Mødet blev afholdt kl den 26. november 2015 i Sundheds- og Ældreministeriet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet blev afholdt kl den 26. november 2015 i Sundheds- og Ældreministeriet."

Transkript

1 Bilag 2 Referat fra møde i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it Mødet blev afholdt kl den 26. november 2015 i Sundheds- og Ældreministeriet. Deltagere: Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet (formand) Lisbeth Nielsen, Sundhedsdatastyrelsen Jens Andersen, Region Sjælland Erik Jylling, Danske Regioner Martin Thor Hansen, Danske Regioner Jane Wiis, KL Christian Harsløf, KL Susanne Duus, Digitaliseringsstyrelsen Flemming Christiansen, Sundhedsdatastyrelsen Nanna Skovgaard, Sundheds- og Ældreministeriet Fra sekretariatet deltog: Peter Munch Jensen, Sundheds- og Ældreministeriet Martin Bagger Brandt, Sundhedsdatastyrelsen Signe Vind, Danske Regioner Johan Hvitved, Digitaliseringsstyrelsen Nicholas Christoffersen, Sundhedsdatastyrelsen (referent) Under punkt 3 (FMK) deltog: Christian Freitag, PLO Jette Stagsted Galatius, PLO Lene Ærbo, National Sundhedsdokumentation og It Under punkt 5 (MedCom10) deltog: Lars Hulbæk, MedCom Afbud: Dorte Stigaard, Region Nordjylland Rikke Hougaard Zeberg, Digitaliseringsstyrelsen Tommy Kjelsgaard, Danske Regioner Dagsorden: (B = Beslutning O = Orientering) 1. Godkendelse af dagsorden og referat (B) 2. Meddelelser (O) 3. Dagsorden for FMK- programbestyrelse (B) 4. Status for portefølje og godkendelse af korrigerende handlinger (B) 1

2 5. Godkendelse af MedCom 10 arbejdsprogram og budget, oplæg v. Lars Hulbæk, MedCom (B) 6. Godkendelse af kommissorium for Fællesoffentlig Systemforvaltergruppe (B) 7. Videre proces for beslutningsstøtteprojektet (B) 8. Orientering om initiativ for telemedicin til borgere med KOL (O) 9. Temadrøftelse: Oplæg til temadrøftelse eftersendes. Ad punkt 1. Godkendelse af dagsorden og referat (B) Annemarie Lauritsen bød velkommen til Lisbeth Nielsen, som er nyt statsligt medlem af bestyrelsen. Lisbeth Nielsen erstatter Jakob Cold, som er konstitueret direktør i Lægemiddelstyrelsen. Annemarie Lauritsen bemærkede, at temadrøftelsen under punkt 9 udgår af dagsorden, da det er besluttet at udskyde oplæg om sundhed.dk strategi , indtil strategien har været godkendt i sundhed.dk s egen bestyrelse. Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Ad punkt 2. Meddelelser (O) Nanna Skovgaard fulgte op på temadrøftelsen fra sidste bestyrelsesmøde om Digital understøttelse af Komplekse Tværgående Patientforløb, hvor der nu er truffet beslutning om at igangsætte pilotafprøvninger af deling af oplysninger om patientens mål og en fælles aftaleoversigt. Formålet med afprøvningerne er at give input til ØA17 og den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Annemarie Lauritsen meddelte, at bestyrelsen ville blive forelagt indholdet af den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, når man er kommet lidt længere med at konkretisere arbejdet. Susanne Duus bemærkede, at der forventes at forelægge et samlet skriftlig produkt inden udgangen af året, men at indholdet skal processes mellem parterne. Jens Andersen orienterede om RSI s arbejde med identifikation af nye pejlemærker, hvor områderne telemedicin, PRO, ledelsesrapportering om medicinforbrug og informationssikkerhed er udvalgt som nye pejlemærker. Som led i arbejdet indgik en principdrøftelse om formål og overvejelser ift. fællesregional prioritering og afgrænsning, hvor et centralt læringspunkt fra tidligere projekter er, at især projekter med mange instanser er svære at gennemføre. Derfor vil i regionerne i fremtiden formentlig komme mere fokus på fælles standarder og fælles funktioner, og mindre fokus på at anskaffe fælles systemer til at dække ensartede behov. Annemarie Lauritsen spurgte ind til initiativet om ledelsesrapportering om medicinforbrug, hvor Erik Jylling bemærkede, at der især handler om ledelsesrapportering, der kan bidrage til bedre styring af medicinudgifter og forbruget af medicin. Nanna Skovgaard orienterede om Sundhedsstyrelsens offentliggørelse af vejledninger til fabrikanter og borgere om udvikling og brug af sundheds-apps og software som medicinsk udstyr. Der var i den forbindelse en efterspørgsel fra KL om en mere generel drøftelse af håndteringen af udviklingen af sundheds-apps, evt. i andet forum end bestyrelsen. Ad 3. FMK-dagsorden Ad 1. Velkomst og godkendelse af referat 2

3 Annemarie Lauritsen bød velkommen til deltagerne fra PLO og Sundhedsdatastyrelsen (SDS). Det blev bemærket, at PLO har haft kommentarer til referatet fra sidste programbestyrelsesmøde, som er blevet indarbejdet i referatet. Referatet blev herefter godkendt uden bemærkninger. Ad 2. Opfølgning på SUM/SDS dialog med Region Hovedstaden Annemarie Lauritsen kvitterede for den gode drøftelse på sidste bestyrelsesmøde om håndteringen af Region Hovedstadens udskydelse af at opdatere til ny FMK version. På baggrund af drøftelserne i bestyrelsen har SUM og SDS været i dialog med Region Hovedstaden. Som resultat af drøftelserne er IBM, der er leverandør af Hovedstadens medicinmodul, gået sammen med Region Hovedstaden og har udarbejdet et forslag til en mulig løsning, der indebærer, at Region Hovedstadens FMK opgraderes til at kunne håndtere de kritiske funktionaliteter, som vurderes at give den største gevinst ift. regionenes FMK-samarbejdspartnere, særligt de praktiserende læger. Regionens it-ledelse (CIMT) har overfor SDS og SUM foreløbig udtrykt tilfredshed med forslaget. Region Hovedstadens direktion træffer i midten af december beslutning om, hvorvidt regionen vil implementere løsningen eller ej. Lene Ærbo bemærkede, at man med fokus på de kritiske funktionaliteter har skåret væsentlig ned i pris og tidsplan for opgraderingen, hvor tidsplanen forventes at være på ca. 4,5 måned. Annemarie Lauritsen bemærkede at dialogen har været positiv, og at man nu afventer beslutning fra Region Hovedstadens direktion. Christian Freitag bemærkede, at man fra PLO s side kan bakke op om løsningen med Region Hovedstaden, Christian Freitag spurgte til, hvilkemindre funktionaliteter, PLO skal være bevidste om, at almen praksis vil gå glip af med løsningen for Region Hovedstaden? Lene Ærbo bemærkede, at almen praksis ikke vil gå glip af løsninger, som der ellers er krav om i roadmappet. For fremtidige versionsopdateringer er det planlagt, at AK-behandling og dosisdispensering indgår, men der er endnu ikke indgået aftaler med parterne om, hvornår de nye funktionaliteter skal være på plads i lokale løsninger. Annemarie Lauritsen samlede op på drøftelserne og bemærkede, at udfordringerne forsøges håndteret med roadmappet, hvorfor det er vigtigt at parterne fælles bliver enige i god tid om, hvad der skal udvikles og hvilke hensyn, der bør tages. Ad 3. Orientering om status for analysen af at udbrede FMK til kommunale bosteder og misbrugscentre. Annemarie Lauritsen orienterede om, at der er stor interesse for at udbrede FMK til kommunale bosteder og misbrugscentre, og at bestyrelsen skal være opmærksom på, at analysen også involverer bosteder og misbrugscentre, som hører under regionerne. Lene Ærbo orienterede om, at SDS og KL er i gang med at afdække om der skal ske tilpasning af den centrale FMK løsning før ibrugtagning på bosteder og misbrugscentre. Det er forventningen, at analysen foreligger ved udgangen af marts 2016 som input til ØA17. Ad 4. Status på anvendelse, væsentlige risici og godkendelse af korrigerende handlinger Annemarie Lauritsen påpegede, at FMK-programmet har nået en væsentlig milepæl med fuld teknisk implementering, men at parterne fortsat bør have stort fokus på at øge anvendelsen. 3

4 Vedr. udviklingen i kommunal anvendelse af FMK bemærkede Christian Harsløf, at der er en god udvikling i kommunerne, hvor der i november måned alene blev vendt medicinkort. Christian Harsløf tilføjede, at der er en vis usikkerhed om måltallet, da antallet af borgere med kommunal medicinadministration ændres dagligt, samt at socialområdet nu også skal til at anvende FMK. Derudover blev det bemærket, at Københavns kommune nu er kommet i gang med at anvende FMK. Derfor flytter både tæller og nævner sig. Annemarie Lauritsen spurgte ind til status for regionernes anvendelse, hvor seneste opgørelse viser, at anvendelsen i 2015 er stagneret. Erik Jylling orienterende om den regionale handlingsplan og tiltag for at sikre øget anvendelse af FMK på sygehusene. Det blev i denne sammenhæng bemærket, at opgørelsen i FMK-landkortet er en gennemsnitsopgørelse, som ikke illustrerer den store variation i anvendelsen på hospitalerne, der er, hvor der på de medicinske afdelinger er en høj anvendelse af FMK. Regionerne er endvidere ved at implementere en ny monitoreringsmodel for anvendelsen af FMK for indlagte patienter for de regioner der er opgraderet til I denne sammenhæng bør der også ses på, om målet på 95 procent anvendelse er realistisk. Erik Jylling tilføjede, at nogle sygehuse er begyndt at tage økonomiske incitamenter i brug for at øge anvendelsen. Endvidere forventer regionerne snart at kunne levere de første monitoreringstal for anvendelsen af FMK på ambulatorierne. Lisbeth Nielsen stillede forslag om, at man som en ny opgørelsesmetode kunne fokusere på anvendelsen af FMK på den gruppe af patienter, som bruger meget medicin, og som har mange kontakter i alle sektorer. D I forlængelse heraf bemærkede Erik Jylling, at der også bør ses på, om målet på 95 procent anvendelse er realistisk. Flemming Christiansen opfordrede i denne forbindelse regionerne til at fremlægge statistik for de forskellige afdelinger/specialer, hvor anvendelsen af FMK er mere kritisk end andre, og hvor implementeringsindsatsen bør målrettes. Dette vil endvidere være relevant i forhold til Rigsrevisionens opfølgning, at bestyrelsen har fokus på de kritiske anvendelsesområder. Nanna Skovgaard orienterede om opgørelsen af tal for ajourføring i almen praksis og bemærkede, at opgørelsen, og hvad der er den rigtige metode, har været drøftet i FMK styregruppen. Lisbeth Nielsen foreslog at benytte fælles audit, som metode for opgørelse af anvendelse i almen praksis, som også kan bidrage til at afdække uhensigtsmæssigheder i anvendelsen. Christian Freitag bemærkede, at der i almen praksis har været en stor uddannelsesopgave med at ordinere medicin via FMK. Det samme gør sig gældende for anvendelse af ajourføringsknappen, men spørgsmålet om øget anvendelse af ajourføring er også en prioritering af lægetiden og omstillingsparatheden hos den enkelte læge. Christian Freitag understregede, at det er vigtigt, at parterne får talt om forventningerne til den procentvise ajourføring. For de praktiserende læger giver det ikke mening at ajourføre hver gang, lægen har ordineret i FMK. Annemarie Lauritsen konkluderede, at der bør arbejdes videre med at kvalificere og nuancere opgørelsesmetoderne, som bidrag til at sikre øget fokus anvendelsen af FMK med vægt, hvor der er størst klinisk værdi. Bestyrelsen godkendte herefter forslag til korrigerende handlinger. 4

5 Bestyrelsen gik herefter direkte til dagsordenspunkt 5 vedr. godkendelse af MedCom 10 arbejdsprogram. Ad 5. Godkendelse af MedCom 10 arbejdsprogram (B) Lars Hulbæk orienterede bestyrelsen om indholdet i arbejdsprogrammet og bemærkede også foranlediget af et spørgsmål fra Jens Andersen at der fortsat udestår en drøftelse i MedCom styregruppen om nærmere konkretisering af underliggende aktiviteter og delbudgetter, bl.a. til eksisterende vedligehold af Medcomstandarder og anvendelse af midler til eksterne leverandører. Der var et ønske fra Lisbeth Nielsen om at få mere viden om arbejdet med henvisning til kommunal forebyggelse. Der fulgte en drøftelse af begrebsafklaring og arbejdet med PRO (Patient Rapporterede Oplysninger) og udviklingen af fælles infrastruktur, hvor Martin Thor Hansen bemærkede, at det er vigtigt, at infrastrukturen bygges til at kunne håndtere flere varianter af patientrapporterede oplysninger. Bestyrelsen godkendte i forlængelse heraf indholdet af MedCom 10 arbejdsprogrammet, og at aktiviteter med tilhørende delbudgetter konkretiseres i MedComs styregruppe. Ad 4. Porteføljestatus (B) Annemarie Lauritsen gennemgik initiativer i rød og forslag til korrigerende handlinger. Vedr. initiativ 2.1 Fuld anvendelse af den kliniske it-arbejdsplads i regionerne godkendte bestyrelsen, at bestyrelsen afventer nye målinger for 3. kvartal 2015 for anvendelsen af den kliniske it-arbejdsplads inden der træffes beslutning om korrigerende handlinger. Vedr. initiativ 2.6 Forbedret samarbejde med praksissektoren gennem nyt sygesikringssystem bemærkede Jens Andersen, at der netop er udarbejdet eksternt review af projektet, hvor der med afsæt i anbefalingerne udarbejdes ny tidsplan for projektet. Jens Andersen foreslog, at bestyrelsen orienteres om hovedlinjerne i reviewet. Initiativ 3.1 Fuld udbredelse og anvendelse af Fælles Medicinkort blev behandlet under dagsordenspunkt 3. På den baggrund godkendte bestyrelsen indstillingerne. Ad 6. Godkendelse af kommissorium for Fællesoffentlig Systemforvaltergruppe (B) Martin Thor Hansen orienterede om formålet med gruppen, som i høj grad handler om at skabe gennemsigtighed omkring driften af fælles systemer samt koordinere roadmaps. Han tilføjede endvidere, at større udviklingsprojekter på systemerne ikke hører under gruppens ansvar, men aftales særkilt og ofte vil have særkilt organisering og finansiering. For at undgå usikkerhed omkring dette, er ordet videreudvikling også fjernet fra kommissoriet, der nu alene omtaler drift og vedligeholdelse. Det vil fortsat være parterne, der godkender økonomien for systemerne, men gruppen skal kvalificere forvaltningen af bugetterne, både for at sikre hensigtsmæssig drift af det enkelte system og relevant koordination mellem dem. 5

6 Flemming Christiansen tilføjede, at formålet med gruppen er et ønske om at afpolitisere beslutninger om teknik og drift af systemer, som finansieres af mere end én part. Flemming Christiansen bemærkede endvidere, at der i kommissoriet fremgår en beskrivelse af, at det for sundhed.dk og FMK bør aftales nærmere, hvilke konkrete elementer, der vedrører drift. En sådan beskrivelse bør ligeledes fremgår for øvrige systemer i porteføljen. Flemming Christiansen understregede endvidere, at gruppen ikke må trumfe de enkelte forretningsstyregrupper for systemerne, men sikre en balanceret tilgang til budgetterne. Christian Harsløf stillede spørgsmål om udpegning af medlemmer til gruppen og bemærkede, at der på sigt vil være behov for 5 deltagere fra kommunerne. Der bør ifølge KL fremgå af kommissoriet, hvem der udpeger gruppens medlemmer. Det var endvidere KL s bekymring, at gruppen, særligt i forhold til formuleringerne i kommissoriet omkring FMK og NSP, får mandat til at udstede regninger til parterne ved at lægge et driftsniveau, som parterne ikke kan rykke ved i økonomiforhandlingerne. Ifølge KL er det stadig parterne, der ved økonomiforhandlingerne lægger det endelige niveau budgetrammen hvormed gruppens opgave forud for forhandlingerne er at sikre en fornuftig og kvalificeret forvaltning af midlerne inden for den aftalte ramme. For at undgå misforståelse omkring gruppens mandat ift. økonomi, bør man ifølge KL tage en tur mere på formuleringerne. Jane Wiis foreslog, at man i kommissoriet opbløder ordbrugen vedrørende de dele, som vedrører beslutninger om økonomi og budgetter. Frem for brugen af ordet indstilling til parterne kunne man overveje at skrive anbefalinger til parterne. Martin Thor Hansen tilkendegav forståelse for behovet for at se på formuleringerne igen. Lisbeth Nielsen bemærkede, at gruppen bør opfattes som en mulighed for, at parterne kan få indsigt og mulighed for at komme med input til den faglige indstilling, som før udelukkende er foretaget af driftsherren. Martin Thor Hansen tilføjede, at der fra regionerne har været et stærkt ønske om at få indsigt i systemerne og driften heraf, som man ikke har haft før. Det blev endvidere bemærket, at det ikke er hensigten at ændre ved nuværende aftalte finansieringsnøgler. Susanne Duus inviterede parterne til at deltage i Digitaliseringsstyrelsens driftsnetværk med henblik på at dele erfaringer. Det blev endvidere bemærket, at navnet for gruppen (OF-SYS) bør ændres, så der ikke er tvivl om forankringen til fælles systemer på sundhedsområdet ikke fællesoffentlige systemer generelt. Annemarie Lauritsen konkluderede, at kommissoriet kunne godkendes med de bemærkninger bestyrelsen fremkom med og en justering i ordlyden omkring finansieringen af FMK og NSP, så det fremgår tydeligere, at det er parterne og ikke styregruppen, der endeligt fastsætter budgetniveau i forbindelse med ØA. Ad 7. Videre proces for beslutningsstøtteprojektet i FMK (B) Martin Thor Hansen forklarede, at der har været foretaget en grundig analyse af, hvad der er behov for ift. arbejdsgange. Analysens forslag er, at regionerne køber en markedsløsning, hvilket ændrer visse dele af indholdet i den oprindelige aftale fra ØA15. Nanna Skovgaard bemærkede, at Sundheds- og Ældreministeriet er optaget af at få skabt enighed om arbejdet med beslutningsstøtte og lægemiddelallergiregisteret (CAVE), så intentionerne bag DÆMPhandlingsplanen fra 2012 realiseres. Herunder er det afgørende, at regionerne har ansvar for at sikre gevinster og implementering både på sygehuse og i almen praksis systemer, jævnfør ØA15. Der har været 6

7 dialog mellem aftaleparterne, hvor man er enige om en række tiltag for initiativets videre forløb, der indebærer at regionerne anskaffer beslutningsstøtte som en kommerciel løsning og at implementering forsinkes med et år i forhold til ØA15 aftalen. I denne forbindelse vil parterne gerne have bestyrelsens godkendelse til tiltag. Bestyrelsen godkendte indstillingen, og at de skitserede aktiviteter igangsættes. Ad 8. Orientering om initiativ for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (O) Susanne Duus orienterede om status for initiativet og at der forventes afholdt første møde i den fællesoffentlige porteføljestyregruppe 15. januar Det blev bemærket, at der i forlængelse af aftalen nu blandt interessenter kan fornemmes store forventninger til hurtig landsdækkende implementering. Parterne har derfor en stor kommunikationsopgave i at gøre opmærksom på, at der først er aftalt fuld implementering i Jens Andersen efterspurgte kommunikationsmateriale om indhold og organisering af indsatsen, der kan videreformidles. Susanne Duus bemærkede, at der er udarbejdet governancemodel, som kan sendes ud i bestyrelsen, og at kommunikationsindsatsen for initiativet skal prioriteres fremadrettet. Lisbet Nielsen spurgte til, hvordan kommuner og regioner vil sikre lokal implementering, set i lyset af at der er indgået sundhedsaftaler. Christian Harsløf bemærkede, at aftaler om implementering håndteres i de nuværende regionale samarbejdsfora, hvor kommunerne i hver region er repræsenteret. Det er KL s vurdering, at der fra kommunernes side generelt er enighed om modellen og at rammerne ser realistiske ud. Christian Harsløf påpegede dog, at der for kommunerne først skal foretages en opdatering af EOJ-systemerne med Fælles Sprog III, hvorfor der er en risiko for, at leverandørerne kan være presset på ressourcer. Ad 9. Temadrøftelse Punktet udgik af dagsorden. Ad 10. Næste møde Annemarie Lauristen orienterede om, at næste bestyrelsesmøde er den 3. februar kl , og bemærkede, at man i forbindelse med det planlagte seminar den 16. marts gerne vil afholde et kort bestyrelsesmøde. Sekretariatet vil finde ny dato for seminaret, da flere medlemmer skal deltage på Konferencen om Offentlig Digitalisering i Aarhus den 16. marts. Ad 11. Evt. Flemming Christiansen orienterede bestyrelsen om de centrale budskaber fra Gartners IT-symposium i Barcelona i november 2015, hvor bl.a. SDS og Danske Regioner deltog sammen men en lang række andre danske offentlig og private virksomheder. 7

Mødet blev afholdt kl den 3. februar 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet.

Mødet blev afholdt kl den 3. februar 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet. Referat fra møde i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it Mødet blev afholdt kl. 13.00 16.00 den 3. februar 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet. Deltagere: Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt den 4. april 2017 kl. 13.00 16.00 i Danske Regioner. Deltagere Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet (formand)

Læs mere

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afhold i kl. 13.00 16.00 den 1. februar 2017 i Danske Regioner. Deltagere Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet (formand)

Læs mere

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it. Mødet blev afholdt kl den 29. juni 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet.

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it. Mødet blev afholdt kl den 29. juni 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet. Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt kl. 13.00 16.00 den 29. juni 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet. Deltagere: Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

Referat fra møde i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it. Mødet blev afholdt kl den 4. maj 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet.

Referat fra møde i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it. Mødet blev afholdt kl den 4. maj 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet. Referat fra møde i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it Mødet blev afholdt kl. 10.00 13.00 den 4. maj 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet. Deltagere: Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

Mødet blev afholdt den 9. oktober 2014 fra kl. 14:00 til 17:00 i lokale S27 i Ministeriet for sundhed og forebyggelse.

Mødet blev afholdt den 9. oktober 2014 fra kl. 14:00 til 17:00 i lokale S27 i Ministeriet for sundhed og forebyggelse. UDKAST Referat fra møde den 9. oktober 2014 i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt den 9. oktober 2014 fra kl. 14:00 til 17:00 i lokale S27 i Ministeriet for sundhed og forebyggelse.

Læs mere

Side 1 af 10. Referat fra møde i den Nationale bestyrelse for sundheds-it

Side 1 af 10. Referat fra møde i den Nationale bestyrelse for sundheds-it Referat fra møde i den Nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt den 2. februar 2015 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Deltagere: Nanna Skovgaard, Ministeriet for sundhed og forebyggelse

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Mødet blev afholdt den 10. december 2014 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Mødet blev afholdt den 10. december 2014 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Bilag 1.1 Referat fra møde i den Nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt den 10. december 2014 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Deltagere: Svend Særkjær, Ministeriet for sundhed

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 24. maj 2012

Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 24. maj 2012 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMPMJ Sags nr.: 1113259 Dok. Nr.: 941826 Dato: 11. juni 2012 Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 24. maj

Læs mere

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland 1. Indledning 1 2. Governance for tværsektoriel sundheds-it - Nationalt niveau 1 3. Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Læs mere

Referat af 3. møde i styregruppen for MedCom 10 den 6. oktober 2016

Referat af 3. møde i styregruppen for MedCom 10 den 6. oktober 2016 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPSZB Koordineret med: Sagsnr.: 1601117 Dok. nr.: 194312 Dato: 25. oktober 2016 Referat af 3. møde i styregruppen for MedCom 10 den 6. oktober

Læs mere

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Digitaliseringsstrategien og MedComs aktuelle arbejde med MedCom9 Organisatorisk understøttelse af MedComkommunikationen, henvendelse

Læs mere

Referat af porteføljestyregruppemøde for Landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 12.

Referat af porteføljestyregruppemøde for Landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 12. 8. marts 2016 Referat af porteføljestyregruppemøde for Landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 12. februar 2016 Til stede: Christian Boel, Region Midtjylland (formand);

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Danske Regioners bemærkninger vedr. Statsrevisionens beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Danske Regioners bemærkninger vedr. Statsrevisionens beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Danske Regioners bemærkninger vedr. Statsrevisionens beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort 24-11-2014 Sag nr. 14/1558 Dokumentnr. 64874/14 Anne Cederlund Rytter Katrine

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 24111/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Sundheds-it i Danmark

Sundheds-it i Danmark Sundheds-it i Danmark Disposition Governance for sundheds it Tværregionalt (RSI) Fællesoffentligt Fællesoffentlige fokusområder for sundheds-it MedCom og sundhed.dk Sundhedsdata og datasikkerhed Regionernes

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om problemerne med at udvikle og

Læs mere

Dagsorden for 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes den 2. maj 2016 kl i: Indhold. Lukkede punkter

Dagsorden for 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes den 2. maj 2016 kl i: Indhold. Lukkede punkter Dagsorden for 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes den 2. maj 2016 kl. 10.00 i: KL, lokale S-10. Der er morgenmad fra kl. 09.30 Indhold Side 1 af 7 Indhold... 1 1. Velkommen og siden

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Referat af 1. møde i styregruppen for MedCom 10 den 3. marts 2016

Referat af 1. møde i styregruppen for MedCom 10 den 3. marts 2016 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPSZB Koordineret med: Sagsnr.: 1601117 Dok. nr.: 42246 Dato: 18. marts 2016 Referat af 1. møde i styregruppen for MedCom 10 den 3. marts

Læs mere

Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017

Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017 National sundheds-it (NSI) & Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017 Præsentation for Norsk Helsenett 04-03-2014 V/ Enhedsleder Martin Bagger Brandt (NSI) NSI (NATIONAL SUNDHEDS-IT) - ny organisation

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

PL/PLO/DR/MC møde. MedCom 20. september 2016

PL/PLO/DR/MC møde. MedCom 20. september 2016 PL/PLO/DR/MC møde MedCom 20. september 2016 2 Dagsorden 1. Velkommen, godkendelse af referat. Evt. nye punkter til dagsorden 2. Siden sidst, herunder nye punkter og opsamling af opgaver fra referatet 3.

Læs mere

Statusrapport : 6. sept. 2016

Statusrapport : 6. sept. 2016 Statusrapport : 6. sept. Region Midtjylland Organisering Styregruppe Der er nedsat en regional/kommunal programstyregruppe, der refererer til Sundhedsstyregruppen. Styregruppen holdt sit første møde den

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Referat af 6. møde i styregruppe for MedCom

Referat af 6. møde i styregruppe for MedCom Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk REFERAT AF MØDE Dato: 08-08-2017 Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPMAHA Sagsnr.: 1704507 Dok. nr.: 394504 Referat af 6.

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Mødereferat 8. møde i Styregruppen for Sundhedsdataprogrammet

Mødereferat 8. møde i Styregruppen for Sundhedsdataprogrammet Mødereferat 8. møde i Styregruppen for Sundhedsdataprogrammet Mandag den 25. april 2016 kl. 14.00-15.30 i Sundheds- og Ældreministeriet. Deltagere: Annemarie Lauritsen (formand), Marie Rønde (SUM), Malene

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed STOP Janteloven Udlandet siger: Denmark is world leading in E-health Mange i DK siger: Ja, MEN der er jo et PROBLEM..

Læs mere

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME).

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). 1. Baggrund SDSD bestyrelse har drøftet organiseringen af FAME projektet på bestyrelsesmødet den 6. december

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er:

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er: Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. (Dette er version 3) Indsatsområde:

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Forskerparken 10 DK- 5230 Odense M Telefon 6543 2030 Mobil 2965 0172 Jan Petersen E-mail jap@medcom.dk, krc@medcom.dk Dato 29.10.2014 Vor ref. JAP & KRC Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde

Læs mere

Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0

Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0 Notat Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0 Dato: 3. februar 2014 Initialer: mkr Koncern IT Alleen 15 4180 Sorø Mobil: 40 74 75 86 E-post: mkr@regionsjaelland.dk

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 10 den 22. juni 2016

Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 10 den 22. juni 2016 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPSZB Koordineret med: Sagsnr.: 1601117 Dok. nr.: 125866 Dato: 9. august 2016 Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 10 den 22. juni

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Sekretariat: Marie Schack Københavns Kommune Conni Christiansen Region H, Center for Sundhed

Sekretariat: Marie Schack Københavns Kommune Conni Christiansen Region H, Center for Sundhed KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Torsdag den 1. sep 2016 Kl.: 14:00-16:00 Sted: Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, Hillerød; Lokale H4 Deltagere: Formandskab:

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Mødereferat 9. møde i Styregruppen for Sundhedsdataprogrammet

Mødereferat 9. møde i Styregruppen for Sundhedsdataprogrammet Mødereferat 9. møde i Styregruppen for Sundhedsdataprogrammet Mandag den 20. juni 2016 kl. 14.00-15.30 i Sundheds- og Ældreministeriet. Deltagere: Annemarie Lauritsen (formand), Marie Rønde (SUM), Malene

Læs mere

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne for 2015.

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne for 2015. MEDCOM KORT FORTALT 2 HVEM ER MEDCOM? MedCom understøtter sammenhængen i sundhedsvæsenet med digitale løsninger, der er med til at sikre patienten og borgeren bedre service samt minimere fejl. Vi understøtter

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Porteføljestyregruppen

Porteføljestyregruppen Referat Porteføljestyregruppen Den 20. august 2015 kl. 14.00 til 16.30 i Mødelokalet, Sundhed og Sammenhæng Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst. Mødedeltagere: Porteføljestyregruppen Fra Kommunerne: Inge Kjær

Læs mere

Løsningsforslaget er på et overordnet niveau beskrevet i dette notat, som forelægges porteføljestyregruppen d. 24. oktober 2016.

Løsningsforslaget er på et overordnet niveau beskrevet i dette notat, som forelægges porteføljestyregruppen d. 24. oktober 2016. Bilag 6 til pkt. 5 Ref.: MOWI/ABRA 14. oktober 2016 Notat vedr. model for lokal telemedicinsk infrastruktur Indledning På baggrund af drøftelser i porteføljestyregruppen for landsdækkende udbredelse af

Læs mere

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011 5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Torsdag d. 6. juni 2011 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation, meddelelser, dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 2. Kort status MedCom, kommuner

Læs mere

MC8CO-møde. Torsdag 12/12 kl

MC8CO-møde. Torsdag 12/12 kl Velkommen MC8CO-møde Torsdag 12/12 kl 13-16.30 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og referat fra sidst 2. Meddelelser 3. Genoptræningsplan og evaluering af kommunalreformen v. Dorthe Skou Lassen, MedCom

Læs mere

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Emne 10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10.00 11.30 Sted Deltagere Steen Dalsgård Jespersen, (formand) Arne Cyron, Region Sjælland Britt Bergstedt,

Læs mere

Temadag om MedCom8 VELKOMMEN

Temadag om MedCom8 VELKOMMEN MedCom Danish Centre for Health Telematics Temadag om MedCom8 VELKOMMEN MedCom Danish Centre for Health Telematics Temadag om MedCom8 Program 10.00-10.30 Velkomst, program og MedCom8 kort fortalt v. souschef,

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5 Møde i: Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer Dato: 12. februar 2016 Kl.: Kl. 10-12.00 Sted: Regionsgården, H5 Deltagere: Peter Mandrup Jensen Christian Bartholdy Anne Hertz Birte Sonnenborg Grothe

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Åbent referat af møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 20. april 2017 kl

Åbent referat af møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 20. april 2017 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014 2018 m. fl. 27-04-2017 MDR-2017-00014 Maren Munk-Madsen Åbent referat af møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 20. april 2017 kl. 10.30 Deltagere:

Læs mere

1. Godkendelse af Temagruppens rolle og opgaver

1. Godkendelse af Temagruppens rolle og opgaver Dagsorden til mødet i Temagruppen vedr. sundheds-it og digitale arbejdsgange Dato: Tirsdag den 26. maj 2015 Sted: Mødelokale C4, Regionshuset Viborg Tidspunkt: 14.00 16.00 Video: 928728003@rm.dk Regionshuset

Læs mere

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet. E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet. E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016 Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016 Indhold Analyse af FMK på bosteder og misbrugsområdet 1. Baggrund, formål og status 2.

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune www.pwc.dk Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune 21. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Baggrund Digital modenhed bliver i stigende grad kritisk for kommunens mulighed for at udnytte

Læs mere

Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 20.03.2014 Vor ref.: KRC Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 20.03.2014 Sted: Deltagere: Videomøde Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (formand) Britta

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om it-understøttelsen af sygehusenes

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Referat 12. November 2013 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

1. Velkommen præsentation af ny formand for udvalget, vicedirektør Trine Holgersen.

1. Velkommen præsentation af ny formand for udvalget, vicedirektør Trine Holgersen. REFERAT KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Mandag d. 2. februar 2015, kl. 13.30-16.30 Næstved Sygehus, mødelokalet på 15. etage Mødedeltagere: Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse: Trine Holgersen,

Læs mere

Notat om arbejdsprogram for MedCom11

Notat om arbejdsprogram for MedCom11 18. december 2017 Notat om arbejdsprogram for MedCom11 Baggrund Arbejdsprogrammet for MedCom11 (2018-2019) er tiltrådt i den Nationale Bestyrelse for Sundheds IT den 29. november 2017 og i MedComs styregruppe

Læs mere

Juni 2010. På RSI s vegne. Jens Andersen

Juni 2010. På RSI s vegne. Jens Andersen Pejlemærker for sundheds-it 2010 1 Juni 2010 Regionerne etablerede i februar måned 2010 Regionernes Sundheds-It Organisation (RSI) med en styregruppe i spidsen sammensat af direktionerne og IT-cheferne

Læs mere

Referat. Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7.

Referat. Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7. Referat 11. November 2013 DDB sekretariatet Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 14.00-18.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7. Deltagere: Rolf Hapel, Annette

Læs mere

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Tirsdag 15. august 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Parallelsession A: Fire nye styrelser fire nye direktører hvordan kan de bidrage til at højne kvalitet og patientsikkerhed i danske sundhedsvæsen?

Parallelsession A: Fire nye styrelser fire nye direktører hvordan kan de bidrage til at højne kvalitet og patientsikkerhed i danske sundhedsvæsen? #patient16 Parallelsession A: Fire nye styrelser fire nye direktører hvordan kan de bidrage til at højne kvalitet og patientsikkerhed i danske sundhedsvæsen? Program 11.30 13.00 Oplæg ved de fire direktører

Læs mere

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL SUNDHEDS-IT National Sundheds-it (NSI) har tre hovedopgaver: 1. FASTSÆ

Læs mere

Regionernes Sundheds-it organisation RSI

Regionernes Sundheds-it organisation RSI Regionernes Sundheds-it organisation RSI Lisbeth Nielsen Kontorchef Danske Regioner Pol. 28/10-05 Agenda 1. Baggrund 2. Organisering 3. RSIs aktuelle aktiviteter: Projekter EPJ-review Fælles pejlmærker

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Referat Februar 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen, Bodil

Læs mere

Referat af 1. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 1. marts 2012

Referat af 1. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 1. marts 2012 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMPMJ Sags nr.: 1113259 Dok. Nr.: 848000 Dato: 5. maj 2012 Referat af 1. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 1. marts 2012

Læs mere

Indhold. Governancemodel og forretningsorden for Styregruppen for Fællesoffentlig Systemforvaltning af Sundheds-it (FSI)

Indhold. Governancemodel og forretningsorden for Styregruppen for Fællesoffentlig Systemforvaltning af Sundheds-it (FSI) N O T A T 05-08-2016 Sag nr. 15/447 Dokumentnr. 30706/16 Governancemodel og forretningsorden for Styregruppen for Fællesoffentlig Systemforvaltning af Sundheds-it (FSI) Jeanne Dragheim Tel. 22 22 26 69

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Implementering af det Fælles Medicinkort Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Hvad betyder det for en kommune at komme på FMK? Når en

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene (beretning

Læs mere