Citation for pulished version (APA): Lange, L. N. Professionsbachelorprojektet: om akademisk skrivning og litteraturhenvisninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Citation for pulished version (APA): Lange, L. N. Professionsbachelorprojektet: om akademisk skrivning og litteraturhenvisninger"

Transkript

1 Danish University Colleges Professionsbachelorprojektet Lange, Lene Nørskov Publication date: 2012 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen har endnu ikke gennemgået peer-review (fagfællebedømmelse) og redigering. Link to publication Citation for pulished version (APA): Lange, L. N. Professionsbachelorprojektet: om akademisk skrivning og litteraturhenvisninger General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Download policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 04. Jan. 2017

2 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Lene Nørskov Lange Professionsbachelorprojektet - om akademisk skrivning og litteraturhenvisninger 3. udgave, 2012 Biblioteket, Læreruddannelsen i Aarhus

3 Indholdsfortegnelse Formelle bestemmelser... 3 Videns refererende og videns brugende bacheloropgaver... 4 Brug af litteratur i opgaven 5 Akademisk sprog og videnskabelighed... 6 Litteraturhenvisninger 8 Referat.. 8 Citat.. 10 Kursivering Litteraturliste 11 Bøger Dele af bøger. 13 Artikler.. 14 WWW 14 Elektroniske artikler 16 Film & medieklip. 16 Interviews, observationer, foredrag etc Alfabetisering af litteraturlisten. 17 Forkortelser & leksikon Censorformandskabets vurderingskriterier 20 Sammenfatning 21 Videre læsning

4 Formelle bestemmelser Bestemmelserne om professionsbachelorprojektet er fastsat i og bilag 6 i Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (BEK nr. 562 af 1. juni 2011). Heri hedder det, at den studerende skal udarbejde en større selvstændig skriftlig opgave i form af et professionsbachelorprojekt. Opgaven skal udarbejdes individuelt i et selvvalgt emne og vedrøre en lærerfaglig problemstilling af relevans for uddannelsens formål. Bacheloropgaven skrives i et samspil mellem praksis, et linjefag og de pædagogiske fag. Opgaven skal indeholde en undersøgelse og en analyse af en lærerfaglig problemstilling og fremstå som en helhed, hvor praksis sammen med viden fra de to faglige vinkler tilsammen belyser opgavens problemstillinger. Formålet med opgaven er, at den studerende kvalificerer sig til som lærer at kunne undersøge og formidle centrale problemstillinger og udviklingsmuligheder, der vedrører lærerens opgaver og skolens virksomhed. I Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen hedder det, at den studerende i besvarelsen af opgaven skal redegøre for resultater af analyser gennem systematisk argumentation som tegn på anvendelse af grundlæggende akademiske arbejdsmetoder. Ligeledes står der, at de studerende arbejder med det videnskabeligt undersøgende sprog, det klare, modtagerrettede sprog og det korrekte sprog. Denne folder vil uddybe og forklare væsentlige forhold og problemstillinger i forbindelse med det at skrive i et klart og forståeligt sprog og det at tilgodese formelle krav til rapport- og opgaveskrivning. Folderen er blandt andet udarbejdet på basis af de håndbøger om opgaveskrivning på videregående uddannelser, som Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen har skrevet. Flere titler vil fremgå af denne folders forslag til videre studier i opgaveskrivning. 3

5 Vidensrefererende og vidensbrugende bacheloropgaver Der er stor forskel mellem vidensrefererende og vidensbrugende bacheloropgaver (fra engelsk knowledge telling og knowledge transforming). Som studerende må man tilstræbe, at man udarbejder en bacheloropgave, der er skrevet i en videns brugende og analytisk stil. Den vidensrefererende opgave genfortæller. Den refererer en masse teori, men forsømmer at prioritere, hvad der er vigtigst. Det vil sige, at opgaven godt nok udvælger teorier, men den begrunder ikke valget, og teorierne bruges ikke selektivt til at belyse emnet for opgaven. De bruges til at genfortælle teorierne. Når man udarbejder en bacheloropgave, der får hovedpartens vedkommende er vidensrefererende, laver man ofte den fejl, at man bringer en masse emner på banen, men glemmer at forbinde dem. Hver sætning siger noget om en ny ting, og den viden, man har, sættes ikke i relation til noget. På den måde består vidensrefererende opgaver i værste fald af ukommenterede citatsamlinger. Opgaven referer en masse viden, men bruger ikke den refererede viden til noget. Den vidensbrugende opgave bruger den viden, den skriver om. Det vil sige, at den er formålsorienteret og problemundersøgende. Den vidensbrugende opgave har indbyrdes sammenhæng mellem tekstens elementer, og den transformerer viden selektivt og selvstændigt, så alle delene i opgaven er udvalgt og tilpasset efter opgavens overordnede formål. Vidensbrugende opgaver bruger elementer af fagets viden til et formål, den studerende har defineret. Vidensbrugende opgaver er oftest gode opgaver, der hæver sig op i karakterskalaens gode, fortrinlige og fremragende niveauer. De karakteristika, der er forbundet med vidensbrugende opgaver, kan sammenfattes til følgende: Diskuterer pro et contra Analyserer, syntetiserer og vurderer Behandler få emner og begreber, som sættes i forbindelse med hinanden Begrunder afsnits relevans, har afsnits- og sætningssammenkædende ord 4

6 Vidensrefererende har selvsagt de modsatte karakteristika: Har kun argumentets pro uden dets contra Refererer, beskriver eller dokumenterer, men argumenterer ikke for en faglig pointe Har mange påstande, og behandler mange emner, begreber og titler uden at forbinde dem Savner sammenkædning mellem afsnit og sætninger I bestræbelsen på at skrive en bacheloropgave, der er vidensbrugende, kan man forøge og udvide teksten der, hvor man: vælger og begrunder valg, bruger andres begreber, modeller og teorier til sine formål, analyserer og fortolker, syntetiserer, vurderer andres/egen tekst. Og man kan begrænse og reducere i teksten der, hvor man beskriver (fx værker, bøger, billeder), citerer, parafraserer og gennemgår stof. Brug af litteratur i opgaven Den viden, man skal bruge, får man fra den litteratur, man læser i forbindelse med udarbejdelsen af bacheloropgaven. Det er vigtigt, at man hele tiden stiller sig selv det spørgsmål: Hvad kan litteraturen bruges til? Altså, at man bruger litteraturen formålsbestemt. Det handler således om, at man fra begyndelsen kvalificer sit valg af litteratur. Det kan man med fordel gøre allerede i bacheloropgavens indledning: Hvorfor er netop denne litteratur relevant? Det er derfor en fordel at stille vigtige spørgsmål til den litteratur, man inddrager: Hvem siger det, hvad er de centrale udsagn i litteraturen, hvad bygger de på, hvad er centralt i forhold til sammenhængen? Relevante spørgsmål til den litteratur, man anvender, kan være nogle af nedenstående: Hvad kan jeg bruge det til i min opgave? Hvad er sigtet med teksten? Hvem har skrevet den? Hvor er den publiceret? Hvilken faglig tradition tilhører den? Hvad siger andre autoriteter om teksten? Har forfatteren mødt sin opposition? 5

7 Hvor gammel er teksten og er det nyeste udgave? Kunne man forestille sig, at der er kommet ny viden på området? Hvor solide og vægtige er de undersøgelser, teksten bygger på? Hvor velunderbygget er argumentationen? Man skal i det hele taget stille mange spørgsmål til den litteratur, man inddrager, og man skal være meget opmærksom på, hvorfor man inddrager den. En kilde er først en kilde, når den er kilde til noget, og kilde til noget bliver den først, når den bliver sat i relation til et spørgsmål, skriver Sebastian Olden-Jørgensen i Til kilderne! (p. 49). Det er ligeledes vigtigt, at man holder sine egne udsagn og litteraturens udsagn adskilte. Man er netop for tæt på sine kilder, når det ikke klart fremgår, hvornår det er én selv, der udtaler sig, og hvornår det er kilderne. Man er også for tæt på sin litteratur, når man blot refererer den og ikke bruger den til noget, når man bruger for mange citater, når man ikke har egen analyserende tekst mellem citater, når man ikke forholder sig (selekterende, kvalificerende, vurderende) til sine kilder, og når man er smittet af sine kilders sprog. På stopplagiat.nu kan man få mere at vide om, hvordan man undgår plagiering. Akademisk sprog og videnskabelighed Bacheloropgavens sprog er en væsentlig del af bacheloropgavens troværdighed. Sproget skal forholde sig til videnskabeligheden. Derfor handler det om at skrive fagligt, entydigt og præcist. Et første godt råd er at undlade højkomprimerede sætninger. Højkomprimerede sætninger med mange og lange ord gør en tekst uklar og svær at forstå, fordi man presser mange informationer sammen på lidt plads. Del teksten op i delelementer Hvad hører sammen med hvad, hvor begynder noget nyt, og hvad er underordnet noget andet? Lav velbegrundede afsnitsinddelinger, så det bliver klart, hvor noget slutter, og noget nyt begynder 6

8 Pas på med indskudte sætninger. Hvis der er noget at tilføje, så gør det bagefter Det er hensigtsmæssigt, hvis der kun er én information i hver sætning. Derfor skal man umiddelbart sætte flere punktummer, end man ville være tilbøjelig til at gøre. Når du skal underbygge din undersøgelse, vil det ligeledes være hensigtsmæssigt at eksemplificere. Eksempler kan anskueliggøre, hvad der menes, fordi eksempler konkretiserer abstrakt sprog. I en tekst vil der ofte optræde mange små underordnede påstande, som ikke bliver underbygget, men bare svæver rundt i luften. Her kunne et eksempel udgøre dokumentation. Brug eksempler til at anskueliggøre, konkretisere og underbygge påstande. Pas på med fyldord. De gør en tekst slap og sludrende og længere, fordi man skal igennem en masse fyld. Stryg alt, hvad der kan stryges hvis du er i tvivl, så stryg det. En stram tekst giver mere autoritet, fordi man som læser umiddelbart vil have større tillid til en skribent, der kan skære igennem og skildre tingene med et præcist sprog. Læseren af en bacheloropgave skal kunne forstå det samme som skriveren og have mulighed for at kontrollere informationerne. Sproget skal være sammenhængende, tidløst og entydigt, og det skal være objektivt og klart fagsprog. Det er derfor vigtigt at udgå fx: Modeprægede ord Pådutteord Talesprog Subjektive holdninger Journalistiske effekter Pralende overintellektualiseringer Undgå også at tale ned til læseren: Opgavens læser er en fagperson. En stor del af en bacheloropgaves videnskabelighed er desuden, at den anvender et korrekt skriftsprog, og at den henviser ensartet og utvetydig til sine kilder. 7

9 Litteraturhenvisninger Ifølge Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (BEK nr. 562 af 1. juni 2011) 10 stk. 2, pkt. 6 skal professionsbachelorprojektet udarbejdes under brug af videnskabelig metode. Det betyder bl.a., at bacheloropgaven skal henvise ensartet og utvetydigt til sine kilder. Det er blandt andet disse almindeligt anerkendte retningslinjer for noter og litteraturhenvisninger, det følgende handler om. Formålet med at standardisere noteapparatet og litteraturhenvisningerne er at bringe bacheloropgavers form på en sådan fælles ligning, at læseligheden fremmes. Det vigtigste ved noteapparatet og litteraturhenvisningerne er, at de er konsekvent gennemførte. Referat Det er vigtigt, at der kildehenvises, når man citerer, parafraserer, refererer, påstår, mener, mens det ikke er vigtigt at kildehenvise, når man anvender almen viden eller viden, der kan hentes alle steder, fx fra leksika. Referering og citering er ikke det samme. Man refererer, når man henviser til en forfatters tekster; her er det tilladt at omformulere. Det er ikke tilladt at omformulere, når man citerer. Ved citering anvender man forfatterens ordrette formulering, og man anbringer den i citationstegn. Når der refereres i en bacheloropgave, kan man vælge mellem parentesreferering og fodnotereferering; valget er op til bacheloropgavens forfatter. Umiddelbart kan der være en fordel i at forbeholde fodnoterne til ekstra kommentarer, oplysninger etc. Hvis man således vælger parentesreferering, handler det om at gøre det så kort, at det forstyrrer tekstlæsningen mindst muligt. Når man refererer uafhængigt af, om det er i parentes eller i fodnote gør man det med udgangspunkt i forfatters navn og årstal, så det stemmer overens med litteraturlisten. Navn og årstal skal efterfølges af sidetal. En standardsidehenvisning kan se således ud: 8

10 Høj-modernitetens konturer analyseres udførligt (Giddens, 2000, p. 21). P et står for pagina (latin for side), men man kan også anvende det danske s. for sidetal. Det er igen op til bacheloropgavens forfatter. Igen handler det blot om at gennemføre det konsekvent: Vælg danske eller latinske forkortelser, men vær konsekvent gennem hele bacheloropgaven. I denne vejledning bruges de latinske forkortelser. Hvis man refererer én side, gøres det således: Høj-modernitetens konturer analyseres udførligt (Giddens, 2000, p. 21), men hvis man refererer denne side og den følgende side, anbringes et f efter sidetallet: Giddens analyserer høj-modernitetens konturer (Giddens, 2000, p. 21 f.). Hvis man refererer flere på hinanden følgende sider, anbringer man to f er: Giddens analyserer høj-modernitetens konturer (Giddens, 2000, p. 21 ff.). Hvis man kender de eksakte sidetal angiver man det med pp: Giddens analyserer høj-modernitetens konturer (Giddens, 2000, pp ). Har en forfatter udgivet flere tekster inden for samme år, som man henviser til, og som derfor figurerer i litteraturlisten, anbringer man et lille bogstav efter udgivelsesåret: Giddens analyserer høj-modernitetens konturer (Giddens, 2000a, p. 21). Så det er adskilt fra fx: Giddens, 2000b, p. 96. Ved gentagen henvisning til samme bog anvendes betegnelsen ibid., der er en forkortelse for ibidem, der betyder sammesteds: Giddens analyserer høj-modernitetens konturer (ibid., p. 46). Der er ofte to eller flere forfattere, der skriver bøgerne i fællesskab. I sådanne tilfælde gælder ligeledes standardiserede normer. Hvis der er to forfattere anbringes et &-tegn mellem forfatternes efternavne: Olsen & Køppe, 1997, p

11 Hvis der er mere end tre forfattere, anføres den første af forfatterne, og der anbringes et et al. efter forfatterens efternavn. Et al. er en forkortelse for et alii, der betyder med flere: Bjerg et al., 2007, p Henvises man til en forfatter, som har udgivet en række arbejder, der indeholder de samme synspunkter, listes kronologisk: Giddens, 1997, 2000, Citat Når man citerer, fungerer det i praksis på samme måde, som når man refererer. Man bruger blot citationstegn og citerer direkte fra teksten: Giddens analyserer høj-modernitetens konturer og vurderer, at den er fuld af risici og farer (Giddens, 2000, p. 23). Det er vigtigt, at man altid citerer fuldstændig korrekt. Udelader man noget, bruger man klammer: Et problem ved det monologiske klasserum er, at undervisningen [ ] ikke knytter an til elevernes erfaringer. Hvis man i teksten har reference til forskellige steder i værket og ikke ønsker at anbringe alle referencer, kan man bruge termen passim, der betyder spredt. Man kan bruge termen, både når man refererer, og når man citerer. Giddens analyserer høj-modernitetens konturer (2000, p. 21; et passim). Undgå at anvende betegnelsen passim, som undskyldning for ikke at anbringe sidetallet. Brug kun betegnelsen, når der er adskillige referencer, der udtrykker samme opfattelse. Kursivering Når man i bacheloropgaver gengiver titlen på bøger, tidsskrifter, aviser, teaterstykker, film, musikstykker, digtsamlinger, essays, fore- 10

12 drag, rapporter, skal de kursiveres. Man kan desuden kursivere vigtige begreber, når man introducerer dem i bacheloropgaven. Det er kun enkeltstående værker, der skal kursiveres. Hvis værket blot er en del af et større værk, anføres titlen med almindelig skrift. Det vil sige, at fx titler på kapitler, afsnit fra bøger - alt, der er en del af en større helhed: digte, essays, foredrag, rapporter (hvis de er dele af større helheder). Hvis det ikke fremgår tydeligt at der er tale om en titel, må man i teksten gøre opmærksom på det. Undgå citationstegn for at fremhæve, at noget er betydningsfuldt, vittigt, spidsfindigt, pudsigt hvis det er det, så bør det træde frem af sig selv. Litteraturliste Når man har refereret og citeret fra forskellige værker, skal der udarbejdes en litteraturliste, der fortæller, hvorfra henvisningerne er hentet. Litteraturlisten skal indeholde alle de værker, der er refereret og citeret fra. Litteraturlistens formål er dels, at man i bacheloropgavens brødtekst kan nøjes med den korte henvisning til litteraturen og dels at give læseren mulighed for at orientere sig om den studerendes teoretiske og empiriske grundlag. Undgå at oppuste litteraturlisten for at signalere belæsthed. Man laver ikke referencer til tekster, man ikke har læst og forfald ikke til name-dropping for at udstille egen belæsthed husk at referencer handler om dokumentation og genfinding. Der findes mange metoder til at referere korrekt. Det afgørende er, at referencerne indeholder de elementer, der er tilstrækkelige til identifikation og genfinding. Derudover er det vigtigt at være konsekvent i måden man anfører litteraturhenvisningerne. Denne vejledning tager udgangspunkt i APA s (American Psychological Association) standard, fordi denne praksis fremhæver referencernes publikationsår, og fordi standarden er meget udbredt. APA standarden følges ikke til punkt og prikke, men bruges her i en lidt forenklet version. Man kan med god ret og fornuft bruge andre standarder, hvis man foretrække det. 11

13 Bøger Skabelonen for bøger ser således ud: Forfatter. (år). Titel : undertitel (udgave). Udgivelsessted: Forlag. (serietitel; no.). Note. Hertil knytter sig følgende kommentarer: Forfatter: navnet skrives inverteret dvs. med efternavnet først. Fornavne forkortes til initialer. Hvis en forfatter har flere efternavne, anføres begge navne. Når der henvises til et værk med op til 3 forfattere, anføres alle forfattere. Hvis der er mere end 3 forfattere/redaktører, anføres kun den første efterfulgt af et al. (et alii) for med flere. Redaktør/er: Ed. (editor) for udgiver eller redaktør, Eds. (editors) for udgivere eller redaktører. Udgivelsesår: hvis det mangler, skrives s.a. (sine anno) for uden år. Titel: den skrives, som den står på titelbladet. Undertitlen skrives efter kolon og med lille begyndelsesbogstav. Udgave: ed. (edition) for udgave, oplysningen medtages i parentes, men kun, hvis det ikke er 1. udg. Et oplag anføres ikke. Udgivelsessted: hvis det mangler, skrives s.l. (sine loco) for uden sted. Forlag: anføres, men sådan at ord som forlag, Publishers og Co udelades. Note: supplerende oplysninger skal anføres i en note på en linje for sig. Det kan være oplysninger om, at det drejer sig om en ph.d.-afhandling, at der er tale om en bestemt oversættelse eller et speciale. Én, to eller tre forfattere: Ejrnæs, M. & Monrad, M. (2012). Vignetmetoden : sociologisk metode og redskaber til faglig udvikling. Kbh.: Akademisk. Hermansen, M., Jensen. E. & Krejsler, J. (2005). Didaktikken og individet : når senmoderne elever skal lære. Kbh.: Alinea. 12

14 Flere end tre forfattere: Andersen, H. et al. (2006). Videnskabsteori for de biologiske fag. Kbh.: Biofolia. Ph.d.-afhandlinger: Fisker, T.B. (2010). Småbørn i interaktion : en undersøgelse af socialt udviklingspotentiale og muligheder for interaktion for småbørn med autisme i forskellige pædagogiske organisatoriske miljøer. Kbh.: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Ph.d.-afhandling. Redaktør(er): Løw, O. & Skibsted, E. (Eds.). (2012). Psykologi for lærerstuderende og lærere. Kbh.: Akademisk. Udgivelse fra en korporation (uden personlig forfatter): Undervisningsministeriet. (2009). Fælles mål engelsk. (Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie; 4)(Faghæfte 2). En oversættelse men KUN, hvis oversætteren er vigtig: Lindgren, A. (2006). Brødrene Løvehjerte (5. ed.). Kbh.: Gyldendal. Oversat af Karin Bodenhoff. Dele af bøger Skabelon for dele af bøger: Bidragets forfatter. (år). Bidragets titel : undertitel. I: Bogens forfatter eller redaktør, Bogens titel (udgave), bidragets sidetal. Udgivelsessted: Forlag. Ved kapitler af bøger skal man altså medtage både kapitlets titel og titlen på bogen. Jensen, E. (2012). Pædagogiske myndighedsrelationer, klasseledelse og elevmedbestemmelse. I: J.C. Jacobsen & T. Ritchie (Eds.), Pædagogik som fag og praksis, pp Kbh.: Samfundslitteratur. Hvis der ikke er angivet en forfatter på en tekst, skrives titlen forrest: 13

15 Konstruktivisme. (1998). I: J. Lund et al. (Ed.). Den store danske encyklopædi vol. 11, pp Kbh.: Danmarks Nationalleksikon. Ind- og udvandring fordelt efter statsborgerskab og land (2006). I: Sonne., P. & Pihl Bisgaard, M. (Eds.). Statistisk årbog 2006, p. 5. Kbh.: Danmarks Statistik. Artikler Skabelon for tidsskriftartikler: Artiklens forfatter. (år). Artiklens titel : undertitel. I: Værtspublikationen, (no.), sidetal. Iskov, T. & Stokholm Hansen, M. (2012). Evidensbaserede metoder i enhedsskolen. I: Kvan, (93), pp Skabelon for avisartikler: Artiklens forfatter. (år, dato). Artiklens titel. Værtspublikationen. [udgivelsessted, hvis det er i udlandet], sidetal. Mainz, P. (2012, 19. august). Minister kræver mindre slaphed i folkeskolen. I: Politiken, p. 7. WWW Elektroniske dokumenter og især internetdokumenter giver en række problemer. Dokumenterne er ofte dynamiske og de bibliografiske elementer kan være svære at finde og mangler måske helt. Derfor skal en reference til et internetdokument altid indeholde en besøgsdato og en nøjagtig URL. Det gælder også for elektroniske dokumenter, at der kun må anføres oplysninger i referencen, som fremgår af dokumentet. Skabelon for internetdokumenter: Ophav. (år, dato). Titel. Udgiver. Lokaliseret den på: Note. 14

16 Hertil knytter sig følgende kommentarer: Ophav og titel: Disse oplysninger tages fra skærmbilledet eller fra dokumentets <head> eller <title> oplysninger som findes i Vis i Menulinjen under Kilde. Titlen i <head> er den titel, man ser i søgemaskinerne og øverst på et udskrift. Hvis ophav ikke kan identificeres, ordnes dokumentet efter titel. Man bør dog nok genoverveje kildens lødighed. År, dato: Ved statiske dokumenter, som fremstår som en sluttet enhed, anføres dato for dokumentets oprettelse - findes evt. i sidens kolofon. Ved dokumenter, der ændrer sig over tid, anføres dato for seneste opdatering. I Internet Explorer findes denne dato ved at klikke på højre musetast et sted i dokumentet og vælge Egenskaber i menuen. Ved dokumenter uden datering anføres s.a. for uden år. Udgiver: Ofte er ophav og udgiver den samme. Hvis det er tilfældet, skal kun ophav anføres. Lokaliseret den : Den dato man har printet eller brugt siden. Note: supplerende oplysninger skal anføres i en note på en linje for sig. Det kan være oplysninger om tilgængelighed eller en præcisering af hvilke dele af siden man har brugt. Korporation: Ministeriet for børn og undervisning. (2010). Fælles Mål 2009 elevens alsidige udvikling. Lokaliseret den 8. oktober 2012 på: olkeskolen/2010/faelles-maal-2009-elevernes-alsidigeudvikling Uden år eller dato for opdatering: Børns Vilkår. (s.a.). Mobning. Lokaliseret den 8. oktober 2012 på: Lovtekst: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (2010). Lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010 (gældende). Lokaliseret den 10. oktober 2012 på: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

17 Bog + WWW: Madsen, P. & Svendsen, E. (2005). Medier. Kbh.: Gyldendal. Anvendt sammen med tilhørende internetside (dr.dk/medier, 2007). dr.dk/medier. (2007, 14. juni). dr.dk/medier. Lokaliseret den 14. juni 2007 på: Elektroniske artikler Skabelon for elektroniske artikler: Artiklens forfatter. (år, dato). Artiklens titel. I: Værtspublikation. Lokaliseret den... på: E-tidsskriftartikel: Aisinger, P. (2012, 10. oktober). Håndværk og design giver nye muligheder. I: Folkeskolen.dk. Lokaliseret den 10. oktober 2012 på: /517568/haandvaerk-og-design-givernye-muligheder Mølgaard Andersen, M. (2012, 10. oktober). Sms sprog og betydning. I: Faktalink. Lokaliseret den 10. oktober 2010 på: https://skoda.emu.dk/skoda-cgi/faktalink/titelliste/smssprog-og-betydning Kræver abonnement. E-leksikon: Jürgen Habermas (2012, 10. oktober). I: Den store Danske Gyldendals åbne encyklopædi. Lokaliseret den 10. oktober 2012 på: Filosofi/Filosofi_i_1800-_og_1900-t./J%c3%bcrgen_Habermas Film & medieklip Skabelon for film og medieklip på nettet: Ophav. (år, dato). Titel. Omfang. Udgiver. Lokaliseret den på: 16

18 DR Skole. (s.a.). Genrer. Lokaliseret den 10. oktober 2012 på: htm Kræver abonnement. Medieklip på YouTube: FriViden. (2011, 8. januar). Løs ligninger. Lokaliseret den 10. oktober 2012 på: HZo&feature=related Hvis det rigtige navn på den person der har uploadet filmen fremgå bruges dette navn som ophav og brugernavnet sættes i skarp parentes: Nilsen, D. [FriViden]. Skabelon for film på et fysisk medie: Ophav. (Instruktør). (år). Titel. Medie, omfang. Udgiver. Note. Gudmund Hansen, L. (Instruktør). (2005). Mathias skal i skole. Dvdvideo, 26 min. Det Danske Filminstitut. Moodysson, L. (Manuskript & regi). (1998). Fucking Åmål. Dvd-video, 86 min. Scanbox. Originalfilmen: Sverige, Memfis film. Interviews, observationer, foredrag etc. Om disse skal anføres på litteraturlisten afhænger af hvilken form de har og om de kan genfindes. Hvis du har eller nogen andre har optaget det på f.eks. en lydfil eller video, skal de anføres på litteraturlisten og man bruger den skabelon, der tilhører det pågældende medie. Du behøver ikke vedlægge lydfilen i f.eks. transskriberet form, da du nemt overskrider de tilladte antal sider for bilag. Men derimod lade de uddrag af interviewet, der er centrale for din analyse, indgå i selve teksten som citat eller referat og med klar kildehenvisning. Hvis foredraget eller interviewet ikke er båndet på nogen måde, og man alligevel vil referere hertil, skal man kun gøre det i teksten (O. Skov, personlig interview, 5. august 2012). 17

19 Alfabetisering af litteraturlisten Den samlede fortegnelse over referencerne anbringes bagerst i dokumentet. Fortegnelsen alfabetiseres efter bogstav-for-bogstav princippet Ved flere værker af samme forfatter ordnes de kronologisk med det ældste først. Er værkerne udgivet samme år tilføjes et bogstav til årstallet (2003a), (2003b) osv. Hvis en forfatter både er repræsenteret som enkeltforfatter og den første forfatter i et sammensat forfatterskab, anbringes enkeltforfatterskabet først Dokumenter uden forfatter ordnes efter titel Se, hvordan det gøres i afsnittet Videre læsning (side 22). Forkortelser & leksikon Forkortelser i en bacheloropgave kan være nyttige, hvis det drejer sig om at forkorte lange termer. Grundreglen er dog, at man bør anvende forkortelser med forsigtighed. Ved almindelig sprogbrug: fx, jf., kg., etc. Når den almindelige læser er bekendt med det: NATO, WHO, EU. Når den specielle læser er bekendt med det: SiS, LiÅ, dsa. Man bør aldrig anvende selvopfundne forkortelser i en bacheloropgave. Som nævnt ovenfor findes der adskillige standardiserede forkortelser, som man anvender, når man skriver en opgave under hensyntagen til akademisk skrivemåde. De mest anvendte forkortelser i akademiske opgaver er følgende: cf. = jævnfør cp. = sammenlign ed. = udgave Ed. = udgiver eller redaktør Eds. = udgivere eller redaktører et al. = med flere f. = og følgende side 18

20 ff. = og de følgende sider ibid. = sammesteds l. = linje ll. = linjerne no. = nummer p. = side pp. = siderne passim = spredt s.a = uden år s.l = uden sted vol. = (volume) bind eller årgang Desuden er de sproghandlinger, man anvender, af stor vigtighed. Bacheloropgaver argumenterer, begrunder, beviser, undersøger, diskuterer og fortolker. Bacheloropgaver undgår at fornemme, anmelde, føle, belære, causere, postulere. Man skal således være overordentlig opmærksom på, hvilke ord man anvender. Hvornår er det et referat, og hvornår er det en analyse? Herunder definitioner af nogle af de mest benyttede ord i bacheloropgaver: Citere: gengive tekst ordret Referere: gengive i sammentrængt form det væsentlige i andres tekst Beskrive: give væsentlige kendsgerninger ved en ting, en person, en proces eller lignende Redegøre: fremstille et sagsforhold inkl. sammenhænge og årsagsforhold Analysere: opdeler systematisk et emne, en tekst, en genstand i mindre bestanddele Fortolke: give en samlet opfattelse af meningen, budskabet, sammenhængen i et objekts (fx en teksts, en genstands, en cases) bestanddele Diskutere: belyse et emne ved at sætte forskellige(s) synspunkter og argumenter op over for hinanden, gerne med det formål at nå frem til et nyt synspunkt, en kombination, en syntese Argumentere: anføre fagligt acceptable grunde for påstande, opfattelser, synspunkter 19

21 Sammenligne: påviser ligheder og forskelle mellem to eller flere emner, tekster, forhold, udsagn osv. Vurdere: tage stilling til værdien af noget ud fra fagligt acceptable kriterier Perspektivere: gøre opmærksom på, hvordan noget har betydning og konsekvenser i andre sammenhænge Censorformandskabets vejledende vurderingskriterier Censorformandskabet har udarbejdet nogle kriterier for vurdering af bacheloropgaver. De kan med fordel anvendes som den slags vurderingskriterier, der er kendt fra de skriftlige eksamensopgaver i fx matematik og dansk. Censorformandskabet anbefaler, at bacheloropgaven og den mundtlige prøve vurderes ud fra en helhedsbetragtning, der rummer følgende kriterier. Overordnet vurderes: den studerendes begrundelse for emnet, herunder emnets tilknytning til en lærerfaglig problemstilling af relevans for uddannelsens formål den studerendes evne til at anvende lærerfaglig undersøgelsesog formidlingskompetence jf. bilag 6. Det betyder, at den studerende kan dokumentere kompetence til - at indkredse og formulere en problemstilling - at gennemføre en undersøgelse med begrundet valg af metode - at analysere, behandle og anvende empiri - såvel egen som andres empiri - med de faglige og pædagogiske kvaliteter, der er nævnt i bilag 6 den studerendes anvendelse af faglig indsigt erhvervet i praktikken og i læreruddannelsens pædagogiske fag og linjefag den studerendes brug af videnskabelig metode i relation til professionsbachelorgraden. Det betyder, at den studerende kan - analysere og vurdere relevante problemstillinger - inddrage resultater af forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder 20

22 - indgå i sammenhænge, hvor der indgår forsknings- og udviklingsarbejde, 17 i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen: BEK nr. 408 af 11/05/2009 Censorformandskabet gør opmærksom på, at der ikke er tale om en tjekliste, men en række uddybende fortolkninger af de overordnede kriterier. Den konkrete vægtning afhænger i høj grad af bacheloropgavens emne og den studerendes evne til at begrunde sin egen fremstilling og argumentation. Sammenfatning Sammenfattende kan man fastslå, at bacheloropgaven skal bygge på videnskabelighed. Det vil sige, at den skal metakommunikere, den skal anvende et korrekt skriftsprog, den skal begrunde og argumentere for sine synspunkter, og den skal henvise ensartet og utvetydig til sine kilder. Det vil også sige, at bacheloropgaven ikke anvender ukvalificerede smagsdomme og ubegrundede, subjektive vurderinger. 21

23 Videre læsning Når man skriver en opgave under hensyntagen til videnskabelig metode, er det en god idé at konsultere bøger, der handler om videnskabsteori. Forslag til videre læsning om videnskabsteori: Ankersborg, V. & Watt Boolsen, M. (Eds.) (2009). Tænk selv! : videnskabsteori og undersøgelsesdesign i samfundsvidenskab (Ny udgave). København: Politiske Studier. Birkler, J. (2005). Videnskabsteori : en grundbog. København: Munksgaard. Brinkkjær, U. & Høyen, M. (2011). Videnskabsteori for de pædagogiske professionsuddannelser. København: Hans Reitzel. Christensen, G. (2002). Psykologiens videnskabsteori. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. Collin, F. & Køppe, S. (Eds.). (2007). Humanistisk videnskabsteori (2. ed.). København: DR Multimedie. Harnow Klausen, S. (2005). Hvad er videnskabsteori? København: Akademisk. Jacobsen, B. et al. (2004). Videnskabsteori (2. ed.). København: Gyldendal. Kjørup, S. (2008a). Menneskevidenskaberne : humanioras historie og grundproblemer (2. ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. Kjørup, S. (2008b). Menneskevidenskaberne : humanistiske forskningstraditioner (2. ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. Pécseli, B. (Ed.) (2003). Idéhistorie for de pædagogiske fag. København: Gyldendal. Radnor, H. (2012). At forske i pædagogisk praksis : fortolkende forskning(2. ed.). Århus: Klim. Rønn, C. (2006). Almen videnskabsteori. København: Alinea. Thurén, T. (2008). Videnskabsteori for begyndere (2. ed.). København: Rosinante. Forslag til videre læsning om opgaveskrivning: Andersen, G.B. & Boding, J. (2010). Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsen. Frederiksberg: Dafolo. Fibiger, J. & Søgaard, S. (2009). Genvejstaster : til opgaveskrivning og faglig formidling på bacheloruddannelserne. Århus: Academica. 22

24 Grønbæk Nielsen, N. (2010). Læreruddannelsen specialtillæg til bogen Professionsbachelor. København: UCC. (E-bog kan købes på Hegelund, S. (2000). Akademisk argumentation. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Henriksen, J. (2005). Opgavemanualen : skriveprocessens problemformulering, konklusion og formidling. København: Frydenlund. Nass, B. & Ravn, S. (2010). Bacheloropgaven : en guide til lærerstuderende. København: Gyldendal. Nielsen, B., Grønbæk Nielsen, N. & Mølgaard, N. (Eds.) (2010). Professionsbachelor. København: UCC. Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P. (2012). Den gode opgave : håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser (4 ed.). Frederiksberg: Samfundslitteratur. Stray Jørgensen, P. (2000). Klart sprog i opgaver på videregående uddannelser (2. ed.). Frederiksberg: Samfundslitteratur. Stray Jørgensen, P. (2006). Formalia i opgaver på videregående uddannelser (2. ed.). Frederiksberg: Samfundslitteratur. Toft, T. (2012). Informationssøgning til bachelorprojektet : for professionsbachelorer. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Forslag til videre læsning på nettet: Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (2011). Lovbekendtgørelse nr. 562 af den 1. juni 2011 (gældende). Lokaliseret den 24. september 2012 på: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Censorformandskabet ved Læreruddannelsen (s.a.). Censorformandsskabet ved Læreruddannelsen. Lokaliseret den 24. september 2012 på: Syddansk Universitet et al. (s.a.). Stop plagiat nu. Lokaliseret den 24. september 2012 på: 23

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Råd og vink til opgaveskrivning Tellerup, Susanne; Stougaard, Karen; Schultz, Eva Rikke; Petersen, Pia Melchior

Råd og vink til opgaveskrivning Tellerup, Susanne; Stougaard, Karen; Schultz, Eva Rikke; Petersen, Pia Melchior University Colleges Råd og vink til opgaveskrivning Tellerup, Susanne; Stougaard, Karen; Schultz, Eva Rikke; Petersen, Pia Melchior Publication date: 2008 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017). Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi: Et undervisningsnotat

Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017). Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi: Et undervisningsnotat Syddansk Universitet Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi Et undervisningsnotat Nielsen, Lasse Publication date: 2017 Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017).

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Danish University Colleges. Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth. Published in: Idræt flytter grænser

Danish University Colleges. Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth. Published in: Idræt flytter grænser Danish University Colleges Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth Published in: Idræt flytter grænser Publication date: 2013 Document Version Pre-print: Det originale manuskript

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). MBTI - anvendt i et systemisk perspektiv. Reflexen, 3(1).

Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). MBTI - anvendt i et systemisk perspektiv. Reflexen, 3(1). Danish University Colleges MBTI - anvendt i et systemisk perspektiv Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A.

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Jensen, A. M. (2012). Demens Film: Ekspertgruppens anbefalinger. VIOLA Hjemmeside.

Citation for pulished version (APA): Jensen, A. M. (2012). Demens Film: Ekspertgruppens anbefalinger. VIOLA Hjemmeside. Danish University Colleges Demens Film Jensen, Anders Møller Publication date: 2012 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen har endnu ikke gennemgået peer-review

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23.

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23. University Colleges Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på Petersen, Anne Karin Published in: Udvikling på tværs Publication date: 2008 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Published in: Ungdomsforskning Publication date: 2000 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Danish University Colleges. Søgetip til lærerstuderende Nielsen, Palle Vest. Publication date: 2013

Danish University Colleges. Søgetip til lærerstuderende Nielsen, Palle Vest. Publication date: 2013 Danish University Colleges Søgetip til lærerstuderende Nielsen, Palle Vest Publication date: 2013 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen har endnu ikke gennemgået

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Aalborg Universitet At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Syddansk Universitet. Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth. Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen

Syddansk Universitet. Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth. Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen Syddansk Universitet Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen Publication date: 2002 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere