Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven"

Transkript

1 2013/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr Fremsat den 26. februar 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 25. juni 2013, som ændret senest ved lov nr. 85 af 28. januar 2014, foretages følgende ændring: 1. 8, stk. 4, affattes således:»stk. 4. Ved udvælgelsen af udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter stk. 1-3, skal der lægges vægt på, i hvilket omfang genbosætning her i landet må forventes at indebære en varig forbedring af den pågældendes livssituation. Vurderingen skal foretages på baggrund af udlændingens behov og forventninger sammenholdt med de vilkår, som det danske samfund kan tilbyde. Der skal endvidere lægges vægt på hensynet til folkesundheden, medmindre helt særlige grunde taler derimod.«loven træder i kraft den 1. juni Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger. 1

2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning og baggrund 2. Lovforslaget 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder mv. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning og baggrund Der er mange flygtninge i verden, som har et behov for beskyttelse og for at blive tilbudt en ny tilværelse i et trygt og civiliseret land som Danmark. Danmarks 3-årige genbosætningskvote på 1500 personer er en betydningsfuld indsats i forhold til Danmarks størrelse. Ordningen med genbosætning af kvoteflygtninge er baseret på en grundlæggende humanitær opfattelse af, at Danmark bør tage del i ansvaret for verdens flygtninge. Det må samtidigt erkendes, at Danmark ikke har mulighed for at tilbyde ophold til alle de mennesker, som har brug for hjælp. I lighed med andre lande, der modtager kvoteflygtninge, må Danmark derfor nødvendigvis foretage en vis form for udvælgelse, når det begrænsede antal pladser skal besættes. Det fremgår af regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen fra oktober 2011, at kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge skal ændres, således at kvoteflygtninge uanset integrationsparathed har lige mulighed for at komme til Danmark. Regeringen ønsker således at ændre kriterierne, så det sikres, at de begrænsede pladser, som Danmark har, udnyttes bedst muligt. Det primære kriterium bør i den forbindelse fortsat være, om en person risikerer forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser og dermed er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951, eller risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, jf. udlændingelovens 8. Det bør samtidigt fortsat være målsætningen, at de kvoteflygtninge, der kommer til Danmark, i videst muligt omfang bliver velintegrerede og selvforsørgende. Den umiddelbare udsigt hertil bør dog ikke være afgørende for muligheden for at blive udvalgt til at komme til Danmark. Det foreslås på den baggrund, at integrationspotentialekriteriet i udlændingelovens 8, stk. 4, ophæves, og at der i stedet ved udvælgelsen som subsidiært kriterium skal lægges vægt på, om genbosætning her i landet på baggrund af udlændingens behov og forventninger må forventes at indebære en varig forbedring af den pågældendes livssituation. Med lovforslaget følges der op på ovennævnte målsætning i regeringsgrundlaget. 2. Lovforslaget 2

3 2.1. Gældende ret Siden 1979 er der hvert år givet opholdstilladelse til et antal flygtninge, der efter aftale med FN s Højkommissær for Flygtninge (herefter: UNHCR) genbosættes i Danmark. Antallet af disse flygtninge (kvoteflygtninge) fastsættes årligt i finansloven og har siden 1989 udgjort 500 genbosætningspladser. I 2005 blev der i forbindelse med ændring af genbosætningsreglerne indført en fleksibel 3-årig kvote på 1500 pladser. Opholdstilladelse til kvoteflygtninge er reguleret i udlændingelovens 8, hvorefter flygtninge, der kommer hertil som led i en aftale med UNHCR eller lignende international aftale, og som er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951 ( 8, stk. 1), som ved en tilbagevenden til hjemlandet risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf ( 8, stk. 2), eller som må antages at ville opfylde grundprincipperne for at opnå opholdstilladelse efter en af udlændingelovens bestemmelser, såfremt de var indrejst i Danmark som asylansøgere ( 8, stk. 3). Efter 8, stk. 4, skal der ved udvælgelsen af kvoteflygtninge lægges vægt på udlændingens mulighed for at slå rod i Danmark og få glæde af opholdstilladelsen. Efter udlændingelovens 8, stk. 6, bestemmer justitsministeren den overordnede fordeling af det kommende års genbosætningskvote. Fastsættelsen sker på baggrund af en indstilling fra Udlændingestyrelsen. En del af den årlige kvote reserveres til særligt hastende sager vedrørende flygtninge, der risikerer umiddelbar hjemsendelse til hjemlandet eller overgreb i opholdslandet. Det følger af bemærkningerne til lov nr. 403 af 1. juni 2005 om ændring af udlændingeloven (Ændret udvælgelse af og styrket integrationsindsats over for kvoteflygtninge), at antallet af hastepladser skal udgøre en mindre del af den samlede årlige kvote. Der har i de seneste år været afsat ca. 75 pladser årligt til sådanne hastesager. Disse sager forelægges skriftligt af UNHCR for Udlændingestyrelsen, som vurderer, hvorvidt de pågældende kan tilbydes genbosætning efter udlændingelovens 8. Endvidere er der ca. 30 pladser årligt, som er reserveret til personer med særlige behandlingskrævende sygdomme ( Twenty or More -sager). Udlændingestyrelsens indstilling om fordeling af det kommende års kvote foretages på baggrund af UNHCR s årlige prioriteter på området og i øvrigt i tæt dialog med UNHCR. Når justitsministeren har fastsat den overordnede fordeling af det kommende års genbosætningskvote, planlægger Udlændingestyrelsen tre udvælgelsesrejser for det kommende år. Forud for hver rejse forelægger UNHCR et antal sager for Udlændingestyrelsen, som svarer til det antal pladser, der er afsat på kvoten. I langt de fleste af de forelagte sager ender det med, at Danmark tilbyder den pågældende flygtning genbosætning Nærmere om udlændingelovens 8, stk. 4 Det følger af udlændingelovens 8, stk. 4, at der ved udvælgelsen af udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter stk. 1-3 (kvoteflygtninge), skal lægges vægt på udlændingens mulighed for at slå rod i Danmark og få glæde af opholdstilladelsen, herunder deres sproglige forudsætninger, uddannelsesforhold, arbejdserfaring, familieforhold, netværk, alder og motivation, medmindre særlige grunde taler derimod. Bestemmelsen blev indført ved lov nr. 403 af 1. juni Forslaget havde baggrund i en undersøgelse fra 2003 fra det daværende Integrationsministerium af kvoteflygtninges uddannelses- og beskæftigelsessituation i Danmark. Analysen, der omfattede kvoteflygtninge genbosat i Danmark i perioden , viste bl.a., at selv om 61 pct. af kvoteflygtningene var i den erhvervsaktive alder, var kun 7 pct. af disse i 3

4 beskæftigelse, og 90 pct. modtog overførselsydelser. Analysen viste også, at der blandt kvoteflygtninge fra perioden var en lavere andel i beskæftigelse end i indvandrergruppen generelt. En arbejdsgruppe i Integrationsministeriet foretog på den baggrund en analyse af den eksisterende kvoteordning og foreslog nye kriterier for udvælgelse af kvoteflygtninge og integrationsfremmende initiativer i relation til denne gruppe. Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 403 af 1. juni 2005 (lovforslag nr. 79 af 23. februar 2005), at spørgsmålet om, hvorvidt en person besidder det fornødne integrationspotentiale, må afgøres efter en konkret vurdering, men at arbejdsgruppen anbefalede, at følgende forhold indgik med betydelig vægt: Sproglige forudsætninger, uddannelse og arbejdserfaring, familieforhold, børnefamilier, netværk, alder og motivation. Det fremgår endvidere af forarbejderne, at enkelte kategorier bør undtages fra kravet om integrationspotentiale, herunder hastesager og personer med særlige behandlingskrævende sygdomme ( Twenty or More -ordningen), samt at der skal udvises fleksibilitet ved anvendelse af kravet om integrationspotentiale, når der er tale om personer, der overvejes meddelt opholdstilladelse i Danmark som led i en strategisk genbosætning. Strategisk genbosætning indebærer, at der gennem forhandling med det eller de lande, der huser flygtningene (opholdslandene), opnås en række fordele; ikke kun for de flygtninge, der genbosættes, men også for andre flygtninge, opholdslandene og genbosætningslandene. Såfremt Danmark indgår i en multilateral genbosætningsindsats eksempelvis for at løse en konkret flygtningekrise, er det således muligt at genbosætte en samlet gruppe, selv om der måtte være personer i gruppen, der ikke har det fornødne integrationspotentiale. Kvoteflygtninge undergives ligesom spontane asylansøgere en vurdering af sikkerheds- og efterretningsaspekter. Det betyder bl.a., at udlændingelovens udelukkelsesgrunde i 10, herunder udelukkelse som følge af krigsforbrydelser eller terrorvirksomhed, finder anvendelse over for personer, der overvejes genbosat i Danmark som kvoteflygtninge. Det fremgår endelig af forarbejderne til lov nr. 403 af 1. juni 2005, at hensynet til folkesundheden taler for, at der ikke tilbydes genbosætning til personer, der lider af særligt smitsomme sygdomme, medmindre der foreligger ganske særlige grunde, f.eks. tungtvejende beskyttelseshensyn eller nære familierelationer til herboende personer. Personer med særligt smitsomme sygdomme vil i givet fald blive genbosat under Twenty or More -ordningen Kommunernes rolle i forbindelse med genbosætning Kommunerne spiller en central rolle i forbindelse med genbosætning og opgaven med at sikre, at kvoteflygtningens ophold i Danmark bliver vellykket. Udlændingestyrelsen udarbejder hvert år en profilbeskrivelse af de flygtningegrupper, der forventes at få opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 og 8 i det kommende år. Af profilen fremgår de lande, hvorfra flygtningene primært forventes at stamme, og i et vist omfang hvilke flygtningegrupper der er tale om. For så vidt angår kvoteflygtninge oplyser styrelsen, af hvilke nationaliteter man i det kommende år forventer at genbosætte større grupper. Beskrivelsen sendes til kommunerne. Hvis en kommune har særlige ønsker til at modtage bestemte flygtningegrupper eller har andre ønsker til visiteringen, kan kommunen fremsende oplysninger herom til Udlændingestyrelsen. Kommunens oplysninger vil herefter indgå i grundlaget for Udlændingestyrelsens afgørelser om visitering af flygtninge til de respektive kommuner. 4

5 På samme måde har kommunerne mulighed for løbende at meddele Udlændingestyrelsen, hvis der er særlige persongrupper, som man ønsker at modtage i den kommende tid. Det kan f.eks. være, fordi kommunen aktuelt har boliger til større familier eller har iværksat et modtageprojekt for enlige mænd. Udlændingestyrelsen vil løbende inddrage disse meddelelser i det daglige visiteringsarbejde. Kommunerne har desuden mulighed for at deltage i de udvælgelsesrejser, som Udlændingestyrelsen arrangerer, ligesom de inviteres til at deltage i før-afrejse-kurserne, der afholdes for de udvalgte kvoteflygtninge. Der deltager som regel en repræsentant fra kommunerne på før-afrejse-kurserne, og kvoteflygtningene har erfaringsmæssigt stor nytte af denne deltagelse. Kommunernes repræsentant bidrager til at afstemme flygtningenes forventninger til, hvordan deres liv i Danmark vil forme sig, og hvilke rettigheder og pligter de vil blive mødt med efter indrejsen Andre landes udvælgelse af kvoteflygtninge Andre landes praksis for genbosætning, herunder kriterier for udvælgelse af kvoteflygtninge, er beskrevet i UNHCR Resettlement Handbook, som er tilgængelig på html. Det fremgår af håndbogen om norsk ret, at genbosætning af en flygtning efter norsk ret kan afvises, hvis det ikke vurderes, at den pågældende har et behov for genbosætning, f.eks. fordi der er udsigt til en anden varig løsning for den pågældende. Hvis en ansøger er omfattet af FN s Flygtningekonventions udelukkelsesgrunde, vil kunne udgøre en trussel mod nationens sikkerhed, har begået kriminalitet eller har et alvorligt stofmisbrug, vil de norske myndigheder også kunne afvise genbosætning af den pågældende. I vurderingen af, om der kan tilbydes genbosætning til en flygtning med særlige behov, vil det efter omstændighederne kunne indgå, om de norske kommuner vil kunne give den pågældende flygtning adækvate tilbud. Norge prioriterer desuden at tilbyde visse grupper af kvinder genbosætning, og en betragtelig del af kvoten i Norge er reserveret til kvinder og piger. Efter svensk ret gælder der de samme kriterier for genbosætning som for asyl. De svenske myndigheder kan efter svensk ret afvise at genbosætte en flygtning, der er omfattet af FN s Flygtningekonventions udelukkelsesgrunde, vil kunne udgøre en sikkerhedstrussel, har begået alvorlig kriminalitet eller har et stofmisbrug. Sverige accepterer et begrænset antal uledsagede mindreårige som en del af genbosætningsprogrammet. Ved vurderingen af, om en uledsaget mindreårig, eller en mindreårig, der alene er ledsaget af én forælder, skal tilbydes genbosætning, skal det indgå, hvad der tjener de pågældendes tarv bedst. Der er herudover ingen kriterier for udvælgelsen af kvoteflygtninge. Efter finsk ret er det et krav, at en flygtning, der ønsker genbosætning, har et behov for genbosætning. Ved udvælgelsen af kvoteflygtninge prioriteres en række flygtningegrupper. Det drejer sig bl.a. om flygtninge, der er truet ved en tilbagevenden til deres hjemland, der har overlevet vold og tortur, eller som har behov for genbosætning af medicinske grunde. Det kan i det omfang, kvoten ikke er opbrugt også indgå i vurderingen, om flygtningen har haft vanskeligt ved at etablere sig i opholdslandet på en måde, der svarer til den pågældendes kulturelle, sociale, religiøse eller uddannelsesmæssige baggrund. For at kunne blive genbosat i Finland skal mulighederne for modtagelse og integration vurderes, ligesom hensynet til den offentlige orden og sikkerhed, folkesundheden og Finlands forhold til fremmede magter ikke må være til hinder for, at der kan udstedes en opholdstilladelse til den pågældende. 5

6 Efter nederlandsk ret tillægges en flygtnings vilje og evne til at integrere sig i det nederlandske samfund betydning ved udvælgelsen af, hvilke flygtninge der skal tilbydes genbosætning. Således vil genbosætning blive afvist, hvis der er indikationer på, at ansøgeren åbenbart ikke vil integrere sig i det nederlandske samfund. Efter tysk ret fastlægges kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge i et direktiv. Af direktivet for 2012 fremgår, at hensynet til familiens enhed i videst muligt omfang skal indgå ved udvælgelsen af, hvilke flygtninge der skulle tilbydes genbosættelse. Endvidere tillægges familiemæssige eller andre bånd til Tyskland, der kunne være befordrende for integrationen, evnen til at blive integreret (herunder uddannelsesniveau, beskæftigelseserfaring, sprogkundskaber, religiøs tilknytning og alder) samt behovet for beskyttelse, betydning. En ansøger var ikke omfattet af direktivet for 2012, hvis den pågældende var dømt for en forbrydelse, der efter tysk ret anses for et forsætligt strafbart forhold, eller hvis der var indikationer på, at den pågældende var eller havde været tilknyttet kriminelle organisationer eller terrororganisationer, eller den pågældende på andre måder var eller havde været involveret i eller støttet aktiviteter, der strider imod den internationale forståelse af fredelig sameksistens. Efter britisk ret stilles der krav om, at flygtningen skal samarbejde med de britiske myndigheder. De britiske myndigheder undersøger, om Storbritannien kan opfylde de behov, ansøgeren har, om det vil være i strid med samfundets interesser at tilbyde den pågældende genbosætning, og om det vil være til den pågældendes bedste at blive tilbudt genbosætning i Storbritannien Justitsministeriets overvejelser Indførelse af integrationspotentialekriteriet i 2005 har affødt kritik, herunder fra UNHCR, som finder, at den øgede fokus på kvoteflygtningenes forudsætninger for integration er diskriminerende og underminerer udvælgelse baseret på en behovsvurdering samt afskærer genbosætning af de mest udsatte flygtninge. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til Progress report on resettlement af 31. maj 2010 ( docid=4c5ac6942&page=search). UNHCR anbefaler i stedet, at modtagerlandene fokuserer på samfundets forudsætninger og styrker. Justitsministeriet er enig i, at udvælgelse på baggrund af integrationspotentiale kan være uhensigtsmæssigt i forhold til visse grupper af flygtninge, og finder i øvrigt ikke integrationspotentialekriteriet egnet til at tilgodese det overordnede formål med genbosætningsinstituttet, som er at hjælpe særligt udsatte flygtningegrupper. Lovforslaget indebærer derfor, at integrationspotentialekriteriet ophæves. Det primære kriterium for udvælgelse af kvoteflygtninge er som nævnt, om udlændingen risikerer forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser og dermed er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951, eller risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, jf. udlændingelovens 8. Justitsministeriet finder imidlertid, at der er behov for subsidiære kriterier i forbindelse med udvælgelse, navnlig henset til det begrænsede antal kvoteflygtninge, som Danmark modtager, sammenholdt med, hvor mange flygtninge i verden der har et behov for genbosætning, og som opfylder de primære betingelser i udlændingelovens 8, stk Justitsministeriet har overvejet, om udvælgelse alene bør ske ud fra en vurdering af, hvem der har det største beskyttelsesbehov. Justitsministeriet finder imidlertid ikke en sådan tilgang hensigtsmæssig, idet udvælgelsen altid sker blandt en gruppe mennesker, som alle opfylder betingelserne i 7 for at få asyl i 6

7 Danmark eller 8, stk. 3. Det er derfor ikke retvisende at tale om, at nogen opfylder betingelserne mere end andre, ligesom flygtningenes asylmotiver ofte er individuelle og ikke direkte sammenlignelige. Justitsministeriet finder, at det bærende princip i stedet bør være, hvordan man sikrer den bedst mulige udnyttelse af det danske samfunds forudsætninger for at tage imod kvoteflygtninge, således at udvælgelse sker ud fra en vurdering af den enkelte flygtnings behov og forventninger sammenholdt med de vilkår og tilbud, som det danske samfund vil kunne give den pågældende. Denne tilgang lever op til UNHCR s anbefaling om, at modtagerlandene fokuserer på det modtagende samfunds integrationskapacitet frem for flygtningenes potentiale til at lade sig integrere. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til Comparative Study on the best practices for the integration og resettled refugees in the EU Member States, 2013, s. 41 ( BE_ET(2013)474393_EN. pdf) Det foreslås på den baggrund, at kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge ændres, således at der tages udgangspunkt i, hvad det danske samfund kan tilbyde de pågældende flygtninge, sammenholdt med flygtningenes konkrete behov og forventninger, med henblik på at etablere en varig løsning for den pågældende. Forslaget indebærer, at potentielle kvoteflygtninge ikke længere kan fravælges, fordi de f.eks. er analfabeter eller aldrig har været i arbejde, men at der foretages en samlet vurdering af, om det, som det danske samfund kan tilbyde den pågældende, må antages at ville medføre en varig forbedring af den pågældendes livssituation. Med udgangspunkt i en vurdering af det danske samfunds styrker og ressourcer som genbosætningsland skal det således vurderes, om det, som flygtningen har udsigt til at blive tilbudt i Danmark, modsvarer den pågældendes behov og forventninger. Dette subsidiære kriterium kan anvendes dels til positivt at prioritere bestemte grupper af flygtninge, dels til at fravælge kvoteflygtninge i tilfælde, hvor genbosætning i Danmark åbenbart ikke vil være en god løsning for den pågældende For så vidt angår anvendelsen af det subsidiære kriterium som grundlag for at prioritere bestemte flygtningegrupper er det næppe muligt at opstille en udtømmende liste over grupper eller kategorier af personer, som bør prioriteres, herunder fordi det danske samfunds forudsætninger for at modtage flygtninge kan ændre sig over tid. Som eksempler på områder, hvor det danske samfund generelt har gode forudsætninger for at hjælpe de pågældende til en god og selvstændig tilværelse her i landet, kan der dog peges på følgende grupper: Seksuelle minoriteter, herunder bøsser, lesbiske, bi-, trans- og interseksuelle (LGBTI-personer), idet det danske samfund generelt er tolerant over for seksuelle mindretal. Desuden kan det være børnefamilier, idet Danmark har gode børneinstitutioner, fritidstilbud til børn osv. Danmark har generelt også gode muligheder for at tilbyde undervisning til voksne med uddannelsesbehov. Endvidere kan Danmark tilbyde udsatte kvinder med børn gode vilkår. Endelig vil også menneskerettighedsforkæmpere kunne udgøre en gruppe, som det danske samfund har særlige forudsætninger for at tilbyde ophold. Det bemærkes, at de fremhævede grupper i vidt omfang svarer til UNHCR s egne prioriteter på genbosætningsområdet Inddragelsen af det danske samfunds forudsætninger for at modtage flygtninge kan også komme mere konkret til udtryk. F.eks. kan nogle kommuner have særlige forudsætninger for at modtage bestemte grupper af flygtninge f.eks. fordi kommunerne har særligt egnede boliger til rådighed eller har iværksat integrationsprojekter målrettet mod disse grupper mv. 7

8 I så fald vil det være relevant at inddrage disse oplysninger, således at der ved prioriteringen af, hvilke flygtningegrupper der skal genbosættes i Danmark, tages hensyn til særlige faciliteter og tilbud, som modtagerkommunerne kan tilbyde. Det forudsættes, at Udlændingestyrelsen fortsat orienterer kommunerne om, hvilke kvoteflygtninge der kan forventes at skulle fordeles i kommunerne i det kommende år, og at kommunerne fremover opfordres til at tilkendegive eventuelle særlige tilbud, de kan give kvoteflygtninge. Det er i den forbindelse vigtigt, at dialogen mellem Udlændingestyrelsen og kommunerne styrkes, således at Danmarks forudsætninger udnyttes bedst muligt. Det er ikke hensigten med forslaget, at den enkelte kommune ved at pege på ønsker eller kapacitet skal kunne udvælge eller fravælge visse grupper eller personer med henblik på genbosætning Det foreslåede subsidiære kriterium hvorefter udvælgelse sker med fokus på flygtningenes behov og forventninger sammenholdt med det danske samfunds forudsætninger for at integrere den pågældende vil også kunne føre til, at potentielle kvoteflygtninge ikke udvælges til genbosætning i Danmark, hvis det åbenbart ikke vil være en god løsning for den pågældende. Det vil i den forbindelse bl.a. kunne indgå, om det, som det danske samfund kan tilbyde flygtningen, ikke svarer til den pågældendes forventninger. Det kan f.eks. være, at en person, som er relativt veluddannet, har urealistiske forventninger til sine jobmuligheder i Danmark og ikke vil være villig til at starte forfra med f.eks. en ny uddannelse eller et ufaglært arbejde. I så fald vil det ikke være et udtryk for den bedste udnyttelse af pladsen at give den til den pågældende alene under henvisning til uddannelsesniveau. Det kan også forekomme, at en person under samtalen med den danske delegation tilkendegiver, at den pågældende reelt ikke ønsker at komme til Danmark, men vil foretrække et andet land f.eks. pga. familiemæssig tilknytning dertil. I et sådant tilfælde kan det være åbenbart, at den pågældende ikke vil trives i Danmark, og at det således vil være mere hensigtsmæssigt at tilbyde pladsen til en anden flygtning. Det forudsættes, at anvendelsen af det subsidiære kriterium som grundlag for ikke at udvælge potentielle kvoteflygtninge altid sker på grundlag af konkret og individuel vurdering af samtlige relevante forhold. Ved vurderingen af flygtningens forventninger skal der tages højde for, at det kan være vanskeligt for den enkelte flygtning at have et realistisk billede af, hvordan livet som genbosat flygtning i Danmark vil være. Det forudsættes endvidere, at de danske myndigheder i forbindelse med udvælgelse på kvoterejser som hidtil i langt størstedelen af sagerne følger UNHCR s indstillinger, jf. afsnit 2.1. ovenfor Selv om det foreslåede subsidiære kriterium isoleret set vil kunne tale for, at en person fravælges, vil andre faktorer dog kunne føre til et andet resultat. Det gælder først og fremmest hensynet til familiens enhed, således at hvis den øvrige familie tilbydes genbosætning i Danmark, vil den pågældende følge med. Det kan også være tilfældet, hvis der foreligger anden tilknytning til Danmark Det foreslås endelig, at der fortsat skal være mulighed for at afslå genbosætning af hensyn til folkesundheden, medmindre helt særlige grunde taler derimod. Det kan f.eks. være personer med særlige smitsomme sygdomme. Det foreslås, at denne adgang fremover fremgår direkte af lovteksten. De helt særlige grunde, der kan tale for, at en person alligevel skal tilbydes genbosætning i Danmark trods det, at hensynet til folkesundheden taler derimod, kan f.eks. være særligt tungtvejende beskyttelseshensyn eller nære familierelationer til herboende personer. Personer med særlige smitsomme sygdomme vil fortsat kunne genbosættes under Twenty or More -ordningen. Forslaget indebærer således ingen indholdsmæssige ændringer på dette punkt. 8

9 Der tilsigtes ingen ændringer i den nuværende anvendelse af hastepladser eller pladserne under den såkaldte Twenty or More -ordning. Det foreslåede kriterium vil således ikke skulle anvendes ved behandling af disse sager. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslagets skønnes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder mv. Et udkast til lovforslaget har i perioden fra den 20. december 2013 til den 24. januar 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Advokatsamfundet, Amnesti Nu, Amnesty International, Asylret, Bedsteforældre for Asyl, Børnerådet, Børns Vilkår, Dansk Flygtningehjælp, Danske Advokater, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder, Den Katolske Kirke i Danmark, DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Flygtningenævnet, Flygtninge Under Jorden, Foreningen af Udlændingeretsadvokater, Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre), Indvandrerrådgivningen, Institut for Menneskerettigheder, Kirkernes Integrationstjeneste, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Vestre Landsret, Østre Landsret, samtlige byretter, Red Barnet, Retspolitisk Forening, Retssikkerhedsfonden, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Røde Kors, Rådet for Etniske Minoriteter, SOS mod Racisme, UNHCR og Ægteskab Uden Grænser. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/ Mindreudgifter Negative konsekvenser/ Merudgifter 9

10 Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Den foreslåede bestemmelse i 8, stk. 4, 1. og 2. pkt., indebærer, at der ved udvælgelse af kvoteflygtninge skal foretages en vurdering af, om der er udsigt til, at den pågældendes livssituation vil blive varigt forbedret ved ophold i Danmark. Vurderingen skal foretages på baggrund af flygtningens behov og forventninger sammenholdt med de vilkår, som det danske samfund generelt eller konkret vil kunne tilbyde. Ved vurderingen af, om genbosætning må forventes at ville medføre en varig forbedring af udlændingens livssituation, skal der foretages en samlet vurdering af, om genbosætning her i landet også på lang sigt vil være den bedste løsning for den pågældende. Der skal i den forbindelse ikke blot lægges vægt på materielle forbedringer, men også f.eks. udsigten til at kunne indgå i sociale relationer mv. Kriteriet kan anvendes til såvel udvælgelse som i særlige tilfælde fravalg af potentielle kvoteflygtninge. Der kan ikke opstilles en udtømmende liste over grupper eller kategorier af personer, som generelt bør prioriteres, navnlig fordi det danske samfunds forudsætninger vil kunne ændre sig over tid. Det kan efter lovforslaget være relevant at udvælge flygtninge, hvis behov svarer til de faciliteter og tilbud, som den konkrete modtagerkommune kan tilbyde. Det kan f.eks. være, at den kommune, som skal aftage et antal flygtninge fra den pågældende udvælgelsesrejse, har nogle boliger til rådighed, som er særligt velegnede til en bestemt gruppe flygtninge, f.eks. store familier, eller har iværksat integrationsprojekter målrettet en bestemt gruppe flygtninge. Det er dog ikke hensigten, at kommuner på den baggrund skal kunne afvise at modtage visse kvoteflygtninge. Det forudsættes, at anvendelsen af det foreslåede kriterium tilpasses den konkrete situation. Det forudsættes således, at der altid foretages en konkret og individuel vurdering af samtlige relevante forhold. Udvælgelse med fokus på det danske samfunds forudsætninger kan også anvendes til at fravælge personer, hvis genbosætning i Danmark åbenbart ikke vil være en god løsning for den pågældende. Det kan være tilfældet, hvis det, som det danske samfund kan tilbyde den pågældende, ikke svarer til den pågældendes forventninger. Det kan f.eks. være, at en person, som er relativt veluddannet, har urealistiske forventninger til sine jobmuligheder i Danmark og ikke vil være villig til at starte forfra med f.eks. en ny uddannelse eller et ufaglært arbejde. I så fald vil det ikke være et udtryk for den bedste udnyttelse af pladsen at give den til den pågældende alene under henvisning til uddannelsesniveau. Det kan også forekomme, at en person under samtalen med den danske delegation tilkendegiver, at den pågældende reelt ikke ønsker at komme til Danmark, men vil foretrække et andet land f.eks. pga. familiemæssig tilknytning dertil. I et sådant tilfælde kan det være åbenbart, at den pågældende ikke vil trives i Danmark, og at det således vil være mere hensigtsmæssigt at tilbyde pladsen til en anden flygtning. Det forudsættes, at anvendelsen af det subsidiære kriterium som grundlag for ikke at udvælge potentielle kvoteflygtninge altid sker på grundlag af en konkret og individuel vurdering af samtlige relevante forhold. 10

11 Ved vurderingen af flygtningens forventninger skal der tages højde for, at det kan være vanskeligt for den enkelte flygtning at have et realistisk billede af, hvordan livet som genbosat flygtning i Danmark vil være. Flygtningens forventninger vil således ikke i sig selv kunne føre til, at den pågældende ikke tilbydes genbosætning. Selv om det foreslåede kriterium isoleret set vil kunne tale for, at en person fravælges, vil andre faktorer dog kunne føre til et andet resultat. Det gælder først og fremmest hensynet til familiens enhed, således at hvis den øvrige familie tilbydes genbosætning i Danmark, vil den pågældende følge med. Det kan også være tilfældet, hvis der foreligger anden tilknytning til Danmark. Der er med den foreslåede bestemmelse i 8, stk. 4, 3. pkt., ikke tilsigtet nogen indholdsmæssige ændringer af gældende ret, idet den nuværende praksis alene foreslås indskrevet i lovteksten. Forslaget indebærer, at genbosætning kan afvises af hensyn til folkesundheden, medmindre helt særlige grunde taler derimod. Det kan f.eks. være personer med særlige smitsomme sygdomme. De helt særlige grunde, der kan tale for, at en person alligevel skal tilbydes genbosætning i Danmark trods det, at hensynet til folkesundheden taler derimod, kan f.eks. være særligt tungtvejende beskyttelseshensyn eller nære familierelationer til herboende personer. Personer med særlige smitsomme sygdomme vil fortsat kunne genbosættes under Twenty or More -ordningen. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juni Til 2 Til 3 Bestemmelsen vedrører lovens territoriale gyldighed. 11

12 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 25. juni 2013, som ændret senest ved lov nr. 85 af 28. januar 2014, foretages følgende ændring: Stk Stk. 4. Ved udvælgelsen af udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter stk. 1-3, skal der, medmindre særlige grunde taler derimod, lægges vægt på udlændingenes mulighed for at slå rod i Danmark og få glæde af opholdstilladelsen, herunder deres sproglige forudsætninger, uddannelsesforhold, arbejdserfaring, familieforhold, netværk, alder og motivation , stk. 4, affattes således: Stk. 4. Ved udvælgelsen af udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter stk. 1-3, skal der lægges vægt på, i hvilket omfang genbosætning her i landet må forventes at indebære en varig forbedring af den pågældendes livssituation. Vurderingen skal foretages på baggrund af udlændingens behov og forventninger sammenholdt med de vilkår, som det danske samfund generelt eller konkret vil kunne tilbyde. Der skal endvidere lægges vægt på hensynet til folkesundheden, medmindre helt særlige grunde taler derimod. 2 Loven træder i kraft den 1. juni Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger. 12

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Udlændingeafdelingen Dato: 20. december 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik Christensen Sagsnr.: 2013-960-0020 Dok.: 950117 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 186 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven 2013/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-960-0023 Fremsat den 14. januar 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

2013/1 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 30. april 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag.

2013/1 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 30. april 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. 2013/1 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-966-0039 Fremsat den 30. april 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager)

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2013/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 8. maj 2014 Betænkning over Forslag

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp Skjal 4, undirskjal a Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal, Postboks 53, 1002 København K Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Att.: Hans B. Thomsen Dato DF J.nr.

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven 2011/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-925 Fremsat den 29. februar 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: 2014-960-0025 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 11 Bilag 1 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 11 Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2016-17 L 11 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af Flygtningenævnets sammensætning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2017-18 Fremsat den 15. november 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Forlængelse af perioden for

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning).

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning). Til Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 09.10.2017 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0468 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0468 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0468 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EUgenbosætningsramme og

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk amnesty@amnesty.dk 7. november 2014 Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 96 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 96 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 96 Offentligt Oversigt over myndigheder og organisationer, der høres over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 80 Bilag 1 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 80 Bilag 1 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2017-18 L 80 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning) 1. Hørte myndigheder og organisationer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 5 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 5 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 87 Bilag 5 Offentligt 12. januar 2016 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2012-5048 Fremsat den 2. oktober

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Kvoteordningen) Sagsnr

HØRINGSNOTAT. Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Kvoteordningen) Sagsnr HØRINGSNOTAT København, den 5. oktober 2017. Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Kvoteordningen) Sagsnr. 2017-6285. Ved mail af 9. september 2017 har Udlændinge- og Integrationsministeriet

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Bilag 2: lovforslag L 79 som fremsat, 2004/2005

Bilag 2: lovforslag L 79 som fremsat, 2004/2005 Bilag 2: lovforslag L 79 som fremsat, 2004/2005 L 79 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., integrationsloven og udlændingeloven. (Styrkelse af

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2011/1 LSF 54 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2011-731-0011 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) 1 I lov om ægteskabs

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 Bilag 2 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 Bilag 2 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 13. november 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Morten Duus Sagsnr.: 2014-941-0040 Dok.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 54 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets

Læs mere

Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret

Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Asyl.visumkontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3055 Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen

Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen 2016/1 BSF 51 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. januar 2017 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning)

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) UDKAST Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19.

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven 2016/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2016/006708 Fremsat den 6. oktober 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2014-15 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2015-16 Fremsat den 10. december 2015 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE Arbejdet i Røde Kors Børnesamdriften RØDE 1 UMA EN DEFINITION Når udlændinge under 18 år kommer til Danmark og søger asyl uden deres forældre eller andre voksne, som

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L Bilag 3 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L Bilag 3 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 128 - Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: 7. februar 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2005/4000-65 Sagsbeh.: SWE Notat om de indkomne høringssvar

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret 2015/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-9300-0024 Fremsat

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018.

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018. Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 14. august 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0089 Dok.: 2391677 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte)

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte) Dato: 9. oktober 2015 Kontor: Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2015-1902-0267 Dok.: 1754022 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere