Befolkningsprognose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsprognose"

Transkript

1 Befolkningsprognose Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015

2 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man aflæse tendenserne i udviklingen, under forudsætning af at de antagelser prognosen er konstrueret på baggrund af, fortsat er gældende. Det er derfor vigtigt at have for øje, at udefrakommende faktorer, som en stor virksomhedslukning, en fordobling af den tildelte flygtningekvote, eller andre svært forudsigelige hændelser, kan have betydning for prognosens træfsikkerhed. Prognosen kan benyttes til overvejelser om kommende strukturændringer, det være sig udvidelser eller indskrænkning på et bestemt fagområde i et af kommunens distrikter. Prognosen kan ligeledes bruges til overvejelser om, det fremtidsbillede, prognosen tegner, er lig den ønskelige udvikling, eller der snarere skal arbejdes for at ændre de vilkår og tendenser, der ligger til grund for prognosen. Man bør være varsom med at bruge prognosen til at aflæse direkte befolkningstal i fremtidige år, da befolkningens bevægelser, dvs. til- og fraflytning, ind- og udvandring, antal fødsler og dødsfald, hvert år rykker rundt på både antal og alderssammensætning i Kommunen og som skrevet er befolkningsprognosen et kvalificeret bud på befolkningsudviklingen de næste 10 år. Befolkningsprognosen danner grundlag for kommunens budgetarbejde, tildelingsmodeller og indtægtsprognose. Det betyder at en overvurdering af befolkningsudviklingen medfører en overvurdering af fremtidige indtægter og udgifter og samtidig medfører en undervurdering af befolkningsudviklingen en undervurdering af fremtidige indtægter og udgifter. I denne publikation indgår en række tabeller over befolkningen i udvalgte aldersgrupper og distrikter. Andre aldersopdelinger og beregninger kan fås ved henvendelse til Økonomi Team Budget og Analyse. 1

3 Indhold Forord... 1 Resume... 3 Læsevejledning... 3 Prognosens antagelser... 4 Boligprogrammet og flyttemønstre... 4 Flygtninge... 4 Fertilitet... 5 Fortætning... 6 Distrikter... 6 Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning... 7 Historik... 8 Til- og fraflytning... 9 Ind- og udvandring...10 Middellevetid, dødelighed og fertilitet...11 Prognosens træfsikkerhed...12 Prognosens resultat...13 Befolkningsprognosen fordelt pr. distrikt

4 Resume Ifølge befolkningsprognosen for Kerteminde Kommune for vil befolkningstallet i perioden stige med 313 personer, fra personer pr til personer i Det svarer til en samlet forventet stigning på 1,32 %. Sidste års prognose forudsagde et forholdsvist stort fald i perioden frem til Den væsentligste forskel på dette års prognose og sidste års prognose er, at der i år er taget særligt højde for antallet af flygtninge og familiesammenførte der kommer til Kommunen. Der forventes en lille forskydning i alderssammensætningen, hvor der særligt forventes et fald i aldersgrupperne 6-16 år og år. Derimod forventes en stigning i aldersgruppen over 80 år. Gennemsnitsalderen forventes at stige fra 43,57 år pr til 46,41 år i Befolkningstallet forventes at stige i henholdsvis Marslev og Kerteminde skoledistrikt. Der forventes en stigning på 4,2 % i Marslev og 9,7 % i Kerteminde. Derimod forventes der et fald i befolkningstallet i Kommunens 4 andre skoledistrikter. Der forventes et fald på 1,6 % på Hindsholm, 0,22 % i Langeskov, 4,05 % i Nymarken og 3,5 % i Munkebo. Mellem skoledistrikterne varierer gennemsnitsalderen også. Således forventes gennemsnitsalderen på Hindsholm fra til 2026 at stige fra 43,2 år til 45,7 år. I Marslev forventes gennemsnitalderen at stige fra 37,4 år til 41,7 år. Marslev er det distrikt med den laveste gennemsnitalder. I Langeskov forventes der en stigning fra 41,9 år til 44,3 år. I Nymarken forventes en stigning fra 40,4 år til 45,0 år. I Kerteminde forventes et lille fald i gennemsnitsalderen fra 47,9 år til 47,6 år. Kerteminde er det distrikt med den højeste gennemsnitsalder. I Munkebo forventes en stigning fra 43,2 år til 46,4 år. Dette års prognose er korrigeret for en større tilgang af flygtninge og familiesammenførte indvandrere samt lavere fertilitet dvs. færre fødsler, end prognosen ellers ville forudsige. For at kompensere for et lavere antal fødsler er der lagt en antagelse ind om øget fortætning i Kommunen i de kommende år. Læsevejledning Denne publikation er inddelt i 4 hoveddele. Første del beskriver de antagelser og forudsætninger, der ligger til grund for befolkningsprognosen for Anden del beskriver kort hvordan Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning ser ud sammenlignet med Kerteminde Kommunes egen prognose. Tredje del går i dybden med de historiske tendenser i befolkningens bevægelser og er også en vigtig forudsætning for befolkningsprognosen. Fjerde og sidste del beskriver prognosens resultat samlet for hele kommunen og fordelt på Kommunens 6 skoledistrikter. 3

5 Prognosens antagelser Til udarbejdelse af befolkningsprognosen anvendes Proplan GIS som prognosemodel og tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks opgørelse af befolkningstallet pr Proplan GIS er baseret på boligprogrammet udarbejdet af Kommunens Miljø- og Teknikforvaltning. Forventningen til det fremtidige byggeri er en væsentlig forudsætning for befolkningsprognosen. Derudover bygger modellen på historiske bevægelser i befolkningen herunder bl.a. fertilitet og indvandring. Boligprogrammet og flyttemønstre Boligprogrammet er opdelt på år og boligtyper og er fastlagt ud fra kendskabet til restrummeligheden i de kommunalplaner der er udlagt til boligbyggeri. Det antal boliger der bliver opført og nedrevet er forudsætninger, der påvirker prognosens resultat. Afviger det faktiske boligbyggeri i det kommende år væsentligt fra forventningerne i boligprogrammet, vil det påvirke udviklingen i det faktiske befolkningstal. Der er jf. Kommunens boligprogram forventning om at der bliver bygget 236 boliger i perioden Der er forskel på alder og antal personer, der flytter ind i et nyt parcelhus og i en ny etagebolig. Dette tages der hensyn til i prognoseberegningerne boligprogrammet er derfor opdelt på boligtyper. Tre principper er væsentlige i forhold til borgernes flyttemønstre. Det er en gennemgående antagelse i modellen at indbyggerne flytter når deres bolig ikke passer til deres livssituation. Det er specielt størrelsen af boligen der er afgørende. Der forudsættes således en sammenhæng mellem flyttemønstre og boligstørrelse. Tilflytning forudsætter nybyggeri eller frigivelse af boliger ved fraflytning eller død. Der er således et naturligt loft over tilflytningen. Prognoseteknisk tages der f.eks. højde for at hvis der forventes opført flere familieboliger, vil det alt andet lige betyde en stigning i antal fødsler og dermed i befolkningstallet. Flygtninge Der er i år taget særligt højde for den stigende tilgang af flygtninge. Kvoten for 2015 er fordoblet i forhold til Til antallet af kvoteflygtninge kommer familiesammenførte familiemedlemmer. Det betyder at der i 2015 har været en større tilgang til folketallet end prognosen for 2014 kunne forudsige. Figur 1: Udvikling i flygtningekvoter Kilde: Udlændingestyrelsen og KL 4

6 I prognosen for er der derfor antaget at der årligt kommer 35 nye flygtninge, da det ligger tæt på de senere års gennemsnitlige kvote. Det anbefales at bruge en faktor 1,18 med hensyn til familiesammenføringer, men der er valgt en faktor 1,5 grundet sammensætningen af de flygtninge vi hidtil har modtaget. I forhold til aldersgruppesammensætning er Danmarks Statistiks opgørelse anvendt. Da det er første gang at prognosen korrigeres for flygtninge, følges der, næste år op på konsekvenser i forhold til det faktiske antal. Fertilitet Dette års prognose er i lighed med prognoserne for 2013 og 2014 justeret i forhold til fertilitet. Prognosen har, på trods af korrektion, de senere år overvurderet antallet af fødsler, derfor forventes der fortsat et lavere antal fødsler. Tabel 1: Prognosens træfsikkerhed fødsler pr. 1. januar Prognose for antal fødsler pr. 1. januar Faktisk antal fødsler året før Afvigelse Kilde: Historiske befolkningsprognoser og Danmarks Statistik. - betyder at prognosen har overvurderet antallet af fødsler. I den foreliggende prognose er der taget udgangspunkt i at fødselstallet i de kommende år vil fortsætte på et lavere niveau end det som historikken ville forudsige. Konkret betyder det at den forventede fertilitet for prognosen er nedjusteret med 14 pct. i alt. Af figur 2 ses den historiske udvikling samt en prognose frem til Figur 2: Historik og prognose på antal fødsler Historik Prognose Kilde: Danmarks Statistik og Befolkningsprognosen

7 Fortætning Der er i år taget højde for øget fortætning. Når prognosen justeres med en lavere fertilitet betyder det, at noget af den forventede befolkningstilvækst forsvinder. Samtidig er forventningerne til boligbyggeriet meget lavt og det vil yderligere sænke forventningerne til befolkningstilvæksten i prognosen. Antagelsen er at antallet af fødsler ikke stiger i samme grad som man kunne forvente, men øget middellevetid, tilflytning og indvandring er med til at øge den samlede befolkningstilvækst alligevel. Fortætning er et udtryk for at der bliver flere boliger i kommunen, uden at det er relateret til et egentligt boligprogram. Det kan f.eks. være store villaer, der opdeles til to boliger eller større grunde, der udstykkes til flere parceller. Det kan f.eks. også være at borgernes flyttemønster adskiller sig fra det men kunne forvente. Dvs. at der f.eks. bor flere personer i en boligtype, end typen er antaget at skulle rumme. Distrikter Prognosen beregner det samlede forventede befolkningstal for hele Kerteminde Kommune samt fordelt på Kommunens 6 skoledistrikter: 1. Hindsholm 2. Marslev 3. Langeskov 4. Nymarken 5. Kerteminde 6. Munkebo 6

8 Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning Der findes andre muligheder for at prognosticere over befolkningsudviklingen fremadrettet. En af mulighederne er Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. Figur 3: Sammenligning af egen prognose og Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning Danmarks Statistik Egen prognose Kilde: Egen befolkningsprognose og Danmarks Statistik Som det fremgår af figur 3 ligger Kerteminde Kommunes egen befolkningsprognose over Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning i hele perioden. Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger laves på grundlag af historiske data vedrørende befolkningens sammensætning på køn, alder og herkomst samt fertilitet, dødelighed, ind- og udvandringer og flytninger. Dvs. på samme måde som Kerteminde Kommunes egen prognose. Årsagen til den forskellige udvikling skal formentlig findes i forskellige antagelser om bl.a. flygtninge og fertilitet. 7

9 Historik Den historiske udvikling i f.eks. til- og fraflytning, ind- og udvandring samt fertilitet, dødelighed og middellevetid er alle faktorer der har indflydelse på hvordan befolkningsudviklingen vil se ud i fremtiden. Disse faktorer er vanskelige at forudsige og der betyder øget usikkerhed for prognosen. Samtidig kan historikken være med til at forklare, hvorfor prognosen ikke altid rammer det faktiske befolkningstal 100 %. Tabel 2: Udvikling i befolkningens bevægelser Befolkningen primo Tilflyttede Fraflyttede Nettotilflyttede Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Levendefødte Døde Fødselsoverskud Befolkningstilvækst Korrektioner Befolkningen ultimo Kilde: Danmarks Statistik. Note: Antal fødsler i tabel 2 er ikke lig antal levendefødte i tabel 1 pga. dødfødte børn. Generelt har udviklingen i det faktiske befolkningstal pr. 1. januar været stabil, bortset fra , frem til Figur 4: Historisk udvikling i befolkningstallet 1. januar Kilde: Danmarks Statistik 8

10 Til- og fraflytning Til- og fraflytning har betydning for befolkningsudviklingen men også for den demografiske befolkningssammensætning. Figur 3 viser hvilke aldersgrupper der flyttede henholdsvis til og fra kommunen i Der ses en tydelig tendens til at det er aldersgruppen årige hvor netto fraflytningen er størst. Figur 5: Til- og fraflytning i 2014 fordelt på alder år 4 år 8 år 12 år 16 år 20 år 24 år 28 år 32 år 36 år 40 år 44 år 48 år 52 år 56 år 60 år 64 år 68 år 72 år 76 år 80 år 84 år 88 år 92 år 96 år 100 år Kilde: Danmarks Statistik Fraflytning Tilflytning Netto Fordeles nettotilflytningen på de samme aldersgrupper, som befolkningsprognosen normalt fordeles på, ses det samme billede. Det er aldersgruppen år der flytter fra kommunen. I 2013 har der været en bemærkelsesværdig stor nettofraflytning, der i høj grad skyldes aldersgruppen år, men samtidig var der i 2013 en lavere nettotilflytning i de andre aldersgrupper. Tabel 3: Nettotilflytning fordelt på aldersgrupper år år år år år år år år I alt Kilde: Danmarks Statistik 9

11 Det ses også at der i 2011 og 2012 netop var tale om en egentlig nettotilflytning til kommunen, men at der i 2013 og 2014 begge år har været en nettofraflytning, dvs. at der er fraflyttet flere borgere end der er tilflyttet kommunen. Ind- og udvandring Som tidligere beskrevet er flygtningekvoterne stærkt stigende, og som det fremgår af tabel 4 er nettoindvandringen også stigende. Af figur 6 ses hvilke statsborgere der henholdsvis indvandrer og udvandrer af Kommunen. Tabel 4: Ind- og udvandring fordelt på statsborgerskab Danske statsborgere Indvandring Udvandring Nettoindvandrede Udenlandske statsborgere Indvandring Udvandring Nettoindvandrede Nettoindvandrede i alt Kilde: Danmarks Statistik En del af indvandringen skyldes danske Statsborgere, der vender hjem igen, efter at have opholdt sig i udlandet i en kortere eller længere periode f.eks. for at arbejde eller studere. Indvandringen af ikke danske statsborgere er størst fra Syrien, Polen og Ukraine. Af figur 6 ses de lande, hvorfra indvandringen har været størst i Figur 6: Lande hvorfra indvandringen har været størst i Kilde: Danmarks Statistik. 10

12 Middellevetid, dødelighed og fertilitet Middellevetiden har også indflydelse på hvordan befolkningstallet udvikler sig. I Kerteminde Kommune er der en stor andel ældre og udviklingen i middellevetiden bekræfter en stigende tendens. F.eks. er middellevetiden fra 2013 til 2014 steget med 1 år. Figur 7: Udvikling i middellevetiden , , , , Kilde: Danmarks Statistik Samtidig er antallet af døde i 2014, jf. tabel 2 bemærkelsesværdigt lavere end tidligere år. Det er medvirkende til at middellevealderen er stigende og dermed også befolkningstallet i de ældre aldersgrupper. Fertiliteten er beskrevet i afsnittet på side 5. 11

13 Prognosens træfsikkerhed For at vurdere pålideligheden bag befolkningsprognosen er det nødvendigt at se på hvor godt befolkningsprognosen har ramt det faktiske befolkningstal tidligere. I nedenstående tabel, ses forskellen mellem prognosen og det faktiske antal året efter, fordelt på udvalgte aldersgrupper. Tallet for 2009 viser differencen fra prognosen, der er udarbejdet i 2008 pr. 1. januar. Tabel 5: Befolkningsprognosernes træfsikkerhed år år år år år år år år Total Kilde: Befolkningsprognoser fra og Danmarks Statistik + betyder at prognosen har overvurderet antallet i forhold til det faktiske antal pr. 1. januar. - betyder at prognosen har undervurderet antallet i forhold til det faktiske antal pr. 1. januar. Den seneste befolkningsprognose for 2015 har undervurderet befolkningstallet med 185 personer i forhold til det faktiske befolkningstal pr. 1. januar Det er i sær aldersgrupperne over 17 år prognosen har haft sværest ved at forudsige, dette skyldes i høj grad antallet af nye flygtninge og familiesammenføringer. 12

14 Prognosens resultat Med baggrund i ovenstående historiske tendenser og antagelser er befolkningsprognosen for udarbejdet. Samlet forudses, som det fremgår af figur 6 en befolkningsudvikling der er svagt stigende frem til Figur 8: Samlet befolkningsudvikling Kilde: Befolkningsprognose Tallet for 2015 er det faktiske befolkningstal pr , fra 2016 og frem er der tale om en prognose Samlet forventes en stigning i folketallet på 313 personer i perioden, fra pr til i Den væsentligste forskel på denne prognose og prognosen fra sidste år for er antallet af flygtninge. Fordelt på aldersgrupper ser prognosen således ud: Tabel 6: Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper år år år år år år år år Total Kilde: Befolkningsprognose Tallet for 2015 er det faktiske befolkningstal pr , fra 2016 og frem er der tale om en prognose 13

15 Ser man på antal og andel i aldersgrupperne af befolkningstallet i henholdsvis 2016, 2019 og 2026, ses den største stigning i aldersgruppen over 80 år på 2,04 % fra 2016 til I aldersgrupperne 6-16 år og år ses et fald på henholdsvis 1,62 og 1,64 % i samme periode. I Aldersgruppen år forudses en stigning på 1,82 % fra 2016 til Tabel 7: Aldersfordeling i antal og andele af samlet befolkning 2016, 2019 og Antal Andel Antal Andel Antal Andel 0-2 år 604 2,55% 651 2,73% 676 2,81% 3-5 år 718 3,02% 673 2,83% 728 3,03% 6-16 år ,24% ,75% ,63% år ,96% ,06% ,32% år ,22% ,84% ,03% år ,45% ,20% ,41% år ,30% ,69% ,46% 80+ år ,26% ,89% ,30% Total % % % Kilde: Befolkningsprognose Som det fremgår af figur X så vil gennemsnitsalderen forventeligt også stige fra , således er gennemsnitsalderen pr ,57 år i 2020 forventes den at stige til 45,15 år og i 2026 forventes gennemsnitsalderen at være 46,41 år i Kommunen. Figur 9: Udvikling i gennemsnitsalder ,00 46,50 46,00 45,50 45,00 44,50 44,00 43,50 43,00 42,50 42, Kilde: Befolkningsprognose Gennemsnitsalderen for 2015 er den faktiske gennemsnitalder pr Resten af årene er en prognose. 14

16 Befolkningsprognosen fordelt pr. distrikt Befolkningsprognosen er nedenfor gengivet fordelt på Kommunens 6 skoledistrikter. Som det fremgår af graferne for de enkelte distrikter, er befolkningsudviklingen, vidt forskellig afhængig af området. Overordnet forventes en tendens til at landområderne affolkes og byområderne og områder, der ligger tæt på større byer oplever en stigning i befolkningstallet. Hindsholm Figur 10: Befolkningsudvikling distrikt Hindsholm Af figur 10 ses at der fra forventes et fald i befolkningen i distrikt Hindsholm på 38 personer fra personer pr og forventeligt personer i 2026, det svarer til et fald på 1,6 %. Tabel 8: Befolkningsprognose distrikt Hindsholm fordelt på aldersgrupper Hindsholm år år år år år år år år Total Der forventes en væsentlig ændring i alderssammensætningen i distriktet, da det forventes at det er aldersgrupperne år, år og år der falder og aldersgrupperne over 65 år hvor der en stigning i befolkningstallet. Gennemsnitsalderen forventes at stige fra 43,2 år pr til 45,7 år i

17 Marslev Figur 11: Befolkningsudvikling distrikt Marslev I distrikt Marslev forventes en stigning på 56 personer fra personer pr til forventeligt personer i Det svarer til en stigning på 4,2 %. Af tabel 9 nedenfor ses den største stigning i aldersgruppen 6-16 årige, årige samt over 80 årige. Børnetallet er faldende i distriktet og det samme er aldersgrupperne årige og årige. Gennemsnitsalderen forventes at stige fra 37,4 år pr til 41,7 år i Tabel 9: Befolkningsprognose distrikt Marslev fordelt på aldersgrupper Marslev år år år år år år år år Total

18 Langeskov Figur 12: Befolkningsudvikling distrikt Langeskov I distrikt Langeskov forventes der frem til 2020 en stigning i befolkningstallet, herefter forventes et fald. I hele perioden forventes der samlet et lille fald på 12 personer fra personer pr til forventeligt personer i Det svarer til et fald på 0,22 %. Også i distrikt Langeskov forventes en alderssammensætning, hvor befolkningen bliver ældre. Det er således aldersgrupperne over 40 år, hvor der forventes en stigning, mens der i aldersgrupperne under 40 år forventes et fald i befolkningstallet. Gennemsnitsalderen forventes at stige fra 41,9 år pr til 44,3 år i Tabel 10: Befolkningsprognose distrikt Langeskov fordelt på aldersgrupper Langeskov år år år år år år år år Total Befolkningsprognosen kan ikke tage højde for tiltag som f.eks. ny station i Langeskov. Det er kun en større forventning til boligbyggeri i et område, der vil påvirke prognosen i det område. 17

19 Nymarken Figur 13: Befolkningsudvikling distrikt Nymarken Der forventes et fald på 95 personer fra personer pr til forventeligt personer i Det svarer til et fald på 4,05 %. I distrikt Nymarken er det hovedsageligt aldersgrupperne over 65 år der forventes stigende, mens der i de andre aldersgrupper forventes et fald, særligt i aldersgruppen 6-16 år forventes et fald på 100 personer i perioden. Gennemsnitalderen stiger fra 40,4 år pr til 45,0 år i Tabel: 11 Befolkningsprognose distrikt Nymarken fordelt på aldersgrupper Nymarken år år år år år år år år Total

20 Kerteminde Figur 14: Befolkningsudvikling distrikt Kerteminde Kerteminde er det distrikt hvor der forventes den største stigning i perioden. Samlet forventes der en stigning på 613 personer fra personer pr til forventeligt personer i Det svarer til en stigning på 9,7 %. Det er særligt børnetallet og aldersgruppen år, hvor der forventes store stigninger i perioden. Gennemsnitsalderen i distriktet er den højeste i Kommunen, men forventes at falde lidt fra 47,9 år pr til 47,6 år i Tabel 12: Befolkningsprognose distrikt Kerteminde fordelt på aldersgrupper Kerteminde år år år år år år år år Total

21 Munkebo Figur 15: Befolkningsudvikling distrikt Munkebo Der forventes et fald på 211 personer fra personer pr til forventeligt personer i Det svarer til et fald på 3,5 %, og er det største fald pr. distrikt i Kommunen. Der forventes en væsentlig stigning i gruppen over 80 år. Fra 3-79 år ses der mindre fald i de enkelte grupper. Gennemsnitsalderen forventes at stige fra 43,2 år pr til 46,4 år i Tabel 13: Befolkningsprognose distrikt Munkebo fordelt på aldersgrupper Munkebo år år år år år år år år Total

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2030 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2029 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2017 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2017 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012 Center for Økonomi & It Indhold 1. Baggrund... 3 2. Boliger... 7 3. Resume af befolkningsprognose... 6 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper... 10

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé Notat Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben 24-09-2015 Resumé Økonomistaben har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 30. juni 2015. Gennemgangen

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Center for Økonomi og Indkøb

Center for Økonomi og Indkøb VALLENSBÆK KOMMUNE Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 2015-2027 Center for Økonomi og Indkøb 12-03-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vallensbæk dengang og nu... 3 3. Forventet udvikling for hele Vallensbæk

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2017-2030 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 BAGGRUND 1 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 1 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2014 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2014 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Marts 2015 Dette er befolkningsprognosen 2015-2027 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste Notat Sagsnr.: 2017/0003643 Dato: 10. marts 2017 Titel: Befolkningsprognose 2017-2028 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere