Evaluering af Rigsrevisions-beretninger 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Rigsrevisions-beretninger 2014"

Transkript

1 Evaluering af Rigsrevisions-beretninger 2014 Udarbejdet af Charlotte Aagaard, journalist ved Information og lektor ved SDU, maj Følgende fem beretninger er evalueret med udgangspunkt i Rigsrevisionens retningslinjer for formidling af beretninger fra december ) Statsanerkendte museers sikring af kulturarven, nr. 14/2013 2) Skats indsats på transfer pricing-området, nr. 21/2013 3) Problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort, nr. 24/2013 4) Statens brug af konsulenter, nr. 20/2013 5) Finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge nr. 2/2014 Det samlede indtryk Samlet set fremstår de beretninger fra Rigsrevisionens relativt veldisponerede, overbevisende og forståelige, men der kan arbejdes yderligere med både længde, præsentation, gennemsigtighed og sproglig tilgængelighed. Er teksten enkel og præcis? Beretningerne fremstår generelt forståelige og præcise, men også uklart opbyggede på flere punkter. Konklusioner, anbefalinger og indvendinger fra den reviderede part er i øjeblikket blandet sammen på en måde, som gør det vanskeligt for læseren klart at se, hvad det egentlig er, Rigsrevisionen mener, hvad det er, Rigsrevisionen anbefaler, og hvad den kritiserede part har af indvendinger. Derudover er flere af beretningerne meget lange og præget af unødige gentagelser. Fremstår konklusioner og argumenter klare, forståelige og overbevisende? Konklusioner og anbefalinger fremstår generelt forståelige og klare, men kan med enkle tekstmæssige og grafiske greb gøres væsentlig tydeligere og mere overbevisende til gavn for såvel den professionelle læser, der er involveret i gennemførelsen af anbefalingerne som den forudsætningsløse læser, der skal forstå eller videreformidle konklusioner og anbefalinger. 1

2 Er sproget varieret og konkret Teksten fremstår generelt forståelig, men flere af beretningerne er i lange passager præget af præget af kancellisprog, gentagelser og tunge, passive formuleringer, som kan omskrives til mere mundret og aktivt dans uden at give køb på ønsket om præcision. Mine anbefalinger Jeg anbefaler følgende tiltag for at forbedre jeres mål om at teksten skal være enkel og præcis, konklusioner og argumenter skal være klare, forståelige og overbevisende samt at sproget skal være varieret og konkret. Hvordan kan teksten blive mere enkel og præcis? Beretningerne bør generelt udstyres med en Sådan har vi gjort-boks, der i enkle vendinger redegør for, hvordan RR har undersøgt sagen. Det foreslås, at der indføres brug af nøgleord i marginen for at øge overskueligheden af brødteksten og gøre det lettere for læseren af genfinde passager. Det foreslås, at der anvendes underoverskrifter ved emne- eller fokusskift i brødtesten. Figurer, tabeller og grafikker kan med fordel anvendes væsentlig mere end nu. De nu anvendte modeller bør suppleres med tidslinjer. Fotos bør anvendes i langt videre omfang end nu. Hvordan kan konklusioner og argumenter blive mere klare, forståelige og overbevisende? Rigsrevisionens konklusioner og anbefalinger bør adskilles tydeligere fra hinanden. Begge dele bør opstilles i kortfattede bullet points og på farvet baggrund, så det bliver tydeligt for læseren, at disse afsnit er de vigtigste. 2

3 Konkluderende afsnit foreslås af samme grund opdelt i fire tilbagevendende punkter se under konklusioner. Indvendinger fra den reviderede part bør tydeligt adskilles fra Rigsrevisionens tekst og bør ikke indgå i de konkluderende afsnit. Det kan I gøre ved at fremhæve indvendingerne med selvstændig typografi eller en særlig farve umiddelbart efter Rigsrevisionens konklusioner - for at understrege, at den kritiserede part er blevet hørt og kommer til orde på en fair måde. Argumenter kan blive endnu mere overbevisende, hvis der samtidig sættes ord på konsekvenserne af at følge eller ikke følge dem. Hvordan kan sproget bliver mere varieret og konkret? Passive verber bør generelt ændres til aktive verber for at gøre sproget mere levende, øge forståeligheden og understrege, hvem der gør eller bør gøre hvad. Indvendinger fra de reviderede parter bør ikke bare forkortes men også skrives om til mundret dansk for at undgå det typiske embedsmandssprog, der karakteriserer disse afsnit. Abstraktionsniveauet i fakta-boksene bør være så lavt som muligt. Indholdet bør være konkret, kortfattet og enkelt som muligt og gerne opstillet i bullet points. Hovedteksten skal kunne stå alene. Fakta-bokse og andre sidelementer bør kun bruges til at formidle ekstra viden, der ikke er nødvendig for forståelsen af hovedteksten, f.eks. definitioner på begreber, detailresultater, lignende forhold i andre lande osv. Evaluering af udvalgte enkelt-elementer På de følgende sider gennemgår jeg en række af de elementer, som ifølge retningslinjerne skal eller kan indgå i Rigsrevisionens beretninger. Jeg har udvalgt de elementer, hvor jeg vurderer, at I med relativt enkle greb og midler kan opnå den største effekt i forhold til jeres ønske om fremover at skrive enklere, mere forståelige og troværdige beretninger. På hvert af de valgte 3

4 områder kommer jeg med en eller to anbefalinger, som vil bidrage til den ønskede effekt. Brug af overskrifter Overskrifter og underoverskrifter er meget vigtige pejlemærker for læseren, der bruger dem til at orientere sig i beretningen, men bliver på grund af den tilstræbte neutralitet, anvender I i stort omfang intetsigende temaoverskrifter, som ikke opsummerer det reelle indhold i de efterfølgende afsnit. Der er p.t. ofte kun tale om et enkelt temaord såsom»baggrund«,»strategier på koncernniveau«,»moderniseringsstyrelsen indkøbsdatabase«osv. Best practise I beretning 3 om statens brug af konsulenter anvendes der lidt flere overskrifter og underoverskrifter end i de øvrige beretninger, hvilket har en glimrende effekt på læsbarheden. Forslag til forbedringer 1) Brug verber Det vil gøre beretningerne meget mere interessante og læseværdige, hvis der anvendes mere konkluderende overskrifter, hvor det er muligt. Den letteste måde at gøre det på, er at indføre konsekvent brug af verber i overskrifterne. 2) Brug spørgsmål En anden måde at gøre overskrifterne mere interessante på, er at lade dem være et spørgsmål, som de efterfølgende afsnit besvarer. I stedet for»baggrund«kunne overskriften på samme afsnit således være: eller»staten bruger stadig flere konsulenterhvad er baggrunden for denne undersøgelse?«2) Brug flere overskrifter og underoverskrifter 4

5 Derudover bør I bruge flere underoverskrifter, som hovedregel mindst en per side. Et eksempel på en typisk, neutral overskrift, der kunne være mere opsummerende, er i beretning 4 om konsulentbrug side 15: Overskriften lyder:»retningslinjer for køb af konsulenter«den kan let blive mere interessevækkende; aktiv og anvisende:»sådan bør et konsulentkøb foregå«3) Brug nøgleord i marginen Derudover vil det være en rigtig god idé at indføre brug af nøgleord i marginen, mindst to-tre på hver side, så læseren har bedre mulighed for at orientere sig. Nøgleordene skal blot være et eller to ord, ikke hele sætninger. Det er bl.a. et system, som anvendes med stor succes i moderne lærebøger. Punktnummerering Formålet med punktnummerering er givet at lette orienteringen, med det er ikke en orienteringsform, som den almindelige læser værdsætter. Det virker tværtimod tungt og bureaukratisk, hvorfor punktnummereringen med fordel kan udgå i den endelige udgave af beretningen. Forslag til forbedring 1) Erstat nummereringen Punktnummeringen kan med fordel erstattes af et øget antal overskrifter og deloverskrifter samt indførelsen af nøgleord i marginen. Læseren er interesseret i hurtigt at kunne orientere sig i tekstens indhold og finde eller genfinde relevante afsnit. Her er overskrifter og nøgleord i marginen langt mere læservenligt end en fortløbende nummerering af de enkelte afsnit, som I sig selv ikke siger noget om indholdet. 5

6 2) Udvid indholdsfortegnelsen Indholdsfortegnelsen kan med fordel omfatte de nye mere aktive overskrifter og deloverskrifter, så det bliver muligt at bruge den til at finde vej i teksten. Beretningernes længde Flere af beretninger er meget lange og indeholder unødigt mange gentagelser. Det gælder f.eks. beretningen om statens brug af konsulenter, hvor adskillige nøgleoplysninger fremgår flere gange. Denne beretning er en ret smal beretning og behøvede ikke være på 39 sider. Det samme gælder til dels beretningen om medicinkortet, som er på hele 60 sider, men her kan emnets kompleksitet og antallet af aktører dog retfærdiggøre en mere omfattende beretning. Beretningen om kulturarven er 24 sider, tranfer pricing 34 sider og dagpengefinansiering 31 sider, hvilket er mere passende. Best practise Når beretningen drejer sig om et længere forløb, er det en rigtig god idé at give læseren et kronologisk overblik, sådan som det gøres i beretningen om medicinkortet, side 12: Forslag til forbedringer 1) Tjek for gentagelser 6

7 Gennemtjek beretningerne før publicering for at se, om der er unødvendige gentagelser, både af fakta, resultater og pointer. Baggrund Det bør indledningsvist og tydeligt præsenteres for læseren, hvad den foreliggende beretning handler om, og hvad den ikke handler om. I flere beretninger er den grundlæggende introduktion lagt ud i en række forklarende faktabokse, hvilket betyder, at læseren ikke får en ordentlig samlet introduktion til, hvad beretningen egentlig drejer sig om. Det er f.eks. tilfældet i beretningen om kulturarven. Best practise Et vellykket eksempel på en introduktion er fra beretningen om transfer pricing:»denne beretning handler om SKAT s indsats på transfer pricingområdet. Transfer pricing er den prisfastsættelse, der sker, når to interesseforbundne selskaber handler på tværs af landegrænser. Ifølge principperne i international beskatning, som er udstukket af bl.a. OECD og FN, skal handlen ske i overensstemmelse med armslængdeprincippet, dvs. at interesseforbundne parter skal anvende priser og vilkår, der svarer til, hvad uafhængige parter ville fastsætte for tilsvarende transaktioner. Hvis et selskab med skattepligt i Danmark ikke overholder armslængdeprincippet, er der risiko for, at skattegrundlaget uretmæssigt flytter ud af landet. Hvis et dansk moderselskab fx sælger et patent til sit datterselskab i Irland for billigt, flytter en del af den indtægt, patentet genererer, til Irland, selv om værdiskabelsen oprindeligt fandt sted i Danmark. Dansk skattegrundlag kan også tabes, hvis et dansk datterselskab betaler for meget for lån, serviceydelser eller varer til et moderselskab i udlandet. Det er formålet med SKATs indsats på transfer pricing-området at sikre, at selskaber med skattepligt i Danmark overholder armslængdeprincippet og dermed betaler korrekt skat. 7

8 Formålet med beretningen er at undersøge, om SKAT har tilrettelagt en effektiv indsats på transfer pricing-området. Vi besvarer følgende spørgsmål i beretningen: Har SKAT overblik over antallet af selskaber med transfer pricing? Er SKAT s kontrolindsats i forhold til transfer pricing effektiv? Har SKAT en effektiv præventiv indsats?«forslag til forbedringer 1) Brug samme opskrift hver gang Beretningerne bør indledes på samme måde hver gang; Denne beretning handler om. Denne beretning handler ikke om (afgrænsning) F.eks. præsenteres baggrunden for beretning en om kulturarv side 2 med et lovcitat i stedet for en reel præsentation:»de statsanerkendte museer formidler kultur-, kunst- og/eller naturhistorie, jf. boks 1. Ifølge 2 i museumsloven, lov nr af 14. december 2006 med senere ændringer, skal de statsanerkendte museer gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling ( ):«Afsnittet kunne med fordel indledes sådan:»denne beretning handler om de 98 statsanerkendte museer i Danmark, som har til opgave at. Beretningen handler til gengæld ikke om de statslige museer, dvs. Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Den handler heller ikke om de private museer, som omfatter Herefter er det oplagt at forklare de tre typer af statsanerkendte museer og derefter præsentere at loven pålægger dem at bevare kulturarven for eftertiden «Revisionskriterier, metode og afgrænsning 8

9 Det fremgår med vekslende klarhed, hvordan de enkelte undersøgelser er gennemført. Det øger gennemsigtigheden meget, hvis det fremgår præcis, hvordan revisorerne har gennemført undersøgelserne. Er det en stikprøveundersøgelse, som i beretningen om konsulenter, hvordan er de ti undersøgte ministerier udvalgt, hvorfor har Rigsrevisionen ikke undersøgt alle ministerierne, hvem har man interviewet og hvordan. De konkrete spørgeskemaer og spørgeguides kan vedlægges som bilag. I beretningen om kulturarven fremgår det f.eks. heller ikke, hvor samtlige statsanerkendte museer ikke er blevet spurgt om deres magasinforhold osv. Ind imellem er afsnit, der fortæller om undersøgelsesmetoderne blandet sammen med andre emner, hvilket fremtræder rodet. Forslag til forbedringer Et eksempel, hvor metodeafsnittet ikke fremstår rent, er er beretningen om tranfer pricing side 6, hvor SKAT s indvendinger mod Rigsrevisionens konklusioner optræder inde midt i en længere gennemgang af Rigsrevisionens undersøgelsesmetode (SKATs meninger er fremhævet af mig med halvfed):»11. Undersøgelsen er baseret på skriftligt materiale, der er indhentet i forbindelse med undersøgelsen, og på møder med SKAT. Rigsrevisionen har desuden holdt møde med FSR s skatteudvalg (danske revisorers skatteudvalg) om SKATs indsats på transfer pricing-området. Det er SKATs opfattelse, at SKAT har en effektiv indsats, som også internationalt vækker genlyd. Ifølge SKAT har Danmark bl.a. i en periode været det land, som på en absolut skala foretog de største transfer pricing-forhøjelser i alt knap 40 mia. kr. for 2012 og Ifølge SKAT var Danmark ligeledes i en periode bl.a. det land i verden, som USA havde de største udestående MAP-sager med. Derudover har SKAT oplyst, at alle de nordiske lande inden for de sidste par år har været i København for at lære, hvordan SKAT har organiseret indsatsarbejdet på transfer pricing-området, herunder i forhold til udsøgning og specialisering, med det formål at organisere indsatsarbejdet efter dansk mønster. Endelig har SKAT oplyst, at man i OECDregi har bidraget til publikationer om best practice inden for indsatsarbejdet. Rigsrevisionen tilrettelagde undersøgelsen bl.a. for at sammenligne SKATs indsats med internationale erfaringer på transfer pricingområdet. Det var imidlertid ikke muligt for Rigsrevisionen at tilvejebringe den dokumentation, der var nødvendig for at kunne 9

10 sammenligne med andre landes indsats på transfer pricing-området. Rigsrevisionen har i relevant omfang inddraget anbefalinger fra OECD.«1) Ny boks: Sådan har vi gjort Afsnittene om, hvordan undersøgelserne er gennemført, bør fremstå tydeligt i en tilbagevendende Sådan har vi gjort-boks, gerne opstillet i bullet-points, så det er nemt at afkode: hvad der er undersøgt, hvordan det er undersøgt, hvorfor det er undersøgt på denne måde samt hvad der evt. ikke indgår i undersøgelsen. Delkonklusioner Konklusioner og delkonklusioner kan med fordel lægges i en tydelig, farvet boks, så det bliver lettere for læseren at afkode, hvilke dele af beretningen, der er de væsentligste. Konklusionerne kan med fordel bygges op i fire afsnit, så det bliver mere tydeligt, hvad Rigsrevisionen mener, hvad konklusionen bygger på, hvad konsekvenserne af tilstanden er, og hvad revisionen anbefaler. Forslag til forbedringer 1) Konklusioner og delkonklusioner foreslås opbygget i fire standardpunkter: 2) Brug bullet points 1) Konklusion: Rigsrevisionen finder, at 2) Dokumentation: Baggrunden for denne konklusion er en undersøgelse, som viser, at 3) Konsekvenser: Det betyder, at 4) Anbefalinger: For at rette op på forholdet, anbefaler Rigsrevisionen, at. Hvis der er flere konklusioner, opgaver eller anbefalinger kan de med fordel opstilles i bullet points. Et eksempel, hvor bullet points ville give læseren et væsentlig bedre overblik, er den meget lange konklusion i beretning 4 om statens brug af konsulenter side 2-3: 10

11 Undersøgelsen hovedresultater præsenteres således:»halvdelen af de undersøgte virksomheder har retningslinjer, der kan understøtte velovervejede og hensigtsmæssige konsulentkøb. Da købene hovedsageligt sker decentralt i virksomhedernes faglige enheder og dermed ikke nødvendigvis varetages af medarbejdere med specifikke indkøbskompetencer, finder Rigsrevisionen, at det er vigtigt, at virksomhederne har retningslinjer, der kan understøtte konsulentkøbene og en ensartet praksis i virksomheden. 2 ud af 49 konsulentkøb med en kontraktværdi over EU s tærskelværdi for udbud, som er ca. 1 mio. kr., havde ikke været i udbud. Rigsrevisionen finder dog generelt, at virksomhederne har fokus på deres pligt til at sende køb over EU s tærskelværdi i EU-udbud. Rigsrevisionen konstaterer desuden, at 4 ud af 10 konsulentkøb med en kontraktsum på over kr. ikke var blevet annonceret, som tilbudsloven foreskriver. Endelig finder Rigsrevisionen, at virksomhederne i højere grad bør udnytte mulighederne for at agere sparsommeligt i forbindelse med konsulentkøb under kr. ved at afsøge markedet ud fra væsentlighedskriterier fastlagt af virksomheden. Det var kun sket i begrænset omfang i de sager, Rigsrevisionen har undersøgt.«og kunne med fordel have set således ud: Rigsrevisionen finder at: Halvdelen af de undersøgte virksomheder har retningslinjer, der kan understøtte velovervejede og hensigtsmæssige konsulentkøb. 2 ud af 49 konsulentkøb med en kontraktværdi over EU s tærskelværdi for udbud, som er ca. 1 mio. kr., havde ikke været i udbud. 4 ud af 10 konsulentkøb med en kontraktsum på over kr. var ikke blevet annonceret, som tilbudsloven foreskriver. Rigsrevisionen anbefaler at; Virksomhederne bør have retningslinjer, der kan understøtte konsulentkøbene og en ensartet praksis i virksomheden, da købene hovedsageligt sker decentralt i virksomhedernes faglige enheder og dermed ikke nødvendigvis varetages af medarbejdere med specifikke indkøbskompetencer 11

12 Virksomhederne i højere grad bør udnytte mulighederne for at agere sparsommeligt i forbindelse med konsulentkøb under kr. ved at afsøge markedet. Indvendinger fra den reviderede part Rigsrevisionen bestræber sig på at lade de reviderede parters indvendinger mod evt. kritik komme tydeligt frem, men afsnittene er generelt ikke tydeligt adskilt fra Rigsrevisionens egen tekst, hvilket kan skabe. Anbefalinger 1) Indvendinger for sig Den reviderede parts indvendinger bør ikke stå inde midt i afsnit, der handler om andre emner. 2) Fremhæv indvendingerne Den reviderede parts indvendinger bør præsenteres umiddelbart efter Rigsrevisionens konklusion og være fremhævet på en sådan måde, så det tydeligt fremgår, at det ikke er Rigsrevisionens ord. Det kunne gøres med kursiv, en anden skrifttype eller en særlig farvet boks, så teksten skiller sig tydeligt ud. Det vil også understege, at den kritiserede part er blevet hørt og kommer til orde på en fair måde. Resultater Resultater og delresultater af de enkelte revisionsundersøgelser præsenteres ikke klart og tydeligt afskilt fra resten af teksten. Det gør det svært at få overblik over beretningen. Forslag til forbedringer 1) Brug samme opskrift hver gang Resultater og delresultater kan med fordel præsenteres i tre tydelige punkter: 12

13 1) Konklusion: Undersøgelsen viser at 2) Dokumentation: Her fremlægges de vigtigste nøgletal.. 3) Konsekvenser: Her beskrives konsekvenserne af tilstanden... Resultaterne kan ligesom konklusioner og anbefalinger med fordel lægges i en tydelig, farvet boks, så det bliver lettere for læserne at afkode, hvilke dele af beretningen, der er de væsentligste. Sproget Sproget i samtlige fem beretninger er ekstremt passivt. Dvs. at rigtig mange verber står i passiv form. Altså praksiseres i stedet for praktiserer. Det gør beretningerne unødvendigt uvedkommende og kedelige. Desuden gør det passive sprog det svært umiddelbart at afkode, hvem der gør hvad, og hvem der bør gøre hvad. I samtlige beretninger anvender skribenterne desuden i lange pasager kancellisprog og fagudtryk, som blokerer for den forudsætningsløse læsers forståelse af teksten. Forslag til forbedringer 1) Brug aktive verber Verber bør generelt være aktive i stedet for passive. Det er et enkelt sprogligt greb, som omgående gør teksterne væsentlig mere forståelse og interessante samtidig med, understreger, hvem der gør eller bør gør noget og tvinger skribenten til at opgive kancellisproget. Et afsnit, hvor effekten vil være tydelig, er fra beretningen om medicinkortet, side 7. Det lyder pt. sådan:»regionerne har som driftsansvarlige for det regionale sundhedsvæsen, der primært omfatter sygehussektoren og de praktiserende læger, til opgave at sikre, at FMK-integrationer udvikles og implementeres i disse sektorer i overensstemmelse med de aftaler, regionerne har indgået med staten. På tilsvarende vis har kommunerne til opgave at sikre, at FMK udvikles og implementeres i kommunerne i henhold til de indgåede aftaler med staten.«13

14 I aktiv form og med et ekstra punktum - lyder afsnittet nu: Regionerne er ansvarlige for driften af det regionale sygehusvæsen, der primært omfatter sygehussektoren og de praktiserende læger. Ifølge aftaler med staten, er det regionerne, der skal sørge for at indføre og udvikle det fælles medicinkort på sygehusene, hos de praktiserende læger og i kommunerne. 2) Undgå gentagelser Sproget bør desuden strammes op, så der ikke er unødige gentagelser. F.eks. dette afsnit fra beretningen om kulturarv side 1, hvor ministeriet er nævnt hele fem gange i samme sætning:»kulturministeriet har oplyst, at ministeriet får mulighed for at tydeliggøre grundlaget for styringsrelationen mellem Kulturministeriet og Kulturstyrelsen, når Kulturministeriet senet medio 2014 justere ministeriet koncept for mål- og resultatstyring af underliggende institutioner«efter forenkling lyder sætningen som følger: 3) Forklar fagudtryk»kulturministeriet lover, at forholdet mellem ministeriet og Kulturstyrelsen vil blive tydeliggjort senest i midten af 2014.«Det kan bl.a. ske ved at forklare fagudtryk første gang, det optræder og derefter bruge almindelig dansk. Og ved at opfordre myndigheder, der leverer officielle svar, som skal indgå i beretningen, til at formulere sig på almindelig dansk. I kunne også omskrive myndighedens svar og sende det til godkendelse, hvis det oprindelige svar er for tungt sprogligt. 4) Sæt flere punktummer Mange af sætningerne er ekstremt lange og har op til fem indskudte sætninger, hvilket i høj grad vanskeliggør læsningen. Sæt væsentlig flere punktummer og undgå helst helt indskudte sætninger. 5) Start med subjektet Begynd alle sætninger med subjektet i stedet for objektet. Det retter omgående sproget ud og gør det aktivt. 14

15 6) Brug Berta Brug eventuelt SDUs sprogrobot Berta til at tjekke tekstens læsevenlighed: Bokse Brugen af faktabokse er en rigtig god idé, som giver mulighed for at forklare begreber, dokumentere flere tal og f.eks. citere relevante lovparagraffer, men hovedteksten bør altid kunne stå alene, dvs. læses og forstås uden boksene. Boksene bør fungere som supplement og ikke indeholde helt vital information, som læseren skal forstå. Desuden bør indholdet være så konkret som overhovedet muligt for netop at give ekstra detailviden. Best practise Et vellykket eksempel på en boks er fra beretningen om kulturarv, side 3, hvor Kulturstyrelsens fødsel i 2012 præsenteres. Det er ikke vital information for forståelsen af beretningen, men det læseren giver ekstra viden, som kan være rar at have:»kulturstyrelsen blev oprettet pr. 1. januar 2012 efter en fusion af Kunststyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og Styrelsen for Bibliotek og Medier.«Forslag til forbedringer 1) Vær konkret Boksene bør være så konkrete som muligt, da de ellers ikke rigtig bidrager med information. Et eksempel på en boks, som med fordel kan konkretiseres, er fra beretningen om kulturarv side 8:»Kulturstyrelsens retningslinjer for minimumsindberetninger definerer det mindstemål af oplysninger, som museerne skal indberette i de 2 kulturarvsregistre om en museumsgenstand eller et kunstværk.«15

16 Her kunne boksen i stedet indeholde en liste over de oplysninger, som museet skal give om den enkelte genstand; 2) Brug bullet points findested, historie, oprindelsesår, ejer osv. Igen kan listen med fordel opstilles i bullet points af hensyn til læsbarhed og overskuelighed. Samme forbedring kan bruges i forbindelse med generelle bokse, som den om god revisionskik, som bl.a. findes i beretningen om transfer pricing, side 5: Den lyder pt: Boks 1. God offentlig revisionsskik God offentlig revisionsskik er baseret på de grundlæggende revisionsprincipper i rigsrevisionernes internationale standarder (ISSAI ). Som boksen fremstår nu, giver den reelt ingen information til læseren, da den henviser til en tekst, læseren ikke er besiddelse af. Den kunne i stedet med fordel opliste de tre-fem vigtigste revisionsprincipper, som Rigsrevisionens beretning følger. Infografikker I bør generelt anvende flere infografikker, da visuelle illustrationer øger forståeligheden af komplicerede sammenhænge væsentligt. Best practise Et vellykket eksempel på grafik er fra beretning 4 om statens brug af konsulenter, side 15, hvor de overvejelser, som ifølge Rigsrevisionen bør indgå i købet af konsulentbistand fremgår på en overskuelig og let-aflæselig måde, takket være grafik og anvendelse af bullet points: 16

17 Et andet eksempel på en forklarende grafik, der virkelig tjener sit formål og visualiserer en kompliceret sammenhæng er denne fra beretningen om dagpenge, side 4. Den forklarer glimrende, hvordan pengestrømmen er mellem ministerier, kommuner og A-kasser: 17

18 Forslag til forbedringer 1) Skær ned på mængden af info Et eksempel på en infografik, der til gengæld kan forbedres væsentlig er fra beretningen om transfer pricing, side 19. Her forsøger skribenten at præsentere, hvor SKAT måler effekten af sin indsats mod transfer pricing: Grafikken har for det første alt for mange informationer, hvilket gør den meget uoverskuelig og ulæsbar. Derudover er spalterne alt for brede og sproget alt for omstændeligt. Den kan med fordel forenkles markant, både sprogligt og informationsmæssigt til noget i nedenstående stil - uden at det går ud over den viden, som læseren har bagefter: 18

19 Figurer Det er rigtig godt at anvende figurer og gerne så mange, som muligt, da det letter forståelsen rigtig meget. Men det er vigtigt at tænke over, hvornår figurerne skal præsenteres. Best practise F.eks. optræder denne helt centrale figur fra beretningen om dagpengene først på side 12: 19

20 Den kunne med fordel være placeret meget tidligere i beretningen, fordi den hjælper læseren med at forstå kerneproblemet, som beretningen drejer sig om - nemlig de tilbagevendende problemer med ukorrekte indberetning fra A- kasserne. Et andet vellykket eksempel på et søjlediagram, der giver større overskuelighed og indeholder mange information, er fra beretning 1 om kulturarv, side 15, hvor bevaringstilstanden på de forskellige slags museer er vist. 20

21 Et tredje vellykket eksempel på en figur, der tydeliggør et problem, er denne fra beretningen om transfer pricing side 28: Den tilføjer meget nyttig ekstra information om hvilke lande SKAT laver aftaler med på området, giver ekstra viden og et godt overblik. Også denne her fra beretningen om statens brug af konsulenter, side 9, gør det tydeligt for læseren, at statens først og fremmest køber hyrer IT-konsulenter. 21

22 Forslag til forbedringer 1) Brug flere og mere forskellige grafikker Ud over søjlediagrammer, kurver og kranse, kunne I med fordel udvikle flere standard-grafikker, som er lette at hente ind for skribenter. Det kunne være lagkagediagrammer, procescirkler, matrixer osv. 2) Brug tidslinjer Et eksempel på fakta, der med fordel kunne være formidlet ved hjælp af en figur er fra beretningen om medicinkortet, side 15. Her er oplysning om aftaler og aftaleparter stillet op i et skema som er forholdsvis uoverskueligt og uindbydende. Det kunne i stedet være udformet som grafisk tidslinje, der har de fire aftaletidspunkter som nedslag. Det væsentlige her er indholdet i de enkelte aftaler, så det er det, der skal stå under de fire tidspunkter ikke aftalernes 22

23 lange titler. De forskellige parter, som aftalerne omfatter, kunne så optræde som prikker med hver sin farve lignende også selvfølgelog en signaturforklaring øverst i højre hjørne. Fotos I de fem beretninger, som her evalueres anvendes stort set ikke fotos, selv om det i alle tilfælde ville være særdeles illustrativt - ikke mindst når beretningerne handler om uhåndgribelige fænomener som transfer pricing, dagpenge-finansiering eller statens brug af konsulenter. Best practise Et vellykket og enestående eksempel på billedbrug er billederen i beretningen om kulturarv, der viser Ærø Museums magasin før og efter oprydning. Forslag til forbedringer 1) Forsidebilleder Det ville generelt være en god idéat skifte de ensartede og kedelige forsider på beretningerne ud med et temabillede, der kan gøre emnet for beretningen konkret og vedkommende for læseren. 2) Kapitelillustrationer 23

24 Derudover ville det hjælpe gevaldigt på konkretiseringen af de under temaer, som undersøges. Det er klart, at der er emner, som er sværere at illustrere end andre, men alle emner kan illustreres! Om ikke andet så med billeder af de mennesker og institutioner, som undersøges. Eller af konsekvenserne, hvis forholdene ikke forbedres eller bringes i orden. 3) Billeder som dokumentation I nogle tilfælde kan billeder bedre end tabellet og tal vise, hvad problemerne består i. Desuden har billeder en særlig dokumentationsværdi, som ikke kan erstattes af ord. END 24

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

14/2013. Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven

14/2013. Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven 14/2013 Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven 14/2013 Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Posterpræsentation et middel til formidling. Landskursus for dermatologiske sygeplejersker i Fredericia 10. Marts 2006

Posterpræsentation et middel til formidling. Landskursus for dermatologiske sygeplejersker i Fredericia 10. Marts 2006 Posterpræsentation et middel til formidling Landskursus for dermatologiske sygeplejersker i Fredericia 10. Marts 2006 Hvorfor en posterpræsentation? Vigtigt at formidle sit arbejde/projekt Formidle viden

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsats på transfer pricingområdet. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsats på transfer pricingområdet. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsats på transfer pricingområdet August 2014 BERETNING OM SKATS INDSATS PÅ TRANSFER PRICING-OMRÅDET Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013 Version 1.2: 23/8-2015 Vejledning Rapportskabelon til Word 2010/2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Installation af rapportskabelon... 3 Opret et nyt dokument til din rapport... 4 MIM Menu...... 5

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU

UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU HVORFOR? På Aalborg Universitet ønsker vi, at vores interne politikker, regler og procedurer skal være enkle og meningsfulde. De

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Rigsrevisionens beretninger 2017

Rigsrevisionens beretninger 2017 1 Evaluering af Rigsrevisionens beretninger 2017 Af Journalist, Dagbladet information Ekstern lektor, Center for Journalistik, SDU Jeg har evalueret tre af Rigsrevisionens beretninger fra 2015 og vil indledningsvis

Læs mere

Designmanual. Generelt. NyreNyt + pjecer. Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3

Designmanual. Generelt. NyreNyt + pjecer. Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3 Designmanual Generelt Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3 NyreNyt + pjecer Forside 4 Inholdsfortegnelse 5 Sidetal / sidefod 5 Indhold 6 Tema / Tillæg 6 Typografi Rubrik (Overskrifter) Underrubrik (indl.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indkøb på Kulturministeriets område. Januar 2016

Beretning til Statsrevisorerne om indkøb på Kulturministeriets område. Januar 2016 Beretning til Statsrevisorerne om indkøb på Kulturministeriets område Januar 2016 BERETNING OM INDKØB PÅ KULTURMINISTERIETS Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

Udkast til styresignal om kantinemoms H030-14

Udkast til styresignal om kantinemoms H030-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 19. februar 2014 Udkast til styresignal om kantinemoms H030-14 Skatteministeriet har d. 3. februar 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

Evaluering af den grafiske formidling i Rigsrevisionens tre beretninger: 19/2014 03/2015 07/2015

Evaluering af den grafiske formidling i Rigsrevisionens tre beretninger: 19/2014 03/2015 07/2015 Evaluering af den grafiske formidling i Rigsrevisionens tre beretninger: 19/2014 03/2015 07/2015 Beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Beretning om Skatteministeriets økonomistyring.

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Gode råd om at skrive

Gode råd om at skrive Gode råd om at skrive Kapitel 3 (s. 13-16) fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA): Skrivehåndbogen, ca. 2007 (udgivelsesår er ikke angivet i bogen). Håndbogen er oprindelig henvendt til instituttets medarbejdere

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

Hvordan laver jeg en poster/plakat og handout

Hvordan laver jeg en poster/plakat og handout Hvordan laver jeg en poster/plakat og handout Poster Indhold Keep it simple! Undlad hellere noget forklarende tekst eller nogle resultater idet en overfyldt poster let bliver kedelig og triviel at kigge

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statens brug af konsulenter. Juni 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statens brug af konsulenter. Juni 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statens brug af konsulenter Juni 2014 BERETNING OM STATENS BRUG AF KONSULENTER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del Bilag 46 Offentligt 10/2015. Beretning om indkøb på Kulturministeriets område

Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del Bilag 46 Offentligt 10/2015. Beretning om indkøb på Kulturministeriets område Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del Bilag 46 Offentligt 10/2015 Beretning om indkøb på Kulturministeriets område 10/2015 Beretning om indkøb på Kulturministeriets område Statsrevisorerne fremsender denne

Læs mere

Byrådsindstillinger i Aarhus Kommune - Nulpunktsmåling 2012

Byrådsindstillinger i Aarhus Kommune - Nulpunktsmåling 2012 Byrådsindstillinger i - Nulpunktsmåling 1 Formål med nulpunktsmålingen er at vurdere, hvor læsevenlige indstillinger til byrådsmøderne i er. Målingen er gennemført af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Grafisk Design KOM/IT. Kevin, Christoffer & Thor 15-10-2010

Grafisk Design KOM/IT. Kevin, Christoffer & Thor 15-10-2010 Grafisk Design KOM/IT Kevin, Christoffer & Thor 15-10-2010 Indhold Indledning... 2 Skitseteknik... 2 Vores skitser... 2 Komposition... 3 Format... 3 Harmoni... 3 Gestaltreglerne... 3 Ensartethed... 3 Lukkethed...

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra 2012 Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens

Læs mere

Evaluering af Rigsrevisionens beretninger

Evaluering af Rigsrevisionens beretninger Evaluering af Rigsrevisionens beretninger 21/2013. SKATs indsats på transfer pricing-området. 14/2013. Statsanerkendte museers sikring af kulturarven. 11/2013. Forsvarets fraflytning af Grønnedal. 8/2013.

Læs mere

Analysemodel for gennemgang af sagprosa

Analysemodel for gennemgang af sagprosa Sagprosa er ikke-fiktive tekster, f.eks. artikler, afhandlinger og rapporter. Altså sagprosa er tekster, der vedrører forhold i den faktiske virkelighed. Sagprosaen søger at fremstille verden som den forekommer

Læs mere

21/2013. Beretning om SKATs indsats på transfer pricingområdet

21/2013. Beretning om SKATs indsats på transfer pricingområdet 21/2013 Beretning om SKATs indsats på transfer pricingområdet 21/2013 Beretning om SKATs indsats på transfer pricingområdet Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007 Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Danmarks

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

afholder dette samråd i en situation, hvor det nu faktisk er lyk-

afholder dette samråd i en situation, hvor det nu faktisk er lyk- Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 40 Offentligt TALE Arrangement: Samråd i Folketingets Kulturudvalg om statslige støttemidler til kulturinstitutioner og Fregatten Jylland Åbent eller lukket: Åbent

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere