Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Kulturcenter Mariehøj, Kulturområdet, rød indgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Kulturcenter Mariehøj, Kulturområdet, rød indgang"

Transkript

1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Kulturcenter Mariehøj, Kulturområdet, rød indgang Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Museumsleder Niels Peter Stilling deltager under punkt 8 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Daniel E. Hansen (V), Anne Anbo (V), Claus Holmegaard Larsen (C), Benny Würtz (L), Vibeke Peschardt (B) Henning Bach Christensen, Birgit Hóe Knudsen, Birgit Hemmingsen

2 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1 Meddelelser 4 2 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget Tillægsbevilling 6 3 VM i Landevejscykling Status og anlægsbevilling RudersdalRuten - Status og anlægsbevilling Hestkøbgård - Ansøgning om tilskud til ændring af belægning på parkeringsarealer M, udvikling af kulturcentrene Mantziusgården og Mariehøj - statusorientering om Kulturcenter Mariehøj 17 7 Boldklubben Søllerød-Vedbæk, strategi og planer for indretning og anvendelse af fodbold faciliteter 19 8 Forslag til Kulturarvspoltikken for Rudersdal Kommune, en temapolitik til Kulturpolitikken 22 9 Kultur- og Fritidsudvalget, besigtigelsestur 24 2/2

3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Pkt.nr. Punkttitel 1. Meddelelser 1. Projektbeskrivelse - Etablering af et "Multi-aktivitetshus" i Ubberød-Brådebæk (45601/10) 2. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget Tillægsbevilling 1. Bilag til Kultur- og Fritidsudvalget (46163/10) 4. RudersdalRuten - Status og anlægsbevilling. 1. RudersdalRuten Inspiration til motion og fysisk aktivitet i naturen. (47524/10) 6. 2M, udvikling af kulturcentrene Mantziusgården og Mariehøj - statusorientering om Kulturcenter Mariehøj 1. Introduktion og konkurrenceprogram - arkitektkonkurrence (45624/10) 7. Boldklubben Søllerød-Vedbæk, strategi og planer for indretning og anvendelse af fodbold faciliteter 1. Notat vedrørende Boldklubben Søllerød-Vedbæk - Strategi og planer for Rundforbi og Vedbæk Idrætsanlæg (46677/10) 2. BSV s kommentarer til Rudersdal Kommunes anbefalinger i notat om BSV s strategi og planer (46690/10) 8. Forslag til Kulturarvspoltikken for Rudersdal Kommune, en temapolitik til Kulturpolitikken 1. Forslag til politik for Kulturarven (46561/10) 3/3

4 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser KFU Sagsnr. 10/2318 Resumé Ansøgning om støtte til dokumentarfilmen "Sommerens sidste rose" Kultur har modtaget ansøgning fra Dorthe Roel om støtte til dokumentarfilmen "Sommeren sidste rose" - et portræt af Kirsten Benn. Kultur har givet afslag på ansøgningen med begrundelsen, at der, jf. vedtagne retningslinjer for tilskud til kulturelle aktiviteter, ikke kan gives tilskud til enkeltpersoner - derunder heller ikke til udarbejdelse af bøger, film eller lignende, hvor omdrejningspunktet er enkeltpersoner. Kultur har gjort opmærksom på, at Rudersdal Kommune hvert år hædrer personer inden for både kultur og idræt, der gennem en årrække har ydet en særlig indsats. Det er den måde, kommunen kan takke enkeltpersoner for stort frivilligt arbejde, der har stor betydning for kommunen. Kommunalfuldmagtstilskud - kulturelle formål 2010 I forlængelse af kommunalreformen overgik en række af de tidligere ikke lovbestemte tilskud på kulturområdet pr fra amterne til kommunerne under en 4-årig overgangsordning, der udløber med udgangen af Kulturministeriet har hvert år indkaldt ansøgninger fra kommunerne med oplysninger om foreninger og institutioner, der er tilskudsberettigede i henhold til kriterierne for den 4- årige overgangsordning. I forhold til kulturområdet drejer den 4-årige overgangsperiode (de tidligere amtslige tilskud) sig om Rudersdal Teater, Ny Musik i Birkerød, Birkerød Kammermusikforening og Kulturcenter Mantziusgården. I 2010 har det samlede tilskud været på kr. Kulturministeriet har meldt ud, at fra og med 2011 bliver tilskud under overført til kommunerne via bloktilskud, og at det er op til den enkelte kommune at afgøre, hvad der videre skal ske med midlerne. Staten overfører samlet 28 mio. kr. til bloktilskud. Rudersdal Kommune vil erfaringsmæssigt modtage 0,972 % svarende til kr. I budgetforslag for 2010 er der gjort opmærksom på, at den 4-årige overgangsordning ophører med udgangen af SSport - samarbejde med Rudersdal Kommune om afvikling af "BusinessLiv.dk Stafetten" SSport (Skodsborg Sport) planlægger afvikling af et nyt løbekoncept for virksomheder. Stafetløbet arrangeres i samarbejde med Berlingske Media, Scion DTU og Rudersdal Kommune og forventes afviklet den fra kl Stafetten har en distance på 4/4

5 7,5 km og løbes i og omkring Scion DTU s arealer. Der forventes deltagelse af løbere. Det er SSport, der er ansvarlig for løbets tilrettelæggelse og afvikling. Pt. afklares respektive myndighedsforhold med Teknik og Miljø, Politi og andre relevante myndigheder og samarbejdspartnere. SSport ansøger ikke om økonomisk tilskud til arrangementet, men samarbejder med Teknik og Miljø om afspærrings- og vejmateriel samt med Kulturområdet om PR, kontakt til erhvervsvirksomheder, foreninger, engagement om deltagelse fra Rudersdal Kommunes personale som deltagende virksomhed m.v. Ubberød-Brådebæk - projekt om etablering af Multi-aktivitetshus På vegne af en borger-/arbejdsgruppe i Ubberød-Brådebæk har udvalgte repræsentanter derfra orienteret byplan- og kulturchefen om deres ideer og planer om opførelse af et Multi-aktivitetshus i grundejerforeningens område. Initiativet har baggrund i, at der både nu og specielt i de kommende år vil være et stigende antal borgere i området, og at aktivitets- og facilitetsudbud i lokalområdet er begrænset. Der arbejdes på at opføre et Multi-aktivitetshus, og initiativtagerne forventer, at der kan skaffes private midler til formålet. Der er dog et ønske og en forventning om, at der fra Rudersdal Kommune ydes tilskud til drift af bygningerne på lige fod med øvrige selvejende institutioner og/eller foreninger. Det er aftalt, at der løbende informeres om udviklingen i planerne, og at initiativtagerne fremsætter anmodning, såfremt og når der er behov for konkrete tilkendegivelser fra Rudersdal Kommune. Informationsmateriale vedlægges dagsordenen. Birgit Hóe Knudsen orienterede om, Michael Møller indtil videre er konstitueret som leder af Musikskolen samt at Troels Svendsen har opsagt sin stilling som leder af UiR for at gå på pension. Niels Friis Hansen er indtil videre konstitueret i stillingen. Birgit Hóe Knudsen omdelte invitation fra KKR Hovedstaden, Børne- og Kulturchefforeningen, Kreative Byer og R1 - netværket af kultur- og fritidschefer i Region Hovedstaden til en opfølgende konference på mødet i 2009 med Kulturministeren om regionale kulturaftaler. Konferencen finder sted den 2. juni på Schæffergården i Gentofte. Benny Würtz (L) spurgte til, hvorledes problemerne med skaterbanen i Birkerød er blevet løst. Svaret var, at forvaltningen har sat et større oprydnings- og reetableringsprojekt i gang. Bilag 1 Projektbeskrivelse - Etablering af et "Multi-aktivitetshus" i Ubberød-Brådebæk 5/5

6 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget Tillægsbevilling KFU Sagsnr. 10/9718 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2009 godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug fra 2009 til Reglerne fremgår på side 144 i budget Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Ansøgning om overførsel forelægges Kultur- og Fritidsudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2009 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Kultur- og Fritidsudvalgets politikområde viser 2009 et mindreforbrug på kr. Bevilling 3.10 Kultur, Fritid og Idræt Mindreforbrug/ -merforbrug /35 Fælles formål, stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter kr. 6/6

7 Samtlige stadions og fritidsanlæg samt andre fritidsfaciliteter har tilsammen en merudgift (netto) på kr. Der har i 2010 været investeret i lysanlæg på Birkerød Idrætscenter og på Rundforbi Idrætsanlæg Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål kr Start- og udviklingspuljen kr. Overførslen skyldes hovedsageligt, at bevilgede tilskud og projekter på kr. i 2009, endnu ikke er udbetalt. Disse tilskud udbetales i Folkeoplysende voksenundervisning kr. Overførslen skyldes hovedsageligt periodeforskydning mellem regnskabsårene på områderne tilskud til folkepensionisters deltagelse i undervisning samt mellemkommunale betalinger Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kr. Overførslen skyldes bl.a. Rudersdalordningen, hvor tilskud udbetales i henhold til Folkeoplysningsloven og tilskudsordningens bestemmelser. Der ønskes overført kr. til brug for at afslutte den 3-årige overgangsordning samt til disponerede, ikke udbetalte tilskud fra puljerne for tilskud til elitestøtte m.fl Lokaletilskud kr. Overførslen skyldes bl.a. tilskud udbetales i henhold til Folkeoplysningsloven og tilskudsordningens bestemmelser. Der er et faktisk mindreforbrug på kr. i 2009 vedr. allerede bevilgede, men ikke udbetalte tilskud. Da der ikke kan overføres mere end det samlede overskud på politikområdet reduceres denne overførsel til kr Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven kr. Overførslen skyldes bl.a. overførsel fra tidligere år. Overførslen foreslås i 2010 anvendt primært på temaruter til RudersdalRuten, og til etablering af musikøverum for rytmisk musik Ungdomsskolevirksomhed kr Klubber kr. 7/7

8 Overførslerne på i alt kr. skyldes bl.a. udgifter til fratrædelse, udbud fra Arbejdstilsynet m.m. En 3-årig genopretningsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af Ung i Rudersdal, forventes fremlagt snarest for Ungdomsskolebestyrelsen /35 Folkebiblioteker og kulturel virksomhed Rudersdal Bibliotekerne kr. Mindreudgiften (netto) er på kr. Der er de seneste tre år opsparet midler til implementering af RFID-teknologi, en registreringschip i alle udlånsmaterialer til erstatning af det nuværende registreringssystem. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den at udgiften hertil på ca kr. afholdes i 2010 inden for bibliotekernes budgetramme Rudersdal Museum og Stadsarkiv kr. Overførslen på kr. skyldes bl.a. en mindreindtægt på statsrefusion på kr., som ved budgetopfølgningen i november 2009 blev skønnet for højt. Endvidere har der været merudgifter til løst tilknyttet personale Birkerød Bio kr Reprise Teatret kr. Overførslen på kr. skyldes bl.a. merindtægter på biografens drift og mindreudgifter til løst tilknyttet personale. Overførslen forventes at kunne bidrage til den kommende digitalisering af filmfremvisningen Øverødvej 10 (Reprise Teatret) kr Teatervirksomhed for børn og unge kr Rudersdal Musikskole kr. Overførslen på ovenstående aktiviteter skyldes udsving i den daglige drift: Langtidssygemeldt personale, periodeforskydning i barselsrefusion, større indkøb af instrumenter og mindreindtægt som følge af anderledes elevfordeling mellem musikskolens undervisningsformer Andre kulturelle opgaver kr. 8/8

9 Overførslen skyldes bl.a.: Kulturcenter Mantziusgården: Merudgift (netto) på kr. skyldes merudgifter som følge af en periodeforskydning af udgifter til energi, merudgifter til rengøring samt merudgift i forbindelse med centerets egne arrangementer. Kulturcenter Mariehøj: Mindreudgift (netto) på kr. skyldes bl.a. mindreudgifter til inventar og indvendig vedligeholdelse i forbindelse med anskaffelser og arbejder der påbegyndes i Kulturelle tilskud: Mindreudgift på kr. skyldes, at Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at reservere beløbet til den kommende afklaring vedr. struktur for Rudersdal Museer i forbindelse med behandlingen af temapolitik for kulturarven. Kultur for børn, unge og voksne: Mindreudgift (netto) kr. vil blive anvendt til planlagte aktiviteter i Kunstneriske aktiviteter: Mindreudgift på kr. skyldes, at der er planlagt indkøb af kunst med henblik på senere disponering samt realisering af de kunstprojekter i 2010 Kultur- og Fritidsudvalget har truffet beslutning om. Andre kulturelle aktiviteter: Mindreudgift (netto) på kr. som vil blive anvendt til Kultur områdets konti for projektarbejder, uddannelse, og bygningsvedligeholdelse. I alt Kultur, Fritid og Idræt kr. Der er på bevillingsniveauet 3.10 Kultur, Fritid og Idræt et overskud på kr. som foreslås overført til Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. Bilag 1 Bilag til Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt ydes en 9/9

10 KFUindst l rekt ionensforslagt lerdil i i positiv tillægsbevilling på netto kr. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den trådtkultur- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 10/10

11 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser VM i Landevejscykling Status og anlægsbevilling. KFU Sagsnr. 07/34750 Resumé Sagen fremlægges for at give en status for arbejdet med projektet VM i Landevejscykling i 2011 samt med henblik på ansøgning om anlægsbevilling. Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Arbejdet med planlægning af projekt VM i Landevejscykling i 2011 er nu i fuld gang. Den nedsatte styregruppe arbejder tæt sammen med Bike City Copenhagen (BCC) og Dansk Cykel Union (DCU) om projektet, og der er kontakt til såvel Politi som Lyngby-Taarbæk Kommune omkring de fælles berøringspunkter i projektet. I Rudersdal arbejder styregruppen i hovedtræk med: Information til berørte borgere langs ruten. Fysiske ændringer og tilpasninger på VM-ruten (asfalt, vejbump, helleanlæg m.m.). Logo og skiltning (herunder vejskiltning under løbet). Indretning af campingareal til deltagende holds autocampere/busser. Parkeringspladser til gæstende tilskuere. Økonomi. PostDanmark Rundt "prøvekører" i sommeren 2010 VM-ruten i forbindelse med sidste etape i løbet, hvilket giver styregruppen og DCU en god mulighed for at se, om de planlagte tiltag i forbindelse med afholdelse af VM i 2011 fungerer i praksis. På projekt nr. 3234, VM i Landevejscykling er der optaget et rådighedsbeløb på kr. i 2010 og kr. i Ifølge aftalen med BCC er Rudersdal Kommune forpligtet til at betale et kontant tilskud på kr. i 2010 og kr. i 2011 til BCC. Tilskuddet i 2011 udløses dog først når BCC efter løbene har genetableret vejbump på Attemosevej. Derudover er der allerede nu udgifter til skilte, gartnerisk bistand m.m. På den baggrund søger Kulturområdet om en anlægsbevilling på kr. til projektet. 11/11

12 Indstilling Direktionen foreslår, 1) at statusredegørelsen tages til efterretning, og 2) at det indstilles, at der til projekt nr. 3234, VM i Landevejscykling i 2011ydes en anlægsbevilling på kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tager ad 1) redegørelsen til efterretning og ad 2) indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 12/12

13 træderdi KFUt rekt l KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser RudersdalRuten - Status og anlægsbevilling. KFU Sagsnr. 09/493 Resumé Sagen fremlægges med henblik på status for RudersdalRuten og med henblik på ansøgning om en anlægsbevilling. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget (til orientering), Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere behandlet forslag til udviklingsplan for Rudersdal- Ruten, tilhørende temaruter, aktiviteter m.v. I forlængelse heraf er der ved budgetvedtagelsen for 2009 afsat et rådighedsbeløb på investeringsoversigten på kr. årligt på projektnr i årene 2009, 2010 og Beløbet er i 2010 fremskrevet til kr. Styregruppen fremlægger hermed status for udviklingsprojektet i form af vedlagte materiale "RudersdalRuten, inspiration til motion og fysisk aktivitet i naturen", som omfatter, organisering, projekter og aktiviteter: Organisering i 2010 Beskrivelse af RudersdalRuten som projekt og begreb Hovedruten Etablerede temaruter Kommende temaruter Andre temaruter til senere udvikling Faste aktiviteter på og ved RudersdalRuten Bilag 1 RudersdalRuten Inspiration til motion og fysisk aktivitet i naturen. Indstilling Direktionen foreslår, 1) at statusbeskrivelsen af organisering, projekter og aktiviteter tages til efterretning, og 2) foreslår indstillet, at der til projektnr. 0825, Andre fritidsfaciliteter, RudersdalRuten ydes en anlægsbevilling på kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den ionensforslagkultur- OG FRITIDSUDVALGET tager ad 1) statusbeskrivelse af organisering, projek- 13/13

14 ter og aktiviteter til efterretning og ad 2) indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 14/14

15 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Hestkøbgård - Ansøgning om tilskud til ændring af belægning på parkeringsarealer KFU Sagsnr. 10/374 Resumé Furesø Golfklub har fremsendt ansøgning om tilskud til ændring af belægning af kørevejog parkeringsarealer ved Hestkøbgård. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Næsten alle sti-, vej- og parkeringsarealer ved Hestkøbgård henligger i dag med overflade af slotsgrus, lergrus og stabilgrus. Furesø Golfklub oplyser, at man i de senere år har brugt en del ressourcer på at vedligeholde disse sti-, vej- og parkeringsarealer, fordi der ved regnvejr opstår mange vandpytter, og i tørvejr er der store støvproblemer. Desuden er der ikke opmærkede parkeringsbåse, bortset fra den lille asfalterede parkeringsplads foran muren ind mod staldområdet. Den manglende opmærkning giver ofte en uhensigtsmæssig udnyttelse af parkeringsområderne. I takt med den stigende brug af Hestkøbgård til golf, kursusformål i mødelokalerne, de øvrige foreningers brug samt øget brug af restauranten til selskabelige formål, har Furesø Golfklub et ønske om at få en mindre del af stisystemet bag omklædningsrum, den grusbelagte del af adgangsvej til og de grusbelagte parkeringsarealer befæstet. Befæstningen forslås udført med asfalt med en overflade af små sten i en mørk, grå farve. Furesø Golfklub har indhentet tilbud på arbejdet for kørevej samt parkeringsarealer for i alt kr. ex. moms. Ifølge brugs- og lejeaftalen med Furesø Golfklub har kommunen ansvaret for vedligeholdelse og om fornødent forny den udvendige bygningsmasse og de befæstede arealer. Da ejendommen Hestkøbgård er omfattet af en fredning, og da ejendommen er beskrevet i kommuneplanen som værende af et bevaringsværdigt kulturmiljø, har ansøgningen været forelagt Byplan til udtalelse og godkendelse. Byplan har givet principiel tilladelse til at udføre den ønskede befæstning på følgende vilkår: Udstrækningen af belægningens omfang skal indskrænkes til kun at omfatte de arealer, hvor der er bilkørsel og ikke omfatte gangstier og lign. Der ønskes fremsendt en farveprøve og reference til godkendelse inden udlægning. 15/15

16 træderdi KFUt rekt l Kultur er enig i Byplans vurdering om, at stiarealerne på Hestkøbgård skal fastholdes med den nuværende grusbelægning. Det er Kulturområdets vurdering, at køre- og parkeringsforholdene fungerer tilfredsstillende, hvorfor der ikke bør gives tilskud som ansøgt. Kulturområdet har tidligere meddelt Furesø Golfklub, at der kan gives tilladelse til at foretage de ansøgte befæstninger på de vilkår, der er skitseret af Byplan under forudsætning af, at befæstningen af køre- og parkeringsarealer sker omkostningsfrit for kommunen. Det kan oplyses, at der pt. arbejdes en tilsvarende sag med ansøgning om tilskud renovering af køre- og parkeringsarealer ved Havarthigården. Her arbejdes ud fra en model om et mindre kontant tilskud til bruger samt, at bruger selv finansierer restudgiften, eventuelt ved optagelse af lån. Kulturområdet anbefaler, at ansøgningen eventuelt kan tages op på et senere tidspunkt og behandles ud fra samme model og på vilkår som den tilsvarende ansøgning fra Havarthigården. Indstilling Direktionen foreslår, at der meddeles et afslag på Furesø Golfklubs ansøgning om tilskud. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den ionensforslagkultur- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 16/16

17 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser M, udvikling af kulturcentrene Mantziusgården og Mariehøj - statusorientering om Kulturcenter Mariehøj KFU Sagsnr. 09/12773 Resumé I forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 blev der for afsat 30 mio. kr. til projekt 3228 "omdannelse af Mariehøj til kultur- og fritidsformål samt mindre ændringer på Mantziusgården". Efter en samlet proces med definering af formål og profiler i februar 2009 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at opdele arbejdet med de to kulturhuse i to selvstændige projekter, da arbejdet med Mariehøj er langt mere omfattende end arbejdet med Mantziusgården. Efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendte Økonomiudvalget i december 2009 udkast til konkurrenceprogram forslag til sammensætning af bedømmelseskomité forslag til vederlag til arkitektteams forslag til honorering af eksterne fagdommere anlægsbevilling på kr. til honorering af rådgivere mv., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering om projektets status for så vidt angår Kulturcenter Mariehøj. Sagsfremstilling Fase 2 - Kulturcenter Mariehøj I henhold til projektets fase 2, som er projekterings- og skitseringsfasen, skal der udarbejdes forslag til projekt med skitser til politisk godkendelse. Hovedproces- og tidsplan for projektets fase 2, 3 og 4 Forår 2009: Start - arkitektkonkurrencemodel, budget og tid med bygherrerådgiver Juni juni 2010: Konkurrencefase - arkitektkonkurrence med politisk godkendelse af program og dialog med Lokale- og Anlægsfonden Juli - september 2010: Vinderforslag - tilretning Efterår 2010: Byggeprogrammering med brugerinvolvering Primo 2011: Projektforslag/myndighedsprojekt 17/17

18 Medio 2011: Hovedprojekt Ultimo 2011: Entrepriseudbud, licitation og kontrahering Primo 2012: Udførelse. Projektet følger tidsplanen. Den 2. og 3. februar 2010 er der afholdt dialogmøder/workshops for brugerrepræsentanter af Kulturcenter Mariehøj. Formålet med dialogmøderne var at give konkurrencedeltagerne mulighed for at kvalificere konkurrenceforslagene. Fristen for aflevering af konkurrenceforslagene er Bedømmelseskomiteen er nedsat og består af 3 medlemmer af Økonomiudvalget, 1 brugerrepræsentant (udpeget af Folkeoplysningsudvalget), direktøren, kulturchefen og byplanchefen fra Rudersdal Kommune samt 2 eksterne arkitekter. Som eksterne fagdommere har Akademisk Arkitektforening udpeget arkitekt MAA Søren Daugbjerg fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter og arkitekt MAA Vibeke Lydolph Lindblad fra Henning Larsen Architects A/S. Bedømmelseskomiteens indstilling om udpegning af vinderprojektet forelægges for udvalg og Kommunalbestyrelse i juni. Kulturchefen vil vise udvalget rundt i Kulturcenter Mariehøj. Bilag 1 Introduktion og konkurrenceprogram - arkitektkonkurrence Indstilling Direktionen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tager orienteringen til efterretning. 18/18

19 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Boldklubben Søllerød-Vedbæk, strategi og planer for indretning og anvendelse af fodbold faciliteter KFU Sagsnr. 10/11635 Resumé Boldklubben Søllerød-Vedbæk (BSV) har igennem længere tid arbejdet med udvikling og særlig elitesatsning for ungdommen (B-licensaftale). Endvidere er klubbens 1. hold i den seneste spilleperiode avanceret i 2. division, således at det er forventeligt, at klubbens 1. hold rykker op i 1. division fra næste sæson. Disse forhold giver anledning til øgede behov til udvikling af faciliteterne på Vedbæk og Rundforbi Idrætsanlæg. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på principiel stillingtagen til den videre planlægning. Sagsfremstilling Med henblik på afdækning af klubbens forventninger og behov, almindelige regler og præmisser samt Rudersdal Kommunes muligheder for indfrielse heraf, har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra fodboldklubben og Kulturområdet. Med baggrund i den afrapportering, der er foretaget fra arbejdsgruppen har Kulturområdet udarbejdet vedlagte notat, som beskriver: Baggrund og formål BSVs visioner og mål Faktuelle forhold (Organisering, licens og faciliteter) DBUs forbedringskrav, herunder dispensationsmuligheder BSVs forbedringsønsker Struktur for divisionsfodbold i Danmark Konklusion (Faciliteter, logistik og økonomi) Kulturområdets anbefaling Det skal særligt bemærkes, at de foreliggende økonomiske vurderinger er foretaget med udgangspunkt i foreløbige overslag, ligesom det også skal bemærkes, at de faktuelle myndighedskrav ikke er afdækket. Disse forhold belyses mere uddybende og afklarende, når der foreligger principiel beslutning om model/ler. I tilknytning til endelig afklaring af ambitionsniveau, tidsplan samt udviklings- og indretningsplanerne generelt, og særligt for fodboldfaciliteter til 1. divisions fodbold, er forbundet mange forskellige aspekter, blandt andet 19/19

20 Konstateringen/realiteten om BSVs oprykning til 1. division (det er klart oplagt og forventeligt - men endnu ikke afgjort) Afklaring af hvorvidt Rudersdal Kommune ønsker at benytte sig af de af DBU fastlagte dispensationsmuligheder DBUs kommende udmelding om krav til klubber i 1. division DBUs afklaring af kommende struktur og antallet af hold i 1. division Tilkendegivelser fra BSV om hvorledes klubben vil indfri de præmisser og krav, der bliver stillet til en fodboldklub, der rykker op i 1. division, herunder de økonomiske og organisatoriske udfordringer Forbliver BSV i 1. division? Afklaring af investerings- og indretningstakten Konkretisering af det samlede projekt for Rundforbi Idrætsanlæg, som i henhold til budgetaftalen for 2010 omfatter "at renovering og udvikling af foyerområde og stadionanlæg på Rundforbi Idrætsanlæg afsluttes i 2010, og at der hertil afsættes 3 mio. kr. i 2011 og 2 mio.kr. i 2012" Afklaring af finansiering. De samlede overslagspriser for 1., 2. og 3. prioritet overstiger i sig selv det afsatte beløb på 5 mio.kr., hvortil kommer det endnu ukendte overslagsbeløb for foyerprojektet Konsekvens for andre brugere ved ændret indretning af opvisningsbanen m.v. Der er således adskillige ubesvarede spørgsmål for nuværende. Kulturområdet vurderer derfor, at der bør træffes en principbeslutning om, at BSV benytter sig af dispensationsmuligheden i det første spilleår. BSV har udtrykt ønske om, at 1. holdet spiller sine hjemmekampe på Rundforbi Stadion. Det vurderes dog, at der bør søges dispensation for både Vedbæk og Rundforbi Stadion, idet et eventuel videre forløb med indfrielse af krav til 1. divisionsfodbold vil medføre større jordarbejder m.v. på Rundforbi Stadion. Kulturområdet foreslår endvidere, at der inden kommende sæsonstart etableres de helt nødvendige justeringer og oplagte optimeringer, som kan markere en ændret status for klubbens oprykning til 1. division. Disse foranstaltninger omfatter bl.a. nye spillerbokse, flagstænger, renovering og nyindretning af indgangsparti. Udgiftsniveauet herfor fremgår af det vedlagte notat og forventes at kunne finansieres inden for idrætsområdets driftsbudget. Disse tiltag drøftes og afklares med BSV. Der bør arbejdes videre med afklaring af de forskellige aspekter, både i BSVs regi vedrørende udfordringerne i forhold til de kommende licenskrav fra DBU (økonomi og organisering) og i Rudersdal Kommune med bl.a. afklaring af myndighedsforhold, ambitionsniveau, finansiering m.v. Kulturområdet vurderer endvidere, at Kultur- og Fritidsudvalget med fordel kan afholde det kommende udvalgsmøde på Rundforbi Idrætsanlæg med forudgående besøg på Vedbæk Idrætsanlæg, således at BSV kan få lejlighed til at fremsætte klubbens synspunkter, herunder aktuelle tilkendegivelser om klubbens organisatoriske og økonomiske bæredygtighed i 1. division. 20/20

21 Bilag 1 Notat vedrørende Boldklubben Søllerød-Vedbæk - Strategi og planer for Rundforbi og Vedbæk Idrætsanlæg 2 BSV s kommentarer til Rudersdal Kommunes anbefalinger i notat om BSV s strategi og planer Indstilling Direktionen foreslår, 1) at det kommende udvalgsmøde afvikles på Rundforbi Idrætsanlæg med forudgående besøg på Vedbæk Idrætsanlæg, 2) at der efter majmødet fastlægges en tids- og procesplan for den videre afklaring, og såfremt BSV rykker op i 1. division 3) at DBU ansøges om dispensation efter gældende regler, og 4) at der etableres de nødvendige justeringer og oplagte optimeringer til bane- og stadionforhold til opfyldelse af minimumskravene fra DBU samt derudover indretninger som kan markere, at fodboldklubben BSV har ændret status til 1. division. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag, idet udvalget dog forinden en igangsættelse af justering/optimering på Rundforbi Idrætsanlæg på det kommende møde får forelagt en analyse af tilsvarende muligheder på kommunens øvrige stadionanlæg. Claus Holmegaard Larsen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet. 21/21

22 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til Kulturarvspoltikken for Rudersdal Kommune, en temapolitik til Kulturpolitikken KFU Sagsnr. 10/11545 Resumé Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den , pkt. 4, at Rudersdal Kommunes Kulturpolitik - overordnet set - udtrykker sig i en vision og 7 kulturpolitiske værdier med følgende temapolitikker. Som opfølgning på dette blev det besluttet at videreføre arbejde med først at udarbejde 3 temapolitikker, nemlig: En Bibliotekspolitik En Ungdomspolitik En Kulturarvspolitik Sagen fremlægges med henblik på Kultur- og Fritidsudvalgets principielle stillingtagen inden udsendelse til høring. Efter høringsperioden behandles temapolitikken i Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Arbejdet med de 3 politikker er koordineret i en styregruppe med deltagelse af direktør og kulturchef samt i proces med en konference afholdt i sommeren 2009, borgerinvolvering i referencegrupper samt i dialog med samarbejdspartnere. Der vil efterfølgende fortsat ske involvering af brugere/borgere og etableres interessegrupper til videreudvikling af temapolitikkerne. Der foreligger nu forslag til en temapolitik for kulturarven, som tager udgangspunkt i Museumslovens 5 hovedopgaver: Indsamling Registrering Bevaring Forskning Formidling Inden for de enkelte fokusområder er der inddraget vinkler med relation til de kulturpolitiske værdier. Temapolitikken udtrykker Rudersdal Kommunes værdisætning inden for kulturarvsområdet i museets regi og de deraf følgende målsætninger, initiativer og handlinger i tilknytning 22/22

23 træderdi KFUt rekt l til Rudersdal Museers årlige virksomhedsplaner. Ved udarbejdelsen af forslaget til Kulturarvspolitik er der lagt vægt på: Lovgivningen for Museums- og arkivområdet Udviklingstendenserne og generelle præmisser for Kulturarven i Danmark og i Rudersdal Kommune Ønsker og behov fra fagområdets professionelle aktører Ønsker, behov og ideer fra borgere, brugere og samarbejdspartnere Inputs fra de mange deltagere i museumskonferencen i juni 2009 Rudersdal Kommunes overordnede vision om at være landets bedste bokommune med gode og alsidige service- og kulturtilbud Rudersdal Kommunes kulturpolitiske vision og 7 kulturpolitiske værdier. Kulturområdet foreslår, at forslaget udsendes i høring, og at der sættes fokus på høringsprocessen via henvendelse til de interessenter og samarbejdspartnere, der har været engageret i processen og ved Rudersdal Museers normale formidlingspraksis samt ved en særlig annoncering. Det foreslås, at høringsperioden løber frem til den Museumsleder Niels Peter stilling deltager under punktet. Bilag 1 Forslag til politik for Kulturarven Indstilling Direktionen foreslår, at forslag til Kulturarvspolitik for Rudersdal Kommune sendes i høring. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den ionensforslagkultur- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 23/23

24 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Kultur- og Fritidsudvalget, besigtigelsestur KFU Sagsnr. 10/11625 Resumé I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af arbejds- og besøgsplanen for 2010 tilkendegav udvalget ønske om, at der tilrettelægges en besigtigelsestur til et udsnit af kommunens kultur, fritids- og idrætsinstitutioner samt foreningsfaciliteter i almindelighed. Sagen fremlægges med henblik på drøftelse af ønsker til besøg samt til fastlæggelse af dato. Det foreslås, at besigtigelsesturen tilrettelægges i forlængelse af møderne 2. juni eller 18. august 2010, således at besigtigelsen slutter ca. kl. 17. Indstilling Direktionen foreslår, at udvalget drøfter forslag og dato for besigtigelsen. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET vedtager, at besigtigelsesturen finder sted den 2. juni /24

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Reprisen Øverødvej 12 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Mødet indledes med besigtigelse af Reprisen.

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Birkerød Vandsportscenter, Plantagevej 80, 3460 Birkerød Mødedato: Onsdag den 15. april 2009 Mødetidspunkt: Kl. 13.15 Bemærkninger:

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 6. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 4 Mødedato Onsdag den 6. februar 2013 Mødetidspunkt Kl. 12.30 Bemærkninger Bemærk, at frokosten er fremrykket

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mariehøjcentret NB: Mødet indledes på Gl. Holtegaard, Attemosevej 170, med besigtigelse af Vedbækfundene ved daglig leder Anne Birgitte Gurlev og af Gl. Holtegaard

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret, Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret, Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 6. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret, Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger NB mødet afholdes i Mødelokale

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Åben. UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Klublokalet i Kulturcenter Mariehøj (grøn indgang) Mødested

Åben. UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Klublokalet i Kulturcenter Mariehøj (grøn indgang) Mødested Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Klublokalet i Kulturcenter Mariehøj (grøn indgang) Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 19.00 Medlemmer Fra forvaltningen Randi Mondorf (KMB), Marianne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Ung i Rudersdal Stationsvej 46, 3460 Birkerød, tlf

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Ung i Rudersdal Stationsvej 46, 3460 Birkerød, tlf Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Ung i Rudersdal Stationsvej 46, 3460 Birkerød, tlf. 45 81 18 62 Mødedato Onsdag den 04. november 2009 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Fritidsrådet. Referat. Greve Kommune. Onsdag den kl. 17:00 i mødelokale 1. Medlemsoversigt

Fritidsrådet. Referat. Greve Kommune. Onsdag den kl. 17:00 i mødelokale 1. Medlemsoversigt Fritidsrådet Onsdag den 28.01.09 kl. 17:00 i mødelokale 1 Medlemsoversigt Hanne Iversen (A) Kai Nielsen (V) Inge Wulff Arne C Ipsen Steen Mærkelund Ernst Seiling Olsen Palle Stentoft Leif Jørgensen Jan

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Delegationsplan for Kultur- og Fritidsudvalgets område

Delegationsplan for Kultur- og Fritidsudvalgets område Delegationsplan for Kultur- og Fritidsudvalgets område Sort: Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 KM = Kommunalbestyrelsen =eslutter Rødt: Forslag til ny/ændret delegation. Gennemstregning udgår

Læs mere

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Mødelokale 4, Kulturcenter Mariehøj. Mødedato Tirsdag den 27.

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Mødelokale 4, Kulturcenter Mariehøj. Mødedato Tirsdag den 27. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødelokale 4, Kulturcenter Mariehøj Mødedato Tirsdag den 27. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Thomas Lesly Rasmussen (KMB), Søren Hyldgaard

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Colosseum Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Colosseum" Skole og Familie Mødedato Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-9.00 i Lille

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 16.

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 16. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 16. august 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Da Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Aktuelle og forventede temaer i perioden

Aktuelle og forventede temaer i perioden Kultur- og Fritidsudvalget Perioden 2010-13 18. januar 2010 Aktuelle og forventede temaer i perioden Kulturpolitik Kulturpolitiske værdier og temapolitikker Oplæg/godkendelse 3 tema-politikker (Bibliotek,

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur- og Idrætsudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Formand - Flemming

Læs mere

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. DDS 2. Birkerøds hytte, Hestkøb Vænge 22B, Birkerø

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. DDS 2. Birkerøds hytte, Hestkøb Vænge 22B, Birkerø Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested DDS 2. Birkerøds hytte, Hestkøb Vænge 22B, Birkerø Mødedato Tirsdag den 26. oktober 2010 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Thomas Lesly Rasmussen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen.

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Børnehaven Fredsholm Bistrup Byvej 18, rundvisning Derefter mødeafholdelse i Mødelokale 4 i Administrationscentret Mødedato Onsdag den 18.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Åben/lukket dagsorden med vedtagelser. Mødested. Mødelokale 4, Kulturcenter Mariehøj

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Åben/lukket dagsorden med vedtagelser. Mødested. Mødelokale 4, Kulturcenter Mariehøj Åben/lukket dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødelokale 4, Kulturcenter Mariehøj Mødedato Tirsdag den 28. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Thomas Lesly Rasmussen

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-01-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17. januar 2013 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen 464-468 2840 Holte Mødedato Torsdag den 2. marts 2017 Mødetidspunkt Kl. 18.00-20.00 Medlemmer Fra forvaltningen Camilla Barner-Christensen

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 30. april Mødetidspunkt Kl. 17.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 30. april Mødetidspunkt Kl. 17. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Lukket møde kl. 16.30 i Mødelokale 3 i Holte Åbent møde kl.

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 28. april Mødetidspunkt Kl

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 28. april Mødetidspunkt Kl KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 28. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Lukket møde kl. 16.30 i mødelokale

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden vedtagelser Møde nr.: 2 Mødested: Vedbæk Skole, Henriksholms Allé 2, 2950 Vedbæk Mødedato: Onsdag den 4. februar 2009 Mødetidspunkt: Kl. 13.15 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Åben. UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Nærum Ungdomsgård. Mødedato Torsdag den 6. maj 2010. Mødetidspunkt Kl. 17.

Åben. UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Nærum Ungdomsgård. Mødedato Torsdag den 6. maj 2010. Mødetidspunkt Kl. 17. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Nærum Ungdomsgård Mødedato Torsdag den 6. maj 2010 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Randi Mondorf (KMB), Marianne Bigum (KMB), Per Vangekjær (Arbejdsgiverne),

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere