Msdets dagsorden. Debat og afstemninger. Grundejerforeningen Danas Park, Generalforsamling den 4. november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Msdets dagsorden. Debat og afstemninger. Grundejerforeningen Danas Park, Generalforsamling den 4. november 2011"

Transkript

1 Grundejerforeningen Danas Park, Generalforsamling den 4. november 2011 Formanden Nils la Cour, Osterligen 11, bsd hjertelig velkommen til generalforsamlingen i Danas Park i Formanden lbreslog Jan Mellstng, tsakkekammen 32 JZ som diri dlrlgent. Msdets dagsorden Valg af dirigent og mindst 3 stemmetrellere Debat og afstemninger Jan Mejlsing valgtes med akklamation og konstaterede generalforsamlingens rettidige indkaldelse. Bent Nielsen, Msllebakken 28 havde kommentarer til dagsordenens punkt 5 og 6 med henblik pi udskydelse af kontingentfastsrettelse. De enkelte punkter er imidlertid fastlagt i vedtagterne, si debatten var kort. I debatten blev det foresliet at sl6 de to punkter sammen. Jan Mejlsing var kritisk over for den manglende oplysning i det udsendte materiale om den konkrete kontingentforhojelse; men fastholder som dirigent, at der ikke skal stemmes om budgettet - kun om kontingentet. Formanden Nils la Cour kommenterede debatten og medgiver, at bestyrelsen nok fremover skal kommenterer budgettet i det udsendte materiale til generalforsamlingen. Herefter gik forsamlingen videre i dagsordenen med valg af 3 stemmetrellere: 3 stemmetdlere: Juan Just, Avendingen 43 Sofie Plenge, Kildelsbet 3 Annette Msller Lange, Avendingen 29 Antal fremmsdte stemmer 27. (28 fremmsdte. En mitte dog ga efter fremlreggelse af beretning). Antal gyldige fuldmagter: l2 Antal stemmer i alt: 39., Beretning om foreningens virksomhed i det forlsbne ir Formanden kommenterede den uddelte beretning og holdt sig i sit indlreg til den skriftlige beretnings hovedpunkter: Bestyrelsens sammensretning og arbejde: Efter sidste 6rs generalforsamling konstituerede vi os med Mette Bomholt som nrestformand og Inger Holst som kasserer. Mette B. er udtridt og kasseren har tilkendegivet, at hun udtrreder af bestyrelsen ved denne generalforsamling Jorgen Nathan er konstitueret som nrestformand. Suppleanterne har hele 6ret deltaget i msderne. Det har vi haft stor fordel af. Vi har holdt 9 msder i bestyrelsen. Vi har gennemfsrt2 vejsyn i perioden. Formanden bsd velkommen til reprresentanten for Grundejeren.dk. Han vil fb lidt tid senere under beretningen til at prresentere foreningen. Kommunikation: Hjemmesiden har haft n&sten besog. Det er flot. Den primrere information er fremover mail og hjemmesiden, men de der snsker det, vil kunne fi reelle nyhedsbreve leveret til dsren. Juan Just: Det er forkert at nyhedsbrevene nu ikke kommer ud pi papir. Vi skal have nyhedsbrevene ud som papir. Formand Nils la Cour: kan forsti snsket. Vi har bl.a. manglet bude til at dele rundt, men vil ogsi folge med udviklingen og kommunikere hurtigt og effektivt. Vi har 57 tilmeldinger til elektronisk modtagelse af nyheder og vil geme have mange flere' Michal l. Andersen, Msllebakken 19 synes det er en stor fordel at ffi det som mail og ikke oi papir. Bestyrelsen skal endnu engang opfordre til at f& grunde.jernes mailadresser. Side 1 af 7

2 Grundejerforeningen Danas Park, Generalforsamling den 4. november 2011 Veje: Bestyrelsen har lagt vejplanen pi hjemmesiden. Der har vreret enkeltstiende skader pi veje og fortove og bestyrelsen har fiet en skadevolder til at betale udbedring afen skade, vi kunne srette et navn p6. Sidste irs generalforsamling godkendte 3 bump. Det er ikke blevet etableret, bl.a. fordi vi kom i klemme i Ksbenhavns Kommune. Vi brugte den gamle ansogning som udgangspunkt - justeret for de nye forhold osv. Kommunen brugte - med rykkere fra bestyrelsen - 6 mdr. fsr end den meddelte, at kortmaterialet ikke lrengere opfyldte kravene. Vi har nu senere f6et en kontakt med vores naboforening i Kransager Villaby, som skal have24 bump. Vi har fbet tilsagn fra Jan Mejlsing om at v ere med pi sidelinjen, hvis det senere viser sig nodvendigt. I ovrigt nrevnede formanden, at er der grundejere der har sagkundskab til konkrete sager, modtager vi gerne hjrelp. Debat efterfslgende om punktet: Juan Just: Bestyrelsen har opjusteret vejplanen. Men jeg har aldrig set planen. Si jeg ved ikke, hvadjeg skal tro, der er revideret? Formand Nils la Cour: Den plan ligger pi hjemmesiden. Bent Nielsen nrevnede, at han havde svrert ved at 6bne mailen om opdateringen og kommenterede det unsdvendige i at lave det asfaltarbejde, der er lavet i 6r, nir vi nu har sa fi penge. Gitte Ssndergaard Johannesen, Msllebakken 33 var rrgerlig over klatarbejde med asfalt, men takkede i avrigt for, at man overhovedet arbejder pi vejene. Jan Mejlsing spurgte om bestyrelsen var opmrerksom pi, at entreprenorer fir lagt det afsluttende asfalts lidlag asfalt pi reparationssteder. Michael Christensen, Avendingen 45, (bestyrelsen): Det er altsa svert at f6 kommunens entreprenorer til at afslutte arbejdet med slidlag. Vi er opmrrksomme pi problemet og forfolger sagerne. Snerydning: Vi har haft en meget hird vinter. Der var sne i begyndelsen af november til langt hen pi foriret. Vi har overskredet snebudgettet pi kr. idet vinteren i alt kom til at koste os ca kr. til vores ca. 2.3 km veje. Vi havde mange udfordringer. Og kigger vi os rundt var vi ikke de eneste, der overskred budgetter. S6vel vores naboforeninger som kommuner og hele landet i avrigt, har varet i samme klemme. Vi har haft msde med Snevagten om den kommende s&son. Snevagten beder meget om, at bilerne kommer vek fra vejene i vinterminederne. Anette Msller tung", Avendingen, 29; Snerydningen kommer ikke pa den del af Avendingen, der ligger vest for grasplrenen. Bestyrelsen har ikke hsrt om dette tidligere, men Nils la Cour lovede at bringe det videre til Snevagten. Juan Just: Vi diskuterede sidste 6r, at snerydningen var under al kritik. Nu har vi Snevagten. Pi den brede Avendingen bliver der aldrig ryddet ind til kantstenen. Hvor kommer saltningen fra? Det har jeg ikke vreret med til at bestemme? Formand Nils la Cour: Der hvor bilerne ikke kan fiernes fra vejene, beder vi om at man pi vejen bliver enige om hvilken side der skal bruges til parkering. Desuden vil det hjrelpe hvis sne ikke bliver skovlet fra forlovet ud pi vejen og, at sne der ligger pi bilerne, ikke fejes ud pi den ellers ryddede vej. Vi ma i grunderforeningen hjrlpe med at huske hinanden pi disse enkle ting. Der saltes prreventivt i forbindelse med snerydning. Dvs. ogsi inden sneen falder. Saltmrengden pr. saltning er i forhold til sidste 6r blevet fordoblet uden beregning. Tidligere var det Husum Grundejerforening der arrangerede snerydning. Det var vi ikke tilfredse med. Vi meldte os derfor ind i Grundejeren.dk. Grundeieren.dk har aftale med Snevagten og vi meldte os derfor efter forhandli - til Side 2 af 7

3 Grundejerforeningen Danas Park, Generalforsamling den 4. november 2011 den ordning. Var vi blevet i Husum Grundejerforeningen var prisen for rydningen blevet ca.20o/o dyrere. Det noget dyrere kontingent til Grundejeren.dk, har vi tjent hjem igen gennem aftalen med Snevagten. Snevagten skal ogsi kore igennem pi de brede veje 2 gange, men nir dermed muligvis ikke til kantsten p6 begge sider. Det er nyt for bestyrelsen, men vil blive viderebragt til Snevagten. Pi sidste generalforsamling blev det forelagt, at vi ville til at salte. Jan Mejlsing spurgte om, hvor vi selv skal smide vores egen sne? Ind i haverne? Formanden Nils la Cour svarede, at det i hvert fald ikke skal ud pi vejen. Om nodvendigt mi storre mengder derfor skovles eller flyttes ind i egen have. Michael Knudsen, Bakkekammen 40, spurgte, hvad vi egentlig betaler for? Snerydning eller blot at Snevagten skubber sneen et andet sted hen? Hvad betaler vi for? NAr rydderen kommer skubber han det bare vrek. Fjerner det ikke. Formand Nils la Cour: Snevagten har ikke nogen steder at gore af sneen. Derfor ploves det op langs fortovskanterne. Det mi naturligvis ikke bare skubbes op si det drekker et helt fortov. Til orientering koster det ca kr. at fi kstt et enkelt lres sne vrek. Britt Montesino Volder, Kildelsbet 55. Jeg bor der, hvor vejen deles med en anden grundejerforening. Her fik vi ikke ryddet srerlig meget sne. Nils la Cour svarede, at der burde have vreret dobbelt snerydning. Skybrud og afledning af regnvand: Emnet er lidt udenfor vores omride som bestyrelse. Vi har dog lagt en mrengde links pi hjemmesiden om faskiner m.v.. Er der links, vi mangler, sig endelig til. Debat efterfslgende om punktet: Hans Henrik Nielsen, Msllebakken 29. Find gerne link om brug af regnvand etc. Til brugsvand. Formand Nils la Cour vil gerne lregge links ud pi hjemmesiden. Kom blot med dem.. Projekt Park: Sidste irs generalforsamling bevilgede et belsb til etablering af en ny legeplads i parken. Bevillingen var betinget af et tilskud fra Kransager Villaby og fondstilskud. Da sneen blev ved med at vrelte ned, reserverede vi i bestyrelsen pengene til sne og veje. Der har v&ret en enkelt arbejdsweekend, igen kun med deltagelse af bestyrelsen. Parken fremstfir 6ben og mere indbydende end tidligere. Det er vores ambition at ffi projektet afsluttet naste s&son. Debat efterfslgende om punktet: Bent Nielsen: Det er flot, det der er sket i Parken. Kan vi ikke lregge resten af parkprojektet i molposen? Der mangler lidt brenke etc. Og si ellers bruge penge til veje. Juan Just mente, at der er blevet alt for ibent i parken. Der er fiernet gamle kendte buske og tr&er, som ikke st6r si mange andre steder. Formand Nils la Cour: Bestyrelsen vil ikke vrre med til atlagge legepladsen i molpose. Projektet er besluttet pi en generalforsamling. Banke og borde er pi programmet i parken. Tanken er i avrigt ikke, at lade parken sti si 6bent som nu, men ar arbejde hen imod en mere styret vegetation end det tidligere tjarneog brendenreldekrat. Nils la Cour henviste i ovrigt til parkprojektet, som kan findes pi foreningens hjemmeside www. danasoark.dk Sociale aktiviteter: Fint fastelavnsarrangement, tak til fastelavnsudvalget. Ogsi tak til bilmesteren til Sankt Hans. Sommerfesten glippede i 6r. Vi havde ikke krrfterne i bestyrelsen. Til nreste ir skal vi fe.ire foreningens 100 6rs fodselsdag. Bestyrelsen efterlyser medlemmer der har vil indgi i festudvalget. Dirigent Jan Mejlsing spurgte om forsamlingen onskede skriftlig afstemning om beretningen. Det var ikke tilfreldet. Side 3 af 7

4 interesse i en fusion. Vi taler fint med dem i andre sammenhrnge. Henrik Andersen Kildelobet 4: Bliver det ikke svrert med snerydning med alle de bump? Formand Nils la Cour: Snevagten siger at rydning af bump er lidt dirligere... det er noget med at srenke eller heve skovlen pi traktoren. Andre trafikchikaner giver tilsvarende problemer i forbindelse med snerydning. Lis Nielsen, Bakkekammen 33. Er der sat midler af til fest pi budgettet? Kassereren bekrreftede dette. Bente Hansen, Kildelobet 22: Yi vil da ikke vrere i familie med den forening med de mange bump. 6. Fastsrettelse af kontingent Formand Nils la Cour kommenterede den foresliede kontingentforhojelse, og gav Bent Nielsen ret i hans kommentarer ved generalforsamlingens begyndelse, at det er en fejl, at bestyrelsen i indkaldelsen, ikke har v&ret mere tydelige vedr. forslaget om, at forhoje kontingentet t kr. Det fremgilr alene af det husstandsomdelte budget. Omvendt mi man ogsi sige, at fastsrettelse af kontingent, er et fast punkt p& dagsordenen jf. vedtregterne. Det har i en 6nrekke heddet sig, at foreningen ikke mi vrere en opsparingsforening. Bestyrelsen kan ikke tage ansvar for drift afen forening, der inden for de sidste to ir, har oplevet ikke at kunne betale en banal gartnenegning pi kr. og en vinter, hvor skonomien alene blev reddet af, at kontingentiret blev flyttet, si der reelt kom 2 kontingenter pi I 6r. Vores forlove trrenger til et generelt loft mange steder, vi har stadig flere af de gamle rendestensbronde der mi repareres og stikledningernes tilstand er ukendt. Vores vejbaner vil inden for en overskuelig fremtid krreve en stsrre investering og vores nuvaerende okonomi, rrkker kun til at udfore lappelosninger. Grundejerne har grundlreggende to betalingsmuligheder: De kan individuelt betale pa stedet nir storre anhgsarbejder bliver nodvendige, evt. p6budt af kommunen, el1er vi kan spare op i foreningen, og hibe at kunne redde os pa den mide. Vi ser rundt omkring os, at andre foreninger, netop afdisse 6rsager, har kontingenter der betragteligt overstiger vores. Danas Park har selv med en kontingentforhojelse kun ca kr. til veje. Hvilket svarer til opretning afca. 150m fortov og kantsten. Bestyrelsen har ikke lagt skjul pi sine intentioner og beklager, at der ikke er meldt tilstrekkelig klart ud. John Pragner, Osterligen 3 (bestyrelsen): Vi vil meget gerne undgi at komme i den situation, at den enkelte grundejer skal til lommerne og betale for stsrre vejprojekter. Andre steder i Bronshoj, har man holdt igen med kontingentstigninger, hvilket har udsat udbedring af vejene. Det har senest medfsrt, at hvert enkelt medlem i en forening i Bronshoj, efter et kommunalt pibud, har mittet optage et personligt 16n pi kr til udbedring af vejene i deres omride. Vi kan som bestyrelse ikke tage ansvar for, at vores medlemmer bringes i en tilsvarende situation. Bent Nielsen gentog sin kommentar fra modets start om, at vi ikke kan stemme om kontin- I gentforhojelse pi grund af manglende informationer i det udsendte materiale. I Formand Nils la Cour begrundede forslaget med reparation af veje samt det faktum, at I Danas Park, teknisk set var insolvente i foriret 20 I 0. Den nuvrerende bestyrelse mener I it te, a.n kan sidde som bestyrelse i en forening, der risikerer at 96 fallit pi grund af med- I lemmernes modvilje mod at betale det nodvendige kontingent. I Jan Meilsing mente bestyrelsen var enig med Bent Nielsen i, at generalforsamlingen ikke kunn. diskutere kontingentforhojelsen, fordi der ikke tilstrrkkeligt er oplyst om forhojel- I sen i det udsendte materiale. I ffenrik Andersen, Kildelobet 4 mente til gengreld, at forslaget om kontingentforhojelse er I det mest fornuftige og ansvarlige, han har hartphen generalforsamling i mange 6r. I Bent Nielsen nrevnede, at kommer der en sammenhreng mellem afstemning om budgettet I og kontingentforhojelse, ville han gerne stemme for kontingentforhojelsen.. I l,tictrael L Andersen. Msllebakken 19 nrvnede, at han har kendskab til et sted, hvor I kommunen har givet veip&bud. Michael foreslog en plan med f.eks. en l0 Srig hensettel- Side 5 af 7

5 Beretningen godkendt med akklamation. Grundejeren.dk: Formand Nils la Cour bsd velkommen til Sanotra, der reprresenterer Grundejeren.dk, som er vores paraplyforening. Sanotra fortalte om Grundejeren.dk, der er en sammenslutning af grundejerforeninger i Ksbenhavn. Foreningen er udbryder afparcelhusejernes Landsforening, som arbejder p& landsplan og ikke lokale kobenhavnske problemer. Grundejeren.dk er aktiv i forhold til sivel det praktiske i medlemsforeningerne, som i de politiske udvalg i Ksbenhavns Kommune, som har interesse for grundejerforeninger. Sanotra fortalte om den viden og den assistance, som foreningen kan bisti sine medlemsforeninger med. Pause til senest. 3. Fremlreggelse af regnskab og godkendelse heraf Irrgpr ffottt, t asserer, fremlagde regnskabet ved at gennemgi og kort kommentere de enkelte poster i det udsendte materiale. Debat efterfslgende om punktet: Enkelte opklarende sporgsmil Inger Holst, kasserer, gennemgik korl statusoversigten. Debat efterfslgende om punktet: Revisionsrapporten skal udsendes samtidig med det ovrige regnskabsmateriale til generalforsamlingen. Det var ikke sket grundet forvikling i forbindelse med indhentning af revisorernes underskrifter. Dirigent Jan Mejlsing spurgte forsamlingen, om den anskede skriftlig afstemning om regnskabet. Det var ikke tilfreldet. Regnskabet blev godkendt med akklamation. 4. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag. 5. Behandling af budget og bestyrelsens planer for det kommende ir po.mand Nils ta Cour fremlagde pi bestyrelsens vegne budgettet for det kommende 6r - indregnet de2.400,- kr. i nyt irligt kontingent. Jan Mejlsing spurgte til de kr. til parken. Belsbet drekker dels det almindelige vedligehold og de godt kr. derjf. sidste irs generalforsamlingsbeslutning, blev afsattil en ny legeplads. Dirigent Jan Mejlsing konstaterede, at budgettet for det kommende 6r hermed var behandlet. Planerne for det kommende ir: Formand Nils la Cour: Foreningen fl'lder 100 ir til nreste 6r - vi forestiller os en stor fest i august. Vi hiber nogle af medlemmerne vil indg6 i - eller overtage - festarrangementerne. Bestyrelsen vil frerdiggore den strategiske plan for vejene med en Srig hensrttelsesprofil. Vi har et rigtig godt samarbejde med naboforeningen Kransager Villaby. Vi har uformelt talt med dem om en fusion. Vi arbejder allerede tet sammen med dem om parken og parkprojektet. Vi vil ogsi indlede et n&rmere samarbejde med Kransager Villaby om bump' Debat efterfolgende om Punktet: Mimi Rasmussen, Dyssevrenget 45A: fusion med den ene forening. Hvorfor si ikke med den sidste? Formand Nils la Cour: Det er vores opfattelse, at Grundejerforeningen Side 4 af 7

6 7. Valg sesprofi I for vejvedligeholdelse. Juan Just sagde ligeledes, at det burde have vreret skrevet klart i indkaldelsen og anbefalede derfor en ekstraordinrer generalforsamling for at fastsrette det nye kontingent. Henrik Andersen, Kildelobet 4: Lad os dog for en gangs skyld lade vrre med at fokusere pi de smi fodfejl og i stedet for pi de store opgaver! John Pragner forklarer om andre grundejerforeningers problemer til ststte for den foresliede kontingentforhojelse i Danas Park. Formand Nils la Cour: Bestyrelsen kan ikke acceptere, at den manglende tydelighed i forslaget om kontingentforhojelse, skal medfare en ekstraordinrer generalforsamling. Bestyrelsen ville gerne have vreret mere tydelige pi det, det beklager vi, vi ikke var. Nils foreslog herefter, at forslaget blev sendt til afstemning. Den skriftlige afstemning gav folgende resultat: Ja: 27 Nej: 12 Stemmer ikke: 0 Forslaget om kontingentforhojelse til kr. irligt blev vedtaget. a. Valg for 2 hr. - Formanden i lige ir - Kassereren i ulige ir b. Fastsrettelse af honorar for formand og kasserer. c. Valg for 2 hr. - 2 bestyrelsesmedlemmer i lige flr. - 1 bestyrelsesmedlem i ulige ir. d. Valg for 1 ir. - 2 suppleanter til bestyrelsen. e. Valg for 1 ir. - 2 revisorer. - 2 revisorsuppleanter. Kasserer Inger Holst snskede ikke genvalg til bestyrelsen' a) John Pragner, Asterlhgen 3 blev foresliet. John blev valgt med akklamation b) Fastsrettelse af honorar. Forsamlingen fastlagde honoraret til henholdsvis formand og kasserer til kr. Srligt. c) valg af lbestyrelsesmedlem i ulige 6r. Niels Schou var pi valg og var villig til genvalg. Niels blev valgt med akklamation. d) valgaf2 suppleanter for I flr Folgende stillede op: - Anne Brix Christiansen, DyssevaengetT4 - Michael I. Andersen, Msllebakken 19 Begge blev valgt med akklamation. e) Yalg af 2 revisorer for I ir: Ole Edelkamp-Moller, Msllebakken 14 var villig til genvalg. Jan Mejlsing snskede at stille op. Begge blev valgt med akklamation.. Yalg af2 revisorsuppleanter for I 6r: Bente Hansen, Kildelsbet 22 snskede at stille op. Bente blev valgt med akklamation Det var ikke muligt at finde en kandidat til 2. revisorsuppleant. 8. Eventuelt Der blev spurgt til planerne for nedgravning afel-kabler. Dong planlregger at lregge belysningskablerne i vores omride i jorden i september 20 I 3. Det kommer pi nettet nir vi kender mere til planen. Petancuebanen er en del afparkproiektet. Side 6 af 7

7 Inger Holst, Brovrenget l9 efterlyser en til hundelorteposetommer til affaldsspandene i parken for 6n mined - november. Mimi Rasmussen, Dysserenget 45A, indvilgede i tjansen. Formand Nils la Cour takkede til sidst den afgiede kasserer Inger Holst for hendes fine indsats og overrakte hende en gave fra foreningen. Dirigent Jan Mejlsing takkede for god ro og orden. Msdet slutter kl lmmc* Formand Nils la Cour Side 7 af 7

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Jyllingelund. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling afholdt på Hotel Søfryd søndag den 25. marts 2012 kl. 10 12:30.

Jyllingelund. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling afholdt på Hotel Søfryd søndag den 25. marts 2012 kl. 10 12:30. Jyllingelund Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling afholdt på Hotel Søfryd søndag den 25. marts 2012 kl. 10 12:30. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Malene Henriksen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og gik derefter over til første punkt på dagsordenen: 1.

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006 Referat af ordinær generalforsamling i den 5/4-2006 1. Valg af dirigent. Thomas Jørgensen (BV27) blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt og at der var 27 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Grundejerforeningen Tingskiftet

Grundejerforeningen Tingskiftet Referat af generalforsamling 5.3.2015 kl. 19.30 på Næsbylund Kro. 21 husstande repræsenteret ved 25 tilstedeværende. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Børge Lund blev foreslået af bestyrelsen. Han takkede

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm Referat fra generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2014 Formanden Mark Schiller bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2014. Formanden gik derefter over til første punkt på dagsorden, valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Inger Bergmann indledte mødet med at konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

Inger Bergmann indledte mødet med at konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Referat fra generalforsamling i Vanløse Haveby, onsdag den 19. marts 2014, i Hyltebjerg Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning om foreningens virksomhed siden sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

G I M L E * N Y T FORÅR 2013

G I M L E * N Y T FORÅR 2013 G I M L E * N Y T FORÅR 2013 Bestyrelsen Reparation af huller i vejene Sommerfest / loppemarked Låneting Fastelavn Nabohjælp Referat af generalfors. 2013 BESTYRELSEN: Efter generalforsamlingen har bestyrelsen

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 28. april 2005, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var i alt 29 husstande: 3, 5, 12, 21, 23, 24, 40, 48, 56, 58, 60,

Læs mere

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009 Båring Ege Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus Fredag den 3. juli 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for året. 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

ForeningenTyrings Ager

ForeningenTyrings Ager ForeningenTyrings Ager April 2010 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2010 Arbejdsdag/rengøringsdag lørdag den 24. april kl. 13.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2013

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2013 Agenda 2013 0) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Velkommen v/ Sparekassen Himmerland Velkommen v/ Formanden Valg af Dirigent + Referent Formandens beretning Regnskab

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015 Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer 1. Valg af dirigent Johnny Eriksen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. Hjemmeside: www.damgaardens jorder.dk Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. 1. Valg af dirigent Efter at de fremmødte var budt velkomne af

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 18. MARTS 2012

GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 18. MARTS 2012 GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 18. MARTS 2012 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Dansesalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 43 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Grundejerforeningen Ravnsnæs - Generalforsamling 22.4 2015 Sjælsøskolen

Grundejerforeningen Ravnsnæs - Generalforsamling 22.4 2015 Sjælsøskolen Grundejerforeningen Ravnsnæs - Generalforsamling 22.4 2015 Sjælsøskolen 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog advokat Peter Schäfer valgt med akklamation Dirigenten konstaterede generalforsamlingens

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Dato: 28. maj 2012 Referat fra generalforsamlingen den 16. april 2012 Fremmøde: 33 husstande Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Fremlæggelse af budget

Læs mere

@run[eierforeningen Solmsrhen

@run[eierforeningen Solmsrhen @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november 2009. Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00 i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 7. april 2010 Referat Bilag a. Bestyrelsens Beretning for 2009 b. Årsregnskab 2009 c. Budget 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene.

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Arresøgrundene. Mødet blev afholdt mandag den 12. marts 2012 kl. 19:00 i Annisse forsamlingshus. Dagsorden a) Valg af dirigent b) Protokol og

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling.

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling. Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag, den 23. marts 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge april 2011. Referat af Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. april 2011. Med 55 fremmødte parceller var der over 80 personer tilstede ved årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Dato og tid: Mandag, den 8. februar 2016, kl. 19.00 Sted: Stengårdsskolen, lærerkantinen 1. Valg af dirigent Tim Andersen (nr. 35) bød

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B,

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B, RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt. Poul gav følgende information:

Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt. Poul gav følgende information: Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. juni 1993. Punkt 1 : Per Ludvigsen valgtes til dirigent Punkt 2 : Poul gav følgende information: * på et bestyrelsesmøde i

Læs mere