Oxfam IBIS analyse af Danmarks finansiering af flygtningeudgifter over udviklingsbistanden (Dec. 2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oxfam IBIS analyse af Danmarks finansiering af flygtningeudgifter over udviklingsbistanden (Dec. 2016)"

Transkript

1 Oxfam IBIS analyse af Danmarks finansiering af flygtningeudgifter over udviklingsbistanden (Dec. 2016) Denne analyse og helt nye tal bekræfter, at regeringen øger udgifterne til finansiering af flygtningeudgifter over udviklingsbistanden markant til trods for, at antallet af asylansøgere i Danmark er stærkt faldende. Ifølge de seneste tal fra Integrationsministeriet har personer søgt om asyl i Danmark i perioden 1. januar til. 4. december 2016, hvilket er markant lavere end regeringens oprindelige prognose på personer. Regeringen burde derfor tilbageføre et yderligere millionbeløb fra flygtningeudgifter til udviklingsbistanden i Denne analyse indeholder en sammenfatning af Danmarks praksis og fortolkning af de internationale retningslinjer for finansiering af flygtningeudgifter over udviklingsbistanden samt en analyse af regeringens seneste politiske udmeldinger. Baggrund I oktober 2016 besluttede statsrevisorerne at Rigsrevisionen skulle iværksætte en undersøgelse af Danmarks opgørelse af flygtningeudgifter over udviklingsbistanden samt vurdere om den danske praksis er i overensstemmelse med internationale retningslinjer i OECD DAC. Rigsrevisionens undersøgelse forventes klar i foråret Danmark er blandt de lande som indrapporterer flest flygtningeudgifter over udviklingsbistanden. Regeringen har således afsat 2,77 milliarder DKK på 2017 budgettet, hvilket svarer til 18.4% af Danmarks samlede udviklingsbistand (15,02 mia. kr.). Til sammenligning har Sverige afsat 8,1 milliarder SEK på 2017 budgettet, hvilket er en stigning på 2,2 milliarder SEK sammenlignet med 2016 og udgør 17.6% af den samlede svenske udviklingsbistand i Norge forventer at bruge 3,7 milliarder NOK I 2017, hvilket er en halvering sammenlignet med 2016 og forventes at udgøre 11% af den samlede norske udviklingsbistand i Det DAC-rapporterbare budget skal naturligvis ses i sammenhæng med antallet af asylansøgere. Mens Sverige havde modtaget asylansøgere i de første 10 måneder af 2016, havde Norge modtaget asylansøgere, mens omkring personer foreløbigt har søgt om asyl i Danmark i Retningslinjer - to paragraffer og en fodnote Finansieringen af flygtningeudgifter over udviklingsbistanden er i overensstemmelse med de de internationale retningslinjer - men harmonerer meget dårligt med OECD s officielle definition på udviklingsbistand, som handler om at promovere økonomisk udvikling og velfærd i udviklingslandene 2. OECD DAC retningslinjerne omkring opgørelse af flygtningeudgifter består af to paragraffer og en fodnote vedtaget i Retningslinjerne er derfor ikke specielt detaljerede og fortolkes meget forskelligt og bruges helt åbenlyst af flere medlemslande til at finansiere de stigende flygtningeudgifter. OECD DAC sekretariatet fremhæver særligt tre udgiftsområder som udsættes for fortolkning af medlemslandene; 1) omkostninger til overførsel af flygtninge til kommunerne (hvis disse udgifter anses for integration, er de ikke omfattet); 2) frivillig hjemsendelse (der skal kunne skelnes mellem frivillig og tvungen hjemsendelse, som ikke kan opgøres som bistand); samt 3) administrationsomkostninger. Overblik over OECD DAC s retningslinjer 1 Kilde; Migrationsvaerket og Utlendingsdirektoratet Norge 2 Government aid designed to promote the economic development and welfare of developing countries'

2 12 måneder; OECD DAC retningslinjerne giver mulighed for at inkludere opholdsudgifter i de første 12 måneder af flygtninges ophold i et land. Udgifter efter 12 måneder er ikke omfattet. Integration; OECD DAC retningslinjerne er særdeles tydelige og fastslår at fremme af integration af flygtninge i donorlandets økonomi er ekskluderet. Administrationsomkostninger; OECD DAC retningslinjerne omtaler ikke direkte administrations-omkostninger, men flere medlemslande opgør alligevel udgifter til modtagelsescentre, tolkning, asylbehandling og retshjælp. OECD DAC sekretariatet skelner desuden mellem asylansøgere med midlertidige og varige behov, hvoraf udgifter til de sidstnævnte ikke vurderes til at være omfattet af retningslinjerne. Udgifter til personer på længerevarende eller varigt ophold betragtes nemlig som integration. Danmark udnytter reglerne fuldt ud I finanslovsaftalen for 2017 blev Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti enige om, at mulighederne for at finansiere udgifter til modtagelse af flygtninge over udviklingsbistanden skal udnyttes fuldt ud. Denne aftale blev genbekræftet i trekløverregeringens regeringsgrundlag i november 2016 hvor det understreges, at regeringen fuldt ud vil udnytte mulighederne i overensstemmelse med hidtidig dansk praksis. I et svar til OECD DAC fra november 2016 understreger regeringen, at 12 måneders perioden er hovedprincippet for Danmarks opgørelse af DAC-rapporterbare udgifter. Der skelnes som udgangspunkt ikke mellem forskellige grupper af flygtninge, deres status efter asylbehandlingen eller forskellige aktivitetstyper, så længe disse finder sted indenfor de første 12 måneder. Dermed har Danmark klart en af de bredeste fortolkninger af retningslinjerne sammenlignet med OECD DACs øvrige medlemslande. Ifølge regeringens egne oplysninger var den gennemsnitlige udgift per asylansøger på kr. i 2014, mens den hollandske regering i gennemsnit opgjorde kr. Dermed lå Danmark på andenpladsen over OECD landenes udgiftsniveau per asylansøger, kun overgået af Holland (se tabel 1). Ifølge Altinget vil den danske gennemsnitspris per asylansøger stige til kr. i og selvom en præcis fremskrivning må siges at være forbundet med stor usikkerhed, må det klart forventes at den gennemsnitlige udgift for asylansøgere i Danmark vil stige markant i både 2016 og 2017 (se forklaring i næste afsnit). Tabel 1) gennemsnitlige DAC-rapporterbare udgift per asylansøger i udvalgte OECD medlemslande DKK* Danmark Sverige Norge Finland Holland Tyskland Kilde; ODA reporting of in-donor country refugee costs, OECD DAC 2016 * USD omregnet til DKK (1 USD = DKK) Uigennemskuelig dansk opgørelse Den gældende danske rapporteringspraksis foretages på grundlag af månedlige opgørelser af flygtningeudgifterne, hvorefter andelen af DAC-rapporterbare udgifter beregnes som et årligt gennemsnit af de månedlige udgifter sammenlignet med en konkret opgørelse af asylansøgere med en opholdstid i Danmark på under 12 måneder. Det indberettede udgiftsniveau er derfor som udgangspunkt et skønnet gennemsnit af udgifterne for flygtninges første 12 måneders ophold i Danmark efter indgivelse af asylansøgning, dog med undtagelse af udgifter til repatriering (se s. 4). Men da de interne principper og retningslinjer for Udlændinge-, integrations- og boligministeriets opgørelse ikke er offentligt tilgængelige, er det ikke muligt at vurdere i hvilket omfang de er i overensstemmelse med de internationale retningslinjer samt om de åbner mulighed for fortolkning. Den manglende åbenhed omkring de interne principper og retningslinjer gør det derfor også meget 3 Altinget; Regeringen udhuler ulandsbistanden med næsten en milliard, august

3 vanskeligt at vurdere regeringens praksis omkring opgørelse af forskellige udgiftstyper og beregningsmodeller samt om udgiftsniveauet er rimeligt eller ej. Regeringen understreger at der ikke er blevet ændret opgørelsesmetode sammenlignet med den tidligere regering og at man følger de internationale regler 4. Udgiftstallene under den nuværende og tidligere regeringer burde derfor være umiddelbart sammenlignelige. En ny opgørelsesmetode vil dog blive implementeret fra 2017 på baggrund af analyser i en tværministeriel embedsmandsgruppe (se side 5). En direkte sammenligning mellem budgetår vanskeliggøres imidlertid af DAC retningslinjerne, som gør det muligt at finansiere udgifterne til asylansøgere indenfor de første 12 måneder fra ankomsttidspunktet. Dette indebærer f.eks. at når omkring 55% af de danske asylansøgere ankom i 4. kvartal af 2015, vil størstedelen af udgifterne først blive afholdt i En direkte sammenligning mellem antallet af asylansøgere og de enkelte budgetår giver derfor ikke et retvisende billede. Man må dog alligevel undre sig over, at udgifterne til drift af indkvarteringssystemet og indkvartering af asylansøgere forventes at være højere i 2017 sammenlignet med 2015, til trods for at antallet af asylansøgere forventes at være under det halve (se tabel 3). Det er samtidig sandsynligt, at når der ankommer fire gange færre asylansøgere end forventet i 2016 er dansk udviklingsbistand med til at finansiere tomme indkvarteringssteder i Danmark. For at sikre den nødvendige indkvartering har de relevante myndigheder måtte indgå langsigtede aftaler for 2016 og er derfor bundet af udgifter til husleje, energi, vand og daglig drift, selvom der Ikke længere er behov for denne indkvartering, pga. det lavere antal asylansøgere. Det er uvist hvor stor en andel af udviklingsbistanden som går til tomme boliger, men det er formodentlig et ikke ubetydeligt beløb. En mere præcis sammenligning er heller ikke mulig på grundlag af de gennemsnitlige DACrappoterbare udgifter per asylansøger, idet sammensætningen af asylansøgere kan have stor betydning for udgiftsniveauet. Regeringens midlertidige stop for kvoteflygtninge i 2016 eller stigninger i uledsagede asylbørn kan f.eks. have stor betydning for de gennemsnitlige udgifter. Men det er alligevel bemærkelsesværdigt at gennemsnitsprisen forventes at stige med omkring en tredjedel fra kr. per asylansøger i 2014 under SR-regeringen til kr. i 2016 under V-regeringen (skøn ifølge Altinget). Forskellen mellem præasyl og postasyl (integration) Danmark opgør størstedelen af udgifterne - ca. 2,9 mia. kr. i som præasyludgifter som bl.a. dækker udgifter til indkvartering, forplejning, underhold og andre fornødenheder samt asylsagsbehandlingen. Herudover opgøres ca. 0,3 mia. kr. i 2016 som postasyludgifter som dækker udgifter til integrations-programmet, grundtilskud til kommunerne og integrationsydelser. Udregningen for præasyludgifter tager udgangspunkt i en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for asylsager på 9 måneder, hvorefter flygtninge flyttes til kommunerne efter en ventetid på cirka 6 uger. Den DAC-rapporterbare postasylperiode er derfor typisk på omkring 1-3 måneder. Udgifterne til postasyl eksploderede i 2015, idet postasyludgifterne til flygtninge som fik opholdstilladelse i 2015 rent regnskabsteknisk blev opgjort på 2015 budgettet (se tabel 2). Tabel 2) Udviklingen i DAC-rapporterbare præ- og postasyludgifter (mio kr.) Præasyl 593,0 743,7 820, , , NN udgifter Postasyl 56,8 15,0 116,3 19,1 805,5 300 NN udgifter Samlet 649,8 758,7 936, , , * 2,77** 4 Se f.eks. 3

4 Kilde; Udenrigsministeriet, L192 og * Efter vedtagelse af Aktstykke 40 vil de samlede udgifter være på 3.46 mia. kr. i Det er endnu ikke muligt at opgøre dette i hhv. præ- og postasyludgifter. ** Forventet udgift ifølge finanslovsaftale mellem V, DF, LA og K. DAC-rapporterbare præ-asyludgifter Selvom de samlede forventede udgifter på præasyludgifter er faldet markant, forventer regeringen forsat at finansiere omkring 75% af de samlede præasylgifter over udviklingsbistanden i 2016, heraf er drift og indkvartering klart de største udgiftsposter. Detaljeret beskrivelse af præ-udgifter Indkvarteringssystemet; omfatter udgifter til bygninger, husleje, energi, vand, renovation, drift og vedligeholdelse. Regeringen forventer at opgøre omkring 437 millioner DKK I 2016, hvilket svarer til 70% af de samlede udgifter. Regeringens udvidelse af DAC rapporteringen i 2017 medfører at udgifterne stiger med cirka 53% sammenlignet med Indkvartering af asylansøgere; omfatter udgifter til indkvartering, herunder f.eks. undervisning, aktivering, fritidstilbud og sundhedstilbud. Regeringen forventer at opgøre omkring 662 millioner DKK I 2016, hvilket svarer til 70% af de samlede udgifter. Regeringens udvidelse af DAC rapporteringen i 2017 medfører at udgifterne stiger med cirka 12% sammenlignet med Kontante enkeltydelser; omfatter udgifter til mad og forsørgelse, herunder forsørgertillæg til asylansøgere med børn. Regeringen forventer at opgøre omkring 203 millioner DKK I 2016, hvilket svarer til 70% af de samlede udgifter. Regeringens udvidelse af DAC rapporteringen i 2017 medfører at udgifterne stiger med 6% sammenlignet med Udlændingestyrelsen; omfatter udgifter til sagsbehandling af asylsager, herunder løn, drift og tolkeudgifter. Regeringen forventer at opgøre omkring 255 millioner DKK I 2016, hvilket svarer til 64% af de samlede udgifter. Flygtningenævnet; omfatter udgifter til afholdelse af nævnsmøder ifm. klager over de asylafgørelser. Regeringen forventer at opgøre omkring 42 millioner DKK I 2016, hvilket svarer til 93% af de samlede udgifter. Regeringens udvidelse af DAC rapporteringen i 2017 medfører at udgifterne til Flygtningenævnet stiger med 354% sammenlignet med Tabel 3) Udviklingen i udvalgte DAC-rapporterbare præ-asyludgifter (URU spgm. 244) (mio kr.) * 2017** Drift af 145,8 216,6 213,8 396,8 548,2 443,1 668,2 indkvarteringssystemet Indkvartering af 312,6 361,1 370,7 576,2 802,2 595,9 742,6 asylansøgere Flygtningenævnet 22,4 17,0 38,1 48,5 37,7 42,2 149,3 Udlændingestyrelsen 45,4 45,4 65,2 155,4 165,3 255,9 230,5 Kontante enkeltydelser 61,6 79,4 93,2 160,7 221,9 203,6 215,8 Asylansøgere * UM udgiftskøn (august 2016). Nedjusteringerne fra aktstykke 40 er ikke indberegnet ** Udgiftskøn for asylansøgere Det skal bemærkes at regeringens aktstykke 40 fra den 29. november 2016 forventeligt vil reducere udgifterne til indkvartering af asylansøgere med 193 mio. kr., kontante enkeltydelser med 135 mio. kr. samt integrationsydelse ifm. integrationsprogrammet med 340 mio. kr. i Aktstykket er ikke indregnet i ovenstående tabel. DAC-rapporterbare post-asyludgifter Ifølge Altinget blev de DAC-rapporterbare udgifter udvidet under den tidligere regering til at omfatte flygtninge, der har fået asyl og derefter overgår til kommunerne (Altinget 2016). Dette forklarer delvist den markante udgiftsstigning i I et svar til Folketinget fra november 2016 bekræfter Integrationsminister Inger Støjberg, at omkring 11% af de DAC-rapporterbare udgifter til asylområdet i 2016 dækker integrationsprogrammer og integrationsydelser. 4

5 Aktiveringstilbud og danskundervisning; omfatter obligatorisk danskundervisning, kurser i danske samfundsforhold og kultur, aktiveringstilbud, løntilskud, faglig uddannelse, mentorordninger m.m. Danskuddannelse udgør ca. 70 pct. af udgifterne på dette område. Regeringen forventer at opgøre omkring 343,1 millioner DKK I 2016, hvilket svarer til 21% af de samlede udgifter. Integrationsydelse under Integrationsprogrammet; omfatter integrationsydelse og grundtilskud til sociale udgifter i kommunerne. Regeringen forventer at opgøre omkring 595,9 millioner DKK I 2016, hvilket svarer til 37% af de samlede udgifter. Hjemsendelse; omfatter udgifter til frivillig hjemsendelse, genhusning og finansielle ydelser i op til fem år ifm. repatriering. Det har ikke været muligt at finde en specifik opgørelse over tid. Men regeringen forventer at opgøre omkring 56 millioner DKK I 2017, hvilket svarer til 96% af de samlede udgifter. Tabel 4) Udviklingen i udvalgte DAC-rapporterbare udgifter under integrationsprogrammet (URU spgm. 244) (mio kr.) 2011* 2012* * 2017** Aktiveringstilbud og NN NN 78,4 16,2 220,0 343,1 103,7 danskundervisning Integrationsydelse NN NN 27,4 33,9 40,2 595,9 153,6 * Ikke tilgængelige ** UM udgiftskøn (august 2016) *** Udgiftskøn for asylansøgere Ifølge Udenrigsministeriet er udgifter til integrationsprogrammet blevet DAC-rapporteret siden 2012, mens udgifter til jobtræning og aktivering først er medregnet fra Det skal bemærkes at regeringens aktstykke 40 fra den 29. november 2016 forventeligt vil reducere integrationsydelsen ifm. integrationsprogrammet med 340 mio. kr. i Aktstykket er ikke indregnet i ovenstående tabel. Der må klart stilles spørgsmålstegn ved om udgifterne til integrationsprogrammet og integrationsydelse er i overensstemmelse med OECD DACs retningslinjer. Altinget beskrev tidligere på året, hvordan regeringen i 2015 overførte 220 millioner til kommunerne til danskundervisning og jobtræning til flygtninge med midlertidig opholdstilladelse, selvom flere internationale eksperter påpeger at dette er i strid med reglerne. Regeringens egen fortolkning af retningslinjerne indebærer, at disse udgifter først defineres som integration efter 12 måneders ophold. Men uden adgang til detaljerne om deltagerne i de specifikke aktiviteter er det vanskeligt at vurdere om udgifterne bør vurderes som midlertidige og derfor omfattet af retningslinjerne eller snarere er langsigtede indsatser med fokus på integration af flygtninge i samfundet og derfor bør ekskluderes. På et enkelt punkt bryder Danmark dog med al sandsynlighed de internationale retningslinjer ved at inkludere udgifter til hjemsendelse af flygtninge, som har opholdt sig i Danmark udover 12 måneders perioden. I et svar fra Udenrigsministeriet til OECD DAC fra november 2016 fastslås det bl.a., at Danmark inkluderer udgifter til hjemsendelse, genhusning og finansielle ydelser til flygtninge, som har haft ophold i Danmark udover 12 måneder. Dette er klart i strid med OECD DACs retningslinjer hvor det tydeligt fremgår, at udgifter efter 12 måneder er ikke omfattet. Derfor bliver Rigsrevisionens igangværende undersøgelse helt afgørende for at kaste lys over denne praksis. Gennemgang af Finanslovsaftalen for 2017 En tværministeriel embedsmandsgruppe har i løbet af sommeren analyseret mulighederne for at udvide den danske DAC-rapportering indenfor rammerne af de internationale retningslinjer. I august måned havde embedsmandsgruppen identificeret en række nye områder bl.a. indenfor repatriering, reintegration samt kommunale tilskud som tilsammen udgjorde 377 millioner kroner baseret på forårets prognose om asylansøgere. 5

6 På dette grundlag besluttede Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance og Venstre i november 2016 at udvide DAC-rapporteringen til at omfatte politiets udgifter til asylsagsbehandlingen, hjælp til flygtninge i enkelttilfælde og refusion af udgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge. Udvidelsen betyder en udvidet DAC-rapportering på 92 mio. kr. i 2017, 72 mio. kr. i 2018 og 63 mio. kr. i 2019 og 59 mio. kr. i Den nye udvidede DAC rapportering skulle efter Udenrigsministeriets oplysninger ikke få konsekvenser for 2016 budgettet. Dermed øges Danmarks i forvejen høje udgiftsniveau med 286 mio. kr. i perioden Regeringen havde oprindeligt afsat 3,96 mia. kr. til flygtningeudgifter på 2017 finansloven baseret på et skøn fra maj 2016 om asylansøgere i Nedjusteringen af det forventede antal asylansøgere til i august 2016 medførte derfor en forventet reduktion i udgifterne til 2,68 mia. kr. indenfor en samlet bistandsramme på 15,02 mia. kr. Tabel 5) Oversigt over DAC-rapporterbare flygtningeudgifter 2017 FL17 (1) FL17 revideret (2) FL17 vedtaget (3) 3,96 mia. kr. 2,68 mia. kr. 2,77 mia. kr. 1) baseret på et skøn fra maj 2016 om asylansøgere 2) baseret på nedjustering medførte asylansøgere 3) Inkl. nye DAC-rapporterbare udgifter på 92 mio. kr. Finanslovsaftalens udvidelse af DAC-rapporterbare udgifter øger udgiftsniveauet med 92 mio. kr. i 2017 og de samlede udgifter stiger derfor til 2,77 mia. kr. svarende til 18,4% af Danmarks samlede udviklingsbistand i Dette vil i så fald være den højeste andel af dansk udviklingsbistand til dato og forventes kun overgået af udgifterne i 2016, der som bekendt omfatter de ekstraordinær store udgifter ifm. flygtningetilstrømningen i slutningen af Gennemgang af Finanslovsaftalen for 2016 Regeringen har måtte justere budgettet for flygtningeudgifter i lyset af det lavere antal asylansøgere. I august 2016 nedjusterede regeringen således det forventede antal asylansøgere fra til personer i 2016 og fra til personer i 2017, hvilket forventeligt ville frigøre ca. 1,1 milliarder kroner, hvoraf regeringen ville bruge 525 mio. til en øget nærområdeindsats i 2016 og 475 mio. kr. i Herudover skulle der afsættes 435 mio. kr. til en delvis dækning af en såkaldt negativ overbudgettering på 990,2 mio. kr., som var afsat på finansloven for 2016 for bl.a. at tage højde for usikkerheden omkring antallet af asylansøgere og for at kunne efterleve regeringens erklærede målsætning om at yde udviklingsbistand på minimum 0,71 procent af BNI i Nedjusteringen i august 2016 ville potentielt betyde en reduktion af de DAC-rapporterbare udgifter fra 4,4 mia. kr. til cirka 3,4 mia. kr. i Men i midten af november vurderede Integrationsminister Inger Støjberg i et svar til Folketinget, at den seneste udgiftsopfølgning fra oktober 2016 ville betyde, at de samlede forventede DAC-rapporterbare udgifter kun udgjorde 3,2 mia. kr. i en reduktion på næsten 30 procent sammenlignet med 2016 finansloven. Men oktober tallene er siden blevet justeret i forhold til et lavere bni-skøn for Den 29. november 2016 fremsendte regeringen således et aktstykke til finansudvalget med anmodning om at tilbageføre 938,3 mio. kr. til udviklingsbistanden i 2016, hvoraf 525 mio. skal finansiere en øget nærområdeindsats, mens 413 mio. kr. går til delvis nedskrivning af overbudgettering på Udenrigsområdet. Aktstykket henviser ikke til en revideret 2016 prognose for asylansøgere, men beregningen må forventes at bygge på en markant lavere prognose end de forventede asylansøgere fra august De seneste tal fra Integrationsministeriet viser, at personer har søgt om asyl i Danmark i perioden 1. januar til 4. december Det er derfor også overraskende, at regeringen ikke tilbagefører et større beløb til udviklingsbistanden, som svarer til det faktiske antal asylansøgere. Selv efter justeringen til et lavere bni-skøn burde regeringen tilbageføre et yderligere millionbeløb 6

7 fra flygtningeudgifter til udviklingsbistand som afspejler den markante forskel på omkring 75 pct. i forhold til det oprindelige skøn på asylansøgere og det faktiske antal i primo december. Der er dog intet som tyder på, at regeringen vil fremsætte forslag om yderligere tilbageførsler i Tabel 6) Oversigt over DAC-rapporterbare flygtningeudgifter 2016 FL16 (1) FL16 revideret (2) FL16 (oktober) (3) FL16 (november) 4,4 mia. kr. 3,44 mia. kr. 3,2 mia. kr. 3,46 mia. kr. 1) baseret på et oprindeligt skøn om asylansøgere 2) baseret på nedjustering til asylansøgere og forventet overførsel af 960 mio. kr. 3) baseret på yderligere forventet nedjustering af integrationsministeren (november 2016) 4) baseret på aktstykke 40 baseret på et ukendt antal asylansøgere (november 2016) Danmarks samlede DAC-rapporterbare udgifter til asylområdet svarer til 23,9% af Danmarks samlede udviklingsbistand (ca. 14,5 mia. kr.) i International afklaring af retningslinjerne Den europæiske udviklingsbistand bliver voldsomt udfordret af den europæiske flygtningekrise og OECD DAC sekretariatet er naturligvis opmærksomme på forskellene i medlemslandene opgørelser og afrapportering af flygtningeudgifter. Enkelte medlemslande ønsker en udvidelse af de nuværende retningslinjer således at man kan opgøre yderligere udgifter som udviklingsbistand. Men OECD DAC sekretariatet er kritisk overfor en udvidelse af kriterierne og der er derfor blevet nedsat en uformel arbejdsgruppe, som skal klargøre retningslinjerne samt sikre en større grad af sammenlignelighed og gennemsigtighed i medlemslandenes opgørelser. Da retningslinjerne sidst var til forhandling for 15 år siden, havde OECD DAC sekretariatet følgende udtalelse til medlemslandene; 'The secretariat retains its long held view that donors' expenditures on refugees who arrive in their countries while commendable from a humanitarian point of view do not make a sufficiently direct contribution to the economic development and welfare of developing countries to qualify as official development assistance. Including such data undermines the credibility of the ODA concept (OECD DAC Committee 2001). I første omgang har OECD sekretariatet derfor bedt medlemslandene om at bidrage til en opdateret kortlægning over deres brug af kategorier, udgiftstyper og beregningsmodeller. OECD sekretariatet vil samtidig bede medlemslandene redegøre for en række specifikke udgifter, som kan være genstand for fortolkning. Opgørelsen af administrative omkostninger er f.eks. ikke nævnt i retningslinjerne og flere medlemslande skal derfor redegøre og begrunde for at inkludere disse udgifter. Medlemslandene skulle efter planen aflevere denne kortlægning inden udgangen af oktober OECD sekretariatet forventer at præsentere resultatet af kortlægningen på deres næste møde i arbejdsgruppen i december Herefter vil den tekniske afklaring og forhandling finde sted i en række mindre arbejdsgrupper (f.eks. Expert Group on Statistical Data) i første halvår af Den endelige godkendelse vil dog først kunne finde sted på næste OECD højniveaumøde som sandsynligvis bliver afholdt i slutningen af 2017 eller begyndelsen af Dette betyder at afklaringen og de reviderede retningslinjer tidligst kan træde i kraft fra 2019 og medlemslandene kan derfor forsætte deres nuværende praksis og egen-fortolkning af de nuværende regler. Udenrigsministeriet har ikke ønsket at kommentere analysen. Spørgsmål eller kommentarer til analysen kan rettes til; Morten Emil Hansen, seniorrådgiver Oxfam IBIS på eller mobil

BUDSKABER. Lukket samråd i Finansudvalget den 30. maj Samrådsspørgsmål AP

BUDSKABER. Lukket samråd i Finansudvalget den 30. maj Samrådsspørgsmål AP Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 372 Offentligt BUDSKABER Lukket samråd i Finansudvalget den 30. maj 2017 Samrådsspørgsmål AP AP: Vil ministeren redegøre for den danske forhandlingsposition

Læs mere

/2016. Juni Rigsrevisionens beretning om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden

/2016. Juni Rigsrevisionens beretning om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden 20/2016 Rigsrevisionens beretning om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 Juni 2017 114.6 22.480 908

Læs mere

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr. Aktstykke nr. 150 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 150 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 15. juni 2010. a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Fakta: Danmarks udviklingsbistand og udgifter til flygtningemodtagelse

Fakta: Danmarks udviklingsbistand og udgifter til flygtningemodtagelse Fakta: Danmarks udviklingsbistand og udgifter til flygtningemodtagelse 3 Fakta: Danmarks udviklingsbistand og udgifter til flygtningemodtagelse Hvad er regeringens målsætning for udviklingsbistanden?

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 287 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 287 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 287 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over 2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Notat om økonomien vedrørende flygtninge

Notat om økonomien vedrørende flygtninge NOTAT Center for Økonomi og Styring Notat om økonomien vedrørende flygtninge Flygtningedebatten fylder meget i medierne i øjeblikket. Med denne debat følger også spørgsmålet om, hvad det kommer til at

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål U, V og W fra Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 20.

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål U, V og W fra Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 20. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 85 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. december 2012 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh:

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket Fakta om økonomi Februar 217 6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket I perioden 214-216 var der en markant stigning i flygtningetilstrømningen, hvilket har lagt et stort pres på integrationsindsatsen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen

Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen 2016/1 BSF 51 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. januar 2017 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp Skjal 4, undirskjal a Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal, Postboks 53, 1002 København K Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Att.: Hans B. Thomsen Dato DF J.nr.

Læs mere

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. februar 2016 Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opsummering... 1 Forudsætninger i analysen... 2 Flygtningeudgifter

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser

Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser Notat 19. april 1 Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser Antallet af asylansøgere er steget markant siden sommeren 1. I 1 blev der givet ca. 19. opholdstilladelser til asylansøgere

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget De økonomiske konsulenter Til: Dato: Udvalgets medlemmer 16. november 2016 Opdateret analyse af PSO-udgifter

Læs mere

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Analyse 19. november 2015 Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Regeringens målsætning er, at flere skal i arbejde og at færre skal være på offentlig forsørgelse.

Læs mere

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014 Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud.

Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud. Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 09.11.2015 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning I dette notat

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser. Det talte ord gælder.

Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser. Det talte ord gælder. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del Bilag 92 Offentligt Talepapir 24. februar 2016 Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Jobcenteret - Aktivteam

Jobcenteret - Aktivteam Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,

Læs mere

Aktstykke nr. 40 Folketinget Udenrigsministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 40 Folketinget Udenrigsministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 40 Folketinget 2016-17 40 Udenrigsministeriet. København, den 29. november 2016. a. Udenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der i finansåret 2016 tilføres

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager

Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager Udlændinge Styrelsen US Statistikserie nr. 1, 2002 Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager I denne publikation gives på baggrund af en række foreløbige tal et overblik over,

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. STATUS FOR HAN- LINGSPLAN

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Der kommer historisk mange flygtninge og migranter til Europa. Det presser alle lande også Danmark. Hvis Danmark oplever en væsentlig

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter d. 22.10.2014 Kommentar til lovforslag om udgiftslofter Formandsskabets bemærkninger til lovforslagene indgår i Dansk Økonomi, efterår 2014. Dette notat opsummerer disse bemærkninger. Finansministeren

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj Den 10. november 2010/sjj Finanslov 2011 Hos Danske Erhvervsskoler Lederne vil vi helst tale kvalitet, fremdrift, visioner og skolernes bidrag til at skabe vækst i samfundet. Men vi bliver også nødt til

Læs mere

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16.1 - Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID: 4078135 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION 25. august 2003 Statsrevisorerne har den 2. april 2003 afgivet beretning nr. 9, 2002 om Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse på asyl- og opholdsområdet.

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

B i l a g 1 b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017

B i l a g 1 b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017 B i l a g 1 b Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017 25. oktober 2017 J.nr. Arbejdsmarkedsfastholdelse Sociale Ydelser Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner:

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Afrapportering på integrationsområdet

Afrapportering på integrationsområdet Afrapportering på integrationsområdet November 2017 Indhold 1. Baggrund og opsamling...1 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte...2 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge og familiesammenførte...4

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser September 2015

Ægteskab Uden Grænser September 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Sommeren har især stået i flygtningedebattens tegn. Da diverse tiltag på det område også i et vist omfang berører familiesammenførte, har vi valgt at lade det fylde en del i dette

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Til direktionen På grund af finanskrisen har der siden slutningen af 2008 været en stor stigning i antallet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere