Vi diskuterede os frem til tre fokusområder, vi særligt ville diskutere i år. Disse var:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi diskuterede os frem til tre fokusområder, vi særligt ville diskutere i år. Disse var:"

Transkript

1 SEKTIONEN HTX, HHX, EUX OG EUD September 2016 Årsberetning 2016 Årets gang overordnet Bestyrelsens sammensætning Kurser Udgivelser Dansk Noter Samarbejder - bl.a. uni-netværk og det nordiske samarbejde Økonomi og medlemsstatus Årets gang overordnet Ved det konstituerende møde af nuværende E-bestyrelse i januar i år aftalte vi overordnet i dette år at have ekstra fagpolitisk fokus med henvisning til Dansklærerforeningen som både en danskfaglig platform og et væsentligt fagpolisk rum i en tid, der er præget af travlhed ude på skolerne. Vi diskuterede os frem til tre fokusområder, vi særligt ville diskutere i år. Disse var: 1. Omlagt skriftlighed (i praksis og politisk set) hvordan kan man didaktisere processen? Hvordan gør vi med formativ evaluering på elevernes skriftlige arbejde? Hvordan planlægges et forløb ift. progression etc.? 2. Ny lyrik - i undervisningen (i forlængelse af Politikens pris) 3. Hvordan gør vi med den kortere og kortere forberedelsestid? Hvor kan vi bruge konceptualiseret undervisning? Kan vi bruge det? Hvordan ser danskfagets fremtid ud? Det fagpolitiske fokus blev i den grad cementeret med først regeringens reformudspil og siden den forligstekst, der nu er ved at blive udmøntet i læreplanerne. Lyrikken har vi nok fået diskuteret for lidt, de andre to fokusområder noget mere. Bestyrelsen skrev på Dansklærerforeningens hjemmeside og på vores Facebook-side en kommentar til regeringens udspil samt fik - da forligsteksten kom - hastearrangeret et DANSKLÆRERFORENINGEN CVR RATHSACKSVEJ FREDERIKSBERG C DANSKLF.DK TLF.:

2 høringsmøde i Vejle for dansklærere i hhx og htx med fagkonsulent, Lars Holst Madsen, for at skabe så gode muligheder for indflydelse som muligt for dansklærerne. Særligt har vi i bestyrelsen ift. reformen haft fokus på og kæmpet for at sikre timer nok til det skriftlige arbejde i faget. Bl.a. hvor timerne til de obligatoriske skriveforløb (jf. forligsteksten) skal komme fra, og i særdeleshed også at insistere på, at arbejdet med sprog aldrig kan adskilles fra det samlede udtryk. Vi har endvidere fokus på litteraturens rolle i danskfaget. Vi har fokus på danskfagets rolle i det nye sop (studieområdeprojekt). Vi har også fokus på nye eksamensformer. Endvidere har vi diskuteret fordele ved fx en opblødning af kravene i læreplanen for dansk i hhx. Ligesom et værkkrav på htx har været diskuteret. Sideløbende med dette arbejde har vi stadig en øget indsats for dansklærere i eux med erfaringsmøder, ligesom vi har repræsentanter i forskellige netværk - bl.a. Nordspråk, PSU og Uni-Netværk og i vores faglige tidsskrift, Dansk Noter. Side 2/9 I beretningen nedenfor uddybes bestyrelsens sammensætning og årets arbejde. Bestyrelsens sammensætning E-bestyrelsens sammensætning og områder/udvalg: - Gitte Lautrup (htx): Formand, Fællesbestyrelsen, Uni-netværket, Årskurset - Ditte Eberth Timmermann (htx): Næstformand, redaktionen i Dansk Noter, Bogudvalget - Dorthe Hedegaard Mikkelsen (htx): Uni-netværket, Nordspråk - Lise Fuur Andersen (hhx): PS (pædagogisk samarbejdsudvalg) i GL - Rikke Bjørn Jensen (hhx og htx): Bogudvalget, superbruger af Conference Manager - Lisbeth Kahr Greve (htx og eux): eux - Susanne Uhd Pedersen (htx): Præsentation af foreningen på fagdidaktisk, suppleant i PS kursus - Sejer Hansen (hhx): Bogudvalget, Uni-netværket Bestyrelsen for Dansklærerforeningens sektion for hhx, htx, eux og eud består af otte engagerede dansklærere, der laver et godt stykke frivilligt arbejde. Bestyrelsen arbejder via Fællesbestyrelsen og på repræsentantskabsmøderne tæt sammen med den øvrige forening - og er endvidere løbende i kontakt med G-bestyrelsen om konkrete fælles indsatsområder - fx årskurset. Vi mødes i hele bestyrelsen cirka fire gange årligt, men har flere mindre arbejdende udvalg, netværksmøder og til tider en livlig mailkorrespondance. Man kan se vores forskellige opgaver ovenfor. Vi har i år ikke haft et decideret kursusudvalg, men bestyrelsen diskuterer i fællesskab behov for kurser samt giver mulighed for at arrangere kurser og søge udviklingsmidler. I år har vi fx afholdt et kursus om Dansk i studieretningen og moderne dannelse på htx, og vi har endvidere et skriftlighedskursus i støbeskeen (se nedenfor). I denne bestyrelsesperiode er følgende uddannelsesretninger repræsenteret: hhx, htx og teknisk eux. Bestyrelsesperioden går til næste generalforsamling, hvor der vil være valg til bestyrelsen.

3 Bestyrelsen dækker fire ungdomsuddannelser, som vi alle gerne vil have repræsenteret i bestyrelsen. Det gør vi ikke helt nu. Vi vil derfor meget gerne oprette underudvalg og erfagrupper, der knytter sig til de enkelte ungdomsuddannelser. Dette kan læses som en opfordring! Man er altid velkommen til at tage kontakt til os. Et godt eksempel på et underudvalg er her arbejdet med eux. Lisbeth Kahr Greve har samlet en gruppe både fra merkantil og teknisk eux. Gruppen skal mødes igen i november i år med henblik på at udveksle erfaringer og finde et fælles fagpolitisk ståsted. Side 3/9 Kurser EUX Der er et stort behov hos undervisere i dansk på eux for at udveksle erfaringer. For at imødekomme dette ønske holder vi løbende møder, hvor Lars Holst Madsen også er med. Det viste sig ved sidste møde d. 8. marts 2016, at der er stor forskel på, hvordan vi arbejder på merkantil og tech. Vi kører ikke efter denne samme bekendtgørelse, og eleverne er meget forskellige på de to retninger. Vi holder vort næste møde d. 8. nov. i København på Niels Brocks. På dette erfamøde vil vi fokusere på den skriftlige del i danskfaget og hvilke forventninger vi i den forbindelse kan have til vore elever. Vi vil i den forbindelse få en folkeskolelærer, der underviser i dansk i de store klasser, til at fortælle om realistiske forventninger. Hvordan stilladserer vi for at leve op til eksamensopgaverne? Vi vil denne dag arbejde konkret med eksempler på afleveringer - og derudfra få snakket om, hvordan vi bedømmer danskopgaver. Det kan være svært at komme ud til skolerne - så spred endelig det gode budskab! Toning af dansk i studieretningerne på htx D. 3. maj afholdt vi kurset Moderne dannelse og toning af dansk i studieretningerne på htx på Aarhus Gymnasium. Kurset beskæftigede sig med, hvordan vi toner dansk i studieretningerne på htx, og hvilke dannelsesidealer vi opererer med i danskundervisningen på htx for at opnå, at vores elever lærer at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling, som det står beskrevet i formålsparagraffen. Vi havde inviteret tre forskere, Jakob Bek-Thomsen, Stine Slot Grumsen og Mathias Clasen, og en htx-lærer til at give os forskellige vinkler på emnet. Endvidere havde vi inviteret vores fagkonsulent, Lars Holst Madsen. Kursusdagen var resultatet af et udviklingsarbejde om moderne dannelse og toning af dansk i studieretningerne på htx. Læreplansmøde med Lars Holst Madsen for htx og hhx Fredag d. 26. august afholdt Dansklærerforeningens E-sektion for hhx og htx læreplansmøde på Vejle Tekniske Gymnasium. De nugældende læreplaner for Dansk A i hhv. hhx og htx blev nærlæst, kommenteret og diskuteret, og de fremmødte undervisere kom med ønsker og input til læreplansudvalgets videre arbejde. Følgende blev vendt:

4 HHX Det diskuteredes, om afsnittet Identitet skulle omformuleres, så danskfagets berøringsflader til de samfundsvidenskabelige fag, og hermed dets potentiale for tværfaglighed inden for skoleformen, først blev nævnt, når faget selv var præsenteret. Der var overvejelser omkring at lade begrebet kreativitet erstatte af innovation. Det blev foreslået at lade den nuværende skelnen mellem henholdsvis litterære tekster og trykte og elektroniske tekster erstatte af en skelnen mellem fiktions- og faktatekster, da de fremmødte i forvejen arbejder med disse kategorier i det daglige. Der blev fremført et ønske om at løsne HHX-bekendtgørelsen lidt op, da flere oplevede det som vanskeligt at nå syv fokusområder. Side 4/9 HTX De fremmødte undervisere var enige om, at den tekstanalytiske kompetence godt må fylde mere i formålsbeskrivelsen. Der argumenteredes ligeledes for, at digital dannelse kunne henregnes til fagets formål, da danskfaget kan hjælpe de unge med at begå sig fornuftigt og tolerant i den digitale verden. Det diskuteredes, om litteraturen kunne få en større plads i læreplanen. I denne forbindelse fremførtes det synspunkt, at en læreplan med flere bindinger gør det vanskeligere for den enkelte underviser at målrette emnerne til en given klasses forudsætninger. Det debatteredes, om der skulle stilles krav om værklæsning. For begge uddannelser Mødet afsluttedes med en diskussion af, om den mundtlige eksamen skal ændres, så den i højere grad afspejler det daglige arbejde i undervisningen. Fagkonsulenten opfordrede til, at interesserede lærere tilmelder sig forsøg med nye eksamensformer, hvis sådanne fremover meldes ud fra Undervisningsministeriets side. Kommende kursus Vi har taget det første spadestik til at udvikle et kursus under den foreløbige arbejdstitel Skriftlig fremstilling og skrivehandlinger i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og har formuleret følgende mail til Ellen Krogh: Vi sidder i dansklærerforeningens bestyrelse for E-sektionen, hvor vi skal i gang med at udvikle et kursus med fokus på skriftlig fremstilling og skrivehandlinger i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelse. Vi er bekendt med, at der i de senere år har været meget fokus på området, alligevel mener vi, at der stadig er et udtalt behov for at arbejde målrettet med overgangen, især når det gælder det skriftlige arbejde. Vi mener i bestyrelsen, at den forestående gymnasiereforms fokus på styrkelsen af den skriftlige dimension af danskfaget i gymnasiet understreger vigtigheden heraf. I vores arbejde som dansklærere oplever vi ofte store udfordringer i forhold til det skriftlige arbejde. Lige fra elevernes manglende evne til at honorere opgavegenrernes krav til deres manglende grammatiske kompetencer. Tit ender diskussionerne af elevernes manglende skriftsproglige kompetencer med, at ansvaret placeres hos grundskolen, en kritik der hverken er

5 særlig konstruktiv eller retfærdig, for reelt ved mange af os ikke ret meget om, hvordan der arbejdes med skriftlighed og skrivehandlinger i grundskolen. Vi tror på, at et større og mere udbredt kendskab til hinandens undervisningspraksis vil gavne elevernes udbytte af det skriftlige arbejde. Vi forestiller os et kursus/et seminar med den foreløbige arbejdstitel Skriftlig fremstilling og skrivehandlinger i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, der kunne munde ud i materiale, der bliver tilgængeligt på EMU en eller Dansklærerforeningens hjemmeside. Vi vil invitere eksperter/forskere, der ved noget om skriftlighed på henholdsvis ungdomsuddannelserne og i grundskolen. Side 5/9 Ellen Krogh har allerede takket ja, ligesom vi har også været i kontakt med Pernille Tjellesen, som er læringskonsulent for dansk i folkeskolen og har fået et par kontakter til lærere i grundskolen. Vi arbejder videre på at finde oplægsholdere til kurset og regner med, at kurset skal løbe af stablen en gang i det nye år. Udgivelser Der er i det forgangne år kommet rigtig godt gang i bogudgivelserne. I bogpakkerne i efteråret 2015 og foråret 2016 har der bl.a. været følgende udgivelser: Lars Green Dall: Ormehuller. Naturvidenskab i dansk/essays. Marlene Ørnstrup Petersen og Ditte Eberth Timmermann: Tekstarbejde på tværs. Tekstanalyse i dansk og engelsk Marianne Stidsen: Rilkes Engle. Eksistentialismen i går i dag i morgen. Kristina Holgersen: To slags mørke Ditte Campion: Blik for køn. Kønsdiskurser, hate speech, queerteori Søren Boy Skjold: Den journalistiske fortælling August Strindberg: Frøken Julie + uv-materiale Nils Gunder Hansen & Ivy York Möller-Christensen (red.): Etik til forhandling. Litteratur - film - tv Dernæst er der udgivelser om natursyn (litteraturhistorisk), dansk og globalisering (kassette med immigrantlitteratur, orientalisme, Grønland, vidnesbyrd-litteratur), normalitetsbegreber og normer og en kontrapunktisk metodebog på trapperne i bogpakken her i efteråret, mens forårets bogpakke bl.a. vil byde på udgivelser om digital litteratur, populærvidenskabelig retorik, en ny kanon og en grammatikhåndbog. Derudover er der også udgivelser om monstre, en naturvidenskabelig lyrikbog og en udgivelse om omlagt skriftlighed på vej. Vi har i E-bestyrelsen drøftet behovet for mere elevmålrettede bogudgivelser med korte teoriafsnit og i det hele taget materiale, som kan bruges direkte i undervisningen. Derudover også ønsket om mere elevdifferentieret materiale og særudgivelser til eux. Deltagelse i PS PS er GL s Pædagogiske Samarbejdsudvalg, hvor repræsentanter fra de faglige foreninger mødes med GL (hovedbest.medlemmer og GL-medarbejdere). Der afholdes 2-3 møder om året

6 afhængig af behov. I år har der været ét møde sammen med UVM, hvor der blev samlet op på FIP-møderne, og ét møde hvor justeringen af gymnasiereformen blev drøftet. Ang. reformen er der tilsyneladende stor forskel på hvor meget de faglige foreninger er inddraget i læreplansarbejdet. GL har kontakten til ministeriet og formidler viden og erfaring om beslutningsprocessen. Side 6/9 Dansk Noter Dansk Noters fire numre i 2016 har som temaer haft Island (Tradition og natur), Omlagt, Nye genrer og til december kommer Sandheden i journalistik og medier - det årsmøde som du sidder til lige nu. Temaerne for 2017 begynder også at tage form. Vi udkommer med et nummer om Danmark som kolonimagt, et nummer om Teknologi, et nummer om Ytringsfrihed og Det forbudte og som altid med et årsmødenummer. Det er redaktionens ambition at bringe et udsnit af de tekster inden for medier, litteratur og sprog der kapsler danskfaget og fascinerer os som undervisere. Dansk Noter er et tidsskrift hvor universitetsforskning, formidling og kravet om rettidigt anvendelige tekster (typisk mandag morgen) helst skal gå hånd i hånd. For fortsat at være et tidsskrift der tiltrækker et bredt kollektiv af forfattere tilbyder Dansk Noter fagfællebedømmelse til de forfattere fra forskningsverdenen der ønsker det. Vi er meget glade for både at kunne tiltrække forfattere fra universiteterne og gymnasieverdenerne, og vi er i den lykkelige situation at vi modtager mange bidrag. Kun med et varieret udbud af artikler kan Dansk Noter rumme et udsnit af de brændende platforme som danskfaget står oprejst på. I 2016 har vi bragt en række anmeldelser idet vi har tilknyttet et korps af skarpe og læsestærke anmeldere, men vi kan sagtens være flere. Skulle du også have lyst til at blive en del af Dansk Noters anmeldelseskorps, modtager vi meget gerne din -adresse og kvitterer med en, to eller uendeligt mange af spændende danskfaglige bøger alt efter ambitionsniveau. Dette arbejde er som alt andet arbejde i Dansk Noter ulønnet og vil ikke belaste dine skatteforhold. I 2017 vil vi forsøge os med en Man kan også.. -sektion, hvor vi vil præsentere praksisnære indlæg fra undervisningen. Vi håber meget at læserne har lyst til at bidrage med eksempler, ligesom vi også stadig meget gerne modtager indlæg til vores debatsektion, Synspunkt. Mener du fx noget om reformen (og det gør du jo..), de kommende læreplaner, om litteraturens ubærlige forsvinden, om kanonen, om fremtidens danskfag, så er det (også) os du skal skrive til. I redaktionen sidder Anne Mette Finderup, Ditte Eberth Timmermann, Ivar Lærkesen, Kurt Christensen, Lisa Kaas, Birgitte Elkjær Lamb, Maja Wester, Marie Gerner-Smidt, Kristoffer Kildelund og Jette Sindbjerg Martinsen. Kurt Christensen og Lisa Kaas er billedredaktører, og på Dansk Noter sætter vi billedsiden højt og har på det seneste præsenteret så forskellige kunstnere og fotografer som Stense Andrea Lind-Valdan, islandske Erró, Morten Barker og Krass Clement. Jette Sindbjerg Martinsen repræsenterer G-bestyrelsen. Ditte Eberth Timmermann er E- bestyrelsens repræsentant. Resten af redaktionen sidder ikke i Dansklærerforeningens gymnasiebestyrelser, men indgår altså i det danskfaglige foreningsarbejde. Har andre medlemmer lyst til at bidrage til foreningens arbejde, er der plads - også i redaktionen.

7 Samarbejder Uni-netværk Der var møde på SDU den 14/ Repræsentanter fra AU og SDU deltog sammen med repræsentanter fra G- og E-sektionen i Dansklærerforeningen. Fokuspunktet var skriftlighed og overgangsudfordringer. Næste møde vil være i slutningen af feb. næste år på AU, hvor Dorthe, Julie og Gitte deltager sammen med Lars Holst Madsen. Side 7/9 Det nordiske samarbejde Nordspråk afholdt arbejdsmøde på Læreruddannelsen Zahle d. 21/ , og i april afholdtes arbejdsmøde på Lysebu, Oslo. En del medlemmer stoppede efter arbejdsmødet i november Der var derfor mange nye ansigter, som gerne vil deltage i arbejdet, hvilket er meget positivt. Der blev givet en god introduktion til Nordspråks opgaver, herunder især kursusdelen. Kurset Ung vrede i norden blev afholdt i København, maj Det nu afholdte sommerkursus i juli var på Gotland og skal evalueres til arbejdsmødet i november 2016 i København. Det kommende sommerkursus i 2017 vil være i Grønland. I E-sektionen er vi bl.a. repræsenteret i en tvær-nordisk gruppe, som skal komme med ideer til indhold til en nordisk sprog- og kulturfestival under Nordisk Sprogkoordination i september 2017 i Aarhus. Økonomi Vi har fået Dansklærerforeningens direktør Morten Stig Andersen til at redegøre for udviklingen af økonomien i vores sektion og sammenlignet med resten af foreningen. Medlemsudvikling. Pr. 31. august 2016 har Foreningen medlemmer fordelt som følger: Sektion Kategori 31. aug dec Forskel Forskel % 31. dec Forskel Forskel % G Ordinære Studerende Ledige Ægtefæller Pensionister I ALT

8 E Ordinære Ledige Pensionister Side 8/9 Ægtefæller I ALT F Ordinære Studerende Ledige Ægtefæller Pensionister Voksenundervisere I ALT L Ordinære Ledige Pensionister Ægtefæller I ALT Interessemedlemmer Total Dette er en tilbagegang i forhold til 31. december 2015 på 47 medlemmer (1 %) for hele Foreningen. Trenden har de senere år desværre været, at vi har set en vigende medlemstilgang. Dette kan f.eks. ses ved at sammenligne de aktuelle tal med niveauet i 2011, hvor der kan konstateres en tilbagegang på medlemmer (21 %) i perioden. Men baseret på de sidste par måneder af 2015 og frem til her til august 2016 er der et begrundet håb om, at medlemstallet kan stabilisere sig på små medlemmer og forhåbentligt i hvert fald fastholdes på dette niveau. E sektionen har i modsætning til Foreningen som helhed oplevet en fremgang på 12 medlemmer (4 %) i løbet af 2016, hvilket vi selvfølgelig er meget tilfredse med og glade for. For at søge at øge værdiskabelsen af et medlemskab af Dansklærerforeningen er der i samarbejde med Huset igangsat et arbejde for at definere, hvordan et nyt medlemskoncept kan

9 se ud i fremtiden. Vi glæder os meget til at se resultatet af undersøgelserne og analyserne som bl.a. indbefatter afholdelse af fokusgruppemøder og spørgeskemaundersøgelse. Side 9/9 Foreningens økonomi Den vigende medlemstilslutning har desværre også haft den konsekvens, at Foreningens indtægter fra medlemskontingenter er faldende gennem årene fra f.eks. fra kr. 3,8 mio. i 2011 til en forventet indtægt i 2016 på kr. 3,1 mio. - en forskel på kr. 0,7 mio. (19 %) på 5 år. Foreningen bruger flere penge end vi får ind gennem kontingenter og dette underskud dækkes af forlagets indtjening. Økonomien for E sektionen har udviklet sig som følger: Pr. 31. december Kr Estimat 2016 Budget 2016 Forskel Forskel % Aktuel 2015 Forskel Forskel % Kontingenter Møder og udvalg Øvrige omkostninger Tidsskrifter Medlemsaktiviteter Driftsomkostninger i alt Resultat Estimatet for hele år 2016 forventes at genere et resultat på tkr. 79, hvilket er en fremgang i forhold til budget på tkr. 43 (119 %) grundet reducerede driftsomkostninger væsentligst relateret til møder og udvalg. Det forventes også en lille øgning i kontingentindtægter. Sammenlignes med 2015 går resultatet dog tilbage med tkr. 15 (16 %). Kurser. I 2015 har Dansklærerforeningen afholdt kurser for i alt deltagere, hvilket generede en omsætning på kr. 2,2 mio. Heraf har E sektionen afholdt 2 kurser med 53 deltagere, hvilket vi er meget tilfredse med, da vi er en lille sektion. Den gennemsnitlige deltagerbetaling har udgjort kr År 2016 har er også gået godt indtil nu, hvor sektionen har afholdt 2 kurser i perioden januar til august 55 deltagere i alt. Økonomien har også udviklet sig rigtigt positivt i indeværende år. /Gitte Lautrup, formand for Dansklærerforeningens sektion for hhx, htx, eux og eud September 2016

Årsberetning 2015. I år har vi bl.a. diskuteret følgende emner:

Årsberetning 2015. I år har vi bl.a. diskuteret følgende emner: SEKTIONEN HTX, HHX, EUX OG EUD Årsberetning 2015 Status på danskfaget Bestyrelsen mødes cirka 4 gange om året, deltager i Dansklærerforeningens repræsentantskabsmøder 2 gange om året samt indgår i forskellige

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 11 for dansklærere på htx

Nyhedsbrev nr. 11 for dansklærere på htx Nyhedsbrev nr. 11 for dansklærere på htx August 2013 Kære danskkolleger Jeg vil starte det nye skoleår med at se et par måneder tilbage i tiden, nemlig til den skriftlige prøve i dansk A, som er hovedemnet

Læs mere

Årsberetning 2014. Oktober 2014

Årsberetning 2014. Oktober 2014 SEKTIONEN FOR STX OG HF Oktober 2014 Årsberetning 2014 Status på dansk - vigtige diskussioner/debatemner Bestyrelsen mødes ca. en gang hver måned. Siden sidste årsmøde har dagsordenen rummet blandt andet

Læs mere

Årsberetning september Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Medlemsstatus 4. Bestyrelsens løbende arbejde

Årsberetning september Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Medlemsstatus 4. Bestyrelsens løbende arbejde SEKTIONEN FOR LÆRERUDDANNELSE september 2016 Årsberetning 2016 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Medlemsstatus 4. Bestyrelsens løbende arbejde 4.1. Kurser og arrangementer 4.2. Udgivelser

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

Med nogle ting virker det som om, at lærerne i folkeskolen og lærerne på gymnasiet er to helt forskellige steder. Det er slet ikke det samme, de

Med nogle ting virker det som om, at lærerne i folkeskolen og lærerne på gymnasiet er to helt forskellige steder. Det er slet ikke det samme, de Med nogle ting virker det som om, at lærerne i folkeskolen og lærerne på gymnasiet er to helt forskellige steder. Det er slet ikke det samme, de lægger vægt på. (gymnasieelev, 1.g) Samarbejde mellem grundskoler

Læs mere

Årsberetning Status på dansk - vigtige diskussioner/debatemner

Årsberetning Status på dansk - vigtige diskussioner/debatemner SEKTIONEN FOR STX OG HF September 2016 Årsberetning 2016 Status på dansk - vigtige diskussioner/debatemner Gymnasiereform - debat og resultat Læreplaner fornyes Bestyrelsen 2016 en ny bestyrelse Medlemsstatus

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Engelskfaget i stx udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Præsentation af forsøgsprojekt (til offentliggørelse på EMU)

Præsentation af forsøgsprojekt (til offentliggørelse på EMU) Præsentation af forsøgsprojekt (til offentliggørelse på EMU) Projektets titel Projektets formål Projektets produkt(er) Deltagende institutioner Deltagende fag Start- og sluttidspunkt Kontaktperson (navn

Læs mere

Faglig udvikling i praksis Græsk og latin

Faglig udvikling i praksis Græsk og latin Faglig udvikling i praksis Græsk og latin Fredericia Gymnasium 21. april 2016 Anne Bisgaard Vase, Fagkonsulent i græsk, latin, oldtidskundskab og almen sprogforståelse Side 1 Dagens program 09.30 10.00

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, htx, maj 2014.

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, htx, maj 2014. Dansk A i htx Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014 Kære danskkolleger, Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, htx, maj 2014. Mange efterlyser tidligere opgavesæt til brug for

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS

LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS LÆRERUDDANNELSEN I FOKUS Redaktion: Gorm Bagger Andersen Lis Pøhler Gorm Bagger Andersen Karen B. Braad Dorte Kamstrup Lis Madsen Ane Panfil Marianne Thrane Dansk i læreruddannelsen Gorm Bagger Andersen,

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Helle Lindkvist Kjeldsen, Anne Marie Illum, Viggo Norn, Patrick Strunge Andersen. Arne Kjær ledte mødets

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Målstyret undervisning Dansk udskoling

Målstyret undervisning Dansk udskoling ffm.emu.dk Målstyret undervisning Dansk udskoling 22. april 2015 Inger-Lise Lund illu@ucc.dk Forenklede Fælles Mål udskoling A Gennemgang af målhierarki ffm.emu.dk C Danskhed og national identitet Danas

Læs mere

Vedrørende Kulturforståelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser

Vedrørende Kulturforståelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 190 Offentligt Foretræde den 26. april 2016 Iben Jensen og Michael Bang Sørensen. Vedrørende Kulturforståelse Vedrørende Kulturforståelse på de

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS NYE LÆREPLANER MEDIEFAG

FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS NYE LÆREPLANER MEDIEFAG FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS NYE LÆREPLANER MEDIEFAG Odense Katedralskole 22. marts 2017 Side 1 Disposition Dagens program og formål Kort om FIP, netværksgrupper, dagens workshops, padlet og EMU Gymnasiereform:

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget, Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannels 2012-13 BUU alm. del Bilag 16, EUU alm. del Bilag 22, FIV alm. del Bilag 12 Offentligt TALEPAPIR

Læs mere

Ny skriftlighed. Gymnasiedage 30. september 2010. Ellen Krogh Syddansk Universitet

Ny skriftlighed. Gymnasiedage 30. september 2010. Ellen Krogh Syddansk Universitet Ny skriftlighed Gymnasiedage 30. september 2010 Ellen Krogh Syddansk Universitet Hvad jeg vil tale om Skriftlighed i det nye tekstsamfund Skriftlighed i fag og samspil Skriftlighed som udviklingsprojekt

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat af møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg tirsdag den 29. oktober kl. 10-16

Referat af møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg tirsdag den 29. oktober kl. 10-16 Referat af møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg tirsdag den 29. oktober kl. 10-16 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde den 30. april 2013 3. De faglige foreningers kommunikation:

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet Nyhedsbrev om studieområdet på htx Tema: Prøven i studieområdet Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen April 2011 1 Hvorfor dette nyhedsbrev? I juni 2010 kom der som bekendt en ny læreplan for studieområdet.

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

Dansk som første-, andet-, tredjesprog. Bergthóra Kristjánsdóttir Tórshavn den 11. 14.8 2014

Dansk som første-, andet-, tredjesprog. Bergthóra Kristjánsdóttir Tórshavn den 11. 14.8 2014 Dansk som første-, andet-, tredjesprog Bergthóra Kristjánsdóttir Tórshavn den 11. 14.8 2014 Dansk som andetsprog i curriculære dokumenter Hvor findes dansk som andetsprog? Hvad gør dansk som andetsprog

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Faglig udvikling i praksis Dansk A i hhx - den nye læreplan

Faglig udvikling i praksis Dansk A i hhx - den nye læreplan Faglig udvikling i praksis Dansk A i hhx - den nye læreplan Roskilde Handelsskole d. 14. marts 2017 IBC, Kolding d. 15. marts 2017 Program: 10.00 10.45 Den nye læreplan for Dansk A ved fagkonsulent Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08-09 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov, Danske regioner

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget 1 Kort nyt Fip-kurser i foråret Møder vil blandt andet have fokus på læreplanerne typisk kl. 10-16 Annonceres

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Styrkede gymnasiale uddannelser

Styrkede gymnasiale uddannelser Styrkede gymnasiale uddannelser Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Benedicte Kieler Side 1

Læs mere

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017 FIP-kursus, studieområdet hhx Marts 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 20. juni 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 20. juni 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 20. juni 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Kommunikation og ledelse, E : Distributionsmail sendt til 30 respondenter : Rykkermail sendt til 24 respondenter

Kommunikation og ledelse, E : Distributionsmail sendt til 30 respondenter : Rykkermail sendt til 24 respondenter Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

NYHEDSBREV #24 AUGUST 2016

NYHEDSBREV #24 AUGUST 2016 NYT FRA FAGKONSULENTEN I ENGELSK HHX NYHEDSBREV #24 AUGUST 2016 Nyhedsbrev #24 indeholder nyt om gymnasieforliget, der blev indgået før sommerferien, herunder om det kommende arbejde med at revidere læreplanen

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702.

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702. Afdelingen for videregående uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Årsberetning 2014. Indhold: 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Medlemsstatus 4. Bestyrelsens løbende arbejde

Årsberetning 2014. Indhold: 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Medlemsstatus 4. Bestyrelsens løbende arbejde SEKTIONEN FOR LÆRERUDDANNELSE Årsberetning 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Medlemsstatus 4. Bestyrelsens løbende arbejde 4.1. Danskfagligt møde 4.2. Fagpolitisk oprustning

Læs mere

Udviklingsplan for de Gymnasiale Uddannelser

Udviklingsplan for de Gymnasiale Uddannelser Seminar for faglige foreningers bestyrelser 21.3. 2013 Udviklingsplan for de Gymnasiale Uddannelser - fase 2 en dagsorden med fokus på eleven og kvaliteten hvad viser vores evalueringer elevvinkel hvad

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole 13. juni 2016 Skolebestyrelsen skal årligt jf. folkeskolelovens 44 aflægge beretning om sit arbejde. Den endelige beretning for skoleåret blev

Læs mere

FIP-arbejdsmøde om international økonomi Netadgang: Havea9ce10me. Marts 2017

FIP-arbejdsmøde om international økonomi Netadgang: Havea9ce10me. Marts 2017 FIP-arbejdsmøde om international økonomi Netadgang: Havea9ce10me Marts 2017 Dagsorden for i dag 9.30-10.00 Morgenkaffe 10.00-11.00 Opsamling fra sidst - Kort oplæg om de nye læreplaner til faget. Claus

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30 Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Ole Have Jørgensen. Helle Lindkvist Kjeldsen kom kl. ca. 17.00; Anne Marie Illum gik efter aftale

Læs mere

Idéhistorie & teknologihistorie

Idéhistorie & teknologihistorie Idéhistorie & teknologihistorie Nyhedsbrev 02 2017 - Juni Siden sidst Kære alle Hermed nyhedsbrev nr. 2. Sommerferien står for døren, men jeg kan lige akkurat nå at løfte sløret for Undervisningsministeriets

Læs mere

Litteratursiden i din undervisning

Litteratursiden i din undervisning Litteratursiden i din undervisning Hvad er Litteratursiden? Litteratursiden er bibliotekernes website om litteratur. Sitet er for alle, der vil inspireres til gode læseoplevelser, diskutere litteratur

Læs mere

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. januar til 31. december 2016 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

Evaluering 3. semester efteråret 2012

Evaluering 3. semester efteråret 2012 Evaluering 3. semester efteråret 2012 Afkryds hvilke kurser, du har fulgt på 3. semester: Evaluering af modul 4: Makroøkonomi 1 Hvordan vurderer du dine forudsætninger for at deltage i kurset? Dette spørgsmål

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Fordeling af karakterer

Fordeling af karakterer Sammendrag af censorberetning for dansk som andetsprog D skriftlig fremstilling Maj termin 2015 Der er indgivet beretning af 26 beskikkede censorer på grundlag af 606 besvarelser Besvarelserne fordeler

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 31. august 2016

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 31. august 2016 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 31. august 2016 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt i stedet for Niels Bjørnø

Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt i stedet for Niels Bjørnø Referat Møde i Aarhus Uddannelsesråd Mødedato: 23. maj 2014 Sted: Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Afbud/Fravær: Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Evaluering 5. semester efteråret 2012

Evaluering 5. semester efteråret 2012 Evaluering 5. semester efteråret 2012 Afkryds hvilke kurser, du har fulgt på 5. semester: Evaluering af modul 14: Makroøkonomi Hvordan vurderer du dine forudsætninger for at deltage i kurset? Dette spørgsmål

Læs mere

Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september Fraværende: Rolf M. Petersen, Mette Morsing og Marianne Bennetzen

Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september Fraværende: Rolf M. Petersen, Mette Morsing og Marianne Bennetzen Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september 2015 Fraværende: Rolf M. Petersen, Mette Morsing og Marianne Bennetzen Formanden indledte med at byde Helle Enkelund velkommen i bestyrelsen.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Projekt i TYSK AG - FS. Allerød Gymnasium og Folkeskolerne i Allerød

Projekt i TYSK AG - FS. Allerød Gymnasium og Folkeskolerne i Allerød Brobygning Projekt i TYSK AG - FS Allerød Gymnasium og Folkeskolerne i Allerød Hvorfor er brobygning så vigtig? sikre, at eleverne har de nødvendige, faglige kompetencer til det næste trin i uddannelsesforløbet

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Administration Selskabet har skiftet bank til jyske bank grundet besværlig adgang til netbanken

Administration Selskabet har skiftet bank til jyske bank grundet besværlig adgang til netbanken Beretning 24 Selskabets indtægter stammer fra institutionsmedlemsskaber. Pr. januar 25 havde selskabet følgende antal medlemmer: institutionsmedlemsskaber- store: 8, institutionsmedlemsskaber (pt. mangler

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

Andet arbejdsseminar i projektet om faglig overgang

Andet arbejdsseminar i projektet om faglig overgang Andet arbejdsseminar i projektet om faglig overgang Sorø Akademi 25. marts 2014 Formål med dagen - Alle deltagende projekter har fået feedback på deres projekter, som de kan bruge i den videre udvikling

Læs mere