2. Rammevilkår for dansk turisme - status og udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Rammevilkår for dansk turisme - status og udvikling"

Transkript

1 2. Rammevilkår for dansk turisme - status og udvikling Turismebarometer for Bornholm August

2 2

3 2. Rammevilkår for dansk turisme - status og udvikling Udarbejdet som led i projektet Turismebarometer for Bornholm af Mikkel Toudal Projektet er gennemført af Center for Regional- og Turismeforskning for Destination Bornholm med støtte fra Den Europæiske Regionalfond, BornholmerFærgen og Bornholms Lufthavn. 3

4 Vores rejse... 5 Værdiskabende målgrupper... 6 Opsummering af Vores rejse... 7 Turismens rammevilkår: Det tværministerielle udvalg... 7 Sammenfatning af det tværministerielle udvalgs resultater Nyt VisitDenmark Sammenfatning af nyt VisitDenmark Initiativer fra Bornholms Vækstforum Vækstforums handlingsplan for Trafikforbindelser Afslutning

5 En række politiske initiativer i 2009 og 2010 er med til at påvirke turismens politiske rammebetingelser. Disse initiativer gennemgås i det følgende: 1. Vores rejse: Den fælles strategi for dansk turisme mod 2015, januar Tværministerielt udvalg om turismens rammevilkår, rapport fra marts Lov om VisitDenmark, vedtaget 27. maj Aktuelle initiativer fra Bornholms Vækstforum. Vores rejse 1 I januar 2009 udkom Vores rejse, hvor VisitDenmark i samarbejde med stort set alle interessenter i turismen for første gang fremlage en fælles strategi for dansk turisme indtil Ambitionen i strategien er vækst. Tilbagegangen i dansk turisme skal stoppes og Danmark skal have højere vækstrater i turismen end i det øvrige Nordeuropa. Fokus skal være på værdiskabelse og ikke bare antallet af overnatninger, hvilket betyder danske turismevirksomheder skal kunne tilbyde oplevelser og service, så turisterne øger deres forbrug. Strategien lægger primært vægt på den udenlandske turisme som det ses af de overordnede målsætninger: Danmark skal vinde markedsandele fra konkurrerende lande i Nordeuropa. Udenlandsk turisme skal vokse mere end indenlands turisme. Værditilvæksten i turismen skal stige (forholdsmæssigt) mere end omsætningen. Derudover opstilles en række konkrete mål: Turismeomsætningen skal stige med 15 mia. kr. fra 2007 til 2015 eller 4,1 procent i realvækst pr. år. Mere samarbejde i erhvervspartnerskaber. Innovationsgraden i oplevelsesvirksomheder (herunder turismevirksomheder) skal vokse fra 70 procent i 2006 til 80 procent i Mindst 80 procent af udvalgte målgrupper skal opfatte Danmark som et nyskabende og bæredygtigt rejsemål, samt at en voksende del af målgrupperne vurderer det danske værtskab som godt. Målsætningen vedrørende omsætningsstigningen er ambitiøs, og der tages dog også forbehold for påvirkningen fra den økonomiske krise. Endnu mere ambitiøs er imidlertid målsætningen om, at værditilvæksten skal sige med 8 mia. kr. fra 2007 til 2015, hvilket vil betyde at erhvervet bliver markant bedre til at tjene penge. Samarbejde i erhvervspartnerskaber er (endnu) et forsøg på at gøre op med tankegangen om, at en turismeaktør kan eje turisten. Ideen er, at der er en national interesse i at samarbejde om såvel tiltrækningen af turister som arbejdet med at tilskynde turisterne til at bruge oplevelser i hele Danmark. 1 Strategien vores rejse kan findes på adressen: 0F80AB1E8B94/0/voresrejse.pdf 5

6 Innovationsgraden i Aktuelt er den nye lov om turismeudvikling og VisitDenmark, som turismen skal øges. Nye træder i kraft pr. 1. juli 2010, en vigtig ny rammebetingelse for dansk og Bornholms turisme. oplevelser og services, som turisterne vil betale for, skal skabes for Den nye lov skaber mulighed for, at erhvervet, kommuner og regioner sammen med VisitDenmark kan skabe endnu større fokus og effekt i den internationale markedsføring af Danmark som besøgsmål. Samtidig giver den nye lov mulighed for, at regionerne, herunder Bornholm værditilvæksten i er- derigennem at øge kan fokusere tydeligere på udvikling af oplevelser. hvervet. Målingen af Det er i den sammenhæng meget vigtigt, synes jeg, at hele tanken i innovation vil ikke blive den fælles strategi for dansk turisme "Vores Rejse" fortsat er det fælles referencepunkt for arbejdet i erhvervet og på lokalt, regionalt og kommenteret nærmere nationalt plan. Således at der både arbejdes med at tiltrække gæster, her. udvikle oplevelser, styrke samarbejde og rammevilkår inden for de Sidste målsætning om vækstområder, hvor Danmark har store muligheder. Hvis vi alle trækker i samme retning kan vi realisere en markant vækst i værdiskabelse og beskæftigelse i dansk og Bornholms turisme. Bornholm har i den opfattelse af Danmark udvalgte målgruppers sammenhæng store muligheder inden for såvel målgrupperne (1) sjov, sigter mod at udvikle leg og læring, (2) det gode liv og (3) tematurisme som fx cykelferier. og markedsføre Danmark som attraktiv i Lars Erik Jønsson, direktør, VisitDenmark forhold til relevante og købestærke målgrupper, eller hvad der også kaldes værdiskabende målgrupper. Værdiskabende målgrupper En central forudsætning for strategien er, at såkaldte værdiskabende målgrupper skal prioriteres. Værdiskabende målgrupper karakteriseres ifølge strategien ved: Relativt højt døgnforbrug. En vis størrelse internationalt. Potentiel interesse for Danmark som destination. Er i vækst. Kan skabe øget omsætning og værditilvækst i Danmark. Strategien forsøger at indkredse disse målgrupper nærmere, men det viser sig, at det er en ganske bred gruppe både når det angår rejseformer og rejsemotiver. Følgende rejseformer prioriteres: 6

7 Kyst, by og naturferie Storbyferie Specialiserede rejser Internationale rundrejser Møder Nedenstående rejsemotiver hos målgrupperne prioriteres ligeledes: Sjov, leg og læring Moderne storbyoplevelser Det gode liv Rundrejseoplevelser Temaoplevelser Internationale møder og kongresser Fagmesser og faglige studierejser Opsummering af Vores rejse Strategien er et ambitiøst forsøg på at samle alle væsentlige aktører om en fælles strategi, hvilket kan have positive effekter i form af opbakning og finansiering, når flere initiativer skal føres ud i livet. Samtidig bliver strategien mere bredtfavnende og dermed svær at uddrage handlingsanvisninger fra. Realismen i strategiens ambitiøse målsætninger er ikke emnet her, men strategiens udgangspunkt at turismen er i krise og nødvendigheden af at revurdere turismens forretningsgrundlag går igen i de nationale initiativer, der i 2009 og 2010 blev taget på turismeområdet. For Bornholm understreger strategien i Vores rejse nødvendigheden af i lokalt og nationalt samarbejde at udvikle turismeprodukterne og forsøge at tiltrække købestærke målgrupper, særligt fra udlandet. Måske ikke epokegørende erkendelser, men en påmindelse for alle i også den bornholmske turisme om, at udvikling er nødvendig. Turismens rammevilkår: Det tværministerielle udvalg Rapporten fra det tværministerielle udvalg kom i marts 2010 og er et resultat af arbejdet i udvalg med repræsentanter fra 11 ministerier 2. Formålet med udvalgets arbejde var at beskrive turismeerhvervets rammevilkår og identificere mulige forslag til forbedring af rammevilkårene. I rapporten analyseres 11 områder, hvor turismeerhvervet har tilkendegivet, at rammevilkårene hindrer vækst i turismen: 2 Rapporten kan findes på 7

8 1. Planlov 2. Turist- og forretningsvisum 3. Fradrag ved udlejning af feriehuse 4. Momsafløftning på virksomheders køb af hotel- og restaurationsydelser 5. Godtgørelse af energiafgifter 6. Uddannelse 7. Forskning og innovation 8. Puljer og støtteordninger med relevans for turismen 9. Flyruter 10. Tiltrækning af udenlandske turister til Danmark 11. Erhvervsdokumentation. Udvalgets konklusioner opsummeres nedenfor, men det er værd at lægge mærke til, at udvalget af embedsmænd har arbejdet med udgangspunkt i det eksisterende regelværk og regeringens politik. Der er altså ikke tale om en kulegravning af turismepolitikken med henblik på radikale omlægninger. I forhold til planloven foreslår udvalget, at der nedsættes et dialogforum, hvor problemerne med den restriktive praksis, som turismeerhvervet oplever, kan drøftes. Ingen regler foreslås derfor ændret. Udvalget vurderer, at de gældende visumregler skal administreres bedst muligt og enkelte mindre ændringer i turistordninger for en række lande kan foretages, hvis erhvervet begrunder ønsket nærmere. Bundfradraget for udlejning af feriehuse er i finansloven for 2010 blevet sat op til kr., hvilket udvalget tager til efterretning, selvom også andre modeller for fradraget analyseres i rapporten. Turismeerhvervet har gentagende gange fremført, at begrænsningerne i mulighederne for at fradrag af moms ved køb af erhvervsrelaterede hotel- og restaurationsydelser er konkurrenceforvridende i forhold til udlandet samt mellem intern og ekstern bespisning. Efter en grundig gennemgang af reglerne anslår udvalget, at provenutabet ved en generel ophævelse af fradragsbegrænsningerne vil være på ca. 2,3 mia. kr. pr. år og kommer ikke med anbefalinger. Ved betaling af erhvervsmæssige energiafgifter skelnes mellem energi til procesformål og energi til rumvarme, hvor rumvarme er mere afgiftsbelagt. Turismeerhvervet har ønsket, at energiforbruget hos virksomheder inden for turismen skal opfattes som procesenergi, da det er en del af værdiskabelsen hos fx en hotelvirksomhed. Udvalget konkluderer, at erhvervet ikke kan opnå refusion af energiafgifterne på rumvarme. Forlystelsesparkernes elforbrug mener udvalget heller ikke kan opnå refusion uden væsentlige statslige provenutab og administrative forhindringer. Ingen regler foreslås derfor ændret. 8

9 Særlige turismeuddannelser er blevet efterspurgt af erhvervet. Udvalget konkluderer, at det ikke er nødvendigt med nye initiativer på uddannelsesområdet, da der eksisterer et stort udvalg af uddannelser på alle niveauer. Forskning inden for turisme har erhvervet gode muligheder for at få udført inden for de eksisterende rammer. Derfor vurderer udvalget, at der ikke er behov for særligt at fremme turismeforskning. Erhvervet har ønsket en klarere fokus på turisme inden for eksisterende støtteordninger. Udvalget henviser til, at turismeerhvervet kan søge ordninger på samme vilkår som andre erhverv, og der derfor ikke er behov for særlige puljer eller ændringer af de eksisterende støtteordninger. Lavprisselskaber inden for lufttrafikken er ifølge erhvervet vigtige for at få turister til Danmark og for at få nye ruter oprettet, ønskes trafikafgifterne nedsat. Udvalget betvivler forudsætningen for ræsonnementet at lavprisruter giver flere turister og vurderer i øvrigt at reglerne ikke udgør en hindring for turismen. På den baggrund foreslås ingen ændringer af regler. For at tiltrække flere udenlandske turister til Danmark har erhvervet og Visit- Denmark foreslået et samarbejde med Udenrigsministeriet, så markedsføringen af Danmark kan styrkes. Udvalget bifalder ideen og foreslår forskellige former for formalisering af samarbejdet mellem VisitDenmark, Udenrigsministeriet og eventuelt andre ministerier. Siden slutningen af 90 erne har Danmark mistet over 20 pct. af de udenlandske overnatninger. Det svarer til mere end 5,5 mio. overnatninger. Frem til 2009 har vore nabolande samtidig haft vækst. Gennem mere end et årti har Danmark derfor mistet markedsandele i et voksende marked. Dermed svækkes et vigtigt grundlag for fremtidig vækst, eksport og jobs til personer med både kort og lang uddannelsesbaggrund i alle dele af Danmark. Tilmed servicearbejdspladser, der ikke lader sig udflytte til andre lande. Endelig er turismen vital for den økonomiske aktivitet i mange af Danmarks udkantsområder. Opgaven handler om at udvikle og sammensætte nye innovative produkter og oplevelsesmuligheder, der kan være med til at løfte vores turisme højere op i værdikæden. Sandstrand og sommerhus er ikke længere nok hverken som produkt eller i markedsføringen. Via de regionale vækstfora og turismeselskaber er regionerne allerede i gang. Vilkårene for vækst i turismen involverer også mulighederne for differentieret planlægning i kystområderne. Tidligere på året offentliggjorde regeringen en rapport om turismens rammevilkår. Rapporten lægger bl.a. op til at gennemgå mulighederne for at udvikle nogle mere koncentrerede turistområder såkaldte ressorts. Netop det kan være med til at modne private investorers interesse for at investere i udviklingen af dansk turisme fremover. Naturligvis under hensyntagen til vores natur og kystområder det mange udenlandske turister rejser hertil efter. Og som i mange dele af Danmark stadig udgør turismeproduktets kerne. Denne kerne skal vi værne om - men den skal suppleres med udviklingen af nye innovative produkter og oplevelsesmuligheder. Opgaven er regionerne godt i gang med såvel på Bornholm som i resten af Danmark. Birgitte Josefsen, formand, Danske Regioners Udvalg for Turismeerhvervet har en række ønsker til styrkelse af statistisk og økonomisk materiale om erhvervet. Problemerne med statistikken skyldes blandt andet, at turismen går på tværs af traditionelle erhvervsopdelinger, der er baseret på de varer og ydelser, som erhvervene ud- Regional Udvikling 9

10 byder. Turisme defineres derimod typiske som de ydelser og varer, der efterspørges af turister. Udvalget anbefaler, at der nedsættes en særlig gruppe for turismestatistik, der kan behandle eventuelle problemer på området. Sammenfatning af det tværministerielle udvalgs resultater Udvalget foreslog kun meget få og små ændringer i rammebetingelserne for turismen, men rapporten fra udvalget har været med til at sætte turismens betingelser på den politiske dagsorden. HORESTA har været skarpest i kritikken 3 sammen med Turisterhvervets Samarbejdsforum 4. Rapporten kritiseres for at være skuffende og kortsigtet uden forståelse for turismens potentielle betydning for vækst i den danske økonomi. Konkret gør erhvervet opmærksom på, at ingen forslag er på løsning af de problemer, som erhvervet mener, eksisterer på centrale rammevilkår som moms, turistvisum og energiafgifter. Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen har afvist 5 kritikken ved at sige, at der er stort fokus på turismen i Danmark og vi kommer løbende med initiativer, der kan styrke turismen i Danmark. Desuden fremhæver ministeren, at provenutabet på anslået 2,3 mia. ved fuld momsafløftning på hotel- og restaurationsbesøg er så stort, at ændring af momsreglerne i lyset af landets nuværende økonomiske situation..ikke er en mulighed. For Bornholm har rapporten ingen direkte konsekvenser. Rapporten giver en viser, at turismen næppe skal regne med særordninger eller speciel støtte i den nærmeste fremtid. Omvendt kan en realistisk eller pragmatisk konklusion være, at det så gælder om at få de bedste resultater inden for de nuværende rammer. Nyt VisitDenmark Lov om VisitDenmark 6 blev vedtaget den 27. maj 2010 med stort set hele Folketingets opbakning, da kun Enhedslisten stemte imod. Loven træder i kraft 1. juli 2010 og har det erklærede formål at skabe en sammenhængende og effektiv organisering of turismefremmeindsatsen. Følgende elementer er centrale i loven: Etablering af et nyt VisitDenmark, der skal fokusere på markedsføring og branding af dansk turisme i udlandet. International markedsføring fra regionale og kommunale turismeaktører skal koordineres af VisitDenmark. 3 Visitor Et ikke formaliseret netværk bestående af organisationer/foreninger indenfor det primære turisterhverv, 5 Mandag Morgen, 6. april Lov og bekendtgørelse om VisitDenmark 10

11 Lovens intention med Dansk turisme har et godt udgangspunkt. Faktisk har Danmark flere udenlandske turistovernatninger end både Norge og Sverige til sammen. Men dansk turisme oplever i disse år tilbagegang og økonomisk hårde tider. Regeringen har derfor taget flere initiativer for at få dansk turisme tilbage på vækstsporet. relse af tydeliggø- I 2007 lancerede regeringen Handlingsplan for offensiv global markedsføring af roller og Danmark. Hermed afsatte vi i perioden 2007 til mio. kroner til at markedsføre kyst- storbyturismen i Danmark og 150 mio. kroner til Fonden til Mar- de offentli- ansvar for kedsføring af Danmark. Med Globaliseringsaftalen fra november 2009 har vi besluttet at videreføre markedsføringsindsatsen i 2011 og 2012, og her vil vi særligt ge turismeaktører er sætte fokus på at markedsføre Danmark som destination for grøn turisme. dels en Herudover sætter regeringen med den nye Lov om VisitDenmark, der træder i kraft den 1. juli i år, ind for at skabe en mere effektiv organisering af turismefremmeindsatsen, herunder særligt en styrket koordination af den internationale af ændrin- konsekvens markedsføring. gen af Vi- Endelig har regeringen taget flere initiativer for at forbedre turismens rammevilkår. Der er således blevet åbnet mulighed for at bygge større campinghytter, og mark, da sitden- derudover er det besluttet at hæve bundfradraget for udlejning af feriehuse fra nogle af kroner til kroner." VisitDenmarks tidli- Brian Mikkelsen, Økonomi- og erhvervsminister gere opgaver skal placeres andre steder, dels afspejler det et ønske fra regeringen om at styrke koordineringen og styringen af de midler det offentlige bruger på fremme af turismen. Intentionerne bag loven og konsekvens af ændringerne i VisitDenmark er uddybet i lovens bemærkninger: Regionale og kommunale turismeaktører får sammen med erhvervet ansvaret for at understøtte produkt- og oplevelsesudviklingen. Tværgående koordinationsgruppe nedsættes for at sikre samordning af den hele den offentlige turismefremmeindsats. Koordinationsgruppen skal bestå af repræsentanter fra erhvervet, regionerne, kommunerne, VisitDenmark og relevante ministerier. Gruppens opgave bliver at komme med forslag til, hvordan koordinationen af den offentlige fremme af turismen kan styrkes, når det gælder produkt- og oplevelsesudvikling, markedsføring samt sikring af gode rammevilkår. VisitDenmark skal stå centralt i markedsføringen og branding af Danmark som turistdestination. Branding skal ses som den langsigtede indsats, der skal øge kendskabet til Danmark og fremme en positiv opfattelse af landet. Hermed skal grunden lægges for en effektiv markedsføring af Danmark. En række myndighedsopgaver og engagement i forbindelse med turismeudvikling forsvinder dermed fra VisitDenmark. For at gøre bestyrelsen for VisitDenmark mere forretningsorienteret indskrænkes bestyrelsen til 7 medlemmer udpeget af Økonomi- og erhvervsministeren, men indstillet af en særlig nomineringskomite med repræsentanter fra erhvervets organisationer, kommuner, regioner og stat. VisitDenmark skal koordinere alle væsentlige aktiviteter i forhold til international markedsføring, hvormed der forstås aktiviteter med et budget på over 11

12 kr. Kommuner i grænseområder, herunder Bornholm, er dog fritaget for forpligtigelsen til forudgående koordinering med VisitDenmark. Sammenfatning af nyt VisitDenmark Loven skal skabe et forretningsorienteret VisitDenmark til international branding og markedsføring af Danmark. Opgaver med udvikling af produkter og oplevelser bliver dermed i højere grad overladt til regionale og kommunale turismeaktører. Loven er blevet kritiseret for at lægge op til en tung bureaukratisk koordinering fra VisitDenmark, men samtidig rost for at rollefordelingen bliver tydeligere og de regionale aktører får fokus på udvikling og markedsføring i Danmark 7. Virkningen af loven for Bornholm vurderes til at være beskeden. Bornholm er som grænseområde umiddelbart fritaget for forudgående koordination med VisitDenmark. Når VisitDenmarks styrkelse af branding og markedsføring i udlandet bliver realiseret kan koordinering imidlertid være vigtig for Bornholm. Fra en national synsvinkel gælder det om at få flere købestærke turister til Danmark, men for den bornholmske økonomi er det naturligvis vigtigt, at flest muligt af dem kommer til Bornholm. Initiativer fra Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum vedtog i juni 2006 en samlet turismestrategi for Bornholm 8. Et omfattende arbejde lå til grund for strategien, der skulle danne et fælles grundlag for aktørerne i turismen på Bornholm. Netop de mange aktører og deres forpligtelser overfor forskellige baglande betyder, at strategien kun har fået begrænset gennemslag. Efterfølgende har vækstforum også lanceret en mere omfattende erhvervsudviklingsstrategi for med titlen Det unikke Bornholm: Vækst via kreativitet og kvalitet. I forhold til turismen har strategien særligt betydning gennem den generelle markedsføring af Bornholm ved det fælles brand, Mere Bornholm med visionen om Bright Green Island Strategien for erhvervsudvikling indeholder et indsatsområde, Bornholm åbent hele året, hvor målsætningen er, at Bornholm skal tilbyde attraktioner og oplevelser, der er unikke i Europa og ikke konkurrere på lavpris og kvantitet, men på kvalitetsoplevelser til priser, der matcher varen. I denne gennemgang vil fokus være på de vigtigste aktuelle initiativer inden for turismen, som er igangsat af Bornholms Vækstforum. Vækstforum er omdrejningspunktet for politiske initiativer på Bornholm, ikke mindst i kraft af Bornholms Regionskommunes stærke politiske og administrative opbakning. Det er imidlertid vigtigt også at være opmærksom på andre aktører, der er væsentlige inden for fast- 7 Carl Holst på Danske Regioners hjemmeside. 8 Link til BORNHOLM I/S EN TURISMESTRATEGI : 12

13 læggelsen af de lokale politiske rammevilkår for turismen på Bornholm. De vægtigste er: KL har anbefalet, at kommunerne skal tænke endnu mere i partnerskaber med erhvervslivet og regionale og tværkommunale fællesskaber, som kan løfte udviklingen og markedsføringen af områdets turismeprodukter. En af vores store udfordringer og indsatsområder er nye markeder og nye oplevelser, da 80 procent af vores turister på Bornholm er gengangere. Det betyder, at vi både skal kunne tilbyde nye oplevelsesmuligheder til vores loyale turister, som kommer igen og igen, men at vi så sandelig også gerne vil tiltrække nye turister til øen. Borgmester Winni Grosbøll, Bornholms Regionskommune Turismevirksomhederne Brancheorganisationer og turistforeninger Bornholms Regionskommune Destination Bornholm Bornholms Vækstforum Vækstforums handlingsplan for 2010 I vækstforums handlingsplan for 2010 er følgende initiativer på turismeområdet udspecificeret: Markedsføringstiltag Udvikling af turistinformation Sæsonforlængelse Global markedsføring Klyngeudvikling Masterbrandet Mere Bornholm Opkvalificering af turisterhvervet Konference Ø Fødevaresatsning Grøn turismeprofil Energy Tours Fastholdelse og skabelse af nye trafikforbindelser De første fire initiativer varetages af Destination Bornholm som såkaldt hovedoperatør for vækstforum. Markedsføringstiltag er udvikling af de eksisterende aktiviteter, hvor det grafiske udtryk blandt andet skal tilpasses til det nye masterbrand: Mere Bornholm. Udvikling af turistinformation er indsats for i endnu højere grad at benytte ny teknologi i markedsføringen. Sæsonforlængelse er et væsentligt tiltag på området: Bornholm åbent hele året, hvor der også er en opfølgning på vækstforums 13

14 turismestrategi. Global markedsføring er en del af et VisitDenmark projekt, hvor Bornholmske aktiviteter skal forsøges integreret. De øvrige initiativer indgår Destination Bornholm som samarbejdspartner ofte i samarbejde med Business Center Bornholm (BCB). Et vigtigt element i vækstforums organisering af erhvervsfremme er opdelingen af virksomheder i klynger med ligheder i produktion og/eller afsætning. Destination Bornholm skal arbejde for reetablering af oplevelsesklyngen. Det nye Masterbrand Mere Bornholm skal integreres i turismens eksisterende ø-brand. For at sikre en opkvalificering af turisterhvervet vil vækstforum gennem Kompetenceforum Bornholm og i samarbejde med Destination Bornholm udbyde forskellige kurser. Konference Ø: Som et skridt på vejen mod mere mødeturisme vil BCB og Destination Bornholm udvikle et convention bureau, der skal koordinere konferencer og såkaldte Energy Tours til de bornholmske virksomheder, der gør sig gældende med grønne løsninger og produkter. Endelig indgår den fødevaresatsning sammen med en grøn turismeprofil også i de aktuelle initiativer på turismeområdet. Trafikforbindelser Trafik er en helt afgørende betingelse for turismeerhvervet, men beslutningsprocessen er samtidig stort set afkoblet de lokale politiske beslutningsorganer, selvom regionskommunen sammen med Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm arbejder for at sikre de bedst mulige trafikale forbindelser. Seneste trafikforlig træder i kraft i 2011 og betyder med den nye hurtigfærge mere kapacitet på Ystad-ruten, som er afgørende for turismen. Der tegner sig således et stabilt billede med hensyn til kapacitet og frekvens på ruten til Sverige. Lufttrafikken drives på kommercielle vilkår og påvirkes derfor kun i begrænset omfang af ændringer i de politiske rammevilkår. Arbejdet med at fastholde og skabe nye trafikforbindelser retter sig både mod flyforbindelser om sommeren og et bredere udbud af færgeforbindelser om vinteren, herunder forsøg på at skabe basis for en helårsrute til Tyskland og bedre forbindelser til Polen. Sekretariatet for kontaktrådet i Regionskommunen, Destination Bornholm og netværket Task Force Polen er vigtige aktører i disse aktiviteter. 14

15 Afslutning De politiske rammebetingelser ser stabile ud de næste år, trods den sigende politiske fokus på turismen og turismens vilkår. Loven om det ny VisitDenmark er det vigtigste direkte initiativ på landsplan, og det vil umiddelbart kun få begrænsede konsekvenser for Bornholms turisme. De nationale rammebetingelser vil ikke blive ændret væsentligt, som resultaterne af det tværministerielle udvalgs arbejde viser. Den fælles nationale strategi for turismen Vores Rejse tegner sammen med de mange lokale initiativer en ambition om en vedvarende udvikling af turismen som et stadig vigtigere erhverv i den danske økonomi. Omvendt er der ikke større omvæltninger i rammerne i vente hverken positivt eller negativt. 15

16 16

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME

FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME Juni 2011 Forord I en globaliseret verden må et lille land som Danmark hele tiden arbejde for at have de bedste rammevilkår, hvis vi skal klare os i konkurrencen med

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

VÆKSTPLAN FOR TURISME

VÆKSTPLAN FOR TURISME VÆKSTPLAN FOR TURISME MINISTERUDVALG FOR NY ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK To kerneelementer i vækstpolitikken: De generelle vækstvilkår skal sikres: Arbejdsudbud, uddannelse, forskning, konkurrencevilkår,

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

N O T A T Sag nr. 09/3015 Dokumentnr. 9256/10

N O T A T Sag nr. 09/3015 Dokumentnr. 9256/10 N O T A T 19-02-2010 Sag nr. 09/3015 Dokumentnr. 9256/10 Høringssvar vedrørende forslag til Lov om VisitDenmark Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden,

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Pct. 60 50 40 30 20 Turisterhvervet Samlet beskæftigelse Note: Beskæftigelsen i turismen fordelt på discokoder og uddannelse 10 0 Ufaglært Faglært Korte videregående

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Kvalitetstandard for dansk turisme Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Mange meninger om en standard som ingen kender. 1 2 3 4 Mål for dagens oplæg Hvem er DS Baggrunden for initiativet De foreløbige tanker

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Mastercase 2011 Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til at udfordre os. Så

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018

Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 3 Beskrivelse 4 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 8 Vision og mål 9 Investeringsområder 9 Investeringskriterier

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Handlingsplan

Handlingsplan Bornholms Vækstforums splan 2011 2012 på aktiviteter November 2011 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø splan 2011-2012 vedtaget af Bornholms Vækstforum den 4. april 2011 Journalnummer 24.10.00P00-0011

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Bilag til Vækstforum Den 6/6-2011, pkt. 20. Handlingsplan 11. Destination Bornholm ApS. Basis- og operatøropgaver for Bornholms Vækstforum

Bilag til Vækstforum Den 6/6-2011, pkt. 20. Handlingsplan 11. Destination Bornholm ApS. Basis- og operatøropgaver for Bornholms Vækstforum Bilag til Vækstforum Den 6/6-2011, pkt. 20 Handlingsplan 11 Destination Bornholm ApS Basis- og operatøropgaver for Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum vedtog sin samlede handlingsplan for 2011-2012,

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Erhvervsudvalget 2007-08 (2. samling) ERU alm. del Bilag 304 Offentligt VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Dette udkast er et dialogoplæg faciliteret af VisitDenmarks

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Forslag. Lov om VisitDenmark

Forslag. Lov om VisitDenmark Forslag til Lov om VisitDenmark Kapitel 1 Oprettelse af VisitDenmark 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter VisitDenmark som et særligt forvaltningssubjekt til varetagelse af det i 2 beskrevne formål.

Læs mere

Forslag. Lov om Visitdenmark

Forslag. Lov om Visitdenmark Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Kapitel 1 Oprettelse af Visitdenmark mv. 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst 1 Formål Det overordnede formål med en fælles udviklingsplan for Danmarks Vestkyst er at skabe et planmæssigt grundlag for en bæredygtig turisme- og erhvervsmæssig

Læs mere

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN fremtiden starter her... SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN Afgiftssystemet i den nuværende klima- og energipolitik beskytter traditionelle fremstillingserhverv ud

Læs mere

Bilag Faglig uddybning af VORES REJSE Den fælles strategi for dansk turisme mod 2015

Bilag Faglig uddybning af VORES REJSE Den fælles strategi for dansk turisme mod 2015 6. November 2008 Bilag Faglig uddybning af VORES REJSE Den fælles strategi for dansk turisme mod 2015 Formål: - At give specielt interesserede en uddybende begrundelse for de strategiske valg, som er foretaget

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Forslag. Lov om dansk turisme

Forslag. Lov om dansk turisme Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om dansk turisme Kapitel 1 Det Nationale Turismeforum Formål mv.

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere