NYHEDSBREV. Generalforsamling og årsmøder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Altingets nye debatpanel gør status over regeringens miljøindsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Generalforsamling og årsmøder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Altingets nye debatpanel gør status over regeringens miljøindsats"

Transkript

1 NYHEDSBREV Juni 2016 Generalforsamling og årsmøder Vi afholdte generalforsamling tirsdag den 24. maj. Der var indlæg fra MF Ib Poulsen fra Dansk Folkeparti, der gav en orientering om partiets syn på vækst i akvakultur. Indlægget gav anledning til en række spørgsmål og diskussioner. På årsmødet for dambrug var der støtte til et forslag om, at alle dambrug indgår i brancheudvalget. Derfor blev der valgt 3 repræsentanter til bestyrelsen samt 2 suppleanter. De 5 valgte udgør nu et forretningsudvalg. Peter Holm meddelte, at han nu tager en pause i foreningsarbejdet efter 8 på posten som formand for dambrugerne og 8 års arbejde i bestyrelse. Vi vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til Peter for den store indsats, han har ydet for erhvervet gennem de mange år. I de andre branchegrupper var der genvalg til alle udvalgsformænd, og Julia L. Overton fra Aquapri A/S er konstitueret som ny formand for dambrugsudvalget. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Ivan Bundgaard Sørensen som formand og Lars Erik Holtegaard som næstformand. Bestyrelsen for Dansk Akvakultur er derfor som følger: Ivan Bundgaard Sørensen, formand Lars E. Holtegaard, næstformand og formand for brancheudvalget for skaldyr Julia L. Overton, formand for brancheudvalget for dambrug Jørgen J. Trachsel, dambrugsrepræsentant Niels Dalsgaard, formand for brancheudvalget for havbrug Mogens Mathiasen, formand for brancheudvalget for ål Ole Christensen, formand for brancheudvalget for foder Jens S. Jensen, formand for brancheudvalget for fabrikker og eksportører Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Altingets nye debatpanel gør status over regeringens miljøindsats Side 2 Muslingeopdræt kan give nye jobs og fjerne kvælstof Side 3 Flytning betyder længere sagsbehandlingstider Side 4 Status for ASC certificering Side 4 Eksport Side 6 Nye målestationer til vand- og stoftransport Side 6 Import fra Tyrkiet Side 7 Lovstof Torben Tegllund, substitut Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Ivan Bundgård Sørensen Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Christian Graver Lorem est del monte virt del monte est Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Info: Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger Danmark misbruger internationalt samarbejde til stram miljølovgivning Vandplanerne er blevet debatteret åbent og alle er vist enige om, at de er blevet til på demokratisk vis. Man kan så være enig eller uenig i resultatet. Det samme kan imidlertid ikke siges om de miljøregler, som trækkes ned over de danske fiskeopdrættere via HELCOM samarbejdet, som i den grad lider af et demokratisk underskud. HELCOM er et mellemstatsligt samarbejde, som styrer og administrerer Helsingfors-konventionen. Konventionens formål er at beskytte havmiljøet i Østersøen. Et mellemstatsligt samarbejde er grundlæggende kendetegnet ved, at de regler og aftaler, der indgås som led i samarbejdet, skal godkendes og vedtages af de nationale parlamenter, før de har retsvirkning i medlemslandene. Det er fx ikke tilfældet i et overstatsligt samarbejde, hvor medlemslandene forlods har overført suverænitet til samarbejdet. Og her er det centrale spørgsmål, om Danmark har afgivet suverænitet til HELCOM? Danmark ratificerede Helsingfors-konventionen i 1996, men en konvention er ikke direkte gældende blot fordi, den er ratificeret i Danmark. Det forudsætter i dette tilfælde, at den er inkorporeret i dansk lov. Det er ikke tilfældet, men Danmark er alligevel bundet af konventionens indhold, fordi Det Europæiske Råd har tiltrådt og ratificeret konventionen. Problemet er, at HELCOM efterfølgende har indgået en række mere vidtgående aftaler, som ikke er ratificeret af EU og ej heller formelt tiltrådt af det danske Folketing. Således vedtog HELCOM i 2013 ved et ministermøde nye reduktionsmål for medlemslandenes udledninger af kvælstof og fosfor til Østersøen. Det skete uden en høringsfase og uden at inddrage folketinget. Dansk Akvakultur er ikke vidende om, at Folketinget har tiltrådt eller er bekendt med konsekvenserne og rækkevidden af de aftaler, som Danmark har indgået i regi af HELCOM. Som et kuriosum kan oplyses, at Polen fortsat har forbehold for deres reduktionsmål, der alene betragtes som indikativ. De danske havbrugere arbejder på at skabe vækst og arbejdspladser i landdistrikterne ved at etablere nye offshore havbrug i bl.a. de danske bælter. Vi oplever imidlertid, at Naturstyrelsen anvender HELCOM-aftaler som argument for, at der ikke er et miljømæssigt råderum for merudledning af fosfor fra disse nye havbrug. Vi mener, at det er stærkt bekymrende, hvis Miljø- og Fødevareministeriet tildeler aftaler i et mellemstatsligt samarbejde karakter af retsakter uden at høre Folketinget eller de berørte parter. Derfor opfordrer vi til, at de politisk ansvarlige stiller spørgsmål ved retsvirkningen af de aftaler, som Danmark indgår i HELCOM-samarbejdet. For det er vel ikke meningen, at Danmarks skal afgive suverænitet til HELCOM? Ivan Bundgaard Sørensen Altingets nye debatpanel gør status over regeringens miljøindsats Venstre har nu haft regeringsmagten i næsten et år. Altinget har i den anledning nedsat et debatpanel, der gør status over, hvordan det er gået på miljøområdet. Perioden har budt på to Venstre-ministre med ansvar for miljøet. Først Eva Kjer Hansen og dernæst Esben Lunde Larsen. Det nye panel gør status over indsatsen; hvad har præget det første år? Hvad var hot, og hvad var not? Panelet udgøres af: Ella Maria-Bisschop; præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer. Maria Reumert Gjerding, MF og miljø- og landbrugsordfører for Enhedslisten Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening. Jakob Lamm Zeuthen, miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv. Julie Koch, kampagnechef for Greenpeace Danmark. Brian Thomsen, Direktør i Dansk Akvakultur. Kilde: Altinget.dk Miljø- og fødevareministeren lancerer Europas første økologiske erhvervsteam Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har udpeget medlemmerne af Europas første økologiske erhvervsteam. Erhvervsteamet skal komme med anbefalinger til, hvordan Danmark får en styrket, markedsdrevet økologisektor. Udgangspunktet er, at det går så godt for dansk økologi, at det kniber med at sikre et tilstrækkeligt stort udbud af økologiske varer. Det nye team skal bidrage til, at økologien bliver sikret de bedst mulige markedsvilkår. Derfor vil der være fokus på bl.a. at styrke rammevilkårene og sanere unødige regler. Erhvervsteamet har en bred repræsentation fra den økologiske sektor, og teamets anbefalinger forventes at foreligge i foråret Teamet består af 15 personer, og formanden er Henrik Biilmann, direktør for Friland. Muslingeopdræt kan give nye jobs og fjerne kvælstof Miljø- og fødevareministeren tager godt imod de nye anbefalinger fra Det Nationale Bioøkonomipanel. Panelet har leveret en række anbefalinger, som skal fremme bæredygtige bioøkonomi, hvor ressourcer og produkter i langt højere grad bliver udnyttet til gavn for miljøet, klimaet, vækst og beskæftigelse. Panelet anbefaler en større anvendelse af muslingeopdræt og tangproduktion. 2

3 Muslingeproduktion kan på sigt blive det marine virkemiddel, der effektivt kan sænke kvælstofniveauet i havmiljøet og samtidig hjælpe de økologiske landmænd, som efterspørger økologisk foder til deres fjerkræ og grise. Fra regeringens side har vi opbakning til de nye produktionsformer og hilser i den forbindelse nye arbejdspladser til landdistrikterne meget velkomment, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Panelets anbefalinger vil indgå i arbejdet med at lave en vækstplan for dansk akvakultur. 5. Udarbejde en grundig vidensyntese omkring værdikæder baseret på blå biomasse 6. Udvikle forarbejdningsmetoder - i samarbejde mellem erhverv og vidensinstitutioner - der kan resultere i forskellige muslingeprodukter 7. Igangsætte forskningsprojekter samt sikre målretning og koordinering af F&U-indsatsen for så vidt angår tangdyrkning indenfor Rigsfællesskabet. Det Nationale Bioøkonomipanel anslår, at de syv anbefalinger kan medføre opdræt af tons muslinger og flere hundrede arbejdspladser: 1. Udpegning af egnede områder til forskellige former for opdræt af muslinger og tang. 2. Fortsætte forsknings- og udviklingsindsatser i samarbejde mellem erhverv og vidensinstitutioner i forhold til optimering og effektivisering af bæredygtigt muslingeopdræt og tangdyrkning 3. Igangsætte forsknings- og udviklingsindsatser i forhold til at identificere og afdække muligheder for integrerede bioraffineringsanlæg 4. Igangsætte indsatser for at fremme produktudvikling samt markedsmodning af produkter baseret på muslinger, tang og restbiomasse fra fiskeindustrien. Flytning betyder længere sagsbehandlingstider NaturErhvervstyrelsen skal flytte ca. 400 medarbejderes opgaver til Sønderjylland, og det betyder desværre længere sagsbehandlingstider for flere støtteordninger. Styrelsen har fokus på at kunne udbetale landbrugsstøtten til tiden, da den tegner sig for den største del af de samlede udbetalinger. Det betyder, at områder, herunder ordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, oplever længere sagsbehandlingstider. FOCUS Plus BEDSTE TOTALØKONOMISKE YDELSE I PERIODER MED STRESS FOCUS Plus - Stærkere fisk har nemmere ved at håndtere udfordringer FOCUS Plus er skræddersyet til at hjælpe fisken med at styrke dens immunforsvar og ydre barrierer. FOCUS Plus indeholder vitaminer og mikronæringsstoffer, der specielt tilgodeser fiskenes behov i udfordrende situationer og perioder med stress, som for eksempel når der er temperaturændringer eller når fiskene sorteres, flyttes eller på anden måde håndteres. FOCUS Plus sælges som tilsætning til udvalgte EFICO Enviro produkter. Kontakt os for yderligere information om, hvordan FOCUS Plus kan bidrage til at opbygge modstandskraften i dine fisk. BioMar A/S Mylius-Erichsensvej Brande Telefon: biomar.dk 3

4 Årsagen er, at styrelsen som led i udflytningen har mistet en del nøglepersoner, at andre har fået nye job, og at det tager tid at rekruttere og oplære mange nye medarbejdere. Status for ASC certificering Nedenstående tabel giver en status for udbredelsen af ASC certificering: Art Antal anlæg Produktions (tons) Skaldyr m.m Pangasius Laks Rejer Tilapia Ørred Nyt fra EU Kommissionen EU Kommissionen har offentliggjort fire nye dokumenter om akvakultur: 1. Et Infographics som opsamler kommissionens og medlemsstaternes indsatser i forhold til de strategiske retningslinjer for udvikling af akvakultur 2. Resume af medlemsstaternes nationale planer for akvakultur 3. Retningslinjer for akvakultur i forhold til vandrammedirektivet og det marine havstrategi direktiv 4. Rapport fra kommissionen til Europa Parlamentet og Rådet om valgmulighederne i forbindelse med en miljømærkningsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter EU Kommissionen har samtidig lanceret en ny hjemmeside EU Aquaculture online (http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/ aquaculture/index_en.htm), hvor du kan finde en række informationer om EU s akvakultur sektor. Vi er nu i færd med at analysere de fire nye dokumenter, som du kan finde i deres fulde tekst på EU Aquaculture online. Nyt medlem Vi byder FISH2SEE velkommen som medlem i Dansk Akvakultur. Eksport I nedenstående tabel kan du se udviklingen i eksporten for årets første to måneder sammenlignet med samme periode sidste år Ændring Tons kr/kg Tons kr/kg Tons kr/kg Levende , , ,44 Fersk/ kølet , , ,78 Frossen , , ,18 Filet , , ,26 Røget , , ,79 Ørreder , , ,66 Rogn , , ,23 Levnde , , ,97 Fersk/ kølet 25 86, , ,74 Frossen 28 76, , ,62 Røget 0 187, , ,20 Ål , , ,78 I alt , , ,71 Noter 1: Omregning til rund fisk: Fersk/kølet/frossen : 85%, Filet : 47% og Røget : 40% 2: Inkludere fersk og frossen 3: Kilde: Danmarks Statistik Værdien af den samlede eksport steg med 36 mio. kr. (26 %) til 175 mio. kr. (8 %). For kategorien ørred steg eksporten med 36 mio. kr. (32 %) som følge af øget afsætning og højere priser på frossen ørred og røgede ørred fileter. Eksporten af rogn steg med 2 mio. kr. (12 %). Afsætningen steg med 127 tons, men gennemsnitsprisen faldt markant med ca. 12 kr. per kg. For ål faldt eksporten med ca. 2 mio. kr. (16 %). Det skyldes en kombination af faldende afsætning (62 tons) og en gennemsnitlig højere pris (16 kr. per kg). Ansøgninger på tilskudsordningen investeringer i akvakultur 2016 På næste side er en oversigt over ansøgninger om tilskud til investeringer i akvakultur fra den seneste ansøgningsrunde. Ansøgninger vedrørende økologi har 1. prioritet, og den samlede ramme for 2016 er på 25,1 mio. kr. I de to første runder er der dermed ansøgt om støtte på i alt ca. 139 mio. kr. svarende til en samlet bruttoinvestering på knap 350 mio. kr. 4

5 Projekttitel Ansøger Beløb Optimering og kapacitetsudnyttelse ved FREA opdrætsanlæg for laks Fiskeproduktion Genstart af Buderupholm Dambrug Flemming Kaj Christensen Faunasikring og vandmåling ved Gelsbro Fiskeri Kongeåens Dambrug Opgradering af Binderup Dambrug Binderup Mølle Dambrug Havbrugsbure til implementering af BAT (Bedst Anvendelige Teknologi) Hjarnø Havbrug ModulRAS produktion af potionsørred Assentoft Erhvervs Assendrup dambrug, modernisering og effektivisering Brejnholm Dambrug Maximus, sættefisk produktion af kingfish (Seriola lalandi) Maximus Udvidelse af produktionen på Voldbjerg Mølle Dambrug Erik Langballe Andersen Optimering af produktionsfaciliteterne på FREA anlægget Frea Modernisering af Tim Mølle Fiskeri Timmølle Dambrug Opgradering og diversifikation af sandartproduktion Aquapri Denmark Jedsted Mølle - ombygning til fuldt recirkuleret dambrug Snaptun Driftsejendomme Atlantic Sapphire - Langsand 2000 tons pr. år. Langsand Laks Modernisering af Nr. Esp Fiskeri Esp Fiskeri Akvakulturopdræt af Limfjordsøsters - fase II Oyster Boat Optimering i forbindelse med økologisk produktion på Åbro Dambrug Kærhede Dambrug Optimering af det økologiske Brogård Dambrug Kærhede Dambrug Etablering af industriel muslingeproduktion i Lemvigfjorden Blå Biomasse Ansøgninger fra Ikke økologer Ansøgninger fra økologer Samlet beløb Xylem din foretrukne samarbejdspartner over og under vandet Pumpe teknik Automatik og styring UV og OZON Instrumentering Design og udvikling Energi og miljø optimering.flygt.dk 5

6 Høring af ASC Gruppe certificering Import fra Tyrkiet ASC er ved at udvikle en metode, hvorved grupper af opdrætsanlæg kan blive certificeret. Formålet er at forenkle certificeringsproceduren. Forslag til metoden, som kan ses på.asc-aqua. ORG, er i høring fra 20. maj til 20. juni Samtidigt med høringen gennemføres en pilot test af syv grupper fordelt på forskellige lande og forskellige arter. Dansk Akvakultur vil gennemgå materialet og evt. kommentere. I nedenstående grafer kan du se udviklingen i importen af portionsørreder fra Tyrkiet fra januar 2014 til februar 2016 i mængder (tons levende vægt) og priser (euro per kg levende vægt). Mere info om ASC kan ses på ASC og vores hjemmeside. Såfremt du har spørgsmål til certificering, eller ønsker at gå i gang med certificering, er du velkommen til at kontakte Lisbeth Jess Plesner på Nye målestationer til vand- og stoftransport Med aftalen om en Fødevare- og Landbrugspakke vedtog regeringen med støttepartier at udvide målingerne i det nationale overvågningsprogram (NOVANA). De nye målestationer er et supplement til den overvågning og beregning af stoftransport, der allerede sker i dag. Konkret udvides overvågningsprogrammet med: 100 ekstra målestationer i kystvandoplande, samt ekstra målestationer oppe i selve vandløbssystemet. Aftaleparterne har ønsket at prioritere indsatser, som samlet set vil skabe væsentlig ny viden omkring belastning og kvælstofs vej fra jord til fjord i de danske vandoplande. HELCOM BAT/BEP arbejdsgruppe HELCOM har nedsat en korrespondance-arbejdsgruppe om BAT/BEP for akvakultur i Østersøregionen. DTU-Aqua og Dansk Akvakultur vil deltage i arbejdet. Arbejdsgruppen skal fremsende en rapport med mulige BAT/BEP-tiltag seneste i oktober Kompetencer Kompetencer Selskabsret Skal du have moderniseret/udvidet dit fiskedambrug så er vi klar Skatteret Selskabsret Virksomhedstransaktioner Skatteret Insolvens og rekonstruktion Virksomhedstransaktioner Ansættelsesret Insolvens og rekonstruktion Offentlig ret Ansættelsesret Fast ejendom Offentlig ret Proces og voldgiftsret Fast ejendom Erstatnings og forsikringsret Proces og voldgiftsret Familie og arveret Erstatnings og forsikringsret Landbrugsret Familie og arveret Miljøret Landbrugsret Strafferet leoni advokater Miljøret Strafferet Jan Nybo Mobil Mail: Generalkommandoen leoni advokater Sct. Mathias Gade 96 B Generalkommandoen 8800 Viborg Sct. Mathias 9600 B Tlf. 86Gade Fax 86 62Viborg Tlf Fax Kontakt advokat Per Steffensen Kontakt advokat Per Steffensen Hamletsvej 2-8 DK-7480 Vildbjerg Tel s-e.as 6

7 Lovstof Lov om miljøkonsekvensrapport (VVM) Dansk Akvakultur orienterede i april-nyhedsbrevet om det fremsatte lovforslag om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Samtidig fremsatte miljø- og fødevareministeren en række ændringslovforslag til en række love. Ændringerne er en konsekvens af den nye lov. Vi kan nu oplyse, at lovforslaget blev vedtaget 10. maj Loven (nr. 425 af 18. maj 2016) træder i kraft om et lille år nemlig 16. maj Det væsentlige for akvakultur er, at alle havbrug nu er omfattet af loven, og at der ikke er ubetinget pligt til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse) for havbrug. Havbrugsansøgninger skal, som ansøgninger om landbaserede akvakulturanlæg, screenes af den relevante myndighed, der afgør, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Reglerne for havbrug er således nu i overensstemmelse med det bagvedliggende direktiv. Der blev stillet 23 spørgsmål til lovforslaget. SF fremsatte fx. et ændringsforslag for havbrug, der gør alle havbrug VVM-pligtige, og Enhedslisten fremsatte ønske om, at akvakulturanlæg gøres VVM-pligtige. Begge forslag blev afvist af ministeren. Der blev stillet forslag om, at scoping gøres obligatorisk for projekter på havet. Scoping betyder, at myndigheden fastsætter krav om indholdet af en miljøkonsekvensrapport. Dette blev også afvist af ministeren. I betænkningen til lovforslaget opfordrer Alternativet og SF til, at muslingeanlæg og lignende optages i lovforslaget. Ministeren har opfordret alle til at indsende oplysning om erfaringer med driften af det nye lov, herunder bl.a. forslag om bagatelgrænser. Ministeren har oplyst, at der vil blive udarbejdet en vejledning. Dansk Akvakultur vil sørge for at blive inddraget i udarbejdelsen af vejledningen og vil orientere nærmere herom. Ændringen af VVM reglerne for havbrug indgår i vores indsatskatalog til den kommende vækstplan for akvakultur, og vi er derfor tilfredse med resultatet. Lovforslag om maritim fysisk planlægning Erhvervs- og vækstministeren fremsatte 24. februar 2016 et lovforslag om maritim fysisk planlægning. I det følgende benævnt loven. Baggrunden er et direktiv om maritim fysisk planlægning. Dansk Akvakultur har ved høringen i december 2015 kommenteret udkastet til lovforslag. Loven skal træde i kraft 1. juli Ministeren bemyndiges efter loven til at fastsætte regler om en samlet havplan. Havplanen skal udstedes senest 31. marts 2021 (!) og revideres hvert 10. år. Der er fastsat en høringsfrist på 6 måneder, mens ændringer af planen har en høringsfrist på mindst 8 uger. Søfartsstyrelsen er den primære myndighed på området. Lovens formål er bl.a. at fremme den økonomiske vækst. Dette skal ske ved en økosystembaseret tilgang. Ifølge lovbemærkningerne er dette ikke defineret i det bagvedliggende direktiv, men følgende fremgår af havstrategidirektivet: Havstrategierne skal anvende en økosystembaseret tilgang til forvaltning af de menneskelige aktiviteter, der sikrer, at det samlede pres fra sådanne aktiviteter holdes inden for niveauer, der er forenelige med opnåelsen af en god miljøtilstand, og at de marine økosystemers evne til at håndtere menneskeskabte forandringer ikke bringes i fare, samtidig med at en bæredygtig udnyttelse af havets goder og ydelser muliggøres. Havplanlægningen skal ifølge loven bidrage til en bæredygtig udvikling på bl.a. akvakulturområdet. Det oplyses i lovbemærkningerne, at der er igangsat et arbejde med at udpege zoner på havet til akvakultur-anlæg. Dansk Akvakultur holder NaturErhvervstyrelsen i ørene mht. igangsættelse af planlægningen! Der er i bemærkningerne til lovforslaget en længere beskrivelse af tilladelsessystemet for havbrug. Det anføres, at vurderingen af god økologisk tilstand og råderum foretages af Naturstyrelsen, idet styrelsen er fortolkende myndighed i forhold til vandrammedirektivet og havstrategidirektivet! Lovforslaget blev 2. behandlet 17. maj 2016, hvor samtlige fire ændringsforslag stillet af oppositionen blev forkastet. Lovforslaget blev vedtaget 19. maj Ny bekendtgørelse om forarbejdningstilskud Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 392 af 28. april 2016 om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder. Bekendtgørelsen kan ses på: https://.retsinformation.dk/forms/r0710. aspx?id= Den afløser bekendtgørelse nr af 15. september 2015 med samme ordlyd. De to bekendtgørelser er stort set enslydende. De væsentligste ændringer er: Ansøgningsperioden er nu 2. maj 4. juli Den afsatte bevillingsmæssige ramme er øget fra 10 mio. kr. til 20 mio. kr. Skærpede krav om opbevaring af dokumenter. Beløbsgrænsen er nu 2,2 - tidligere 7,4 mio. kr. 7

8 8

NYHEDSBREV. Generalforsamling og årsmøder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ministersamråd om akvakultur aflyst

NYHEDSBREV. Generalforsamling og årsmøder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ministersamråd om akvakultur aflyst NYHEDSBREV Juni 2015 Generalforsamling og årsmøder Vi afholdte vores generalforsamling tirsdag den 19. maj. Der var indlæg fra kontorchef Peter Kaarup fra Naturstyrelsen om udkast til vandområdeplaner,

Læs mere

NYHEDSBREV. Invitation til vandtopmøde. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Der skal dyrkes tang i Grenå. Side 2 Underudvalg for modeldambrug

NYHEDSBREV. Invitation til vandtopmøde. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Der skal dyrkes tang i Grenå. Side 2 Underudvalg for modeldambrug NYHEDSBREV December 2016 Invitation til vandtopmøde Vi har takket ja til en invitation fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til at deltage i et vandtopmøde, som afholdes fra den 15.-16. december

Læs mere

NYHEDSBREV. Investeringstilskud 2014 og 2015. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Det grå guld spiser mest fisk

NYHEDSBREV. Investeringstilskud 2014 og 2015. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Det grå guld spiser mest fisk NYHEDSBREV Februar 2016 Investeringstilskud 2014 og 2015 Dette nummer indeholder bl.a.: Ansøgningsperioden for tilskud til investeringer i akvakultur er i år fra den 4. februar til den 1. april 2016. Til

Læs mere

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 851 Offentligt Det talte ord gælder Samråd om råderum i Kattegat Samrådsspørgsmål AZ Ministeren bedes redegøre for den videnskabelige

Læs mere

NYHEDSBREV. Told på tyrkiske ørreder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Tjekke søger arbejde. Side 2 Nyt forslag til fødevarepakke

NYHEDSBREV. Told på tyrkiske ørreder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Tjekke søger arbejde. Side 2 Nyt forslag til fødevarepakke NYHEDSBREV December 2014 Told på tyrkiske ørreder EU Kommissionen har med virkning fra den 6. november indført midlertidig udligningstold på import af regnbueørred fra Tyrkiet. Baggrunden er den klage

Læs mere

NYHEDSBREV. Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Der er flere knaster i udkast til ny dambrugsbekendtgørelse

NYHEDSBREV. Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Der er flere knaster i udkast til ny dambrugsbekendtgørelse NYHEDSBREV Oktober 2016 Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse I august måned sendte Miljøstyrelsen udkast til ny bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af dambrug i høring. Høringsudkastet

Læs mere

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten NYHEDSBREV Oktober 2014 Det går bedre med ålen Dette nummer indeholder bl.a.: Det er budskabet i det seneste nyhedsbrev fra Sustainable Eel Group (SEG), som du kan finde på: www.sustainableeelgroup.com.

Læs mere

I år afholder vi vores generalforsamling tirsdag den 24. maj på Østergårds Hotel i Herning.

I år afholder vi vores generalforsamling tirsdag den 24. maj på Østergårds Hotel i Herning. NYHEDSBREV April 2016 Generalforsamling 2016 I år afholder vi vores generalforsamling tirsdag den 24. maj på Østergårds Hotel i Herning. Årets gæstetaler er René Christensen fra Dansk Folkeparti, der vil

Læs mere

NYHEDSBREV. 100 mio. kr. til nye fødevareprojekter. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Hel økoørred i handlen fra i dag. Side 2 Import fra Tyrkiet

NYHEDSBREV. 100 mio. kr. til nye fødevareprojekter. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Hel økoørred i handlen fra i dag. Side 2 Import fra Tyrkiet NYHEDSBREV August 2015 100 mio. kr. til nye fødevareprojekter Miljø- og Fødevareministeriet har i juli måned uddelt 100 mio. kr. til 16 fødevareprojekter, der skal bidrage til at skabe grøn vækst. Pengene

Læs mere

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Dansk selskab for marinbiologi Et realistisk fremtidsscenarie for dansk akvakultur et bæredygtigt erhverv i det marine miljø? 18. marts

Læs mere

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg onsdag den 30. april 2014 kl. 15.00-18.30 i forbindelse med Fiskerihavnsudvalgets studietur til Portugal og Spanien Indholdsfortegnelse Punkt 0 Meddelelser

Læs mere

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer.

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer. NYHEDSBREV Februar 2015 Tilskud til investeringer i akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: NaturErhvervstyrelsen har nu åbnet den nye tilskudsordning for investeringer i akvakultur. Formålet med ordningen

Læs mere

Den 1. august åbnede tilskudsordningen Fælles indsatser akvakultur under den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Ansøgningsfristen er 3. oktober 2016.

Den 1. august åbnede tilskudsordningen Fælles indsatser akvakultur under den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Ansøgningsfristen er 3. oktober 2016. NYHEDSBREV August 2016 Der kan nu søges om tilskud til innovative projekter inden for akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: Den 1. august åbnede tilskudsordningen Fælles indsatser akvakultur under

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af et havbrugsanlæg i Hjelm Bugt, syd for Grenaa - Justeret placering.

Ansøgning om tilladelse til etablering af et havbrugsanlæg i Hjelm Bugt, syd for Grenaa - Justeret placering. From: Stig Prüssing (NaturErhvervstyrelsen) Sent: 10 Nov 2016 12:38:38 +0100 To: 'sfs@dma.dk';'kdi@kyst.dk';'mail@dkfisk.dk';'svana@svana.dk';'mst@mst.dk';'dn@dn.dk';'lbt@sportsfisker forbundet.dk';''mynd@aqua.dtu.dk'

Læs mere

Den 24. september havde vi et møde med den nye Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Den 24. september havde vi et møde med den nye Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen. NYHEDSBREV Oktober 2015 Møde med Miljø- og Fødevareministeren Den 24. september havde vi et møde med den nye Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen. Den kyndige læser vil vide, at Regeringen arbejder

Læs mere

NYHEDSBREV. Midtvejsundersøgelse af tolden på ørreder fratyrkiet. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Nyt RAS anlæg på vej i Norge

NYHEDSBREV. Midtvejsundersøgelse af tolden på ørreder fratyrkiet. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Nyt RAS anlæg på vej i Norge NYHEDSBREV August 2017 Midtvejsundersøgelse af tolden på ørreder fratyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: EU Kommissionen har indledt en midtvejsundersøgelse af tolden på import af portionsørreder fra

Læs mere

Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug

Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug Dato: Torsdag den 15. august 2013 kl. 15 Sted: Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, Vejle. Tilstede: Karl Iver Dahl-Madsen, Peter Holm, Jørgen Jøker Trachel,

Læs mere

Erhvervsrettet lovgivning skal som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer.

Erhvervsrettet lovgivning skal som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer. NYHEDSBREV Juli 2015 Sammen for fremtiden Sådan lyder regeringsgrundlaget for den nye Venstre regering. Der er en række spændende initiativer i grundlaget, som bl.a. opstiller følgende pejlemærker for

Læs mere

Ministre i samråd om akvakultur

Ministre i samråd om akvakultur NYHEDSBREV Maj 2015 Ministre i samråd om akvakultur Folketingets fødevareudvalg har kaldt miljøministeren og fødevareministeren i samråd om akvakultur. Det er et lukket samråd, og det afholdes formodentlig

Læs mere

Sådan lød overskriften i Danmarks Statistiks offentliggørelse af regnskabsstatistikken for 2015.

Sådan lød overskriften i Danmarks Statistiks offentliggørelse af regnskabsstatistikken for 2015. NYHEDSBREV Februar 2017 Fremgang i dansk akvakultur Sådan lød overskriften i Danmarks Statistiks offentliggørelse af regnskabsstatistikken for 2015. For erhvervet som helhed steg den samlede produktion

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

NYHEDSBREV. Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Længere holdbarhed

NYHEDSBREV. Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Længere holdbarhed NYHEDSBREV November 2015 Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Dette nummer indeholder bl.a.: Den 2. november åbnede NaturErhvervstyrelsen to nye støtteordninger under Den Europæiske

Læs mere

Ny AES sag under opsejling

Ny AES sag under opsejling Nyhedsbrev Juni 2012 Ny AES sag under opsejling Den 3. april rettede Kromann Reumert på vegne af os henvendelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. I brevet anføres, at vi tiltræder opgørelsesmetoden

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

Betænkning. Forslag til Økologilov [af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen)]

Betænkning. Forslag til Økologilov [af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen)] Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) L 73 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 73 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur 1 Om medier & miljø & eksperter & lobbyisme FEM er har et lige så hårdt liv som alle andre I bruger de forkerte eksperter: pindsvin i

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har besluttet at konkurrenceudsætte universiteternes myndighedsbetjening over de kommende år.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har besluttet at konkurrenceudsætte universiteternes myndighedsbetjening over de kommende år. NYHEDSBREV Juli 2017 Universiteternes myndighedsbetjening konkurrenceudsættes Dette nummer indeholder bl.a.: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har besluttet at konkurrenceudsætte universiteternes

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Brancheudvalgene har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalgsformænd:

Brancheudvalgene har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalgsformænd: Nyhedsbrev Maj 2012 Generalforsamling 2012 Vor generalforsamling blev i år afholdt tirsdag den 8. maj på Golf Hotel i Viborg. Du kan læse formandens skriftlige beretning på de næste sider, og på vor hjemmeside

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner. Info: Lorem est del monte virt del monte est

Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner. Info: Lorem est del monte virt del monte est Nyhedsbrev Oktober 2012 Samtidighed og vandindvinding Vi har gjort miljøstyrelsen opmærksom på visse problemer i forhold til samtidighedsprincippet og vandindvindingstilladelser. Vi bringer her miljøstyrelsens

Læs mere

Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur

Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur Fisk og Det økologiske spisemærke Øko-opdræt tælles med som økologisk Konventionel opdræt tæller

Læs mere

Tilskudsordninger under Den Europæiske Fiskerifond i 2013

Tilskudsordninger under Den Europæiske Fiskerifond i 2013 Nyhedsbrev Februar 2013 Tilskudsordninger under Den Europæiske Fiskerifond i 2013 Den nuværende fiskerifond udløber i år, og NaturErhvervsstyrelsen åbner nu den sidste ansøgningsrunde under den Europæiske

Læs mere

Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20.

Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20. Center for Fiskeri (e post: fiskeri@naturerhverv.dk) Den 24. marts 2014 J. nr. 12 7133 000001 Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20. Vi kvitterer

Læs mere

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Høring om udkast til Forslag til Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og

Læs mere

Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014

Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014 Hjarnø Havbrug Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014 Hjarnø Havbrug Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014 Rekvirent Anders Pedersen, Hjarnø Havbrug Rådgiver Orbicon Jens Juuls Vej 16 8260 Viby

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet

EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet Nyhedsbrev Marts 2014 EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: EU Kommissionen har den 15. februar besluttet at igangsætte både

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Oktober 2007 J.nr.: Ref.: MKRO

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Oktober 2007 J.nr.: Ref.: MKRO Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Oktober 2007 J.nr.: 2007-02069 Ref.: MKRO REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 20. juni 2007 Deltagere: Birgit Bolgann,

Læs mere

Danmark fri for VHS. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny naturfond på vej. Side 3 Kantiner kan vække danskernes appetit på blåmuslinger

Danmark fri for VHS. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny naturfond på vej. Side 3 Kantiner kan vække danskernes appetit på blåmuslinger Nyhedsbrev December 2013 Danmark fri for VHS Dette nummer indeholder bl.a.: Efter næsten 60 års kamp kan vi nu erklære Danmark fri for VHS. Der er over tid gennemført utallige tiltag på at tøjle eller

Læs mere

Markedsorientering i Dambrugsbranchen. En utopi eller realitet om føje år?

Markedsorientering i Dambrugsbranchen. En utopi eller realitet om føje år? Markedsorientering i Dambrugsbranchen En utopi eller realitet om føje år? Disponering Hvorfor så svag reaktion på rapporten Den markedsmæssige situation her og nu Hvor er branchen på vej hen Hvorfor ingen

Læs mere

NYHEDSBREV. Miljø- og fødevareministeriets departement reorganiserer. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Tyrkiske Kilic skruer op for produktionen

NYHEDSBREV. Miljø- og fødevareministeriets departement reorganiserer. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Tyrkiske Kilic skruer op for produktionen NYHEDSBREV Oktober 2017 Miljø- og fødevareministeriets departement reorganiserer Dette nummer indeholder bl.a.: Der er gennemført en reorganisering af miljø- og fødevareministeriets departement. Det indebærer

Læs mere

Udgiften i 2016 finansieres af de på Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver.

Udgiften i 2016 finansieres af de på Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver. Aktstykke nr. 83 Folketinget 2015-16 Afgjort den 21. april 2016 83 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 13. april 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalget tilslutning til

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Dansk Akvakultur 28. april 2014

Referat fra generalforsamling for Dansk Akvakultur 28. april 2014 Referat fra generalforsamling for Dansk Akvakultur 28. april 2014 Formand Karl Iver Dahl Madsen bød velkommen. 1. Valg af ordstyrer Jørgen Kiærskou blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Værdi af primærproduktionen millioner kroner pr år Rammevilkår Skatter og

Læs mere

Ankenævnet finder i afgørelsen, at AES skal forrente de tilbagebetalte beløb med rentelovens rentesats fra de respektive indbetalingstidspunkter.

Ankenævnet finder i afgørelsen, at AES skal forrente de tilbagebetalte beløb med rentelovens rentesats fra de respektive indbetalingstidspunkter. Nyhedsbrev Juni 2013 AES Dette nummer indeholder bl.a.: Den 21. maj traf Ankenævnet for ATP afgørelse i vor klage af 31. maj 2012 over, at AES afslog at forrente de beløb, som AES har tilbagebetalt til

Læs mere

Brush-up. Ny lovgivning på vej i 2016 for landbruget 16. marts 2016

Brush-up. Ny lovgivning på vej i 2016 for landbruget 16. marts 2016 1 Brush-up Ny lovgivning på vej i 2016 for landbruget 16. marts 2016 Disposition Lov om ophævelse af lov om randzoner Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække Forslag

Læs mere

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling NYHEDSBREV April 2015 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi Dette nummer indeholder bl.a.: De store tal fremgår af en ny publikation fra ISFA (International Salmon Farmers Association),

Læs mere

Massive investeringer i fiskeri og akvakultur

Massive investeringer i fiskeri og akvakultur Nyhedsbrev April 2012 Massive investeringer i fiskeri og akvakultur Alle folketingets partier står bag den aftale om fiskeriudvikling, som fødevareminister Mette Gjerskov offentliggjorde den 23. maj. Den

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Anke Stubsgaard 6. oktober 2014 Kompetenceudvikling til Økologisk Bæredygtighed 66% reduktion af klimaaftryk Aug 2014: Aug 2014: Fyens Stiftstidene

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland NYHEDSBREV August 2014 Migros først med ASC certificeret ørred Dette nummer indeholder bl.a.: Migros er verdens første detailkæde, der kan tilbyde ASC certificerede ørreder. Migros er den største detailkæde

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse Til lovforslag nr. L 111 Folketinget 2016-17 Tillægsbetænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 24. maj 2017 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Kompenserende

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Det bemærkes, at lovændringen ikke er afgrænset til særlige havområder som fx Kattegat.

Det bemærkes, at lovændringen ikke er afgrænset til særlige havområder som fx Kattegat. NYHEDSBREV Juni 2017 L 111 vedtaget L 111 (kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug) blev vedtaget den 1. juni med 81 stemmer for (S, DF, V, LA og KF) og 22 stemmer imod

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt NOTAT Den 7. juni 2013 GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljøudvalg Kommissionens forslag til rådsbeslutning om

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 430 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/4. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-00911/Dep. sagsnr.: 10007 Den 1. juni 2011

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Nyhedsbrev April 2014 Generalforsamling 2014 Dette nummer indeholder bl.a.: Vi afholder i år vores generalforsamling mandag den 28. april på Østergaards Hotel i Herning. Formiddagen er dedikeret til årsmøder

Læs mere

Vedtægter for Dansk Akvakultur

Vedtægter for Dansk Akvakultur Vedtægter for Dansk Akvakultur Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Akvakultur. Internationalt anvendes navnet The Danish Aquaculture Organisation. Dansk Akvakultur har hjemsted i Silkeborg Kommune.

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 6. oktober 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Noter fra FEAP AGM 2009

Noter fra FEAP AGM 2009 Noter fra FEAP AGM 2009 Udvalg for laks og store ørreder Laks 2008: 722.000 tons (+ 19.000 rund). Priser: 2008 26,96 NOK/kg Værdi i 1. kvartal 2009 stigende foreløbig med 11% ifht. 2008. Mængdeestimat

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Haraldsgade 53 2100 København Ø (Sendt elektronisk svana@svana.dk) Vingsted,

Læs mere

MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER?

MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER? MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER? JAN VÆRUM NØRGAARD LEKTOR INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET, FOULUM FODERMØDE BILLUND OG AULUM, JUNI 2015 KOMPENSATIONSOPDRÆT 2 KOMPENSATIONSOPDRÆT

Læs mere

2015/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2016. Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 4. februar 2016. Betænkning.

2015/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2016. Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 4. februar 2016. Betænkning. 2015/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 4. februar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Vækstpakke fra Dansk Akvakultur

Vækstpakke fra Dansk Akvakultur Nyhedsbrev Marts 2013 Vækstpakke fra Dansk Akvakultur Vi har fremsendt en effektiv, hurtig og billig vækstpakke til de relevante ministerier samt en række borgmestre. I pakken foreslås det, at vi udnytter

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 107 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 28. april 2010 1. Ændringsforslag Miljøministeren har stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget. 2.

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 149 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver.

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver. Aktstykke nr. 83 Folketinget 2015-16 83 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 13. april 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalget tilslutning til at igangsætte initiativer

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø Bekendtgørelsen indeholder tre tilskudsordninger. Den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning.

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. 2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Overvågningsudvalget for fiskeriudviklingsprogrammet (EFF) 2007-2013

Overvågningsudvalget for fiskeriudviklingsprogrammet (EFF) 2007-2013 Overvågningsudvalget for fiskeriudviklingsprogrammet (EFF) 2007-2013 soversigt Organisation /suppleant Kontaktoplysninger NaturErhvervstyrelsen Anders Munk Formand Uffe Sveistrup Marie Guldborg Nyropsgade

Læs mere

NYHEDSBREV. Afstrygning af rogn til konsum er primær produktion. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Australien viser vejen med zoner til akvakultur

NYHEDSBREV. Afstrygning af rogn til konsum er primær produktion. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Australien viser vejen med zoner til akvakultur NYHEDSBREV September 2014 Afstrygning af rogn til konsum er primær produktion Fødevarestyrelsen har gennem mange år krævet at dambrug, der afstryger rogn til konsum, skulle indhente speciel autorisation

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Til alle kommuner Tilskud J.nr. NST-4202-00023 Den 18. marts 2016 Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet har i februar 2016 indgået en aftale for

Læs mere

Det Nationale Bioøkonomipanels EU-katalog

Det Nationale Bioøkonomipanels EU-katalog Det Nationale Bioøkonomipanels EU-katalog Hvilke EU-processer bør danske aktører have særligt fokus på for at fremme udviklingen af bioøkonomien i Danmark Danmarks nationale bioøkonomipanel har på deres

Læs mere

Handelssag mod Tyrkiet

Handelssag mod Tyrkiet Nyhedsbrev Februar 2014 Handelssag mod Tyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: Kort før jul sendte vi to klager til EU Kommissionen over import af portionsørreder fra Tyrkiet. De er begge i kategorien handelssager,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur Lovtidende A Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur I medfør af 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af

Læs mere

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dansk akvakulturs forsknings- Indledning Moderne akvakultur er et videnbaseret erhverv understøttet af udvikling og forskning. Det bidrager til at sikre en bæredygtig vækst, og det styrker fødevarekvaliteten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Nyhedsbrev Maj 2013 Generalforsamling 2013 Dette nummer indeholder bl.a.: Den 2. maj afholdte vi den årlige generalforsamling på Østergaards Hotel i Herning. Formiddagen blev anvendt til årsmøder i fire

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 246 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 246 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 246 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: 01.16.06-G00-1-15

Læs mere