STUDLEORDNING for. Politik og administration. og Kommunikation CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDLEORDNING for. Politik og administration. og Kommunikation CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET"

Transkript

1 STUDLEORDNING for Politik og administration og Kommunikation CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET

2 Denne studieordning udstedes henhold til bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer og Fæltesregter at 27. september 2012 med senere ændringer. 1. Om uddannelsen 1.1 Formål 1.2 Kompetenceprofil 1.3 Hovedomràdetilknytning 1.4 Normering 1.5 Titel 1.6 Studienævn 1.7 Censorkorpstilknytning 2. Adgangskrav og ment 2.1 Adgangskrav 2.2 Ment 2.3 Forhåndsmerit 3. Uddannelsens elementer 3.1 Kurser 3.2 Projekter 3.3 Projektorienteret praktikfortøb 3.4 Speciale 4. Uddannelsens opbygning 4.1 Skematisk oversigt 4.2 Anbefalet stud iefor[øb 5. Uddannelsen semester semester semester semester - speciatet 6. Generelle bestemmelser 6.1 Tilmelding/framelding og omprøve 6.2 Særlige prøvevilkår 6.3 Faglige udvælgelsesknitenier 6.4 Beståelseskrav 6.5 Frist for afslutning at uddannelse 7. Dispensation og klageadgang 7.1 Dispensation 7.2 Klageadgang 8. Ikratttrædelses- og overgangsbestemmelser 8.1 Ikrafttræden 8.2 Overgangsregler 9. Adgangskrav 9.1 Retskrav 9.2 Andre adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC 9.3 Adgangsgivende bacheloruddannelser fra andre universiteter 9.4 Adgangsgivende professionsbacheloruddannetser 9.5 Ansøgere uden adgangsgivende bacheloruddannelser 9.6 Ansøgere uden bachetoruddannetser 2

3 1. Om uddannetsen Kandidatuddannelsen cand.soc. Politik og administration og Kommunikation er en tværfaglig uddannelse, som består at studier at to selvstændige fag, hvoraf Politik og administration udgør fag i og Kommunikation udgør fag Formål Formålet med kombinationskandidatuddannelsen cand.soc. i Politik og administration og Kommunikation er at videreudvikle den studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for den offentlige og private sektors styring, regulering og forandring, samt inden for kommunikation i tilknytning hertil. Det er målet, at den studerende opnår kompetencer til at deltage professionelt, kvalificeret og kompetent i styring, ledelse og drift at offentlige, private og ikke-statslige organisationer på alle niveauer (lokale, regionale, nationale og internationale), der arbejder med styring, forandring, regulering og losning at samfundsrelevante problemstillinger, herunder kommunikation og information til offentligheden. Uddannelsen er baseret på højeste internationale forskning inden for samfundsvidenskab produceret dels i det faglige forskningsmiljø på Roskilde Universitet, hvori uddannelsen er forankret, og dels at forskere ind- og udland. med særligt henblik på at kvalificere til arbejde inden for styring, ledelse, administration, kommunikation, implementering, evaluering mm. inden for den offentlig og den private sektor, samt inden for politisk kommunikation, hvor viden om det politiske system og dens aktører er afgørende, og inden for intern og ekstern kommunikation i organisationer, hvor viden om organisationer og ledelse er centralt. Kombinationskandidatuddannelsen skal endvidere give kandidaten faglige forudsætninger for at påbegynde en fors ke rud dannelse. Kombinationskandidatuddannelsen skal endvidere give kandidaten faglige forudsætninger for at påbegynde en fors ke rud dannelse. Uddannelsen udbydes på dansk. Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget medmindre andet er angivet. 1.2 Kompetenceprofil Kombinationskandidatuddannelsen cand.soc. i følgende kompetencer: Politik og administration og Kommunikation giver den studerende : om den offentlige sektors rolle i samfundet, herunder det politiske systems kontekst, udvikling og adressering at væsentlige problemstillinger i samfundet. om demokratiets udvikling og betydning for styring af samfundsudviklingen, herunder styring af bureaukratiet. om nationale og internationale påvirkninger at samfundsmæssig styring og magtforholdet mellem forskellige aktører og samfundsgrupper. Indsigt i offentlig organisation og opgavevaretagelse, herunder samspillet mellem den offentlige, den private og den civile sektor samt de styreformer, der anvendes til at styre disse relationer og processer. Tværfagtig forståelse for politiske sagområder, herunder særligt velfærdspolitikker (fx beskæftigelses-, sundheds- og socialpolitikker), velfærdsamfund og velfærdsanalyse. Kundskab om formelle og uformelle institutioner, der har betydning for udviklingen af samfundet, herunder politiske og administrative systemer. om begreber, teorier og metoder samt praktisk orienteret viden med særlig henblik på planlægning og tilrettelæggelse af kommunikationsmateriale og kommunikations- og informationsprocesser. om medieteori med særlig vægt på medier der anvendes i faglig kommunikation, herunder typiske fremstilllingsformer og tekniske forudsætninger. : i at vurdere, vælge og anvende relevante teorier, analysestrategier og videnskabelige metoder på videregående niveau inden for samfundsvidenskab, særligt inden for styring, ledelse og administration af 3

4 ofte offentlig eller privat opgaveløsning med et tværdisciplinært samfundsfagligt fokus, der omfatter politologi og tilgrænsende fagområder. i at overskue komplekse arbejdsopgaver (fx styrings-, ledelses- og analyseopgaver) og vurdere, vælge og anvende relevante teorier, analysestrategier, metoder og redskaber, der er nødvendige for at løse opgaven. i at vælge og anvende adækvate formidlingstyper (mundtlig, skriftlig, kortfattet, uddybende). i at kunne planlægge, designe og vurdere et medieprodukt der sigter mod kommunikation af faglig viden til en eller flere nærmere afgrænsede målgrupper. i at analysere og vurdere planlagte kommunikations- og informationsprocesser inden for en organisationskommunikativ ramme, herunder online eller offline-medierede kommunikationsaktiviteter. i at kunne analysere og formulere avancerede kommunikationsrelevante problemstillinger i kommunikationsfaglige termer. Kompetencer: Kompetencer til selvstændigt at styre komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingssituationer, der forudsætter nye tværfaglige løsningsmodeller. Kompetence til at indgå i gruppe(projekt-)arbejde på en konstruktiv og selvreflekteret måde. Kompetence til at engagere sig fagligt og professionelt bidrage til styring og udvikling af løsninger på offentlige problemstillinger på alle administrative niveauer og inden for alle sektorer (offentlig, privat, civil). Kompetence til at igangsætte og gennemføre kommunikationsindsatser samt indgå professionelt i produktionshold i samarbejde med andre, herunder professionelle teknikere og producenter. Kompetence til at rådgive virksomheders og organisationers ledelser om den nødvendige indsats på kommunikations- og informationsområdet. Kompetence til at kommunikere sin viden til fagfæller og lægmænd. Kompetence til at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering og kritisk kunne reflektere over egen professionelle position og rolle. 1.3 Hovedområdetilknytning Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabe[ige hovedområde. Uddannelseselementerne for Kommunikation hører under det humanistiske hovedområde. 1.4 Normering Kombinationskandidatuddannelsen cand.soc. i Politik og administration og Kommunikation er en 2-årig uddannelse normeret tit 120 ECTS. 1.5 Titel cand.soc. i Politik og administration og Kommunikation Master of Science (MSc) in Social sciences in Politics and Administration and Communication Studies 1.6 Studienævn Uddannelsen hører under Studienævn for Samfundsstudier. 1.7 Censorkorpstilknytn ing Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for forvaltningsuddannelserne og global studies. Uddannelseselementer for Kommunikation hører under censorkorpset for kommunikation, journalistik og performance design. 4

5 2. Adgangskrav og ment 2.1 Adgangs krav Se bilag 2.2 Ment Roskilde Universitet kan, i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler fastsat at universitetet, godkende, at beståede uddannelseselementer, jf. uddannelsesbekendtgørelsen, træder i stedet for uddannelseselementer i en anden uddannelse på samme niveau efter uddannelsesbekendtgørelsen. Roskilde Universitet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen. Ansøgere har pligt til at søge ment for evt, tidligere beståede uddannelseselementer på kandidatniveau, jf. Kan d idatadga ngsbekendtgørelsen. 2.3 Forhåndsmerit Studerende, der som en det at uddannelsen ønsker at gennemføre uddannelseselementer ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet, kan ansøge Roskilde Universitet om forhåndsmerit for planlagte uddannelseselementer. Godkendelse at forhåndsmerit kan kun gives, hvis den studerende (i forbindelse med ansøgningen) forpligter sig til at fremsende dokumentation for, om uddannelseselementerne er beståede eller ej, når de forhåndsmeriterede uddannelseselementer er gennemført. Desuden skal den studerende give sit samtykke til, at Roskilde Universitet kan indhente de nødvendige oplysninger hos værtsinstitutionen, hvis den studerende ikke selv kan fremskaffe dokumentationen. Når der foreligger dokumentation for, at de forhåndsmeriterede uddannelseselementer er beståede, godkender Roskilde Universitet administrativt, at disse meriteres ind i uddannelsen ved universitetet. Efter forslag fra den studerende kan Roskilde Universitet i de tilfælde, hvor de forhåndsmeriterede uddannelseselementer feks. ikke udbydes at værtsinstitutionen, foretage ændringer i godkendelsen at forh å ndsmeritten. 3. Uddannelsens elementer 3.1 Kurser Disse studieelementer skal give den studerende en teoretisk og metodisk viden samt færdigheder inden for uddannelsens fagområde. Den studerende skal fagligt forberedes til at kunne fordybe sig i problemstillinger, der er relevante i forhold til projektarbejde og specialet. Kursusformen kan være forelæsninger, holdundervisning, casearbejde, workshops m.m. 3.2 Projekter Projektarbejdet er problemorienteret, eksemptarisk og deltagerstyret. Det skal udvikle og dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne. Projektarbejdet indebærer en valgfri og selvstændig formulering at et problem inden for rammerne i studieordningen. Projektarbejdet foregår i grupper bestående at 2-6 studerende. Emnet for projektarbejdet vælges at de studerende inden for de emner og temaer, som studienævnet har fastsat. Studielederen kan i særlige tilfælde tillade, at en studerende udarbejder et projekt eller eksamineres alene. 5

6 3.3 Projektorienteret praktikfortøb En studerende kan ansøge studienævnet om forhåndsgodkendelse til at gennemføre et særligt tilrettelagt, fagligt relevant projektorienteret praktikforløb, som træder i stedet for enkelte specificerede dele af det ordinære uddannelsesforløb. Det projektorienterede praktikforløb, som bla, omfatter udarbejdelse af en praktikprojektrapport, er normeret til 15 ECTS. Når ansøgningen om forhåndsgodkendelse er imødekommet, tildeler studielederen den studerende en vejleder. Studienævnet skal ved sin behandling af ansøgningen sikre, at den studerende gennem det projektorienterede praktikforløb opnår faglige kompetencer, der i omfang og niveau svarer til de kompetencer, der kan opnås gennem det ordinære uddannelsesforløb. 3.4 Speciale Kombinationskandidatuddannelsen indeholder et større selvstændigt studiearbejde, som dokumenteres ved udarbejdelse af et speciale. I specialet skal den studerende dokumentere viden om og færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant problemstilling. Den studerende skal dokumentere færdigheder i at analysere, kategorisere, diskutere, argumentere, vurdere og reflektere på et videnskabeligt grundlag samt kunne vælge og forholde sig kritisk til kilder, litteratur, teori og metoder anvendt i specialet. Med specialet skal den studerende demonstrere færdighed i at kunne kommunikere en akademisk undersøgelse til fagfæller samt demonstrere kompetence til at igangsætte, styre og gennemføre en længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces. 4. Uddannelsens opbygning 4.1 Skematisk oversigt FAG i 30 ECTS 4.2 Anbefal.et 5tudieforløb For at bidrage til sikring af uddannelsens kvalitet og progression, samt for at støtte den studerende i forhold til studieplanlægning, anbefales følgende studieforløb: Studienævnet kan i særlige tilfælde og efter ansøgning fra en studerende godkende fravigelser fra det anbefalede studieforløb. 1. semester på Politik og Administration Kursus i Po[icyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (10 ETCS) Offentlig økonomi: teori og metode (5 ECTS). Hvis dette ikke er obligatorisk jf. afsnit 5.1, vælges et at de øvrige metodekurser (5 ECTS), der er udbudt i det aktuelle semester, Problemorienteret formidlingsprojekt (15 ECTS) 2. semester ved Kommunikation Kursus: Obligatorisk kursus i Stategisk kommunikation (5 ECTS) Valgfrit kursus: (5 ECTS) 6

7 .. Valgfrit kursus: Eventuelt et værkstedskursus (5 ECTS) Projekt: Strategisk kommunikation i en faglig kontekst (15 ECTS) 3. semester integreret semester ved Politik og Administration og Kommunikation Politik og Administration: Valgkursus: Specialiseringskursus (10 ETCS) Valgkursus: Metodekursus (5 ETCS) Kommunikation: Et projekt i Strategisk kommunikation i en faglig kontekst 11(15 ECTS) 4. semester Speciale (30 ETCS) 5. Uddannelsen semester Formål 1. semester har til formål at den studerende skal tilegne sig dybdegående viden om policy-analyse i form af teoretiske modeller for poticy-analyse, forskellige policy-områder og tværgående policy-problematikker. Desuden fokuseres på en række politiske og administrative emner, hvoraf de studerende vælger ét, med henblik på det selvstændige projektarbejde, hvor der også opnås videregående viden om den akademiske genre og kompetencer til formidling af akademisk arbejde til forskellige målgrupper. Uddannelseselementer i 1. semester Semesteret omfatter: Kursus i Po[icyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (10 ETCS) Offentlig økonomi: teori og metode (5 ECTS)*. Hvis dette ikke er obligatorisk jf. afsnit 5.1, vælges et af de øvrige metodekurser (5 ECTS), der er udbudt i det aktuelle semester. Problemorienteret formidlingsprojekt (15 ECTS) *Studerende der ikke har haft Fagmodulkurset Offentlig økonomi og regulering (5 ECTS) på bacheloruddannelsen, skal tage kurset i Offentlig økonomi: teori og metode (5 ECTS) på første semester. Såfremt disse studerende kan dokumentere kundskaber svarende til ovennævnte kursus, kan der dispenseres og de skal i stedet vælge et metodekursus blandt de kurser, som udbydes af Studienævnet i det aktuelle semester indenfor områderne: Videregående kvantitative metoder Videregående kvalitative metoder Praksisrettede metoder Metodekursus med internationalt fokus Kursusudbuddet fremgår af kursus.ruc.dk... i TiteL Probl.emorienteret formidlingsprojekt (PoLitik & Administration) i Seneste ændring pr. 1. september 2016 Undervisningssprog Dansk Type Projekt ECTS-normering 15 ECTS Forskningsbaseret viden om et centralt område indenfor Læringsudbytte/ samfundsvidenskab, politik og administration, samt forstaelse af og bedømmelseskriterier refleksion over egen projektundersøgelses placering et bredere fagligt felt. i 7

8 Identifikation af samfundsvidenskabelige og forvaltningsmæssige problemstillinger og kritisk forholden sig til frembringelse og formidling af videnskabelig viden. om den akademiske genre og formidling af akademisk arbejde til forskellige målgrupper. i at anvende og mestre videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant problemstilling. i at analysere, diskutere, argumentere, reflektere og vurdere på et videnskabeligt grundlag. Færdighed at forholde sig refleksivt og kritisk til, samt vælge kilder, litteratur, teori og metoder. Færdighed i at skrive i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og med henblik på formidling til akademiske og andre målgrupper. Kompetencer Kompetencer i selvstændigt at kunne begrunde og diskutere relevans og værdi i forhold til belysningen af den valgte problemstilling. Kompetencer til selvstændigt at kunne identificere og diskutere teori og empiri Kompetencer til at formidle faglige resultater og forslag på en faglig og bredspektret måde Kompetence i at identificere og tage ansvar for egen faglige og formidlingsorienterede udvikling, samt.at give og modtage feedback på eget og andres faglige produkt Kompetencer i at formidle større skriftlige arbejder på et i det væsentlige korrekt dansk, med en klar og overskuelig fremstillingen såvel som til at anvende og angive kilde- og litteraturhenvisninger mv. i overensstemmelse med god forskningsmæssig praksis. Overordnet indhold Studienævnet fastsætter hvert semester et antal temaer, som de studerende vælger at skrive projekt inden for. Temaerne kunne fx være demokrati, ulighed, embedsmænd, innovation, globalisering osv. Studerende kan kun skrive projekt med andre studerende, der har valgt samme tema. Formidlingsprojektet består af en projektdel og en formidlingsdel. Undervisnings- og arbejdsform Projektdelen består af fire elementer Et executive summary på dansk eller engelsk på højst anslag inkl. mellemrum svarende til 2 normalsider. Et teoretisk notat på højst anslag inkl, mellemrum svarende til 5 normalsider, der beskriver den teori, der bruges i analysen. Et baggrundsnotat på højst anslag inkl, mellemrum svarende til 20 normalsider, der analyserer en given problemstilling. En projektrefleksion over design, teori og empiri på højst anslag inkl. mellemrum svarende til 5 normalsider. Formidlingsdelen består af to eller tre elementer, der udarbejdes med udgangspunkt i projektdelens elementer. Grupper på 2-3 studerende skal vælge 2 af de nedenstående dele og grupper på 4-6 studerende skal vælge 3 af de nedenstående dele: Et litteraturstudie på højst anslag inkl, mellemrum svarende tit 5 normatsider. Litteraturstudiet kan f.eks. udarbejdes som 1) et state of the art review: det vil sige en oversigt over den nyeste forskning inden for et givent område. Et state of the art review kan pege på nye perspektiver og veje frem inden for et givet område eller påpege områder, hvor der er behov for videre forskning, 2) et historisk review der sammenfatter den historiske udvikling inden 8

9 for forskningen inden for et givent område. Det kan indeholde en skitse af den historiske formation af det givne forskningsområde, nøgle begivenheder/personer med særlig betydning for det givne forskningsområde, teoretiske eller metodiske tilgange med væsentlig betydning for det givne forskningsområde, eller den historiske udvikling af forskningsområdet frem til samtiden, eller 3) et komparativt review der beskriver forskellige traditioner og perspektiver i forhold til et givent emne. Et komparativt review indeholder en kontrastering af to eller flere forskellige forskningstraditioners/perspektivers syn på et udvalgt emne eller begreb og illustrerer hvorledes forskellig litteratur understøtter disse perspektiver. En forskningsformidlende artikel på højst anslag inkl, mellemrum svarende til 5 normalsider. Artiklen skal være henvendt til samfundsvidenskabelige kandidater og studerende, samt til andre med interesse for analyse af samfundsvidenskabelige og/eller forvaltningsmæssige forhold. Et notat på højst anslag inkl, mellemrum svarende til 5 normalsider. Notatet skal være henvendt til en minister, en departementschef, en ledelsesgruppe, en direktion eller andre personer eller grupper med formaliseret beslutningskompetence. Notatet skal være have en forside på højst anslag inkl, mellemrum svarende til 1 normalside, der opsummerer notatet, herunder baggrunden for notatet og dets indstilling/anbefaling. Notatet skal beskrive en samfundsvidenskabelig og/eller forvaltningsmæssig problemstilling og give en begrundelse for og belyse konsekvenserne af notatets indstilling/anbefaling. Et handlings-eller løsningsorienteret projektforslag på højst anslag inkl. mellemrum svarende til 5 normalsider. Projektforslaget skal være udformet som en ansøgning henvendt til en pulje, fond, offentlig institution eller Lignende inden for det samfundsvidenskabelige og/eller forvaltningsmæssige område. Projektansøgningen skal skitsere et handlingsorienteret projekt, der sigter mod at adressere en given problematik. Projektansøgningen skal indeholde og kort skitsere: Titel, Titel, ansøger(e), projektets formål, beskrivelse at baggrund! motivation/problemstillig, eventuelle samarbejdspartnere, projektets målgruppe(r), succeskriterier/potentiell.e effekt(er), projektets økonomi og projektplan inklusiv tidsplan og milepæle. En digital formidlingsproduktion på højst anslag inkl., mellemrum svarende til 5 normatsider. Denne kan feks. udarbejdes som en folder/brochure, et nyhedsbrev, eller et presse kit. Formidlingsproduktionen skal henvende sig bredt til personer med interesse for analyse at samfundsvidenskabelige og/eller forvaltningsmæssige forhold i relation til projektet, men som ikke er specialister/ fagfæller. Den digitale formidtingsproduktion skal udarbejdes i A4, AS eller A6 og indeholde som minimum en forside og en bagside. Forsiden skal som minimum indeholde et design/logo der henviser til de organisatoriske rammer materialet er udarbejdet i relation til (må gerne være et konstrueret eksempel) samt en overskrift. Bagsiden skal som minimum indeholde et kortfattet resume eller indholdsfortegnelse. kontaktinformation, samt produktionsdato. Formålet og målgruppen for formidlingsproduktionen skal fremgå klart. FormidLingsproduktionen bør endvidere indeholde Links til anden relevant information/baggrundsrapporten såfremt denne findes digitalt. Formidlingsproduktioner vil typisk også indeholde, billeder, illustrationer, QR koder, audio og eller video mv. En kort forskningsartikel på anslag inkl., mellemrum svarende til 8-10 normalsider. Forskningsartiklen skal udarbejdes med udgangspunkt i projektets faste dele og være henvendt til et videnskabeligt tidsskrift inden for det samfundsvidenskabelige og/eller forvaltningsmæssige område. Forskningsartiklen kan have et teoretisk, metodisk eller empirisk sigte. ForskningsartikLen skal indeholde en introduktion, en kontekstualisering, teori, metode og empiri, analyse og konklusion. 9

10 Omfanget er baseret på 2400 anstag (inkt. meltemrum) pr. side, eksktusiv forside, indhotdsfortegnetse, litteraturtiste og evt. bilag. Overstiger projektdelene det tilladte omfang afvises de fra eksamen, og der er brugt et forsøg. Studerende, der skat skrive det probtemorienterede formidlingsprojekt, må skrive sammen, uanset om de er indskrevet på herværende studieordning etter på studieordningen for Forvattning. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektrapporten. Under prøven afsættes op til 5 minutter pr. studerende tit en se[vvalgt, forberedt præsentation med afsæt i det fættes projektarbejde på grundtag af et handout, der kan være et faktaark, en figur eller lignende. Prøvens tængde, inkt. votering og titbagemetding fastsættes som følger: Prøveform 2 eksaminander: 45 minutter 3 eksaminander: 60 minutter.4 eksaminander: 75 minutter 5 eksaminander: 90 minutter 6 eksaminander: 105 minutter Gruppeprøve eller individuel prøve Gruppeprøve Hvis der er 4 eksaminander eller ftere kan der indlægges en pause i eksaminationen, der tillægges prøvens længde. Hjælpemidler til eksamen Censur Noter, handouts og præsentationsudstyr. 7-trins-skalaen Ekstern Titel Offentlig økonomi: teori og metode (Politik Et Administration) Kursus ObLigatorisk jf. afsnit 5.1 Uddannelseselementer i 1. semester når faget læses Type som fag i og afsnit 5.2 Uddannetsesetementer i 2. semester, når faget læses som fag 2. ECTS-normering Læringsudbytte/ bedømmelseskriterier. 5 ECTS om den offentlige sektors samfundsmæssige rolle i et økonomisk perspektiv. om den økonomiske potitiks påvirkning af samfundsøkonomisk effektivitet, velfærdsfordeling og makroøkonomisk stabilitet. om metodiske redskaber til at analysere effekter af samfundsøkonomiske politikker Kendskab til økonomiske metoders anvendelse og relevans.. Færdighed i at analysere væsentlige samfundsøkonomiske forhold og økonomisk politik Færdighed i at fremlægge og diskutere konsekvenser af økonomisk politik og forskellige velfærdsøkonomiske design mht. effektivitet, fordeling og stabilitet. i at gennemføre kvantitative økonomiske analyser. Kompetencer Kompetence til at vurdere anvendeligheden af økonomiske metoder. Forelæsninger vil behandle centrale teorier om offentlig økonomi og reguleringen Overordnet indhold heraf. Herunder bla. den offentlige sektor i samfundsøkonomien, offentlige goder og private goder, markedsfejl, indkomstfordeling, samfunds- og privatøkonomiske 10

11 aspekter inden for forskellige policy områder. øvelsestimerne vil præsentere og træne metoder, hvormed aspekter af offentlig økonomi kan beregnes. Undervisnings- og arbejdsform Forelæsninger efterfulgt at øvelsestimer. Forelæsningerne vil overvejende rettet mod teoretiske og beskrivende aspekter af kursets indhold, mens øvelsestimerne vil i højere grad fokusere på de metodiske og anvendelsesmæssige aspekter. Studerende anbefales at have tilegnet sig basal viden om samfundsøkonomi (fx Forudsætning for deltagelse ved at studere indholdet af Grundkursus i samfundsøkonomi ) samt have kendskab til anvendelse af regneark (fx fra programmet Excel ). Prøveform Gruppeprøve eller individuel prøve IndividueL Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i pensum. Prøven har en samlet varighed af 40 minutter eksklusiv votering, fordelt på 20 minutters forberedelsestid og 20 minutters mundtlig eksamination, eksklusiv votering. Ved prøvens begyndelse trækker den studerende et spørgsmål, som danner udgangspunkt for eksaminationen. Efter forberedelsestiden (20 minutter) præsenterer og diskuterer den studerende det udtrukne spørgsmål på baggrund af pensum, hvorefter der spørges ind til hele kursets pensum. Hjælpemidler til eksamen Censur Alle. 7-trins-skalaen Intern Titel Policyområder i et moderne demokrati: teori, analyse og organisation (Politik Et Administration) Seneste ændring pr. 1. september 2016 Type ECTS-normering Læringsudbytte/. bedømmetseskriterier. Obligatorisk kursus 10 ECTS baseret på højeste internationale forskning om analysen at policy områder i et moderne demokrati. om policy-områders rolle i det politiske system og betydning for samfundsforhold og -dynamikker. om udvalgte policy-områders problemfelt, historik og nutidige sty ring og konfiguration, herunder kompetencefordelingen i et governance system, hvor mange niveauer indgår og påvirker hinanden. om samfundsforhold, aktører og dynamikker, der har betydning for policy-områders udvikling.. Færdighed i at analysere og begribe udviklingen pa centrale og. illustrative policy-omrader. i at sammenligne (komparere) policy-områder. i at formidle og diskutere policy-analyser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret. Kompetencer Kompetence til at kunne vurdere og vælge mellem forskellige policy analyser. Håndtere en tidsmæssig afgrænset faglig situation og kunne prioritere og strukturere tid og stof. Give og modtage feedback på eget og andres faglige produkt. Overordnet indhold. Kurset består at tre blokke. Første blok præsenterer og diskuterer væsentlige.. teoretiske modeller for policy-analyse. Anden blok præsenterer forskellige policy 11

12 områder. Der lægges vægt på at dække områder, der dets er væsentlige i omfang og betydning for samfundet og dets illustrative itt. at være hhv. reguleringstunge, servicetunge og påvirket mere end gennemsnitligt af EU og internationale dynamikker. Gennemgangen af de forskellige poticy-områder vil, følge den samme skabelon, således det komparative aspekt træder tydeligt frem. Tredje og afsluttende blok tilbyder et tværgående blik på policy-områderne ved at diskutere tværgående temaer, som fx ulighed eller indflydelse. Undervisnings- og arbejdsform Kurset tager udgangspunkt i forelæsninger, men vil tillige omfatte andre undervisnings- og arbejdsformer fx gruppearbejde, øvelser, studenteroptæg, peer feedback, ekskursioner og arrangementer med deltagelse fra eksterne ressourcepersoner. For at gå til eksamen skal de studerende i løbet at semesteret aflevere to opgaver. Den første er en skriftlig opgave (en policy brief) på baggrund af et stillet spørgs mål relevant for kursets tema. Opgaven udarbejdes individuelt og må max. fylde anslag inklusive mellemrum svarende til tre normalsider. Udleveringsdato og afleveringsfristen for opgaven annonceres på kursus.ruc.dk før kursusstart. De studerende har en uge til at udfærdige opgaven. Forudsætninger for at kunne gå til eksamen Den anden opgave består i at udarbejde en skriftlig bedømmelse (feedback) af en af de medstuderendes opgaver. Denne feedback må maksimalt fylde anslag inkl mellemrum svarende til to normalsider. Den studerende, der skrev opgaven, som bedømmes, modtager sin medstuderendes skriftlige feedback via underviseren. Udleveringsdato og afleveringsfristen for opgaven annonceres på kursus.ruc.dk før kursusstart. De studerende har en uge til at udfærdige opga-ven. Omfang at opgaverne er baseret på 2400 anslag (inkl, mellemrum) pr. side, eks klusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt, bilag. Opgaverne afvises fra godkendelse, hvis de overstiger det maksimale omfang. Studerende, der ikke får godkendt den første opgave skal aflevere en ny opgave på anslag inkl. mllemrummellemrum, der skal godkendes at underviseren. Studerende, der ikke får godkendt den anden opgave (feedback en) skal aflevere en ny feedback på anslag inkl, mellemrum, der skal godkendes af underviseren. Kursusforløbet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig opgave. Prøveform De studerende skal i en individuelt udarbejdet skriftlig opgave (en policy brief) belyse et stillet spørgsmål inden for et eller flere at de policy-områder, kurset har gennemgået. Opgaven må ikke overstige anslag inkl, mellemrum svarende til 3 normatsider. Omfang at opgaven er baseret på 2400 anslag (inkl, mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt, bilag. Opgaven afvises fra eksamen, hvis den overstiger det maksimale omfang og der er brugt et eksamenstorsøg. De studerende har 48 timer til udarbejdelsen at opgaven. Opgaven udleveres ef ter sidste kursusgang. Til den mundtlige prøve skat den studerende indledningsvist kort redegøre for, hvilke teoretiske overvejelser, der ligger til grund tor besvarelsen at den skriftlige opgave (poticy brief en). Der vil herefter blive stillet overvejende teoretiske spørgsmål til opgaven og til pensum fra eksaminator og censor. Prøven varer 30 minutter inklusiv votering. 12

13 Gruppeprøve euer individuel prøve IndividueL Den skriftlige og den mundtlige del at eksaminationen vægter ligeligt ved bedømmelsen. Der gives én samlet karakter for den mundtlige og skriftlige prøve. Hjælpemidler til eksamen Censur Alle. 7-trins-skalaen Intern Titel Seneste ændring pr. 1. september 2016 Undervisningssprog Type ECTS-normering Metodekursus, Praksisrettede metoder Dansk Valgkursus 5 ECTS om praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på videregående niveau i forhold til forskellige socialvidenskabelige og forvaltningsmæssige problemstillinger. Forståelse for og kritisk refleksion over praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremtidige profession som fx underviser, projektteder, konsulent, leder eller forsker. Læringsudbytte/ Udføre undersøgelser og analysere ved hjælp af prak5isrettede metoder. bedømmelseskriterier Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og professionelle praksis. Formidle og diskutere praksisrettede undersøgelser i en klar sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og ve la rgu mente ret. Kompetencer Samarbejde med kolleger i anvendelsen forskellige praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til praktisk relevante problemstillinger i forskningsmæssige og professionelle kontekster. Refleksion over egen tæring og ansvar egen faglige udvikling. Forskningsmæssige og professionelle præmisser for praksisrettede analyser. Fremgangsmåder ved brugen at praksisrettede redskaber i henholdsvis Overordnet indhold. forskningsmæssige og professionelle kontekster. Undervisnings- og arbejdsform Prøveform Gruppeprøve eller individuel prøve Hjælpemidler til eksamen Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og diskussioner. Kurset afprøves ved aktiv deltagelse. Aktiv deltagelse er dels den studerendes medvirken og engagement på kursusgangene og dels afleveringen at et antal produkter fastsat af den kursusansvarlige. Produkterne kan fx være mundtlige oplæg, skriftlige øvelser, wiki-bidrag, peer-feedback mm. Omprøve: Der udleveres et spørgsmål til besvarelse. De studerende har 48 timer til udarbejdelsen af opgaven. Opgaven må ikke overstige anslag inkl. mellemrum svarende til fem normalsider. Omfang at opgaverne er baseret på 2400 anslag (inkl, mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt, bilag. Opgaverne afvises fra eksamen, hvis de overstiger det maksimale omfang og der er brugt et eksamensforsøg. Individuel prøve Alle Bestået/Ikke bestået 13

14 Censur Ingen Titel Seneste ændring pr. 1. september 2016 Undervisningssprog Type ECTS-normering Metodekursus, Videregående kvalitative metoder Dansk Valgkursus 5 ECTS om kvalitative metoder, deres anvendelse og relevans på videregående niveau i forhold til forskellige socialvidenskabelige og forvaitningsmæssige problemstiuinger. Forståelse for og kritisk refleksion over kvalitative metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelsesmuligheder indenfor den studerendes fremtidige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker. Læringsudbytte/ Udføre undersøgelser og analysere ved hjælp af kvalitative bedømme Ises kriterier ana lyse metoder. Vurdere og vælge kvalitative metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning. Formidle og diskutere kvalitative undersøgelser i en klar sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret. Kompetencer Samarbejde med fagfæller i anvendelsen forskellige kvalitative metoder og analyseteknikker i forhold til praktisk relevante problemstiltinger i samfundsvidenskabelige og forvaitningsmæssige kontekster. Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling. Overordnet indhold. Forskningsmæssige præmisser for kvalitative analyser. Fremgangsmåder ved kvalitative analyser i henholdsvis samfundsvidenskabelig og forvaltningsmæssig kvalitativ forskning.,. Kurser bygger videre pa metodeundervisningen pa Den Samfundsvidenskabe[ige Bacheloruddannelse Undervisnirigs- og arbejdsform Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og diskussioner. af skriftlig opgave. Prøveform Der udarbejdes en skriftlig opgave i løbet af kurset. Opgaven afleveres 7 dage efter kursets afslutning. Den skriftlige opgave skal tage udgangspunkt i en kvalitativ analyse foretaget at de studerende selv. Opgaven skal rumme en begrundet redegørelse for undersøgelsesdesignet samt analyse og kritisk diskussion af resultaterne set i forhold til den samfundsvidenskabelige forskning og de kvalitative metoder, som er introduceret på kurset. Opgaven må ikke overstige anslag inkl, mellemrum svarende til 8 normalsider. Omfang af opgaven er baseret på 2400 anslag (inkl, mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, ndholdsfortegnelse, litteraturliste og evt, bilag. Opgaven afvises fra eksamen, hvis den overstiger det maksimale omfang og der er brugt et eksamensforsøg. Omprøve: Der udleveres et spørgsmål til besvarelse. De studerende har 48 timer til udarbejdelsen af opgaven. Opgaven må ikke overstige anslag inkl. 14

15 mellemrum svarende til fem normalsider. Omfang af opgaverne er baseret på 2400 anslag (inkl, mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt, bilag. Opgaverne afvises fra eksamen, hvis de overstiger det maksimale omfang og der er brugt et eksamensforsøg. Gruppeprøve eller individuel prøve Hjælpemidler tit eksamen Censur Individuel prøve Alle 7-trins-skalaen Ingen Titel. Seneste ændring pr. 1. september 2016 Undervisningssprog Type ECTS-normering Læringsudbytte/ bedømmelseskriterier Metodekursus, Videregående kvantitative metoder Dansk Valgkursus 5 ECTS om kvarititative metoder, deres anvendelse og relevans på videregående niveau i forhold til socialvidenskabelige og forvaltningsmæssige problemstiltinger. Forståelse for og kritisk refleksion over kvantitative metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelsesmuligheder indenfor den studerendes fremtidige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker. Udføre undersøgelser og analysere data ved hjælp af kvantitative analysemetoder. Vurdere og vælge kvantitative metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning. Formidle og diskutere kvantitative undersøgelser i en klar sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret. Kompetencer Samarbejde med fagfæller i anvendelsen forskellige kvantitative målemetoder og analyseteknikker i forhold til praktisk relevante problemstillinger i samfundsvidenskabelige og forvaltningsmæssige kontekster. Refleksion over egen læring og ansvar egen faglige udvikling. Overordnet indhold. Forskningsmæssige præmisser for kvantitative analyser. Fremgangsmåder ved kvantitative analyser i henholdsvis samfundsvidenskabetig og forvaltningsmæssig kvantitativ forskning...., Kurser bygger videre pa metodeundervisningen pa Den Samfundsvidenskabelige Bach eb rud dannelse Undervisnings- og arbejdsform Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og diskussioner. af skriftlig opgave. Prøveform. Der udarbejdes en skriftlig opgave i løbet af kurset. Opgaven afleveres 7 dage efter kursets afslutning.... Den skriftlige opgave skal tage udgangspunkt i en kvantitativ undersøgelse foretaget af de studerende selv. Opgaven skal rumme en begrundet redegørelse for undersogelsesdesignet samt analyse og kritisk diskussion af resultaterne set i forhold til samfundsvidenskabelig forskning og kvantitative metoders praktiske 15

16 anvendelsesmutigheder. Opgaven må ikke overstige anslag inkl, mellemrum svarende til 8 normalsider. Omfang at opgaven er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, titteraturtiste og evt, bilag. Opgaven afvises fra eksamen, hvis den overstiger det maksimale omfang og der er brugt et eksamensforsøg. Omprøve: Der udleveres et spørgsmål til besvarelse. De studerende har 48 timer til udarbejdelsen af opgaven. Opgaven må ikke overstige anslag inkl. mellemrum svarende til fem norma[sider. Omfang af opgaverne er baseret på 2400 anslag (inkl, mellemrum) pr. side, eksklusiv forside, indhoidsfortegnelse, litteraturliste og evt, bilag. Opgaverne afvises fra eksamen, hvis de overstiger det maksimale omfang og der er brugt et eksamensforsøg. Gruppeprøve eller individuel prøve Hjælpemidler til eksamen Censur ndividuel prøve Alle 7-trins-skalaen Ingen Titel Metodekursus I med internationalt fokus Seneste ændring pr. 1. september 2016 Type ECTS-normering Valgkursus 5 ECTS om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres anvendelse og relevans på videregående niveau. Forståelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabelige forskning og dens anvendelser indenfor den studerendes fremtidige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker. Udføre undersøgelser og analyser ved hjælp af akademiske og/eller Læringsudbytte/ praksisrettede metoder. bedømmelseskriterier Vurdere og vælge metoder inden for den forskningsmæssige og professionelle praksis. Formidle og diskutere akademiske og/eller praksisrettede undersøgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligt præcis, velstruktureret og velargumenteret. Kompetencer Samarbejde med kolleger i anvendelsen forskellige akademiske og/eller praksisrettede metoder og analyseformer i forhold til relevante problemstiltinger i forskningsmæssige og professionelle kontekster. Refleksion over egen tæring og ansvar egen faglige udvikling. Forskningsmæssige og professionelle præmisser for akademiske og praksisrettede analyser. Overordnet indhold Fremgangsmåder ved brugen at akademiske og/eller praksisrettede redskaber i henholdsvis forskningsmæssige og professionelle kontekster. Undervisnings- og arbejdsform Forelæsninger, øvelser, studenter-præsentationer, peer feedback og diskussioner. Prøveform. Eksamen består af en 48-timers skriftlig opgave. Besvarelsen må maksimalt fylde anslag nkl. mellemrum (svarende til 5 normalsider). 16

17 Omprøve følger de samme bestemmelser som den ordinære eksamen. Gruppeprøve eller individuel prøve Hjælpemidler til eksamen Censur ndividuel prøve Alle 7-trins-skalaen Ingen semester Formål 2. semester har til formål at den studerende skal tilegne sig mere dybtgående viden om de problemer, som knytter sig til strategisk kommunikation i en faglig kontekst. Der lægges vægt på en uddybende behandling af begreber, teorier og metoder, samt videreudvik ling af praktiske færdigheder i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og vurdering af kommunikations- og informationsprocesser og produktion af informativt materiale, der sigter mod formidling af viden tit relevante målgrupper og vidensdeling mellem relevante aktører. Uddannelseselementer i 2. semester Sernesteret omfatter: Kursus i Strategisk Kommunikation (5 ECTS) 2 valgfrie kurser (a 5 ECTS) hvoraf det ene kan være et værkstedskursus Projekt i Strategisk kommunikation i en faglig kontekst 1(15 ECTS) Projektet i Kommunikation kan efter ansøgning er stattes med et projektorienteret praktikforløb i Kommunikation. Der kan ikke gennemføres praktik i både 2. og 3. semester TiteL Seneste ændring 1september 2016 Undervisningssprog Type ECTS-normering Læringsudbytte/. bedømmelseskriterier Overordnet indhold Strategisk kommunikation (Kommunikation) Dansk Obligatorisk kursus 5 ECTS Indsigt i og overblik over nye teoretiske og metodiske retninger, der kan bidrage til at forstå betingelserne for strategisk kommunikation Indblik i de komplekse problemer og udfordringer der knytter sig til planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og vurdering af strategisk kommunikation, i et stadigt skriftende og globalt medielandskab Færdighed i at definere, analysere og evaluere effekten af strategisk kommunikation.. Færdighed at afdække kommunikationsproblemer, identificere interessenter og beskrive problemernes art, intensitet, og omfang, samt færdighed i at forklare årsagerne til disse problemer og kortlægge deres mulige konsekvenser. Færdighed i at udvælge og anvende relevante teoretiske og metodiske tilgange til at analyse af organisationers brug af strategisk kommunikation. Kompetencer Kompetence i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for strategisk kommunikation 17

18 I Studiet at strategisk kommunikation handler om, hvordan organisationer og andre aktører arbejder strategisk med deres interne og eksterne kommunikation. Det er en tværfaglig disciplin, der trækker på teorier inden for kommunikation, manage ment, marketing, branding og kultur. løbet at kurset bliver de studerende introduceret til de centrale teorier, modeller og begreber inden for strategisk kommunikation. Kurset vil ud over teori også præsentere cases og eksempler fra forskellige typer af organisationer. Målet med kurset er at gøre de studerende i stand til at analysere organisationers og andre aktørers strategiske kommunikationog kommunikative udfordringer, kortlægge interessenters roller og engagement, udvikle strategier for intern og ekstern kommunikation, samt anbefale og planlægge strategiske kommunikationstiltag. Undervisnings- og arbejdsform Kurset kan bestå at en blanding at forelæsninger, diskussioner, peer teedback og øvelser (bla.som hjemmearbejde i grupper). Det er organiseret omkring en række temaer som fastlægges i kursusplanen for det konkrete kursus. Emaerne for det aktuelle kursusudbud vil fremga ved kursets start Prøveform En individuel, bunden skriftlig hjemmeopgave på 5 normalsider å trykenheder (inkl, mellemrum). Forside, indholdsfortegnelse, referencetiste og eventuelle bilag medregnes ikke. De nærmere krav til den skriftlige hjemmeopgave fastlægges i den konkrete kursusplan ved kursets start. Gruppeprøve eller individuel prøve Individuel Den skriftlige hjemmeopgave afleveres online senest en uge efter kursusafslut ningen. Hjælpemidler til eksamen Censur Tidsmæssig placering Alle 7-trins-skalaen Ingen Ved kursusafslutning TiteL Seneste ændring 1september 2016 Undervisningssprog Type ECTS-normering Værksteclskursus med mundtlig prøve (Kommunikation) Dansk Va[gtrit kursus Der vil være tale om kurser som f.eks. mundtlig retorik, mundtlig præsentation med powerpoint -støtte, produktion og præsentation at en poster, video produktion, lydproduktion eller anden audio-visuel produktion. De kurser, som udbydes i det aktuelle semester, fremgår at <kursus.ruc.dk>. 5 ECTS om et afgrænset udsnit at relevant faglitteratur og praktiske Læringsudbytte/. metoder,, som anvendes i forbindelse med det aktuelle medie bedømmelseskriterier... Kendskab til gængse fremstillingstormer og de æstetiske og etiske problemer og muligheder, der knytter sig til det aktuelle medie 18

19 i selvstændigt at planlægge og udarbejde et medieprodukt til specifikke målgrupper. Færdighed i at arbejde på en gang kreativt skabende og kritisk refleksivt med egen praksis Færdighed i at analysere og håndtere de problemer, der knytter sig til kommunikation af viden til forskellige målgrupper. Kompetencer Kompetencer til at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering i arbejdet inden for emneområdet Kurserne indeholder præsentation og kritisk diskussion at praktiske metoder og medier, som anvendes i strategisk kommunikation, samt indøvning af de nødven Overordnet indhold dige færdigheder. kurserne indgår vejledning om den aktuelle faglitteratur og andre kilder og deres anvendelse i praksis. Undervisnings- og arbejdsform Holdundervisning: en blanding at læreroplæg, diskussion, øvelser, studenteroplæg og forberedelse hjemme, bla, i form af hjemmeopgaver. Aktiv tilfredsstillende deltagelse i mindst 80 % af undervisningen. Aktiv deltagelse indebærer feks. deltagelse i diskussioner og øvelser, udarbejdelse og fremlæg-getse af opgaver, studenteroplæg og lign. De nærmere krav til den aktive, tilfredsstillende deltagelse afhænger at kursets Forudsætninger for at kunne gå til, indhold og mal, og fremgar at beskrivelsen at det konkrete kursus i eksamen Hvis kravet om tilfredsstillende aktiv deltagelse ikke er opfyldt, bruges et eksamensforsøg og den studerende tilmeldes et værkstedskursus med mundtlig prøve det efterfølgende semester Prøveformen er en mundtlig prøve hvori der indgår en mundtlig præstation som kan omfatte et produkt (poster, powerpoint -præsentation eller lign) med kritisk refleksion og efterfølgende diskussion, eller fremlæggelse at en produktion med kritisk refleksion og efterfølgende diskussion. Prøveform. Prøveformen skal muliggøre en individuel bedømmelse af den enkelte studerende. Prøven har en varighed at 30 min, inkl. votering Gruppeprøve eller individuel prøve Individuel Censur 7-trins-skalaen Ingen Titel Værkstedskursus med skriftlig prøve (Kommunikation) Seneste ændring 1september 2016 Undervisningssprog Dansk Valgfrit kursus TYPø ECTS-normering Læringsudbytte/. bedømmelseskriterier. Der vil være tale om kurser som feks. Journalistisk formidling, Akademisk skrivning, Udforming og tilrettelæggelse af toldere, pjecer, plakater og lign. Web-formidling Digital publicering og lign. De kurser, som udbydes i det aktuelle semester, fremgår at <kursus.ruc.dk>. 5 ECTS.. om et afgrænset udsnit at relevant faglitteratur og praktiske. metoder, som anvendes i forbindelse med det aktuelle medie 19

20 . og Kendskab til gængse fremstillingsformer og de æstetiske og etiske problemer og muligheder, der knytter sig til det aktuelle medie i selvstændigt at planlægge og udarbejde et medieprodukt til specifikke må[grupper Færdighed i at arbejde på en gang kreativt skabende og kritisk refleksivt med egen praksis. Færdighed i at analysere og håndtere de problemer, der knytter sig til kommunikation af viden til forskellige målgrupper. Kompetencer Kompetencer til at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering i arbejdet inden for emneområdet Kurserne indeholder præsentation og kritisk diskussion af praktiske metoder og medier som anvendes i strategisk kommunikation, samt indøvning at de nødven Overordnet indhold dige færdigheder. kurserne indgår vejledning om den aktuelle faglitteratur og andre kilder og deres anvendelse i praksis. Undervisnings- og arbejdstorm Holdundervisning: en blanding af læreroplæg, diskussion, øvelser, studenteroplæg forberedelse hjemme, bla. i form af hjemmeopgaver. Aktiv tilfredsstillende deltagelse i mindst 80 % af undervisningen. Aktiv deltagelse indebærer feks. deltagelse i diskussioner og øvelser, udarbejdelse og fremlæg-gelse at opgaver, studenteroplæg og lign. De nærmere krav til den aktive, tilfredsstillende deltagelse afhænger at kursets Forudsætninger for at kunne ga til. indhold og mål, og fremgar af beskrivelsen at det konkrete kursus i eksamen Hvis kravet om tilfredsstillende aktiv deltagelse ikke er opfyldt, bruges et eksamensforsøg og den studerende tilmeldes et værkstedskursus med skriftlig prøve det efterfølgende semester Prøveform Prøveformen er en individuel skriftlig prøve (hjemmeopgave), hvori der indgår et eller flere skriftbaserede produkter (journalistiske artikler, faglige artikler,fo[dere, pjecer, plakater, web-sider mv.) suppleret med en kortfattet kritisk refleksion over arbejdets mål og resultat på i alt 5 normalsider å trykenheder (inkl. Mellemrum). Forside, indholdsfortegnelse, referenceliste og de fremlagte produkter medregnes ikke. Den skriftlige hjemmeopgave afleveres i online senest en uge efter kursusafslutningen. Gruppeprøve eller individuel prøve Individuel 7-trins-skalaen Censur Ingen Kursus med hovedvægten på viden, teori og research-metoder Tite[ (Kommunakation) Seneste ændring 1september 2016 Undervisningssprog Dansk Va[gfrit kursus Type De kurser, som udbydes i det aktuelle semester, fremgår af <kursus.ruc.dk>. ECTS-normering 5 ECTS 20

Studieordning for. kandidatuddannelsen. cand.scient.adm. i Forvaltning

Studieordning for. kandidatuddannelsen. cand.scient.adm. i Forvaltning Studieordning for kandidatuddannelsen cand.scient.adm. i Forvaltning af 1. september 2015 med ændringer af 1. september 2016 Side 1 Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af

Læs mere

Studieordning for. kandidatuddannelsen. cand.scient.adm. i Forvaltning

Studieordning for. kandidatuddannelsen. cand.scient.adm. i Forvaltning Studieordning for kandidatuddannelsen cand.scient.adm. i Forvaltning af 1. september 2015 med ændringer af 1. september 2017 Side 1 Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse nr. 1328 af

Læs mere

STUDIEORDN ING for. Politik og administration. Globale studier CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET

STUDIEORDN ING for. Politik og administration. Globale studier CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET ROSKILDE UNIVERSITET CAN D.SOC. Globale studier og Politik og administration STUDIEORDN ING for Denne studieordning udstedes i henhotd ti bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachetor- og kandidatuddannetser

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for. kandidatuddannelsen. cand.soc i Globale Studier

Studieordning for. kandidatuddannelsen. cand.soc i Globale Studier Studieordning for kandidatuddannelsen cand.soc i Globale Studier Roskilde Universitet 1. september 2015 med ændringer fra 1. september 2017 Side 1 Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for. kandidatuddannelsen. cand.soc i Globale Studier

Studieordning for. kandidatuddannelsen. cand.soc i Globale Studier Studieordning for kandidatuddannelsen cand.soc i Globale Studier Roskilde Universitet 1. september 2015 Med ændringer af 1. september 2016 Side 1 Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

STUDIEORDNING for Internationale udviklingsstudier og Socialvidenskab

STUDIEORDNING for Internationale udviklingsstudier og Socialvidenskab STUDIEORDNING for Internationale udviklingsstudier og Socialvidenskab CAND.SOC. SEPTEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET 1 Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation Fagmodul i Kommunikation Side 1 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-68 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016, 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet

Læs mere

STUDIEORDN ING for. Socicilvidenskab. Kommunikation CÅN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSTET

STUDIEORDN ING for. Socicilvidenskab. Kommunikation CÅN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSTET STUDIEORDN ING for Socicilvidenskab og Kommunikation CÅN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSTET Denne studleordning udstedes i henhold tit bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachetor- og kandidatuddannetser

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDN ING for. Socialvidenskab. Sundhedsfremme & Sundhedss itegier CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET

STUDIEORDN ING for. Socialvidenskab. Sundhedsfremme & Sundhedss itegier CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET STUDIEORDN ING for Socialvidenskab og Sundhedsfremme & Sundhedss itegier CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET Denne studieordning udstedes henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor-

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

STUDIEORDNING for. Globale studier. Politik og administration CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET

STUDIEORDNING for. Globale studier. Politik og administration CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET STUDIEORDNING for Globale studier og Politik og administration CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Internationale udviklingsstudier

Internationale udviklingsstudier STUDIEÖRDN ING for Internationale udviklingsstudier og Politik og admin ition CAN D.SOC. 7 ROSKILDE UNIVERSITET Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om

Læs mere

STUDIEORDN ING for. Politik og administration. Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET

STUDIEORDN ING for. Politik og administration. Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET ROSKILDE UNIVERSITET CAN D.SOC. Sundhedsstrategier Sundhedsfremme & og Politik og administration STUDIEORDN ING for Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

STUDORDN ING for. Politik og administration. Internationale. udviklingsstudier CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET

STUDORDN ING for. Politik og administration. Internationale. udviklingsstudier CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET ROSKILDE UNIVERSITET CAN D.SOC. udviklingsstudier Internationale og Politik og administration STUDORDN ING for Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse nr. 1520 at 16. december 2013 om

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

STUDIEORDN ING for. Politik og administration. Virksomhedsstudier CAN D.SOC. I F ROSKILDE UNIVERSITET

STUDIEORDN ING for. Politik og administration. Virksomhedsstudier CAN D.SOC. I F ROSKILDE UNIVERSITET STUDIEORDN ING for Politik og administration og I Virksomhedsstudier CAN D.SOC. I F ROSKILDE UNIVERSITET Denne studieordning udstedes henhod tr bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bacheor-

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

STUDIEORDN ING for Socialvidenskab. Plan, By og Proces CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET

STUDIEORDN ING for Socialvidenskab. Plan, By og Proces CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET STUDIEORDN ING for Socialvidenskab I og Plan, By og Proces CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET 1. Om uddannetsen 2. Adgangskrav og ment 1.1 Formål. 1.7 Censorkorpstilknytning 1.3 Hovedområdetilknytning 1.6

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Fagmodul i Psykologi (Engelsk) Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november 2017 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

STUDIEORDN ING for. Socidividenskab. Arbejdslivsstudier ).SOC. ROSKILDE UNIVERSITET

STUDIEORDN ING for. Socidividenskab. Arbejdslivsstudier ).SOC. ROSKILDE UNIVERSITET ).SOC. ROSKILDE UNIVERSITET og Socidividenskab Arbejdslivsstudier STUDIEORDN ING for Denne studieordning udstedes i henhotd ti bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachetor- og kandidatuddannetser

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R. September 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R September 1997 Senest revideret september 1997 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Studiemæssige forudsætninger Fremmedsproglige forudsætninger

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

STUDIEORDNING for. Politik og administration. Informatik CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET

STUDIEORDNING for. Politik og administration. Informatik CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET STUDIEORDNING for Politik og administration og Informatik CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Foreløbig version Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Formulering af studieelement til indsættelse i de respektive KA-studieordninger

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere