Konstruktionsdokumentation Bind A1 PROJEKTGRUNDLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konstruktionsdokumentation Bind A1 PROJEKTGRUNDLAG"

Transkript

1 Kvadrat Ebeltoft, tilbygning af lagerhaller Erhverv Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft Matr.nr. 29B, Ebeltoft Markjorder Konstruktionsdokumentation Bind A1 PROJEKTGRUNDLAG august 2015

2 Side2af 94

3 Side3af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side i OVERSIGT OVER DEN STATISKE DOKUMENTATION Den statiske dokumentation omfatter flg. bind iht. bilag 4 til bygningsreglement Konstruktionsdokumentation: Bind A1: Projektgrundlag Bind A2.1: Statiske Beregninger, Bygværk Bind A2.2-1: Statiske Beregninger, Konstruktionsafsnit Bind A2.2-2: Statiske Beregninger, Leverandør Bind A3: Bind A4: Konstruktionstegninger Konstruktionsændringer Projektdokumentation: Bind B1: Statisk Projekteringsrapport Ovenstående bind udarbejdes efter behov og ajourføres løbende under detailprojekteringen. Versioner revideres og nummereres fortløbende. NIRAS

4 Side4af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side ii INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BYGVÆRKET Bygningens art og anvendelse Konstruktionens art og opbygning Konstruktionsafsnit Udførelse Beskrivelser, modeller og tegninger GRUNDLAG Normer og standarder Sikkerhed Dokumentationsklasse Konsekvensklasse Miljøklasse Kontrolklasse Anvendelsesklasse Geoteknisk kategori IKT-værktøjer Referencer FORUNDERSØGELSER Grunden og lokale forhold Geotekniske forhold Klima- og miljøtekniske forhold KONSTRUKTIONER Statisk virkemåde Det bærende hovedsystem Det afstivende hovedsystem Funktionskrav Stivhedskrav Vibrationer Levetid Robusthed Brand KONSTRUKTIONSMATERIALER Funderingsforhold Beton Pladsstøbte betonkonstruktioner Præfabrikerede betonelementer Dæklagskrav beton NIRAS

5 Side5af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side iii Lastfremkaldte revner i beton Stål Træ Murværk LASTKOMBINATIONER Brudgrænsetilstand Anvendelsesgrænsetilstand Ulykkeslasttilfælde LASTSPECIFIKATIONER Naturlaster Vindlast Snelast Temperaturlast mv Egenlast Nyttelast Ulykkeslaster Brandlaster Påkørselslaster Eksplosionslaster Seismisk last Geometriske imperfektioner Jord- / vandtryk på kældervægge BILAG Bilag A : Dokumentliste Bilag B : Lastplaner og lastspecifikationer Bilag C : Sneophobning ved vareindlevering Bilag D : Sneophobning ved murkrone Bilag E : Geoteknisk rapport NIRAS

6 Side6af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side BYGVÆRKET 1.1 Bygningens art og anvendelse Nærværende redegørelse for den statiske dokumentation omhandler opførelse af et ca m2 (bruttoareal) erhvervs byggeri, lagerhaller. Byggeriet opføres for Kvadrat. Byggeriet opføres i en etage, dog med indskudte etager enkelte steder. Byggeriet placeres på Lundbergsvej, Ebeltoft tæt på hovedvej 21 mellem Ebeltoft vig og Hjelm dyb. På illustrationen nedenfor ses placeringen af bygningen i forhold til omgivelserne. Illustrationen af placeringen på Djursland Byggeriet er et betonelementbyggeri i 1 etage (plus indskudt etage) med tagedæk af SIB bjælker og trækassetter. Herunder ses de repræsentative planer samt 3D illustration for byggeriet. NIRAS

7 Side7af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side Stueplan 1. sal i den østlige del af bygningen NIRAS

8 Side8af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side D illustration NIRAS

9 Side9af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side Konstruktionens art og opbygning Tagkonstruktion: Tagkonstruktionen over lagerhallen udføres med præfabrikerede trækassetter. Trækassetterne spænder mellem præfabrikerede forspændte SIB dragere som understøttes af betonelementer eller via bjælker og søjler. Etagedæk: Etageadskillelser udføres af 220 mm forspændte huldækelementer, som understøttes via bjælker eller betonvægge. Søjler og bjælker: Bærende søjler udføres som præfabrikerede betonelementer. Bjælker udføres primært som præfabrikerede forspændte betonelementer eller stålbjælker. Vægge: Facadevægge udføres som 150 mm betonelementvægge, med op muret skalmur. Indvendige bærende og stabiliserende vægge udføres som 150 mm betonelementer. Trapper: Trapper udføres generelt som præfabrikerede trappeelementer af beton. Terrændæk: Terrændæk udføres som valsebeton gulve som Teqton Teqbase med slidlag som Teqplan. Fundamenter: Fundamenterne udføres som pladsstøbte stribe- og punktfundamenter. NIRAS

10 Side10af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side Konstruktionsafsnit Bygværket opdeles i flg. konstruktionsafsnit: Fundering Pladsstøbt beton og fugebeton Stålkonstruktioner Vægge, bærende/stabiliserende Bjælkeelementer Søjleelementer Dækelementer inkl. vekselbjælker Trappe- og reposelementer, inkl. dorne 1.3 Udførelse Udførelsesrækkefølgen forventes således: Fundamenter Terrændæk Vægge og søjler Bjælker/dæk Dæk over stueetage Tagkonstruktion 1.4 Beskrivelser, modeller og tegninger Der udføres en 3D-model i Revit, som ligger til grund for projekteringen og tegningerne. Der henvises i øvrigt til dokumentliste K_X_000, indsat som bilag A. NIRAS

11 Side11af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side GRUNDLAG 2.1 Normer og standarder Nedennævnte normer, anvisninger og øvrig litteratur indgår i relevant omfang i beregningsforudsætningerne. Projekteringen baseres på følgende normer i henhold til DS/EN 1990:2007. DS/EN 1990, Eurocode 0 DS/EN 1991, Eurocode 1 DS/EN 1992, Eurocode 2 DS/EN 1993, Eurocode 3 DS/EN 1994, Eurocode 4 DS/EN 1995, Eurocode 5 DS/EN 1996, Eurocode 6 DS/EN 1997, Eurocode 7 DS/EN 1998, Eurocode 8 DS/EN 1999, Eurocode 9 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Last på bærende konstruktioner Betonkonstruktioner Stålkonstruktioner Kompositkonstruktioner Trækonstruktioner Murværkskonstruktioner Geoteknik Konstruktioner i seismiske områder Aluminiumskonstruktioner Normerne er med tilhørende nationale danske annekser og tillæg. 2.2 Sikkerhed Dokumentationsklasse Iht. SBI223 henføres bygværket til middel dokumentationsklasse, idet der ikke er tale om utraditionelle eller komplekse konstruktioner. Definition på utraditionelle konstruktioner jf. DS/INF 1990: Konstruktioner der ikke er stor og lang erfaring med, fx brug af nye materialer og statiske systemer, nye udførselsmetoder eller brug af velkendte konstruktioner i nye situationer, som der ikke er erfaring med, fx kendte rammekonstruktioner med større spænd end normalt eller nye betonrecepter med fiberarmering ved normale konstruktioner. Definition på komplekse konstruktioner jf. DS/INF 1990: Konstruktioner, hvor lastnedføringerne kan være vanskelige at overskue og hvor ændringer i forudsætninger kan have væsentlig betydning for ligevægtstilstande, snitkræfter og reaktioner, fx mange gange statiske ubestemte rumlige konstruktioner som rumgitre og rumlige bjælke-søjler, konstruktioner med store udbøjninger og visse for- eller efterspændte konstruktioner. NIRAS

12 Side12af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side Konsekvensklasse Iht. DS/INF 1990 Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner henføres bygværket til normal konsekvensklasse (CC2). Ved eftervisning af bærende konstruktionsdele i lastkombination EQU og STR benyttes således en konsekvensfaktor K FI = 1,0 for laster i CC Miljøklasse Miljøklasser fastlægges for de enkelte bygningsdele under hensyntagen til placeringen i byggeriet. Der henvises til kapitel 5, Konstruktionsmateriale Kontrolklasse Bygningsdele henføres til normal kontrolklasse, undtagen renselag som henføres til lempet kontrolklasse. For bygningsdele, der dimensioneres af leverandører, kan disse vælge at udføre egne bygningsdele i skærpet kontrolklasse Anvendelsesklasse Anvendelsesklasse for trækonstruktioner fastlægges for de enkelte bygningsdele under hensyntagen til placeringen i byggeriet Geoteknisk kategori De geotekniske konstruktioner henføres til geoteknisk kategori 2, der i dette tilfælde omfatter sædvanlige konstruktionstyper. 2.3 IKT-værktøjer Internt udarbejdede regnearksprogrammer i Excel og Mathcad indgår i relevant omfang i beregningsforudsætningerne. StruSoft programpakke, Dimension/CAD-Q FEM programmet Robot FEM-design, 3D Structure 2.4 Referencer Følgende anvendt faglitteratur: Bygningsreglement BR10 inkl. tillæg. Eksempelsamling, om brandsikring af byggeri, Erhvervs- og Boligstyrelsen, Teknisk Ståbi NIRAS

13 Side13af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side Betonelementer, håndbog i 4 bind, Betonelementforeningen, 1991 SBI-anvisninger Leverandørkataloger NIRAS

14 Side14af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side FORUNDERSØGELSER 3.1 Grunden og lokale forhold Grunden er beliggende nær Kattegat på adressen Lundbergsvej 10, Ebeltoft. Grunden har ikke tidligere været bebygget. 3.2 Geotekniske forhold Der er udarbejdet: Geoteknisk undersøgelse af GEO, projekt nr , rapport 1, dateret I henhold til ovenstående udføres funderingen som normal direkte fundering på intakte aflejringer, lokalt kombineret med sandpudefundering. 3.3 Klima- og miljøtekniske forhold Der er ingen særlige klimatekniske forhold, der skal tages hensyn til under projekteringen. NIRAS

15 Side15af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side KONSTRUKTIONER 4.1 Statisk virkemåde Det bærende hovedsystem Bygningens bærende hovedsystem for nedføring af vertikale laster består i tag af præfabrikerede tagkassetter og præfabrikerede forspændte SIB betonbjælker, som fører last til vægge/bjælke-/søjlesystemet, hvorfra lasterne føres til fundament. De indskudte etagedæk udføres af præfabrikerede forspændte huldæk som fører last til vægge/bjælke-/søjlesystemet, hvorfra lasterne føres til fundament. Facadevægge understøttes af fundamentet. Bygningen funderes, iht. geoteknisk rapport, direkte på stribe- og punktfundamenter i pladsstøbt beton Det afstivende hovedsystem Bygningen udføres som et traditionelt skivebyggeri med afstivende dæk- og vægskiver. Vandrette laster på bygningen føres via facader til tagdækskiven og videre til de afstivende vægge, som fører laster til fundamenterne. Tagkassetterne udføres med krydsfiner plader, som anvendes i bygningens afstivende system til fordeling af horisontal last til bygningens stabiliserende vægskiver, der udgør de stabiliserende elementer i bygningen. Disse vægge fører via skivevirkning den horisontale last til fundament. 4.2 Funktionskrav Stivhedskrav Se afsnit Vibrationer Det skal sikres, at vibrationerne i de færdige konstruktioner er så små, at komforten opleves som tilfredsstillende. Vibrationskomforten for betonelementer skal bekræftes af elementleverandøren. NIRAS

16 Side16af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side Der kan anvendes nedenstående grænseværdier (erfaringstal for acceptable egenfrekvenser og grænseaccelerationer): Konstruktion Last Normalt tilfredsstillende funktion Ofte ikketilfredsstillende funktion Grænseacceleration i % af tyngdeacceleration Tribuner, fitnesscentre, sportshaller og forsamlingslokaler Rytmisk personlast n e > 10 Hz n e < 6 Hz 10 % Boliger Ganglast n e > 8 Hz n e < 5 Hz 0,1 % Kontorlokaler Ganglast n e > 8 Hz n e < 5 Hz 0,2 % NOTE Egenfrekvenser og accelerationer beregnes under normal brug, hvor den flukturerende last typisk er væsentlig mindre end lasten svarende til den kvasi-permanente kombination specificeret i EC0 DK-NA afsnit Tabel A1.4, EC0, DK-NA 4.3 Levetid Kategori for forventet levetid henføres til kategori 4 iht. DS/EN 1990 Tabel 2.1. Vejledende forventet levetid 50 år. 4.4 Robusthed I henhold til DS/EN 1990:2007 og EN 1990 DK NA:2010 foretages en vurdering af robustheden for konstruktioner i middel konsekvensklasse, CC2. Bortfald af et 3 m langt vægelement, vil i værste fald medføre et kollaps af oven liggende SIB bjælke samt trækassetter. Med mindste spændvidde på ca. 24,3 m og et opland på ca. 12 m medfører det et kollaps af ca. 292 m² tagflade. Omfanget af kollapset anses ikke for acceptabelt. Alle søjler og bjælkebærende vægelementer udføres som nøgleelementer. NIRAS

17 Side17af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side Brand De bærende konstruktioner dimensioneres for brandmodstandskrav jf. BR-10 og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, Erhvervs- og Boligstyrelsen for anvendelseskategori 1-3. Betonelementer branddimensioneres af leverandøren. Branddimensionering af øvrige konstruktioner, iht. nedenstående skema. Stålbjælker In-situ beton Niras Niras Stålkonstruktioner brandbeskyttes ved inddækning/maling. Kritisk brandtemperatur opgives til leverandør. Brandkrav til de enkelte bygningsdele: Tagdæk Dæk/etageadskillelser: Vægge: Bjælker: Trapper: REI 60 A2-s1,d0 [BS60] REI 60 A2-s1,d0 [BS60] REI 60 A2-s1,d0 [BS60] REI 60 A2-s1,d0 [BS60] R 30 A2-s1,d0 [BS30] Konstruktionerne udføres af materiale, som er materialeklasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale] og har et smeltepunkt på over 850 C. NIRAS

18 Side18af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side KONSTRUKTIONSMATERIALER 5.1 Funderingsforhold Alle fundamenter udføres som direkte fundering og undersøges i brudgrænsetilstanden og i det seismiske dimensioneringstilfælde, hvor denne findes relevant. Iht. geoteknisk rapport er bæreevnerne oplyst til: eltevandssand Morænesand Moræneler Jordart [ kn/m 3 ] Udrænede forhold (ler) Drænede forhold(sand) c uk [kn/m 2 ] pl,k [ º] c k [kn/m 2 ] eltevandssand 18/ Morænesand 20/ Moræneler 20/ Hvor lokale forhold ikke opfylder ovenstående, og hvor OSBL ligger lavt, anvendes grovbeton opfyldning eller sandpudefundering. For beregning af fundamenter på sandpudefundering anvendes en friktionsvinkel på pl,k = 37º. NIRAS

19 Side19af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side Beton Pladsstøbte betonkonstruktioner Der anvendes følgende betonkvaliteter: Konstruktionsdel Miljøklasse Kontrolklasse Karakteristisk betontrykstyrke f ck [N/mm 2 ] Renselag/grovbeton Passiv Lempet 5 Fundamenter Passiv Normal 25 Understøbningsbeton under betonelementer Understøbningsbeton under søjleelementer Fugebeton mellem vægelementer - Normal 40 - Normal 45 Som tilstødende elementer Normal 35 Udvendige støttemure, trapper og trappevægge Aggressiv Normal 35 Der anvendes følgende armeringskvaliteter og -dimensioner: Armeringstype Klasse Betegnelse Kontrolklasse Karakteristisk flydespænding f yk [N/mm 2 ] Ribbet armeringsstål B Y Normal 550 NIRAS

20 Side20af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side Partialkoefficienter for pladsstøbt beton og armering: Kontrolklasse: Normal 3 = 1,0) Skærpet 3 = 0,95) Armering, s = 1,20 3 1,20 1,14 Betons trykstyrke og E-modul i armeret beton, Betons trykstyrke og E-modul i uarmeret beton, c = 1,45 3 1,45 1,38 c = 1,60 3 1,60 1,52 Betons trækstyrke, c = 1,70 3 1,70 1,62 Ved nøgleelementer øges partialkoefficienterne med faktor 1, Præfabrikerede betonelementer Der anvendes følgende betonkvaliteter: Konstruktionsdel Miljøklasse Kontrolklasse Karakteristisk betontrykstyrke f ck [N/mm 2 ] Etagedæk, huldæk Passiv Iht. leverandør Iht. leverandør Facadebagvægge Passiv Iht. leverandør Min. 25* Indvendige vægge Passiv Iht. leverandør Min. 30* Indvendige trapper Passiv Iht. leverandør Iht. leverandør Indvendige bjælker og søjler Udvendige støttemure, trapper og trappevægge Passiv Aggressiv Iht. leverandør Min.40* Normal 35 * De angivne betonstyrker er minimum styrker. Betonelement leverandøren fastsætter selv betonstyrken med hensyn til statiske krav. NIRAS

21 Side21af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side Der anvendes følgende armeringskvaliteter og -dimensioner: Armeringstype Klasse Betegnelse Kontrolklasse Karakteristisk flydespænding f yk [N/mm 2 ] Ribbet armeringsstål B550 AR + AC B Y Normal 550 Ribbet armeringsstål B550 B AC B Y Normal 550 Partialkoefficienter for præfabrikeret betonelementer og armering, beregning: Kontrolklasse: Normal 3 = 1,0) Skærpet 3 = 0,95) Armering, s = 1,20 3 1,20 1,14 Betons trykstyrke og E-modul i armeret beton, Betons trykstyrke og E-modul i uarmeret beton, c = 1,40 3 1,40 1,33 c = 1,55 3 1,55 1,47 Betons trækstyrke, c = 1,60 3 1,60 1,52 Ved nøgleelementer øges partialkoefficienterne med faktor 1,2 NIRAS

22 Side22af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side Partialkoefficienter for præfabrikeret betonelementer og armering, funktionsprøvning: Kontrolklasse: Normal 3 = 1,0) Skærpet 3 = 0,95) Funktionsprøvning med sejt brud M = 1,2 3 1,2 1,14 Funktionsprøvning med skørt brud M = 1,4 3 1,4 1,33 Ved nøgleelementer øges partialkoefficienterne med faktor 1, Dæklagskrav beton Afhængig af hvilken miljøklasse konstruktionsdelen henregnes til, skal slap armering dækkes af et betonlag, hvis foreskrevne tykkelse skal være mindst som angivet i nedenstående skema: Miljøklasse Ekstra aggressiv Aggressiv Moderat Passiv Foreskrevne dæklag for slap armering 40 mm + 5 mm tolerancetillæg* 30 mm + 5 mm tolerancetillæg* 20 mm + 5 mm tolerancetillæg* 10 mm + 5 mm tolerancetillæg* *Dog minimum d + 5 mm, hvor d er diameteren på hovedarmeringen. NIRAS

23 Side23af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side Lastfremkaldte revner i beton For alle betonkonstruktioner, hvor armeringsspændingerne i anvendelsestilstanden (kvasipermanent lastkombination) bliver betydelige, skal størrelsen af de lastfremkaldte revnevidder undersøges. Følgende krav til den maksimale revnevidde w max skal overholdes, jf. Eurocode 2, NA:2007, tabel 7.1NA: Max. tilladelige revnevidder Slapt armeret beton Spændarmeret beton Ekstra aggressiv miljøklasse w max 0,2 mm w max 0,1 mm Aggressiv miljøklasse w max 0,3 mm w max 0,2 mm Moderat miljøklasse w max 0,4 mm w max 0,3 mm Der stilles ingen krav til maksimalt tilladelige revnevidder for betonkonstruktioner henført til passiv miljøklasse. NIRAS

24 Side24af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side Stål Der anvendes normal materialekontrolklasse, 3 = 1,0. Alle indendørs stålkonstruktioner henføres til korrosionskategori C2. Alle udendørs stålkonstruktioner henføres til korrosionskategori min. C3. Ståldele i forbindelse med murværk henføres til korrosionskategori C5-I. Der anvendes almindelige varmvalsede, ulegerede, svejselige stål, der opfylder kravene i DS/EN Udførelsesklassen for konstruktioner i konsekvensklasse CC2 er: Anvendelseskategori: Produktionskategori: Udførelsesklasse: SC1 Iht. leverandør iht. DS/EN A1:2011) EXC2. Til profilstål anvendes ståltyper S235, S275, S355. Der anvendes følgende karakteristiske materialestyrker: Konstruktionsstål DS/EN S235 S275 S355 Tykkelse t [mm] t < t < t t < t < t t < t < t Karakteristisk værdi f y [MPa] f u [MPa] E [MPa] Derudover anvendes følgende karakteristiske materialeværdier: Materialeparametre Symbol Værdi Forskydningsmodul G MPa Poissons forhold ν 0,3 Densitet ρ 7850 kg/m 3 Længdeudvidelseskoefficient α 0, / o C NIRAS

25 Side25af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side For stålkonstruktioner skal der anvendes følgende partialkoefficienter: I brudgrænsetilstanden benyttes: m0 = 1,10 m1 = 1,20 m2 = 1,35 Varslet svigt med bæreevnereserve Varslet svigt uden bæreevnereserve Uvarslet svigt I forbindelse med ulykkes- og seismiske dimensioneringstilstande benyttes: m0 = 1,0 m1 = 1,0 m2 = 1,0 For samlinger anvendes følgende partialkoefficienter: I brudgrænsetilstanden benyttes: M2 = 1,35 Uvarslet svigt M3 = 1,35 Uvarslet svigt M3,ser = 1,20 Varslet svigt uden bæreevnereserve M4 = 1,10 Varslet svigt med bæreevnereserve M5 = 1,10 Varslet svigt med bæreevnereserve M6,ser = 1,10 Varslet svigt med bæreevnereserve M7 = 1,20 Varslet svigt uden bæreevnereserve I forbindelse med ulykkes- og seismiske dimensioneringstilstande benyttes: Mi = 1,0 hvor i = 2,3, 3,ser, 4, 5, 6,ser eller 7 Træk vinkelret på overfladen Konstruktionsdele, som påvirkes til træk vinkelret på pladeoverfladen, må ikke være lagdelte. Hvis de aktuelle trækspændinger i plademidten vinkelret på valseretningen er mellem 10% og 50% af den regningsmæssige flydespænding, må disse højst have et indhold af lagdelinger svarende til klasse 2 ved areal- og randzoneundersøgelser i henhold til SEL (Stahl-Elsen- Lieferbedingungen, 1977) Berørte områder, der skal undersøges for lagdeling, er angivet på tegningerne ved lyn Svejsesømme: Tilsatsmaterialer og svejsefremgangsmåder vælges således, at svejsesømme, hvad angår sejhed og styrke har mindst samme materialeegenskaber som grundmaterialet. NIRAS

26 Side26af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side Bolte: Til konstruktionssamlingerne skal anvendes styrkeklasse 8.8 med mindre andet er angivet. Ankre Til ankerbolte anvendes klæbeankre eller mekaniske ankre. Type er angivet i tegningsmaterialet. Ankre skal eftervises iht. leverandørens forskrifter. 5.4 Træ Er ikke aktuel. 5.5 Murværk Der anvendes ikke bærende murværk i byggeriet. Skalmur inkl. bindere udføres iht. DS/EN NIRAS

27 Side27af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side LASTKOMBINATIONER 6.1 Brudgrænsetilstand Bygningen eftervises efter grænsetilstandsprojektering iht. DS/EN 1990:2007. Der anvendes lastkombinationer i henhold til tabel A1.2(B) Regningsmæssige lastværdier (STR/GEO, sæt B) i EN 1990 DK NA:2010 (Formel 6.10a og 6.10.b). Der anvendes følgende lastkombinationer i brudgrænsetilstanden. LK 2.A (dominerende egenlast - EC0, formel 6.10a) 1,2 K FI G k,sup LK 2.B (dominerende nyttelast - EC0, formel 6.10b): 1,0 K FI G k,sup +1,5 K FI α n Q k +1,5 K FI ψ 0 S+1,5 K FI ψ 0 V k LK 2.C (dominerende vindlast - EC0, formel 6.10b): 1,0 K FI G k,sup +1,5 K FI ψ 0 Q k +1,5 K FI ψ 0 S k +1,5 K FI V k LK 2.D (dominerende snelast - EC0, formel 6.10b): 1,0 K FI G k,sup +1,5 K FI ψ 0 Q k +1,5 K FI S k +1,5 K FI ψ 0 V k LK 2.E (dominerende vindlast, egenlast til gunst - EC0, formel 6.10b): 0,9 G k,inf +1,5 K FI V k Faktoren K FI er jf. afsnit I alle tilfælde skal regnes med vandret last fra geometriske imperfektioner, hvor det er relevant. For den samlede bygningskonstruktion medregnes dette i den mest ugunstige retning som 0,25% af den lodrette last. 6.2 Anvendelsesgrænsetilstand Dæk og bjælker i etageadskillelser vurderes i anvendelsesgrænsetilstanden nedbøjningen bestemmes og vurderes. Der anvendes flg. lastkombinationer: - Karakteristisk kombination: LK 1.A: G k + Q k + ψ 0,i Q k.i (EC0, formel 6.14a/b) NIRAS

28 Side28af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side Hyppig kombination: LK 1.B: G k + ψ 1 Q k + ψ 2,i Q k.i (EC0, formel 6.15a/b) - Kvasi-permanent kombination: LK 1.C: G k + ψ 2,i Q k.i (EC0, formel 6.16a/b) (Q k angiver dominerende variabel last og Q k.i angiver øvrige variable laster) Konstruktionerne dimensioneres i lastkombination 1, anvendelse, for nedenstående generelle udbøjnings- og stivhedskriterier: Konstruktion Pladsstøbte betonplader og bjælker og Præfabrikerede betonelementer dæk, bjælker og vægge. Stålbjælker, kompositbjælker Stålsøjler Udbøjning for hele bygningen Maks. udbøjning l/500 for den kvasi-permanente kombination som langtidspåvirkning efter montage (af hensyn til hyppige forekomster af underliggende glaspartier ol.). Pilhøjde kan bruges til at kompensere for nedbøjningen. l/400 for én variabel last som korttidspåvirkning. Revnevidder iht. pkt. 2.6 l/500 for den kvasi-permanente kombination som langtidspåvirkning efter montage (af hensyn til hyppige forekomster af underliggende glaspartier ol.). Pilhøjde kan bruges til at kompensere for nedbøjningen. l/400 for én variabel last (etageadskillelser). l/200 for én variabel last (ydervægge og tage uden personbelastning og tilstødende glaspartier el.lign.). h/150 rammer i bygninger uden kraner h/300 søjler for hver etage h e /500 søjler for hele højden h e /500 I ovenstående betegner l spændvidden ved simpelt understøttede og kontinuerte bjælker og den dobbelte udkragning ved udkragede konstruktioner, mens h angiver søjlehøjden. NIRAS

29 Side29af 94 Bind A1, Projektgrundlag Side Ulykkeslasttilfælde Lastkombination 3.A påkørsel: Vægge, søjler og bjælker, som kan være udsat for påkørsel skal undersøges for påkørselslast angivet under pkt LK 3.A 1,0 G k + 2 Q k + A d (EC0, formel 6.11a/b) - hvor A d angiver påkørselslast. Lastkombination 3.B bortfald af konstruktionsdele: Se pkt. vedr. robusthed. Lastkombination 3.C brand: De bærende konstruktioner dimensioneres for brandmodstandskrav jf. BR LK 3.C 1,0 G k + 1 Q k,primær + 2 Q k,øvrige (EC0, formel 6.11a/b) Lastkombination 3.D seismisk last: Der foretages en undersøgelse af bygningens stabilitet i lastkombination 3.D - LK 3.D 1,0 G k + 2 Q k + A d (EC0, formel 6.12a/b, det seismiske dimensioneringstilfælde) - hvor A d angiver den seismiske last (tidl. vandret masselast). Konstruktioner undersøges ikke for seismisk last og vindlast virkende samtidig. I alle tilfælde skal dog regnes med vandret last fra geometriske imperfektioner, hvor det er relevant. NIRAS

30 Side30af LASTSPECIFIKATIONER 7.1 Naturlaster Vindlast Lastkombinationsfaktorer: Ved kombination med dom. nyttelast: 0 = 0,6 1 = 0,2 2 = 0 Ellers: 0 = 0,3 1 = 0,2 2 = 0 Vindlasten bestemmes på baggrund af DS/EN :2007. Det karakteristiske peakhastighedstryk fastlægges ved betragtning af bygningens placering, det omkringliggende terræns topografi og øvrige bygningsværker, der kan have indflydelse på strømninger omkring bygningen. Bestemmelse af terrænkategori Kortudsnit med bygningsplacering og hhv. 1 (rød cirkel) og 2 (blå cirkel) km zone indtegnet På baggrund af ovenstående kortudsnit vurderes byggeriet til terrænkategori II for eksponering af vind fra alle retninger. NIRAS

31 Side31af Bestemmelse af peakhastighedstryk Beregning af hastighedstrykket er foretaget med udgangspunkt i nedenstående bygningsgeometri. Plan tværsnit af lagerhallen NIRAS

32 Side32af NIRAS

33 Side33af Formfaktorer for udvendig vindlast Der skelnes mellem lokal og global vindlast, for lokal vindlast regnes med følgende: Formfaktorer for udvendig vindlast fastsættes iht. EC1, del 1-4. Det vurderes, at EC1, del 1-4, pkt kan lægges til grund herfor. Formfaktorer for facader/gavle, i henhold til EC1, er: da h/d = 2,5 interpoleres mellem h/d = 1 og h/d = 5. Zone h/d A B C D E Korrelations- faktor, (D-E)* 2,5-1,2-0,8-0,5 0,7-0,5 0,85 (0,5+0,70)*0,85 = 1,0 Formfaktorer for facader/gavle i henhold til EC1. Ved anvendelse af c pe,10 og c pe,1 skal bestemmelserne i EC1, del 1-4, pkt overholdes. Der kan iht. EC1-4, side 37 tages hensyn til manglende korrelation mellem vindtryk på vindsiden og læsiden ved at multiplicere den resulterende kraft med 0,85 Fastsættelse af formfaktorer for udvendig vindlast på tagkonstruktion: EC1, del 1-4, pkt lægger til grund for følgende formfaktorer. Da tagefladen har brystninger hvor hp/h er mindre end 0,025 bruges værdien for skarp tagkant, da dette anses at være på den sikre side. Zone Tagtype F G H I +0,2 Skarp tagkant -1,8-1,2-0,7-0,2 Formfaktorer for friktion Ikke aktuel jf. EC1, del 1-4, pkt. 5.3 (4) NIRAS

34 Side34af Formfaktorer for indvendig vindlast Det indvendige vindtryk antages ikke at være styret af trykforholdende ved en dominerende åbning, hvorfor der kan regnes med følgende formfaktorer: Indvendig overtryk: c pi = 0,20 Indvendig undertryk: c pi = -0,30 Indvendige skillevægge kan i brudgrænsetilstanden regnes påvirket af et vindtryk, svarende til en formfaktor, c pi på 0, Snelast Lastkombinationsfaktorer: 0 = 0,3 1 = 0,2 2 = 0 Ved kombination med dominerende vindlast er 0 = 1 = 2 = 0. Snelast på tage, jf. DS/EN : Formfaktor for snelasten: i Karakteristisk terrænværdi: s k = 1,0 kn/m 2 Eksponeringsfaktor: C e = 1 Termisk faktor: C t = 1 s = i x C e x C t x s k = i x 1,0 kn/m 2 Fladt tag => 1 = 0,8 => s = 0,8 kn/m 2 NIRAS

35 Side35af For sneophobning ved murkrone se bilag D. : s = 1,8 kn/m 2 Der regnes med en gennemsnits snelast på hele taget på: s = (1,8 kn/m 2 *5m+0,8 kn/m 2 *7,5m)/12,5m = 1,2 kn/m 2 For sneophobning ved vareindlevering se bilag C : Sneophobning ved vareindlevering. NIRAS

36 Side36af 94 Temperaturlast mv. Temperaturlaster fastsættes i henhold til DS/EN :2007 og EN DK NA: De ekstreme udetemperaturer i Danmark er T min = -31 o C T max = 36 o C Bygværket regnes opført med en initialtemperatur på T 0 = 10 o C Udvendige bygningsdele udsat for indstråling skal regnes for temperaturer iht. nedenstående. 7.7 Temperaturudvidelseskoefficienter for beton og stål sættes til α T,stål = 12x10-6 / o C α T,beton = 10x10-6 / o C Udover temperaturlast skal betonelementer projekteres under sædvanlig hensyntagen til tvangskræfter fra svind og krybning. 7.2 Egenlast Konstruktionsdelenes egenlast fastsættes generelt for de enkelte elementer, angivet under pkt Egenlast for etageadskillelser og vægge fremgår af lastplaner og lastspecifikationer, angivet under pkt Nyttelast Nyttelast fremgår af lastplaner og lastspecifikationer, angivet under pkt NIRAS

37 Side37af Ulykkeslaster Brandlaster Ved dimensionering af konstruktioner i lastkombination 3.C skal brandlasten fastsættes på baggrund af EC1, del Påkørselslaster Søjler i lagerhallen dimensioneres for påkørselslast af gaffeltrucks type Toyota model 7FBMF30. På baggrund af EC1, kap. 4.4, sættes den vandrette last til følgende 5 gange løftekapacitet plus egenvægt, der regnes her med en maksimal last på ca. 700 kg: 5 x 70kN = 350 kn Angrebshøjde over terrændæk sættes til h = 0,75 m. Søjler og bjælkebærende vægelementer i alle haller undtaget automathallen dimensioneres for påkørselselasten. Søjler og indvendige vægge placeres under terrændæk, hvor de derved er sikret mod vandret flytning i bunden. Facadevægge med ribber sikres ved at forankre 2 Y32 (A s = 1609mm 2 ) i fundamentet og i korr. i elementer. Vandret reaktion i bunden: 1609 x 550 x 0,5 = 404 kn (6,35 x 350) / 7,1 = 313 kn Eksplosionslaster Det vurderes at nærværende byggeri ikke skal dimensioneres for eksplosionslaster Seismisk last Den seismiske last (tidl. vandret masselast) udregnes ud fra skønsmæssig opgørelse af længder, arealer og huller. Vurderingen foretages altid på den sikre side. Den regningsmæssige værdi af den seismiske last fastsættes som 1,5% af den tilhørende lodrette last: A d = 1,5%( G k + 2,i Q k,i ) Konstruktionen vurderes for seismisk last i det seismiske dimensioneringstilfælde jf. EC0, NA:2013, tabel A1.3. Iht. NOTE 1 dækker Seismisk last ikke imperfektioner i konstruktionen, idet disse undersøges iht. regler angivet i hvert enkelt materiale-eurocode. 7.8 NIRAS

38 Side38af 94 Den seismiske last behandles således som en ulykkeslast, hvorfor der ved eftervisning af konstruktionerne bæreevne kan regnes med γ m = 1,0, svarende til karakteristiske værdier af materialeparametre. Belastningen fra lodrette bygningsdele, vægge, facader osv., fordeles således, at halvdelen af lasten påføres dækket over væggen og halvdelen påføres dækket under væggen. Den regningsmæssige totallast fremkommer afhængig af de respektive lastkombinationer. Seismisk last fordeles på de stabiliserende vægge analogt med vindlasten. 7.9 NIRAS

39 Side39af Geometriske imperfektioner De geometriske imperfektioner fastsættes iht. EC2, hvor ugunstige virkninger af mulige afvigelser i konstruktionens geometri og placeringen af laster skal tages i betragtning ved beregningen af konstruktionsdele og konstruktioner. Der tages hensyn til imperfektioner i brudgrænsetilstande, i vedvarende dimensioneringstilstande og i ulykkesdimensioneringstilstande. Imperfektioner i anvendelsesgrænsetilstande kan udelades. +Imperfektioner fastsættes iht. EC2 afsnit Da stabilitet ikke er noget problem grundet den store vægmasse og den seismiske last er meget lille i forhold til vindlasten, anses det for acceptabel at dimensionere udelukkende for vindlast. 7.5 Jord- / vandtryk på kældervægge Ikke aktuelt for nærværende projekt. NIRAS

40 Side40af BILAG Bilag A : Dokumentliste Bilag B : Lastplaner og lastspecifikationer Bilag C : Sneophobning ved vareindlevering Bilag D : Sneophobning ved murkrone Bilag E : Geoteknisk rapport NIRAS

41 Side41af 94 Kvadrat, Ebeltoft - Ombygning af lagerhaller Dokument nr.: K09_X_000 Tegningsfortegnelse - Konstruktion Åboulevarden 80; DK-8100 Århus C Tlf.: , Sag nr: Udført af: Godkendt: KSP Revision: Fase: Hovedprojekt Kontrol af: Dato: Rev. Dato: Tegn. Nr. Rev. Emne Format Mål Dato Rev. Dato K09_X_000 Dokumentliste - Konstruktion A K09_S1_H1_001 Fundamentsplan A0 1: Væg-, søjle- og bjælkeplaner K09_S1_H1_100 Stueplan A0 1: K09_S1_H1_ sal A0 1: K09_S1_H1_102 Tagplan A0 1: Dækplaner K09_S1_H1_200 Dæk over stuen A0 1: K09_S1_H1_201 Dæk over trappeskakt A0 1: K09_S1_H1_202 Tagdæk A0 1: Fugearmeringsplaner K09_S1_H1_300 Fugearmeringsplan over stue A0 1: K09_S1_H1_301 Fugearmeringsplan over trappeskakt A0 1: Detaljer K09_S1_H5_900 Fundamentsdetaljer A4 1:10/1: K09_S1_H5_901 Konstruktionsdetaljer A4 1: Arbejdsbeskrivelser K09_S1_X_120 Jordarbejde under bygninger A K09_S1_X_220 Pladsstøbt beton A K09_S1_X_221 Betonelementer, leverance A K09_S1_X_222 Betonelementer, montage A K09_X_000.xls Tegninger markeret HOLD er ikke frigivet til produktion Tegninger markeret FORELØBIG er kun til orientering Side 1 af 2

42 Side42af 94 K09_S1_X_250 Stål, generelt A K09_S1_X_291 Skeletkonstruktioner, Tagelementleverancen A K09_S1_X_292 Skeletkonstruktioner, Tagelementmontagen A Statisk dokumentation A1 Projektgrundlag A A2.1 Statiske beregninger - Bygværk A A2.2 Statiske beregninger - Konstruktioner A K09_X_000.xls Tegninger markeret HOLD er ikke frigivet til produktion Tegninger markeret FORELØBIG er kun til orientering Side 2 af 2

43 R Side43af 94 Lastplan dæk over stue D H3_N02 03 Brandsnit 40A 40B H4_N02 D6 41 D H3_N01 H3_N Kontur af vindue UK 1525 over 1. sal H4_N03 45 H4_N03 12 Kontor 30 m² 6000 H4_N H1_N05 46 (22)02 H3_N03 (21)01 H3_N H4_N02 48 BYGNINGSDELE: SIGNATURFORKLARING: (22)02 (22)04 (21)01 YDERVÆG MM 108 mm teglsten Forbandt iht. materialelisten 150 mm isolering, lambda = 0,0XX Betonelement iht. ing proj. R F Redningsåbning Fulgtvej 49 H3_N (22)02 H3_N02 (22)01 GIPSVÆG MM 12.5 mm fibergips 95 x 0,6 stålskelet udfyldt med stenuld med gennemsnitlig densitet 30 kg/m mm fibergips TN Tagnedløb Alle mål er i mm. Tegningen er ikke målfast (22)02 BETONELEMENT Dimensionering og beskrivelse iht. ingeniør projekt. (22)04 INDERVÆG - 10 MM FACADEPUDS Påføres på eks. væg H4_N H3_N04 (21) Rum m² H3_N Trappesektion 12 m² 1500 Skakt (24)01 H4_N05 (22)01 Kontor m² husk en sektion aftageligt rækværk til indlæsning til rum 14 (22)01 Kontor m² Kontor m² H4_N H4_N04 Evt. nyt værn på trappe mv. Kontor m. vinduer Dagslys Alm. krav (24)01 BETONTRAPPE Grund- 180 mm Stigning- 169 mm Al dimension af trappe og montagebeslag udføres af leverandør. Foreløbigt tryk Hovedprojekt No. Beskrivelse Dato AA BB.1 BB.2 CC DD EE FF GG HH II JJ KK H3_N03 LL 03 Brandsnit MM NN 1. sal Kvadrat - Ny hal KVADRAT Tegnet af: Author Lundbergsvej Ebeltoft Sags nummer: H1_N05 Kontrolleret af: Checker Dato: Målestok: As indicated Arkitekt: P+P arkitekter A/S Kystvejen 17, 5.sal Aarhus C Tlf: Ingeniør: NIRAS A/S Aarhus Åboulevarden 80, Postboks 615, 8100 Århus C Tlf: Entreprenør:

44 Fald min. 1:40 Fald min. 1:40 Fald min. 1:40 Fald min. 1: Fald min. 1:40 Fald min. 1: RØ RØ RØ RØ RØ RØ 2500 RØ RØ RØ RØ RØ RØ RØ RØ RØ RØ RØ RØ RØ RØ RØ RØ RØ RØ RØ RØ 4775 RØ RØ RØ RØ RØ Side44af 94 Lastplan tagdæk A 40B D1 Fald min. 1:40 Fald min. 1:40 Fald min. 1:40 41 D4 42 Fald min. 1:40 Fald min. 1:40 43 Fald min. 1:40 Fald min. 1:40 44 BYGNINGSDELE: 45 (21)01 YDERVÆG MM 108 mm teglsten Forbandt iht. materialelisten 150 mm isolering, lambda = 0,0XX Betonelement iht. ing proj. (22)02 BETONELEMENT Dimensionering og beskrivelse iht. ingeniør projekt (22)02 Fald min. 1:40 Fald min. 1: (37)01 TAGKASSETTE MM 1 lag tagpap jf. TOR s anv. 1 lag tagpap jf. TOR s anv. leveret med tagkassette Samlinger strimles 12 mm tagkrydsfiner Ribber c/c og dim. iht. leverandør Udfyldning m. 200 mm mineraluld Hygrodiode 18 mm lister c/c 800 mm 25 mm træbeton, troldtekt lys, fin uld Princip for placering af tagnedløb 47 (37)02 OVENLYS 2400X1200 mm Fald min. 1:40 Fald min. 1:40 Fald min. 1:40 Fald min. 1:40 Min. fald i rende 1: RØ RØ RØ H1_N06 SIGNATURFORKLARING RØ RØ RØ 49 TN Tagnedløb Fald min. 1:40 Fald min. 1:40 Fald min. 1:40 Fald min. 1:40 Faldretning 1:40 Taghældning Kiplinie RØ Ovenlys med røgudluftning Eksist bygninger RØ RØ RØ (37)02 RØ RØ Fald min. 1:40 Fald min. 1:40 Fald min. 1:40 Fald min. 1:40 51 Faldsikring: Der etableres fast monteret faldsikrings system. På tage med betondæk fastgøres systemet oppefra gennem tagpap/trapez og isolering. På tage med stålbjælker tages der særligt hensyn til forankring. Projekteres i samråd med rådgivende ingeniør. faldsikring systemet monteres og etableres iht. Arbejdstilsynet vejl. om faldsikring. NOTE: Min. fald i rende 1:100 (21) Brønde og nedløb dimensioneres iht. ing. projekt - Ovenlys vinduer laves med min. fald på 27 grader. (1:2) - karm til ovenlys laves på min. 150 mm høj. - Tegningen er ikke målfast. Målestok: 1 : 200 Fald min. 1:40 Fald min. 1:40 (37)01? AA BB.1 BB.2 CC DD EE FF GG Murkrone på vareindlevering HH II JJ KK LL MM NN Målestok: 1 : 200 Ref.: H5_N12 Hovedprojekt No. Beskrivelse Dato Foreløbigt tryk Tagplan Kvadrat - Ny hal KVADRAT Tegnet af: st Lundbergsvej Ebeltoft Sags nummer: H1_N06 Kontrolleret af: Checker Dato: Målestok: As indicated Arkitekt: P+P arkitekter A/S Kystvejen 17, 5.sal Aarhus C Tlf: Ingeniør: NIRAS A/S Aarhus Åboulevarden 80, Postboks 615, 8100 Århus C Tlf: Entreprenør:

45 Kompressor Side45af 94 Lastplan terrændæk 1338 H3_N02 D5 40A 40B H5_N H1_N Eksist. hal H5_N03 (22)04 (21)03 H4_N02 41 H5_N10 (22)05 (22) Eksist. hal Eksist. hal 3 Eksist. hal 2 Eksist. hal H3_N01 Hal m² (22)05 (22)04 (22)04 H3_N01 44 (22)04 H4_N (22)03 Ny trappe til kontor 45 H4_N03 H4_N03 (21)02 Væghul 3000 x 3000 mm nedbrydes H3_N H1_N04 H3_N (21) H4_N02 H5_N Trucks m² (22)02 Prøveekspedition m² Eksist. hal BYGNINGSDELE: (21)01 YDERVÆG MM 108 mm teglsten Forbandt iht. materialelisten 150 mm isolering, lambda = 0,0XX Betonelement iht. ing proj. SIGNATURFORKLARING: R F TN Redningsåbning Fulgtvej Tagnedløb - 50 H3_N02 Automathal m² --- Gardinekspedition m² (22)02 H3_N02 (22)04 (21)02 EKSISTERENDE YDERVÆG (21)03 (22)02 BETONELEMENT Dimensionering og beskrivelse iht. ingeniør projekt. (22)03 EKSISTERENDE YDERVÆG- 410 MM 110 mm teglsten (mål fra eksist. tegn) 150 mm isolering 150 mm letklinkerblokke Vindue jf. mål på nedbrydningsplan nedbrydes. Eksist. vindueshul opmures. Underlag for fastgørelse af udvendige lamper, nedløbsrør mv. i tegl koordineres mellem de respektive leverandører og entreprenører. Dilatationsfuger i facaden udføres i antal iht. leverandøranvisninger og placeres efter aftale med arkitekt. Alle mål er i mm. Tegningen er ikke målfast WC/bad 6 m² 31 Forrum 3 m² 30 Room 3 m² 20 Garderobe 16 m² (24) Trappesektion 12 m² Syrum 30 m² H5_N Skærestue 66 m² Kontor 30 m² H4_N01 28 Værksted eksist. lok. 30 m² Værksted eksist. lok. 35 m² 26 Kontor eksist. lok. 35 m² Gulvniveau er 600 mm under stueniveau (22)04 INDERVÆG - 10 MM FACADEPUDS Påføres på eks. væg (22)05 INDERVÆG MM Tilbagelagt med 10 mm afstand til eksist. betonelement 108 mm teglvæg 14 mm hulrum/tilpasning 170 mm isolering 108 mm teglvæg H3_N H4_N04 AA BB.1 BB CC DD EE FF H3_N02 GG HH II H4_N04 H4_N04 JJ KK H3_N03 LL 2796 MM NN Dagslys? Alm krav. (24)01 BETONTRAPPE Grund- 180 mm Stigning- 169 mm Al dimension af trappe og montagebeslag udføres af leverandør. Foreløbigt tryk Hovedprojekt No. Beskrivelse Dato H1_N11 Stueplan Kvadrat - Ny hal KVADRAT Tegnet af: ST Lundbergsvej Ebeltoft Sags nummer: H1_N04 Kontrolleret af: SM Dato: Målestok: As indicated Arkitekt: P+P arkitekter A/S Kystvejen 17, 5.sal Aarhus C Tlf: Ingeniør: NIRAS A/S Aarhus Åboulevarden 80, Postboks 615, 8100 Århus C Tlf: Entreprenør:

46 Emne Lastspecifikationer for dæk Projektnavn Dato Kvadrant, Ebeltoft Projektnr. Udf. Side MOHJ Side46af 94 Egenlast, sne- og nyttelast iht. DS/EN1991 inkl. DK NA samt diverse leverandør datablade. ark v Ikkeblank I/S tabel Lastspecifikation nr.: D1 Tag, trækasetter Lodrette laster [kn/m² - kn] (Permanent last) g k,sup g k,inf [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] Ikke slet Trækassette 0,40 0,00 Installationer 0,25 0,00 Lofter 0,10 0,00 I/S række 0,75 0,00 Snelast (Variabel last) s k s k [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] Fladelast inkl. evt. sneophobning Kategori: Sne Sne 1,20 L s = 0,5 m dom. E ell. Temp. dom.vind ellers Lastkombinations- ψ 0 = 0,6 0,0 0,3 faktorer: ψ 1 = 0,2 0,0 0,2 End tabel Nothing ψ 2 = 0,0 0,0 0,0 I/S tabel Lastspecifikation nr.: D2 Kontor, 220 mm huldæk Lodrette laster [kn/m² - kn] (Permanent last) g k,sup g k,inf [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] Ikke slet Lette skillevægge 0,50 0,00 Gulvopbygning 0,10 0,00 Overbeton 1,50 0, mm huldækelement 3,24 3,08 Installationer 0,20 0,00 Lofter 0,20 0,00 I/S række 5,74 3,08 Nyttelast (Variabel last) Q k q k [kn] [kn/m 2 ] Fladelast Kategori: B B 2,50 Punktlast (Se DS/EN :2007, pkt (3)P) 2,50 Lastkombinationsfaktorer: ψ 0 = 0,6 ψ 1 = 0,4 End tabel Nothing ψ 2 = 0,2 \\arhkfs01\data\sag\219\705\project\09_calculations\09-04_structural\lagerhaller\bind A1 - Projektgrundlag\Bilag B. Lastspecifikation.xlsm

47 Emne Lastspecifikationer for dæk Projektnavn Dato Kvadrant, Ebeltoft Projektnr. Udf. Side MOHJ Egenlast, sne- og nyttelast iht. DS/EN1991 inkl. DK NA samt diverse leverandør datablade. ark v Ikkeblank I/S tabel Lastspecifikation nr.: D3 Kontor/lagerareal, 220 mm huldæk Lodrette laster [kn/m² - kn] (Permanent last) g k,sup g k,inf [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] Ikke slet Lette skillevægge 0,50 0,00 Gulvopbygning 0,10 0,00 Overbeton 1,50 0, mm huldækelement 3,24 3,08 Installationer 0,20 0,00 Lofter 0,20 0,00 Side47af 94 I/S række 5,74 3,08 Nyttelast (Variabel last) Q k q k [kn] [kn/m 2 ] Fladelast Kategori: E E 7,50 Punktlast (Se DS/EN :2007, pkt (3)P) 7,00 Lastkombinationsfaktorer: ψ 0 = 0,8 ψ 1 = 0,8 End tabel Nothing ψ 2 = 0,7 I/S tabel Lastspecifikation nr.: D4 Tag over vareindlevering, 220mm huldæk Lodrette laster [kn/m² - kn] (Permanent last) g k,sup g k,inf [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] Ikke slet Tagpap 0,10 0,00 Kileskåret isolering 0,09 0, mm huldækelement 3,24 3,08 Installationer 0,20 0,00 Lofter 0,20 0,00 I/S række 3,83 3,08 Snelast (Variabel last) s k s k [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] Fladelast inkl. evt. sneophobning Kategori: Sne Sne 2,40 L s = 5,0 m dom. E ell. Temp. dom.vind ellers Lastkombinations- ψ 0 = 0,6 0,0 0,3 faktorer: ψ 1 = 0,2 0,0 0,2 End tabel Nothing ψ 2 = 0,0 0,0 0,0 \\arhkfs01\data\sag\219\705\project\09_calculations\09-04_structural\lagerhaller\bind A1 - Projektgrundlag\Bilag B. Lastspecifikation.xlsm

48 Emne Lastspecifikationer for dæk Projektnavn Dato Kvadrant, Ebeltoft Projektnr. Udf. Side MOHJ Egenlast, sne- og nyttelast iht. DS/EN1991 inkl. DK NA samt diverse leverandør datablade. ark v Ikkeblank I/S tabel Lastspecifikation nr.: D5 Terrændæk, 180 mm valsebeton Lodrette laster [kn/m² - kn] (Permanent last) g k,sup g k,inf [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] Ikke slet 30 mm slidlag som Teqplan 0,66 0, mm valsebton som Teqbase 3,96 0,00 Side48af 94 I/S række 4,62 0,00 Nyttelast (Variabel last) Q k q k [kn] [kn/m 2 ] Fladelast Kategori: E E 7,50 Punktlast (Se DS/EN :2007, pkt (3)P) 7,00 Lastkombinationsfaktorer: ψ 0 = 0,8 ψ 1 = 0,8 End tabel Nothing ψ 2 = 0,7 I/S tabel Lastspecifikation nr.: D6 Dæk over trappegang, 220 mm massiv dæk Lodrette laster [kn/m² - kn] (Permanent last) g k,sup g k,inf [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] Ikke slet 220 mm massiv betonelement 5,50 5,06 I/S række 5,50 5,06 Nyttelast (Variabel last) Q k q k [kn] [kn/m 2 ] Fladelast Kategori: E E 7,50 Punktlast (Se DS/EN :2007, pkt (3)P) 7,00 Lastkombinationsfaktorer: ψ 0 = 0,8 ψ 1 = 0,8 End tabel Nothing ψ 2 = 0,7 \\arhkfs01\data\sag\219\705\project\09_calculations\09-04_structural\lagerhaller\bind A1 - Projektgrundlag\Bilag B. Lastspecifikation.xlsm

49 Emne Lastspecifikationer for dæk Projektnavn Dato Kvadrant, Ebeltoft Projektnr. Udf. Side MOHJ Egenlast, sne- og nyttelast iht. DS/EN1991 inkl. DK NA samt diverse leverandør datablade. ark v Ikkeblank I/S tabel Lastspecifikation nr.: D7 Element trappe Lodrette laster [kn/m² - kn] (Permanent last) g k,sup g k,inf [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] Ikke slet Element trappe 6,25 0,00 Side49af 94 I/S række 6,25 0,00 Nyttelast (Variabel last) Q k q k [kn] [kn/m 2 ] Fladelast Kategori: B B 3,00 Punktlast (Se DS/EN :2007, pkt (3)P) 3,00 Lastkombinationsfaktorer: ψ 0 = 0,6 ψ 1 = 0,4 End tabel Nothing ψ 2 = 0,2 I/S tabel Lastspecifikation nr.: D8 Let etage dæk, loftsrum Lodrette laster [kn/m² - kn] (Permanent last) g k,sup g k,inf [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] Ikke slet Loft af C profiler iht. Knauf 0,90 0,00 Installationer 0,20 I/S række 1,10 0,00 Nyttelast (Variabel last) Q k q k [kn] [kn/m 2 ] Fladelast Kategori: A3 A 1,00 Punktlast (Se DS/EN :2007, pkt (3)P) 0,50 Lastkombinationsfaktorer: ψ 0 = 0,5 ψ 1 = 0,3 End tabel Nothing ψ 2 = 0,2 I/S tabel \\arhkfs01\data\sag\219\705\project\09_calculations\09-04_structural\lagerhaller\bind A1 - Projektgrundlag\Bilag B. Lastspecifikation.xlsm

50 Emne Projektnavn Dato Kvadrant, Ebeltoft Projektnr. Udf. Side MOHJ Lastspecifikationer for vægge, bjælker og søjler Side50af 94 Egenlast, sne- og nyttelast iht. DS/EN1991 inkl. DK NA samt diverse leverandør datablade. ark v Ikkeblank I/S tabel Lastspecifikation nr.: V1 Tung facadevæg, Betonelem. med teglformur Lodrette laster [kn/m²] 150 mm bagmur Egenvægt (Permanent last) g k,sup g k,inf Ikke slet Bagmur, 150 mm betonelement 3,75 3, Isolering 0,06 0,00 Teglformur 1,90 0,00 I/S række End tabel Nothing 5,71 3,45 I/S tabel Lastspecifikation nr.: V2 Betonindervægge Lodrette laster [kn/m²] 150 mm beton Egenvægt (Permanent last) g k,sup g k,inf Ikke slet 150 mm betonvægelement 3,75 3,45 I/S række End tabel Nothing 3,75 3,45 I/S tabel Lastspecifikation nr.: V3 Beton opstik Lodrette laster [kn/m²] 200 mm beton Egenvægt (Permanent last) g k,sup g k,inf Ikke slet 200 mm beton opstik 5,00 4,60 I/S række End tabel Nothing 5,00 4,60 I/S tabel Lastspecifikation nr.: V4 Let væg Lodrette laster [kn/m²] Egenvægt (Permanent last) g k,sup g k,inf Ikke slet Let etagevæg iht. Kanuf I/S række End tabel Nothing 0,00 0,00 I/S tabel Lastspecifikation nr.: B1 Betondrager SIB 30/120 Lodrette laster [kn/m] Egenvægt (Permanent last) g k,sup g k,inf Ikke slet Betondrager SIB 30/120 5,60 0,00 I/S række End tabel Nothing 5,60 0,00 \\arhkfs01\data\sag\219\705\project\09_calculations\09-04_structural\lagerhaller\bind A1 - Projektgrundlag\Bilag B. Lastspecifikation.xlsm

51 Emne Projektnavn Dato Kvadrant, Ebeltoft Projektnr. Udf. Side MOHJ Lastspecifikationer for vægge, bjælker og søjler Side51af 94 Egenlast, sne- og nyttelast iht. DS/EN1991 inkl. DK NA samt diverse leverandør datablade. ark v Ikkeblank I/S tabel Lastspecifikation nr.: B2 Betondrager SIB 30/156 Lodrette laster [kn/m²] Egenvægt (Permanent last) g k,sup g k,inf Ikke slet Betondrager SIB 30/156 5,60 0,00 I/S række End tabel Nothing 5,60 0,00 I/S tabel Lastspecifikation nr.: B3 KBE 72/22 Lodrette laster [kn/m²] Egenvægt (Permanent last) g k,sup g k,inf Ikke slet KBE 72/22 6,13 0,00 I/S række End tabel Nothing 6,13 0,00 I/S tabel Lastspecifikation nr.: S1 Betonsøjle,36x36 RS Lodrette laster [kn/m²] Egenvægt (Permanent last) g k,sup g k,inf Ikke slet RS 36x36 3,24 0,00 I/S række End tabel Nothing 3,24 0,00 I/S tabel \\arhkfs01\data\sag\219\705\project\09_calculations\09-04_structural\lagerhaller\bind A1 - Projektgrundlag\Bilag B. Lastspecifikation.xlsm

52 Side52af 94

53 Emne Projektnavn Dato Kvadrat, Ebeltfot Projektnr. Udf. Side MOHJ Formfaktorer for snelast, ophobning, fremspring og forhindringer ved vareindlevering Beregning af formfaktorer for snelast, iht. til DS/EN 1991 FU:2010, 1. udgave 2010 samt DS/EN DK NA:2012. ark v Følgende to primære lastarrangementer skal tages i betragtning: - jævnt fordelt snelast på tage (DS/EN pkt ) - omfordelt snelast på tage (DS/EN pkt ) Side53af 94 ψ-værdier for snelast: ψ 0 ψ 1 ψ 2 Ved kombination med dom. nyttelast kat. E eller dom. temperaturlast: 0,6 0,2 0 Ved kombination med dominerende vindlast: ellers: 0,3 0,2 0 Dimensioner på bygning: L 2 h L 1 L 1 h L 2 L1 og L2 er længden L 1 = 11,0 m af henholdsvis den L 2 = 6,0 m længste og den korteste h = 3,5 m side af bygningen. Topografi: Normal Størrelsesfaktoren: C s = 1,0 - Sneens karakteristiske terrænværdi: s k = 1,0 kn/m 2 Eksponeringsfaktoren: C e = 1,0 - Topografifaktoren: C top = 1,0 - Den termiske faktor: C t = 1,0 - Tagets geometri: µ 1 (α w ) h fod h w L sw h kip h sw α w b w µ ww α sw µ sl µ wl α sl b sl h sl L sl Ophobning, fremspring og forhindringer Facadehøjden i vindsiden: h w = 3,5 m Afstand fra lægiverens facadehøjde i vindsiden: b w = 6,0 m µ 1 (α l ) Lægiverens facadehøjde til tagfod: h fod = 5,1 m Lægiverens facadehøjde til kip: h kip = 5,1 m Lægiverens regningsmæssige facadehøjde: h sw = 5,1 m α l L l Taghældning i vindsiden: α sw = 0 Taghældning i læ side: α sl = 0 Højde til kip i læ side: h sl = 0,0 m Bredde til kip i læ side: b sl = 40,0 m Parameteren a bestemmer, om lægiveren er lokal (a 0,2) eller global (a 0,4). Parameteren a: a = 1,24 - Global lægiver Snelast på lavereliggende tagflader: Snefangere, forhindringer, brystværn: Nej Vinkel på lavereliggende tagflader: α w = 0 α l = 0 Formfaktorer på lavereliggende tagflader: µ 1 (α w ) = 0,80 - µ 1 (α l ) = 0,80 - Karakteristisk snelast på lavereliggende tagflader: s(µ 1,α w ) = 0,80 kn/m 2 s(µ 1,α l ) = 0,80 kn/m 2 Snelast på vindsiden af lægiveren: Længden af sneophobningen: L sw = 6,0 m Formfaktoren for snelast pga. vindens virkning: µ ww = 4,0 - Karakteristisk snelast på vindsiden af lægiveren: s(µ ww ) = 4,00 kn/m 2 Snelast på læ side i forhold til lægiver: Længden af sneophobningen: L sl = 5,0 m Tagfladen i vindsiden vender mod retninger fra NNØ til SØ, jf. figur 5.3.c NA: Ja Formfaktoren for snelast pga. vindens virkning: µ wl = 0,8 - Formfaktoren for snelast pga. nedskridende sne: µ sl = 0,0 - Karakteristisk snelast på læ side i forhold til lægiver: s(µ wl+sl ) = 0,80 kn/m 2 \\arhkfs01\data\sag\219\705\project\09_calculations\09-04_structural\lagerhaller\bind A1 - Projektgrundlag\Bilag C. Snelast ved vareindlevering.xlsm

54 Emne Projektnavn Dato Kvadrat, Ebeltfot Projektnr. Udf. Side MOHJ Formfaktorer for snelast, ophobning, fremspring og forhindringer ved vareindlevering Beregning af formfaktorer for snelast, iht. til DS/EN 1991 FU:2010, 1. udgave 2010 samt DS/EN DK NA:2012. ark v For lave værdier af h sw kan lasttilfældet "Sadeltag - Tagflade med ændring i tagfladen", jf. DS/EN DK NA anneks F, F(3), blive dimensionsgivende. Side54af 94 \\arhkfs01\data\sag\219\705\project\09_calculations\09-04_structural\lagerhaller\bind A1 - Projektgrundlag\Bilag C. Snelast ved vareindlevering.xlsm

55 Emne Projektnavn Dato Kvadrat, Ebeltoft Projektnr. Udf. Side MOHJ Formfaktorer for snelast, ophobning, fremspring og forhindringer ved murkrone Beregning af formfaktorer for snelast, iht. til DS/EN 1991 FU:2010, 1. udgave 2010 samt DS/EN DK NA:2012. ark v Side55af 94 Følgende to primære lastarrangementer skal tages i betragtning: - jævnt fordelt snelast på tage (DS/EN pkt ) - omfordelt snelast på tage (DS/EN pkt ) ψ-værdier for snelast: ψ 0 ψ 1 ψ 2 Ved kombination med dom. nyttelast kat. E eller dom. temperaturlast: 0,6 0,2 0 Ved kombination med dominerende vindlast: ellers: 0,3 0,2 0 Dimensioner på bygning: L 2 h L 1 L 1 h L 2 L1 og L2 er længden L 1 = 40,0 m af henholdsvis den L 2 = 25,0 m længste og den korteste h = 8,5 m side af bygningen. Topografi: Normal Størrelsesfaktoren: C s = 1,0 - Sneens karakteristiske terrænværdi: s k = 1,0 kn/m 2 Eksponeringsfaktoren: C e = 1,0 - Topografifaktoren: C top = 1,0 - Den termiske faktor: C t = 1,0 - Tagets geometri: µ 1 (α w ) h fod h w L sw h kip h sw α w b w µ ww α sw µ sl µ wl α sl b sl h sl L sl Ophobning, fremspring og forhindringer Facadehøjden i vindsiden: h w = 8,6 m Afstand fra lægiverens facadehøjde i vindsiden: b w = 25,0 m µ 1 (α l ) Lægiverens facadehøjde til tagfod: h fod = 0,9 m Lægiverens facadehøjde til kip: h kip = 0,9 m Lægiverens regningsmæssige facadehøjde: h sw = 0,9 m α l L l Taghældning i vindsiden: α sw = 0 Taghældning i læ side: α sl = 0 Højde til kip i læ side: h sl = 0,0 m Bredde til kip i læ side: b sl = 0,0 m Parameteren a bestemmer, om lægiveren er lokal (a 0,2) eller global (a 0,4). Parameteren a: a = 0,12 - Lokal lægiver Snelast på lavereliggende tagflader: Snefangere, forhindringer, brystværn: Ja Vinkel på lavereliggende tagflader: α w = 4 α l = 4 Formfaktorer på lavereliggende tagflader: µ 1 (α w ) = 0,80 - µ 1 (α l ) = 0,80 - Karakteristisk snelast på lavereliggende tagflader: s(µ 1,α w ) = 0,80 kn/m 2 s(µ 1,α l ) = 0,80 kn/m 2 Snelast på vindsiden af lægiveren: Længden af sneophobningen: L sw = 5,0 m Formfaktoren for snelast pga. vindens virkning: µ ww = 1,8 - Karakteristisk snelast på vindsiden af lægiveren: s(µ ww ) = 1,80 kn/m 2 Snelast på læ side i forhold til lægiver: Længden af sneophobningen: L sl = 5,0 m Tagfladen i vindsiden vender mod retninger fra NNØ til SØ, jf. figur 5.3.c NA: Ja Formfaktoren for snelast pga. vindens virkning: µ wl = 0,8 - Formfaktoren for snelast pga. nedskridende sne: µ sl = 0,0 - Karakteristisk snelast på læ side i forhold til lægiver: s(µ wl+sl ) = 0,80 kn/m 2 For lave værdier af h sw kan lasttilfældet "Sadeltag - Tagflade med ændring i tagfladen", jf. DS/EN DK NA anneks F, F(3), blive dimensionsgivende. \\arhkfs01\data\sag\219\705\project\09_calculations\09-04_structural\lagerhaller\bind A1 - Projektgrundlag\Bilag D. Sneophobning ved murkrone.xlsm

56 Side56af 94 Ebeltoft. Lundbjergsvej 10 Opførsel af ny lagerhal til Kvadrat Geoteknisk undersøgelse Geo projektnr Rapport 1, Sammenfatning Kvadrat på Lundbjergsvej 10 i Ebeltoft skal udvides med 4 kælderløse lagerhaller mod syd. Lagerhallerne skal have gulv i kote +35,85 ligesom det eksisterende byggeri. En mindre del af byggeriet er med 1. sal. Geo har suppleret tidligere udførte undersøgelser med 11 geotekniske boringer til mellem 2 og 6 meter under terræn samt 4 CPT tryksonderinger. I boringerne er der truffet 0,7 2,3 m fyld og overjord af muld, sand og grus. I de tidligere boringer er der truffet fyld og overjord til mellem 0,0 og 3,8 m under gulvniveau. Disse lag underlejres af senglaciale og glaciale lag af smeltevandssand og morænesand samt stedvis moræneler. Ved pejling efter endt borearbejde blev grundvandsspejlet i boring 8 indmålt 5,3 m under terræn svarende til kote +30,1. De øvrige boringer var tørre. De trufne senglaciale og glaciale aflejringer vurderes at være bæredygtige for det aktuelle byggeri. Med de trufne bundforhold er det muligt at udføre en direkte fundering, efter udskiftning af fyld og overjord med komprimeret sandfyld i kvalitet og omfang, så funderingen kan udføres i normal frostsikker dybde under fremtidig terræn. Dele af fylden er uden væsentligt muldindhold og skønnes egnet til genindbygning. Udgravnings- og funderingsarbejdet kan formentlig udføres uden grundvandsgener. Bygningens permanente tørholdelse anbefales sikret vha. dræning. Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: CVR-nr:

57 Side57af 94 Geo Projektnr Rapport 1, Udarbejdet for Kvadrat. Ebeltoft. Lundbjergsvej 10 Udarbejdet af Esben Mikael Pedersen Kontrolleret af Nik Okkels Indhold 1 Indledning 3 2 Undersøgelse 3 3 Resultater Jordbunds- og grundvandsforhold Udledning af jordparametre 4 4 Vurdering 4 5 Projektering og udførelse Bundudskiftning Fundamenter Gulve Sætninger Tørholdelse Belægninger Tilsyn og kontrol 8 6 Bemærkninger 9 Bilag Boreprofiler, boring CPT-profiler, CPT 2, 4, 8 og Situationsplan 1.17 Glødetab Kornkurver Geo-Standard Signaturer og forkortelser Appendiks 1.A Borprofil, Geo projekt 20290, boring 1 og B3, samt Geo projekt 22170, boring 1 og , Error! Reference source not found., Rapport: 1, , Error! Reference source not found. Side 2/9

58 Side58af 94 1 Indledning Kvadrat i Ebeltoft skal udvides med 4 kælderløse lagerhaller på i alt ca m 2. Hallerne forventes at blive samme højde som eksisterede byggeri på ca. 8 meter, og gulvkoten ligeledes som eksisterende i kote +35,85. En mindre del af byggeriet er med 1. sal. Syd for byggeriet skal der etableres ny P-plads. Der er udført en geoteknisk undersøgelse af funderings- og grundvandsforholdene for det planlagte byggeri med henblik på udarbejdelse af funderingsprojekt. Geo har tidligere udført geotekniske undersøgelser for arealet under projekt nr og Relevante resultater fra tidligere undersøgelser er vedlagt i appendiks 1.A. 2 Undersøgelse Den geotekniske undersøgelse er planlagt med sigte på direkte fundering i geoteknisk kategori 2 ud fra kravene til en geoteknisk parameterundersøgelse efter retningslinjerne i geotekniknormen 1. Til supplement af tidligere udførte boringer har Geo udført 11 geotekniske boringer og 4 CPT tryksonderinger fordelt i byggefeltet. Boringerne er placeret som vist med punkterne 1 11 på vedlagte situationsplan, bilag Tidligere relevante boringer fremgår også på situationsplanen. Undersøgelsespunkterne er indmålt og koteret vha. GPS-udstyr i system UTM32/DVR90. Boringerne er ført til 2,0 6,0 meters dybde. I undersøgelsespunkter 2, 4, 8 og 9 er der udført CPT tryksondering. Under borearbejdet er der registreret laggrænser og udtaget jordprøver samt udført vingeforsøg 2. I borehullerne er der etableret pejlerør, hvori dybden til grundvandsspejlet er målt ved borearbejdets afslutning. Jordprøverne er beskrevet geologisk 3 i laboratoriet. På udvalgte prøver er der bestemt vandindhold. CPT-tryksonderingerne 4 er ført 6 meter under terræn under kontinuerlig måling af spidsmodstanden q c, kappemodstanden f s, poretrykket u samt beregning af friktionsforholdet R f. Resultaterne af CPTtryksonderingerne er optegnet på vedlagte CPT-profiler, bilag Samtlige resultater og målinger er optegnet på boreprofilerne i bilag De benyttede signaturer og forkortelser på boreprofilerne er forklaret på vedlagte Geo-Standard. De geotekniske jordprøver opbevares i 14 dage fra rapportdato. 1 Dansk Standard: DS/EN 1997 Eurocode 7: Geoteknik 2 Dansk Geoteknisk Forening, Referenceblad for vingeforsøg (1999). 3 Dansk Geoteknisk Forening, Bulletin 1: Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse (1995). 4 ISSMGE, Technical Committee 16, , Error! Reference source not found., Rapport: 1, , Error! Reference source not found. Side 3/9

59 Side59af 94 3 Resultater 3.1 Jordbunds- og grundvandsforhold Terrænet ved borestederne er målt i kote +34,5 a +35,7. Byggefeltet fungerer i dag som parkeringsplads til Kvadratet. I boringerne (nye samt tidligere) er der under 0,7 5,1 m fyld og overjord af muld, sand, truffet senglaciale og glaciale aflejringer af smeltevandssand og morænesand stedvis med Sandets lejringstætheden er løs til middelfast i CPT 2 og 4, og middelfast til fast i CPT 8 og 9. Dog stærkt varieret. Ved pejling efter endt borearbejde blev der i boring 8 målt grundvandsspejl 5,3 m under terræn, svarende til kote +30,1. Resterende boringer var tørre. Det må forventes, at der med varierende årstid og nedbør kan opbygges sekundære grundvandsspejl over de trufne lavpermeable leraflejringer. For en mere detaljeret beskrivelse af bundforhold henvises til boreprofilerne i bilag , og CPT i bilag Samt appendiks A for tidligere boringer. 3.2 Udledning af jordparametre På bagrund af de udførte målinger har vi udledt geotekniske parametre efter følgende retningslinjer: På CPT-profilerne i billagene er der i højre side angivet vores tolkning af laggrænser og jordarter på bagrund af en sammenligning med nærliggende boringer. I friktionsjord er lejringstætheden udledt ud fra spidsmodstanden q c som angivet i tabel 1.1. Tabel 1.1: Udledning af lejringstæthed på baggrund af CPT. CPT spidsmodstand q c (MPa) 0 2,5 2, >20 Lejring Meget løs Løs Middelfast Fast Meget fast I friktionsjord er den effektive friktionsvinkel φ og konsolideringsmodulet skønnet på baggrund af den geologiske prøvebeskrivelse, CPT er og vores generelle erfaringsgrundlag. 4 Vurdering Funderingen skal føres ned på bæredygtige lag. Oversiden af bæredygtige lag, forkortet OSBL, angiver det højest mulige funderingsniveau for let byggeri, idet bæredygtigheden skal eftervises i både brudgrænsetilstanden (bæreevne) og anvendelsesgrænsetilstanden (sætning) , Error! Reference source not found., Rapport: 1, , Error! Reference source not found. Side 4/9

60 Side60af 94 De trufne senglaciale og glaciale lag er bæredygtige for byggeri som det aktuelle. Oversiden af de bæredygtige lag er svarende hertil markeret med OSBL på boreprofilerne og koteret på situationsplanen. Tilbygningen kan funderes ved en direkte fundering, hvor overjord og fyldlag over OSBL udskiftes med komprimeret sandfyld i kvalitet og omfang, så der efterfølgende kan funderes i normal frostsikker dybde heri. Gulvet kan udlægges som terrændæk. Muligheden for bundudskiftning af fyldlag afhænger af, hvorvidt udgravningerne i forbindelse med udskiftningen kan gennemføres således, at tilfredsstillende stabilitet og bæreevne af de eksisterende bygninger til stadighed opretholdes. Der kan vise sig nødvendigt at foretage forstærkning af de eksisterende fundamenter evt. i form af understøbning og/eller at udføre udskiftning sektionsvis mod de eksisterende bygninger. Den udførte geotekniske undersøgelse vurderes at være dækkende og at opfylde kravene til en geoteknisk parameterundersøgelse i geoteknisk kategori 2. 5 Projektering og udførelse Funderingen skal gennemføres efter retningslinjerne i geotekniknormen. Nedenfor er der angivet bidrag til den geotekniske projekteringsrapport. 5.1 Bundudskiftning Ved bundudskiftningen skal der afrømmes til de angivne OSBL-niveauer, idet der efterfyldes med velkomprimeret sandfyld. Hvor der udstøbes fundamenter på sandfylden, skal udskiftningen ikke kun ske i byggefeltet, men også uden for dette til en afstand afgrænset af anlæg 1,5 (1 lodret, 1,5 vandret) fra fundamentsunderkant. Udgravningsmaterialer af siltfattigt sand og uden væsentligt muldindhold skønnes at kunne genindbygges, hvor de udlægges og komprimeres til fornøden tæthed, jf. gældende normer og vejledninger. Øvrige materialer er normalt uegnede til genindbygning under bygninger og befæstede arealer, hvortil der stilles krav til bæreevne- og sætningsforhold. Disse materialer må derfor påregnes at skulle bortkøres. Tabellen nedenfor viser hvilke steder der er foretaget sigteanalyse og glødetab, og fra hvilke steder udgravningsmaterialet kan genindbygges. Tabel 1.4: Egnethed til genindbygning under bygninger Boring nr./prøve nr. Velegnet Egnet Uegnet 1/1 og 2 X 2/1,2 og 3 X 3/1,2 og 3 X 4/1 X 4/2 X 38839, Error! Reference source not found., Rapport: 1, , Error! Reference source not found. Side 5/9

61 Side61af 94 4/3 X 5/1 X 5/2 X 5/3,4 og 5 X 6/1 og 2 X 6/3,4 og 5 X 7/1 og 2 X 7/3,4 og 5 X 8/1 og 2 X 9/1 og 2 X 10/1 og 2 X 11/1 X Grundet større mængder organisk indhold i boring 2, 5 og 6, er disse lag ikke velegnet til genindbygning under fremtidig bygninger. Disse lag kan dog vælges genindbygget under belægninger, såfremt regulærere muldlag og stærkt muldet lag bliver frasorteret inden udlægning. Som kvalitetskrav til tilført sandfyld kan anvendes Vejdirektoratets krav til bundsikringssand/-grus kvalitet II 5. Heri er der følgende krav til gradering (kategori 0/63, G N, OC 85 og UF 9): Ingen korn større end 90 mm Højst 15 % større end 63 mm Højst 9 % mindre end 0,063 mm Sandækvivalent mindst 30 Desuden anbefales valgt et materiale med et uensformighedstal C U > 3. Vi foreslår, at sandfylden under bygninger komprimeres til tætheder som angivet i tabel 1.1, idet densiteter forudsættes målt med isotopsonde. Referenceværdier bestemmes ved standardiserede forsøg i laboratoriet, hvor valget af referenceforsøg afhænger af materialet. Tabel 1.1: Komprimeringskrav under bygninger. Materiale Finstofindhold < 0,06 mm Referenceforsøg Middelværdi Mindste værdi Sand < 3 5 % Relativ lejringstæthed, ID 0,65 0,55 Sand > 5 10 % Standard Proctor, % SP Sand, gruset < 12 % Vibrationsindstampning, %-vibration I henhold til Dansk Standard DS/EN Vejmaterialer ubundne blandinger , Error! Reference source not found., Rapport: 1, , Error! Reference source not found. Side 6/9

62 Side62af Fundamenter Fundamenter under ydervægge skal mindst føres til frostsikker dybde 0,9 meter under færdigt terræn. Ved ændring i funderingsniveau anbefales dette at ske i spring på maksimalt 0,6 meter med resulterende hældning fladere end anlæg a = 1,0. Funderingsniveauet skal desuden tilpasse funderingsniveauet for eksisterende bygninger, hvor der sker tilslutning til disse. Funderingen forventes at ske på smeltevandssand og indbygget sandfyld. Fundamentets bæreevne kan bestemmes ud fra formlerne i anneks D i geotekniknormens nationale anneks, idet langtidstilstanden bliver dimensionsgivende for funderingen. Det trufne moræneler træffes i boring 5,6 og 7 ca. 2-3 m under vurderet funderingsniveau. Der bør ved dimensioneringen kontrolleres for gennemlokning til lerlaget. Skønnede jordparametre for de trufne aflejringer er angivet angivet i nedenstående tabel 1.2. Ved dimensioneringen af fundamenterne foreslår vi anvendt følgende karakteristiske værdier for rumvægte γ/γ hhv. over/under grundvandsspejlet, samt den effektive, plane friktionsvinkel φ k. Tabel 1.2: Karakteristiske jordparametre til bæreevneberegninger Jordart γ/γ (kn/m 3 ) Udrænede forhold Drænede forhold c uk (kn/m 2 ) φ k ( ) c k (kn/m 2 ) Velkomprimeret sandfyld 18/ eltevandssand (løst lejret) 18/ Morænesand 20/ Moræneler 20/ Ved fundering i eller over grundvandspejlet svarer der ved fundering på sandfyld eller intakt sand for lodret og centralt belastede stribe- og enkeltfundamenter overslagsmæssig en regningsmæssig bærerevne Rd/A' (kn/m²) = 120 b d, hvor b(m) er fundamentsbredden og d(m) er funderingsdybden under terræn eller laveste tilstødende gulv fratrukket højden af eventuelle lette isoleringslag. Det bemærkes, at den regningsmæssige fundamentslast i geoteknisk kategori 2 ikke må overstige 5000 kn på enkeltfundamenter eller 1000 kn/m på stribefundamenter, samt at det regningsmæssige fundamentstryk ikke må overstige 1000 kn/m Gulve Gulvene kan udlægges som terrændæk efter udskiftning til OSBL-niveau med velkomprimeret sandfyld, jf. afsnittet om bundudskiftning. Disse skal dimensioneres for de aktuelle laster, således at den for nødende brudbæreevne og acceptable sætninger opnås. Til dimensionering af gulvene henvises til styrkeparametre i tabel 1.2 og deformationsparametrene i tabel 1.3. Terrændækket inkluderer et sædvanligt kapillarbrydende lag, som skal sikres tørholdelse , Error! Reference source not found., Rapport: 1, , Error! Reference source not found. Side 7/9

63 Side63af Sætninger For større belastningsintensiteter foreslås sætningerne vurderet vha. beregninger. Vi foreslår umiddelbart anvendt skønnede konsolideringsmoduler (E oed) som angivet i tabel 1.3. I kohæsionsjord er der anvendt skønsformlen E oed 4000 c v/w (kn/m 2 ). Tabel 1.3: Deformationsparametre til sætningsberegninger Jordart Konsolideringsmodul, E oed (kn/m 2 ) Velkomprimeret sandfyld eltevandssand (løst lejret) Morænesand Moræneler Med henblik på at imødegå gener fra differenssætninger som følge af fundering på sandaflejringer med varierende lejringstæthed, anbefaler vi i sammenhængende fundamenter ilagt armering af ribbestål med et tværsnitsareal på 0,4 % af betontværsnittet, idet armeringen fordeles ligeligt mellem top og bund af fundamenterne. 5.5 Tørholdelse Det kapillarbrydende lag under gulvene skal sikres tørholdelse. For gulve udlagt mindre end 0,3 meter over det omkringliggende terræn anbefaler vi, at tørholdelsen sikres vha. omfangsdræn med forbindelse til et veldrænende lag under gulvet. Der henvises til drænnormen Belægninger Belægningsdimensioner kan fastlægges ud fra Vejdirektoratets vejregler 7. Den trufne fyldlag af grus er velegnet som underlag for belægninger. Bundsikringssand og stabilgrus skal komprimeres effektivt i lag på maksimalt cm til en komprimeringsgrad på mindst 95 %-vibration og mindsteværdi 92 %-vibration. Referenceværdier bestemmes ved vibrationsindstampningsforsøg i laboratoriet. Bundsikringen skal sikres tørholdelse vha. dræning. 5.7 Tilsyn og kontrol Der skal udarbejdes en plan for tilsynet med udførelsen, og resultatet heraf skal rapporteres, jf. krav i geotekniknormen. 6 Dansk Standard. DS 436 Norm for dræning af bygværker m.v. 7 Vejdirektoratets Vejregel, Dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger (2013), m.fl , Error! Reference source not found., Rapport: 1, , Error! Reference source not found. Side 8/9

64 Side64af 94 I forbindelse med udgravningsarbejdet for en bundudskiftning skal det bl.a. kontrolleres, at funderingsunderlaget overalt svarer til det forudsatte. Dette kan ske ved inspektion af afrømningsniveau suppleret med håndboringer/gravninger samt vingeforsøg i ler. Der skal desuden udføres komprimeringskontrol af det indbyggede sand- og grusfyld. Dette kan bl.a. ske ved densitetsmålinger med isotopsonde, hvor resultatet sammenholdes med standardiserede indstampningsforsøg, jf. afsnit Bemærkninger Vi gør opmærksom på, at GEO naturligvis gerne deltager ved det videre arbejde med projektet, herunder ved bl.a.: Projektering af jordrelaterede konstruktioner Afrømnings- og udgravningskontrol Komprimeringskontrol Håndtering af overskudsjord 38839, Error! Reference source not found., Rapport: 1, , Error! Reference source not found. Side 9/9

65 Side65af 94 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR FYLD: GRUS, siltet, sandet, gråbrunt Fy Re FYLD: GRUS, svagt siltet, stærkt sandet, gråt Fy Re 1 3 SAND, mellem, sorteret, svagt siltet, gruset, gråt SAND, mellem, sorteret, svagt gruset, lys gråbrunt 2 5 SAND, mellem, sorteret, svagt siltet, svagt gruset, lys gråt SAND, mellem - groft, sorteret, gruset, gråbrunt 3 7 SAND, mellem - groft, sorteret, gruset, lys gråbrunt SAND, mellem, sorteret, gruset, lys gråbrunt 4 9 SAND, fint - mellem, sorteret, svagt gruset, lys gråt SAND, mellem, sorteret, meget lys gråt 5 11 SAND, mellem, sorteret, svagt gruset, lys brungråt SAND, mellem, sorteret, lys brungråt 6 Tør: SAND, mellem - groft, sorteret, gruset, gråt W (%) Koordinatsystem : X : (m) UTM32/E89 Y : (m) Projekt : Ebeltoft. Lundbjergsvej 10 Boret: ABA Dato : Geologi : MAA Boring : 1 Boremetode : 6'' Foret tørboring DGU-nr : Bilag : 1.1 S. 1/1 Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , Boreprofil GeoGIS geoatlas_geogis2010-2hstgdk :33:48

66 Side66af 94 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR FYLD: SANDMULD, stærkt siltet, svagt gruset, m. rodfibre, mørk gråbrunt FYLD: SAND, mellem, graderet, stærkt siltet, svagt gruset, muldet, m. enk. rodfibre, m. lerpartier, gråbrunt FYLD: SAND, fint - mellem, ringe graderet, stærkt siltet, gruset, muldet, m. enk. rodfibre, gråbrunt Fy Fy Fy Re Re Re SAND, fint - mellem, ringe graderet, stærkt siltet, gruset, brunt 2 5 SAND, fint - mellem, ringe graderet, stærkt siltet, svagt gruset, gråbrunt 6 SAND, mellem, sorteret, gruset, lys gråbrunt SAND, mellem, sorteret, gruset, m. enk. manganoxider, gråbrunt SAND, fint - mellem, ringe graderet, stærkt siltet, svagt gruset, m. enk. roddele, gråbrunt 4 9 SAND, fint - mellem, sorteret, siltet, svagt gruset, gråbrunt 10 SAND SAND, mellem, sorteret, svagt siltet, svagt gruset, gråbrunt SAND, mellem, sorteret, m. enk. gruskorn, lys gråbrunt 6 Tør: SAND W (%) Koordinatsystem : X : (m) UTM32/E89 Y : (m) Projekt : Ebeltoft. Lundbjergsvej 10 Boret: ABA Dato : Geologi : MAA Boring : 2 Boremetode : 6'' Foret tørboring DGU-nr : Bilag : 1.2 S. 1/1 Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , Boreprofil GeoGIS geoatlas_geogis2010-2hstgdk :58:23

67 Side67af 94 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR SANDMULD, stærkt siltet, gruset, m. enk. roddele, m. rodfibre, mørk gråbrunt SANDMULD, stærkt siltet, gruset, m. enk. rodfibre, mørk gråbrunt Ov Ov Re Re 1 3 SANDMULD, stærkt siltet, gruset, mørk gråbrunt Ov Re SAND, fint - mellem, sorteret, svagt siltet, gruset, brunt 2 5 SAND, mellem, sorteret, lys gulbrunt 6 SAND, mellem, sorteret, svagt gruset, lys brungråt SAND, fint, sorteret, m. enk. lerpletter, lys brungråt 8 SAND, mellem, sorteret, lys brungråt SAND, mellem, sorteret, m. enk. lerpletter, lys brungråt SAND, mellem, sorteret, m. enk. gruskorn, lys gulbrunt 5 11 SAND, mellem, sorteret, svagt gruset, meget lys gråt SAND, mellem, sorteret, m. enk. gruskorn, meget lys gråt 6 Tør: SAND, mellem - groft, sorteret, svagt gruset, gråt W (%) Koordinatsystem : X : (m) UTM32/E89 Y : (m) Projekt : Ebeltoft. Lundbjergsvej 10 Boret: ABA Dato : Geologi : MAA Boring : 3 Boremetode : 6'' Foret tørboring DGU-nr : Bilag : 1.3 S. 1/1 Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , Boreprofil GeoGIS geoatlas_geogis2010-2hstgdk :02:05

68 Side68af 94 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR FYLD: GRUS, sandet, gråt Fy Re FYLD: SAND, groft, graderet, siltet, stærkt gruset, gråbrunt Fy Re 1 3 SAND, fint - mellem, sorteret, siltet, gruset, stærkt muldet, m. enk. rodfibre, mørk gråbrunt Ov Re SAND, fint - mellem, sorteret, siltet, svagt gruset, m. enk. roddele, gråbrunt 2 5 SAND, mellem, sorteret, svagt gruset, gulbrunt SAND, mellem, sorteret, m. enk. lerlaminae, gulbrunt 3 7 SAND, fint, ringe graderet, siltet, m. enk. lerlaminae, gråbrunt SAND, mellem - groft, sorteret, svagt gruset, gulbrunt 4 9 SAND, fint - mellem, sorteret, svagt siltet, lys brungråt SAND, mellem, sorteret, lys brungråt 5 11 SAND, fint, ringe graderet, stærkt siltet, lys gråt SAND, mellem - groft, sorteret, svagt gruset, lys gråbrunt 6 Tør: SAND, mellem - groft, sorteret, svagt gruset, lys gråt W (%) Koordinatsystem : X : (m) UTM32/E89 Y : (m) Projekt : Ebeltoft. Lundbjergsvej 10 Boret: ABA Dato : Geologi : MAA Boring : 4 Boremetode : 6'' Foret tørboring DGU-nr : Bilag : 1.4 S. 1/1 Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , Boreprofil GeoGIS geoatlas_geogis2010-2hstgdk :02:40

69 Side69af 94 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR FYLD: GRUS, stærkt siltet, gruset, m. enk. asfaltklumper, gråt FYLD: GRUS, sandet, gråt Fy Fy Re Re 1 3 FYLD: SAND, mellem, graderet, siltet, svagt gruset, muldet, m. enk. lerpartier, mørk brunt Fy Re FYLD: SAND, fint - mellem, ringe graderet, stærkt siltet, svagt gruset, muldet, m. enk. lerpartier, mørk brunt Fy Re 2 5 FYLD: SAND, fint - mellem, ringe graderet, stærkt siltet, svagt gruset, svagt muldet, m. enk. lerpartier, mørk brunt Fy Re SAND, mellem, sorteret, svagt gruset, gulbrunt 3 7 SAND, mellem, sorteret, lys gulgråt SAND SAND, fint, sorteret, m. enk. manganoxider, lys brungråt W MORÆNELER, sandet, gruset, gråbrunt Gl Gc 5 11 MORÆNESAND, stærkt leret, gruset, gråt Gl Gc MORÆNESAND - - Gl Gc 6 Tør: MORÆNESAND, stærkt leret, gruset, m. enk. lerpartier, gråt Gl Gc W (%) Koordinatsystem : X : (m) UTM32/E89 Y : (m) Projekt : Ebeltoft. Lundbjergsvej 10 Boret: ABA Dato : Geologi : MAA Boring : 5 Boremetode : 6'' Foret tørboring DGU-nr : Bilag : 1.5 S. 1/1 Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , Boreprofil GeoGIS geoatlas_geogis2010-2hstgdk :03:52

70 Side70af 94 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR FYLD: GRUS, sandet, gråt Fy Re FYLD: GRUS - - Fy Re 1 3 FYLD: SAND, mellem, graderet, stærkt siltet, svagt gruset, muldet, mørk brunt Fy Re FYLD: SAND, fint - mellem, ringe graderet, stærkt siltet, svagt gruset, muldet, m. enk. plasticstykker, m. enk. lerklumper, mørk brunt Fy Re 2 5 FYLD: SAND, fint - mellem, ringe graderet, stærkt siltet, svagt gruset, muldet, m. enk. lerklumper, mørk brunt Fy Re SAND, fint, graderet, stærkt siltet, svagt gruset, m. enk. lerstriber, gråbrunt 3 7 SAND, fint, sorteret, svagt siltet, lys gråbrunt SAND, fint, graderet, leret, stærkt siltet, svagt gruset, lys brungråt 4 W 9 MORÆNESAND, stærkt leret, svagt gruset, m. lerpartier, gråbrunt Gl Gc MORÆNELER, sandet, gruset, gråbrunt Gl Gc 5 11 MORÆNESAND, stærkt leret, svagt gruset, m. lerpartier, gråbrunt Gl Gc MORÆNELER, stærkt sandet, svagt gruset, gråbrunt Gl Gc 6 W Tør: MORÆNELER, stærkt sandet, gruset, gråbrunt Gl Gc W (%) Koordinatsystem : X : (m) UTM32/E89 Y : (m) Projekt : Ebeltoft. Lundbjergsvej 10 Boret: ABA Dato : Geologi : MAA Boring : 6 Boremetode : 6'' Foret tørboring DGU-nr : Bilag : 1.6 S. 1/1 Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , Boreprofil GeoGIS geoatlas_geogis2010-2hstgdk :04:43

71 Side71af 94 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR FYLD: SANDMULD, leret, stærkt siltet, svagt gruset, m. enk. rodfibre, mørk gråbrunt FYLD: SANDMULD, stærkt leret, gruset, mørk gråbrunt Fy Fy Re Re 1 3 FYLD: SAND, mellem, ringe graderet, siltet, svagt gruset, gråbrunt Fy Re FYLD: SAND, mellem, ringe graderet, siltet, gruset, m. enk. plantedele, gråt Fy Re 2 5 FYLD: SAND, fint, graderet, stærkt leret, sandet, gruset, svagt organiskholdigt, mørk brungråt Fy Re SAND, fint, graderet, leret, stærkt siltet, svagt gruset, gråbrunt?/ Gl??/ Gc? 3 7 SAND, fint, graderet, leret, stærkt siltet, svagt gruset, m. enk. lerpletter, gråbrunt?/ Gl??/ Gc? W MORÆNELER, ret fedt, sandet, gruset, brunt Gl Gc 4 W 9 MORÆNESAND, stærkt leret, gruset, m. enk. lerpartier, gråbrunt Gl Gc SAND, fint - mellem, sorteret, svagt siltet, lys gulgråt Gc 5 11 SAND, fint - mellem, sorteret, svagt gruset, m. enk. lerpartier, lys gulgråt Gc SAND, fint, sorteret, lys gulgråt Gc 6 Tør: SAND - - Gc W (%) Koordinatsystem : X : (m) UTM32/E89 Y : (m) Projekt : Ebeltoft. Lundbjergsvej 10 Boret: ABA Dato : Geologi : MAA Boring : 7 Boremetode : 6'' Foret tørboring DGU-nr : Bilag : 1.7 S. 1/1 Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , Boreprofil GeoGIS geoatlas_geogis2010-2hstgdk :05:47

72 Side72af 94 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR FYLD: SANDMULD, stærkt siltet, gruset, m. enk. tegl, m. rodfibre, gråbrunt SAND, mellem, sorteret, siltet, gruset, svagt muldet, gråbrunt Fy Ov Re Re 1 W 3 MORÆNESAND, stærkt leret, gruset, gråbrunt Gl Gc SAND, fint - mellem, ringe graderet, stærkt siltet, gruset, m. enk. lerstriber, gråbrunt Gc 2 5 SAND, fint - mellem, sorteret, svagt gruset, lys gulbrunt Gc SAND, fint - mellem, sorteret, lys gulbrunt Gc 3 7 SAND, fint - mellem, ringe graderet, stærkt siltet, stærkt gruset, gråbrunt Gc SAND, mellem, sorteret, stærkt gruset, gråbrunt Gc 4 9 SAND - - Gc SAND, mellem, ringe graderet, stærkt siltet, stærkt gruset, gråbrunt Gc 5 11 SAND - - Gc SAND, mellem, ringe graderet, stærkt siltet, gruset, gråbrunt Gc 6 W 13 SAND, mellem, sorteret, siltet, svagt gruset, m. lerlag, gråbrunt Gc W (%) Koordinatsystem : X : (m) UTM32/E89 Y : (m) Projekt : Ebeltoft. Lundbjergsvej 10 Boret: ABA Dato : Geologi : MAA Boring : 8 Boremetode : 6'' Foret tørboring DGU-nr : Bilag : 1.8 S. 1/1 Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , Boreprofil GeoGIS geoatlas_geogis2010-2hstgdk :06:17

73 Side73af 94 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR FYLD: GRUS, sandet, gråbrunt Fy Re FYLD: SAND, mellem, graderet, siltet, gruset, m. enk. betonstykker, brunt Fy Re 1 3 SAND, fint - mellem, ringe graderet, stærkt siltet, gruset, m. enk. lerpletter, brunt W SAND, fint - mellem, ringe graderet, stærkt siltet, svagt gruset, m. enk. lerpletter, brunt 2 5 SAND, fint - mellem, ringe graderet, stærkt siltet, stærkt gruset, brunt SAND SAND, fint - mellem, ringe graderet, stærkt siltet, gruset, brunt SAND, mellem, sorteret, svagt gruset, gråbrunt 4 9 SAND SAND SAND SAND Tør: SAND, mellem, sorteret, gruset, lys gråbrunt W (%) Koordinatsystem : X : (m) UTM32/E89 Y : (m) Projekt : Ebeltoft. Lundbjergsvej 10 Boret: ABA Dato : Geologi : MAA Boring : 9 Boremetode : 6'' Foret tørboring DGU-nr : Bilag : 1.9 S. 1/1 Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , Boreprofil GeoGIS geoatlas_geogis2010-2hstgdk :06:51

74 Side74af 94 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR FYLD: GRUS, siltet, stærkt sandet, gråt Fy Re FYLD: GRUS - - Fy Re 1 3 SAND, fint - mellem, sorteret, svagt siltet, svagt gruset, lys gråbrunt SAND, fint - mellem, sorteret, svagt siltet, gruset, lys gråbrunt 2 5 SAND, fint - mellem, sorteret, svagt siltet, gruset, gråbrunt W (%) Koordinatsystem : X : (m) UTM32/E89 Y : (m) Projekt : Ebeltoft. Lundbjergsvej 10 Boret: ABA Dato : Geologi : MAA Boring : 10 Boremetode : 6'' Foret tørboring DGU-nr : Bilag : 1.10 S. 1/1 Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , Boreprofil GeoGIS geoatlas_geogis2010-2hstgdk :07:21

75 Side75af 94 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordartsbeskrivelse Aflejring Alder DVR FYLD: GRUS, sandet, gråt Fy Re SAND, mellem, sorteret, svagt siltet, gruset, brungråt 1 3 SAND SAND SAND W (%) Koordinatsystem : X : (m) UTM32/E89 Y : (m) Projekt : Ebeltoft. Lundbjergsvej 10 Boret: ABA Dato : Geologi : MAA Boring : 11 Boremetode : 6'' Foret tørboring DGU-nr : Bilag : 1.11 S. 1/1 Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , Boreprofil GeoGIS geoatlas_geogis2010-2hstgdk :15:24

76 Side76af 94 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Tolkning DVR FYLD: SAND, muldet SAND qc (MPa) qc (MPa) fs (MPa) u (MPa) 2 4 Rf (%) Sonde nr. : Sonde type : CPT QFU X: (m) Y: (m) Koordinatsystem : UTM32/E89 Projekt : Ebeltoft. Lundbjergsvej 10 Boret af : ABA Dato : Tolkning : Punkt nr. : CPT2 Udarb. af : EPE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 1.12 S. 1/1 Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , GeoGIS geoatlas_geogis PSTCDK_Geo :16:08 CPT profil

77 Side77af 94 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Tolkning DVR FYLD: Grus og Sand SAND qc (MPa) qc (MPa) fs (MPa) u (MPa) 2 4 Rf (%) Sonde nr. : Sonde type : CPT QFU X: (m) Y: (m) Koordinatsystem : UTM32/E89 Projekt : Ebeltoft. Lundbjergsvej 10 Boret af : ABA Dato : Tolkning : Punkt nr. : CPT4 Udarb. af : EPE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 1.13 S. 1/1 Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , GeoGIS geoatlas_geogis PSTCDK_Geo :16:45 CPT profil

78 Side78af 94 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Tolkning DVR FYLD: SAND, muldet SAND SAND, siltet qc (MPa) qc (MPa) fs (MPa) u (MPa) 2 4 Rf (%) Sonde nr. : Sonde type : CPT QFU X: (m) Y: (m) Koordinatsystem : UTM32/E89 Projekt : Ebeltoft. Lundbjergsvej 10 Boret af : ABA Dato : Tolkning : Punkt nr. : CPT8 Udarb. af : EPE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 1.14 S. 1/1 Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , GeoGIS geoatlas_geogis PSTCDK_Geo :17:20 CPT profil

79 Side79af 94 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Tolkning DVR FYLD: GRUS og SAND SAND qc (MPa) qc (MPa) fs (MPa) u (MPa) 2 4 Rf (%) Sonde nr. : Sonde type : CPT QFU X: (m) Y: (m) Koordinatsystem : UTM32/E89 Projekt : Ebeltoft. Lundbjergsvej 10 Boret af : ABA Dato : Tolkning : Punkt nr. : CPT9 Udarb. af : EPE Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 1.15 S. 1/1 Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Tlf.: , GeoGIS geoatlas_geogis PSTCDK_Geo :17:56 CPT profil

80 Side80af 94 36, /B , /1 35,0 36,4 34,9 32, /2 35,4 8 35,6 9 35,5 34,8 1 Signatur: Geoteknisk boring a: Punkt nr. a b: Terrænkote c: Kote til overside bæredygtige lag (koter er i DVR90) 34,5 32,2 7 34,7 35,5 33,2 6 34,7 35,8 34,5 2 Boring med CPT a: Punkt nr. a b: Terrænkote c: Kote til overside bæredygtige lag (koter er i DVR90) 20290/1,B.304 boringer fra tidligere projekt /1,2 Boringer fra tidligere projekt L:\projekter\ \38839.EPE.Ebeltoft.Lunbjergsvej 10\4_Bearbejdning\Tegninger\Afsætningsplan.dwg epe 35, ,0 35,6 35, ,5 34,2 4 35,6 33,5 5 35,7 34,6 3 Projekt: Emne: Mål m Rapport Ebeltoft. Lundbjergsvej 10 Afsætningsplan 1:500 1 Bilag Sødalsparken 12, 8220 Brabrand Tlf.: , Side 1 / 1 Rev.

81 Side81af 94 GLØDETAB Lab. Nr. 2+3 Boring nr. 2 Glødetemperatur Min Digel nr. 3 Digel & låg 72,660 Prøve før glødn. 92,547 Prøve eft.glødn. 92,310 Total glødetab 1,2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! GLØDETAB Lab. Nr. 3+4 Boring nr. 5 Glødetemperatur Min Digel nr. 5 Digel & låg 75,878 Prøve før glødn. 96,036 Prøve eft.glødn. 95,824 Total glødetab 1,1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! GLØDETAB Lab. Nr. 3 Boring nr. 6 Glødetemperatur Min Digel nr. 6 Digel & låg 72,232 Prøve før glødn. 93,331 Prøve eft.glødn. 92,987 Total glødetab 1,6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! GLØDETAB Udført: NJO/MAA Dato: Sag Kontrol: MBH Dato: Navn Ebeltoft Godkendt: NIO Dato: Bilag 1.17

82 Side82af 94 Tlf.: , Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Forsøg : MAA Dato : Kontrol : NJO Dato : Godkendt : NIO Dato : Projekt : (%) Kornkurve Bilag nr. : 1.18 S. 1 / 1 Ebeltoft. Lundbjergsvej d (mm) 100 Boring/Prøve nr. : Kurve Geologi Middelkornstørrelse, d [mm] Uensformighedstal, d [mm] / d [mm] GeoGIS geoatlas_geogis GSDDKGEO :02:27 P Plasticitetsindex, W - W = I [%] 3 S L P P Aktivitet, I [%] / Ler [%] = I CaCO [%] Kornrumvægt d Note FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN A 1 1 FYLD: GRUS / 2,78 7,55 / 0,138 = 54,71 - = / - = / - = / - = / - =

83 Side83af 94 Tlf.: , Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Forsøg : MAA Dato : Kontrol : NJO Dato : Godkendt : NIO Dato : Projekt : (%) Kornkurve Bilag nr. : 1.19 S. 1 / 1 Ebeltoft. Lundbjergsvej d (mm) 100 Boring/Prøve nr. : Kurve Geologi Middelkornstørrelse, d [mm] Uensformighedstal, d [mm] / d [mm] GeoGIS geoatlas_geogis GSDDKGEO :04: Plasticitetsindex, W - W = I [%] 3 P S L P P Aktivitet, I [%] / Ler [%] = I CaCO [%] Kornrumvægt d Note FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN A 2 2 FYLD: SAND 0,298 0,371 - = / Blanprøve af prøve nr. 2 og 3 / - = / - = / - = / - =

84 Side84af 94 Tlf.: , Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Forsøg : MAA Dato : Kontrol : NJO Dato : Godkendt : NIO Dato : Projekt : (%) Kornkurve Bilag nr. : 1.20 S. 1 / 1 Ebeltoft. Lundbjergsvej d (mm) 100 Boring/Prøve nr. : Kurve Geologi Middelkornstørrelse, d [mm] Uensformighedstal, d [mm] / d [mm] GeoGIS geoatlas_geogis GSDDKGEO :07:29 3 P S Plasticitetsindex, W - W = I [%] L P P Aktivitet, I [%] / Ler [%] = I CaCO [%] Kornrumvægt d Note FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN A 4 / 1 4 / 10 4 / 11 4 / 12 4 / 13 FYLD: GRUS SAND SAND SAND SAND - = - = - = - = - =

85 Side85af 94 Tlf.: , Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Forsøg : MAA Dato : Kontrol : NJO Dato : Godkendt : NIO Dato : Projekt : (%) Kornkurve Bilag nr. : 1.21 S. 1 / 1 Ebeltoft. Lundbjergsvej d (mm) 100 Boring/Prøve nr. : Kurve Geologi Middelkornstørrelse, d [mm] Uensformighedstal, d [mm] / d [mm] GeoGIS geoatlas_geogis GSDDKGEO :09:23 3 P S Plasticitetsindex, W - W = I [%] L P P Aktivitet, I [%] / Ler [%] = I CaCO [%] Kornrumvægt d Note FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN A 5 / 1 5 / 3 FYLD: GRUS 5/3 blanprøve af prøve 3 og 4 FYLD: SAND 4,47 0,269 9,13 / 0,119 = 76,72 0,339 - = - = / - = / - = / - =

86 Side86af 94 Tlf.: , Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Forsøg : MAA Dato : Kontrol : NJO Dato : Godkendt : NIO Dato : Projekt : (%) Kornkurve Bilag nr. : 1.22 S. 1 / 1 Ebeltoft. Lundbjergsvej d (mm) 100 Boring/Prøve nr. : Kurve Geologi Middelkornstørrelse, d [mm] Uensformighedstal, d [mm] / d [mm] GeoGIS geoatlas_geogis GSDDKGEO :36:57 P Plasticitetsindex, W - W = I [%] 3 S L P P Aktivitet, I [%] / Ler [%] = I CaCO [%] Kornrumvægt d Note FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN A 6 3 FYLD: SAND 0,289 0,36 - = / / - = / - = / - = / - =

87 Side87af 94 Tlf.: , Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Forsøg : MAA Dato : Kontrol : NJO Dato : Godkendt : NIO Dato : Projekt : (%) Kornkurve Bilag nr. : 1.23 S. 1 / 1 Ebeltoft. Lundbjergsvej d (mm) 100 Boring/Prøve nr. : Kurve Geologi Middelkornstørrelse, d [mm] Uensformighedstal, d [mm] / d [mm] GeoGIS geoatlas_geogis GSDDKGEO :39:28 3 P S Plasticitetsindex, W - W = I [%] L P P Aktivitet, I [%] / Ler [%] = I CaCO [%] Kornrumvægt d Note FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN A 7 / 3 7 / 4 FYLD: SAND FYLD: SAND 0,271 0,327 0,388 / 0,0747= 5,19 0,406 / 0,0767= 5,29 - = - = / - = / - = / - =

88 Side88af 94 Tlf.: , Sødalsparken 12, DK-8220 Brabrand Forsøg : MAA Dato : Kontrol : NJO Dato : Godkendt : NIO Dato : Projekt : (%) Kornkurve Bilag nr. : 1.24 S. 1 / 1 Ebeltoft. Lundbjergsvej d (mm) 100 Boring/Prøve nr. : Kurve Geologi Middelkornstørrelse, d [mm] Uensformighedstal, d [mm] / d [mm] GeoGIS geoatlas_geogis GSDDKGEO :41:42 P Plasticitetsindex, W - W = I [%] 3 S L P P Aktivitet, I [%] / Ler [%] = I CaCO [%] Kornrumvægt d Note FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN A 9 2 FYLD: SAND / 0,565 1,52 / 0,109 = 13,94 - = / - = / - = / - = / - =

89 Side89af 94 Geo-Standard Geo-Standard 01: Signaturer og forkortelser Geotekniske og miljøtekniske boreprofiler Filtersætning Geologi Prøver Aflejring Beton Tilbagefyldt jord Muld Ler Silt Sand Grus Sten Lille pose eller glas Prøve fra SPT-sonde Rørprøve Br Fe Fl Fy Gl Gr Ma Ne Ov Sk Vi Vu Brakvand Ferskvand Flydejord Fyld Gletsjer Grundfjeld Marin Nedskyl Overjord Skredjord eltevand Vind Vulkansk Forerør Pejlet vandspejl med dato Filterrør Lavpermeabel pakning Filtersand Fyld Tørv Tørvedynd Gytje (dynd) Kalk Klippe/beton Muldet Planterester Skaller Moræneler (sandet, gruset) Morænesand/-silt (leret, gruset) Stor pose Kerneprøve Alder Re Recent Pg Postglacial Senglacial Gc Glacial Ig Interglacial Is Interstadial Nn Neogen (tidl. tertiær) Pn Palæogen (tidl. tertiær) Mi Miocæn Ol Oligocæn Eo Eocæn Pl Palæocæn Se Selandien Da Danien Kr Kridt Ju Jura Pk Prækambrium Forsøg w wl wp IP IK e emax emin γ ρ gl ka PID Cfv Crv N qc fs Rf u Vandindhold Flydegrænse Plasticitetsgrænse Plasticitetsindeks Kvældindeks Poretal Poretal i løseste standardlejring Poretal i fasteste standardlejring Rumvægt Densitet Glødetab Kalkindhold Photoionisationsdetektormåling Forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg Forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg (omrørt) Standard penetrationsmodstand (SPT) Spidsmodstand (CPT) Kappemodstand (CPT) Friktionsforhold (=fs/qc) Poretryk (CPT) Henvisninger/noter DS/EN 1997 Eurocode 7: -Geoteknik Dansk Geoteknisk Forening: -"Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse" -"Felthåndbogen" -"Laboratoriehåndbogen" -Referenceblad for vingeforsøg -Referenceblad for SPT-forsøg I moræne-jordarter må der forventes et varierende indhold af grus, sten og blokke. Vingeforsøg er udført og tolket i henhold til Dansk Geoteknisk Forening, "Referenceblad for vingeforsøg", revision 3, august Geo-Standard , Rev. 1, DK

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag Plus Bolig Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind A1 Projektgrundlag PROJEKT Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig Bind A1, Projektgrundlag

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. B+C, NYBYG UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. B+C, NYBYG UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag Plus Bolig Maj 2016 BYGN. B+C, NYBYG UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind A1 Projektgrundlag PROJEKT Bygn. B+C, Nybyggeri - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig Bind A1, Projektgrundlag

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation Status: Hovedprojekt Projektnavn: Enghavecentret Adresse: Enghavevej 31 og Mathæusgade 50 Matr. nr. 1524 Udenbys Vestre Kvarter Bygherre: EF Enghavecentret v/ A98 Consulting

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen Gruppe P17 Aalborg Universitet A1 Projektgrundlag Aalborg Universitet Gruppe P17 Julie Trude Jensen Christian Lebech Krog Kristian Kvottrup Morten Bisgaard Larsen Palle Sand Laursen Kasper Rønsig Sørensen

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag DIN-Forsyning A1. Projektgrundlag B7d Aalborg Universitet Esbjerg Mette Holm Qvistgaard 18-04-2016 A1. Projektgrundlag Side 2 af 31 A1. Projektgrundlag Side 3 af 31 Titelblad Tema: Titel: Projektering

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

DS/EN DK NA:2015 Version 2

DS/EN DK NA:2015 Version 2 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring

Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring 0-0-03 := Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Proj. nr.: 80004 Dato: 5--0 Init.: CNIE / cnie@orbicon.dk Kontrol: LDAM Rev. dato: 5--0 Rev. init.: CNIE / LDAM Rev.:.0 Statisk

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 og erstatter

Læs mere

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen Statik rapport Erhvervsakademiet, Aarhus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Myndighedsprojekt Klasse: 13BK1B Gruppe nr.: 11 Thomas Hagelquist, Jonas Madsen, Mikkel Busk, Martin Skrydstrup

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

Design of a concrete element construction - Trianglen

Design of a concrete element construction - Trianglen Design of a concrete element construction - Trianglen A1. Projektgrundlag Sandy S. Bato Bygge- og Anlægskonstruktioner Aalborg Universitet Esbjerg Bachelorprojekt A1 Projektgrundlag Side: 2 af 39 Titelblad

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Maj 2016 BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind B1 Statisk projekteringsrapport PROJEKT Bygn. A, B, C - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Bind B1, Statisk projekteringsrapport Projekt

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN 2015 AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN Titelblad Projekttitel: Adresse: Bygherre: AC Bygning Endrup Brorsensvej 2 6740 Bramming Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Projektperiode:

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner EN 1990 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning for de

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag

Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag Afd. 10 - Grønningen Slagelse Boligselskab Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag Rådgiver: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj17, 4400 Kalundborg PROJEKT: Renovering Afd. 10 Grønningen Slagelse

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 1. GENERELT Fundering udføres i: Funderingsklasse normal: - Alle konstruktioner. Betonkonstruktionerne leveres og udføres i: Kontrolklasse normal: - Alle konstruktioner.

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2013

DS/EN 1990 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning og revision af DS/EN 1990 DK NA 2010 og DS/EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

ARKITEKTSKOLEN AARHUS ARKITEKTSKOLEN AARHUS HVEM ER JEG Kåre Tinning Tømrer 1988 Uddannet ingeniør i 1992 fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus 23 års erfaring med bærende konstruktioner Sidder nu som afdelingsleder for NIRAS konstruktionsafdelingen

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv J Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv Rev. 12-07-2016 Sags nr.: 16-0239 Byggepladsens adresse: Bianco Lunos Allé 8B st tv 1868 Frederiksberg

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

PROJEKTERING AF NYT ESBJERG VANDVÆRK

PROJEKTERING AF NYT ESBJERG VANDVÆRK PROJEKTERING AF NYT ESBJERG VANDVÆRK A1. PROJEKTGRUNDLAG Titel: Projektering af Nyt Esbjerg Vandværk Tema: Diplomprojekt Udgivelsesår: 2017 Antal sider: 51 eksl. bilag Studerende: Kenneth Sørensen Universitet:

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.050 A1 - Projektgrundlag Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN)

Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1990 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1995-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet

A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet CONE Musikkens Hus - Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

DS/EN DK NA:

DS/EN DK NA: DS/EN 1991-1-3 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle laster - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af en tidligere udgave. Tidligere udgaver,

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 4: Kompositkonstruktioner i stål og beton Del 1-1: Generelle regler og regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1994-1-1

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering Forord

Læs mere

Oversigt over Eurocodes

Oversigt over Eurocodes Eurocode systemet Oversigt over Eurocodes Tidsplan for implementering Nationale annekser Forkortede udgaver Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner. Ændringer i forhold til DS 409:?

Læs mere

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU DERFOR ER DET EN GOD IDÉ Statikeranerkendelsesordningen har siden 1958 medvirket til at sikre kvaliteten af bygværkers bærende konstruktioner. Når bygværker,

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Forskrifter fur last på konstruktioner

Forskrifter fur last på konstruktioner Forskrifter fur last på konstruktioner Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen 9 Forskrifter for Last på konstruktioner udarbejdet

Læs mere

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1991-1-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1:

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner

Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner DS-information DS/INF 1990 1. udgave 2012-04-24 Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner Consequences classes for building constructions DS/INF 1990 København DS projekt: M258329 ICS: 91.070.10; 91.080.01

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup HODY Forskallings- OG FORSKALLINGS- Armeringsplade OG til fritspaendende ARMERINGSPLADE betondaek TIL FRITSPæNDENDE BETONDæK EUROCODE 2009 Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

Læs mere

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg)

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) DGF høring af Dim.håndbogens baggrundsartikel for Nyt DK NA til EC7-1 Disposition Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) Eksempler: (ingen tal, kun principper) - Støttekonstruktion

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner

Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner 10. juli 2007 /ejj Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner Tillæg 1 til bygningsreglement 2007, der endnu ikke er sat i kraft, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og

Læs mere

DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014

DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1996-1-1 DK NA:2013 og erstatter

Læs mere