Aaker-Pedersker sognes menighedsråd v/ kirkeværge Kaj Jørgensen Pedersker Hovedgade 16 Pedersker 3720 Aakirkeby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aaker-Pedersker sognes menighedsråd v/ kirkeværge Kaj Jørgensen Pedersker Hovedgade 16 Pedersker 3720 Aakirkeby"

Transkript

1 15. marts 2016 NM J.nr. 15/00317 Aaker-Pedersker sognes menighedsråd v/ kirkeværge Kaj Jørgensen Pedersker Hovedgade 16 Pedersker 3720 Aakirkeby Forskning og Formidling Middelalder, Renæssance og Numismatik Frederiksholms Kanal København K Direkte tlf SANKT PEDERS KIRKE, Bornholms Søndre Herred, Bornholms Amt. Registrering af nyfundne kalkmalerier I forbindelse med den igangværende indvendige kalkning af Sankt Peders Kirke på Bornholm, er der fremkommet kalkmalerifragmenter og farvespor efter middelalderligt kalkmaleri i tårnrummet samt bue mellem skib og tårn. Efter anmodning fra arkitekt Niels-Holger Larsen, har Nationalmuseet, ved konservator Ida Haslund foretaget en besigtigelse, samt registrering af fundene d. 15. februar Tilstede ved besigtigelsen var arkitekt Niels-Holger Larsen, Jørn Ole Klausen Murerforretning, kirkeværgen Kaj Jørgensen, graver Birger Bendtsen, samt undertegnede. I første omgang blev det mellem konservator Ida Haslund og kirkekonsulent/museumsinspektør Sissel F. Plathe, Nationalmuseet aftalt, at fragmenterne, på grund af deres ringe bevaringstilstand, efter sikring og registrering bør gentildækkes. Efterfølgende er der fundet yderligere fragmenter, på vægge i kor, skib samt vinduessmig i apsis. Disse blev besigtiget og registreret af Nationalmuseet ved konserveringstekniker Birgitte Faurhøj Olsen den 3. marts Fra kirkens side er der udtalt ønske om eventuelt at lade udvalgte fragmenter istandsætte og derved bevare. Nærværende rapport indeholder beskrivelse af fundene samt retningslinjer for videre behandling. Rapporten kan anvendes af arkitekt og håndværkere. Der henvises endvidere til Nationalmuseets kirkekonsulentsfunktions besigtigelsesrapport af 31. oktober 2014, NM j.nr. 775/2014, samt til tilsynsnotat 10, dateret 29. februar 2016, udarbejdet af arkitekt Niels-Holger Larsen.

2 Med venlig hilsen pnv Kirsten Trampedach Kirkekonsulent, konservator Kopi til: Arkitekt Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne Københavns Stift, Nørregade 11, 1165 København K 2

3 SANKT PEDERS KIRKE, Bornholms Søndre Herred, Bornholms Amt. Registrering af nyfundne kalkmalerier Årsag til frilægning Samtlige vægge i kirken er behandlet med en plastholdig bemaling, der ligger som sidste kalklag på en linialpuds. Pudsen stammer sandsynligvis fra en istandsættelse af kirken i 1800-tallet, hvor også stukornamenter omkring vinduet i skibet samt apsisbue blev indsat. I denne forbindelse nævner Danmarks Kirker, at der i skibet har været kalkmalerier, som sandsynligvis er gået tabt i forbindelse med oven nævnte istandsættelsen ( de nævnte kalkmalede dekorationer er formentlig blevet grundigt udslettede 1850, da kirkens indvendige mure blev afhugget og pudset, Danmarks Kirker VII, s ). For i dag at skabe en ny bund for en ren kalkning, har det været nødvendigt at afrense overfladerne for plastmalingen. Der er først udført forsøg med aftræk, men efterfølgende er det besluttet at en mekanisk afrensning er mere egnet. Ved dette arbejde har det vist sig at linialpudsen, som synes at være en ren kalkpuds, i flere større områder, fuldstændigt har sluppet vedhæftningen til underlaget. Det er således nødvendigt at fjerne disse løse pudsområder. I forbindelse med dette er der fremkommet farvespor efter middelalderligt kalkmaleri i tårnrummet. Tårnrummet er en tilbygning fra 1500-tallet (jævnfør Danmarks Kirker). Efter gennemgang af kalkmalerifragmenterne virker det sandsynligt at maleriet er udført i forbindelse med tårnets tilføjelse. Efterfølgende er der fremkommet fragmenter af kalkmalerier på væggene i koret, vestvæg i skibet samt i vinduessmig i sydvindue i apsis. Bemærkninger til afrensning i skibet Linialpudsen er generelt intakt og der ses ingen tegn på saltskader heller ikke i de områder hvor den oprindelige puds er frilagt. Det er ikke afklaret, hvorfor pudsens vedhæftning har sluppet underlaget i så stort et omfang, som tilfældet er. En mulig årsag kan være, at underlaget ikke har været ordentligt afrense inden pudsning eller at opfugtningen eventuelt har været mangelfuld. Samme situation er gældende for skibet. På orgellægten falder pudsen stort set af på hele skibets vestvæg samt dele af sydvæggen. Ved besigtigelsen var murværket her til dels blottet og det kunne konstateres at fugerne er udført med bornholmsk cement. I de frilagte områder kunne der endvidere ses fragmenter af flere kalkninger på murværket. I et enkelt område på vestvæggen er der bevaret et gråt farvelag (ca. 1 x 1 cm). På sydvæggen ses der flere steder rødbrune farvestænk, som ligger på et sekundært kalklag. Der synes ikke at være bevaret større malerifragmenter her. På sydvæggen umiddelbart vest for det vestligste vindue er der, i et mindre forløb, fremkommet dele af et rundbuet vinduesstik. Stikket dokumenteres af arkitekt. 3

4 Beskrivelse af de fremkomne kalkmalerifragmenter. Fig. 1, plan over kirken med markering af de fremkomne kalkmalerifragmenter. Udarbejdet af arkitekt Niels-Holger Larsen, på baggrund af opmåling fra Danmarks Kirker. (N-H L, tilsyn-notat 10, 29. februar 2016) Tårnrum, sydvæg: nr. 1 på plan over kirken. På sydvæggen, umiddelbart neden for loftet og ca. 225 cm fra vestvæggen ses et fragmentarisk bevaret ansigt af et engelansigt med dele af en vinge. Det frilagte område måler ca. 50 x 30 cm. Englens ansigt måler fra isse til hage ca. 14 cm. Håret er okkergult med rødbrune fine konturlinjer, som angiver hårets form. Samme fine strøg ses ved enkelte bevarede konturlinjer som viser et øje. Endvidere anes en fin lys rød farve i englens karnation. Mod vest ses rødbrune konturlinjer efter en vinge. Her ses i lighed med ansigtets karnationsfarve også få spor efter en fin lys rød karnationsfarve. Bag englens hoves stikker et uidentificeret objekt op, som muligvis kan være en stav/kors eller andet. Farverne er gulokker ligesom håret og har også rødbrune fine konturlinjer, som viser, at der måske er tale om at objektet er udført i træ? 4

5 Fig. 2. Tårnrum, sydvæg. Fragmentarisk bevaret engel.(foto Ida Haslund) Fig. 3. Tårnrum, sydvæg. Fragmentarisk bevaret engel. (foto Ida Haslund) Den lagvise opbygning: Bærende underlag (blandet granit og kalksten). 1-2 cm groft hvidt pudslag med større ensartet forskelligt farvet tilslag. Kalklag samt tilhørende farvelag lagt direkte på pudsen og sandsynligvis samtidig (godt afbundet). Ca. 3 tykke overkalkningslag. 1 tyndt kalklag. Linialpuds (1800-tallet). Ca. 3 tynde kalklag afsluttende med plastlag. 5

6 Maleriet er meget fragmentarisk bevaret. Mange farvelag er gået tabt, men de få rester der er bevaret, er stabile og hæfter godt til kalkbunden, hvilke indikerer at maleriet sandsynligvis er udført samtidig med pudsen, som igen må stamme fra tårnrummets opførsel i 1500-tallet. Der ses dog også enkelte opskallende farvelag. Pudsen er intakt. Der ses en enkelt revne, men denne ligger ikke i maleriet. De tre tykke kalklag, som dækker maleriet er generelt meget stabile og kan beskytte eventuelt ikke firlagte dele af maleriet ved en nypudsning. Bue mellem skib og tårn, nr. 2 på plan over kirken. Buen mellem tårn og skib måler ca. 100 cm i bredden. Mod syd i buen ca cm fra gulv er der frilagt et areal på ca. 15 x 8 cm, hvor der ses uidentificerede farvespor fra samme periode og med samme opbygning som malerifragmenterne på nordvæggen. Det drejer sig om en større gul flade med et enkelt fint rødbrunt strøg (ca. 1 cm langt). De frilagte fragmenter er stabile. I buens top er der en sætningsrevne, som løber i hele buens bredde. Revnen er ca. ½ cm bred og flere centimeter dyb. Langs revnen er der i hele bredden fragmentarisk bevaret rødbrune farvespor i et areal på 1-2 cm langs med revnen. Sporene ligger i strøg, som kunne stamme fra en rankedekoration. Dekorationen fortsætter ud på både skibets vestvæg og tårnrummets østvæg. Her ses tillige gule farvespor. I buen ligger dekorationen på et kalklag, som til dels ligger direkte på murværket og til dels på en puds. Farvelaget er fragmentarisk bevaret, men ellers stabilt. Fig. 5. Buen mellem skib og tårn. Røde og gule farve- spor på skibets vestvæg. (foto Ida Haslund) Fig. 4. Buen mellem skib og tårn. Røde farvespor i revne i revne i buens top, muligvis efter rankeslyng. (foto Ida Haslund) Skib, vestvæg mod nord, nr. 3 på plan over kirken. På skibets vestvæg, mod nord, umiddelbart under trappe til pulpitur, er der, i et område på 20 x 23 cm fremkommet rester af en kalkmalet dekoration i form af en draperi- eller panelimitation. Bunden af det afdækkede område er ca. 100 cm over nuværende gul. I det afdækkede område ses 115 cm over nuværende gulv en vandret overkant af en rødmalet dekoration, bestående af rødt rankeslyng på en hvid bund. Over rankeslynget ses et bredt vandretløbende ligeledes rødt bånd som en afsluttende kant af det der kan tænkes at skulle illudere et ophængt draperi/tæppe. På den røde kant anes en svag grå kontur. Over dekorationen ses svage spor af rød og blå farve, så muligvis har væggen over draperidekorationen været udfyldt med dekoration. Af denne kan ikke tydeligt aflæses konturer. Dekorationen ligger på det 2. kalklag over væggens murværk. Dekorationen kan være samtidig med de røde farvespor fundet i buen mellem skib og tårn, og kan stamme fra en dekoration udført i forbindelse med tårnets opførelse i 1500-tallet. 6

7 Fig. 6, Skib, vestvæg, spor af draperidekoration.(foto Birgitte Faurhøj Olsen) Skib, vestvæg mod syd, og nordvæg, nr. 4, 5 og 6 på plan over kirken. Små områder med svage farvespor, ikke umiddelbart aflæselige eller mulige at datere. Kor, vestvæg over triumfbue, nr. 7 på plan over kirken. Her er afdækket større fragment af en gotisk dekoration bestående af rødt rankeslyng og røde strøornamenter i form af stjerner opbygget af 3 krydsende penselstrøg. Af dekorationen er bevaret et ca. 45 cm højt rankeslyng malet med rød dodenkop farve i 1 cm tyk streg, der vokser lodret op, og forgrener sig flere gange i enkle stilke, der kun i et tilfælde afsluttet af blomst/blad. Omkring ranken er malet 6 takkede stjerner, dannet af ca. 8 cm. lange krydsende streger. Dekorationen ligger på væggens inderste kalklag, i nogle områder synes det som om farvelaget ligger direkte på det underliggende murværk. Dekorationen, er sandsynligvis tilsvarende de ovennævnte røde dekorationer der er fundet spor af på bue mellem skib og tårn, og på skibets vægge og altså udført i 1500-tallet, i forbindelse med eller efter opførelsen af kirkens tårn. 7

8 Fig. 7,Kor, vestvæg, fragment af rankeslyng. (foto Birgitte Faurhøj Olsen) Kor, vestvæg, nordvæg og sydvæg, nr. 9 og 10 på plan over kirken. Der er, udover ovennævnte fragment, fundet spor efter samme dekoration i andre områder på korets vest- nord- og sydvæg. Her ses lignende røde farverester, og endvidere rester af sorte konturer på samme kalklag. Fig. 8,Kor, nordvæg, fragment af rankeslyng. (foto Birgitte Faurhøj Olsen) Fig. 9, Kor, nordvæg, fragment af rankeslyng. (foto Birgitte Faurhøj Olsen) 8

9 Fig. 10,Kor, nordvæg, fragment af rankeslyng, detalje Fig. 11,Kor, nordvæg, fragment af rankeslyng, detalje (foto Birgitte Faurhøj Olsen) (foto Birgitte Faurhøj Olsen) Fig. 12,Kor, nordvæg, fragment af rankeslyng, detalje (foto Birgitte Faurhøj Olsen) Kor, sydvæg, t.h. for vindue, nr. 7 på plan over kirken. Her er afdækket et større fragment af en kalkmalet pesttavle, udført som erindring om de to store pestepidemier på Bornholm i 1618 og Kalkmaleriet er beskrevet i 1700-tallet, og muligvis stammer en afskrift af tavlens tekst fra 1745, hvor amtmand J.C. Urne omtaler at der i nogle kirker findes tavler med angivelse af hvor mange der døde af pesten i 1618 og 1654 (artikel af Jørgen Bo Rasmussen i Bornholmske Samlinger, III. Række, bind 12, 1998). Maleriet har indtil nu været anset for forsvundet og ødelagt i forbindelse med retpudsningen af kirkens vægge i 1800-tallet. Traditionen med pesttavler er udbredt i de Bornholmske kirker, der kendes 8 eksempler på malede trætavler, og udover resterne af den kalkmalede pesttavle i Skt. Peders kirke (kirken har også en senere trætavle ophængt), kendes kalkmalede pesttavler fra Povls kirke (afdækket og atter tildækket ved restaurering i 1957) og Knuds kirke (afdækket og atter tildækket ved restaurering af kirken i 1976). 9

10 Fig. 13, Kor, sydvæg, fragment af pesttavle (foto Niels-Holger Larsen) Der er af tavlen bevaret en del af de øverste 5 tekstlinjer: (teksten tydet af Niels-Holger Larsen) Herrens Høst udi tvende Pester no holm An Østerlars Følger opbygningen af pesttavlen de øvrige tavler, hvor hvert sogn er opført på en linje, så har pesttavlen bestået af yderligere 18 linjer. Fragmentet består af 9-10 cm høje bogstaver og tal, malet med en sort kontur. Over inskriptionen er malet en flad bue i en gul okker 2 cm. tyk streg. Buen danner øverste kant af indramning omkring inskriptionen, på buens top står en ligeledes lys gul cirkel, 20 cm. i diameter. I cirklen er der vandret trukket en streg, og på denne står et kors, 22 cm. højt. Korset har to korsarme, den øverste kortere end den nederste. På til/ommuring af toppen af vindue til venstre for pesttavlen ses, at maleriet er malet senere end denne til/ommuring af vinduet, da der også herover ligger farvespor, det første n i Anno 1618 (se fig. 14). 10

11 Fig. 14, Kor, sydvæg, fragment af pesttavle, detalje (foto Birgitte Faurhøj Olsen) Maleriet ligger, forneden, på 2. kalklag over et tyndt fint og hårdt gråligt pudslag. Maleriet ligger, foroven, på 4. kalklag over væggens murværk. I dette område ses på det underliggende 2. kalklag rest af et lys okker farvelag. Under de bevarede tekstlinjer er den nederste del af pesttavlen sandsynligvis gået tabt, da der her er afdækket store områder af det underliggende murværk, det er ikke sandsynligt at der kan afdækkes yderligere dele af pesttavlen. Apsis, vinduessmig, nr. 11 på plan over kirken. I sydvindue i apsis er der i den sydlige vinduessmig fremkommet rester af en kalkmalet draperi udført med brede røde penselstrøg. Vinduet er en senere tilføjelse, apsidens 3 romanske vinduer er alle tilmurede, sandsynligvis før det nuværende vindue er tilføjet. Iflg. Danmarks kirker kan vinduet være middelalderligt, draperiet ligger på det 3. kalklag, det er ikke sandsynligt at draperiet er samtidigt med de øvrige røde dekorationer på korets vægge men nok er yngre, da det dels ligger på flere kalklag, og i udførelse og farve afviger fra de øvrige. 11

12 Fig. 15, Apsis, sydvindue, fragment af draperi (foto Birgitte Faurhøj Olsen) Retningslinjer for behandling På grund af den ringe bevarings tilstand af de fremkomne kalkmalerifragmenter, blev det i første omgang besluttet at disse skulle gentildækkes. Efter fremkomsten af yderligere fragmenter blev det drøftet ved besigtigelsen den 4. marts 2016 hvorvidt enkelte af fragmenterne burde bevares og istandsættes. Det blev aftalt at lade 4 af fragmenterne stå fremme ind til videre, mens de øvrige efter registrering atter tildækkes. De fire fragmenter vil blive sikret, og der vil blive udført en indramning/beskæring. Herefter kan en endelig beslutning tages om hvorvidt de skal istandsættes eller tildækkes. De fragmenter der skal stå fremme er: Tårnrum, sydvæg, engel. Skib, vestvæg, draperi Kor, vestvæg, rankeslyng Kor, sydvæg, pesttavle. Fastlægning. Sikring af opskallet kalk- og farvelag og eventuel fastlægning af løs puds skal udføres uanset fragmenterne skal tildækkes eller istandsættes. Sikring udføres ved hjælp af kalkbaseret fastlægningsmateriale, der injiceres ind bag løstsiddende kalk- og pudslag. Afskallet puds især langs fragmenternes kanter skal erstattes af et fint puds lag bestående af kalkmørtel 1:3 med tilslag af sand 0,0 til 0,3 mm. 12

13 Beskæring/indramning. Fragmenterne beskæres alle ved hjælp af en rektangulær indramning. Kanter dannes et tyndt pudslag bestående af kalkmørtel 1:3 med tilslag af sand 0,0 til 0,3 mm. Pudsen lægges omkring fragmentet, og efter en passende optørring skæres pudsen til, så der omkring fragmentet dannes en skarp kant, der, efter hvidtørring, af murer sandkalkes med to lag sandkalk. Fig. 15, Skitsering af beskæring omkring fragment af engel på tårnrummets sydvæg. Overliggende kalklag indenfor indramningen skal ikke afdækkes. Revne i fragmentet skal udbedres i forbindelse med beskæringen. (foto Birgitte Faurhøj Olsen) Fig. 16, Skitsering af beskæring omkring fragment af draperi på skibets vestvæg. Overliggende kalklag indenfor indramningen skal afdækkes. (foto Birgitte Faurhøj Olsen) Beskæring omkring fragment af rankeslyng på korets vestvæg aftales nærmere med arkitekt Niels- Holger Larsen. 13

14 Fig. 17, Skitsering af beskæring omkring fragment af pesttavle på korets sydvæg. Beskæring forneden skal justeres i forhold til det ovenfor skitserede, da afstand til den nederste tekstlinje skal være nogenlunde den samme som afstanden fra top af kors til beskæring foroven. Beskæring i nederste venstre hjørne skal ligeledes justeres i forhold ti l stik omkring vindue. (foto Birgitte Faurhøj Olsen) Tildækning Til dette skal der anvendes en mager ren kulekalksmørtel 1: 4 med en passende kornstørrelse. Mørtlen kastes eller lægges forsigtigt på maleriet uden forudgående forvanding. Efter mørtlen har sat sig skæres den tilbage i overfladen med kanten af en skelske, således at overfladen er så åben som muligt. Revnen i buens top (mellem skib og tårnrum) er gjort klar til udfyldning. Da der ikke er meget plads til at få en mørtel lagt ind, må der påregnes at dette arbejde skal udføres med tålmod og forsigtighed af hensyn til de omkringliggende kalkmalerifragmenter. Istandsættelse af vægge Med hensyn til istandsættelse af væggene generelt, blev det mellem arkitekt, murer og konservator aftalt, at de løse linialpudsområder forsigtigt fjernes. Af hensyn til ikke at frilægge flere eventuelt eksisterende middelalderlige farvespor, bør så meget af den puds som fæstner til overfladen, bevares. Af samme hensyn, skal det undgås, at kradse mindre revner ud. De mindre revner kan efterfølgende bearbejdes med sandkalk i forbindelse med kalkningen (det første lag sandkalk). Alle øvrige pudsreparationer skal udføres med rene kulekalksmørtler 1:3 med passende tilslag. Med hensyn til metoder og materialer til kalkning, henvises til Nationalmuseets kirkekonsulentsfunktions besigtigelsesrapport af 31. oktober 2014, NM j.nr. 775/2014. Det skal understreges, at hvis der i forbindelse med den videre afrensning fremkommer flere farvespor, skal Nationalmuseet straks kontaktes. Der kan rettes direkte henvendelse til Konservator Ida Haslund. 14

Skt. Peders kirke - kalkmalerier

Skt. Peders kirke - kalkmalerier Skt. Peders kirke - kalkmalerier Fire synlige kalkmalerier en kort præsentation Fundet i forbindelse med restaurering af kirkens hvidkalkede vægge i 2016. Under arbejdet med afrensning af et par tynde

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 10 TILSYN - NOTAT 29.2.16 Opdatering af tilsynsnotat nr. 9-24.febr.2016 Flere kalkmalerier - i koret. Under afrensning af væggene i koret den 24.2.2106 fandtes

Læs mere

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte RUTS KIRKE Hvad plastmalingen gemte NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 I Ruts Kirkes indre er man i gang med at gøre klar til kalkning. Men det var ikke helt nemt der var nemlig plastmaling udenpå den tidligere

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016. TILSYN NOTAT 6 17.febr.2016 Hvad har vi gjort og hvor. Afrensning af plastmaling på kalkede og pudsede vægge 1. Afrensningen var afprøvet og planlagt at

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 RUTS KIRKE Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 1 Indledning Ruts Kirke står overfor en indvendig vedligeholdelse i de kommende år. Menighedsrådet har

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. J. 752/2012 Stednr. 15.02.05 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 21. marts 2013 Figur 1. Nordre

Læs mere

RUTS KIRKE KALKMALERIERNE. Projekt for restaurering. Smukke og sjældne, - men plettede og truede.

RUTS KIRKE KALKMALERIERNE. Projekt for restaurering. Smukke og sjældne, - men plettede og truede. RUTS KIRKE KALKMALERIERNE Smukke og sjældne, - men plettede og truede. Projekt for restaurering RUTS KIRKES MENIGHEDSRÅD RUTSKER BORNHOLM 2003 INDHOLD Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 INTRODUKTION KALKMALERIERNE

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken.

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Registrering ved NHL og møde med MHN/JOK 17.6.15 Arbejdets stade Byggeplads er etableret med skure og stillads, vand og el. TILSYN - NOTAT

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Søllested Kirke Undersøgelser i forbindelse med genåbning af vinduer i apsis

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Søllested Kirke Undersøgelser i forbindelse med genåbning af vinduer i apsis Søllested Kirke J.nr. NMII 517/2007 Lollands Sdr. Hrd. Maribo Amt Nationalmuseets Kirkeundersøgelser Søllested Kirke Undersøgelser i forbindelse med genåbning af vinduer i apsis Ved Henriette Rensbro 26.

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE

SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE NIELS-HOLGER LARSEN MARTS 2015 Baggrund for istandsættelsen Kirkens kalkede facader har i en del været plaget af afskallende kalklag, og i de seneste år er der

Læs mere

KIRKERUP KIRKE. Sømme herred Roskilde Domprovsti. Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE

KIRKERUP KIRKE. Sømme herred Roskilde Domprovsti. Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE KIRKERUP KIRKE Sømme herred Roskilde Domprovsti Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE De indbydes herved til at afgive tilbud på restaureringsarbejde af kalkmalerierne i Kirkerup kirke i

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Glim sogn, Sømme hrd., Københavns amt., Stednr. 02.04.02 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro januar 2011 J.nr. 518/2009

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden BILAG 19 Bevarings afdelingen Fasangården, Frederiksberg Have Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden Bevaringsafdelingen, Bygning og Inventar - Farvearkæologiske

Læs mere

Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset. Fugning og støbning af skorsten afdækning er påbegyndt.

Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset. Fugning og støbning af skorsten afdækning er påbegyndt. Byggepladsbesøg ved NHL 22.6.15 SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 TILSYN - NOTAT 2 23.6.2015 Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset.

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. J. nr. 1130/2008 Stednr. 19.02.04 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 23. juni 2009.

Læs mere

ALGEVÆKST I KALKLAG. Undersøgelserne er udført på Tranbjerg Kirke (Ning Herred, Århus Amt, Århus Stift).

ALGEVÆKST I KALKLAG. Undersøgelserne er udført på Tranbjerg Kirke (Ning Herred, Århus Amt, Århus Stift). hlh/heda/vem ALGEVÆKST I KALKLAG Indledning Undersøgelserne er udført på Tranbjerg Kirke (Ning Herred, Århus Amt, Århus Stift). Undersøgelserne er udført gennem en periode på ca. 1 måned i forsommeren

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hørby Kirke d. 23. maj 2011

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hørby Kirke d. 23. maj 2011 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hørby Kirke d. 23. maj 2011 Hørby sogn, Tuse hrd., Holbæk amt., Stednr. 03.07.05 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro maj 2011 J.nr. 760/2011 Indhold: 1.

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Vrå Kirke d oktober 2010

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Vrå Kirke d oktober 2010 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Vrå Kirke d. 26-27. oktober 2010 Vrå sogn, Børglum hrd., Hjørring amt., Stednr. 10.01.18 Rapport ved arkæolog Heidi Maria Møller Nielsen J.nr. 710/2010 Indhold: 1.

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012 Gl. Rye Kirke, Tyrsting hrd., Aarhus amt. Stednr. 16.04.05 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg J.nr.

Læs mere

Nazarethkirken i Ryslinge

Nazarethkirken i Ryslinge Nazarethkirken i Ryslinge Forslag til indvendig istandsættelse 12. oktober 2007 C & W arkitekter a/s Kullinggade 31 E 5700 Svendborg Tlf. 62 21 47 20 Sag nr. 07005 Nazarethkirken i Ryslinge Forslag til

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

SEIR materialeanalyse A/S LABORATORIUM OG RÅDGIVNING: BETON MØRTEL - PUDS - NATURSTEN - OVERFLADEBEHANDLING

SEIR materialeanalyse A/S LABORATORIUM OG RÅDGIVNING: BETON MØRTEL - PUDS - NATURSTEN - OVERFLADEBEHANDLING Muren omkring Marienlyst Slot Forundersøgelse af murværk i prøvefelter Baggrund I tilknytning til årsmødet for Nordisk Forum for Bygningskalk udføres en demonstration og afprøvning af forskellige mørteltyper

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011 Linå sogn, Gjern hrd., Århus amt., Stednr. 16.01.05 Rapport ved museumsinspektør Anders C. Christensen Okt. 2009 J.nr. 1025/2011 Indhold:

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Der skal gøres opmærksom på at istandsættelsesarbejderne i kirken ikke må iværksættes før Stiftsøvrighedens godkendelse foreligger.

Der skal gøres opmærksom på at istandsættelsesarbejderne i kirken ikke må iværksættes før Stiftsøvrighedens godkendelse foreligger. Menighedsrådsformand Ane Pilemand Mimersvej 21 Drøsselbjerg 4200 Slagelse FORSKNINGS- & FORMIDLINGSAFDELINGEN Danmarks Middelalder og Renæssance FREDERIK SHOLMS KAN AL 12 1 220 KØB ENHAVN K TL F 33 47

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

T I L S Y N S N O T A T N R. 01

T I L S Y N S N O T A T N R. 01 T I L S Y N S N O T A T N R. 01 Sagsnavn:. Dato 14/07-2016 Sagsnavn: Bygherre: Besøg/ møde: Ca. 08:30 09:30 Ca. 09:45 10:30 Sags nr.: 2016/1000 Dato: 09/06-2016 15/06-2016 Sted: Vejret: Temp: 12 gr. C

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere

Fra kirkedepot til standsmæssig plads

Fra kirkedepot til standsmæssig plads Fra kirkedepot til standsmæssig plads Da kirkekonsulent Lis Sejr Eriksen i 2013 blev bedt om at se på et maleri i Helligåndskirken, blev hun noget overrasket over at finde det sammenrullet omkring noget

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008. Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008. J.nr. 650/2008 Hejls sogn, Nr. Tysting hrd., Vejle amt., Stednr. 17.07.02, SB nr. Rapport ved museumsinspektør Nils

Læs mere

BORNHOLMSK CEMENT NIELS-HOLGER LARSEN www.kulturarvbornholm.dk

BORNHOLMSK CEMENT NIELS-HOLGER LARSEN www.kulturarvbornholm.dk BORNHOLMSK CEMENT NIELS-HOLGER LARSEN www.kulturarvbornholm.dk http://bornholmskcement.weebly.com/ STOCKHOLM - OKTOBER 2013 NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK BORNHOLMSK CEMENT NORDISK KALKFORUM - 2013 NIELS-HOLGER

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af dør d. 2. februar 2012

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af dør d. 2. februar 2012 Rapport fra arkæologisk undersøgelse af dør d. 2. februar 2012 Thorsø sogn, Houlbjerg hrd., Viborg amt. Stednr. 13.05.11 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro feb. 2012 J.nr. 649/2011 Indhold:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010. J. 1003/2009 Stednr. 15.04.03 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 11. april 2011. Figur 1. Udgravning

Læs mere

Tidligere undersøgelser. Undersøgelsens resultater. Facaden mod Nils Hemmingsensgade Gesims Murplanen Vinduer Bindingsværk Skodderne Indgangsdør

Tidligere undersøgelser. Undersøgelsens resultater. Facaden mod Nils Hemmingsensgade Gesims Murplanen Vinduer Bindingsværk Skodderne Indgangsdør INDHOLD : Indledning side Metode side Tidligere undersøgelser side Undersøgelsens resultater Facaden mod Nils Hemmingsensgade Gesims Murplanen Vinduer Bindingsværk Skodderne Indgangsdør Gårdsiden mod Skindergade

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE. UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE Etape 1. Afsluttende rapport

SKT. PEDERS KIRKE. UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE Etape 1. Afsluttende rapport SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE Etape 1. Afsluttende rapport NIELS-HOLGER LARSEN DECEMBER 2015 Baggrund for istandsættelsen Kirkens kalkede facader har i en del været plaget af afskallende kalklag,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 Besigtigelsesdato: 2011-12-19 mandag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK.

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Murerviden.dk - 1 - RE Forudsætninger. Segmentbuens endepunkt i overkant sten Stander Overkant segmentbue i lejefuge Vederlag Pilhøjde Det er nødvendigt at kende visse

Læs mere

Rapport fra bygnings-arkæologisk undersøgelse i Sankt Jacobi Kirke, V Horne Herred, Ribe Amt, d. 30. og 31. maj., 1. juni og 15. juni 2011.

Rapport fra bygnings-arkæologisk undersøgelse i Sankt Jacobi Kirke, V Horne Herred, Ribe Amt, d. 30. og 31. maj., 1. juni og 15. juni 2011. Rapport fra bygnings-arkæologisk undersøgelse i Sankt Jacobi Kirke, V Horne Herred, Ribe Amt, d. 30. og 31. maj., 1. juni og 15. juni 2011. J. 542/2011 Stednr. 19.07.12 Rapport ved museumsinspektør Hans

Læs mere

Kirker i Horsens og omegn

Kirker i Horsens og omegn Kirker i Horsens og omegn Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Kirke fra ca. 1225 er byens ældste. Den var oprindeligt et kongeligt ejet kapel, kaldet Skt. Jacobs kapel. Dette kapel blev besøgt af mange rejsende,

Læs mere

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 Udkast til rapport fra prøvegravning forud for byggeri af maskinhus Udført d. 14-15.

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

SDR. RIND KIRKE Registrering af indvendige forhold projekt med indvendige ændringer.

SDR. RIND KIRKE Registrering af indvendige forhold projekt med indvendige ændringer. SDR. RIND KIRKE Registrering af indvendige forhold projekt med indvendige ændringer. Licitation den 07 oktober og budget vedtaget på møde den 13 oktober. E- mail: ans-arkitektfirma@post.tele.dk www.ansarkitektfirma.dk

Læs mere

REFERAT 1. ÅRS EFTERSYN SAG NR.: 370.04 SAG: P-ANLÆG AXELTORV

REFERAT 1. ÅRS EFTERSYN SAG NR.: 370.04 SAG: P-ANLÆG AXELTORV Tid Torsdag d. 24.11.2011, kl. 10.00 Sted Axeltorv, Næstved Deltagere For Næstved Kommune Kathrine Rose (KARO) Niels Pedersen (NIPE) Jan Rasmussen (JARA) For Hovedentreprenør Jens H. Hansen Aps Jens H.

Læs mere

Vedanatomisk bestemmelse af drejede dåser af Pomaceae æble, røn eller tjørn fra Hjortspringfundet

Vedanatomisk bestemmelse af drejede dåser af Pomaceae æble, røn eller tjørn fra Hjortspringfundet Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Vedanatomisk bestemmelse af drejede dåser af Pomaceae æble, røn eller tjørn fra Hjortspringfundet af Claus Malmros NNU rapport nr. 4 * 2003 Vedananatomisk

Læs mere

Tilstandsvurdering GL. BARRITSKOV

Tilstandsvurdering GL. BARRITSKOV Tilstandsvurdering 10-06-2008 JTJ GL. BARRITSKOV F.nr.3112:8 Koordinat: 55 42 20 N 09 55 07 E HISTORIE Barritskov nævnes første gang i 1261. De bevarede ruiner af Gl. Barritskov stammer fra 1500-tallet

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Allerslev Kirke Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Opførelse Kirkeskibet er nederst bygget af groft tilhuggede grønsandskalksten fra Køge Å, nær Lellinge. Der er så bygget

Læs mere

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Renovering af gulve og vægge i servicerum Renovering af gulve og vægge i servicerum Tyndfilm epoxybehandling. Slutbehandling med NM 50 Aqua Super. Evt. mellembehandling NM 50 Aqua Super (NM 50 Aqua Super) NM 50 Aqua Super 1. Klargøring af underlag

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 119 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 119 Side 1 Side 1 Hvis man kan li' at sidde og sammensætte grafik kan man bl. Lave sit eget lille logo med eget foto og tekst. Det kan bruges på f.eks. brevpapir når man skriver i Word. Find billedet frem du vil

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Asferg Kirke, Nørhald hrd., Randers amt. Stednr. 14.06.01 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg november 2012. J.nr.

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Ørding Kirke. Kirketur arrangeret af Grundejerforeningen Sillerslevøre 7. September 2013

Ørding Kirke. Kirketur arrangeret af Grundejerforeningen Sillerslevøre 7. September 2013 Ørding Kirke Kirketur arrangeret af Grundejerforeningen Sillerslevøre 7. September 2013 Overgangen til kristendom i Skandinavien foregik nogenlunde samtidig med afslutningen på vikingetiden. Overgangen

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

3540 ÅSUM HERRED. ningen som helhed er fragmentarisk, men hovedparten af de endnu eksisterende billeder er forbløffende KALKMALERIER

3540 ÅSUM HERRED. ningen som helhed er fragmentarisk, men hovedparten af de endnu eksisterende billeder er forbløffende KALKMALERIER 3540 ÅSUM HERRED Fig. 28. Triumfvæggens udsmykning, o. 1200 (s. 3544). Foto Arnold Mikkelsen 2015. Decoration of chancel arch wall, c. 1200. KALKMALERIER Kirkens kalkmalede udsmykninger strækker sig fra

Læs mere

FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift

FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift Forslag til restaurering af kirkebygning installationer inventar varmeanlæg m.v. maj 2011 Arkitekt Kjeld Høgh Thomsen, c/o Arkinord A S, Havnepladsen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24.

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24. SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24. Kampagne: 11 05 KUAS nr. SVM01176 2. Kasser med deponeret knoglemateriale flere af knoglerne

Læs mere

Kirker og ødekirker rundt om Horsens

Kirker og ødekirker rundt om Horsens Kirker og ødekirker rundt om Horsens I skal nu på jagt efter en lille del af de mange spændende kirker, der ligger rundt om Horsens. I kommer til at besøge kirker fra forskellige perioder, kirker bygget

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Snejbjerg Kirke, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, maj og juli 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Snejbjerg Kirke, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, maj og juli 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Snejbjerg Kirke, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, 27.-28. maj og 1.-2. juli 2010. J. 635/2010 Stednr. 18.03.14 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 11.

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Skadeskatalog Retningslinjer for tilstandsregistrering

Skadeskatalog Retningslinjer for tilstandsregistrering 2009, Grontmij Carl Bro A/S Skadeskatalog Retningslinjer for tilstandsregistrering 1 - Gruppe Gemeinsam die Zukunft gestalten Forord Nærværende dokument er et vejledende skadeskatalog med eksempler på

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 10064 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandret revne i sokkel mod sydvest 2. Fugtig kældervæg ved hjørne vendende mod sydvest. Fugtig kældervæg i gildestue. 3. Fugtskade

Læs mere

Svanekes facadefarver

Svanekes facadefarver Svanekes Venner Niels Holger Larsen 12.marts 2012 Svanekes facadefarver fra kalk til plast fra plast til kalk Materialer og kulører Foto: Niels Holger Larsen og Kjeld Brandt Facadebehandlinger på murværk

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16022 Besigtigelsesdato: 29. april 2016 kl. 11.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Rapport fra arkæologiske undersøgelser på kirkegården d. 18. maj og d. 14. oktober 2010

Rapport fra arkæologiske undersøgelser på kirkegården d. 18. maj og d. 14. oktober 2010 Rapport fra arkæologiske undersøgelser på kirkegården d. 18. maj og d. 14. oktober 2010 Malling sogn, Ning hrd.,århus amt. Stednr. 15.04.05 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro januar 2012 J.nr.

Læs mere

På min hjemmeside under Libre Draw finder du nederst en skabelon Skabelon med 2 spalter. Det er den vi skal bruge i dette eksempel.

På min hjemmeside under Libre Draw finder du nederst en skabelon Skabelon med 2 spalter. Det er den vi skal bruge i dette eksempel. Side 1 Mange kender programmet Microsoft Publisher hvor man sætte forskellige ting op i, blade, skrivelser, sange m.m. Libre Office Draw der er en del af den gratis LibreOffice pakke kan noget i samme

Læs mere

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset.

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Parcelhusvej 1 og 3 Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Huset du ser i vejledningen er Parcelhusvej 1, men fremgangsmåden er den samme til Parcelhusvej

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af Højby Kirkes nordkapel 2012-13

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af Højby Kirkes nordkapel 2012-13 Rapport fra arkæologisk undersøgelse af Højby Kirkes nordkapel 2012-13 Højby sogn, Åsum hrd., Odense amt. Stednr. 08.08.04 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro januar 2014 J.nr. 977/2012 Indhold:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1A Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i facaderne,

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8017 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Sætning i bagerste værelse er ikke bragt i orden. 2. Markant sætning af gulv i samme værelse, sætning i centrum af huset, skorsten, vægge, revner over

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.10 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere