H Ø R I N G S S V A R V E D R Ø R E N D E L O V O M Æ N D R I N G A F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H Ø R I N G S S V A R V E D R Ø R E N D E L O V O M Æ N D R I N G A F"

Transkript

1 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg og W I L D E R S P L A D S 8 K K Ø BENHAVN K T E L E F O N J C H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K D O K. N R. 1 5 / H Ø R I N G S S V A R V E D R Ø R E N D E L O V O M Æ N D R I N G A F U D L Æ N D I N G E L O V E N ( H Å N D T E R I N G A F F L Y G T N I N G E - O G M I G R A N T S I T U A T I O N E N) 1 9. N O V E M BER Regeringen har den 18. november 2015 fremsat forslag til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen). Lovforslaget er ikke sendt i høring, da forslaget forventes at blive hastebehandlet og endeligt vedtaget den 20. november Institut for Menneskerettigheder har på trods af dette valgt at afgive bemærkninger til lovforslaget og håber, at de vil blive taget i betragtning i Folketingets videre behandling af lovforslaget. 1. KONKLUSIONER Det er instituttets vurdering, at de foreslåede regler både om frihedsberøvelse af asylansøgere ved indrejse og om suspension af retten til domstolsprøvelse inden for 3x24 timer giver regeringen hjemmel til at træffe beslutninger, der vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. 1.1 ANBEFALINGER Instituttet anbefaler derfor, at der i loven indsættes klare regler om den maksimale tidsmæssige udstrækning både af frihedsberøvelse ved indrejse og af suspensionen af den enkelte udlændings ret til domstolskontrol, således at loven begrænser regeringens beføjelser i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. Institut for Menneskerettigheder har desuden en række anbefalinger, der alle har til formål at bidrage til at skabe en større sikkerhed for, at myndighederne og domstolene holder sig inden for grænserne af Danmarks internationale forpligtelser. Anbefalingerne sammenfattes i det følgende og fremgår også under høringssvarets enkelte afsnit. Vedrørende lovforslagets behandling af menneskeretten

2 At der i den betænkning, der forventes afgivet senere i dag, redegøres tydeligere for Danmarks menneskeretlige forpligtelser. Vedrørende frihedsberøvelse af asylansøgere ved indrejsen i Danmark At der i 36 fastsættes en øvre grænse for frihedsberøvelsens varighed på f.eks. 7 eller 14 dage, jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 5, stk. 1, litra f. At det præciseres i udvalgets betænkning, at frihedsberøvelse forudsætter en individuel vurdering af den enkelte udlændings forhold, jf. EMRK artikel 5, stk. 1, litra f. Vedrørende suspension af domstolsprøvelse At der i loven fastsættes en øvre grænse for fraværet af domstolsprøvelse efter anmodning (f.eks. 7 eller 14 dage afhængigt af, hvad regeringens nærmere undersøgelser af EMD s retspraksis giver anledning til). At det i udvalgets betænkning præciseres, at myndighederne og domstolene - uanset en beslutning om at suspendere retten til domstolsprøvelse inden for 3x24 timer i videst muligt omfang fortsætter med at gennemføre domstolsprøvelse, således at overskridelsen af den almindelige frist på 3x24 timer begrænses mest muligt tidsmæssigt for den enkelte udlænding. At det i 37 k angives, at suspension af domstolsprøvelse i almindelighed kun kan ske i 14 dage ad gangen, jf. også lovforslagets bemærkninger. At muligheden for suspension efter 37 k begrænses til at omfatte frihedsberøvelser efter udlændingelovens 36, stk. 1, 6. pkt. Vedrørende opholds- og meldepligt At det præciseres i udvalgets betænkning, at indgreb i bevægelsesfriheden for afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovligt ophold alene kan ske efter en konkret og individuelt begrundet proportionalitetsvurdering, hvorunder de af Højesteret fastslåede kriterier må tillægges vægt. At det præciseres, at det ved den nævnte proportionalitetsvurdering må tillægges vægt, at afviste asylansøgere ikke har begået eller kan formodes at ville begå kriminelle forhold. 2/19

3 At det præciseres, at den nævnte proportionalitetsvurdering skal foretages løbende og mindst hvert 6. måned. At det præciseres, at myndighederne konkret og individuelt skal tage stilling til, om det vil være i strid med forbuddet mod umenneskelig og nedværdigende behandling efter artikel 3 i EMRK at pålægge en udlænding på tålt ophold fortsat opholds- og meldepligt. Vedrørende bistand fra private aktører At en række forhold tydeliggøres i den videre behandling af lovforslaget 1.2 OVERSIGT OVER RESTEN AF HØRINGSSVARET Nedenfor følger instituttets generelle bemærkninger til lovforslaget samt specifikke bemærkninger til lovforslagets punkter om: Bistand fra private aktører (lovforslagets punkt 2.2.) Udvidelse af adgangen til frihedsberøvelse og suspension af automatisk domstolsprøvelse (lovforslagets punkt 2.3.) Opholdspligt for afviste asylansøgere mv. (lovforslagets punkt 2.6.) og Meldepligt for afviste asylansøgere mv. (lovforslagets punkt 2.7.). Instituttet har - blandt andet i lyset af den korte proces for behandlingen af lovforslaget - ikke bemærkninger til følgende punkter i lovforslaget: Adgang til at fravige planlovgivningen mv. (lovforslagets punkt 2.1.) Forbud til operatører af bus-, tog- og færgedrift (lovforslagets punkt 2.4.) Kortere udrejsefrist for afviste asylansøgere (lovforslagets punkt 2.5.) Øget adgang til frihedsberøvelse af afviste asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold (lovforslagets punkt 2.8.) og Optagelse af fingeraftryk til brug for adgangskontrol og afvikling af meldepligt (lovforslagets punkt 2.9.). Vedrørende lovforslagets punkt om visitation i forbindelse med adgangskontrol har instituttet ikke umiddelbart bemærkninger til forslaget men anbefaler, at de nærmere regler, der vil blive udstedt, sendes i høring, således at der i den forbindelse kan foretages en nærmere vurdering af forholdet til retten til privatliv med videre. 3/19

4 2. GENERELLE BEMÆRKNINGER 2.1. MANGLENDE HØRINGSPROCES Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at der på grund af flygtninge- og migrantsituationen i Europa akut kan ske en markant forøgelse af antallet af asylansøgere i Danmark, som danske myndigheder skal være beredte på at håndtere. Derfor vil regeringen med lovforslaget så hurtigt som muligt give myndighederne ekstraordinære redskaber, der matcher de ekstraordinære udfordringer, som kan opstå. Som en konsekvens af dette, forventes lovforslaget vedtaget på blot tre dage. Lovforslaget medfører markante ændringer i udlændingeloven, og der gives mulighed for i visse situationer at tage ekstraordinære midler i brug. Derudover har lovforslaget betydning for udlændinges menneskerettigheder, herunder retten til personlig frihed og bevægelsesfriheden. Da lovforslaget kan have store konsekvenser, som det på nuværende tidspunkt kan være vanskeligt at overskue rækkevidden af, taler dette efter instituttets opfattelse for, at der bør foretages en grundig behandling af lovforslaget snarere end en hasteprocedure. Dette taler også for, at der foretages en høring over lovforslaget, samt at der i behandlingen af lovforslaget sikres fornøden tid til omtanke og offentlig debat. Instituttet finder det derfor beklageligt, at lovforslaget ikke blev fremsat allerede da tilstrømningen af flygtninge og migranter steg tidligere på efteråret, da det ville have givet muligheden for en mere hensigtsmæssig behandling af lovforslaget. Institut noterer sig, at lovforslagets 3 indeholder en revisionsbestemmelse, og at der gennem et ændringsforslag vil blive indsat en fireårig solnedgangsklausul for så vidt angår visse af lovforslagets punkter LOVFORSLAGETS BESKRIVELSE AF MENNESKERETTEN Instituttet finder, at lovforslagets behandling af Danmarks menneskeretlige forpligtelser er både kortfattet og upræcis. Under de enkelte afsnit i lovforslagets bemærkninger henvises der kun i meget begrænset omfang til Danmarks menneskeretlige forpligtelser. Afsnit 3 i bemærkningerne til lovforslaget behandler kortfattet forholdet til Danmarks internationale forpligtelser, men konkluderer primært, at lovforslaget ikke rejser spørgsmål i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). 4/19

5 Institut for Menneskerettigheder deler ikke denne opfattelse, da lovforslaget i høj grad berører EMRK artikel 5 om den personlige frihed og tillægsprotokol 4, artikel 2, om retten til bevægelsesfrihed. Det fremgår af Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet fra 2005, at det er et helt centralt lovkvalitetskrav, at bemærkninger til lovforslag affattes fyldestgørende og korrekt, idet bemærkninger til lovforslag har meget væsentlige funktioner. Blandt andet fremhæves, at lovbemærkningerne tjener til at informere Folketingets medlemmer og offentligheden om forslagets begrundelse og virkninger, ligesom bemærkningerne efter, at lovforslaget er vedtaget, vil have væsentlig betydning for lovens anvendelse i praksis. Det fremgår endvidere, at regeringen i lovforslag bør redegøre for overvejelser i forhold til blandt andet Danmarks internationale forpligtelser, når et lovforslag giver anledning til sådanne overvejelser. Instituttet finder, at overholdelsen af menneskeretten så vidt muligt burde have været sikret både lovforslagets affattelse og ved en grundig beskrivelse af de menneskeretlige rammer i lovforslaget. Da en menneskeretlig vurdering ofte er forbundet med en vis usikkerhed, burde der i lovforslaget have været en tydeligere beskrivelse af menneskeretlig praksis med henblik på vejledning til myndighederne og domstoles fortolkning og anvendelse af lovgivningen. EMRK artikel 5 indeholder regler om frihedsberøvelse af udlændinge ved indrejsen (artikel 5, stk. 1), om underretning til udlændingene om baggrunden for frihedsberøvelsen (artikel 5, stk. 2) og om retten til hurtig domstolsprøvelse af frihedsberøvelse (artikel 5, stk. 4). Afsnit i bemærkningerne til lovforslaget om suspension af kravet om domstolsprøvelse inden for tre døgn beskriver ikke de menneskeretlige rammer for domstolsprøvelse. Afsnit 3 i bemærkningerne nævner artikel 5, stk. 4, og at en domstolsafgørelse skal træffes hurtigt. Artikel 5, stk. 2, om underretning omtales ikke, og praksis efter artikel 5, stk. 1, omtales kortfattet og upræcist. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstole (EMD) har således en righoldig praksis vedrørende artikel 5 om frihedsberøvelse, men lovforslaget gengiver ikke den relevante praksis og giver derfor ikke de danske myndigheder forudsætningerne for at anvende udlændingeloven inden for rammerne i EMRK. Da EMD s praksis reelt ikke behandles i lovforslaget svækkes forudsætningen for, at loven fortolkes og anvendes i overensstemmelse med menneskeretten. 5/19

6 Instituttet vil - i lyset af lovforslagets beskedne beskrivelse af den relevante praksis i det følgende redegøre noget fyldigere for praksis, således at det tydeliggøres, hvorfor lovforslaget er uhensigtsmæssigt udformet, og hvorfor instituttet fremsætter anbefalinger til ændringer af lovforslaget. Institut for Menneskerettigheder anbefaler i lyset af den forudsatte hastebehandling af lovforslaget, at der i den betænkning, der forventes afgivet senere i dag, redegøres tydeligere for Danmarks menneskeretlige forpligtelser. 3. FRIHEDSBERØVELSE OG DOMSTOLSPRØVELSE Frihedsberøvelse uden for strafferetsplejen skal efter grundlovens 71, stk. 6, normalt forelægges domstolene til prøvelse, men det gælder ikke frihedsberøvelse, som har hjemmel i lovgivningen om udlændinge. Der er derfor kun anledning til at vurdere lovforslaget ud fra Danmarks internationale forpligtelser RETTEN TIL PERSONLIG FRIHED Retten til personlig frihed er omfattet af en række internationale menneskerettighedskonventioner, blandt andet artikel 9 i FN s konvention om borgerlige og politiske rettigheder og artikel 5 i EMRK. Det fremgår af EMRK artikel 5, at ingen må berøves friheden, undtagen i de i bestemmelsen oplistede tilfælde og år dette sker i overensstemmelse med den ved lov foreskrevne fremgangsmåde Frihedsberøvelse af udlændinge Det fremgår EMRK artikel 5, stk. 1, litra f, at der kan ske frihedsberøvelse af en person for at forhindre denne i uretmæssigt at trænge ind i landet, ligesom der kan ske frihedsberøvelser af en person, mod hvem der tages skridt til udvisning eller udlevering. Det følger af praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD), at artikel 5, stk. 1, litra f, 1. led, om at forhindre uretmæssig indtrængen i landet i et vist omfang giver mulighed for frihedsberøvelse af asylansøgere med henblik på at fastslå, om udlændingen har ret til ophold i landet, jf. Saadi mod Storbritannien (afgørelse af 29. januar 2008, app. nr /03), præmis 64 og 65. Saadi mod Storbritannien vedrørte en irakisk asylansøger, der blev frihedsberøvet i et modtagecenter i syv dage, mens hans asylansøgning blev behandlet. EMD slår i dommen fast, at selv om der ikke stilles krav til proportionalitet ved lovlige frihedsberøvelser efter artikel 5, stk. 1, 6/19

7 litra f, så stilles der krav om, at en frihedsberøvelse ikke må være vilkårlig (arbitrary), jf. Saadi, præmis 73. EMD opstiller en række betingelser, der indgår i bedømmelsen af, om en sådan frihedsberøvelse må anses for vilkårlig, jf. Saadi, præmis 74. Disse betingelser indebærer: At frihedsberøvelsen skal ske i god tro, At der skal være en nær sammenhæng mellem frihedsberøvelsen og formålet om at forhindre uautoriseret indtrængen, At stedet og forholdene hvor frihedsberøvelsen foregår, skal være passende (appropriate) under hensyntagen til at de pågældende ikke frihedsberøves på baggrund af kriminalitet, men ofte er udlændinge, der frygter for eget liv og er flygtet fra sit eget land, samt At længden af frihedsberøvelsen ikke må overstige, hvad der med rimelighed kan anses for nødvendigt af hensyn til det forfulgte formål. EMD foretager i praksis en konkret vurdering af frihedsberøvelsen i forhold til de enkelte kriterier. I Saadi mod Storbritannien tillagde EMD det en vis betydning, at Storbritannien på tidspunktet for frihedsberøvelsen havde administrative vanskeligheder med at behandle et stigende antal asylansøgninger. Under disse omstændigheder fandt EMD, at frihedsberøvelse i syv dage under egnede forhold med henblik på en særlig hurtig behandling af asylsagen var forenelig med artikel 5, stk. 1, litra f, jf. Saadi, præmis 80. Det kan ikke præcist angives, hvor længe frihedsberøvelser ved indrejse kan udstrækkes, dels fordi EMD lægger vægt på de konkrete omstændigheder i de enkelte sager, dels fordi instituttet i lyset af den meget kort tid, der har været til rådighed, ikke haft mulighed for mere uddybende undersøgelser af EMD s retspraksis Underretning om frihedsberøv elsen Af EMRK artikel 5, stk. 2, fremgår, at enhver, der anholdes, snarest muligt (promptly) og på et sprog, som vedkommende forstår, skal underrettes om grundene til frihedsberøvelsen. Bestemmelsen finder efter EMD s praksis anvendelse ved enhver frihedsberøvelse efter artikel 5, stk. 1. Det følger af EMD s praksis, at enhver frihedsberøvet skal underrettes i et simpelt, ikke-teknisk sprog, så vedkommende i tilstrækkeligt omfang kan forstå de faktiske og juridiske grunde til tilbageholdelsen, der gør det muligt at afgøre, om man vil indbringe sagen for domstolene, jf. EMD s afgørelse Fox, Campbell og Hartley mod Storbritannien (afgørelse af 30. august 1990, app. nr /86; 12245/86 og 12383/86). 7/19

8 Bestemmelsen har en nær sammenhæng med artikel 5, stk. 4, vedrørende domstolsprøvelse af frihedsberøvelsens lovlighed, idet den frihedsberøvede kun vil have mulighed for at vurdere frihedsberøvelsens overensstemmelse med de tilladte frihedsberøvelsesgrunde, og dermed om lovligheden bør søges prøvet ved domstolene, hvis den enkelte har kendskab til baggrunden for frihedsberøvelsen. I Saadi mod Storbritannien fandt EMD krænkelse af artikel 5, stk. 2, idet asylansøgeren først var informeret om baggrunden for frihedsberøvelsen 76 timer efter frihedsberøvelsen. Det er ikke muligt præcist at angive, hvor lang tid der må gå fra frihedsberøvelsen til den frihedsberøvede underrettes om grundene til frihedsberøvelsen. EMD har i to domme udtalt, at der ikke kan stilles krav om, at den myndighedsperson, der foretager frihedsberøvelsen, skal give underretningen, men at underretningen i sådanne tilfælde må gives umiddelbart ved ankomsten til den institution, hvor frihedsberøvelsen finder sted, jf. Fox, Campbell og Hartley mod Storbritannien, præmis 40. Dommen vedrører dog anholdelse med henblik på strafferetlig forfølgelse og ikke en administrativ frihedsberøvelse af en udlænding. Underretningen om grundene til frihedsberøvelsen skal endvidere gives på et sprog som vedkommende forstår, hvilket om nødvendigt stiller krav til, at der hurtigst mulig tilkaldes tolk, jf. bl.a. EMD s dom Čonka mod Belgien (afgørelse af 5. februar 2002, app.nr /99), præmis Domstolsprøvelse Af artikel 5, stk. 4, fremgår, at enhver, der berøves friheden, har ret til at indbringe sagen for en domstol, for at denne hurtigst muligt kan træffe afgørelse om lovligheden af frihedsberøvelsen, og beordre denne løsladt, hvis frihedsberøvelsen ikke er lovlig. Det følger af EMD s praksis, at domstolsafgørelsen skal træffes hurtigt, efter at der er fremsat anmodning om domstolsprøvelse, jf. bl.a. Mooren mod Tyskland (afgørelse af 9. juli 2009, app. nr /03), præmis 106. Det er perioden fra indgivelse af anmodning om domstolsprøvelse til domstolsafgørelsen meddeles den frihedsberøvede, der samlet skal ske med den fornødne hurtighed (speediness), jf. Koendjbiharie mod Holland (afgørelse af 25. oktober 1990, app. nr /85), præmis 28 og 30. 8/19

9 Den frihedsberøvede har desuden krav på en domstolsprøvelse af frihedsberøvelsens lovlighed med passende mellemrum, jf. bl.a. EMD s dom Kurt mod Tyrkiet (afgørelse af 25. maj 1998, app. nr. 15/1997/799/1002), præmis 123. Instituttet har hæftet sig ved, at det fremgår af lovforslaget, at det må antages, at det vil kunne begrunde en længere tidsperiode set i lyset af normalsituationen hvis et usædvanligt stort antal personer frihedsberøves, og dette medfører en uforudset stor byrde for de relevante myndigheder. Det fremgår imidlertid af EMD s faste praksis, at overbebyrdelse af domstolene eller lignende ikke er gyldige undskyldninger for en langvarig behandling, jf. bl.a. Sanchez-Reisse mod Schweitz (afgørelse af 21. oktober 1986, app. nr. 9862/82), præmis 60. Det kan ikke præcist angives, hvor hurtigt der efter artikel 5, stk. 4, kan kræves en domstolsafgørelse, da EMD lægger vægt på de konkrete omstændigheder i sagen. EMD har for eksempel godkendt et tidsrum på 16 dage, jf. Christinet mod Schweitz (app. Nr. 7648/76), og statueret krænkelse ved 6 dage, jf. Van den Brink mod Holland (De jong, Baljet 8805/79; 8806/79; 9242/81), præmis 58. Dommen Christinet mod Schweitz (app. Nr. 7648/76) er af ældre dato og er, så vidt ses, den eneste dom, hvor der ikke har været fundet krænkelse, når hurtigheden af domstolsprøvelsen har været bedømt. Af praksis ses som nævnt krænkelse ved 6 dage i sagen Van den Brink mod Holland, ved 12 og 14 dage, jf. Sakik m.fl. mod Tyrkiet (afgørelse af 26. november 1997, app. nr /94; 23879/94; 23880/94) og ved 24 dage, jf. L.R. mod Frankrig (afgørelse af 27. juni 2002, app. nr /96) Sammenfatning Det kan ikke angives præcist, hvilke krav Danmarks internationale forpligtelser sætter til myndighederne, men det kan konkluderes: At den tidsmæssige udstrækning af frihedsberøvelsen må være forholdsvis kortvarig (måske højest op til 7-14 dage). At der skal foretages underretning om baggrunden for frihedsberøvelsen. At domstolsprøvelsen af frihedsberøvelsens lovlighed skal ske hurtigt (måske inden for højest 7-14 dage). At domstolsprøvelsen af frihedsberøvelsens lovlighed derefter skal ske med rimelige mellemrum. At praktiske vanskeligheder ikke i sig selv kan begrunde en forsinkelse ud over grænserne i artikel 5. 9/19

10 3.2. FRIHEDSBERØVELSE AF ASYLANSØGERE VED INDREJSEN I DANMARK Lovforslaget indebærer, at politiet skal kunne frihedsberøve asylansøgere med henblik på at fastlægge vedkommendes identitet samt foretage registrering og fastlægge grundlaget for ansøgningen, men der er hverken i lovforslaget eller i bemærkningerne angivet en maksimal tidsmæssig grænse for frihedsberøvelsens varighed. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, pkt , at det vil bero på en konkret vurdering fra politiet, om betingelserne for at frihedsberøve en asylansøger er opfyldt, ligesom domstolene ved prøvelsen af frihedsberøvelsens lovlighed og fortsatte opretholdelse efter udlændingelovens 37 vil tage stilling hertil. Det fremgår endvidere af bemærkningerne til lovforslaget, at politiet efter den foreslåede bestemmelse kun kan frihedsberøve asylansøgere, hvis det er nødvendigt og kun så længe det er nødvendigt for den indledende registrering og sagsbehandling. Videre fremgår, at frihedsberøvelsen kan opretholdes, hvis registrering og sagsbehandling er af længere varighed, eksempelvis fordi der ankommer et meget betydeligt antal asylansøgere samtidigt. Det fremgår videre, at frihedsberøvelsens varighed vil variere fra sag til sag, og bl.a. vil afhænge af, hvilke sagsskridt der er nødvendige, samt om den pågældende medvirker til sagens oplysning. Institut for Menneskerettigheder skal bemærke, at der skal foretages en samlet vurdering af den enkelte frihedsberøvelse, hvor særligt frihedsberøvelsens varighed samt de forhold frihedsberøvelsen finder sted under, må antages at have betydeligt vægt. Lovforslagets bemærkninger, pkt , fokuserer primært på, at frihedsberøvelsen kan opretholdes, så længe det er nødvendigt for den indledende registrering og sagsbehandling. Spørgsmålet om, hvor længe frihedsberøvelsen kan opretholdes under hensyntagen til Danmarks internationale forpligtelser, særligt EMRK artikel 5, stk. 1, litra f, forudsætter imidlertid en vurdering af den enkeltes forhold og ikke blot en vurdering af nødvendigheden, forstået som at formålet med frihedsberøvelsen indfries. Endvidere må det fremhæves, at der er forskel på vurderingen af tilladeligheden af længerevarende frihedsberøvelse afhængig af, om frihedsberøvelsens udstrækning skyldes den enkelte asylansøgers egne forhold eller skyldes en generel situation, hvor myndighederne ikke har ressourcer til at foretage identifikation og registrering på grund af et betydeligt antal asylansøgere. 10/19

11 Det må endvidere påpeges, at jo mere belastende forhold frihedsberøvelsen foregår under, jo kortere varighed må frihedsberøvelsen antages at kunne udstrækkes til, ligesom den enkelte asylansøgers individuelle forhold må tillægges betydning. Det må i den forbindelse særligt fremhæves, at der kan være tale om frihedsberøvelse både af unge mænd ved godt helbred, der har indgivet åbenbart grundløse asylansøgninger, og af torturofre og andre med særligt behov for skånsom behandling. Det bør tydeligt fremgå, at der ved vurderingen af, om en frihedsberøvelse kan opretholdes, skal tages individuelt hensyn til den enkeltes særlige forhold, herunder at frihedsberøvelsens varighed, forholdene hvorunder frihedsberøvelsen foregår samt den enkelte asylansøgers forhold i øvrigt skal tillægges betydning. Institut for Menneskerettigheder anbefaler derfor: At der i 36 fastsættes en øvre grænse for frihedsberøvelsens varighed på f.eks. 7 eller 14 dage, jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 5, stk. 1, litra f. At det præciseres i udvalgets betænkning, at frihedsberøvelse forudsætter en individuel vurdering af den enkelte udlændings forhold, jf. EMRK artikel 5, stk. 1, litra f SUSPENSION AF DOMSTOLSPRØVELSE Med lovforslaget indføres en ny 37 k i udlændingeloven, som gør det muligt for udlændinge-, integrations- og boligministeren at suspendere både udlændingelovens 37, stk. 1, 1. pkt., om automatisk domstolsprøvelse inden for tre døgn og 37, stk. 3, 2. og 3. pkt., om fastsættelse af frist for fornyet domstolsprøvelse. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at suspensionsadgangen kun vil kunne anvendes i særlige tilfælde. Formålet med bestemmelsen er særligt at kunne håndtere en eventuel forøget tilstrømning af flygtninge og migranter, som gør det praktisk umuligt for politiet at fremstille alle frihedsberøvede for retten inden for tre døgn. Instituttet skal indledningsvis bemærke, at en suspension af den danske udlændingelov almindelige regler ikke medfører en suspension af Danmarks menneskeretlige forpligtelser. Derfor vil Danmark også i tilfælde af en suspension skulle leve op til kravene i EMRK artikel 5 over for hver enkelt frihedsberøvede person. 11/19

12 Øvre tidsgrænser for domstolsprøvelse Under normale omstændigheder vil en frihedsberøvet udlænding efter 37, stk. 1, 1. pkt., have ret til at få en frihedsberøvelse domstolsprøvet inden for tre døgn. Hvis en domstol finder frihedsberøvelsen lovlig, fastsætter retten en frist for frihedsberøvelsen, som kan forlænges med 4 uger ad gangen, jf. 37, stk. 3. Hvis suspensionsadgangen anvendes, vil domstolsprøvelsen skulle ske, så hurtigt det er muligt. Dette kan blandt andet påvirkes af, om et betydeligt antal udlændinge frihedsberøves. Desuden vil en domstolsprøvelse kun finde sted på begæring af den frihedsberøvede. Endelig vil udlændinge først kunne anmode om en ny prøvelse af frihedsberøvelsen, når der er forløbet 4 uger fra den oprindelige kendelses afsigelse. Lovforslaget fastsætter ikke nogen øvre grænse for, hvor lang tid der må gå, før en domstolsprøvelse finder sted. Lovforslaget angiver heller ikke en forventet øvre grænse. Det bemærkes blot, at domstolsprøvelse ikke nødvendigvis vil finde sted inden for tre døgn efter frihedsberøvelsen er iværksat eller tre døgn efter anmodningen om domstolsprøvelse. Det fremgår således ikke af lovforslaget, om en suspension efter 37 k vil medføre en forventet domstolsprøvelse efter en uge, en måned eller længere. Det fremgår heller ikke, hvor lang tid der højest kan gå fra anmodning om fornyet prøvelse, til prøvelsen reelt finder sted. Det fremgår heller ikke direkte, at myndighederne og domstolene - uanset en beslutning om at suspendere retten til domstolsprøvelse inden for 3x24 timer så vidt muligt skal gennemføre domstolsprøvelse for at begrænse suspensionens virkning mest muligt for den enkelte udlænding. Institut for Menneskerettigheder anbefaler derfor: At der i loven fastsættes en øvre grænse for fraværet af domstolsprøvelse efter anmodning (f.eks. 7 eller 14 dage afhængigt af, hvad regeringens nærmere undersøgelser af EMD s retspraksis giver anledning til). At det i udvalgets betænkning præciseres, at myndighederne og domstolene - uanset en beslutning om at suspendere retten til domstolsprøvelse inden for 3x24 timer i videst muligt omfang fortsætter med at gennemføre domstolsprøvelse, således at overskridelsen af den almindelige frist på 3x24 timer begrænses mest muligt tidsmæssigt for den enkelte udlænding. 12/19

13 Suspensionsperiodens varighed Det fremgår af lovforslagets 37 k, at Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan suspendere adgangen til automatisk domstolsprøvelse i en nærmere bestemt periode. Det forudsættes i bemærkningerne til lovforslaget, at perioden fastsættes så kort, som omstændighederne tillader, og normalt ikke mere end 14 dage ad gangen. Inden udløbet af en suspensionsperiode skal ministeren tage stilling til, om der er grundlag for at træffe en ny beslutning om suspension. For at begrænse suspensionsperioden mest muligt finder instituttet, at der med fordel kan angives en længste varighed i 37 k, hvilket vil bidrage til at sikre en løbende stillingtagen til suspensionens nødvendighed. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at det i 37 k fastlægges, at suspension af domstolsprøvelse i almindelighed højst kan ske i 14 dage ad gangen, jf. også lovforslagets bemærkninger Underretning om frihedsberøvelsen Det fremgår af udlændingelovens 37, stk. 4, at udlændinge, som frihedsberøves, skriftligt skal orienteres om reglerne for frihedsberøvelsen på et sprog, som udlændingen forstår eller med rimelighed kan formodes at forstå. Politiet skal også oplyse om adgangen til at sætte sig i forbindelse med hjemlandets diplomatiske eller konsulære repræsentation eller, såfremt udlændingen søger opholdstilladelse efter 7, med en repræsentant for Dansk Flygtningehjælp. Som beskrevet ovenfor giver EMRK artikel 5, stk. 2, frihedsberøvede ret til at blive underrettet om grunden til frihedsberøvelsen snarest muligt og på et sprog, som vedkommende forstår. I Saadi mod Storbritannien fandt EMD, at det var en krænkelse af artikel 5, stk. 2, at en asylansøger først var informeret om baggrunden for frihedsberøvelsen 76 timer efter frihedsberøvelsens iværksættelse. Da udlændingelovens 37, stk. 4, ikke nævnes i lovforslaget formoder instituttet, at frihedsberøvede selv i tilfælde af suspension bliver orienteret om frihedsberøvelsen i overensstemmelse med 37, stk. 4 og EMRK artikel 5, stk. 2. Hvis 37, stk. 4, i praksis suspenderes på grund af forglemmelse, kan dette medføre en selvstændig krænkelse af EMRK artikel 5, stk /19

14 3.4. KONSEKVENSERNE AF SU SPENSION Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at det kan udfordre politiets kontrol med udlændinges indrejse og ophold i Danmark og opretholdelsen af ro og orden i samfundet, hvis Danmark oplever en væsentlig forøgelse af antallet af indrejsende flygtninge og migranter. Derfor foreslås det, at politiet får mulighed for at frihedsberøve asylansøgere i forbindelse med indrejsen med henblik på at fastlægge ansøgernes identitet, foretage registrering og fastlægge grundlaget for ansøgningen, jf. forslagets 36, stk. 1, 6. pkt. Med en øget adgang til frihedsberøvelse af asylansøgere kan der imidlertid også opstå et akut behov for at suspendere udlændingelovens 37 om adgangen til automatisk domstolsprøvelse inden for tre døgn af frihedsberøvelser efter 36. Hvis der sker suspendering af 37 vil dette imidlertid ikke kun medføre en suspension af domstolsprøvelsen for frihedsberøvede asylansøgere efter den nye 36, stk. 1, 6. pkt., da 37 henviser til hele er en bred bestemmelse om frihedsberøvelse af udlændinge, og den omfatter adskillige andre grunde end frihedsberøvelse af asylansøgere, særligt også frihedsberøvelse med henblik på afvisning, udvisning og udsendelse. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at muligheden for suspension efter 37 k begrænses til kun at omfatte frihedsberøvelser efter udlændingelovens 36, stk. 1, 6. pkt. 4. OPHOLDS- OG MELDEPLIGT FOR AFVISTE ASYLANSØGERE MV. Lovforslagets afsnit 2.6. og 2.7. vedrører opholds- og meldepligt for afviste asylansøgere mv. Som det fremgår af lovforslaget foretages der ikke ændringer af betingelserne for at pålægge meldepligt. For at bidrage til, at den fremtidige praksis er i overensstemmelse med menneskeretten, vil instituttet i det følgende kommentere på lovforslaget LOVFORSLAGETS INDHOLD Det foreslås, at Udlændingestyrelsen fremover som udgangspunkt skal pålægge afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovligt ophold at tage ophold i et udrejsecenter eller på et andet indkvarteringssted, hvis de pågældende ikke medvirker til udrejsen, og hvis der ikke er grundlag for frihedsberøvelse med henblik på udsendelse efter den foreslåede udvidede adgang til frihedsberøvelse. 14/19

15 Ligeledes foreslås det, at afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovligt ophold som udgangspunkt skal pålægges meldepligt til politiet tre gange om ugen. Efter de nugældende bestemmelser i udlændingeloven kan Udlændingestyrelsen bestemme at udlændinge på tålt ophold og udlændinge, der er udvist på grund af kriminalitet mv., medmindre særlige grunde taler derimod, skal tage ophold på et bestemt indkvarteringssted, jf. 42 a, stk. 9, i udlændingeloven. Ligeledes følger det af udlændingeloven at politiet kan pålægge udlændinge, der er udvist ved dom, systematisk meldepligt med henblik på at sikre en effektiv udvisningen, jf. 34, stk. 5, i udlændingeloven. Med lovforslaget sker der således en væsentlig udvidelse af den persongruppe, der skal pålægges opholdspligt i et udrejsecenter og systematisk meldepligt til politiet. Det er ikke alene udlændinge på tålt ophold og udlændinge, der er udvist pga. af kriminalitet, der skal pålægges opholds- og meldepligt, som efter de nuværende regler i udlændingeloven, men derimod alle afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovligt ophold MENNESKERETTEN Et pålæg om opholds- og meldepligt i et udrejsecenter er et indgreb i retten til bevægelsesfrihed, som er beskyttet i art. 2 i Tillægsprotokol 4 til EMRK. Det fremgår af bestemmelsen, at enhver, der lovligt befinder sig på en stats område, skal inden for dette have ret til at færdes frit og til frit at vælge sit opholdssted. Der kan dog foretages nødvendige og proportionale indgreb i retten til bevægelsesfrihed, jf. art. 2, stk. 3. Det anføres i bemærkningerne til lovforslaget, at afviste asylansøgere og andre udlændinge med ulovligt ophold ikke er omfattet af bevægelsesfriheden i tillægsprotokol 4, artikel 2, da de ikke befinder sig lovligt i Danmark. Det anføres endvidere, at begrænsninger i bevægelsesfriheden i visse tilfælde kan være en frihedsberøvelse efter EMRK artikel 5. Dog henvises der til, at Højesteret i sin dom af 1. juni 2012 (U H) i den såkaldte Karkavandi-sag konkluderede, at forholdene på tålt ophold ikke var frihedsberøvelse. Institutter bemærker, at lovforslagets gengivelse af denne dom er utilstrækkelig. Det er korrekt, at Højesteret konkluderede, at der ikke var sket krænkelse af artikel 5, men Højesteret fastslog samtidig, at udlændinge på tålt ophold netop har ret til bevægelsesfrihed, og i den konkret sag fandt Højesteret en krænkelse af retten til bevægelsesfrihed. 15/19

16 Højesteret tog således netop stilling til, hvornår et indgreb i retten til bevægelsesfrihed er proportionalt. Sagen vedrørte en udlænding, der på grund af kriminalitet havde mistet sin opholdstilladelse i Danmark, men som efter udlændingemyndighedernes vurdering ikke tvangsmæssigt kunne udsendes til sit hjemland på grund af risikoen for tortur mv. Han blev efter de nugældende regler i udlændingeloven pålagt opholds- og meldepligt i Center Sandholm, jf. 34, stk. 5, og 42 a, stk. 9. Højesteret fandt, at det udgjorde et uproportionalt indgreb i hans bevægelsesfrihed i strid med art. 2 i Tillægsprotokol 4, at Udlændingeservice i mere end tre år havde pålagt ham at bo og overnatte i Center Sandholm samt havde meddelt ham meldepligt hos politiet i Centret først en og senere tre gange om ugen. Det fremgår at Højesterets afgørelse, at myndighederne, der foretager indgreb i bevægelsesfriheden, altid skal foretage en konkret og individuelt begrundet proportionalitetsvurdering. Højesteret lagde ved den konkrete proportionalitetsvurdering vægt på følgende kriterier: At han havde været pålagt opholds- og meldepligt i en længere periode (mere end tre år) og at dette samlet set udgjorde et væsentlig indgreb i han bevægelsesfrihed. At han alene var straffet 1½ år for medvirken til hashhandel. At der ud fra oplysningerne om hans hidtidige adfærd og personlige forhold ikke var nogen konkret risiko for, at han vil skjule sig for politiet. At der ikke var konkrete holdepunkter for at antage, at han ville begå ny kriminalitet. At der fortsat ikke var udsigt til, at udvisningen af ham kunne effektueres på grund af risiko for tortur mv. i hans hjemland. Justitsministeriet vurderede efterfølgende, at Højesterets dom ikke ændrer reglerne for udlændinge på tålt ophold, men Udlændingestyrelsen skal som følge af afgørelsen løbende, og mindst hvert 6 måned, vurdere om fortsat opholdspligt er proportional. Ved vurderingen af, om et indgreb efter det fremsatte lovforslag i bevægelsesfriheden for afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovligt ophold er og fortsat vil være proportionalt, må der efter instituttets opfattelse lægges vægt på de af Højesteret formulerede kriterier. Det må i forbindelse med den konkrete proportionalitetsvurdering også tillægges vægt, at afviste asylansøgere ikke har begået eller kan antages 16/19

17 at ville begå kriminelle forhold. Der må således være en generel formodning for, at et indgreb i en afvist asylansøgeres bevægelsesfrihed bliver uproportional på et tidligere tidspunkt end et indgreb i en udvist kriminel udlændings bevægelsesfrihed. Folketingets Ombudsmand afgav i december 2014 en redegørelse om forholdene for personer på tålt ophold med opholds- og meldepligt i Center Sandholm efter at have gennemført to besøg til Centret. Ombudsmanden konkluderer, at de faktiske livsvilkår for de pågældende personer sammenholdt med det tidsubestemte aspekt tegner et samlet indtryk af en persongruppe, som lever under forhold, der er meget belastende og begrænsende for grundlæggende livsførelse. Ombudsmanden konkluderede, at han ikke har grundlag for at antage, at de generelle forhold i Center Sandholm er i strid med forbuddet mod nedværdigende og umenneskelig behandling i EMRK artikel 3 eller FN s Torturkonvention, ligesom han heller ikke umiddelbart har grundlag for at antage, at dette er tilfældet for så vidt angår enkeltpersoner. Ombudsmanden understregede dog samtidig, at han ikke kan afvise, at den samlede virkning af de begrænsninger, som personer på tålt ophold i Center Sandholm er underlagt, med tiden i konkrete tilfælde kan føre til, at forholdene må anses for en krænkelse af konventionerne ANBEFALINGER Institut for Menneskerettigheder anbefaler derfor, at det i betænkningen præciseres: At indgreb i bevægelsesfriheden for afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovligt ophold alene kan ske efter en konkret og individuelt begrundet proportionalitetsvurdering, hvorunder de af Højesteret fastslåede kriterier må tillægges vægt; At det ved den nævne proportionalitetsvurdering må tillægges vægt, at afviste asylansøgere ikke har begået eller kan formodes at ville begå kriminelle forhold; At den nævnte proportionalitetsvurdering skal foretages løbende og mindst hvert 6. måned. At myndighederne løbende og mindst hvert halve år skal tage konkret og individuelt stilling til, om det vil være i strid med forbuddet mod umenneskelig og nedværdigende behandling i artikel 3 i EMRK at pålægge en udlænding på tålt ophold fortsat opholds- og meldepligt. 17/19

18 5. BISTAND FRA PRIVATE AKTØRER Lovforslagets afsnit 2.2. angår mulighed for, at private aktører i særlige tilfælde kan bistå politiet og Udlændingestyrelsen med varetagelsen af opgaver efter udlændingeloven. For eksempel kan politiet bestemme, at private aktører kan bistå kriminalforsorgen i forhold til frihedsberøvelse af udlændinge samt bevogtning, transport og registrering mv. af asylansøgere og udlændinge med ulovligt ophold. Dette kan inkludere magtanvendelse, herunder fysisk fastholdelse og brug af håndjern. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det giver anledning til en række overvejelser af principiel karakter at delegere myndighedsudøvelse til private aktører. Det offentliges anvendelse af fysisk magt over for borgerne bør begrænses mest muligt, og som altovervejende udgangspunkt forbeholdes personer, der besidder en særlig uddannelse og fagkundskab inden for det pågældende område. Instituttet deler denne opfattelse og bemærker i den forbindelse, at den korte lovgivningsproces forhindrer en tilstrækkelig afdækning af de principielle overvejelser, der er forbundet med delegation af myndighedsbeføjelser til private aktører på dette område. I lyset af de særlige omstændigheder omkring lovforslagets hastebehandling må instituttet begrænse sig til enkelte bemærkninger. Instituttet kan i lyset af indgrebenes betydning for borgernes rettigheder tiltræde, at der generelt udvises meget betydelig tilbageholdenhed med delegation ikke kun af magtanvendelse, men også af andre beføjelser af indgribende karakter. Instituttet anbefaler følgende tydeliggjort i forbindelse med den videre behandling af lovforslaget: Kriminalforsorgen: Hvilke opgaver skal private aktører konkret udføre? Bevogtning, transport og registrering: Hvilke opgaver skal private aktører konkret udføre? Hvor langt må private aktører gå i magtudøvelsen, jf. politilovens 14-16, når de ikke må bemyndiges til at benytte skydevåben ( 17), stav ( 18) og peberspray? Må de gerne benytte hund ( 19), gas ( 20) og lovlige greb med videre? Afgørelse om indkvartering og forsørgelse 18/19

19 Hvad menes der med, at private aktører vil kunne bistå med de nævnte afgørelser? Skal private kunne træffe eller blot forberede afgørelse? Kvalitetssikring: Hvordan sikres kontrollen med kvaliteten af private aktørers arbejdet, herunder kravene til de enkelte medarbejderes uddannelse med videre? Der henvises til journal nr Med venlig hilsen Jonas Christoffersen D I REKTØR 19/19

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Der kommer historisk mange flygtninge og migranter til Europa. Det presser alle lande også Danmark. Hvis Danmark oplever en væsentlig

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Udlændinge- og Integrionsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Not Not om konsekvenser af Højesterets dom af 17. januar 2017 vedr. opholds- og meldepligt 1. Indledning Udlændinge på tålt ophold

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen)

Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen) Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret

Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Asyl.visumkontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Anbefalinger fra tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Som opfølgning på

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R

H Ø R I N G S S V A R V E D R Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B116800A - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. maj 2016 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Peter Mørk Thomsen og Peter Rostgaard Ahleson (kst.)).

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Asyl.visumkontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

Strategi for anvendelse af varetægtsfængsling og frihedsberøvelse efter udlændingeloven

Strategi for anvendelse af varetægtsfængsling og frihedsberøvelse efter udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 221 Offentligt Senest ajourført d. 4. januar 2011 J.nr.: 2009-5200-23 25. august 2009 Strategi for anvendelse

Læs mere

Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold. 18. april 2016

Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold. 18. april 2016 2016-27 Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold En advokat klagede over, at hans klient, der havde været på tålt ophold i Danmark siden 2007, fortsat var pålagt at bo i Center Sandholm.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen

Læs mere

Fakta om Udrejsecenter Kærshovedgård

Fakta om Udrejsecenter Kærshovedgård Kontoret for Økonomi og Indkvartering Dato: 9. februar 2016 Fakta om Udrejsecenter Kærshovedgård 1. Hvorfor etableres Udrejsecenter Kærshovedgård? Kærshovedgård, der hidtil har fungeret som åbent fængsel,

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2015/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2015-572 Fremsat

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Institution Skjern Å, Udrejsecenter Kærshovedgård Kærshovedgård Ikast

Institution Skjern Å, Udrejsecenter Kærshovedgård Kærshovedgård Ikast Institution Skjern Å, Udrejsecenter Kærshovedgård Kærshovedgård 17 7430 Ikast Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 87 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 7 5 L

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU

Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU Hersegade 8, 4000 Roskilde, tlf. 46357322, mail: epost@anderschrjensen.dk, www.fauadv.dk Til Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration. J. nr. 2008/4009-03

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Besøg i Center Sandholm personer på tålt ophold

Besøg i Center Sandholm personer på tålt ophold Besøg i Center Sandholm personer på tålt ophold 16-12-2014 Indhold Dok.nr. 14/03708-122/EDS 1. Besøg i Center Sandholm, personer på tålt ophold, i oktober 2012... 3 2. Besøg i Center Sandholm, personer

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uim.dk og cal@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 319/2010 A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen

Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen 2016/1 BSF 51 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. januar 2017 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp Skjal 4, undirskjal a Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal, Postboks 53, 1002 København K Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Att.: Hans B. Thomsen Dato DF J.nr.

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark uibm@uibm.dk og lel@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. juni 2011 Sag 17/2011 (1. afdeling) Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen og advokat Mikkel

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven Til lovforslag nr. L 51 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 7. februar 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark sikkerhedskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

Sagsøger, A, har nedlagt påstand om, at de sagsøgte in solidum til sagsøger skal betale kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.

Sagsøger, A, har nedlagt påstand om, at de sagsøgte in solidum til sagsøger skal betale kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. DOM Afsagt den 11. maj 2015 i sag nr. BS 26B-697/2013: A mod Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 12. februar 2013, angår spørgsmålet,

Læs mere

Høringssvar fra SOS mod Racisme om Lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven.

Høringssvar fra SOS mod Racisme om Lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven. SOS mod Racisme Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N. sos@sosmodracisme.dk www.sosmodracisme.dk København, d. 28. oktober 2016 Til: Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet uibm@uibm.dk og lel@uibm.dk Høringssvar

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 316/2010 A (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr.

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr. Justitsministeriet Udlændingekontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

UDVISNING OG UDLEVERING STATUS 2013

UDVISNING OG UDLEVERING STATUS 2013 UDVISNING OG UDLEVERING STATUS 2013 UDVISNING OG UDLEVERING STATUS 2013UDVISNING OG UDLEVERING Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Kopi til og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Kopi til  og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark jm@jm.dk Kopi til hll@jm.dk, mor@jm.dk og cfu@jm.dk. W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark uibm@uibm.dk og lel@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D

Læs mere

Dansk Røde Kors. Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig anmodning om ikraftsættelse af udlændingeloven for Færørerne.

Dansk Røde Kors. Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig anmodning om ikraftsættelse af udlændingeloven for Færørerne. Skjal 4, undirskjal b Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K Dansk Røde Kors København, d. 30. september 1999 Asyl/JØC/KBH/31-5/0517 Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no.

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no. NOTAT Dato: 8. juli 2011 Kontor: Familiesammenføringskontoret J.nr.: 11/52072 Sagsbeh.: RIN Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark familieret@sim.dk og mjo@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Sanne Have Sendt til: med kopi til og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Sanne Have Sendt til: med kopi til og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Sanne Have Sendt til: sum@sum.dk med kopi til sah@sum.dk og lifr@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE Arbejdet i Røde Kors Børnesamdriften RØDE 1 UMA EN DEFINITION Når udlændinge under 18 år kommer til Danmark og søger asyl uden deres forældre eller andre voksne, som

Læs mere

amnesty international

amnesty international amnesty international Integrationsministeriet Att: Merete Milo Holbergsgade 6 1057 København K J.nr. 2005/4000-65 Dansk Afdeling/ Danish Section Gammeltorv 8, 5. sal DK-1457 København K Tlf./Tel.: +45

Læs mere

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M Justitsministeriet Stats- og Menneskeretskontoret jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T S. D K M E N

Læs mere

Justitsministeriet Politikontoret

Justitsministeriet Politikontoret Justitsministeriet Politikontoret jm@jm.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G H T S. D K WEB J. N R. 5 4 0. 1 0 / 2 9 1 6 8 / M A F 2 1. M A J

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. januar 2017 Sag 217/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 21.

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Bilag 2 Oktober 2017 Notat om ud- og afvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Indledning En afgørelse om udvisning

Læs mere

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Kærshovedgård. Den 25. maj 2016 i Bording Hallen, Bording

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Kærshovedgård. Den 25. maj 2016 i Bording Hallen, Bording Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Kærshovedgård Den 25. maj 2016 i Bording Hallen, Bording Program Indledning ved Ikast-Brande Kommune Oplæg fra Udlændingestyrelsen Oplæg fra Kriminalforsorgen

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt I det følgende redegøres der for forslagets forhold til grundlovens 73 om ekspropriation (pkt. 2.1), EMRK artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang (pkt.

Læs mere

Foreningen af Udlændingeretsadvokater

Foreningen af Udlændingeretsadvokater Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 Den 4. december 2015 1216 København K. JL/NEH Sendt til jm@jm.dk. Høring vedrørende lovforslag om ændring af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk amnesty@amnesty.dk 7. november 2014 Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere