Pædagogisk tilsynsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk tilsynsrapport"

Transkript

1 Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Egevolden Tilsynsbesøg Dato: Den 11. september 2013 Tilsynsform: Besøg i begge afdelinger den 10. september fra kl i begge afdelinger og tilsynsdialog den 11. september 2013 Deltagere: Lars Jensen, konstitueret leder, Casper Thyssen, forældrebestyrelsesformand, Kristine Johansen, pædagog i vuggestueafdelingen og BUPL tillidsrepræsentant, Tina Hansson, pædagog i børnehaveafdelingen og konstitueret souschef og Susanne Bertelsen, pædagogisk konsulent. Fokuspunkter Egevolden har ikke meldt nogen fokuspunkter ind. Meldt ind fra pædagogisk konsulent: 1. De fysiske forhold i vuggestueafdelingen, og mulighederne for at skabe pædagogiske rammer for mindre børnefællesskaber. 2. Opfølgning på aftaler fra sidste tilsynsbesøg i marts 2013 Særlige opmærksomhedspunkter Der er indgået nye aftaler og opfølgning omkring det fremadrettede læreplansarbejde. Samlet konkluderende vurdering Egevolden har ikke meldt nogen fokuspunkter ind til dette pædagogiske tilsyn og institutionsprofilen er ikke så uddybende udfyldt som ved forrige tilsyn. Jeg vurderer det hænger sammen med at leder, Mette Tejlmann er på uddannelsesorlov, og at Lars Jensen, souschef og pt. konstitueret leder, ikke tidligere har været inde over tilsynsopgaven. Vi havde en god tilsynsdialog, hvor både uddybninger til institutionsprofilen og fokuspunkter blev drøftet aktivt, engageret og konstruktivt af alle deltagere. Egevolden står overfor en formodet køkkenrenovering. Hvidovre Kommune har afsat økonomiske midler, og p.t. afventes resultaterne af forhandlinger mellem Kommunen og Lejerbo, der ejer bygningerne. P.t. er flere rum i vuggestueafdelingen ikke i anvendelse pga. den afventende situation. På tilsynsbesøget er det aftalt at inddrage to af rummene (midlertidigt) til 1

2 børnerelaterede aktiviteter, så der skabes øgede muligheder for at arbejde med differentierede børnefællesskaber. Hele institutionen er endvidere renoveret og malet. Der er etableret møde- og personale rum i børnehaveafdelingen, og kontoret er flyttet over i vuggestueafdelingen. Indsatsen har optimeret de fysiske rammer betydeligt - for både børn og personale. Det seneste år har vuggestueafdelingen haft en forholdsvis stor personaleomsætning, bl.a. på grund af barsler, hvilket har medført en undervægt af uddannet personale. Dette forventes fuldt ud genoprettet til marts 2014, så der er to uddannede pædagoger og én pædagogmedhjælper på alle stuer. Både ledelse og forældrebestyrelse har løbende taget hånd om situationen, både organisatorisk og fagligt, samt i dialogen med forældregruppen. Egevolden har siden sidste tilsyn arbejdet målrettet med læreplanen, der nu fremstår kvalificeret på flere områder. Der er dog stadig en række punkter i læreplanen der skal arbejdes videre med, hvilket der er lavet aftale om på dette tilsyn. Der var en god drøftelse af hvor der skal videre, og det vurderes at der er gode faglige kompetencer tilstede i Egevolden, i forhold til det fremtidige læreplansarbejde. Det vurderes, at Egevoldens interne overgangsarbejde fungerer rigtig godt. Der ses således et indgående kendskab til hinanden, de to afdelinger imellem, og de store vuggestuebørn er ofte på besøg i børnehaven. Der er endvidere stor tilfredshed fra forældrene, der oplever overgangen som værende meget nem for deres børn. Tilsynet viser, at personalet får et rigtig godt fagligt udbyttet af inklusionspædagogens deltagelse på stuemøderne. Det giver en øget faglig refleksion, i forhold til at få se hvor og hvordan nogle børn (utilsigtet) bliver ekskluderet. Via fælles faglige refleksioner arbejdes der kontinuerligt med at skabe en inkluderende pædagogik. Inklusionspædagogens deltagelse medvirker til, at der ikke er fokus på børnenes fejl og mangler, men derimod på hvordan personalet kan skabe rammer for de enkelte børns udfoldelse af egne ressourcer. Overordnet set vurderes det, at Egevolden har gode pædagogiske rammer for alle børns trivsel, udvikling og læring. Fremadrettet ligger der et udviklingsarbejde i vuggestueafdelingen, hvor der er forholdsvis mange nye medarbejdere, i forhold til en øget organisering og strukturering af de pædagogiske aktiviteter ud fra et børneperspektiv. Tilsynet er udført af pædagogisk konsulent Susanne Bertelsen, den 11. september 2013 Dagtilbudsleder og pædagogisk konsulent har haft dialog omkring tilsynsrapporten den 15. januar 2014 Institutionsprofil basiskvalitet, udfyldt af Egevolden Børnetal Antal børn kvartalsvis: Er der børn på venteliste til institutionen?: ja Oplever I, at børn bliver overflyttet fra jeres institution til en anden?: ja Hvis ja hvor ofte: 2-3 2

3 Hvad har begrundelsen været? Ønsket om at komme til hjemdistriktet Økonomi Økonomisk rulning sidste år (underskud/overskud): overskud på Hvad har den primære grund til underskuddet/overskuddet været? Flere børn Hvordan ser budgettet ud pt.? Pænt ud Hvad tænker I om budgettets status pt.? At vi kommer godt ud af året. Personale Er alle TUS- samtaler blevet afholdt? ja Hvor mange samtaler mangler evt. at blive afholdt: Hvis samtaler mangler at blive afholdt, hvad er så grunden? Hvordan var institutionens fravær pr. kvartal sidste år? 10% 1. kvartal: 2. kvartal: 3. kvartal: 4. kvartal: Hvordan ser fraværsprocenten ud i år pr. måned.? 5% Har I udarbejdet jeres egen fraværspolitik? ja Hvis ja, hvilken betydning har den i hverdagen? Rart at vide for personalet. Er omsorgssamtaler blevet afholdt:? ja Har I udarbejdet jeres egen personalepolitik?ja Hvornår er der senest udarbejdet APV herunder beskrivelse/retningslinjer for psykisk arbejdsmiljø, trivsels- og antimoppepolitikker? 2011 og vi skal lave en ny i 2014 Hvad viste APV en? Fokus på køkkenet og køkkendamen Hvordan er der fulgt op på resultaterne fra APV en? Hvornår er der senest lavet trivselsmåling, og hvad var resultatet? Sammen med APV. Den viste fin trivsel. Normering Hvor mange pædagogtimer i procentsats?: 60% Hvor mange medhjælpertimer i procentsats?: 40% Overholdes administrationsgrundlaget med fordelingen 60/40? ja Hvis ikke, hvordan arbejdes der hen imod det? 3

4 Har I studerende? Ja 2 stk. Hvordan har personaleudskiftningen været, når I ser et år tilbage? Pædagoger der er stoppet: 3 Medhjælpere der er stoppet: 2 Andre der er stoppet: nej Har I ubesatte/vakante stillinger? nej Årsag til at personale er stoppet: nyt arbejde, efterløn, uddannelse. Hvordan arbejdes der med medarbejderudvikling? Med tus samtaler, fælles faglige møder, personale møder. Hvordan arbejdes der med fastholdelse af personale? Med god dialog. Hvordan arbejdes der med at rekruttere personale? Ikke et problem lige for tiden, så ikke det store. Har personale været på kursus/uddannelse i gennem de seneste år? Ja næsten alle. Hvis ja, hvilke kurser/uddannelse har personalet deltaget i? blandt andet, Anerkendelse, mad og pædagogik. Hvordan vidensdeles der i institutionen? På møder som, postmøder fredag, personalemøder. Er der specifikke kursus- uddannelsesønsker i personalegruppen? ja Hvis ja, hvilke? På grund af vi skal have køkken, er der mange der gerne vil det.. Politikker/retningslinjer Har I udarbejdet en kostpolitik for institutionen? ja Har I udarbejdet retningslinjer vedr. brug af seler til børn? ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til sikkerhed? ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer vedr. sundhed og hygiejne? ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til brandsikkerhed? ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer for legepladssikkerhed? ja Er institutionens hjemmeside opdateret i forhold til gældende kommunale retningslinjer? ja Hvordan har I implementeret den nye udgave af itide? Alle har fået en, og vi skal bruge tid på personalemøder, til at snakke om vi har forstået den. 4

5 Fysiske rammer Hvad er jeres vurdering af institutionens fysiske rammer? Efter som det er lejerbo, er der mange ting som kunne bruge en kærlig hånd. Forældresamarbejde Hvordan er forældresamarbejdet? (Beskriv hvorfor I synes, det er godt eller mindre godt) vi har et godt forældresamarbejde, men vi har da forældre der indimellem udfordre os, især på grund af vores beliggenhed. Beskriv hvilke samarbejdsfora I har som inddrager forældrene og hvordan det fungerer. Vi har et møde efter 3 måneder fra start, Gå hjem kaffe møder om fredagen, fester, forældre møder mm. Og hvis forældre ønsker det. det fungerer godt. Hvordan fungerer det med at bruge guiden, der er udarbejdet omkring den første forældresamtale? Hvor mange bestyrelsesmøder er der afholdt det seneste år? 4 For selvejende institutioner: Har den kommunale tilsynsrepræsentant deltaget, og hvor ofte? nej Kontraktstyring Er kontraktmål afleveret? Ikke i nu Hvilke mål arbejdes der med pt.?sociale relationer, udendørs aktiviteter Oplever I udfordringer i arbejdet med kontraktmålene? At finde tiden nogle gange. Er målopfyldelse i forhold til kontraktmål afleveret? Ja til gitte Læreplaner/børnemiljø Hvordan organiserer I læreplansarbejdet? vi har holdt møde om det, og hvordan vi skulle arbejde med det. p-møde. I år er det Legepladsliv/ sociale relationer. Beskriv hvordan/hvorvidt jeres valgte pædagogiske aktiviteter og metoder fører til opfyldelse af jeres opstillede mål inden for de seks læreplanstemaer: Børnenes sproglige udvikling: Der arbejdes ud fra et anerkendende grundsyn, hvor det vægtes at styrke børnenes selvværd og selvtillid. Vi er opmærksomme på hvert barns kompetencer, for derved at kunne støtte op om både deres styrke og de svage sider af barnet. Naturen og naturfænomener: Der arbejdes ud fra et anerkendende grundsyn, hvor det vægtes at styrke børnenes selvværd og selvtillid. Vi er opmærksomme på hvert barns kompetencer, for derved at kunne støtte op om både deres styrke og de svage sider af barnet. Krop og bevægelse: En stor del af tiden i institutionen bliver brugt på bevægelse. Det er vigtigt for os at børnene er motorisk aktive en stor del af dagen. Det kan både være igennem pædagogik 5

6 planlagte aktiviteter, så som hal-dag, legepladslege, rytmik eller motoriske forløb planlagt efter barnets udvikling. Derudover understøtter vi spontant opstået lege, hvor vi kan se at de er med til at styrke børnenes motoriske kompetencer. Børnenes alsidige personlige udvikling: Der arbejdes ud fra et anerkendende grundsyn, hvor det vægtes at styrke børnenes selvværd og selvtillid. Vi er opmærksomme på hvert barns kompetencer, for derved at kunne støtte op om både deres styrke og de svage sider af barnet. Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi værdsætter vores store mangfoldighed og vi lægger vægt på at forskelligheden styrker fællesskabet. Vi arbejder ofte ud fra de danske højtider så som påske, pinse og jul. For at styrke børnenes kendskab til andre udtryksformer laver vi aktiviteter hvor i vi maler, synger og enten selv opsætter teater eller ser en forestilling Børnenes sociale kompetencer: Vi er meget opmærksomme på hvordan børnene indgår i det fællesskab, det er, at være en den del af en institution. Derfor er det også vigtigt, at arbejde målrettet med at styrke de sociale kompetencer, både i de normale hverdagssituationer og i de pædagogiske tilrettelagt aktiviteter. Vi guider børnene i konflikthåndtering, i lege og gruppe fællesskaber og det at indgå i forskellige sociale sammenhænge. I de sociale kompetencer spiller inklusion en signifikant rolle. Hvordan arbejder I med at integrere et godt børnemiljø i det daglige pædagogiske arbejde? Dialog med børn, følge børns spor. Hvilke metoder/redskaber anvender I til at indfange børneperspektivet i børnemiljøvurderingen. Skema med smiley, skolegruppe skal prøve med it/billeder. Hvad viser jeres børnemiljøvurdering og hvordan følges der op på resultaterne? Fokus på venskaber mm skolestart Hvad viser jeres seneste evaluering af læreplanen og hvordan følges der op på resultaterne? Det var ikke så god. Overgange Hvordan arbejdes med overgange - både internt og eksternt? Vi har en gruppe der står for overgang fra vug til bh. Vi har et godt og tæt arbejde med skoler/frit vi sender børn til Hvad er jeres erfaringer med retningslinjerne, der er beskrevet i hæftet Sammenhænge i børn og unges liv et fælles ansvar? Sprog Hvordan sikres, at børn der har behov modtager sprogstimulering? I tæt samarbejde mellem pædagoger og talepædagoger. Vi har to sprogpædagoger. Inklusion Hvordan er der opmærksomhed på ekskluderende og inkluderende mekanismer i børnegrupperne? Vi har flere børn i udsatte positioner og har ansat en inklusions pædagog. 6

7 Har I ansat en inklusionspædagog? Ja 1 Børn i udsatte positioner Hvordan arbejdes der med børn i udsatte positioner? Med PPR, vi bruger SPU-modellen som er et pædagogisk redskab. Vi har også et samarbejde med frie og deres psykolog ordning. Hvad er jeres erfaringer med at bruge det tværfaglige netværk, når I har børn i udsatte positioner? Det har været rigtig godt. Ledelse Hvordan organiseres ledelsesarbejdet? Mette er fuld tid på kontor, Lars 2 faste dage om ugen. Hvordan organiseres møder med deltagelse af personale i institutionen herunder personaleinddragelse, videregivelse af information m.m.? Med postmøder, personalemøder, afdelings møder. Hvor mange ledelsesmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? alle Hvor mange netværksmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? Alle 10 Konkluderende egen vurdering Har I oplevet særlige udfordringer i institutionen, når I kigger et år tilbage? Hvis ja, hvilke? Igen i år, har vi skulle passe meget på vores økonomi pga. barsler og sygdom. Oplever I særlige udfordringer pt.?ja Hvis ja, hvilke? Mange af vores pædagoger mener vi mangler tid til andet arbejde pga. de mange opgaver der kommer fra kommune og fra borgen. Hvad er jeres egen vurdering af institutionen? Vi har en dejlig institution, og mange glade forældre, rigtig rart at flere og flere ønsker at komme herned fordi forældre anbefaler os. På baggrund af denne vurdering hvilke fokuspunkter vil I da pege på til jeres kommende pædagogiske tilsyn? Har I særlige ønsker til metoder i forbindelse med jeres kommende tilsyn? Nej, men ser frem til et godt møde. Ledelses- og institutionsanalyse (kan vælges at vedlægges) Hvornår er der senest udarbejdet ledelses- og institutionsanalyse? Er ledelses- og institutionsanalyse vedlagt? Nej 7

8 Status Evt. bemærkninger til Institutionsprofil - basiskvalitet Børnetal Langt de fleste børn der starter i børnehaveafdelingen, kommer fra vuggestueafdelingen. Økonomi Personale Ingen bemærkninger. Der har været en forholdsvis stor personaleomsætning i vuggestueafdelingen det seneste år. Dette har medført utryghed hos nogle forældre og børn, som Egevolden har forsøgt imødegået ved afholdelse af et forældremøde i marts 2013 i vuggestueafdelingen, hvor både ledelse og forældrebestyrelsesformand deltog. På mødet blev der orienteret om personalesituationen, og forældrene blev opfordret til dialog i dagligdagen, med både ledelse, personale og forældrebestyrelse, hvis der var noget de var utrygge ved. En 1/3 del af forældregruppen var repræsenteret på mødet. Endvidere er personalesituationen løbende blevet formidlet via nyhedsbreve til forældrene. Forældrebestyrelsesformand og leder giver udtryk for, at set i bakspejlet, skulle de have sat flere vikarer på i de huller der opstod i forbindelse med personaleskrift. Personalerepræsentanterne orienterer om, at de er opmærksomme på at fortælle hvordan dagen er forløbet til de enkelte forældre. Øvrigt personale har endvidere overtaget primærbørn fra den medarbejder der skulle stoppe, så overgangen blev mere glidende for børnene. Personalesituationen er nu mere stabil, der er dog stadig to på barsel, hvilket betyder at der frem til marts 2014 kun er én uddannet pædagog, på hver af de tre stuer. Dette imødekommes ved, at inklusionspædagogen er tre dage i vuggestueafdelingen, hvor han også deltager i stuemøder. Derudover sparrer de tre pædagoger indbyrdes, og med pædagogerne fra børnehaven. Ledelsen har endvidere deres daglige gang i vuggestueafdelingen, og har dermed også en stor kontaktflade med både personale og forældre. Både leder og forældrebestyrelsesformand giver udtryk for, at det på ingen måde er en optimal situation, og at der som udgangspunkt altid skal være to pædagoger og en medhjælper på hver stue. Det har dog ikke været muligt for Egevolden at rekrutterer uddannet personale til barselsvikariaterne. På det opfølgende tilsyn den 12. marts 2013 (jf. bilag 1, side 13) var administrationsgrundlaget rettet op til 30/70 fra de daværende 50/50 (jf. forrige tilsyn februar 2012). Jf. institutionsprofil fra dette tilsyn i 2013 er administrationsgrundlaget 40/60, hvilket begrundes med at der er en pædagog der er stoppet, og at stillingen varetages af en medhjælper, der er ved at færdiggøre sin merituddannelse. Pt. er fordelingen af pædagogtimer ulige fordelt mellem børnehaveog vuggestueafdeling, hvilket betyder at der er undervægt af 8

9 pædagogtimer i vuggestueafdelingen. Dette forventes udlignet til marts Politikker/retningslinjer Fysiske rammer Ingen bemærkninger Både vuggestue- og børnehaveafdelingen er renoveret og malet. Der er etableret et møderum og et personale rum i børnehaveafdelingen og kontoret er flyttet over i vuggestueafdelingen. Indsatsen har helt klart optimeret de fysiske rammer for både børn og voksne. Egevolden står overfor en formodet køkkenrenovering. Hvidovre Kommune har afsat økonomiske midler, og p.t. afventes resultaterne af forhandlinger mellem Kommunen og Lejerbo, der ejer bygningerne. P.t. er flere rum i vuggestueafdelingen ikke i anvendelse pga. den afventende situation. Dette er medtaget som fokuspunkt og uddybes på side 11. Forældresamarbejde Vi drøfter Egevoldens fokus på et øget forældresamarbejde, da vi tidligere har været omkring dette. Temaet har været drøftet på personalemøder, med fokus på formidling af de gode historier til forældrene i dagligdagen. Ligesom en øget imødekommenhed og en proaktiv tilgang til forældresamarbejdet, løbende har været drøftet. Der har været afholdt en forældre-kaffe-eftermiddag i vuggestueafdelingen og på næste forældremøde i oktober kommer foredragsholder, Lola Jensen, og holder oplæg om Børneliv et forældreansvar. Der er godt og konstruktivt samarbejde med forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsesformand har deltaget aktivt i personalesituationen i vuggestueafdelingen, og har bl.a. holdt særskilte møder med afdelingens personale. Egevolden har endnu ikke anvendt Hvidovre Kommunes Katalog som inspiration til den første forældresamtale, da de ikke mener at have modtaget denne. Jeg gør opmærksom på, at den er sendt ud til alle institutioner den 28. juni 2013, fra pædagogisk konsulent Gitte Mølgaard. Vi aftaler at jeg sender den igen til Egevolden. Den kommunale tilsynsrepræsentant har, jf. forrige tilsynsrapport fra februar 2012, aldrig deltaget i forældrebestyrelsesmøder, og gør det fortsat ikke. Kontraktstyring Læreplaner/børnemiljø Ingen bemærkninger På sidste tilsyn i 2011 havde Egevolden ingen egentlig læreplan, da de, ifølge ledelsen, ikke havde haft de nødvendige faglige kompetencer i personalegruppen. Egevolden har efterfølgende arbejdet målrettet med læreplanen, og der har således fundet en større læreplansudvikling sted siden forrige tilsyn. Den nuværende læreplan fremstår kvalificeret på mange punkter. Der er dog stadig punkter der mangler, primært punkter der er krav om i Dagtilbudsloven. 9

10 På det opfølgende tilsynsbesøg den 12. marts 2013 (jf. bilag 1, side 13), blev det aftalt at Egevolden skulle sende en læreplan med mål for børns læring indenfor de seks læreplanstemaer, inddragelse af børnemiljøet og et børneperspektiv på BMV, samt en evaluering, inden uge 25 i Efterfølgende er det aftalt, at Egevolden skal anvende den nye læreplansramme i forhold til at revidere læreplanen. I den tilsendte læreplan (til dette tilsyn) er der sat mål og delmål op for ét af de seks læreplanstemaer (sociale kompetencer). Der savnes således stadig mål for børnenes læring inden for fem af de seks læreplanstemaer Der er dog løbende gennem læreplanen sat forskellige mål op, f.eks. i afsnit 2.1 omkring krop og bevægelse og i afsnit 2.2: alle børn har mindst en god ven i børnehaven..(side 40). En systematisk samling af Egevoldens mål, inden for de enkelte læreplanstemaer, vil muliggøre den manglende evaluering af, hvorvidt de valgte aktiviteter og metoder fører til en opfyldelse af egne mål. Der savnes endvidere en beskrivelse af, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, er en integreret del af det pædagogiske arbejde, samt inddragelse af et børneperspektiv i BMV. På tilsynsbesøget er der en god drøftelse af ovenstående, og det vurderes at der er gode faglige kompetencer tilstede i Egevolden, i forhold til det fremtidige læreplansarbejde. Det skal i den forbindelse nævnes, at de to personalerepræsentanter har deltaget i Dagtilbudsafdelingens Dokumentation og evalueringshold, v/ pædagogisk konsulent Gitte Mølgaard. Det aftales, at de drøftede punkter skal indarbejdes i læreplanen, med udgangspunkt i den nye læreplansramme, senest den 31. december I forrige tilsynsrapport fra den 1. februar 2012, er der givet detaljeret feedback på læreplanen, som jeg opfordrer Egevolden til at tager udgangspunkt i. Overgange Sprog Inklusion Både leder, personale og forældre giver udtryk for, at der er en rigtig god overgang fra vuggestueafdeling til børnehaveafdeling. Der er et indgående kendskab til hinanden, de to afdelinger imellem, og de store vuggestuebørn er ofte på besøg i børnehaven. Forældre og børn oplever således overgangen som værende meget nem. Egevolden anvender TRAS på alle børn, og har gode erfaringer med dette redskab. Der arbejdes endvidere med dialogisk oplæsning i mindre grupper, samt en fast struktur, hvori der bl.a. indgår en Eventyrkuffert, som børnene er meget glade for. Personalerepræsentanterne giver udtryk for, at de alle får et rigtig godt fagligt udbyttet af inklusionspædagogens deltagelse på stuemøderne. Det giver en øget faglig refleksion, i forhold til at få se hvor og hvordan nogle børn (utilsigtet) bliver ekskluderet. Via disse fælles refleksioner med udgangspunkt i de aktuelle børnegrupper 10

11 arbejdes der kontinuerligt med at skabe en inkluderende pædagogik. Der gives endvidere udtryk for, at inklusionspædagogens deltagelse også medvirker til, at der ikke er fokus på børnenes fejl og mangler, men derimod på, hvordan de som personale, kan skabe rammer for de enkelte børns udfoldelse af egne ressourcer. Konkret foregår det sådan, at inklusionspædagogen bl.a. medbringer egne observationer, undren og refleksioner over stuerne pædagogik, som efterfølgende drøftes i fællesskab. Det er denne tilgang, der medvirker til udviklingen af en inkluderende pædagogisk tilgang. Børn i udsatte positioner Egevoldens arbejde med børn i udsatte positioner, er beskrevet grundigt i læreplanen. Vi drøfter i den forbindelse, at det af læreplanen fremgår at 20 % af Egevoldens børn er i en udsat position. Lars uddyber at, der i overvejende grad er børn der har brug for sprogstimulering. I arbejdet med børn i udsatte positioner anvender Egevolden SPU modellen på stuemøder, forud for evt. handleplaner og/eller individuelle læreplaner. Ledelse Mette har fået bevilliget uddannelsesorlov i tre måneder og forventes tilbage ca. den 15. november Lars er konstitueret leder og Tina Hansson er konstitueret souschef i perioden. Forældrebestyrelsesformand gør i den forbindelse opmærksom på, at der er sat krav om, at der ikke må mangler hænder i den forbindelse, og at der derfor er sat fuld vikardækning på i perioden. Ledelsesteamet har ikke udarbejdet en skriftlig Ledelses- og institutionsanalyse, men drøftet flere punkter fra denne, i netværksregi. Dialog om fokuspunkter 1. De fysiske forhold i vuggestueafdelingen, og mulighederne for at skabe pædagogiske rammer for mindre børnefællesskaber. Jeg melder fokuspunktet ind, da jeg på mit besøg rundt i institutionen, bliver opmærksom på at vuggestueafdelingen ikke har andre rum end de tre stuer (der alle kun består at ét rum). Ud over at det bliver meget trangt for børnene, når de skal til at være mere inde, vanskeliggøre det en dagligdag med aktiviteter i mindre grupper med én voksen, jf. Kvalitetsløftet. P.t. er rummene optaget af to kontorer, ét rum til opbevaring og et rum der stort set er tomt. På mit besøg fortalte en medarbejder, at de indimellem samler flere af de største vuggestuebørn på én stue, så der er mulighed for differentierede aktiviteter for de største og de mindste vuggestuebørn. Lars fortæller, at de venter på køkkenombygningen, og at de endnu ikke ved hvor mange rum der skal inddrages i dette. Efter køkkenombygningen er det meningen at der kun skal være ét kontor. Endvidere har de haft vandskade i kælderen, og kan ikke flytte tingene tilbage før der er etableret stålreoler dernede. Vi drøfter mulighederne for at inddrage rummene igen, da (små) børn lever deres liv her og nu. Det har således stor betydning for de nuværende vuggestuebørns muligheder for trivsel, udvikling og læring, hvis ikke nogle af rummene kan bruges i længere tid. Alle er enige i denne betragtning, og vi drøfter at en mulighed kan være, hurtigst muligt at 11

12 etablerer stålreoler i kælderen, hvorved der kan frigives to rum. Vi drøfter også at det ikke er nødvendigt, at møblerer rummene, da f.eks. et tæppe eller nogle puder godt kan gøre rummene anvendelige til børneaktiviteter. Drøftelserne fører til en beslutning om, at to af rummene i vuggestueafdelingen genindtages. 2. Opfølgning på aftaler fra sidste tilsynsbesøg i marts 2013 På baggrund af aftaler indgået på det pædagogiske tilsyn 1. februar 2012, har der været afholdt et opfølgende tilsyn den 12. marts 2013 (bilag 1). Som beskrevet på side 9 10, er der på dette tilsyn indgået nye aftaler i forhold til læreplan, evaluering af læreplan og Børnemiljøvurdering. Gensidige refleksioner over dagtilbuddets pædagogiske praksis Fokus på hvilken betydning dagtilbuddets pædagogiske rammer har for børns trivsel, læring og udvikling generelt samt for børn i udsatte positioner: Jeg indleder med at fortælle om mit besøg i institutionen dagen før, og gør opmærksom på, at observationerne er øjebliksbilleder, der er taget ud af en hel institutionsdag og/eller uge. Vuggestueafdelingen: De fysiske rammer er blevet meget mere indbydende og hyggelige. Alle børn er ude, og delt i mindre grupper under frugtmåltidet. Efterfølgende leger de fleste (større) børn i mindre grupper eller kører på mooncar og cykler. Nogle af de mindste (og nye børn) sidder på skødet af en voksen. Der er lige startet tre nye børn. En medarbejder er indenfor med ét af de nye børn. På legepladsen er personalets primære funktion tilsyneladende at trøste, konfliktløse, pudse næse, give børnene sko på, som de ofte tager af, skifte ble og putte de mindste børn. Jeg ser ingen tegn på voksenstrukturerede aktiviteter eller eksempler på planlagte aktiviteter, som f.eks. aktivitetsplaner på opslagstavler eller lignende. Personalet fortæller, at de har haft et godt plante-projekt, at de hver dag holder samling på stuerne, hvor de bl.a. synger (dog ikke når de er ude) og at de ofte går små ture hen på andre legepladser i området, eller går på besøg i børnehaveafdelingen med de største børn. Børnehaveafdelingen: Langt de fleste børn er også her på legepladsen, ud over en gruppe børn, der er inde med en medarbejder og klippe i papir. Børnene leger i mindre grupper og personalets funktioner på legepladsen er nogenlunde ligesom i vuggestueafdelingen, dvs. trøst, konflikthåndtering, give plaster på, korrigerer adfærd, mv. Personalet fortæller, at de også har aktiviteter på legepladsen, og at de i dag har leget sanglege før jeg kom. Jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt der forekommer planlagte aktiviteter i børnehaveafdelingen i denne periode, da jeg heller ikke her ser tegn på det, f.eks. på tavler mv. indendørs. Både i vuggestueafdelingen og i børnehaveafdelingen, har langt de fleste børn gang i nogle rigtig gode lege med hinanden. Begge steder ser jeg dog også enkelte børn, der tilsyneladende kede sig lidt, eller som er meget kontaktsøgende i forhold til min tilstedeværelse (særligt i børnehaven). Begge steder er der også børn der tussede lidt rundt for sig selv. Ledelse og personalerepræsentanterne giver udtryk for, at de forsøger at være så meget ude som muligt, og at de også har forskellige aktiviteter på legepladsen i dagligdagen. Pga. sommeren har der dog ikke været lige så mange aktiviteter som ellers, pga. afvikling af medarbejdernes ferie. Der gøres opmærksom på, at børnehaveafdelingen almindeligvis køre med en fast uge struktur, hvor der til samlingerne inddrages forskellige pædagogiske aktiviteter. Derudover er der ugentligt rytmik, storegruppe, ture ud af huset, hal-dag mv. Hver mandag afholdes der stuemøder på skift, hvor der planlægges pædagogiske strukturerede forløb i forhold til motorik, teater, sang, maleprojekter og legepladslege. Leder og medarbejdere giver udtryk for, at børnehaveafdelingen nok køre lidt mere struktureret end vuggestueafdelingen, da der i vuggestuen er flere nye medarbejdere, og at de derfor lige skal finde en rytme på dagligdagen. 12

13 Vi drøfter hvilken betydning det har for børns trivsel og udvikling, når man som medarbejder ikke blot griber dagen, men derimod planlægger - og begrunder - aktiviteterne pædagogisk (også om sommeren). Der er bred enighed om, at en vis grad af planlægning er tilfredsstillende for alle parter, og at det også er sådan der bliver arbejdet i Egevolden. En planlægning der også giver rum for spontanitet og børns egne lege. Det væsentlige er, hvordan man som medarbejder strukturer og organiserer sig med blik for børneperspektivet. Uddybning af særlige opmærksomhedspunkter Opmærksomhedspunktet er uddybet under bemærkninger til institutionsprofil på side Aftaler på kort sigt Færdiggørelse af læreplan i relation til mål inden for de sidste fem læreplanstemaer, evaluering og inddragelse af børnemiljøet og et børneperspektiv i Børnemiljøvurderingen, senest den 31. december Den reviderede læreplan sendes til Susanne. Inddragelse af to rum til børnerelaterede aktiviteter i vuggestueafdelingen, hurtigst muligt. Aftaler på længere sigt Opfølgning Der følges op på begge aftaler senest den 31. december Lars Jensen eller Mette Tejlmann sender en skriftlig status til Susanne Bertelsen. Bilag 1 Notat fra opfølgende tilsynsbesøg den 12. marts 2013: Deltagere: Mette Tejlmann, leder, Casper Thyssen, forældrebestyrelsesformand og Susanne Bertelsen, pædagogisk konsulent. Formål: Opfølgning på aftaler fra det pædagogiske tilsyn den 1. februar 2012 Dagsorden: 1. Status på læreplan 2. Status på 60/40 fordeling 3. Gensidig refleksion over dagtilbuddets pædagogiske praksis. Ad. 1 Egevolden har fremsendt tids- og handleplan for læreplansarbejdet samt en ny læreplan til undertegnet som aftalt. I den fremsendte læreplans afsnit 1.9. er de seks læreplanstemaer fint beskrevet, der savnes dog stadig mål/delmål samt hvilke aktiviteter og metoder Egevolden vil iværksætte for at nå egne læringsmål inden for de seks læreplanstemaer. 13

14 De to hverdagslivstemaer er rigtig fint beskrevet i afsnit to. Alle læreplanstemaer er illustreret, dog savnes der egentlige praksiseksempler f.eks. via iagttagelse og fortælling, der viser hvordan der er tegn på at læreplanstemaerne er i spil. Der er en uddybende Børnemiljøvurdering, der vurderer det fysiske børnemiljø i institutionen, dog udelukkende i et voksenperspektiv. Der mangler således en vurdering af det æstetiske og psykiske børnemiljø samt et børneperspektiv. I Egevoldens Læreplanen står der, at læreplanen skal evalueres i februar 2013, hvilket endnu ikke er sket, da personalemødet blev aflyst pga. sygdom. Egevoldens Læreplanen har således endnu aldrig været evalueret. Egevolden arbejder videre med ovenstående, der forventes færdigt inden uge 25 i indeværende år. Det aftales at der følges op ved næste pædagogiske tilsyn i Ad. 2 Administrationsgrundlaget er rettet op fra de tidligere 50/50 til 70/30. Dvs. at der nu er 465 pædagogtimer og 231 medhjælpertimer. Ad.3 Der er en generel tilfredshed med Egevoldens muligheder for at skabe pædagogiske rammer for børnenes trivsel, udvikling og læring. Egevolden giver dog udtryk for, at de ind i mellem er udfordret i forhold til børn og familier i udsatte positioner. Der har i den forbindelse været arbejdet med etablering af en ny struktur på stuerne, ligesom der er indført piktogrammer. 14

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Strandhuset. Tilsynsbesøg Dato: Mandag den 21. november 2011 Tilsynsform: Besøg på alle stuer og efterfølgende dialog mellem nedenstående deltagere.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehaven Brostykkevej Tilsynsbesøg Dato: 16. januar 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Karin S. Gülstorff (leder), Nete Niebur Storm (souschef)

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Egevolden Tilsynsbesøg Dato: 1. februar 2012 fra kl. 9.00 12.00 Tilsynsform: Besøg på alle stuer og efterfølgende dialog. Deltagere: Mette T. Nørregård

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Willer Tilsynsbesøg Dato: Onsdag den 28. marts 2012 Tilsynsform: Besøg på alle stuer med efterfølgende dialog. Deltagere: Lene Jensen (leder), Martin

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Strandmarken Tilsynsbesøg Dato: Den 20. marts 2012 fra kl. 9.00 13.00 Tilsynsform: Besøg på alle stuer i institutionen og efterfølgende dialog. Deltagere:

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kærgården Tilsynsbesøg Dato: Besøg i institutionen 3. marts 2014 og tilsyn 5. marts 2014 Tilsynsform: Dialog på baggrund af institutionsprofil, fokuspunkter

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kirsebærhuset Tilsynsbesøg Dato: 2. oktober 2014 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Susanne Brandt (leder), Karin Kristensen (Pædagog+AMR), Anne Jægerstrøm

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg i Børnehuset Egevolden den 1.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Mette Tejlmann Nørregård. - Ledelse -

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Rebæk Søpark børnehave Tilsynsbesøg Dato: 19. august 2014 Tilsynsform: Dialogbaseret Deltagere: Ole Drewsen og Lone Petræus Forældrebestyrelsen har ikke haft

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.oktober 2010 Institutionens navn: Nordstjernen Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: TR Diana Levisen,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 6. marts 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef) og Carina Von

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Bredalsparkens børnehave Tilsynsbesøg Dato: 4. februar 2014 Tilsynsform: Dialogbaseret Deltagere: Elin Palm, Lise Johansen, Helle Vestberg, Margrethe Ostenfelt,

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.09.10 Institutionens navn: Fjordtoppen Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Deltagere ved tilsynet: Leder Trine Enemark

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Myretuen/Friheden Tilsynsbesøg Dato: 23. oktober 2014 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Line Skjoldborg Nielsen (daglig leder),

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehavehuset Hvidovregade 47 Tilsynsbesøg Dato: 4. maj & 2. juni 2015 (Besøg 29. april) Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Milene Hansen (leder), Tina

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 28.09.2010 Institutionens navn: Skolevejens Børnehave Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Annette

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kirsebærhuset Tilsynsbesøg Dato: 31. januar 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Kirsten Sonnenschein (KSS) (konst. leder), Merit Reimer (REX) (konst.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Frydenhøj Tilsynsbesøg Dato: Den 11. september 2012 Tilsynsform: Besøg i alle tre afdelinger den 10. september 2012 samt tilsynsdialog den 11. september

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede pladser

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Tinsoldaten Tilsynsbesøg Dato: 7. maj 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Marianne Pedersen (leder) og Gertrud Jacobsen (souschef). Fokuspunkter 1.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Dato for tilsyn: 23-09-2011 Deltagere ved tilsynet: Else Levy Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Tilsyn foretages af: Mette Ankjær Andersen Skemaet

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Bredalsparken Tilsynsbesøg Dato: Besøg 15. september 2015, tilsynsdialog 3. februar 2016 Tilsynsform: Besøg i institutionen, samt dialog omkring institutionsprofil

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kastanjehuset/Solgården Tilsynsbesøg Dato: 3. september 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Torsten Hebsgaard (overordnet leder), Anne-Marie Asmussen

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 5.oktober 2010 kl.9.00 Institutionens navn: Toftelund Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Andersen Deltagere ved tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 29. august 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef), Rosmarie Andresen

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Ørnesten Dato for tilsyn:21.11.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla pæd. Mette bestyrelsesformand og Thyra Hoier

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013. Leder: Gerth Aastrup Hansen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013. Leder: Gerth Aastrup Hansen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013 Leder: Gerth Aastrup Hansen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Adresse Peter Bangs vej 10-12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Solstien Tilsynsbesøg Dato: 12. juni 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Rina Schwerdtfeger Roikjær (souschef), Hanne Carlsen

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: Den 14. oktober kl. 10-12 Institutionens navn: Daginstitutionen Valmuevej Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Andersen Deltagere

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Børnehuset Bakkegården Dato for tilsyn: 20-10-2011 Deltagere ved tilsynet: Nana Kjølby (bestyrelsesformand), Elin

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Dagplejen Tilsynsbesøg Dato: 20. marts 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Conny Langgaard Jensen (CLJ)(leder) Fokuspunkter 1. Læreplanen. Hvem skal

Læs mere

KVLs Børnehus arbejder fagligt funderet med effektstyringens indsatsområder.

KVLs Børnehus arbejder fagligt funderet med effektstyringens indsatsområder. Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 29.09.10 Institutionens navn: Troldhøj Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Andersen Deltagere ved tilsynet: Leder Elsebeth

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede pladser

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Planeten Adresse Solbjerg Have 4 B Leder Susanne Iversen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 74 Normerede pladser

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Cirklen Tilsynsbesøg Dato: 27. november 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde, samt indledende besøg i Cirklen 25. november 2013. Deltagere: Jette Lunddahl Mathiassen

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet:

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Enghøj Tilsynsbesøg Dato: Tirsdag den 20. december 2011 Tilsynsform: Besøg i begge huse og efterfølgende dialog. Deltagere: Tina Lerche (leder),

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

RAMMERNE FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN KERNEHUSET.

RAMMERNE FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN KERNEHUSET. 2012 Rammerne for det pædagogiske arbejde i Daginstitutionen Kernehuset. RAMMERNE FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN KERNEHUSET. Indhold Kernehusets grundlæggende opgave:... 3 Kernehusets opbygning:...

Læs mere

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer!

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer! Perlens læreplan 2015 2016 Daginstitutionen Perlens læreplan for 2015 16 tager udgangspunkt i den situation Perlen stod i, i november 2014. Her havde institutionen sammen med en konsulent havde lavet en

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Styrkede pædagogiske læreplaner

Styrkede pædagogiske læreplaner 1 Gode dagtilbud gør en forskel for alle børn 2 PROGRAM Fakta og baggrund Indhold og fokus Læringsmiljø Børn i udsatte positioner Forældresamarbejde 3 Fakta og baggrund Læreplaner siden 2004 Synliggjort

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Vedbyholm Tilsynsbesøg Dato: 6. maj 2015 Tilsynsform: Tilsynet er baseret på dialog mellem pædagogisk konsulent, leder, pædagogisk personale og forældre. Derudover

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Brostykkevej Tilsynsbesøg Dato: 10. januar 2014 Tilsynsform: Dialogbaseret møde Deltagere: Karin Gülstorff (leder), Nete Storm (souschef), Karina Korndal (

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Dato: 24.02.2009 Kernehuset Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse Anne Landt og Anja Kofoed

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Solstien Tilsynsbesøg Dato: 9. september 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Rina Schwerdtfeger Roikjær (souschef), Hanne

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Toftelund Dato for tilsyn: 13. oktober 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Mie (tr.), Anette (forældrebestyrelsesrep.)

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Børnehaven Rosenhøj Dato: 20.11.2008 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse Annie Hansen og

Læs mere

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Deltagere fra institutionen: leder Anja Rantzau medarbejderrepræsentant Anita og Kristina Fra daginstitutionskontoret deltog: Pædagogisk konsulent

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Fjordtoppen Dato for tilsyn: 21.09.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Trine Christiansen Karina Jæger, Ann-Dorthe Christensen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Den 19 marts 2009 i Haren. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: - Ledelse Ulla Jacobsen og Merete Hansen. - Medarbejderrepræsentant

Læs mere

Adresse Borgmester Fischers Vej 12

Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Solmarken Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Leder Karin Meyer Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 20 indmeldte

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 10.10.2010 Institutionens navn: Svanholm Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Helle Hammerich (leder),

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 11.10.2010 Institutionens navn: Øparken Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Andersen Deltagere ved tilsynet: Leder Karin,

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008/2009 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008/2009 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008/2009 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Vedbyholm Dato: 14. januar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Bente Østergaard

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede pladser

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Bifrost Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 15. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Kirsten Petersen, Hanne Jensen, Gitte Pedersen,

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Cassiopeia Tilsynsbesøg Dato: Den 24. september 2014. Tilsynsform: Besøg i afdelingerne, Stjernen den 17. september og i Planeten og Solen den 23.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Børnehuset Krabbedam Dato for tilsyn: D.31.1.2012 Deltagere ved tilsynet: Pæd. Konsulent Ulrik Moll, Bestyrelsesrepr.

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere