Beredskabskommissionen. Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabskommissionen. Dagsorden"

Transkript

1 Dagsorden Mødedato: Mandag den 25. august 2008 Starttidspunkt: 14:00 Sluttidspunkt: 17:25 Mødelokale: Afbud: Nordisk Bog Center Bækvej Haslev Flemming Hansen Arne Christiansen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden. Side Bilagsoversigt Godkendelse af dagsorden - Åben sag Opkrævning af gebyr for lovpligtig skorstensfejerarbejde - Åben sag Forlængelse af kontrakt med skorstensfejermester Lars Puurlund - Åben sag Brandsyn Åben sag Ny brandslukningsoverenskomst mellem Faxe Kommune og Falck Danmark A/S - Åben sag SINE - Åben sag Budget Åben sag Beredskabsforbundet informerer - Åben sag Meddelelser fra formand og beredskabschef - Åben sag...16 Underskriftsside

3 Bilagsoversigt Punkt nr. Tilgang Titel Reference 12 Åben brev Keld Jensen opkrævning af gebyr 54981/08 Brev fra skorstensfejer Keld Jensen vedrørende opkrævning af gebyrer 13 Åben standard kontrakt KL.pdf standard kontrakt skorstensfejer KL 55032/08 14 Åben Bekendtgørelse om brandsyn 2008 bilag 55053/08 1.doc bekendtgørelse m brandsyn 14 Åben bekendtgørelse om 55054/08 brandværnsforanstaltninger bilag 2.doc bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger 14 Åben Bekendtgørelse om driftsmæssige 55056/08 forskrifter bilag 3.doc driftsmæssige forskrifter 17 Åben Budget bilag.doc 55060/08 budget 2009 brandvæsen 17 Åben budget 2009.xls 55063/08 budget Åben restbudget 2008.xls restbudget 2008 pr. august /08 2

4 11. Godkendelse af dagsorden - Åben sag Sagsnr: 08/13760 Sagsansvarlig: pta Dagsorden godkendt. Flemming Hansen og Arne Christiansen deltog ikke I behandlingen af dette punkt 3

5 12. Opkrævning af gebyr for lovpligtig skorstensfejerarbejde - Åben sag Sagsnr: 08/13760 Sagsansvarlig: pta Sagsfremstilling Sagsfremstilling (fra ) Der er tre skorstensfejere tilknyttet Faxe Kommunes borgere: Kjeld Jensen der er skorstensfejermester i gl. Ringsted og Haslev Kommuner, Lars Puurlund der er skorstensfejermester i gl. Fakse Kommune, Leo Blicher Hansen der er skorstensfejer i gl. Stevns og Rønnede Kommuner. I Gl. Haslev Kommune opkræves gebyrer for det lovpligtige skorstensfejerarbejde over ejendomsskatten. I Gl. Rønnede og Fakse kommuner opkræver skorstensfejermestrene selv deres gebyrer. Lidt over halvdelen af landes kommuner opkræver gebyret via ejendomsskatten. De gamle kommuner valgte at følge de mellem skorstensfejerlauget og KL fastsatte gebyrer, så prisen for det udførte arbejde er den samme. Beslutning fra den Sagen undersøges nærmere. Punktet udsættes til august mødet som beslutningspunkt. Supplerende oplysninger (fra ) Forvaltning for Teknik og Miljø vil via oplysninger fra skorstensfejermesteren være i stand til at opkræve gebyrer for det lovpligtige skorstensfejerarbejde. Ejendomsskattekontoret videresender oplysningerne til KMD, der samkører med eksisterende registre og sagen betales så sammen med den pålignede ejendomsskat, der er automatisk etableret en opkrævningsordning og et rykkersystem. Der vil ske en opkrævning to gange årligt. Faxe Kommune fremsender pengene til skorstensfejermesteren som en udbetaling. FAS-systemet er indrettet til at kunne håndtere den slags opkrævninger. Set over hele landet er der flere forskellige takster for denne kommunale opkrævning, men de fleste ligger mellem 3-5 % af omsætningen. Faxe Brandvæsen kan se en ulempe i at det lovpligtige skorstensfejerarbejde betales over ejendomsskatten, idet skorstensfejerarbejdet bliver mindre synligt. Der er en stor brand- og personsikkerhedsmæssig forebyggende foranstaltning forbundet med at det lovpligtige skorstensfejerarbejde bliver udført korrekt. Det har stor effekt, at der er synlighed i den ydelse, der bliver leveret og prisen for den. Faxe Brandvæsen ser både fordele og ulemper ved kommunalopkrævning. Det primære for Brandvæsnet er at lovpligtigt skorstensfejerarbejde bliver udført på en sikker og forsvarlig måde, under hensyntagen til der ydes en 4

6 god service overfor kommunens borgere. Indstilling Faxe Brandvæsen indstiller, at skorstensfejermestrene selv står for opkrævningen af gebyrer for lovpligtigt skorstensfejerarbejde og endvidere at ordningen træder i kraft pr. 1. januar Beslutning i den Indstillingen godkendt. Christian Søderquist og Flemming Hansen var fraværende, og deltog ikke i sagens behandling. Yderligere supplerende oplysninger: til møde Skorstensfejermester Keld Jensen har i brev til Borgmester René Tuekær, med kopi til beredskabschefen beklaget beredskabskommissionens beslutning fra 19. november og ønsker beredskabskommissionen revurderer sagen Kopi af brev vedlagt som bilag. Lovgrundlag Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder nr. 239 af 27. april 1993 Økonomiske konsekvenser Ingen Sagen afgøres af Indstilling Faxe Brandvæsen indstiller, at skorstensfejermestrene selv står for opkrævningen af gebyrer for lovpligtigt skorstensfejerarbejde, da vi mener at der derved vil være den største synlighed og dermed også sikkerhed for borgerne. Ordningen træder i kræft som tidligere besluttet 1. januar Bilag: /08 Åben: brev Keld Jensen opkrævning af gebyr Beslutning: Indstillingen godkendt. Flemming Hansen og Arne Christiansen deltog ikke I behandlingen af dette punkt 5

7 13. Forlængelse af kontrakt med skorstensfejermester Lars Puurlund - Åben sag Sagsnr: 08/13760 Sagsansvarlig: pta Sagsfremstilling Jf. "bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder" skal kommunalbestyrelsen sørge for, at lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere. Faxe kommune har 3 skorstensfejermestre, Keld Jensen fra Ringsted, der varetager opgaverne i Gl. Haslev, Leo Blicher Hansen fra Rødvig, der varetager opgaverne i Gl. Rønnede og Lars Puurlund, fra Faxe der varetager opgaven i Gl. Fakse kommune. Keld Jensen (54) og Leo Blicher Hansen (65) er ansat udgangen af det år hvor i de bliver 67, Lars Puurlund (46) er ansat på 5 årig kontrakt, der udløber Der har i den sidste 5 års periode ikke være problemer med udførelsen af det lovpligtige skorstensfejerarbejde under Lars Puurlunds ledelse. I standardkontrakten udfærdiget mellem KL og Skorstensfejerlauget, vedlagt som bilag, fremgår ansættelse til det 67. år som standard Lovgrundlag Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder nr. 239 af 27. april 1993 Økonomiske konsekvenser Ingen Sagen afgøres af Indstilling Faxe Brandvæsen indstiller at Lars Puurlund ansættes indtil udgangen af det år hvor i han fylder 67, i det geografiske område der dækker Gl. Fakse kommune således at skorstensfejermestrene ansættes på lige vilkår. Kontrakten kan jf. vejledende standard aftale punkt 13 opsiges af begge parter Bilag: /08 Åben: standard kontrakt KL.pdf Det godkendes at der indgås kontrakt mellem Faxe kommune og Lars Puurlund, på standard aftale udfærdiget i samarbejde mellem Kommunernes Landsforening og skorstensfejerauget. Aftalen løber til udgangen det år hvor i Lars Puurlund fylder 67, og kan opsiges af begge parter jf. punkt 13. Den geografiske udstrækning som i eksisterende aftale. Flemming Hansen og Arne Christiansen deltog ikke I behandlingen af dette punkt 6

8 14. Brandsyn Åben sag Sagsnr: 08/13760 Sagsansvarlig: pta Sagsfremstilling Den 1. april 2008 trådte ny Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler (bilag 1), Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker (bilag 2) samt Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker (bilag 3) i kraft. Det er tre meget centrale bekendtgørelser i det forebyggende arbejde. Der er sket flere ændringer i forhold til de eksisterende bekendtgørelser, med det hovedformål at give kommunalbestyrelsen mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af brandsyn. Endvidere fastslås det, at formålet med brandsyn, udover en kontrol af øjebliksbilledet, at motivere ejere og brugere af virksomheder der er omfattet af reglerne, til at forstå nødvendigheden af at forebygge og formindske brandfare. Vi er som Brandvæsen også underlagt, forvaltningsloven, offentlighedsloven og retssikkerhedsloven ved anvendelse af tvangsmidler, dette giver en del regler vi skal overholde ved selve brandsynet, brandsyn skal nu som hovedregel anmeldes på forhånd og lokalerne skal være i brug. Et nyt begreb, temabrandsyn introduceres, som kan gennemføres uden lokaler er i brug og i perioden mellem to brandsyn. Der er kommet nyt bygningsreglement bygningsreglement 2008 med ikrafttrædelse 1. februar, og med mulighed for at bygge efter Bygningsreglement 1995 indtil 1. august Ændringerne i disse regelsæt er nu ved at blive indarbejdet i brandvæsnets arbejdsgange og organisering af brandsyn for 2008 og frem. Hvilken indflydelse det vil have ressourcemæssigt er der endnu ikke overblik over. Lovgrundlag Beredskabsloven Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Økonomiske konsekvenser Vi forventer ikke det får indflydelse på økonomien 7

9 Sagen afgøres af Indstilling Faxe brandvæsen indstiller at den nye lovgivning implementeres og arbejdsgange tilpasses. Bilag: /08 Åben: Bekendtgørelse om brandsyn 2008 bilag 1.doc 55054/08 Åben: bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger bilag 2.doc 55056/08 Åben: Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter bilag 3.doc Beslutning: Til efterretning Flemming Hansen og Arne Christiansen deltog ikke I behandlingen af dette punkt 8

10 15. Ny brandslukningsoverenskomst mellem Faxe Kommune og Falck Danmark A/S - Åben sag Sagsnr: 08/13760 Sagsansvarlig: pta Sagsfremstilling Den eksisterende brandslukningsoverenskomst mellem Falck Danmark A/S og Faxe Kommune, udløber , I foråret 2008 indledtes forhandlinger med Falck Danmark A/S om udfærdigelse af en ny. Falck Danmark A/S har hen over sommeren arbejdet med at prissætte oplægget til ny brandslukningsoverenskomst, efter oplæg fra Faxe Brandvæsen Grundet ambulanceudbud og sommerferie er der endnu ikke kommet første udspil med priser fra Falck Danmark A/S. Den af KL og Falck Danmark A/S standardaftale, der gennem flere år har dannet grundlag for brandslukningsoverenskomsterne, er opsagt, og de nye arbejdsmetoder ved udfærdigelse af kontrakter tager åbenbart lang tid. På møde med Falck Danmark A/S den 11. august blev det aftalt prissat kontraktudkast fremsendes i uge 34. Claus Enevoldsen og beredskabschefen udarbejdede et bedste bud på de økonomiske konsekvenser inden budgetseminar ultimo juni således at vi prøvede at forudse økonomiske konsekvenser og indarbejde i det samlede budget 2009 Lovgrundlag Lov om Risikobaseret Kommunalt Redningsberedskab. Beredskabsloven Økonomiske konsekvenser Ukendt til forhandlinger afsluttet Sagen afgøres af Indstilling Faxe Brandvæsen indstiller at Claus Enevoldsen og beredskabschefen forhandler videre med Falck Danmark A/S. indkaldes til møde når mere konkret udspil forligger. 9

11 Beslutning: Indstilling godkendt. ønsker endvidere at der tages kontakt til KKR (kommunernes kontakt råd) og Kommunernes Landsforening vedrørende prisudviklingen. Der skal yderligere påbegyndes at lave kalkulationer på et evt. kommunalt brandvæsen. Flemming Hansen og Arne Christiansen deltog ikke I behandlingen af dette punkt 10

12 16. SINE - Åben sag Sagsnr: 08/13760 Sagsansvarlig: pta Sagsfremstilling Fortsat fra punkt 7. Ved ændring af beredskabsloven Lov nr. 508 af 6. juni 2007 og bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet, skal kommunale beredskabsmyndigheder til løsning af egne og fælles beredskabsmæssige myndigheder anvende SINE. Tilslutningsforpligtigelsen omfatter indkøb af digitale terminaler (radioer) og kontrolrumssoftware. Tilslutningen sker successivt i 5 etaper, startende med kommunerne i Region Sjælland. Det nye fælles radiokommunikationssystem SINE skal sikre grundlaget for, at de forskellige grene af det danske beredskab i fremtiden bedre kan samarbejde og koordinere på tværs af beredskaberne både i hverdagen og ved større hændelser. Alle beredskabsmyndigheder, herunder politi, det præhospitale beredskab (ambulancer), Forsvaret og Søværnets Operative Kommando m.m., skal gå over til at anvende det fælles landsdækkende digitale radiosystem. Ud over ovenfornævnte beredskaber, kan også andre aktører med tilknytning til beredskabsområdet der løser opgaver eller lignende fx sundhedsberedskabet, miljøberedskabet, snerydningsberedskabet mv. anvende SINE. Det skal anføres, at den ansvarlige myndighed Økonomistyrelsen / Rigspolitiet jf. bekendtgørelse nr. 262 af 22. april afgør om en aktør kan tilsluttes SINE, og de nærmere vilkår herfor. Beredskaberne har ret til at anvende supplerende systemer til alarmering af brandfolk. Kommunerne skal på eget initiativ træffe de nødvendige forberedelser til tilslutning jf. bekendtgørelse nr. 262 af 22. april , stk. 2. Fristen for indkøb af terminaler er flere gang i løbet af sommeren blevet udskudt, og vi afventer test af de forskellige terminaler under realistiske forhold inden indkøb. Tilslutning af kontrolrum har været meget turbulent, med modsatrettede og konstant nye oplysninger om hvilket muligheder der kunne godkendes af SINE sekretariatet. Faxe Brandvæsen har siden primo maj 2008 samarbejdet med flere af vore nabobrandvæsner om at fremkomme med økonomisk ansvarlige løsningsmodeller vedrørende opbygning af kontrolrum. Alle beredskaberne i Region Sjælland blev indbudt til møde 1. juli i Greve, hvor vi undersøger på opfordring af K-17, om der er perspektiv i samarbejde på tværs, og med hvilket mål for øje. 11

13 De løsningsmodeller bl.a Faxe Brandvæsen har arbejdet med er dele af oplæg til K- 17. Den 14. august blev tilslutningstidspunktet endnu engang udsat. TERMA, der er leverandør af kontrolrumsoftware og SINE sekretariatet har erkendt at der skal en replanlægning af den samlede kontrolrumtilslutning til. Faxe Kommune har medio august fået tilsagn om kr ,- til implementeringen af SINE, i Beløbet svarer nogenlunde til, hvad vi forventer omkostningsniveauet vil være for Faxe Kommune. Ca. kr ,- til terminaler og ca. kr ,- til kontrolrum. Hvorledes der skal samarbejdes, og derved prisen på et kommende kontrolrum er særdeles usikker. TERMA (leverandøren af kontrolrumsløsningen)og SINE sekretariatet re-planlægger pt. hele kontrolrumstilslutningsaftalen Der ikke DUT-midler til drift, vedligeholdelse eller softwarelisenser af SINE, - alene til anlæg. Der vil derfor komme udgifter til driften fra Lovgrundlag Beredskabsloven Bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet Økonomiske konsekvenser Der er ydet tilsagn op kr ,- i 2009 i DUT midler til implementering af SINE hvilket dækker størstedelen af udgifterne Sagen afgøres af Indstilling Faxe Brandvæsen indstiller at der arbejdes videre med samarbejder i såvel Region Sjælland-, som i lokalt regi, således at alle muligheder bliver undersøgt Indstilling Godkendt Flemming Hansen og Arne Christiansen deltog ikke I behandlingen af dette punkt 12

14 17. Budget Åben sag Sagsnr: 08/13760 Sagsansvarlig: pta Sagsfremstilling Da der stadig forhandles med Falck Danmark A/S om fremtidig brandslukningsoverenskomst fra , er det eksakte beløb endnu ikke kendt. Brandvæsnet overtog en del redningsopgaver fra de tidligere amter 1. juli 2008, materiel og køretøjer til løsning af disse opgaver indgår i brandslukningsoverenskomsten. Claus Enevoldsen og beredskabschefen har udarbejdet et bedste bud på udviklingen, som var en del af budgetmaterialet udleveret ved budgettemadag ultimo juni Nogle forudsætninger vedrørende SINE viser sig dog ikke at holde, som gør en mulig indtjening noget usikker hvorfor beløb i budget ikke indeholder indtjening på kr ,- Det resterende budget, der indeholder alle andre aktiviteter end Falck Danmark A/S er ikke øget fra 2008 til Beredskabsforbundet ønsker at udskift uddannelsessprøjten, da den er af ældre dato og udslidt. Beredskabsforbundet vil gerne indgå i samarbejde om muligheder for udskiftning. Der er ikke i budget 2009 medtaget udskiftning af uddannelsessprøjten, da den ikke kan skiftes inden for eget budget, og den kommunale økonomi er meget trængt. Sagen afgøres af Byråd Indstilling Faxe Brandvæsen indstiller, at budgettet godkendes på nuværende kendte forudsætninger, hvor der ikke sker forøgelse af andre driftskonti fra 2008 til 2009, samt at Claus Enevoldsen og beredskabschefen forhandler videre med Falck Danmark A/S. Et eventuelt for højt budgetteret beløb til Brandslukningsoverenskomst, tilbageføres til kassen når kontrakt er godkendt. Opfordringen fra beredskabsforbundet, til at samarbejde om muligheder for udskiftning af uddannelsessprøjten, drøftes i forbindelse med anlægsbudget for

15 Bilag: /08 Åben: Budget bilag.doc /08 Åben: budget 2009.xls /08 Åben: restbudget 2008.xls Beslutning: Indstilling godkendt Sagen indgår I budgetforhandlingerne I 2009 og overslagsårene. beredskabskommissionen er af den opfattelse, at i 2009 kan samarbejdet arbejdet vedrørende udskiftning af frivillig sprøjten igangsættes. Flemming Hansen og Arne Christiansen deltog ikke I behandlingen af dette punkt 14

16 18. Beredskabsforbundet informerer - Åben sag Sagsnr: 08/13760 Sagsansvarlig: pta Sagsfremstilling Beredskabsforbundet Fakse-Haslev-Rønnede, orienterer på mødet om nyt fra kredsen. herunder uddannelse i brandtjeneste efterår/vinter 2008/2009 Sagen afgøres af Indstilling til orientering Beslutning: Beredskabsforbundet har I foråret/sommer løst opgaver ved: Bregentved Stævne Tøserunden Brandvagt ved Royal Unibrews generalforsamling Brandvagt ved kommende arrangement ved Gisselfeld Beredskabsforbundet vil i efteråret undersøge om der er opgaver de kan løse lokalt ved hjælp af informationsmidlerne. Flemming Hansen og Arne Christiansen deltog ikke I behandlingen af dette punkt 15

17 19. Meddelelser fra formand og beredskabschef - Åben sag Sagsnr: 08/13760 Sagsansvarlig: pta Sagsfremstilling - Brandsyn Fiskekutter Indstilling til orientering Orientering givet. Næste ordinære møde mandag den 24. november kl på Industrivej 2 i Rønnede. Flemming Hansen og Arne Christiansen deltog ikke I behandlingen af dette punkt 16

18 Underskriftsside René Tuekær Svend Thorsen Erik Johansen Bruno Østergaard Arne Christiansen Christian Søderquist Flemming Hansen 17

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 5. august 2008 Lokale: 219 Tidspunkt: kl. 15.30 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Orientering... 26 02/23 Brandsynsstatistik...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. januar 2013 Radiokommunikationssystemet SINE Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Læs mere

SINE. Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet

SINE. Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet SINE Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet Orientering om SINE for Beredskabskommissionen Emner 1. Grundlaget 2. Hvad er SINE? 3. Hvem er ansvarlig? 4. Fællesoffentligt projekt organisation

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde onsdag d. 18. februar 2015 kl. 16.00 til 18.00. Fraværende: Jens Erik Kistrup 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Information om de igangværende sammenlægninger 3 af

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Refer Tidspunkt: 14:00 Mødested: Mødelokalet på Endelavevej 14, 8700 Horsens Mødenummer: 2 Deltagere: Beredskabskommissionen - Afbud fra Kim Hagsten Sørensen, Hedensted René Hemberg,

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 82 Protokol Mødedato: 9. februar 2011 Mødetidspunkt: 14:30 Sluttidspunkt: 15:45 Mødelokale: Fraværende: Rådhuset Else Højsager, Henrik Nørgaard GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 09-01-2015 Dato 9. januar 2015 Tid 16:00 Sted Beredskabscenter Frederikshavn NB. Bemærk kommissionsmøde kl. 16.00 og nytårsparade kl. 17.00 Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

Ændringsforslag til budget

Ændringsforslag til budget sforslag til 2009-2012 Økonomi- og Planudvalget Teknik & Miljø Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 701.08.01.09 Drift/anlæg/finansiering: Drift Tilskud til Beredskabsforbund

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 28. november 2014 kl. 16.00 til 18.00 Afbud: Niels Henriksen Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2 DK-4930 Maribo 1 Indholdsfortegnelse: Side:

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Aftale om skorstensfejning

Aftale om skorstensfejning Aftale om skorstensfejning Nærværende aftale er indgået mellem Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat Teknik Nørregade 4 5600 Faaborg (herefter kaldet kommunalbestyrelsen) og For aftalen gælder følgende

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 14.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Beredskabskommissionen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 29. november 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 29. november 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag d. 29. november 2016 kl. 16.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen Indholdsfortegnelse: 1. Samordningsaftale...

Læs mere

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning:

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning: #split# Plan og Miljø Dato: 27. marts 2015 Sags. nr.: 88.12.00-P19-1-15 Sagsbeh.: Jørgen W. Pedersen Lokaltlf.: +4599455513 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Beredskabskommissionen og Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Århus Brandvæsen Magistratens 2. Afdeling Godkendelse af beredskabsplan

Læs mere

Referat af møde mellem Faxe Kommune og deltidsansatte brandmænd

Referat af møde mellem Faxe Kommune og deltidsansatte brandmænd Industrivej 2 4683 Rønnede Brandvæsen Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 71 16 10 www.faxekommune.dk Dato 14. juli 2009 j.nr. 14-12-16-0000 Direkte telefon 56 20 30 21 Mobil 40 45 21 12 Mail pta@faxekommune.dk

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen kl. 15:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Beredskabskommissionen Punkter på åbent møde: 1. Tillæg 1 til brandslukningsoverenskomst med Falcks Redningskorps A/S 1 2. Årsberetning

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 17. marts 2016 kl Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej Ølstykke

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 17. marts 2016 kl Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej Ølstykke REFERAT Torsdag den 17. marts 2016 kl. 08.00 Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Steen Hasselriis, Dorte Meldgaard, John Schmidt Andersen,

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommission

Referat. fra Beredskabskommission Referat fra Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødetidspunkt: 09:00 Mødested: Vibevej 18 Deltagere: Afbud: Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden for Beredskabskommissionen

Åben Tillægsdagsorden for Beredskabskommissionen Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5578 7800 msbr@msbr.dk Åben Tillægsdagsorden for Beredskabskommissionen Mødedato 9. december 2016 Tid 07:00 Sted Brandstationen, Manøvej 25, 4700 Næstved Medlemmer Borgmester

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 04-11-2008 Mødested: Solsikkevej 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Beredskabskommissionen

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F.

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Referat af Beredskabskommissionens møde Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00 Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Beredskabskommissionen... 3 2. Udfordringer

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 23.11.2011 kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 56. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 57. Økonomirapport

Læs mere

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Indholdsfortegnelse 009. Revidering af den risikobaserede dimensionering og redningsberedskabets

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars

Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars Indholdsfortegnelse 007. Skorstensfejermester Helge Christiansen opsiger sit erhverv 3 008. Øvelsen Tordenskjold

Læs mere

Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen

Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5578 7800 msbr@msbr.dk Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen Mødedato 24. juni 2016 Tid 07:30 Sted Brandstationen, Manøvej 25, 4700 Næstved Medlemmer Borgmester Knud

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Dagsorden Tidspunkt: 12:00 Mødested: Brandstionen i Horsens Endelavevej 5 8700 Horsens Mødenummer: 4 Deltagere: Beredskabskommissionen Rene Hemberg, Sydøstjyllands Brandvæsen Sag

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde mandag d. 28. april 2014 kl. 16.00 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud fra: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi. Referat

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi. Referat Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi Referat Bestyrelsen 29-09-2016 09:15 29-09-2016 16:45 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 29. september 2016 09:15-29-09-2016 16:45 Samsø Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen IDA Brandteknik 6. december 2016 Allan Thomsen, Brandforebyggelse, bfo@brs.dk Beredskabsloven 33, stk. 6, nr. 2 Forsvarsministeren fastsætter

Læs mere

NOTAT Overgangsordning for Region Midtjyllands vagtcentral

NOTAT Overgangsordning for Region Midtjyllands vagtcentral Regionshuset Viborg Præhospitalet Skottenborg 26 DK- 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 NOTAT Overgangsordning for Region Midtjyllands vagtcentral www.regionmidtjylland.dk På møder i Forretningsudvalget 26.

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 11-01-2017 10:00 11-01-2017 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: Afbud: 11. januar 2017 10:00-12:00 Skanderborg Rådhus, mødelokale 1.S.05 Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 9. februar 2016 kl Afbud: Niels Henriksen, Poul Erik Ibsen og Agnes Berg

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 9. februar 2016 kl Afbud: Niels Henriksen, Poul Erik Ibsen og Agnes Berg Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag d. 9. februar 2016 kl.16.00 Afbud: Niels Henriksen, Poul Erik Ibsen og Agnes Berg Indholdsfortegnelse: 1. Forslag til tilrettet budget for Lolland-Falster

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 92 Protokol Mødedato: 13. april 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhuset Dagsordnen godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Sikkerhedsgruppe Brand og Redning Mødedato: Onsdag den 12. september 2012

Sikkerhedsgruppe Brand og Redning Mødedato: Onsdag den 12. september 2012 DAGSORDEN Sikkerhedsgruppe Brand og Redning Mødedato: Onsdag den 12. september 2012 Mødested: Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Fraværende:

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Fredag d. 14. oktober 2016 kl. 09.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Indholdsfortegnelse: Arbejdsgrundlag for ny RBD og fremtidigt operativt beredskab.... 3 Kompetenceoverførelse

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TIRSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2007, KL. 14.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Beredskabskommissionen 18. september 2007 Side: 9 Fraværende:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen

Referat fra møde i Beredskabskommissionen Referat fra møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt 8. august 2016, kl. 15:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse 1, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 15:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjberg

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. 10. juni Afbud: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Referat af Beredskabskommissionens møde. 10. juni Afbud: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen Referat af Beredskabskommissionens møde 10. juni 2016 Afbud: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen Indholdsfortegnelse: 1. Samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen... 3 2. Ændringer

Læs mere

Referat åben dagsorden

Referat åben dagsorden Referat åben dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 09-02-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Politidirektørens mødelokale, Nordjyllands Politi. Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg Deltagere Arne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Ordinært møde Dato 15. august 2008 Tid 09:00 Sted Brandstationen NB. Temadag med Beredskabsforbundet den 10/11 2008. Fraværende Niels Faurbye, Brian Mosberg Christensen Stedfortræder

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 4. juni 2014. Kl. 8:30 i Brandstationen Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 4. juni 2014. Kl. 8:30 i Brandstationen Kirke Hyllinge Referat onsdag den 4. juni 2014 Kl. 8:30 i Brandstationen Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 4. juni 2014... 2 3. IDV 1. kvartal 2014... 6 4. Eventuelt...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S Vedtagelse. Som led i etablering af et nyt samlet beredskab for Nordjylland, Nordjyllands Beredskab med virkning fra 1. januar 2016 fastsætter

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Beredskabskommissionen Torsdag den 05.12.13 kl. 16.30 på Lunikvej 6-8 Medlemmer: Hans Barlach (C) Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi Leif Bräuer (A) Kirsten Stuckert (V) Erling Ernstsen (V) Finn

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET

VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET SINE. Nimbusparken 24, 4.. 2000 Frederiksberg. Tel +45 4515 2165. Fax

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen

Referat fra møde i Beredskabskommissionen Referat fra møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt 21. december 2016, kl. 10:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse D, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 10:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjbjerg

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 13. oktober 2016 kl Gribskov Rådhus Lokale 505 Rådhusvej Helsinge

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 13. oktober 2016 kl Gribskov Rådhus Lokale 505 Rådhusvej Helsinge REFERAT Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 08.00 Gribskov Rådhus Lokale 505 Rådhusvej 3 3200 Helsinge Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Steen Hasselriis, Dorte Meldgaard, John Schmidt Andersen,

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Dato 29. april 2016 Side 1/10 REFERAT DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Mødested: Brandstationen i Kirke Hyllinge, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge kl.

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Orientering om Østjyllands Brandvæsen - budget og dimensionering

Orientering om Østjyllands Brandvæsen - budget og dimensionering MAGISTRATEN Dato 25. april 2016 Orientering om Østjyllands Brandvæsen - budget og dimensionering Østjyllands Brandvæsens fire interessenter orienteres efter ønske fra bestyrelsen om arbejdet med Plan for

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 046. Formanden orienterer 82 047. Orientering fra administrationen 83 048. Nye lokaler til

Læs mere

Åbent Referat for Beredskabskommissionen

Åbent Referat for Beredskabskommissionen Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5578 7800 msbr@msbr.dk Åbent Referat for Beredskabskommissionen Mødedato 4. oktober 2016 Tid 09:00 Sted Brandstationen, Manøvej 25, 4700 Næstved Medlemmer Borgmester Knud

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-04-2007 Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen mandag den 10. maj 2010

Referat Beredskabskommissionen mandag den 10. maj 2010 Referat mandag den 10. maj 2010 Kl. 11:30 i Brandstationen, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge (V) (A) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Orientering...2 3. Beredskabsstyrelsens ønske

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 Møde dato Blad nr. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 1 Møde i Beredskabskommissionen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00 i mødelokalet på St. Magleby brandstation, Kirkevej 9. Mødedeltagere: Eik

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 16.10.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Michael Gammelgaard Indholdsfortegnelse: 82. Sundhedsberedskabsplan... 3 83.

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Refer Tidspunkt: 15:00 16:00 Mødested: Brandstionen i Hedensted Solkrogen 7 8722 Hedensted Mødenummer: 3 Deltagere: Beredskabskommissionen Afbud fra Kristian Dyhr og Kim Hagsten

Læs mere