Årsrapport 2014 Statsbiblioteket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014 Statsbiblioteket"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 VICTOR ALBECKS VEJ AARHUS C Danske Bank CVR/SE EAN Årsrapport 2014 Statsbiblioteket Februar 2015

3 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER TABELLER, NOTER OG BILAG PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB BERETNING Præsentation af Statsbiblioteket Statsbibliotekets omfang Årets resultater Årets faglige resultater samt status for Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Målrapportering Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Forventninger til kommende år REGNSKAB Anvendt Regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Resultatdisponering Tilbageførte hensættelse Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN

4 OVERSIGT OVER TABELLER, NOTER OG BILAG Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet Tabel 2: Belysning af udvikling Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Tabel 5A: Årets resultatopfyldelse Tabel 6: Reservation Regnskabstabeller Tabel 7: Resultatopgørelse Tabel 8: Resultatdisponering Tabel 9: Balancen Tabel 10: Egenkapitalforklaring Tabel 11: Udnyttelse af låneramme Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft Tabel 13: Bevillingsregnskab Obligatoriske noter Note 1: Note 2: Note 3: Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Supplerende noter Note 4: Eventualforpligtelser Obligatoriske bilag Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90) Bilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95) Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97) Bilag 4: Anvendt regnskabspraksis Bilag 5: Opgavehierarki Bilag 6: Nøgletal 4

5 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Statsbiblioteket (CVR-nr ) er ansvarlig for: Statsbiblioteket og Statens Avissamling i Aarhus. Herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Der tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis. 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Sted, dato Sted, dato Underskrift Underskrift Direktør Svend Larsen Departementschef Marie Hansen 5

6 2. BERETNING 2.1. Præsentation af Statsbiblioteket Statsbiblioteket er en del af Kulturministeriet, og for perioden er der indgået rammeaftale mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Statsbiblioteket i Aarhus på den anden. Statsbiblioteket er oprettet ved lov i 1897 som et alment forskningsbibliotek med det overordnede formål at opbygge samlinger af informations- og dokumentationsmateriale og stille det til rådighed for den danske offentlighed. Lovgrundlaget er lov nr (oprettelse), lov nr (oprettelse af Statens Avissamling), lov nr (lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv.), lov nr (lov om biblioteksvirksomhed), lov nr (lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale). Mission (periode ) Statsbiblioteket skaber adgang til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og tilgængeliggøre kulturarven. Som universitetsbibliotek for Aarhus Universitet udvikler og leverer Statsbiblioteket service med afsæt i universitetets strategi for forskning, uddannelse og videnspredning. Som overcentral for danske folkebiblioteker udvikler og leverer Statsbiblioteket ydelser, som supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne. Statsbiblioteket fungerer som centralt depotbibliotek og lånecenter samt understøtter betjeningen af etniske minoriteter og indvandrere. Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør Statsbiblioteket danske aviser og audiovisuelle medier, danske internetsider samt danske bøger og tidsskrifter. Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. Vision (periode ) Statsbiblioteket skaber attraktive rum for forskning, uddannelse og oplevelse. Statsbiblioteket udfolder informationsteknologien, så brugerne hurtigt og smart kan skaffe alt relevant indhold. Statsbiblioteket stiller alt indhold til rådighed online i Opgaver (periode ) Statsbiblioteket opfylder sin mission ved at udføre følgende opgaver: Biblioteksservice baseret på fysiske materialer Biblioteksservice baseret på digitale materialer Vejledning og anden formidling Forskning. Årsrapporten vedrører hovedkonto : Statsbiblioteket og Statens Avissamling i Aarhus (driftsbevilling). 6

7 2.2. Statsbibliotekets omfang Tabel 1 giver et samlet overblik over bibliotekets samlede økonomiske aktiviteter. Biblioteket administrerer en driftsbevilling, og tabellen viser bruttoudgifter og -indtægter. Af tabel 1 ses, at der på udgifter og indtægter har været en afvigelse på 8,2 mio. kr. mellem bevilling og regnskab. Den største årsag til afvigelsen skyldes vandskaden, der opstod i Skaden skyldtes forkert monterede sikringsplader fra stilladset, som blev brugt til bibliotekets tagrenovering, hvilket medførte, at afledt tagvand trængte gennem facadevæggen med efterfølgende fugt og skimmelsvamp. Efter diverse omfangsrapporter til skadevolders forsikringsselskab blev udbedringen først igangsat primo Derudover er der realiseret flere overhead indtægter end forventet. Tabel 1: Statsbibliotekets samlede aktivitet. (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Udgifter 200,5 208,7 Indtægter 25,6 33,8 Øvrige administrerede udgifter og indtægter Udgifter - - Indtægter - - Anlæg Udgifter - - Indtægter Årets resultater Af afsnit fremgår det, at Statsbibliotekets faglige resultater for året 2014 vurderes som værende tilfredsstillende. I afsnit beskrives det økonomiske resultat som værende tilfredsstillende. På denne baggrund vurderes det samlede resultat for 2014 som tilfredsstillende Årets faglige resultater samt status for Som det fremgår af afsnittet om målrapportering, har Statsbiblioteket leveret resultater på alle de udpegede målområder. Resultaterne medvirker til, at biblioteket lever op til missionen, og de bidrager til virkeliggørelse af visionen. Biblioteksservice baseret på fysiske materialer efterspørges fortsat. Udlån af fysiske materialer er en del af Statsbibliotekets opgave som nationalt lånecenter og aktivitetsniveauet er stabilt. Det gælder såvel indlemmelse af materialer som udlån. Efter en langsom start kom digitalisering af aviser på fuldt produktionsniveau i 4. kvartal af Tilgængeliggørelse skal ske via en fremviser, som ikke er en hyldevare. En fremviser er nu udviklet og tages i brug i Benyttelsen af biblioteksservice baseret på digitale materialer ligger på højt niveau. Udbuddet af digitale materialer er øget, og nyt design har gjort det nemmere for brugerne at tilgå materialerne på tværs af platforme. Benyttelsen er øget. Det gælder både de digitale materialer, biblioteket køber 7

8 adgang til på fremmede servere (e-tidsskrifter og e-bøger), og de materialer, der ligger på bibliotekets egne servere (tekst; av-medier). Eksisterende digitale serviceydelser er konsolideret og nye serviceydelser er udviklet. Antal besøgende i det fysiske bibliotek er steget som udtryk for, at Statsbiblioteket tilbyder et godt studiemiljø. Der er også arbejdet med det digitale læringsrum. Det gælder således det netbårne lektiehjælpstilbud Lektier Online, som har udvidet aktiviteterne til også at omfatte gymnasier. Aktiviteterne vedrørende forskningsdata og forskningsinfrastruktur er øget. Digital videnskab er et område, som er vokset betydeligt i rammeaftaleperioden. Det skyldes, at videnskabelige aktiviteter bliver mere og mere digitale både i forskningsprocessen og formidlingen. Teknologien har gjort det muligt at indsamle og bearbejde stadig større mængder data. Datamanagement handler om håndtering af forskningsdata, fx at give adgang til de data, forskere bruger og producerer, sådan at andre forskere kan efterprøve forskningsresultaterne og bruge dem i nye sammenhænge. Det handler også om langtidsbevaring af udvalgte mængder forskningsdata. Det er et stort emne internationalt, og i 2014 blev der lavet forslag til en dansk national strategi på området, hvor Statsbiblioteket deltog i udformningen af denne strategi og skal medvirke til realiseringen af den. De faglige resultater i 2014 vurderes som tilfredsstillende var det sidste år i en fireårig rammeaftale, og der er således basis for at gøre status. De strategiske mål for rammeaftalen var: Mere digitalt større synlighed bedre navigation. I den fireårige periode er mængden af digitale materialer øget. Kulturarvsmateriale er blevet digitaliseret, og on demand digitalisering af tidsskriftartikler er øget. Der er startet på opbygning af det digitale indvandrerbibliotek. Der er købt adgang til flere titler af e-bøger og e-tidsskrifter. Som konsekvens af prioriteringen af digitalt materiale frem for analogt er der i perioden kasseret trykte tidsskriftsbind. Statsbibliotekets service er blevet mere synlig. Med Mediestream blev der etableret en platform med adgang til digitalt av-materiale. En kanalstrategi med afsæt i materialetyper og målgrupper er implementeret. Det er fulgt op af markedsføring, og bibliotekets service er nu udbredt til nye brugergrupper (Mediestream til danske universiteter og Lektier Online til gymnasier er eksempler). Bedre navigation er opnået via udvikling af bibliotekets systemer baseret på brugertest. Der er tale om søgning i store mængder data, og for at lette brugen er antallet af parametre ( facetter ), som brugerne kan bruge til at sortere i materialet, øget (tekst/musik/radio-tv; trykt bog/e-bog; artikel/anmeldelse; sprog osv.). Samtidig er der arbejdet med præsentationen, så den matcher den teknologiske udvikling og brugeradfærd med brug på tværs af platforme. Statsbiblioteket er et andet sted ved udgangen af 2014 end ved starten af Det er det tilsigtede resultat af indsatsen i de fire år. De samlede faglige og økonomiske resultater fra perioden har samtidig skabt et solidt grundlag for indsatsen i den kommende rammeaftaleperiode. 8

9 Tabel 2: Belysning af udvikling. Type Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Note Udlån (fysiske) Interurbane indlån (fjernlån) Bøger, antal købte til AU Tidsskriftsabonnementer, antal købte til AU E-bøger, antal tilgængelige til AU E-bøger, antal download E-tidsskrifter, antal tilgængelige til AU E-tidsskrifter, antal download Databaser, antal tilgængelige til AU Databaser, logins/søgninger til AU Radio, antal tilgængelige timer TV, antal tilgængelige timer Kommuner, antal tilsluttede BibZoom Besøgende/brugere, antal BibZoom Download, antal BibZoom Streaming, antal BibZoom (opstart 1. juli 2010) Besøgende, antal Statsbiblioteket Besøgende, antal Sundhedsvidenskabelig Bibliotek Besøgende, antal Psykiatrisk Forskningsbibliotek Besøgende, antal Statens Avissamling, Skejby tallet er i 2014 ændret fra til Dette skyldes udlån i Psykiatrien, som ikke var indmeldt, da årsrapporten blev påtegnet. Stigningen i 2013 skyldes, at antallet af fornyelser er steget drastisk, da der nu er mulighed for nemt at forny alt materiale på én gang. 2. Grunden til den kraftige stigning i 2014 i forhold til 2013 ( antal downloads) er, at specielt statistikken for Ebrarypakken ( titler) er steget meget kraftigt ( section request i 2014 mod i 2013). Dette skyldes, at der er sket en ændring i måden at opgøre statistikken på. 3. Faldet i 2014 skyldes omlægning af opgørelsesmetoden for en meget benyttet digital publikation.tallet var meget højt i 2010 på grund af benyttelse af en bestemt database i et forskningsprojekt (ved Business and Social Sciences, Aarhus Universitet) tallet på 69 dækker 66 traditionelle kommuner og tre institutioner (Statsbiblioteket, Det Jyske Musikkonservatorium og Grønland). De 66 kommunebiblioteker dækker 64 % af befolkningen. 5. I 2014 dækker tallet over besøgende på bibzoom.dk (det gamle site) og på Bibzooms lytterguide side (IS- SUU). Alle besøgende på Bibzooms vigtigste platform (Organizer) og Bibzoom Radio kan ikke opgøres. 6. Faldet i 2014 skyldes primært udfasningen af den gamle web-løsning bibzoom.dk er det første år, hvor der tælles på alle lokationer. 9

10 Årets økonomiske resultat I årsrapporten for 2013 opstillede Statsbiblioteket et grundbudget for 2014, der udviste et underskud på 2,4 mio. kr. i forhold til finanslovsbevillingen og eksterne indtægter. Årets realiserede resultat er belyst i nedenstående tabel med økonomiske hoved- og nøgletal for perioden Som det fremgår, har biblioteket i 2014 haft et underskud på 2,3 mio. kr. i forhold til den indtægtsførte bevilling og de eksterne indtægter. Sammenholdt med det forventede underskud på 2,4 mio. kr. i grundbudgettet er der tale om en beskeden afvigelse på 0,1 mio. kr. Nedenfor er det beskrevet, hvordan årets økonomiske resultat er opnået, herunder udvalgte væsentlige begivenheder, der har haft indflydelse herpå. Årets resultat vurderes i forhold til det forventede, herunder forventningerne i årsrapporten for 2013, samt forventninger til Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal. Mio. kr., løbende priser RESULTATOPGØRELSE Ordinære driftsindtægter -187,6-198,7-201,7 - Heraf indtægtsført bevilling -165,3-171,7-172,6 - Heraf eksterne indtægter -22,3-27,0-29,1 Ordinære driftsomkostninger 174,2 185,8 189,8 - Heraf løn 86,6 88,5 90,5 - Heraf afskrivninger 13,5 12,7 12,9 - Heraf øvrige omkostninger 72,2 82,3 84,1 Resultat af ordinær drift -13,4-12,9-11,9 Resultat før finansielle poster -10,9-8,9-7,6 Årets resultat -1,5 1,0 2,3 BALANCE Anlægsaktiver 200,6 202,7 201,1 Omsætningsaktiver 61,7 73,9 84,7 Egenkapital 23,9 22,9 20,6 Langfristet gæld 191,6 198,9 197,6 Kortfristet gæld 44,4 52,5 66,3 Lånerammen 226,4 226,4 226,4 Træk på lånerammen 197,4 199,4 197,8 FINANSIELLE NØGLETAL Udnyttelsesgrad af lånerammen 87,2 % 88,1 % 87,4 % Negativ udsvingsrate 629,9 % 599,5 % 529,8 % Overskudsgrad 0,8 % -0,5 % -1,1 % Bevillingsandel 88,1 % 86,4 % 85,6 % PERSONALEOPLYSNINGER Antal årsværk 208,6 211,7 214,9 Årsværkspris 0,4 0,4 0,4 Lønomkostningsandel 46,1 % 44,5 % 44,9 % Lønsumsloft 87,5 86,4 87,0 Lønforbrug 81,0 81,1 84,1 10

11 Samlet set er det økonomiske resultat vurderet tilfredsstillende. Statsbiblioteket har realiseret et underskud på 2,3 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 2,4 mio. kr. i bibliotekets grundbudget for Det samlede resultat fordeler sig på et underskud i den almindelige virksomhed (2,8 mio. kr.) og et overskud i den indtægtsdækkede virksomhed (0,5 mio. kr.). Statsbiblioteket har i årene årligt modtaget 5,5 mio. kr. på finansloven til brug for bibliotekets store Avisdigitaliseringsprojekt af 32 mio. avissider. Efter underskrift af digitaliseringsaftalen med digitaliseringsfirmaet Ninestars i august 2013 var der en forventning om, at digitaliseringen i 2014 kunne gennemføres med et samlet forbrug på 9,4 mio. kr. af tidligere års reserverede bevillinger, hvilket Kulturministeriet gav adgang til. Forskelligheden af 300 års aviser gav udfordringer og betød at projektet blev forsinket. Derfor kontaktede Statsbiblioteket i maj måned Kulturministeriet og informerede om et nedjusteret behov for at kunne disponere over færre midler. Produktionen er i sidste kvartal af året forløbet som planlagt, og forbruget i 2014 udgør 3,7 mio. kr. I 2015 er der givet adgang til at forbruge 9,9 mio. kr. af tidligere års reserverede bevillinger. Dette forbrug er indbudgetteret i grundbudgettet. Ud over reservation til projekt Avisdigitalisering er der foretaget reservation af bevilling udbetalt i 2014 til aktivitet Kvindekilder og Digital Artikelservice (uddybes i afsnit 2.6). Arbejdet med vandskaden, der ramte biblioteket i 2012, blev igangsat ultimo Der var i 2012 og 2013 hensat henholdsvis 1,0 mio. kr. og 0,5 mio. kr., da forsikringssummen for første del af udbedringen dækker forbedring til det niveau, som der var før vandskaden, men altså ikke til de øvrige budgetterede vedligeholdelsesomkostninger. Hensættelsen til vandskaden er i 2014 nedskrevet med 1,2 mio. kr. Ud over hensættelsen var der i driften afsat midler til vandskaden så de berørte områder kunne få en totalrenovering, men det kan konstateres, at der endnu er områder, der ikke er udbedret 100 % på grund af for høj fugtighed i murværket. Ultimo 2014 blev der hensat 0,3 mio. kr. til udbedringen af de resterende arbejder i årene 2015 og Nøgletalsanalyse På balancesiden er bibliotekets samlede aktiver og passiver i 2014 steget med 9,2 mio. kr. På aktivsiden er de væsentligste årsager, at omsætningsaktiverne, herunder de likvide beholdninger FF5 og FF7, er steget med 10,8 mio. kr. i forhold til På passivsiden er den kortfristede gæld, herunder leverandører af varer og tjenesteydelser, steget med 13,8 mio. kr. (for uddybning se afsnit 3.3 Balancen). Ser man på de finansielle nøgletal i tabel 3 har biblioteket overholdt sin låneramme i 2014 med en udnyttelsesgrad på 87,4 %. Den negative udsvingsrate måler det overførte overskuds størrelse sat i forhold til bibliotekets maksimale tilladte negative videreførelse i henhold til finansloven. Denne negative udsvingsmargin (den såkaldte statsforskrivning) er for bibliotekets vedkommende på 3,27 mio. kr. Som følge af det negative resultat har der været en mindre forringelse i den negative udsvingsrate, så den i 2014 udgør 529,8 % mod 599,5 % i 2013 (overført overskud ultimo på året i forhold til startkapitalen 3,27 mio. kr.). Overskudsgraden udtrykker udnyttelsen af de økonomiske råderum, som biblioteket har gennem sine driftsindtægter. I 2014 udnyttede biblioteket 101,1 % af det bevillingsmæssige råderum. Overskudsgraden på -1,1 % er udtryk for årets underskud, der kan beskrives som beskedent i forhold til udgiftsniveauet. Dette afspejler en stram styring, prioritering og opfølgning inden for de bevillingsmæssige rammer, som biblioteket har til rådighed. 11

12 Bevillingsandelen, der opgøres som andelen af den indtægtsførte bevilling i forhold til de samlede ordinære driftsindtægter, ligger i den oplyste periode på et fast højt niveau. Dette viser, at biblioteket overvejende er finansieret af finanslovsbevillingen. Årsværksprisen er fastholdt på 0,4 mio. kr. som i de øvrige år Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Statsbiblioteket skal levere information, viden og oplevelse samt bevaring for eftertiden. Det er den tilsigtede effekt (jævnfør Opgavehierarkiet; bilag 5). For at opnå denne effekt udføres fire hovedopgaver: Biblioteksservice baseret på fysiske materialer Biblioteksservice baseret på digitale materialer Vejledning og anden formidling Forskning. Ressourceforbruget til disse finanslovsopgaver er angivet i tabel 4. Statsbiblioteket havde i 2014 indtægter for i alt 206,4 mio. kr. og omkostninger for 208,7 mio. kr. Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver. Mio. kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration -59,2-8,3 71,5 34 % Biblioteksservice baseret på fysiske materialer -40,3-2,9 48,7 22 % Biblioteksservice baseret på digitale materialer -50,9-11,5 61,6 30 % Vejledning og formidling -17,9-8,0 21,7 11 % Forskning -4,3-3,1 5,2 3 % I ALT -172,6-33,8 208,7 100 % Den indtægtsførte bevilling er fordelt på finanslovsopgaver på baggrund af årets omkostninger. Opgaven Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration har i 2014 realiseret 8,3 mio. i indtægter mod 4,8 mio. kr. i 2013, hvilket forklares ved modtagelsen af en forsikringssum på 3,9 mio. kr. til udbedring af vandskaden opstået i Avisdigitaliseringsprojektet registreres på opgaven Biblioteksservice baseret på fysisk materiale, og med en stigning i omkostningerne fra 2013 til 2014 på 2,7 mio. kr. tydeliggøres det også, at digitaliseringen for alvor kom i gang i Opgaven Vejledning og formidling har realiseret 8,0 mio. kr. i 2014 mod 5,7 mio. kr. i 2013, hvilket forklares ved stigning i kursusindtægter i den indtægtsdækkede virksomhed samt tilgang af nye projekter Målrapportering Årets resultat på de aftalte målområder præsenteres nedenfor i skemaform for at lette overblikket. Uddybning og vurdering af mål og resultater følger efter skemaet. 12

13 Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Tabel 5A: Årets resultatopfyldelse. Opgaver Mål Resultater 2014 Biblioteksservice baseret på fysiske materialer 1) Statsbiblioteket vil øge benyttelsen af de fysiske materialer ved at intensivere arbejdet med at digitalisere den trykte og den analoge kulturarv. 2) Statsbiblioteket vil videreføre funktionen som nationalt lånecenter. 6 mio. avissider er digitaliseret og en fremviser er udviklet til ibrugtagning i sider kvindehistoriske kilder er digitaliseret. Målet er opfyldt. Statsbibliotekets andel af udlån fra forskningsbiblioteker til folkebiblioteker udgør fortsat 60 %. Indlån fra danske og udenlandske biblioteker til videreudlån til danske biblioteker er steget. Målet er opfyldt. Biblioteksservice baseret på digitale materialer Vejledning og anden formidling Vejledning og anden formidling Forskning 3) Statsbiblioteket vil øge udnyttelsen af de digitale ressourcer ved at synliggøre dem og lette brugen af dem. 4) Statsbiblioteket vil udnytte internettets muligheder til at øge servicen til borgere i hele landet. 5) Statsbiblioteket vil bidrage til udvikling af værktøjer til indeksering, søgning og langtidsbevaring af store mængder data. 6) Statsbiblioteket vil hjælpe brugerne til at kunne navigere i en voksende mængde information. 7) Statsbiblioteket vil øge kendskabet til bibliotekets serviceydelser gennem intensiveret markedsføring. 8) Statsbiblioteket vil fortsat udvikle biblioteksrummet som studiemiljø. 9) Statsbiblioteket vil bidrage til spredning af forskningsresultater. 10) Statsbiblioteket vil fokusere dets forsknings- og udviklingsaktiviteter på bevaring og formidling af digitale medier. Udbuddet af digitale materialer er øget, og benyttelsen ligger på et højt niveau. Præsentation af søgeresultater er forbedret. Målet er opfyldt. Indholdet i portalen Mediestream er øget, og syv lange videregående uddannelsesinstitutioner købte adgang i 2014 (mod seks i 2013). Bibliotekernes digitale musiktjeneste Bibzoom er videreført med tilsluttede 66 kommuner. Der er skabt grundlag for lancering af ny digital artikelservice i Målet er opfyldt. Statsbiblioteket er partner i EU-projektet SCAPE om håndtering af store mængder digitale data. Ekstern evaluering peger på gode resultater. Statsbiblioteket har bidraget til udformning af national strategi for datamanagement af forskningsdata, som implementeres fra Målet er opfyldt. Responsive web design er implementeret. Det har gjort det nemmere for brugeren at læse og navigere på tværs af enheder (pc, tablet, mobiltelefon), og effekt er konstateret. Efterspørgslen efter kurser i informationssøgning er steget. Målet er opfyldt. Der er gennemført markedsføringsaktiviteter om Mediestream, Lektier Online (Gymnasier) og Digital artikelservice. Målet er opfyldt. Besøgstallet er steget fra 2013 til Der er arbejdet med det digitale læringsrum: a) udvidelse af Lektier Online til at omfatte gymnasier og b) kobling af bibliotekets service til universitetets læringsplatform. Målet er opfyldt. Antal download og visninger på publiceringsplatformen for videnskabelige tidsskrifter (OJS) er øget væsentligt fra 2013 til Der er etableret en tilsvarende platform for forskningsrapporter, monografier og lignende. Målet er opfyldt. Et samfinansieret ph.d-projekt om mediesamspil er afsluttet. Et projekt om tværmedial produktion havde som biprodukt udvikling af nyt værktøj til Netarkivet. Statsbiblioteket har stillet data og maskinkraft til rådighed for forskningsinfrastrukturprojekter. Målet er opfyldt. 13

14 Tværgående mål Resultat 2014 Statsbiblioteket bidrager til den nationale udvikling af biblioteksservice på nettet, bl.a. gennem samarbejde i DEFF og koordinering med folkebibliotekerne. Digital artikelservice, Lektier Online og Bibzoom er eksempler på bidrag til den nationale udvikling. DEFF Data management-projektet (se punkt 5 ovenfor) er også et eksempel på dette. Nævnes kan endvidere servicen Videnskabelige artikler, som giver borgerne adgang til artikler i e-tidsskrifter. Servicen leveres via bibliotek.dk i samarbejde mellem DBC, DEFF og Statsbiblioteket. Målet er opfyldt Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Biblioteksservice baseret på fysiske materialer 1. Statsbiblioteket vil øge benyttelsen af de fysiske materialer ved at intensivere arbejdet med at digitalisere den trykte og den analoge kulturarv. Øget benyttelse af kulturarven er en kulturpolitisk målsætning, og digitalisering er et af midlerne til det. Statsbiblioteket har i denne sammenhæng fokus på aviserne. Historien spiller en stor rolle for selvforståelsen og sammenhængskraften, og aviser er et meget efterspurgt materiale. Aviser er kilde for historikere af mange slags. Samtidig er aviserne for mange borgere en kilde til oplevelse og læring. De vil med digitalisering få bedre muligheder for at få adgang til aviserne. Efter en omfattende forberedelse kom digitaliseringen af aviserne i fuld produktion i 2014, og der blev digitaliseret 6 mio. avissider. Der blev i 2014 udviklet en fremviser til de digitaliserede aviser, som stilles til rådighed for publikum i Med UMTS-midler er der i 2014 digitaliseret sider kvindehistoriske kilder (primært materiale fra Dansk Kvindesamfund). Kilderne gøres frit tilgængelige, og lanceringen sker som en del af fejringen af 100 året for kvindernes valgret i Servicen med digitalisering on demand af artikler fra trykte tidsskrifter er videreført. I 2014 er bestillinger blevet effektueret ved digitalisering og efterfølgende digital levering. Der er tale om et fald i forhold til 2013, hvilket skyldes mindre synlighed af servicen på en af de platforme, hvor servicen er tilgængelig (bibliotek.dk). Målet er øget benyttelse via digitalisering. Avisdigitaliseringsprojektet er blevet forsinket, og det betyder, at den forventede øgede benyttelse ikke kan konstateres endnu, men forudsætningerne herfor er skabt. Arbejdet med at digitalisere kulturarven er intensiveret, og produktionen af digitaliseret kulturarvsmateriale blev øget i Samtidig er der brugt ressourcer på at skabe det system, som skal give adgang primo Der er således skabt et solidt grundlag for øget benyttelse fra Målet er opfyldt 14

15 I rammeaftaleperioden er væsentlige resultater: Udbud, etablering af produktions-setup og start på digitalisering af 32 mio. avissider og udvikling af fremviser. Tilgængeliggørelsen starter primo 2015 Effektuering af bestillinger på artikler i trykte tidsskrifter ved digitalisering on demand Der er startet på digitalisering af analogt materiale på flygtninge- og indvandrersprog. 2. Statsbiblioteket vil videreføre funktionen som nationalt lånecenter. Medieudviklingen medfører store ændringer også for bibliotekerne. Medietyperne udvikler sig forskelligt, og trykte bøger udgives og efterspørges fortsat. Statsbiblioteket vil videreføre aktiviteterne (indlemmelse og udlån) på dette område. Det sker som library of last resort, idet Statsbiblioteket er nationalt lånecenter eller backup for landets andre biblioteker. Udlån til andre biblioteker (interurbane udlån) udviser et mindre fald i forhold til 2013 ( i 2013 til i 2014). Det afspejler en generel udvikling i udlånet af fysiske biblioteksmaterialer, hvor faglitteratur i større omfang udgives og benyttes i digital form. Statsbiblioteket tegner sig fortsat for 60 % af udlånene fra forskningsbibliotekerne til folkebibliotekerne. For at understøtte funktionen som nationalt lånecenter begyndte Statsbiblioteket i 2014 at indsætte RFDI-chip i de udlånsaktive bøger (til biblioteker) samt nyanskaffede bøger. Chipteknologien er udbredt i folkebibliotekerne og gør det nemmere for dem at håndtere bøger lånt fra Statsbiblioteket. Målet er opfyldt. Statsbiblioteket har i rammeaftaleperioden fastholdt funktionen som nationalt lånecenter, idet biblioteket tegner sig for størstedelen af udlån fra de statslige biblioteker til andre biblioteker. Depotbiblioteksfunktionen er effektiviseret, idet indtaget af materiale er blevet mere målrettet efter brugsmønstre. Køb af nye monografier på foranledning af folkebibliotekerne er sat i system (mere effektivt end fjernlån). Biblioteksservice baseret på digitale materialer 3. Statsbiblioteket vil øge udnyttelsen af de digitale ressourcer ved at synliggøre dem og lette brugen af dem. Et vigtigt målepunkt er benyttelsen af e-tidsskrifter, dels fordi de udgør en stor del af den digitale biblioteksbenyttelse, dels fordi hovedparten af materialekøbsbudgettet går til køb af adgang til e- tidsskrifter. Et andet målepunkt er benyttelsen af e-bøger, som spiller en stadig større rolle. Et tredje målepunkt er digitale materialer på egne servere. Benyttelsen af de digitale ressourcer er fortsat højt Men der var et mindre fald i benyttelsen af e- tidsskrifter (5,8 mio. downloads i 2014 mod 6,2 mio. i 2013; jf. tabel 2). Dette fald i antal skyldes omlægning af opgørelsesmetode for en enkelt meget benyttet digital publikation. 15

16 Benyttelsen af e-bøger er steget, jf. tabel 2. Benyttelsen af digitale materialer på egne servere er steget. For tekstdokumenter er benyttelsen steget fra downloads i 2013 til downloads i Stigningen skyldes primært øget benyttelse af tidsskrifterne på Statsbibliotekets platform for e-tidsskrifter (OJS; se punkt 9 nedenfor). Benyttelsen af av-materialer er steget fra downloads i 2013 til downloads i Stigningen afspejler, at flere har købt adgang til Mediestream-servicen (se punkt 4 nedenfor samt Nøgletalsoversigten, bilag 6, punkt 11). Udbuddet af digitale materialer er øget. Antal e-tidsskriftstitler var i 2014 på mod i 2013, og antal e-bogstitler er øget til i 2014 fra i I forbindelse med opgradering af søgegrænsefladen blev den underliggende søgemaskine udskiftet og optimeret, så rangeringen af søgeresultatet er forbedret (vurderet på grundlag af langt færre brugerreaktioner). Målet er opfyldt. I rammeaftaleperioden er væsentlige resultater: Øget benyttelse af e-tidsskrifter (fra 3,2 mio. downloads i 2011 til 5,8 i 2014); Øget benyttelse af e-bøger (fra downloads i 2011 til i 2014); Øget benyttelse af digitale materialer på egne servere Øget synlighed af materialerne, ved køb af metadata for artikler i tidsskrifter og kapitler i bøger gøres disse umiddelbart synlige i søgeresultater Bedre mulighed for at sortere i søgeresultaterne ved brug af forskellige søgekriterier ( facetter ), baseret på brugertest Mulighed for at bruge søgesystemet på tværs af platforme ( responsive design ). 4. Statsbiblioteket vil udnytte internettets muligheder til at øge servicen til borgere i hele landet. I juni 2013 lancerede Statsbiblioteket Mediestream for publikum som del af implementering af bibliotekets kanalstrategi. Materialemængden i Mediestream er øget, og ved udgangen af 2014 indeholder den tv-udsendelser fra 39 kanaler, radioudsendelser fra 35 kanaler samt reklamefilm (biograf og tv). Der har været streams i alt. Der har været sessioner fra brugere. Der har været logins fra brugere, der får adgang via licensaftaler. Som situationen er nu, kan kun universiteter og andre lange videregående uddannelsesinstitutioner købe denne service, og dermed give netadgang til hele materialet. I 2014 købte seks universiteter og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole adgang. Alle borgere kan søge på Mediestream og se, hvad der findes. Alle borgere har adgang til av-materialet på de tre pligtafleveringsinstitutioner (Det Danske Filminstitut, Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket). Samlinger uden ophavsretsbegrænsninger vil blive tilgængelige for alle borgere via Mediestream i takt med, at de digitaliseres. Det gælder bl.a. ældre aviser og lydoptagelser. Statsbiblioteket er forretningsansvarlig for nettjenesten Bibzoom, som drives i et samarbejde mellem en række folkebiblioteker. Bibzooms mission er at sikre et professionelt og økonomisk 16

17 attraktivt musiktilbud til de danske borgere via folkebibliotekerne. Dette omfatter et digitalt sammenhængende univers af formidling og musik, der også kobles på formidlingen i det fysiske biblioteksrum. Der er særligt fokus på dansk materiale og smalt samt upcoming musik. I 2014 købte 66 kommuner svarende til 64 % af befolkningen Bibzoom (i 2013 var 68 kommuner tilsluttet; jf. tabel 2). Der er i 2014 arbejdet med at etablere en ny web-platform med adgang til direkte streaming af musikindhold samt et formidlingsunivers med artikler, nyheder, podcasts og lytterguides. Det nye Bibzoom er udviklet i samarbejde med professionelle partnere med idriftsætning februar Samtidig arbejdes der med afklaring af den fremtidige forretningsmodel, herunder Bibzoom som del af et fælles musiktilbud i DDB-regi. Et resultat af dette arbejde vil foreligge i Statsbiblioteket har i flere år drevet en service med digital levering af kopier af artikler i trykte videnskabelige tidsskrifter til borgere i hele landet. Denne service blev i 2012 udvidet med en ny e-kopi-service: digital levering af kopier fra mere populære trykte tidsskrifter. Servicen blev afprøvet sammen med et mindre antal folkebiblioteker. På grundlag af evalueringen blev det besluttet at udforme en landsdækkende service baseret på medfinansiering fra folkebibliotekerne (abonnementsordning). Statsbiblioteket har i 2014 arbejdet med indgåelse af de nødvendige aftaler med rettighedshaverne og med etablering af produktionsapparat samt markedsføring. Levering starter februar Målet er opfyldt. I rammeaftaleperioden er væsentlige resultater: Bibliotekernes digitale musiktjeneste Bibzoom er videreført i et partnerskab mellem et antal folkebiblioteker og Statsbiblioteket. Platformen Mediestream blev etableret (2013) for at give adgang til den digitale kulturarv. Der blev startet med radio- og tv-udsendelser, som forskere og studerende får adgang til via universiteternes køb af årsabonnement. I 2014 er platformen udviklet, så den kan give adgang til digitaliserede aviser. Der er etableret nye services med levering af artikler fra tidsskrifter. Det drejer sig dels om levering af artikler fra e-tidsskrifter, dels om levering af artikler fra trykte tidsskrifter. De nye serviceydelser er udformet efter erfaringer fra forsøgsforløb. 5. Statsbiblioteket vil bidrage til udvikling af værktøjer til indeksering, søgning og langtidsbevaring af store mængder data. Mere og mere materiale findes kun i digital form, og mere af det indhold, der i dag indsamles i fysisk/analog form, skal i fremtiden indsamles i digital form. Mængden af digitalt materiale, der skal bevares for eftertiden, er altså stigende, og det giver bevaringsinstitutionerne en række udfordringer. Det gælder bevaring over tid, men det gælder også forvaltning af disse materialer og benyttelse af dem i forskellige sammenhænge. Statsbiblioteket var leder af projekt Fælles bitmagasin, som var et samarbejdsprojekt med Det Kongelige Bibliotek og Statens Arkiver. Bitmagasinet skal sikre bit-integritet over tid. Bitmagasinet er i driftsfase, og Statsbiblioteket har i 2014 videreført aftaler med arkiver og museer om digital bevaring. 17

18 Statsbiblioteket har deltaget i det store EU-projekt SCAPE om håndtering af store mængder digitale data og arbejdede her bl.a. med, hvordan man med automatiserede metoder kan katalogisere sådanne data. SCAPE-projektet blev evalueret i november 2014, og evalueringsrapporten fremhæver, at the project has demonstrated excellent progress overall it has successfully achieved and in some respects exceeded its original objectives. The project has made a number of significant achievements relating to its core aim of producing preservation environments that work reliably at scale. (Rapporten er tilgængelig via scape-project.eu). Der er gennemført en fritekstindeksering af det danske internetmateriale i Netarkivet, og det har forbedret forvaltningen af samlingen og gjort brug nemmere. Datamanagement er et vigtigt emne for Kulturministeriets bevaringsinstitutioner. Datamanagement drejer sig om håndtering af digitale forskningsdata (indsamling, synliggørelse og bevaring) med det formål at sikre både forskningsintegritet og øget genbrug af forskningsdata. I Danmark tog DeIC (Danish e-infrastructure Cooperation) initiativ til udformning af en national strategi på området. Statsbiblioteket har deltaget i udformning af en national strategi, som efter høring hos blandt andet universiteterne blev vedtaget af DeIC s bestyrelse og DEFF-styregruppen i december Implementering af strategien vil ske i 2015 med etablering af støttefunktioner inden for forskningsdataområdet på universiteterne og ved Kulturministeriets bevaringsinstitutioner. Aktiviteterne medfinansieres af DeIC og DEFF. I december 2014 bevilgede DEFF 4,5 mio. kr. til projekt Data Management i praksis. Med Statsbiblioteket som projektansvarlig skal en række universitetsbiblioteker gennemføre pilotprojekter ( cases ) om håndtering af forskningsdata inden for forskellige fagområder. Statsbibliotekets projekt vedrører det humanistiske fagområde. Projektet løber fra marts 2015 til februar Målet er opfyldt. I rammeaftaleperioden er væsentlige resultater: Etablering af bitmagasin for kulturarvsmateriale. Bitmagasinet og den software, der er udviklet i projektet, sikrer fysisk langtidsbevaring af digitaliseret og digitalt skabt materiale. Etablering af bitmagasinet er et resultat af et samarbejdsprojekt med deltagelse af Det Kongelige Bibliotek, Statens Arkiver og Statsbiblioteket. Statsbibliotekets kompetencer i håndtering af store mængder data er ajourført ved deltagelse i EU-projektet SCAPE. Statsbiblioteket har understøttet udvikling af digital videnskab som partner i flere forskningsinfrastrukturprojekter (CoSound, DIGHUMLAB, LARM) og har påbegyndt udvikling af serviceydelser inden for forskningsdata management. Det er et område, som har fået større betydning i takt med de stigende mængder forskningsdata og ønsket om at kunne både genbruge data og kontrollere forskningsresultater. 18

19 Vejledning og anden formidling 6. Statsbiblioteket vil hjælpe brugerne til at kunne navigere i en voksende mængde information. Statsbiblioteket giver brugerne mulighed for at søge i et stigende antal metadata for materiale, som biblioteket har eller giver adgang til. Det stiller store krav til bibliotekets søgesystem, og der arbejdes løbende på at optimere systemet. I 2014 blev responsive web design implementeret, og dette har gjort det nemmere for brugeren at læse og navigere på tværs af enheder (pc, tablet, mobiltelefon). Det har umiddelbart resulteret i ca. 50 % stigning i adgangen fra mobiltelefoner (oktober 2013: 2,5 % - oktober 2014: 4,9 %). Brugen af tablets er ikke steget tilsvarende meget, men er dog steget. Ud over den teknologiske hjælp til navigation i et voksende udbud af informationsressourcer tilbyder Statsbiblioteket en række kurser til brugerne: Kurser i informations- og litteratursøgning samt i referencehåndtering. Antal deltagere på disse kurser er steget, jf. Nøgletalsoversigten (bilag 6, punkt 20). De nævnte kurser kræver tilmelding, og i tillæg til disse kurser tilbyder Statsbiblioteket en række korte kurser (crash courses), som ikke kræver tilmelding. Målet er opfyldt. Statsbiblioteket har i rammeaftaleperioden arbejdet med dette mål med brug af brugertest ( usability studies ). Udfordringen er på den ene side at stille mest muligt til rådighed og på den anden side at gøre det nemt for brugerne at finde det relevante. Et væsentligt element i at håndtere denne udfordring var opdelingen (2012) i hovedkanaler for informationsforsyning. Hovedkanalerne er defineret af en kombination af brugergrupper og materialetyper (fx tekst/musik; folkebiblioteker/brugere fra Aarhus Universitet/brugere fra andre universiteter). Denne opdeling i kanaler understøtter brugerne i målrettet informationssøgning. Dernæst er der løbende arbejdet med udvælgelse og præsentation af de parametre ( facetter ), brugerne kan bruge til at præcisere en søgning i store datamængder. Endelig er søgesystemet omlagt, så det tillader brug på tværs af platforme. 7. Statsbiblioteket vil øge kendskabet til bibliotekets serviceydelser gennem intensiveret markedsføring. Der er gennemført markedsføringsaktiviteter for bibliotekets fremviser for den audio-visuelle kulturarv, Mediestream (se punkt 4 ovenfor), og i 2014 købte også Københavns Universitet adgang til Mediestream. Servicen bliver typisk præsenteret for potentielle brugere af universitetsbibliotekerne, som til det formål bruger materiale leveret af Mediestream. Der er gennemført markedsføringsaktiviteter vedrørende online lektiehjælp til gymnasieelever (Lektier Online Gym; se punkt 8), idet gymnasier, der ønsker at give deres elever dette tilbud, skal tegne et abonnement. Indtægten herfra dækker en del af udgifterne, mens den øvrige del af udgifterne dækkes af fondsbevilling (jf. bilag 3b). Der er endvidere gennemført markedsføringsaktiviteter vedrørende den nye digitale artikelservice (se punkt 4). Servicen blev markedsført i november-december 2014 med produktbeskrivelse sendt til målgruppen af biblioteker. Målet er opfyldt. I rammeaftaleperioden har Statsbiblioteket gennemført markedsføringsaktiviteter både om eksisterende service og om nye serviceydelser. Der er gennemført aktiviteter over for 19

20 slutbrugere, og der er udarbejdet markedsføringsmateriale, som andre biblioteker kan bruge over for deres brugere (Bibzoom, Mediestream). En bred vifte af virkemidler har været anvendt. På visse områder kan det være vanskeligt at måle effekten af markedsføringsaktiviteter (fx i forhold til antal besøgende i biblioteket). På andre områder er det nemmere at konstatere en effekt (fx antal tilsluttede til Mediestream og antal gymnasier tilsluttet Lektier Online). 8. Statsbiblioteket vil fortsat udvikle biblioteksrummet som studiemiljø. Besøgstallet er igen steget fra i 2013 til i 2014 (jf. tabel 2). Statsbiblioteket er et populært studiested, og der arbejdes løbende på at tilpasse de fysiske faciliteter, så de matcher bruger-behovet inden for de givne rammer. I 2014 blev antallet af siddepladser øget ved at fjerne reoler med trykt materiale. De anførte tal vedrører bibliotekets hovedbygning. Biblioteket har tre andre betjeningssteder og besøgstallene her er: Victor Albecks Bygningen/Det sundhedsvidenskabelige Bibliotek: ; Psykiatrisk Forskningsbibliotek, Risskov: 9.722; Avissamlingen, Skejby: 250. Ud over det fysiske biblioteksrum er der også et digitalt læringsrum. Lektier Online er et sådant digitalt læringsrum. Lektier Online er et tilbud om lektiehjælp via nettet med en målgruppe bestående af unge fra klasse bosat i udsatte boligområder. Projektet startede i 2010 og er finansieret af Satspuljemidler. I 2014 blev det med ny Satspuljebevilling muligt at videreføre aktiviteterne til 2017, hvorefter det er målet at gøre Lektier Online-aktiviteterne uafhængige af puljemidler. Med støtte fra DEFF startede i 2013 et pilotprojekt med lektiehjælp til gymnasieelever. Med en bevilling fra A. P. Møller Fonden blev det i 2014 muligt at gennemføre trinvis national udrulning af Lektier Online Gym i løbet af de næste tre år. I 2014 indgik 10 gymnasier samarbejdsaftale. Der er kapacitet til at udvide med 10 gymnasier pr. halvår, så målet er ultimo 2016, at der er 50 tilsluttede gymnasier. Eleverne tilgår lektiehjælpen fra lektier-online.dk, hvor de kan få hjælp i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik, kemi og andre fag. Lektiehjælpen foregår hver søndag til onsdag i tidsrummet kl. 18 til 21. Lektiehjælpen leveres af universitetsstuderende fra callcentre i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Det digitale læringsrum får større betydning også på universitetsniveau. Ved etablering af Aarhus Universitets digitale læringsplatform (Blackboard) har Statsbiblioteket samarbejdet med undervisere og pædagogiske centre om at udvikle muligheder for at bibliotekets services og digitale ressourcer kan indlejres i relation til de enkelte kurser. Det er planen at bygge videre på dette og udvikle læringsobjekter, som matcher både undervisernes og de studerendes behov for understøttende biblioteksservices. Målet er opfyldt. I rammeaftaleperioden er væsentlige resultater: Publikumsfaciliteterne blev omlagt i 2011, og der er siden gennemført justeringer baseret på brugerinterviews og andre indsamlede data. Åbningstiden er udvidet om morgenen, og antallet af enkeltarbejdspladser er øget (fra 219 i 2011 til 316 i 2014). Arbejdet med det digitale læringsrum er intensiveret med projekt Lektier Online. 20

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

Årsrapport 2014 Statsbiblioteket

Årsrapport 2014 Statsbiblioteket ÅRSRAPPORT 2014 VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 Årsrapport 2014 Statsbiblioteket

Læs mere

Mere digitalt større synlighed bedre navigation

Mere digitalt større synlighed bedre navigation Mere digitalt større synlighed bedre navigation Strategi 2011-2014 Mission Vision Den verden, Statsbiblioteket er en del af, og som vi skal levere til, er i forandring. Det er Statsbiblioteket også! Afsættet

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport 2013 for Statsbiblioteket

Årsrapport 2013 for Statsbiblioteket ÅRSRAPPORT 2013 VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 Årsrapport 2013 for Statsbiblioteket

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Præsentation ved AUL arbejdsgruppemøde nr. 5 Tema: organisering Ellen V. Knudsen Tonny Skovgård Jensen Indhold Lidt om Statsbiblioteket Vores

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

www.statsbiblioteket.dk KORT OM VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14.

www.statsbiblioteket.dk KORT OM VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14. www.statsbiblioteket.dk KORT OM STATS BIBLIOTEKET Statsbiblioteket VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Email: sb@statsbiblioteket.dk Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14.00

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 Statsbiblioteket

Årsrapport 2015 Statsbiblioteket ÅRSRAPPORT VICTOR ALECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske ank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 Årsrapport Statsbiblioteket Februar 2016

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Årsrapport 2016 Statsbiblioteket

Årsrapport 2016 Statsbiblioteket ÅRSRAPPORT VICTOR ALECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske ank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 Årsrapport Statsbiblioteket Februar 2017

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring Statsbibliotekets Politik for digital bevaring Version 4 Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 4 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

DIGITAL KULTURARV. Jens Henrik Leonhard Jensen, Storagemanager Statsbiblioteket

DIGITAL KULTURARV. Jens Henrik Leonhard Jensen, Storagemanager Statsbiblioteket DIGITAL KULTURARV Jens Henrik Leonhard Jensen, Storagemanager Statsbiblioteket 1 Agenda Digital kulturarv Hvad gemmer vi? Radio/TV Netarkivet.dk Aviser Rippede CD ere og DVD ere Andre samlinger Digital

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket. Avisdigitalisering Fjernlånsmøde 12. november 2013 Planen Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Om bevillingerne bag Bevaring og formidling Avisdigitalisering hvordan Digitalisering

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

FORFRA Hindsgavl 2015. Digital Artikel Service

FORFRA Hindsgavl 2015. Digital Artikel Service FORFRA Hindsgavl 2015 Digital Artikel Service Digital Artikel Service Digital levering af skannede artikler fra trykte tidsskrifter Baseret på en bilateral aftale mellem Statsbiblioteket og COPYDAN Tilgængelig

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 759

Ordinære finanslovsbevillinger 759 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 759 Samlet oversigt milliard kroner, hvoraf godt 80 % er dækket af bevillinger, mens de 20% er betinget af indtægter. Forde- Universitetet har i 1992

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Note 3 varebeholdninger 3 Note 4 Hensatte forpligtelser 3 1. Beretning 4

Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Note 3 varebeholdninger 3 Note 4 Hensatte forpligtelser 3 1. Beretning 4 -2- Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Note 3 varebeholdninger 3 Note 4 Hensatte forpligtelser 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets resultat 5 1.4. Opgaver og ressourcer

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Forandring i fællesskab

Forandring i fællesskab Forandring i fællesskab DBC s strategi, juli 2017 En biblioteksstrategi Mange bibliotekers erfaring peger i samme retning: Bibliotekerne gør det godt, men internationale og kommercielle aktører formidler

Læs mere

Nyt fra Statsbiblioteket og Nordicom

Nyt fra Statsbiblioteket og Nordicom Nyt fra Statsbiblioteket og Nordicom SMID s biannual meeting 30.-31. oktober 2014 juli 2005 ff 528 TB (110 TB/ 13) ny adgangsportal nu også specialestuderende øget brug, også mhp. datamining forskerworkshop

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR

DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR Aalborg 19-11-2014 OVERBLIK Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Avisdigitalisering hvordan Tilgængelighed hvordan får man adgang? Spørgsmål?

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden... 4 1.2. Årets resultater... 5

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

BIBZOOM WORLD STRATEGI

BIBZOOM WORLD STRATEGI BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 WORLD STRATEGI 2013 SIDE 2 BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 GODKENDT AF LEDELSEN DEN JANUAR 2013. INDHOLD Mission... 3 Vision... 3 Mål... 3 Rammer... 3 Finansiering... 3 Målgrupper...

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere