Årsberetning MIPI Videnscenter om Børn og Unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning MIPI Videnscenter om Børn og Unge"

Transkript

1 Årsberetning 2007 MIPI Videnscenter om Børn og Unge

2 Indhold Forord... 3 MIPIs fremtid... 5 Aktiviteter i Status for organisation, drift og administration Forslag til Finanslov Viden om børn og unge Bilag 1: Introduktion til MIPI Bilag 2: Oversigt over MIPIs bestyrelse Bilag 3: MIPI i pressen

3 Forord MIPI blev formelt etableret 1. januar 2004 og dette er således MIPIs fjerde årsberetning. Årsberetningen afgives til Landsstyret af MIPIs bestyrelse med henvisning til Landstinglov nr. 26 af 18. december 2003, hvoraf det fremgår Videnscentret hvert år skal afgive en beretning om det forløbne år. I årsberetningen første afsnit præsenteres bestyrelsens forslag til MIPIs fremtid. Bestyrelsen anser dette forslag for yderst aktuelt på nuværende tidspunkt, hvor Hjemmestyret undergår en forenklingsproces med tilhørende omstrukturering og hvor MIPIs lovgrundlag skal diskuteres på forårssamlingen. Bestyrelsen foreslår en revision af MIPIs lovgivning og en ændring af de økonomiske og personalemæssige rammer. Årsberetningens andet afsnit giver overblik over MIPIs aktiviteter i MIPI kan se tilbage på et år med hele seks nye udgivelser. MIPIs udgivelser har fået stor opmærksomhed og er blevet anvendt i forhold til konkrete tiltag over for børn og unge. Samtidig har der fortsat været efterspørgsel efter MIPIs overblik over viden om børn og unge. På den baggrund kan vi konstatere, at MIPI leverer samfundsrelevant viden til Grønland og der er en stor og stadig stigende efterspørgsel efter de produkter, som et videnscenter som MIPI kan levere. Det tredje afsnit gør status over MIPIs økonomi, drift og organisation. MIPIs bevilling udgjorde for 2007 kr. 1,3 millioner. Derudover blev der via fundraising rejst over kr Ifølge bemærkningerne til Landstingsloven om Videnscenter om Børn og Unge skal der fra årsberetningen udledes eventuelle konsekvenser for det efterfølgende års finanslov. Af årsberetnings fjerde afsnit fremgår det, at det er bestyrelsens indstilling at forslaget om MIPIs fremtid realiseres og MIPIs finanslovsramme tilpasses derefter. Uanset om loven ændres og hvornår denne ændring træder i kraft, kan man dog gennemføre nogle mindre ændringer, der er nødvendige allerede nu. Det drejer sig om at den ene stilling i MIPI bør klassificeres som en egentlig lederstilling og at der bør ansættes en kontorfuldmægtig. Derudover foreslås det, at Hjemmestyret giver en øremærket bevilling til Statistik om Børn og Unge i Grønland.

4 I årsberetningens sidste afsnit fremlægges der ud fra erfaringer fra MIPIs og bestyrelsens arbejde nogle kommentarer til den eksisterende viden om børn og unge i Grønland, samt forslag til emner, der burde tages op. MIPIs bestyrelse blev udskiftet i I den forbindelse sagde bestyrelsen farvel til Laannguaq Lynge, der havde været bestyrelsesforkvinde for MIPI fra primo 2004, samt til bestyrelsesmedlem Andu Schiødt Olsen, der har været bestyrelsesmedlem i samme periode. Bestyrelsen vil gerne sige en stor tak til dem begge for deres indsats. På bestyrelsens vegne, Naaja Nathanielsen Bestyrelsesforkvinde

5 MIPIs fremtid Bestyrelsen fremlagde i maj 2006 et forslag til MIPIs fremtid, baseret på de erfaringer der er gjort siden MIPI formelt blev etableret 1. januar De erfaringer bestyrelsen har gjort i 2007 har kun understreget forslagets vigtighed. Samtidigt er der til forårssamlingen 2008 fremlagt et beslutningsforslag om MIPIs lovgrundlag, som i sin formulering er meget lig bestyrelsens forslag. Derfor ønsker bestyrelsen igen at fremlægge forslaget med denne årsberetning. Bestyrelsens forslag har fem hovedpunkter: 1. MIPIs hovedopgave skal defineres som: at skabe og formidle samfundsrelevant viden om børn og unge. 2. MIPI indgår i Ilimmarfik som en selvstændig institution på lige fod med institutioner som Grønlands Statistik, Nationalbiblioteket, Sprogsekretariatet og Landsarkivet. 3. Der skabes entydige rammer for MIPIs organisation og politiske uafhængighed ved ansættelse af en centerchef med reference til bestyrelsen. 4. Medarbejderstaben øges for at opnå målsætningerne om et Videnscenter der skaber og formidler den nødvendige samfundsrelevante viden om børn og unge i Grønland. 5. Grundfinansiering øges så der skabes mindre afhængighed af eksterne midler og bedre mulighed for at løfte centrets opgaver. Hvis forslaget skal realiseres kræver det en revision af Landstingslov nr. 26. af 18. december 2003 om Videnscenter om børn og unge. Dertil skal MIPIs normering og økonomiske rammer forbedres. Disse gives via Finansloven og administreres på nuværende tidspunkt af Departementet for Familie og Sundhed. MIPI har jf. Landstingslov nr. 26. af 18. december om Videnscenter om børn og unge, 1 og 2 samt bemærkningerne til denne, til opgave 1) at indsamle eksisterende viden og data, 2) formidle viden og stille den til rådighed for blandt andet politikere og forskere, samt 3) at ajourføre oplysninger ved for eksempel at skabe forskning og evaluering og tilknytte relevante personer til dette. Populært sagt, skal MIPI indsamle, formidle og skabe viden. Den nuværende lovgivning er imidlertid således indrettet, at opgaven at indsamle eksisterende viden er givet størst vægt.

6 Bestyrelsen forslag indebærer, at lovgivningen bør revideres, således at opgaverne med at skabe viden og formidle viden opprioriteres og formuleres mere eksplicit. MIPI indsamler stadig eksisterende viden og bruger ressourcer på dette. Denne opgave er et nødvendigt led i MIPIs virke og det er også en opgave som offentligheden og beslutningstagere efterspørger. Mange retter således henvendelse til MIPI for at få overblik over eksisterende viden. Samtidig var opgaven dog især vigtig i MIPIs opstart. Der er i det grønlandske samfund i dag et tydeligt og stadigt stigende behov for at der bliver skabt mere viden om børn og unge, og at denne viden formidles aktivt. Samlet anbefaler bestyrelsen derfor, at MIPI for fremtiden defineres som Grønlands forsknings-, formidlings- og dokumentationscenter om børn og unge. Dertil har MIPIs organisatoriske opbygning vist sig i praksis at være meget uklar. Bestyrelsen, som er udpeget af Landsstyret, fastlægger aktiviteterne, som medarbejderne udfører. Samtidigt har Departementet for Familie og Sundhed personaleansvaret og MIPIs bevilling er placeret under Familiedirektoratets/departementets fælleskonto, dvs. finanslovskonto Der er således tale om en dobbelt ledelse med en uklar og overlappende ansvarsfordeling. For at skabe en entydig struktur bør MIPI defineres som en selvstændig organisation, der bliver ledet af en centerchef med reference til bestyrelsen. Den fysiske placering i Ilimmarfik skal åbne op for en større synergi-effekt. MIPI har således allerede i dag samarbejde med flere af de institutioner, der har fået bolig i Ilimmarfik og bruges også af de studerende. Der er fra bestyrelsens side ingen tvivl om, at en fysisk placering i Ilimmarfik yderligere vil styrke samarbejdet, især når MIPI udvikles til i højere grad at lave forskning. At bestyrelsen peger på at MIPI skal være en selvstændig organisation og altså ikke indgå i Ilisimatusarfik skyldes at MIPI ikke er en undervisningsinstitution. Det vil sige at MIPI har brug for et andet lovgrundlag og andre strategi- og udviklingsplaner end Ilisimatusarfik. Som en lille organisation, der skal dække hele børne- og ungeområdet, har MIPI også brug for den brede kompetence og forankring som bestyrelsen, som er indstillet fra syv forskellige instanser, repræsenterer. Endelig er den nuværende normering med 2 ac-medarbejdere og en studentermedarbejder utilstrækkelig til at skabe ny viden inden for et så højt prioriteret område som børn og unge. MIPIs

7 årlige driftsbudget, som hidtil har været omkring kr , er også utilstrækkeligt til en sådan opgave. Landstingsloven om Videnscenter om Børn og Unge giver bestyrelsen til opgave, at fastlægge retningslinier for MIPIs udvikling på længere sigt. Bestyrelsens forslag, som gennemgået her, er i sin intention lig de oprindelige intentioner bag MIPIs etablering. Det fremgår således af bemærkningerne til MIPIs lovgrundlag, at MIPI på sigt kan placeres i Ilimmarfik og i større grad lave forskning.

8 Aktiviteter i 2007 MIPI blev formelt etableret 1. januar 2004 og dette er således MIPIs fjerde årsberetning. MIPI kan se tilbage på et år, med hele seks nye udgivelser, hvoraf størstedelen har skabt meget debat i den grønlandske offentlighed og er indgået i konkrete diskussioner om indsatser for børn og unge. Det understreger, at der er et stort behov for forskning og dokumentation om børn og unge i Grønland. Ud over brugen af MIPIs nye udgivelser, har der fortsat været efterspørgsel efter MIPIs overblik over viden om børn og unge i Grønland. Det er synligt ved at niveauet om henvendelser til MIPI om eksisterende viden er uændret i forhold til de tidligere år. Dertil inviteres medarbejderne i MIPI jævnligt til at holde oplæg eller undervise, lige som MIPI selv tager initiativ til åbne og lukkede arrangementer med formidling af viden, og MIPIs medarbejdere bidrager med deres viden i en lang række arbejdsgrupper m.v. På den baggrund kan bestyrelsen konstatere, at MIPI leverer samfundsrelevant viden til Grønland og der er en stor og stadig stigende efterspørgsel efter de produkter, som et videnscenter som MIPI kan levere. Afsluttede projekter Notat om selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt unge i Grønland i samarbejde med Paarisa og Center for Sundhedsforskning i Grønland i Statens Institut for Folkesundhed. Notat om unge med god trivsel i samarbejde med Paarisa og Center for Sundhedsforskning i Grønland i Statens Institut for Folkesundhed. Disse to notater er bestilt fra Statens Institut for Folkesundhed og er baseret på datamaterialet fra undersøgelsen Unges trivsel i Grønland MIPI og Paarisa har sammen købt to uddybende notater om to emner, der manglede at blive belyst nærmere. Forfatterne er: Cecilia Petrine Pedersen, Inger Dahl-Petersen og Peter Bjerregaard fra Center for Sundhedsforskning i Grønland.

9 Det første notat der udkom i marts 2007 omhandlede selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt unge i Grønland, og det skabte stor debat i den grønlandske og den danske offentlighed. MIPI fik besøg af landstingspolitikere, der ville høre mere om notatet og dets konklusioner, og i den sammenhæng fortalte forfatteren professor Peter Bjerregaard og projektkoordinator for selvmordsforebyggelse i Paarisa, Jette Eistrup, om emnet. Det andet notat, der handler om unge med god trivsel, udkom et par måneder efter, men det skabte desværre ikke større debat hverken i den grønlandske eller den danske offentlighed. MIPI samarbejdede med ungdomsredaktør i KNR Panínguak Abelsen for at skabe opmærksomhed omkring unge med god trivsel. Dette resulterede i et indslag i udsendelsen Sofa Aappalaartoq ( Den røde sofa ) i efteråret med temaet: hvad skal der til for at børn og unge får et bedre liv? hvor folk på gaden fortalte om deres syn på et bedre liv. De to ovenstående notater kan hentes fra MIPIs hjemmeside Børn med afsavn Interviewundersøgelse af børn og forældre i familier med knap økonomi Børns Levestandard i Grønland del 1. Børnefattigdom i Grønland en statistik analyse af indkomstdata for husstande med børn Børns Levestandard i Grønland del 2. FN s Børnekonvention og barnets ret til en tilstrækkelig levestandard Børns Levestandard i Grønland del 3. Rapportserien Børns Levestandard i Grønland udkom i løbet af året Den første delrapport udkom d. 1. juni på den Internationale Børnedag, og debatten omkring rapporten i Grønland foregik lige da rapporten blev offentliggjort. Debatten stoppede ret brat, men da den danske avis Kristeligt Dagblad tog fat på rapporten og skrev en artikel, blussede debatten i den grønlandske offentlighed op igen. Landsstyremedlem for Familie Tommy Marø svarede i Kristeligt Dagblad om problemstillingerne i det sociale forhold ved at fortælle om forskellige indsatser Hjemmestyret er i gang med på landsplan. Delrapport 2 udkom i starten af efteråret, hvor MIPI fik forfatteren Christina Schnohr til Nuuk for at lancere rapporten. Rapporten skabte stor debat i den grønlandske og den danske offentlighed. og

10 der var flere udsendelser i radio og i tv om rapportens konklusioner og statistik. Rapporten er også efterfølgende blevet brugt som led i både offentlige og private initiativer på børneområdet. Tredje delrapport udkom i november måned hvor forfatterne Steen Wulff og Sissel Lea Nielsen kom til Nuuk for at præsentere rapporten til pressen, politikere og andre interesserede. Rapporten skabte en del debat omkring børns vilkår, bekæmpelse af fattigdom og FN s Børnekonvention. Rapportens anbefalinger blev ligeledes diskuteret med landstingspolitikere (familieudvalgsmedlemmer) i en grønlandsksproget radioudsendelse. Rapportserien Børns Levestandard bliver stadig nævnt i den grønlandske offentlighed i forbindelse med debat om forbedring af børns vilkår. Rapportserien Børns Levestandard i Grønland udkom i 3 filer, og ligger på MIPIs hjemmeside på Børn og unge i Grønland en antologi i samarbejde med Milik Publishing og Ilisimatusarfik. For første gang i MIPIs historie har vi udgivet en antologi om børn og unge i Grønland. Det fylder 384 sider på dansk og 438 sider på grønlandsk. Antologien henvender sig til uddannelsesinstitutioner, fagfolk, forskere, studerende etc., og er den første af sin slags i Grønland. Antologien er inddelt i disse emner: Børn og unge og det politiske og administrative system i Grønland; Børn og unges socialisering i spændingsfeltet mellem tradition og modernitet; Opvækstvilkår, trivsel og sundhedsadfærd hos børn og unge og Modeller og redskaber for arbejde med børn og unge. Antologien er udarbejdet af 25 fagfolk med forskellige ekspertiser på børne- og ungeområdet. Antologien sælges i Grønland og Danmark. Igangværende projekter Børns Levestandard MIPI offentliggør i første halvår af 2008 en trykt version af sammendragene af de 3 delrapporter. Dertil udarbejdes der en pjece, der kort gennemgår de vigtigste resultater og anbefalinger.

11 Der er dertil rejst midler til at sammenfatningen kan oversættes til engelsk. Det sker for at dække et behov for mere engelsk-sproget materiale om grønlandske børn og unge. Det betyder også, at den kan anvendes til den sjette internationale kongres for arktisk samfundsvidenskab (ICASS VI) som foregår i Nuuk til august MIPI vil i den anledning markere, at der foregår stadig mere dokumentations-arbejde om børn og unge i Grønland, samt forsøge at skabe et bedre arktisk netværk. Statistik om Børn og unge i Grønland MIPI udgiver for hver 2-årig periode en Statistik om Børn og Unge i Grønland. Udgivelserne giver overblik over eksisterende statistik om grønlandske børn og unge og supplerer det med nogle særudtræk fra generelle statistikker, således at der kan læses separat om børn og unges vilkår. Ud over opdateringer og udvidelse af grunddelen vil udgaven indeholde et tema om børn og unges trivsel. Statistikken vil udkomme i første halvår af Statistikken vil, som det er tilfældet med de tidligere statistikker. blive distribueret gratis. Dette er både for at sikre dens udbredelse og fordi MIPI ikke administrativt har ressourcer til at varetage et salg. Udarbejdelse af nye projekter Med de mange udgivelser i 2007 er MIPI ved at afslutte en række projekter, der er blevet arbejdet på over flere år. Det betyder at 2008 vil være præget af, at MIPI skal designe og igangsætte nye projekter samt begynde at rejse de nødvendige midler til disse. MIPI Tusaat/Nyt MIPIs nyhedsbrev MIPI Tusaat/Nyt udkom for første gang i november I 2007 er nyhedsbrevet udkommet 4 gange. Emnerne har spændt fra babysimulatorer til studenterrådgivning. Generelt har nyhedsbrevene indeholdt sidste nyt om MIPIs aktiviteter, fakta om børn og unge samt en artikel om et interesseområde. Nyhedsbrevet har mere end 165 modtagere. I 2008 forventes nyhedsbrevet at blive længere samt at have et mere omfattende tema varierende fra nyhedsbrev til nyhedsbrev. Interesserede kan tilmelde sig medlemslisten til nyhedsbrevet ved at sende en mail til: og man kan læse alle nyhedsbreve på

12 Indsamling af materialer MIPI indsamler materialer om børn og unge som bliver registreret i biblioteksdatabase via Landsbibliotekets fælles bibliotekssystem. Samtidigt forsøger MIPI at gøre så mange materialer som muligt er direkte tilgængelige på MIPIs hjemmeside. MIPIs registrerede samling består ved udgangen af 2007 af i alt 669 titler. Der er tilføjet cirka 88 nye titler i løbet af år Det er meget forskelligartede materialer MIPI indsamler, men det bliver vægtet at indsamle materialer, som ikke bliver officielt udgivet og som har relevans for Grønland. To eksempler på dette fra 2007 er rapport fra seminar om ADHD og autisme afholdt af Ilulissat Kommune og PPR Nord og Undersøgelse af forekomsten af seksuel misbrug og krænkelse blandt Qeqertarsuaq s grønlandsksprogede borgere af Qeqertarsuaq kommune. Landsbibliotekets registrering af MIPIs samling giver en væsentlig arbejdslettelse i MIPI og sikrer samtidig kvaliteten af registreringerne. Arbejdsindsatsen for MIPI består dermed hovedsageligt i opsøgende arbejde over for blandt andet kommuner, for at undersøge om de har relevante materialer, som bør indgå i MIPIs samling, således at andre kan få glæde af dem. Henvendelser om eksisterende viden MIPI har i alt fået 52 henvendelser om eksisterende viden i Det er på niveau med 2005 og 2006, hvor der henholdsvis var 46 og 54 henvendelser. Henvendelserne omfatter emner som omsorgsvigt, unges skriftsprog, implementering og formidling af børnekonventionen, vold mod kvinder og overgreb mod børn i sammenhæng med social klasse og uddannelsesniveau. En del af henvendelserne kommer fra studerende og lærere, der vil vide mere om børn og unge eller, som søger inspiration til opgaver og andet. Det har i 2007 især handlet om børns rettigheder, og materialer om disse. Der har været nogle henvendelser fra journalister om emner som anbragte børn og unge samt hashmisbrug og hashpsykoser. Der kommer også henvendelser fra embedsmænd og politikere. Henvendelserne kommer fra både indog udland. Som det har været tilfældet i de tidligere årsberetninger kan MIPI igen, konstatere at den eksisterende viden om børn og unge i Grønland langt fra dækker behovet. Til flere af henvendelserne kan der således kun svares ganske begrænset. Der er altså et stort behov for

13 yderligere forskning og undersøgelser på børne- og ungeområdet. Især efter offentliggørelsen af delrapport 3 i Børns levestandard i Grønland har medarbejderne i MIPI mærket, at der kommer flere og flere forespørgsler om FN s Børnekonvention. Seminarer, debatter og konferencer For at formidle og indsamle viden deltager MIPI i forskellige konferencer, seminarer og arrangerer offentlige møder m.v. I november 2007 arrangerede MIPI en forfatteraften i forbindelse med udgivelsen af Børn og unge i Grønland en antologi. Tre forfattere fra antologien holdt oplæg. Gert Mulvad holdt oplæg med titlen: Børn i Grønland Grønland for børn, Steen Wulff holdt oplæg med titlen: Barnets ret til en tilstrækkelig levestandard, Karen Langgård holdt oplæg med titlen: Er vi også sådan? Meninger i aviser om opdragelse og uddannelse i begyndelsen af 20.årh og Kirsten Olesen holdt oplæg med titlen: Tværfagligt samarbejde om børn og unge i den offentlige sektor. Fagfolk og politikere var inviteret og der mødte ca. 30 op. MIPIs deltagelse i øvrige arrangementer i 2007 fremgår af nedenstående skema: Arrangement Arrangør Dato og sted Emne for MIPIs oplæg Interview Nuuk TV Februar Om MIPIs årsberetning Undervisning på Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik, Institut for Administration 12. og 19. april, Nuuk Opfattelser af børn og unge samt børne- og ungepolitik IMAK konference IMAK april, Nuuk Stand med materialer fra MIPI Oplæg for Landstingets Familieudvalg Landstingets Familieudvalg 19. april, Nuuk Oplæg om Notat om selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt unge i Grønland og MIPIs fremtidige projekter Telefonisk interview Sisimiut Tusaataat 13. Marts Interview om Notat om selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt unge i Grønland Demokraterne seminar Demokraterne 22. april, Nuuk Omsorgssvigt

14 Arrangement Arrangør Dato og sted Emne for MIPIs oplæg Undervisning på ISI - socialrådgiveruddannelsen ISI Socialrådgiveruddannelsen 5. september, Nuuk Undervisning om MIPI og MIPIs projekter Nuna Med Nuna Med september, Nuuk Unges trivsel og temasession Barnet i centrum Oplæg om viden om unges brug af rusmidler ISI Socialrådgiveruddannelsen ISI 10. oktober, Nuuk Børnefattigdom Vold i familien workshop for personale i døgninstitutionerne MIPI for Familiedirektoratets børne- og ungeafdeling oktober, Nuuk Oplæg: Hvad unge fortæller om vold samt Viden om vold Forfatteraften MIPI 5. november, Nuuk Forfattere fra Børn og unge i Grønland en antologi Landstingets Familieudvalget og andre medlemmer af landstinget Landstingets Familieudvalg 6. november, Nuuk Oplæg om rapportserien Børns Levestandard Fondsnetværket (Danmark) Egmont-fonden 7. november, København Forskning i Grønland indenfor det sociale område samt børne- og unge området, herunder præsentation af MIPI Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Meeqqerivitsialak november, Nuuk (Almindelig deltagelse i seminar) MIPI står fortsat for børne- og unge fagligt forum, som er et åbent forum for personer, der arbejder med børn og unge i Nuuk. Der deltager personer fra en lang række af de mange forskellige arbejdspladser i Nuuk der enten administrativt eller i praksis beskæftiger sig med børn og unge. Til forummets møder holder medlemmerne eller inviterede oplæg om relevante emner, hvorefter deltagerne debatterer emnet. I 2007 er der afholdt fem møder med emnerne studenterrådgivning ved Naaja Nathanielsen, den nye børnehave Puiaq ved Susanne Bjørnelund og så har det været et tema der har fulgt hver delrapport i rapportserien Børns Levestandard. Disse og andre tværfaglige møder har båret frugt ved, at der blev etableret kontakter mellem deltagerne samt at man har fået diskuteret og fået inputs fra forskellige faggrupper man normalt ikke har daglig eller arbejdsmæssig kontakt til.

15 Arbejdsgrupper m.v. MIPI er medlem af: Baggrundsgruppen for Inuusuttut Akisunnerat, radio- og website for unge Alkohol- og narkotikarådet Inuisa Det Grønlandske Samfundsfaglige Selskab Styregruppe for efteruddannelse af personale, der arbejder med udsatte børn og unge i Grønlands Hjemmestyre Inuuneritta folkesundhedsprogrammets følgegruppe Undersøgelse om Familiers trivsel følgegruppe Nationalstrategi om vold, seksuelle overgreb og voldtægter - arbejdsgruppe Handicap rådgivnings og videnscenter arbejdsgruppe Hjemmesiden MIPIs hjemmeside hører teknisk set under Grønlands Hjemmestyres officielle hjemmeside. I året 2007 købte Grønlands Hjemmestyre en ny hjemmeside. I den sammenhæng købte MIPI en underside, der er tilpasset ønskerne til en ny hjemmeside. Denne nye hjemmeside er dog endnu ikke helt klar og MIPI har brugt den ældre version i hele Den nye hjemmeside vil komme i brug i løbet af Brugerne kan glæde sig til en langt mere brugervenlig og overskuelig hjemmeside.

16 Status for organisation, drift og administration Bestyrelsen I 2007 blev MIPIs første bestyrelse udskiftet med en ny bestyrelse, der skal virke i perioden medio medio Der er i den forbindelse kommet to nye medlemmer af bestyrelsen, de øvrige er genudpeget. Der er udpeget ny formand og valgt ny næstformand. Den nuværende bestyrelses sammensætning fremgår af bilag 2. Organisation og personale Siden 2006, hvor MIPI blev opnormeret fra 1 til 2 AC-medarbejdere, har der været to fuldtidsansatte AC-medarbejdere. Faste opgaver bliver nu udført jævnligt, f.eks. sker nødvendige opdateringer af hjemmesiden løbende og den interne faglige sparring er blevet uundværlig. Desuden har opnormeringen givet mulighed for at dække et bredere felt af viden om børn og unge og formidle mere viden. De to AC-medarbejdere og studentermedarbejderen varetager alle drifts- såvel som udviklingsopgaver, projektstyring, sekretariatsbetjening af MIPIs bestyrelse samt almindeligt administrativt og forefaldende kontorarbejde. I praksis er der dermed langt fra fuld tid til vidensarbejde, og interne opgørelser har vist, at der med fordel kunne ansættes en kontorfuldmægtig. Udover de ovennævnte medarbejdere gør MIPI brug af en række eksterne konsulenter. Blandt andet har der i 2007 været ansat tre eksterne konsulenter/gæsteforskere i forbindelse med undersøgelsen om Børns Levestandard. MIPIs egne projekter udkommer altid i dobbeltsprogede publikationer. Derfor er der konstant tilknyttet et antal oversættere, og der bruges mange ressourcer på at kvalitetssikre oversættelser.

17 MIPIs ene medarbejder var i 2007 på barselsorlov. Der blev dog fra Familiedirektoratets side stillet lønmidler til rådighed, således at der kunne ansættes en barselsvikar. Det var positivt og helt nødvendigt for at sikre kontinuitet omkring MIPIs arbejde. I MIPIs strategi er kompetenceudvikling og efteruddannelse vigtig for at sikre at medarbejderne til stadighed har et højt niveau af viden. Således er den ene AC-medarbejder i gang med en internetbaseret masteruddannelse i offentlig politik og ledelse ved London Universitet og den anden medarbejder har færdiggjort et kursus i statistik over to semestre på administrationslinien på Ilisimatusarfik, og er gået i gang med et projektledelseskursus. Det skal tilføjes, at MIPI ser ansættelsen af studentermedarbejdere som væsentlig i forhold til at bidrage til landets generelle kompetenceudviklingen, og der er en række opgaver, der med fordel kan løses af studentermedarbejdere. Budget og økonomi MIPIs drift og administration er finansieret af en bevilling på Finansloven som en del af Familiedirektoratets hovedkonto for administration. MIPIs samlede ramme for 2007 udgjorde kr. 1,3 million, heraf knapt kr. 0,9 million til løn og kr. 0,4 million til drift. Bevillingen er fastlagt historisk, det vil sige den tager udgangspunkt i den oprindelige selvstændige bevilling MIPI havde i finansloven for Dertil blev den forøget i 2006, hvor det fremgik af finansloven at MIPI fik øget sin bevilling for at kunne ansætte ac-medarbejder nummer to og øge aktiviteterne. Som allerede beskrevet har dette tydeligt har kunnet mærkes på MIPIs aktiviteter. Ud over finanslovsbevillingen kan MIPI søge midler fra private organisationer og offentlige myndigheder samt drive virksomhed, der medfører indtægter. MIPI har i 2008 rejst eksterne midler på kr gennem fundraising. I 2006 var tallet på kr Den store forskel skyldes, at 2007 har været brugt på udgivelse af projekter der var i gang sat i 2005 og 2006, og at fundraisingen dermed var foretaget for projekterne. Der har gennem alle de år, MIPI har eksisteret, været problemer med Familiedirektoratets varetagelse af regnskabsfunktionen for MIPI. Igen i 2007 har MIPIs medarbejdere således måtte bruge et betydeligt antal timer på at påpege fejlagtige konteringer, samt at tidligere påpegede fejl

18 ikke var blevet rettet. Den mangelfulde regnskabsføring blokerer for et ordentligt overblik over MIPIs økonomi og dermed også for en ordentlig budgettering og aktivitetsstyring. Dermed hindrer og sinker den også afviklingen af aktiviteter. Placeringen af regnskabsfunktionen i Familiedirektoratet giver derfor langt fra den lettelse af arbejdet, som kunne være forventet. Baseret på erfaringerne er det derfor bestyrelsens holdning, at MIPIs organisation burde udvikles således at regnskabs- og økonomifunktioner var MIPIs eget ansvar. Dette ville også mindske den ledelsesmæssige uklarhed.

19 Forslag til Finanslov 2009 Ifølge bemærkningerne til Landstingsloven om Videnscenter om Børn og Unge skal årsberetningen indeholde forslag om MIPIs ramme til det kommende års finanslov. Det er overordnet bestyrelsen indstilling, at MIPIs lovgivning bliver revideret, som nævnt i afsnittet MIPIs fremtid, og at MIPIs normering og økonomiske ramme tilpasses dertil. Der er dog også ændringer, som bestyrelsen finder det oplagt at gennemføre med finansloven for 2009, uanset hvornår en eventuelt revideret lovgivning træder i kraft. Det er forslag, som bestyrelsen har fremsat allerede i forbindelse med tidligere års finanslovsforslag. Forslagene er som følger 1. Fast normering af den ene ac-stilling til en lederstilling, således at stillingens klassificering afspejler det ansvar som stillingen indebærer. 2. Opnormering af medarbejderstaben med en kontorfuldmægtig (fuld- eller deltid), således at der bruges relevant uddannet personale til at løse kontoropgaver i stedet for, som nu, at alt kontorarbejde udføres af akademisk uddannet personale, som derved får mindre tid til vidensarbejde. 3. Finansiering af serien Statistik om Børn og Unge i Grønland. Statistikken er hidtil finansieret primært via fundraising. Set i lyset af den store anvendelse som statistikken har og den megen opmærksomhed, der er om børne- og ungeområdet foreslår bestyrelsen, at Hjemmestyret giver en fast øremærket bevilling til statistikkens udarbejdelse, tryk og distribution. Der vil være tale om en 2-årig bevilling på cirka kr

20 Viden om børn og unge Den megen opmærksomhed om MIPIs nye udgivelser viser med al tydelighed, at der er efterspørgsel efter mere viden og forskning om børn og unge i Grønland. MIPI har flere gange kunnet konstatere, at der ikke findes et særligt godt vidensgrundlag for politiske beslutninger angående børn og unge. Det er derfor meget glædeligt at kunne konstatere, at viden om grønlandske børn og unge er et prioriteret område i den nuværende koalitionsaftale for Landsstyret, samt at der fra Hjemmestyrets side afsættes midler til konkrete projekter. Samtidig må der dog peges på, at midlerne til især socialforskning fortsat er meget begrænsede. For at sikre et godt beslutningsgrundlag kan der i Grønland arbejdes på en mere samlet prioritering og planlægning af, præcis hvilket vidensgrundlag og -beredskab, der er ønskeligt. Det kan for eksempel være udarbejdelsen af et samlet sæt at statistiske indikatorer, der kan skabe overblik over børn og unges forhold i Grønland og udviklingen af disse. Dertil vil MIPI gentage sine anbefalinger fra tidligere år, om at offentlige og private tiltag over for børn og unge i højere grad evalueres. Som et særligt relevant område bør der inden for de næste år skabes viden om den forestående strukturreform og hvilken indflydelse den får på børn og unges vilkår samt arbejdet med børn og unge, herunder børne- og ungepolitikker. Som nævnt får MIPI henvendelser, som viser at der er utilstrækkelig forskning og dokumentation om børn og unge i Grønland. I 2007 har det blandt andet handlet om vold i familien, børns oplevelser af dette, samt tiltag i forbindelse med vold og resultater fra dette. Der har også været spørgsmål om uddannelse og skole, som der ikke kan svares på. Det drejer sig blandt andet om, hvor mange der færdiggør folkeskolen. Fra MIPIs arbejde og bestyrelsens erfaringer kan der også peges på et behov for mere viden om psykisk forstyrrede børn og børn af psykisk syge forældre, samt om ADHD/autisme. Der er også behov for viden om dynamikken i familier og i samfundet, som har indflydelse på forebyggelse og intervention. Der er dertil uden tvivl et generelt behov for mere grønlandsksproget materiale. Der efterspørges også materiale på engelsk. Endelig vil MIPI også gerne opmuntre til, at der i højere grad laves forskning om grønlandske børn og unge, som undersøger børns verden ud fra børns egne opfattelser. I dag tager størstedelen af forskningen i stedet udgangspunkt i parametre, der på forhånd er fastsat af voksne forskere.

21 Bilag 1: Introduktion til MIPI MIPIs opgaver og mål MIPI blev formelt etableret 1. januar MIPIs opgaver og organisation er baseret på Landstingslov nr. 26 af 18. december 2003 om Videnscenter om Børn og Unge. MIPI indsamler, skaber og formidler viden om børn og unge og om arbejdet med børn og unge. MIPI kan dels selvstændigt tage opgaver op, dels påtage sig løsning af opgaver for offentlige eller private mod betaling. Bestyrelsen har fastsat følgende mål for MIPIs virksomhed: MIPI indsamler, skaber og formidler viden, der bidrager til, at arbejdet med børn og unge i Grønland i stigende grad bliver vidensbaseret. Bestyrelsen ønsker at fremhæve, at MIPI er kendt for at være fremadrettet, synlig, politisk uafhængig og troværdig. Hvem kan bruge MIPI? MIPI besvarer gratis henvendelser og spørgsmål om eksisterende viden om børn og unge i Grønland. Centret påtager sig også løsning af større opgaver, udredninger og dokumentationer mod betaling. Målgrupperne for MIPIs aktiviteter er: personer, der arbejder med børn og unge politikere og offentligheden forskere og studerende På hjemmesiden er der mulighed for at hente en stor del af de eksisterende rapporter og lignende om grønlandske børn og unge såvel som MIPIs egne udgivelser samt MIPIs elektroniske nyhedsbrev.

22 Organisation, personale og økonomi MIPI ledes af en bestyrelse. MIPIs bestyrelse er udpeget af Landsstyret efter indstilling fra syv forskellige instanser. Bestyrelsen er ansvarlig for MIPIs virksomhed, herunder aktiviteter og aktivitetsplaner, ligesom bestyrelsen indstiller medarbejderne til ansættelse og afskedigelse. Bestyrelsen fungerer også som fagligt netværk for MIPI. Familiedirektoratet (som pr. 1. februar 2008 bliver til Departementet for Familie og Sundhed) har det personalemæssige og økonomiske ansvar for MIPI, og varetager eventuelle departementale opgaver i relation til MIPI. Der er således tale om, at Familiedirektoratet løser en række praktiske opgaver, samt opgaver relateret til MIPIs lovgrundlag, mens MIPIs aktiviteter og ledelse er adskilt fra Familiedirektoratet. MIPI er normeret til to AC-medarbejdere og en studentermedarbejder. Løn til disse medarbejdere samt centrets drift finansieres via Finansloven. Derudover finansierer MIPI sine aktiviteter via fundraising. Vil du vide mere om MIPI? Så klik ind på vores hjemmeside Du kan også tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev ved at sende en mail til:

23 Bilag 2: Oversigt over MIPIs bestyrelse MIPIs bestyrelse er udpeget af Landsstyret på baggrund af indstillinger fra nedennævnte instanser. Bestyrelsen er udpeget for en tre-årig periode startende medio Formand for bestyrelsen, udpeget af Landsstyret: Naaja H. Nathanielsen, psykolog. Indstillet af Landsbiblioteket. Næstformand for bestyrelsen, valgt af bestyrelsen: Wolfgang Kahlig, lektor. Indstillet af Ilisimatusarfik. Øvrige medlemmer: Keun Hwang, specialkonsulent. Indstillet af Grønlands Statistik. Kisea Bruun, seniorkonsulent. Indstillet af Kommunernes Landsforening. Anne Margrethe Vedel Jensen, psykolog. Indstillet af landsstyremedlemmet som har daginstitutioner og folkeskolen under sit ansvarsområde. Jette Eistrup, projektkoordinator. Indstillet af landsstyremedlemmet som har sundhed og forebyggelse under sit ansvarsområde. Karen D. Jensen, konsulent. Indstillet af landsstyremedlemmet der har sociale anliggender under sit ansvarsområde.

24 Bilag 3: MIPI i pressen 2007 Februar MIPI deltog i Inuusuttut Akisunnerat 1 i KNR radio om Inuusuttut Akisunnerats hjemmeside 2. MIPI blev nævnt i Sermitsiaq i forbindelse med et speciale, der handler om selvmord. Specialet har titlen Selvmord i Grønland og kan downloades på Marts I forbindelse med udgivelsen af Notat om selvmordtanker og selvmordsforsøg blandt unge i Grønland var der en del presseomtale på Webavisen, Sermitsiaq Online samt i KNRs radioavis, P1 i Danmark, Sisimiut Tusaataat landsdækkende, Jyllandsposten og AG. April MIPI var i Nuuk TV, KNRs radioavis samt KNR Kujataata Radioa med MIPIs årsberetning Maj KNRs radioavis, morgenfladen og Kujataata Radioa havde fokus på MIPIs udgivelse Notat om unge med god trivsel bl.a. med interview af daværende forkvinde Laannguaq Lynge. AG bragte en notits om notatet. Juni Ved offentliggørelsen af delrapport 1 Børn med afsavn Interviewundersøgelse med børn og forældre i familier med knap økonomi i rapportserien Børns levestandard, havde KNR noget om rapporten i radioavisen samt debat i formiddagsudsendelsen Oqalliffik. KNR TV havde også et nyhedsmagasin med tema om Børn med afsavn. Der var stille indtil slutningen af juni hvor Kristeligt Dagblad tog emnet op og resten af den danske presse fulgte efter. Rapporten blev en nyhed i Politiken, Jyllands-Posten, Berlingske Tidende og den grønlandske presse kørte nyheden igen. Webavisen kom med. Sermitsiaq Online kørte flere headlines omhandlende rapporten og danske politikeres reaktion på rapporten. 1 De unges frembrud 2

25 Juli Den danske avis, Kristeligt Dagblad, kørte et tema om Grønland. En artikel om selvmord blandt unge i Grønland nævnte MIPI og Notat om selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt unge i Grønland. Dertil kom der svar til artiklerne fra daværende Landsstyremedlem for Familier Tommy Marø om grønlandsk indsats overfor sociale problemer i Grønland. September AC-medarbejder Lona Lynge blev interviewet af AG i starten af måneden. Journalisten fra AG havde kigget på programmet til Nuna Med 2007, hvor MIPI stod for workshoppen Unges trivsel. Artiklen handlede om vold blandt unge herunder hvad der fortælles om vold på Inuusuttut Akisunnerats hjemmeside. Delrapport 2 Børnefattigdom i Grønland en analyse af indkomstdata for husstande med børn i rapportserien Børns levestandard udkom, og rapporten var i alle tænkelige medier i Grønland og i Danmark, lige som den også blev omtalt i andre nordiske lande. Det skabte debat i den almene offentlighed og især på den politiske arena. Der blev lavet direkte udsendelser om emnet med forskellige gæster både i radio og tv. Rapportens indhold fik også en del borgere i Grønland til at skrive læserbreve og kronikker i aviserne. Oktober Landstingsmedlem Asii C. Narup skrev en kronik om delrapport 2 Børnefattigdom i Grønland med overskriften: Viden forpligter. Nordjyske Stifttidende nævnte MIPI i en artikel med interview af Mælkebøttens leder Kirsten Ørgaard. Offentliggørelsen af Delrapport 3 i Børns Levestandard blev varslet på sermitsiaq.gl November Delrapport 3 FN s Børnekonvention og barnets ret til en tilstrækkelig levestandard udkom 1. november. Debatten i den grønlandske offentlighed handlede om at Grønland ikke gør nok for de grønlandske børn, og at Grønland ikke overholder FN s Børnekonvention.

26 Dertil blev der også skrevet læserbreve om fattigdom. Børn og unge i Grønland en antologi udkom d. 5. november, og Qanorooq lavede et indslag om offentliggørelsen af antologien. Der var ligeledes en artikel med bestyrelsesformand Naaja Nathanielsen i Sermitsiaq, hvor der blev lagt vægt på, at der er kommet en antologi om børn og unges aktuelle vilkår. Dertil blev forfatteraftenen, der foregik samme dag, nævnt i artiklen.

Årsberetning MIPI Videnscenter om Børn og Unge

Årsberetning MIPI Videnscenter om Børn og Unge Årsberetning 2006 MIPI Videnscenter om Børn og Unge 2 Sammenfatning MIPI Videnscenter om børn og unge blev formelt etableret 1. januar 2004. Årsberetningen for 2006 er således MIPIs tredje årsberetning.

Læs mere

Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger Forslaget om etablering af et Videnscenter om Børn og Unges levevilkår i Grønland blev fremsat under den landsdækkende

Læs mere

MIPI Årsberetning 2004

MIPI Årsberetning 2004 Sammenfatning MIPI blev etableret 1. januar 2004 efter en knapt toårig projektperiode. MIPI ledes af en selvstændig bestyrelse, men er administrativt tilknyttet Familiedirektoratet. MIPI har en fastsat

Læs mere

Børn og unge i Grønland en antologi

Børn og unge i Grønland en antologi Børn og unge i Grønland en antologi Børn og unge i Grønland en antologi Udgivet af MIPI Videnscenter om Børn og Unge, Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet og milik publishing Forfatterne & MIPI Videnscenter

Læs mere

ÅRSBERETNING MIPI Videnscenter om Børn og Unge

ÅRSBERETNING MIPI Videnscenter om Børn og Unge ÅRSBERETNING 2009 MIPI Videnscenter om Børn og Unge Meeqat Inuusuttullu Pillugit Ilisimasaqarfik Videnscenter om Børn og Unge Documentation Centre on Children and Youth Boks 1290 Hans Egedesvej 5 3900

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

Først vil jeg gerne vise, hvordan IMAK mener, det kan sikres. Dernæst hvorfor IMAK ikke mener, at det fremlagte lovforslag sikrer det.

Først vil jeg gerne vise, hvordan IMAK mener, det kan sikres. Dernæst hvorfor IMAK ikke mener, at det fremlagte lovforslag sikrer det. 1 Oplæg til Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Indledning Som bekendt har IMAK s bestyrelse skrevet til samtlige landtingsmedlemmer og landsstyret efter, at landsstyrets forslag

Læs mere

MIPI Nyt. Indholdsfortegnelse: I dette nummer: februar nr. 1. Farvel og tak afskedsreception for MIPI. MIPIs anbefalinger til Børnetalsmanden

MIPI Nyt. Indholdsfortegnelse: I dette nummer: februar nr. 1. Farvel og tak afskedsreception for MIPI. MIPIs anbefalinger til Børnetalsmanden MIPI Nyt februar 2012 nr. 1 Indholdsfortegnelse: Farvel og tak afskedsreception for MIPI... 2 Farvel til MIPI og Velkommen til den nye Børnetalsmand... 3 MIPIs historie... 5 MIPIs anbefalinger til Børnetalsmanden...

Læs mere

MIPIs fremtid Et videnscenter der skaber og formidler samfundsrelevant viden om børn og unge

MIPIs fremtid Et videnscenter der skaber og formidler samfundsrelevant viden om børn og unge MIPIs fremtid Et videnscenter der skaber og formidler samfundsrelevant viden om børn og unge Forslag fra MIPIs bestyrelse. Maj 2006. Indledning Det fremgår af den nuværende landstingslov om MIPI Videnscenter

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet.

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 18. maj 1998 FM 1998/18-3 Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd 3. behandling Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 1. Landsstyret nedsætter et Ligestillingsråd.

Læs mere

Børns Levestandard i Grønland. Familieudvalg og Landstingsmedlemmer

Børns Levestandard i Grønland. Familieudvalg og Landstingsmedlemmer Børns Levestandard i Grønland Familieudvalg og Landstingsmedlemmer 6.nov. 2007 / Nuuk Børns Levestandard i Grønland Del 2 En statistisk analyse af indkomstdata for husstande med børn 6. november 2007 Christina

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2006

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2006 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Peqqissutsimut Pisortaqarfik Direktoratet for Sundhed Postboks 1160 3900 Nuuk Oq/tel +299 34 50 00 Fax +299 32 55 05 peqqip@gh.gl www.nanoq.gl/peqqik

Læs mere

FN s Børnekonvention og barnets ret til en tilstrækkelig levestandard

FN s Børnekonvention og barnets ret til en tilstrækkelig levestandard FN s Børnekonvention og barnets ret til en tilstrækkelig levestandard Børns levestandard i Grønland - del 3 Sammenfatning Steen Wulff og Sissel Lea Nielsen MIPI Videnscenter om Børn og Unge, Nuuk, 2007

Læs mere

Børns Levestandard i Grønland. Nuuk Kommune 8. nov. 2007

Børns Levestandard i Grønland. Nuuk Kommune 8. nov. 2007 Børns Levestandard i Grønland Nuuk Kommune 8. nov. 2007 Børns Levestandard i Grønland Del 2 En statistisk analyse af indkomstdata for husstande med børn Christina Schnohr, Sissel Lea Nielsen og Steen Wulff

Læs mere

Børnefattigdom i Grønland

Børnefattigdom i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold, Socialudvalget UGF alm. del - Bilag 143,SOU alm. del - Bilag 417 Offentligt Børnefattigdom i Grønland en statistisk analyse af indkomstdata for husstande med børn

Læs mere

Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Svar på spørgsmål på samrådsmødet den 18. oktober 2007

Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Svar på spørgsmål på samrådsmødet den 18. oktober 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Handlingsplan for kampagnen om bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Indhold 1. Formålet

Læs mere

FM 2017/132

FM 2017/132 21.04.2017 FM 2017/132 Rettelsesblad Erstatter forslag af 14.03.2017. (Der er foretaget rettelser i 10, stk. 2 samt redaktionelle ændringer jf. lovteknisk notat af 24. marts 2017 fra Bureau for Inatsisartut)

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 1. Opstart Radio og TV Nævnet blev nedsat i henhold til den ny Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed, som trådte i kraft den 1.

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

Henvendelser i år 2006 til Siunnersuisarfik/Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning (PPRs) psykolog

Henvendelser i år 2006 til Siunnersuisarfik/Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning (PPRs) psykolog Siunnersuisarfik/Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning Box 520 3920 Qaqortoq Tlf.nr.: 64 21 51. Fax nr.: 64 24 99. Henvendelser i år 2006 til Siunnersuisarfik/Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning (PPRs) psykolog

Læs mere

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende FM2012/58 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til foråret 2013 fremlægger en landsdækkende strategi-

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik Februar 2014 Saaffiks Nyhedsbrev Billede: Samtalerum i Saaffik Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen Politiets arbejde i Saaffik Det fortsatte arbejde i 2014 Ilaqutariinnermut

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

MIPI Tusaat/Nyt. Særnummer 1 april 2009. Børn og unge på Landstingets forårssamling 2009

MIPI Tusaat/Nyt. Særnummer 1 april 2009. Børn og unge på Landstingets forårssamling 2009 Meeqqat Inuusuttullu Pillugit Ilisimasaqarfik Videnscenter om Børn og Unge Documentation Centre on Children and Youth Postboks 1290 3900 Nuuk Kalaallit Nunaat Grønland Greenland Tel.: + 299 34 69 40 Fax:

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

1. Indledning Det danske navn for PAARISA er Center for Folkesundhed.

1. Indledning Det danske navn for PAARISA er Center for Folkesundhed. Årsplan 2009 1. Indledning Det danske navn for PAARISA er Center for Folkesundhed. PAARISA s formål og opgaver er fastlagt i henhold til Inuuneritta Folkesundhedsprogrammet og principperne i Verdenssundhedsorganisationen

Læs mere

14. maj 2014 FM 2014/145. Ændringsforslag. til. Til 31

14. maj 2014 FM 2014/145. Ændringsforslag. til. Til 31 14. maj 2014 FM 2014/145 Ændringsforslag til Forslag til lnatsisartutlov om radio- og tv-virksomhed Fremsat af Naalakkersuisut til andenbehandlingen. Til 31 1. 31, stk. 1-3, affattes således: 31. KNR ledes

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Årsrapport 2003 Indhold Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Side 1 af 7 1: Beretning Dansk Center for Undervisningsmiljø åbnede i april 2002, hvor der blev ansat en

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 8. oktober 2015 om medietilskud [medfør af 31 i landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og ñitidsvirksomhed, fastsættes: 3. Tilskud ydes til projekter,

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter BEK nr 1501 af 10/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 119081/13 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Børn og familieområdet

Børn og familieområdet Børn og familieområdet Martha Lund Olsen Marts 2015 Tilsyn Formålet med tilsynet er at efterse, om kommunerne efterkommer sociallovens bestemmelser og giver borgerne, herunder børn og unge, den retssikkerhed,

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Landstingsmedlem Palle Christiansen c/o Landstingets Bureau Her Spørgsmål til Landsstyret vedr.

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg Vedrørende Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. (Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE Koalitionsaftale om implementering Siumut - Inuit Ataqatigiit - Atassut har i forbindelse med koalitionsaftalen aftalt følgende implementeringsplan for tiltag i de enkelte landsstyreområder.

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK ANBEFALINGER FRA Høring om Seksuel sundhed i Danmark afholdt på Christiansborg den 19. april 2007 Af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv

Læs mere

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Den sociale indsats er afgørende i det videre arbejde Den sociale indsats i Grønland bygger på 2 grundlæggende indsatser: En social indsats, der sikrer rimelige grundvilkår

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret om hvilke grønlandske uddannelsers studieordninger er blevet evalueret siden oprettelsen heraf?

Spørgsmål til Landsstyret om hvilke grønlandske uddannelsers studieordninger er blevet evalueret siden oprettelsen heraf? NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Grønlands Hjemmestyres arbejde for børn og unge

Grønlands Hjemmestyres arbejde for børn og unge Grønlands Hjemmestyres arbejde for børn og unge 2008 Grønlands Hjemmestyre har gennem årene arbejdet for børn og unge, igennem forebyggelse, behandling og oplysningskampagne for trygge og sunde børn i

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere