) examinatorisk gjennemgaaet den alnindelige Retslære, 3 T.; privatissime: 2) skriftlige Øvelser, 3 T., 94 )elt. Dr. Will. Scharling, Prof. ord., off.: 1) foredraget en kortfattet fremstilling af Jernbane-, Bank- og Finansstatistiken, 3 T., 10 (5) Tilh.; I) examinatorisk gjennnemgaaet Industri- og Handels-Statistik m. m., 2 T., 5 (9) Delt. Dr. H. Matzen, Prof. ord., off.: 1) examinatorisk gjennemgaaet den danske Obligationsret for statsvidenskabelige Studerende 2 T.;!) kursorisk for viderekomne retsvidenskabelige Studerende gjennemgaaet Len danske Statsforfatningsret, 3 T., 20 Delt. J. H. Deuntzer, Prof. ird., off.: examinatorisk gjennemgaaet den ordinære civile Procesmaade, 6 T., 01 (106)Delt. V. Falbe Hansen, Prof. ord., off.: fortsat Forelæsninger over ^inansvidenskab, 2 T., 15(13) Tilh.; 2) Examinatorier over Nationaløkonomi, å 2 T., 19 Delt.; 3) Skriveøvelser, 4 T., 18 Delt. Dr. Jul. Lassen, Prof. ird., off.: 1) skriftlige Øvelser med Studerende, der endnu ikke befandt sig r ed Studiernes Afslutning, 3 T., 110 Delt.; 2) afsluttet den i det forrige lalvaar begyndte Gjennemgang af den danske Obligationsret, 2 T., 27 (27) )elt.; 3) efter Afslutningen lieraf i Repetitorier gjennemgaaet den romerske 3 rivatret med Viderekomne, 4 T., 15 (15) Delt. Dr. C. Torp, Prof. ord., off.; ixaminatorisk gjennemgaaet den danske Obligationsrets specielle Del, II Afleling, 4 T. Harald Westergaard, Prof. ord., off.: 1) foredraget statsvidenkabelig Encyklopædi, 3 T., 14 (10) Tilh.; 2) Examinatorier i Statistikens Theori og udvalgte Stykker af Danmarks Statistik, 1 T., 12 (6) Delt. Det lægevidenskabelige Fakidtet. M. H. Saxtorph, Dr. jur., Prof. ord. off.: 1) Forelæsninger over kirurgisk Pathologi, 3 T., 141 (70) Tilh.; 2) Examinatorier over kirurgisk D atliologi, 1 T., 43 (44) Delt. Dr. C. E. With, Prof. ord., off.: 1) medicinsk Klinik, 5 T., 33 Delt.; 2) medicinsk Praktikant-Klinik, fra 15de Fe- >iuar til 15de Maj, 7 T., 16 Delt.; 3) Demonstrationer over indvortes Syglomme, 1 T., 26 Delt. Dr. C. M. Reisz, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger»ver Cirkulationsorganernes Sygdomme, 2 T., 105 (53) Tilh.; 2) Forelæsninger over Digestionsorganernes Sygdomme I., 2 T., 90 (54) Tilh.; 3) 3 raktikant-ivlinik fra 1ste Februar til 30te April, 10 T., 34 (32) Delt. A. Stadfeldt, Prof. ord., off.: 1) kliniske Øvelser og Examinatorier i Ødselsstiftelsen for ældre Studerende, 6 T., 33 (33) Delt.; 2) ledet Exdorationsøvelser paa Svangre sammesteds, 1 T. Dr. C. G. GædeJcen, Prof.

11 608 Universitetet ord., off'.: 1) Forelæsninger over Retslægevidenskab, 3 T., 43 (26) Tilhr 2) skriftlige Øvelser og Examinatorier over Retslægevidenskab, 2 r.' 49 (46) Delt. Dr. P. Vium, Prof. ord., off.: 1) kirurgisk Praktikanl i Klinik paa Frederiks Hospitals Afdeling D., 2 T., 18 (19) Delt.; 2) Exéj minatorier over Operativ-Kirurgi og Operationsøvelser, 4 å 6 T., 33 Delt C. Lange, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over speciel pathologisk Ane; tomi, 3 T.; 2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2 T.; 3) Øveiso paa Sektionsstuen, c. 4 T., samt under Ledelse af Prosektor Dahl: 4) pn tliologisk-histologiske Øvelser, 2 T., 3 Delt. J. H. Chievitz, Prof. ord., off] 1) Forelæsninger over Urin- og Kjønsorganernes Anatomi, 2 T., 168 Tilhi 2) Forelæsninger over Karsystemets Anatomi, 2 T., 183 Tilh.; 3) Examims torier over topografisk Anatomi, 1 T., 64 Delt.; 4) ledet et praktisk Kursn i udvalgte Organers mikroskopiske Anatomi for Deltagere, som havde gjei nemgaaet det elementære Kursus, 2X2 T., 79 Delt. i 2 Hold; 5) i For ening med de anatomiske Prosektoreme ledet de offentlige Dissektions øvelser, daglig indtil Udgangen af Marts (Sektionsstuen aaben daglig K 9 4). Dr. Edm. Hansen Grut, Prof. ord. off.: kliniske Forelæsninger o Øvelser i Øjensygdommenes Diagnostik og Behandling, 3 T., 27 Delt. D Chr. Bohr, Prof. ord. off.: 1) Forelæsninger over Fysiologi, 3 T., 159 (12( Tilh.; 2) Examinatorier over udvalgte Afsnit af Fysiologien, 1 T., 86 Delt 3) ledet praktiske Øvelser i fysiologisk Kemi for medicinske Studerende ialt 40 T. Dr. Oscar Bloch, extraordinær Docent, off.: 1) Forelæsninger i kl nisk Kirurgi, 2 T., 55 Tilh.; 2) Demonstrationer af Patienter med kirurgisis Sygdomme, 1 T., 29 Delt.; 3) Praktikant-Klinik i Kirurgi, 3 T., 33 Delt. - Dr. Chr. Gram, off.: 1) Forelæsninger over Farmakologi (Indledning), 2 T 253 Tilh.; 2) Examinatorier over Farmakologi, 2 T., 45 Delt., jfr. foran f Dr. A. Haslund, Professor, Overlæge ved Kommunehospitale off'.: 1) kliniske Øvelser over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme f( medicinske Studerende, der mindst havde havt et Halvaar medicinsk Kl: nik, 4 T., 50 Delt.; 2) Forelæsninger og Demonstrationer over Hudsyg domme og veneriske Sygdomme, 1 T., 49 Delt.. Dr. Knud Pontoppidan Overlæge ved Kommunehospitalet, off'.: 1) kliniske Forelæsninger ovt Sindssygdommene, 1 T., 53 Tilh.; 2) kliniske Øvelser i Diagnosen af Cer tralnervesystemets Sygdomme, 1 T., 18 Delt. Dr. C. J. Salomonsen midlertidig Docent i almindelig Pathologi, derunder indbefattet medicins Bakteriologi, off.: 1) Kursus i medicinsk Bakteriologi, 8 T., 12 Delt.; ' ledet Arbejderne i Laboratoriet for medicinsk Bakteriologi. Dr. Jul. P< tersen, midlertidig Docent i Medicinens Historie, off.: 1) fortsat Forelæs ninger over den danske Medicins Historie, IT.; 2) som Indledning til d( danske kirurgiske Akademis Historie, givet en Fremstilling af Kirurgier almindelige Udviklingsforhold i det 18de Aarhundrede, IT. Dr. i Brunniche, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: i Marts o April holdt Praktikant-Klinik, 6 T., 16 Delt. Dr. F. Trier, Professo Overlæge ved Kommunehospitalets 3die Afdeling, off.: i 3 Maaneder ve; ledet de Studerende i at kjende og behandle de indvortes Sygdomme, 7 T 12 (12) Delt. og 10 (4) Tilh. Dr. C. Studsgaard, Professor, Overkirurg ve

12 Forelæsninger og Øvelser. 609 ommunehospitalet, holdt ikke kirurgisk Praktikant-Klinik i Halvaaret. r. Axel Iversen, Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet, off.: irurgisk Praktikant-Klinik, 3 T. Dr. L. I. Brandes, Professor, Overlæge ped Alm. Hospital, off.: vejledet Studerende i Kjendskaben til de langarige indvortes Sygdomme, 1 T., 5 Delt. Dr. H. Hirschsprimg, Professor, verlæge ved Børnehospitalet, off.: paa Dronning Louises Børnehospital for ldre Studerende holdt kliniske Øvelser og Foredrag over Sygdomme hos ørn, 2 T., 26 Delt. Privatdocenter. Dr. O. Storch, off.: kliniske velser over Brystorganernes Stethoskopi og Expektoratets Undersøgelse, T., 6 Delt. Dr. G. G. Stage, off.: ledet Børnehospitalets Poliklinik i ronningens Tvergade 55, 6 T., 1 Delt. Dr. N. Holm, Politilæge, off.: i olikliniken holdt Øvelser i at kjende og behandle Hudsygdomme og veeriske Sygdomme, 3 T., 19 Delt. Dr. Frits Levy, off.: i Polikliniken for "bemidlede vejledet Kandidater og ældre Studerende i Diagnose og Beandling af gynækologiske Sygdomme, 3 T., 13 (13) Delt.; 2) sammesteds oldt Forelæsninger over Underlivskirurgi, 1 T. Dr. L. J. Mygge, off.: Polikliniken for Ubemidlede vejledet ældre Studerende i Diagnose og ehandling af medicinske Sygdomme, 2 T., 10 Delt. Dr. Leopold Meyer: De anmeldte Forelæsninger over det spæde Barns Ernæring g Pleje bleve paa Grund af Forhindringer ikke holdte. Dr. Victor Bremer, off.: kliniske Øvelser og Forelæsninger over Ørets og Næsens ygdomme, 2 T. Dr. Edw. Ipsen, Professor, Hofmedikus, off.: Demontrationer af orthopædiske Patienter og praktiske Øvelser i Gripsbanage-Behandlingen, 2 T. Dr. E. Schmiegelow, off.: kliniske Demonstraioner over Sygdomme i Øret, Næsen og Halsen, 3 T., 10 Delt. Dr. Emil Israel, off.: i Polikliniken for Ubemidlede givet Yejledning i Diagnose og ehandling af Sygdomme hos Børn, 6 T., 3 Delt. Dr. J. Bjerrum, off.: orelæsninger for Studerende over den kliniske Undersøgelse af Synet og erefter Øvelser i Ophthalmoskopi, 4 T., 21 Delt. Dr. J. Liisberg, off.: edicinske Skriveøvelser med ældre Studerende, 1 å IV2 T., 29 (14) elt. Dr. Jens Schou, off.: Forelæsninger over topografisk Anatomi, T. Dr. E. Engelsen, off.: givet yngre medicinske Kandidater og Stuerende praktisk Yejledning i Behandling af Tændernes og Mundhulens ygdomme, 1 T., 6 Delt. Dr. A. Fløystrup, off.: propædeutisk-kliniske velser i Polikliniken for Ubemidlede, 2 T., 12 Delt. Dr. Sylvester Saxorph, off.: vejledet yngre Studerende i Diagnose og Behandling af kiruriske Sygdomme (som propædeutisk Kursus for kirurgisk Klinik), 3X2 T., 0 Delt. Dr. A. C. Grønbech, off.: kliniske Øvelser og Forelæsninger over rets, Næsens og Halsens Sygdomme, 3 T. Dr. V. Haderup, Leder af en theoretiske Undervisning ved Tandlægeskolen, off.: 1) paa Polikliniken or Ubemidlede givet klinisk Yejledning i Diagnose og Behandling af Tandygdomme, 2 T., 9 Delt.; 2) holdt theoretisk og klinisk Feriekursus i Tandirurgi for ældre medicinske Studerende, i Maj Juni. S. M. Butzou, Doent, off.: Forelæsninger og Examinatorier i Farmakognosi for de farmaeutiske Studerende, 3 å 4 T., 59 (46) Delt. Universitetets Aarbog. n n

13 610 Universitetet Det filosofiske Fakultet. Prof. ord., off.: 1) gjennemgaaet Genesis for de Studerende, der forberedt; sig til Prøven i Hebraisk, 2 T., 61 (55) Tilh.; 2) fortsat Fortolkningen m Jesajah fra Kap. X., v. 4, 1 T., 21 (9) Tilh.; 3) forklaret enkelte af dj ældste arabiske Digtere og Afsnit af Koranen, 2 T., 1 Tilh.; 4) fortsat ord., off.: fremstillet Hovedtrækkene i Englands Historie fra 1714 til Fausbøll, Prof. ord., off.: 1) fortsat Begyndelses-Kursuset i Sanskrit 0{; fortolket Lanmans Sanskrit Reader, 2 T., 4 Delt.; 2) Forelæsninger ove kritisk-exegetiske Øvelser over et Udvalg af Senecas Epistulae ad Luciliun 1) Forelæsninger over det normanniske Hertugdømme og dets Forhold ti Frankrigs og Englands Historie, samt Erobringen af England, 2 T., 27 (14 Tilli.; 2) Forelæsninger over Grundtrækkene af den almindelige Statsret! Oversigt over Europas Kulturhistorie i den romerske Kejsertid og den ældr( Middelalder, 2 T., 49 (38) Tilh.; 2) Øvelser i historisk Granskning mec ninger over det svenske Sprogs Historie med særligt Hensyn til dem, 1) examinatorisk gjennemgaaet»extraits de la Ch. de Roland et de la Vie de saint Louis p. p. G. Paris«, 1 T., 28 (19) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 27 (18) Studerende; 2) franske Tale-Øvelser (Petit de Julleville: Lee. de litt. II), 1 T., 45 (39) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 37 (32) Kjøn, hvoraf 48 (36) Studerende; 4) examinatorisk gjennemgaaet udvalgte Dr. J. L. Ussing, Dr. jur., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger o ve 9 den græske og romerske Metrik, 2 T., 35 (22) Tilh.; 2) gjennemgaae] Æsehylos 1 Tragoedie Prometheus, 3 T., 20 (14) Tilh. Dr. A. F. Mehrew Øvelser for Begyndere i Arabisk, 1 T., 3 (3) Delt. Dr. E. Holm, Proi! 2 T., 150 (80) Tilh. af begge Ivjon, hvoraf 40 (30) Studerende. Dr. V Kålidåsa's Meghaduta, sidste Del, v. 63 lig, IT., 3 Delt. Dr. M. Cl Ger te, Prof. ord., off.: Forelæsninger og Examinatorier over Demosthenes' Taler i Processen mod hans Formyndere, 4 T., 14 (14) Delt. De anmeldt«bleve ikke holdte. Johannes C. 11. B. Steenstrup, Dr. jur., Prof. ord., off. Udvikling, 2 T., 36 (32) Tilh. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord., off.: 1) ei Viderekomne, 2 T., 19 (18) Delt. Dr. Harald Høffding, Prof. ord., off. 1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 177 (220) Tilh.; privatissime, men gratis: 2) gjennemgaaet den anden Halvdel af Kant'* Kritik der reinen Vernunft, 2 T., 9 (6) Tilh. Dr. K. Kroman, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 117 (105) Tilh.; 2) fortsat Samtaler over Erkendelseslæren, 1 T., 13 (6) Delt. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, Prof. ord., off.: Forelæs der forberedte sig til Skoleembedsexamen, 3 T., 37 (30) Tilh. Dr. Vilh. Thomsen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over det græske Sprogs Dialekter og Historie (Fortsættelse) 3 T., 26 (25) Tilh.; 2) Kursus i Finsk (Slutning) 4 (4) Delt. Dr. Thor Sundby, Prof. ord., off.: Studerende; 3) franske Skrive-Øvelser, 1 T., 59 (45) Delt. af begge Stykker af»poeti antichi e moderni«, 1 T., 11 (7) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 5 (3) Studerende. Dr. Hermann Møller, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over historisk nyhøjtydsk Flexionslære, 1 T., 16 (13) Tilh.; 2) tydske Stiløvelser, alene bestemte for Studerende, der forberedte sig til

14 Forelæsninger og Øvelser. 611 Skoleembedsexamen med Tydsk som Hoved- eller Bifag, 1 T., 27 Delt. af begge Kjøn, hvoraf 26 Studerende; 3) Forelæsninger over Digtet Gudrun, 1 T., 10 Tilh.; 4) middelhøjtydske Øvelser med Læsning af Hartmann von Aue's Armer Heinrich, 1 T., 17 Delt. af begge Kjøn, hvoraf 16 Studerende. Dr. George Stephens, Prof. extr., off.: 1) Forelæsninger over Shakespears (? and Fletcher's)»The Two Noble Gentlemen«, 1 T., 50 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 25 Studerende; 2) Forelæsninger over det oldengelske episke Digt St. Andreas, 1 T., 10 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 8 Studerende; 3) Lejlighed til engelsk Samtale i hans Bolig, 3 T. Dr. Jul. Lange, Prof. extr., off.: Forelæsninger over Middelalderens og Renaissancens Billedkunst, 2 T., 120 Tilh. af begge Kjøn. Dr. K. Verner, Prof. extr., off.: 1) afsluttet Læsningen af Puschkin's Evgenij Onjegin, 2 T., 2 Tilh.; 2) afsluttet Læsningen af Mickiewicz 1 Pan Tacleusz, 2 T., 1 Tilh. Dr. Valtyr Gufimundsson, Docent, Forelæsninger over Laxdæla saga med særligt Hensyn til den kulturhistoriske Side (Slutning), 2 T., 21 (18) Tilh. Dr. O. Siesbye, hvem det er overdraget at holde sproglige og exegetiske Forelæsninger og Øvelser indenfor den klassiske Filologis Omraade, off.: 1) Øvelser over Plutarchs Timoleon (Slutning), 2 T.; 2) latinske Stiløvelser, 3 T., 47 (40) Delt.; 3) Øvelser over et Udvalg af Ciceros Breve, 3 T., 87 (79) Delt. Dr. Valdemar Schmidt, Prof., midlertidig Docent, off.: 1) gjennemgaaet de i Antiksamlingen udstillede ægyptiske og øvrige østerlandske Oldsager, 1 T., 40 (30) Tilh.; 2) fortsat Forelæsninger over Demotisk (for Viderekomne)-, 2 T., 1 (1) Tilh.; 3) fortsat Fortolkning af ægyptiske Indskrifter (for Viderekomne), 2 T., 1 (1) Tilh.; 4) gjennemgaaet de aramaiske Stykker af det gamle Testamente, 2 T., 10 (6) Tilh.; 5) fortsat Fortolkning af assyriske Indskrifter (for Viderekomne), 2 T., 2 (2) Tilh. Dr. Cl WiTkens, midlertidig Docent, off.: en kritisk Fremstilling af nyere Opfattelser og Behandlinger af»de sociale Spørgsmaal«, 2 T., 40 (32) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 5 Studerende. V. Saaby, midlertidig Docent. De anmeldte Forelæsninger over udvalgte Stykker af Brandts gammeldanske Læsebog, nærmest for Begyndere, bleve paa Grund af Sygdom ikke holdte. Dr. J. Paludan, midlertidig Docent, privat, men uden Betaling: gjennemgaaet den danske Litteratur efter 1825, 3 Ti, 31 (26) Delt. Dr. Finnur Jonsson, midlertidig Docent, off'.: 1) Examinatorier over de mythiske Digte i den ældre Edda, 2 T., 24 (20) Delt.; 2) Examinatorier over Heimskringla (Slutning), 1 T., 18 (16) Delt. Dr. Kr. Nyrop, midlertidig Docent, off'.: 1) Forelæsninger over det franske Sprogs Bygning og Historie (Fortsættelse), 2 T., 54 (44) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 47 (37) Studerende; 2) mundtlige og skriftlige Øvelser over moderne Spansk, 2 T., 19 (15) Delt., hvoraf 10 (6) Studerende. Dr. Alfr. Lehmann, midlertidig Docent, off.: 1} fortsat den i det forrige Halvaar paabegyndte Fremstilling (i Samtaleform) af den experimentale Psykologis vigtigste Methoder og Resultater, 2 T., 9 (7) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 3 (3) Studerende; 2) privatissime, men gratis: ledet Øvelserne i det psykofysiske Laboratorium (Undersøgelser over Sindsbevægelsernes legemlige Yttringer), 2 å 8 T., 3 Delt. 'Privatdocenter. Dr. G. Brandes, off.: Forelæsninger over Shakespear, dobbelt Forelæsningsrække å 1 T. Dr. P. Brock, ff: givet Studerende og Andre Vejledning ved Studiet af Oldtidens Nu 76*

15 612 Universitetet mismatik. Dr. Sophus Muller: Forelæsninger over Danmarks Broncealde:! (Slutning). Forelæsningerne holdtes i det kongelige Museum for nordisk«i: Oldsager, 1 T., 60 (30) Tilh. Dr. G. N. Starcke, off.: Forelæsninger ove:; Ethik, 1 T., 8 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 3 Studerende. Dr. R. O. Besthorm off.: Forelæsninger over de spansk-arabiske Digterhoffer i det Ilte Aar- - hundrede, 1 T., 12 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 5 Studerende; 2) Øvelser Arabisk for Begyndere,! T., 1 Delt. Dr. Sofus Larsen, off.: Forelæsninger over et Udvalg af de græske Lyrikere (Slutning), 1 T., 11 Tilh. Bet mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. J. F. Jolmstrup, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Danmarks: Geologi, 3 T., 26 Tilh., hvoraf 16 Studerende; 2) holdt det mineraløgiskt: Museum aabent for de Studerende de 4 første Dage i Ugen, 8 T., 23 Delt Dr. Julius Thomsen, Dr. med., Prof. ord., off.: 1) Forelæsning over de organiske Stoffers Kemi, 3 T., 168 (47) Tilh.; 2) kemiske Øvelser i Universitetets Laboratorium, 20 T., 223 Delt. Dr. T. N. Thiele, Prof. ord., off.: Forelæsninger over: 1) tlieoretisk Astronomi, 2 T., 16 (15) Tilh.; 2) Interpolation, 2 T., 15 (13) Tilh. Dr. C. F. Lutken, Prof. ord., off'.: 1) Repetitorier og Examinatorier over Hvirveldyrenes Morfologi og Systematik med de lægevidenskabelige og yngre naturhistoriske Studerende, 3 T., 114 (77) Delt.; 2) i Repetitorier og Foredrag og ved skriftlige Øvelse] gjennemgaaet Hovedforholdene i Herpetologien og Ichthyologien med de naturhistoriske Studerende, 2 T., 15 (8) Delt.; 3) Forelæsninger over Snyltelivet og Snyltedyrene, 3 T., 83 (84) Tilh.; 4) holdt Studiesalen aaben paa sædvanlig Maade for de lægevidenskabelige og yngre naturhistoriske Studerende under Vejledning af Docent, Dr. Jungersen og Cand. mag. Posselt, 8 T., 121 (69) Delt. Udenfor Forelæsningerne have 26 Studerende benyttet Studiesamlingen til deres Studier. Dr. Fug. Warming., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger for naturhistoriske Studerende over biologisk Plantegeografi, 2 T., og senere holdt Øvelser af forskjellig Art og Exkursioner, 2 T. 18 (17) Delt.; 2) for yngre, særlig medicinske, Studerende gjennemgaael Botanikens Begyndelsesgrunde, 3 å 4 T., 145 (115) Delt.; 3) i det planteanatomiske Laboratorium dels vejledet Yideregaaende, dels, med Assistance af Dr. pliil. Y. A. Poulsen, ledet Øvelser i Anatomi for Begyndere, 4 T., 16 Delt. af begge Kjøn, hvoraf 12 Studerende. C. Christiansen, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier over mathematisk Fysik (Varmeledning og Lyslære), 2 T., 4 (5) Delt.; 2) Forelæsninger over Elektricitetslære, ved den polytekniske Læreanstalt, 3 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt. Dr. H. G. Zeuthen, Prof. ord., off.: Forelæsninger over Antalgeometri, 2 T., 3 (2) Tilh. Dr. S. M. Jørgensen, Prof. ord. i Kemi, off.: 1) Examinatorier over uorganisk Kemi for Viderekomne, 2 T., jfr.»under den polytekniske Læreanstalt; 2) ledet Øvelserne i den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 15 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt. B. Federscn, Prof. ord., off.: Forelæsninger over Planternes Bevægelser, 2 T., 11 (7) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 3 (3) Studerende; 2) Forelæsninger over Stof- Omdannelserne ved Planternes Livsvirksomhed, 2 T., 6 Tilh., hvoraf 1

16 Forelæsninger og øvelser. 613 Studerende. Dr. Jul Fetersen, Prof. ord., off.: Forelæsninger over Funktionstheori, 4 T., 9 (7) Tilh. Dr. E. Løffler, Prof. extr., off.: med de Studerende, som forberedte sig til Skoleembedsexamen i Naturhistorie og Geografi, examinatorisk gjennemgaaet Middelhavslandenes Naturforhold med særligt Hensyn til de nordlige Middelhavslande, 2 T., 19 Delt. Dr. O. G. Fetersen, midlertidig Docent, off.: 1) Forelæsninger over almindelig og systematisk Botanik for de farmaceutiske Studerende, samt mod Halvaarets Slutning ledet nogle botaniske Exkursioner, 4 T., 66 (58) Delt.; 2) i Februar April Maaneder ledet mikroskopiske og planteanatomiske Øvelser, ligeledes for de farmaceutiske Studerende, 4 T., 19 (15) Delt. Dr. R S. Bergh, midlertidig Docent, som med Ministeriets Tilladelse foretog en Studierejse i April og Maj (jfr. foran S. 597), holdt i Februar og Marts off.: 1) Forelæsninger over udvalgte hvirvelløse Dyretypers Udviklingshistorie, 1 T., 12 Tilh.; 2) praktiske Øvelser i almindelig Udviklingshistorie (Slutning), 2 T., 3 Delt. F. K. Prytz, Lærer ved den polytekniske Læreanstalt, off.: 1) Forelæsninger over kemisk Fysik, 3 T. 168 (54) Tilh.; 2) Examinatorier over forskjellige Dele af Fysiken, 1 T., 59 (33) Delt. Dr. Fr. Meinert, 1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, off.: 1) Øvelser i systematisk Analyse af Insekter (Fortsættelse), 2 T., 6 (5) Delt.; 2) givet de Studerende Adgang til Leddyr-Afdelingen og dens Oversigtssamling, 8 T. G. M. R. Levinsen, 2den Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, off.: Øvelser i at undersøge og bestemme danske Mosdyr efter en dertil udarbejdet Synopsis, 2 T., 5 (3) Delt. N. V. Ussing, Museumsassistent, hvem det er overdraget at holde petrograiiske Forelæsninger og Øvelser, off.: 1) Forelæsninger over mikroskopisk Petrografi (Slutning), 2 T., 8 Delt.; 2) Øvelser over mikroskopisk Petrografi, 2 T., 4 Delt. Privatdocenter. Dr. C. Crone, privat: Forelæsninger, Examinatorier og Øvelser over Deskriptivgeometrien, 4 T., 14 (9) Delt. Dr. 77. Valentiner, off.: Forelæsninger over Kuglefunktioners Theori, 2 T., 8 (2) Tilh. Dr. L. Kolderup liosenvinge, off.: ledet mikroskopiske Øvelser i udvalgte Grupper af Alger, 2 T., 7 Delt. Dr. Emil Petersen, privat: Examinatorier over uorganisk Kemi, 3 T., 27 (20) Delt. Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, jfr. foran S Efteraars Halvaar Dimitterede i , rh CO * t- ao CO HH logiske Studerende... 2» iske 1» vidensk. 1 1» vidensk.»» mag. (files. Pak.)!! ] 1» mag. (math.-nat. Fak.) 2» valgt Studiefag»»»»»»»»»» lait

1. Approberet Forelæsningsplan for det rets- og statsvidenskabelige Fakultet.

1. Approberet Forelæsningsplan for det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 744 Universitetet 1894 1895. III. Forelæsninger og Øvelser. 1. Approberet Forelæsningsplan for det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. For Toaaret 1894 96 har Kirke- og Undervisningsministeriet approberet

Læs mere

Efteraars-Halvaaret 1895. Det theologiske Fakultet.

Efteraars-Halvaaret 1895. Det theologiske Fakultet. Forelæsninger og Øvelser. 113 sædvanlig Adgang efter Anciennetet til Universitetets Huslejeportioner og til Option af Fribolig, i Lighed med de Professorer, der efter Omstændighederne maatte være ansatte

Læs mere

1. Approberet Forelæsningsplan for det rets- og statsvidenskabelige Fakultet.

1. Approberet Forelæsningsplan for det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. Andre Personalia 87 Docent, Dr. pliil. F. Jonsson Tilladelse til at foretage Rejser i videnskabelige Øjemed, henholdsvis fra den 1ste Juli til den 20de September s. A. til Skotland og England og i Sommeren

Læs mere

af September Maaned s. A. for at modtage de for Danmark bestemte Norma] Meter og Kilogram samt for at deltage i Meterkongressens Møder.

af September Maaned s. A. for at modtage de for Danmark bestemte Norma] Meter og Kilogram samt for at deltage i Meterkongressens Møder. 198 Universitetet 1889 1890. af September Maaned s. A. for at modtage de for Danmark bestemte Norma] Meter og Kilogram samt for at deltage i Meterkongressens Møder. Ved Ministeriets Skrivelse af 22de Maj

Læs mere

1. Afgang og Udnævnelser. B. Tilstand og Virksomhed, I. Bestyrelse.

1. Afgang og Udnævnelser. B. Tilstand og Virksomhed, I. Bestyrelse. 106 Universitetet, 1895 1896. B. Tilstand og Virksomhed, I. Bestyrelse. Til Rektor for Rektoratsaaret 1895-96 valgte den akademiske Lærerforsamling den 17de Oktober 1895 Professor, Dr. phil. H. G. Zeuthen,

Læs mere

III. Forelæsninger og Øvelser. Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser.

III. Forelæsninger og Øvelser. Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. .Forelæsninger og Øvelser. 455 III. Forelæsninger og Øvelser. Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beretninger gives lier en Oversigt

Læs mere

Det mathematisk-naturvidenskadelige Fakultet.

Det mathematisk-naturvidenskadelige Fakultet. Andre Personalia. 429 Ved Ministeriets Skrivelse af 30te Marts 1894 blev Professor, Dr. phil. K. Kroman beskikket til fremdeles indtil 31te Marts 1897 at fungere som Medlem af Examenskommissionen ved Skolelærer-

Læs mere

120 Universitetet 1876 1877.

120 Universitetet 1876 1877. 120 Universitetet 1876 1877. tiden rnaatte gjøre det fornødent (Univ. Aarb. 1873 75 S. 175), samt til med 6 pct. at forrente og afdrage et Laan til Kommunitetet, stort til Rest 78 Kr. 5 0., der i sin Tid

Læs mere

Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser.

Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. 994 Universitetet 1891 1892. Navn. Fødselsdag. Fakultet. Ansættelsestid. Lehmann, A.G.L. Bergh, R. S... Ussing, N. V... Sørensen, S. T.. Drachmann, A.B. Wanscher, O... Hirschsprung, H. Nielsen, H. A...

Læs mere

Forelæsninger og Øvelser.

Forelæsninger og Øvelser. Friboliger og Huslejeportioner. 143 Beneficiarens egen Bekostning. For saa vidt Andragendet derimod gik ud paa Afløsning af de forældede Kakkelovne med nye, tidssvarende, hvortil der efter det fremlagte

Læs mere

Forelæsninger oj; Øvelser.

Forelæsninger oj; Øvelser. 80 Universitetet 1883 1884. dag 1884 at regne. Ved Optionen gjordes det den eventuelle Optant til Pligt uden Erstatning at afstaa den ved Koligen endnu for Haanden værende Rest af Haven, dersom nye Byggeforetagender

Læs mere

B. Tilstand og Virksomhed. I. Bestyrelse.

B. Tilstand og Virksomhed. I. Bestyrelse. Legat- og - Stipendievæsen. 81 8- Extraordinært Brændetillæg til Regensalumnerne m. v. Ved Skrivelse af 20de Marts 1893 bifaldt Ministeriet, efter Indstilling fra Stipendiebestyrelsen og Konsistorium,

Læs mere

Efteraars Halvaar 1879.

Efteraars Halvaar 1879. Forelæsninger og Øvelser. 927 Efter Prof. Bierrings Dod holdt Docent Sundby de af denne anmeldte franske Tale- og Skriveøvelser i Efteraaret 1S79. Herfor tilstodes der ham ved kgl. Resol. 15. Jan. 1880

Læs mere

III. Forelæsninger og Øvelser. Efteraars-Halvaaret 1897.

III. Forelæsninger og Øvelser. Efteraars-Halvaaret 1897. 740 Universitetet 1897 1H9K. III. Forelæsninger og Øvelser. Anmeldte og holdte Forelæsninger og øvelser. Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beretninger gives lier en Oversigt

Læs mere

1. Afgang og nye {Ucfnævnelser.

1. Afgang og nye {Ucfnævnelser. Afgang - og nye Udnævnelser. 591 Som Medlem af Bestyrelseskomiieen for Kommunitetets Stipendievæsen jenvalgte Konsistorium den 14de Januar 1891 Professor, Dr. med. C. M. \eisz for et Tidsrum af 5 Aar fra

Læs mere

Friboliger og Huslejeportioner. 123

Friboliger og Huslejeportioner. 123 Friboliger og Huslejeportioner. 123 Hvad endelig angik Bestyreren af Hassagers Kollegium formente Konsistorium, at det var et Spørgsmaal, om ikke Værdien af den ham i denne Egenskab tillagte Bolig samt

Læs mere

III. Forelæsninger og Øvelser.

III. Forelæsninger og Øvelser. 212 Universitetet 1907 1908. III. Forelæsninger og Øvelser. Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beretninger gives her en Oversigt

Læs mere

Forelæsninger og Øvelser.

Forelæsninger og Øvelser. 108 Universitetet 1904 1905. Juni s. A., dels til Holland i Universitetets Sommerferie, Skrivelse af 26de Maj s. A. Professor, Dr. phil. H. Jungersen fra 25de Juni til Udgangen af Juli s. A. til England

Læs mere

/)et mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at foretage

/)et mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at foretage 472 Universitetet 1905-1906. /)et mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. Ministeriet meddelte følgende Universitetslærere Tilladelse til at foretage Rejser: Professor, Dr. phil. H. Jungersen til England

Læs mere

II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de videnskabelige Anstalters Personalforhold.

II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de videnskabelige Anstalters Personalforhold. 818 Universitetet 1900 1901. Efter Anciennetet. Indtraadt. 1898-99. 1899-1900. 1900 1901. 3. Det lægevidenskabelige 4. Det lilosotiske w/i 72. Va 96. i/ 9 99. i/ 2 1900. / 5 1900. 8/u 1900. 1/9 86. 1/1

Læs mere

Det theoiogisjce Fakultet.

Det theoiogisjce Fakultet. 838 Universitetet 1906 1907. Navn. Fødselsdag. Fakultet. Ansættelsestid. Glarbo, C. E. N. M/t 1*75 theol. Ved Ministeriets Skrivelse af 2 / 3 1910 er han ansat som midlertidig Lærer i nytestamentlig Exegese

Læs mere

Assistent ved Universitetets fysiologiske Laboratorium, Cand. polyt. A. C.

Assistent ved Universitetets fysiologiske Laboratorium, Cand. polyt. A. C. Det akademiske Lærersamfund m. v. 673 Assistent ved Universitetets fysiologiske Laboratorium, Cand. polyt. A. C. Andersen 30 Kr. pr. Ark til»vejledning til Brug ved Laboratorieundervisningen i fysiologisk

Læs mere

B. Tilstand og Virksomhed.

B. Tilstand og Virksomhed. 180 Universitetet. 1881 1882. B. Tilstand og Virksomhed. I. Bestyrelse. Til Hektor for Rektoratsaaret 1881 82 valgte den akademiske Lærerforsamling den 14. Oktbr. 1881 Prof..T. P. Johnstrup. der tiltraadte

Læs mere

308 Universitetet

308 Universitetet 08 Universitetet 877 878. Ved Ministeriets Skrivelse af 4 Avg. s. A tillodes det, Prof. Heegaard at udsætte Begyndelsen af sine Forelæsninger til. Okt.hr. Til Medlemmer af Undervisningsinspektionen for

Læs mere

Forelæsninger og Øvelser.

Forelæsninger og Øvelser. Forelæsninger og øvelser. 133 4. Friboliger og Huslejeportioner. Den af Prof. Hermansen opterede Professorgaard i Kannikestræde blev efter hans Afgang opteret af Prof. Holten. Den derved ledig blevne Huslejeportion

Læs mere

III. Forelæsninger, Øvelser og Examina.

III. Forelæsninger, Øvelser og Examina. Det akademiske Lærersamfund. 88] Udlandet gjennem et Par af de vigtigste periodiske Værker, samt et Overblik over indvundne Resultater, f. Ex. med Hensyn til Dødelighed. 5. Jura. Et propædeutisk Kursus

Læs mere

B. Tilstand og Virksomhed.

B. Tilstand og Virksomhed. Forstærkelse af Lærerpersonalet. 919 B. Tilstand og Virksomhed. I. Bestyrelsen. Til Rektor for Rektoratsaaret 1879 80 valgte den akademiske Lærerforsamling d. 4. Oktbr. 1879 Prof., Dr. C. Goos, der tiltraadte

Læs mere

1. Afgang og Udnævnelser.

1. Afgang og Udnævnelser. 822 Universitetet 1906 1907. Til Oplysning om Konsistoriums Medlemmer i Tidsrummet 1904-05 til 1906 07 meddeles følgende Oversigt: Konsistoriums Medlemmer i 1904 05 til 1906 07. Efter Anciennetet. Indtraadt.

Læs mere

X. Videnskabelige stipendier

X. Videnskabelige stipendier X. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af Konsistorium: 13/4 Professor Ludwig Wimmer og hustrus legat 30.000,00 13/4 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat 1.800,00 17/5 Det Finneske legat

Læs mere

2. Oprettelsen af en ny midlertidig Docentplads under det filosofiske Fakultet m. m.

2. Oprettelsen af en ny midlertidig Docentplads under det filosofiske Fakultet m. m. Det akademiske Lærersamfund. 3 II. Det akademiske Lærersamfund samt Censorerne ved Universitetets Examina. 1. Omdannelse af det tilbageværende Lektorat under det lægevidenskabelige Fakultet til et Professorat.

Læs mere

111. Forelæsninger, Øvelser og Examiua.

111. Forelæsninger, Øvelser og Examiua. [ et Lærersamfund. 27 I Gjensvar herpaa udtalte Konsistorium i Skrivelse af 19. Jan. 1887. at det som almindelig Regel for Universitetets Professorboliger gjælder, at den Professor, der opterer en Professorbolig,

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 19/3 1974 De Liliendahlske legater 3.400,00 28/3 1974 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for akademikere 1.969,55 2/4 1974

Læs mere

FORENINGEN TIL UNGE HANDELSMÆNDS UDDANNELSE --- HANDELSHØJSKOLEN PROGRAM FOR FORAARSSEMESTRET KØBENHAVN CHR. CHRISTENSENS BOGTRYKKERI

FORENINGEN TIL UNGE HANDELSMÆNDS UDDANNELSE --- HANDELSHØJSKOLEN PROGRAM FOR FORAARSSEMESTRET KØBENHAVN CHR. CHRISTENSENS BOGTRYKKERI --- FORENINGEN TIL UNGE HANDELSMÆNDS UDDANNELSE HANDELSHØJSKOLEN PROGRAM FOR FORAARSSEMESTRET 1924 KØBENHAVN CHR. CHRISTENSENS BOGTRYKKERI 1924 FORAARSSEMESTRET 1924 begynder Mandag den 28. Januar. Paa

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 18/12 1974 Hovråttsnotarie Gunnar Svenssons legat til studieophold v. Lunds universitet (2 portioner å 2.180,88 kr.) 4.361,76 1/4 1975

Læs mere

1. Anerkjendelse af Bemyndigelse for Gehejmeetatsraad, Dr. juris Goos til at holde Forelæsninger under det rets- og statsvidenskabelige Fakultet.

1. Anerkjendelse af Bemyndigelse for Gehejmeetatsraad, Dr. juris Goos til at holde Forelæsninger under det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. Det akademiske Lærersamfund. 669 hvilken Dom han akkviescerede, blev der, da han ikke var blevet immatrikuleret ved Universitetet, dels tilført Relegationsprotokollen en Bemærkning herom, dels meddelt

Læs mere

AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR UDGIVET

AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR UDGIVET AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR 1931-1932 UDGIVET EFTER KONSISTORIUMS FORANSTALTNING AF H. MUNCH s PETERSEN

Læs mere

V. Eksaminer. 12. De humanistiske eksaminer (cand.mag., cand. phil., exam. art., cand. psyk.); 1. Teologisk kandidateksamen (cand.teol.

V. Eksaminer. 12. De humanistiske eksaminer (cand.mag., cand. phil., exam. art., cand. psyk.); 1. Teologisk kandidateksamen (cand.teol. V. Eksaminer. Teologisk kandidateksamen (cand.teol.): Vinteren 98-8: (97-ordningen): kandidater. (975-ordningen): kandidater. Sommeren 98: (97-ordningen): 8 kandidater. (975-ordningen): kandidater.. Juridisk

Læs mere

2. Akademisk Disciplin.

2. Akademisk Disciplin. 368 Universitetet 1893 1894. vilde blive tilstrækkelig til Fyldestgørelse af de mange andre foreliggende Krav paa Understøttelse af den, som Ministeriet maatte ønske at kunne imødekomme. Ministeriet liavde

Læs mere

skole eller til Studentereksamen, eller at man har erhvervet sig en tilsvarende Indsigt gennem fleraarigt Arbejde i det praktiske Forretningsliv.

skole eller til Studentereksamen, eller at man har erhvervet sig en tilsvarende Indsigt gennem fleraarigt Arbejde i det praktiske Forretningsliv. 9 skole eller til Studentereksamen, eller at man har erhvervet sig en tilsvarende Indsigt gennem fleraarigt Arbejde i det praktiske Forretningsliv. UNDERViSNINGENS FORM Undervisningen, der indrettes saaledes,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG. Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1984

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG. Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1984 KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1984 Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1984 Københavns Universitet Frue Plads/Nørregade 10 Postboks 2177, 1017 København K Tit: 01-11 08 28 Telegramadr. UNIVCOP Telex:

Læs mere

111. Forelæsninger, øvelser o# Examina.

111. Forelæsninger, øvelser o# Examina. 374 Universitetet 1893 1894. Konsistorium indsendte under 30te Juni 1893 til Ministeriet en Erklæring fra det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet, hvori dette udtalte, at det var fuldstændig enigt

Læs mere

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE Tillægget for Propædeutisk sprogundervisning for religionsstuderende indeholder studieordninger for de propædeutiske

Læs mere

Universitetet og den polytekniske Læreanstalts Forhold som Læreanstalter.

Universitetet og den polytekniske Læreanstalts Forhold som Læreanstalter. Første Afsnit. Universitetet og den polytekniske Læreanstalts Forhold som Læreanstalter. A. Universitetet. I. Bestyrelsen. a. Beretning for Aaret 1923 24. Den akademiske Lærerforsamling har i 1923 24 holdt

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

Løbende Fysiske tidsskrift- Antal Løn Materialer enheder Hyldemeter abonnementer bind Direkte Andre Årsværk

Løbende Fysiske tidsskrift- Antal Løn Materialer enheder Hyldemeter abonnementer bind Direkte Andre Årsværk 10. Institutbiblioteker 2001. Bestand, tidsskriftabonnementer, tilvækst, udlån, personale og økonomi. Bestand Tilvækst Udlån Personale Udgifter Løbende Fysiske tidsskrift- Antal Løn Materialer enheder

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, 1246 Universitetet 1903 1904. Anbringelse af Vinduer i en Bolig i Kjælderen) 5820 Kr.; til Hovedistandsættelse af Universitetets Bygning i St. Pederstræde (Auditoriernes Maling og Hvidtning m. m.) 2720

Læs mere

ET UDVALG FRA ÆLDRE TID OG INDTIL MIDTEN AF 19. AARHUNDREDE TILHØRENDE UNIVERSITETET DE TIL DETTE KNYTTEDE INSTITUTIONER KUNSTFORENINGEN

ET UDVALG FRA ÆLDRE TID OG INDTIL MIDTEN AF 19. AARHUNDREDE TILHØRENDE UNIVERSITETET DE TIL DETTE KNYTTEDE INSTITUTIONER KUNSTFORENINGEN ET UDVALG PORTRAITER FRA ÆLDRE TID OG INDTIL MIDTEN AF 19. AARHUNDREDE TILHØRENDE UNIVERSITETET OG DE TIL DETTE KNYTTEDE INSTITUTIONER KUNSTFORENINGEN NOVEMBER-DECEMBER 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F E RORDING

Læs mere

VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter.

VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. a. Raadighedssum til Afholdelse af særlige Udgifter for Universitetets Instituter. 1. Bevillingens ordinære Beløb. Paa Finansloven for 1940-41,

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret 2011 Gældende fra 1. september 2013 for studerende indskrevet pr. 1. september 2011 og senere. Alle ændringer er

Læs mere

MANDAG 21/3 TIRSDAG 22/3 ONSDAG 23/3 TORSDAG 24/3 FREDAG 25/3

MANDAG 21/3 TIRSDAG 22/3 ONSDAG 23/3 TORSDAG 24/3 FREDAG 25/3 7. semester Forår 2011 - Modul K2 - Sygdomme i respirationsvejene - Uge 12 6 GRUPPER HS 21.03.2011-- 8.15-9.00 MANDAG 21/3 TIRSDAG 22/3 ONSDAG 23/3 TORSDAG 24/3 FREDAG 25/3 WP 25.aud WP15 st. aud Sygdomme

Læs mere

XI. Videnskabelige stipendier

XI. Videnskabelige stipendier XI. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 16/12 1972 Hovråttsnotarie Gunnar Svensson legat t. studieophold v. Lunds 2.599,87 16/3 1973 A. W. Scheels stiftelse 900,00 29/3 1973

Læs mere

FORÅRSPROGRAM Teologisk Forening

FORÅRSPROGRAM Teologisk Forening FORÅRSPROGRAM 2014 KARABIN OG EVANGELIUM Fællesforedrag med Religionsvidenskabelig Forening v. tidligere feltpræst Victor Greve At være feltpræst er at lytte og tale med soldaterne om deres frustrationer

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

IV. Universitetets retsregler

IV. Universitetets retsregler IV. Universitetets retsregler A. Styrelsesregler Skrivelse af 16. juni 1978 fra Direktoratet for de videregående uddannelser vedrørende ændring af statuttens 68, stk. 1, sidste punktum og 70, stk. 2, således

Læs mere

ARBOG KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE ÅR UNIVERSITETETS REKTOR

ARBOG KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE ÅR UNIVERSITETETS REKTOR ARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT DANMARKS TEKNISKE HØJSKOLE INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE ÅR 1944-45 UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF UNIVERSITETETS

Læs mere

Universitetets Lærere og de faste Censorer.

Universitetets Lærere og de faste Censorer. Forstærkelse af Lærerpersonalet. 155 d. 17. Novbr. s. A., fratraadte imidlertid ved sin Udnævnelse til Justitsminister og Minister for Island d. II. Juni 1875, hvorefter Professor Hermansen efter de gjældende

Læs mere

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING STUDIEORDNING 2009 Religion TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR RELIGIONSSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tillæg til studieordning

Læs mere

V. Akademiske Grader.

V. Akademiske Grader. G30 Universitetet 1911 l'jl'2. V. Akademiske Grader. 1. Dispensation med Hensyn til Erhvervelse af Doktorgraden. Ved kgl. Resol. af 21. I)ecbr. 1911 blev det tilladt Lærer ved de københavnske Kommuneskoler

Læs mere

DIPLOM Deltagerne vil ved Afslutningen af deres Studier paa Han delshøjskoleafdelingen have Adgang til at opnaa et skriftligt Afgangsbevis

DIPLOM Deltagerne vil ved Afslutningen af deres Studier paa Han delshøjskoleafdelingen have Adgang til at opnaa et skriftligt Afgangsbevis et Forelæsninger, der giver en almindelig Oversigt over Faget, eller i Form af Eksaminationer og Øvelser. UNDERVISNINGSTIDEN Hvert ljndervisningsaar vil komme til at bestaa af selv stændige Halvaar (Semestre),

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010- juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet Aarbog for Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende Meddelelser for de akademiske Aar 1864 71, udgivet efter Konsistoriums Foranstaltning af O. Groos, Professor.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

/ lægevidensk. Ved Ministeriets Skrivelse af 20 / er han ansat som Docent i Hygiejne.

/ lægevidensk. Ved Ministeriets Skrivelse af 20 / er han ansat som Docent i Hygiejne. Friboliger og Huslejeportioner. 1145 Navu. Fødselsdag. Fakultet, Ansættelsestid. rnberg, Chr.. 15 / 2 1863 filos. Ved kgl. Resol. af 3 / 4 1911 er der tillagt ham aarligt Honorar, fra 1 l i 1911 at regne,

Læs mere

III. Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 1. Den botaniske Have.

III. Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 1. Den botaniske Have. 144 Universitetet 1889 1890. 31 II t d. 18de April 1890. Universitetets Rektor, Professor Dr. tlieol. P. Madsen holdt Talen*). Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af Samme:»Det kirkelige Embede.

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Studieordning , bacheloruddannelsen Ordinær Karakterer ordinær Syge/reeksamen eksamen 1. semester. Dato 23. november.

Studieordning , bacheloruddannelsen Ordinær Karakterer ordinær Syge/reeksamen eksamen 1. semester. Dato 23. november. splan for bacheloruddannelsen i odontologi for offentliggørelsen: 19.05.2017 (fx 10. juni 2016) Studieordning 2016 + 2015, bacheloruddannelsen Ordinær Karakterer ordinær Syge/reeksamen eksamen eksamen

Læs mere

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Fakultet/Faggruppe/Studieretning Uddannelsesniveau Kvinder Mænd Hovedtotal Det Teologiske Fakultet 455 308 763 Afrikaområdestudier

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG VED INGER SKYUM-NIELSEN. Indeholdende meddelelser for tiden 1. december november 1969.

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG VED INGER SKYUM-NIELSEN. Indeholdende meddelelser for tiden 1. december november 1969. KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1968-69 VED INGER SKYUM-NIELSEN Indeholdende meddelelser for tiden 1. december 1968-30. november 1969. Fotos: J. Ambroos. ISBN 87 505 0058 9 Kobenhavn MCMLXX Bianco Lunos Bogtrykkeri

Læs mere

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi og studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi og studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T 20. JUNI 2016 Vedr. Sagsbehandler Karina Rømer Overgangsordning mellem 2011-studieordningen

Læs mere

II. Det akademiske Lærersamfund samt Censorerne ved Universitetets Examina.

II. Det akademiske Lærersamfund samt Censorerne ved Universitetets Examina. Bestyrelse. 747 skal holdes aaben om Aftenen, hverfor det under Udgiftspost 3. a. til Biblioteket bevilgede Beløb er foreslaaet forhøjet med 175 Kr. aarlig, 2. Akademisk Disciplin. I de sidste Aar har

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

VI. Akademiske Højtideligheder. VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter.

VI. Akademiske Højtideligheder. VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. Akademiske Højtideligheder. VI. Akademiske Højtideligheder. Universitetets Aarsfest afholdtes Torsdag den 21. November 1907. Talen holdtes af Professor, Dr. H. G. Zeuthen. Indbydelsesskriftet indeholdt

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 1. DECEMBER 2014 Vedr.: Sagsbehandler: Karina Rømer Overgangsordning mellem

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Læseplan for Jura bachelor, efterår 2017

Læseplan for Jura bachelor, efterår 2017 Læseplan for Jura bachelor, efterår 2017 Semesteret starter fredag den 1. september 2017. Øvelserne begynder efter at første forelæsning har fundet sted medmindre andet er angivet herunder eller offentliggøres

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, Byggeforanstaltninger ved Universitetet og Kommunitetet. 627 3. Forinden Stemplingen iinder Sted, bliver et fuldstændigt Exemplar af Skriftet hvert Aar at afgive til Almanakkomiteen; 4. Alle Exemplarer

Læs mere

V. Universitetets videnskabelige personale

V. Universitetets videnskabelige personale V. Universitetets videnskabelige personale A. Heltidsbeskæftiget videnskabeligt personale samt lærere pr. 1. april 1977 Professorer Adjunkter, Eksterne Stipenog direktører lektorer lektorer diater Det

Læs mere

BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF UNDERVISNINGSMINISTERIET NEDSATTE UDVALG TIL UNDERSØGELSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ERSTATTE DEN ALMINDELIGE FILOSOFISKE

BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF UNDERVISNINGSMINISTERIET NEDSATTE UDVALG TIL UNDERSØGELSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ERSTATTE DEN ALMINDELIGE FILOSOFISKE BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF UNDERVISNINGSMINISTERIET NEDSATTE UDVALG TIL UNDERSØGELSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ERSTATTE DEN ALMINDELIGE FILOSOFISKE PRØVE MED ET HØJSKOLEOPHOLD BETÆNKNING NR. 169 1957 STATENS

Læs mere

Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50.

Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50. Bilag 2: Emnekoder Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50. Position 52-53 for S Fuld liste over position 52-53 for S som position 50

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den 02.02.2016 Endelig efter fordeling af lokaler den 24.05.2016 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Kandidat 2015,

Læs mere

Overgangsordning for revision af 2011-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi

Overgangsordning for revision af 2011-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T JUNI 216 Vedr. Sagsbehandler Karina Rømer Overgangsordning for revision af 211-studieordningen

Læs mere

Del akademiske La'rersamfund samt Censorerne ved Universitetets Examina-

Del akademiske La'rersamfund samt Censorerne ved Universitetets Examina- 70fi Universitetet 1888-1889. I en fra Politidirektøren modtag-en Udskrift af Kjøbenhavns Kriminal- og Politirets 4do Kriminelkainmers Protokol oplystes det, at Studd. med. N. N. og N. N., der begge oppebar

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studieordning for den 2-årige kandidatuddannelse i Klassisk Latin. 1998-ordningen

Studieordning for den 2-årige kandidatuddannelse i Klassisk Latin. 1998-ordningen Studieordning for den 2-årige kandidatuddannelse i Klassisk Latin 1998-ordningen under 1995-bekendtgørelsen Inkl. katalog over studieelementer Justeret 2008 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet 23.475 15.255 38.730 Københavns Universitet - bachelor 13.024 8.773 21.797 Københavns Universitet - kandidat 10.451 6.482 16.933

Læs mere

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige 1 Hansen banestation 1 4 2 2 Hess Havnegade 2 3 1 3 Bladft Havnegade 2 1 2 4 Storke Slotsalle 14 10 5 5 Holm Slotsalle 15 9 1 6 Thamsen Slotsalle 15 1 3 7 Ww Storke Slotsalle 17 2 8 Holler Slotsalle 17

Læs mere

A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjø reiser af enkelte Tilfælde.

A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjø reiser af enkelte Tilfælde. II. Den polytekniske Læreaiiitalt. A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjø reiser af enkelte Tilfælde. I. Revision af Lønningsloven. For at Lønningsloven af 25. Marts 1871, som i Henhold

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrasse 59, D-24939 Flensburg Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling 08.001 08.1 08.001 Bøger og boghåndværk 08.01 Bibliografier 08.02 Biblioteker

Læs mere