Årsberetning MIPI Videnscenter om Børn og Unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning MIPI Videnscenter om Børn og Unge"

Transkript

1 Årsberetning 2006 MIPI Videnscenter om Børn og Unge

2 2

3 Sammenfatning MIPI Videnscenter om børn og unge blev formelt etableret 1. januar Årsberetningen for 2006 er således MIPIs tredje årsberetning. MIPIs fremtid MIPIs bestyrelse har i det forgangne år afleveret et oplæg om MIPIs fremtid til Landsstyremedlemmet for Familier og Justits. Bestyrelsen anbefaler at MIPIs primære opgave i fremtiden defineres som: at skabe og formidle samfundsrelevant viden om børn og unge. Det adskiller sig fra den nuværende lovgivning, hvor den primære opgave er at indsamle eksisterende viden. Baggrunden for dette er at der er et tydeligt og stigende behov for mere viden om børn og unge i Grønland, samt at MIPI allerede har indsamlet en stor del af den eksisterende viden. For at en sådan ny opgave kan løftes har bestyrelsen peget på en række nødvendige ændringer i forhold til MIPIs struktur og ressourcer. Aktiviteter i 2006 I 2006 udgav MIPI et notat om Barnets ret til en tilstrækkelig levestandard Børnekonventionens artikel 27 i en grønlandsk kontekst og afholdt to store sammenhængende offentlige arrangementer om Vold i familien. MIPI besvarede over 50 henvendelser om eksisterende viden, hvilket er på niveau med antallet af besvarelser i 2004 og Medarbejderne holdt mundtlige oplæg i forskellige sammenhænge 17 gange. Dette er en fordobling i forhold til de tidligere år. Som i de tidligere år har medarbejderne også deltaget i en række forskellige råd, arbejdsgrupper med videre. MIPI begyndte i 2006 at udsende et elektronisk nyhedsbrev og gennemførte en række opdateringer af hjemmesiden Dette har sammen med den fortsatte udvidelse af MIPIs fysiske og elektroniske bibliotek til formål at lette og øge offentlighedens adgang til viden. Dertil blev der ved årets afslutning arbejdet på en række projekter. Det er blandt andet en rapportserie om Børns Levestandard, en antologi om børn og unge samt analyser af selvmordsadfærd og god trivsel. 3

4 En samlet vurdering af den eksisterende viden om børn og unge i Grønland viser, at der på trods af flere nye vigtige undersøgelser, fortsat kan peges på en række mangler og nødvendige udviklinger. Drift og bevilling MIPI er med finansloven for 2006 blevet opnormeret fra 1 til 2 AC-medarbejdere, hvor den nye stilling blev besat pr. 1. august. Opnormeringen har gjort det muligt at løfte en del af de opgaver, der tidligere har stået stille i længere perioder pga. manglende arbejdskraft. Dertil har den løftet kvaliteten af MIPIs aktiviteter samt givet mulighed for øget formidling af MIPIs viden. MIPIs drift og administration er finansieret via Finansloven. Derudover kan MIPI søge midler fra private organisationer eller offentlige myndigheder samt drive virksomhed, der medfører indtægter. I 2006 har bevillingen fra finansloven udgjort 1,2 mio. kr. Dertil har MIPI rejst eksterne midler på 0,8 mio. kr. gennem en meget tidskrævende fundraising. I forhold til forslag til finanslov for 2008 vil bestyrelsen pege på, at oplægget til MIPIs fremtid kan få økonomiske konsekvenser, samt at det fortsat er et ønske at serien Statistik om Børn og Unge i Grønland finansieres via finansloven. Evaluering af MIPIs aktiviteter og bestyrelsens rolle Bestyrelsen har ved afslutningen af 2006 evalueret MIPIs aktiviteter i perioden samt bestyrelsens betydning for aktiviteterne. Evalueringen af aktiviteterne er sket ud fra den af bestyrelsens fastsatte målsætning om at MIPI skal bidrage til at arbejdet med børn og unge i Grønland i stigende grad bliver vidensbaseret. Det er bestyrelsens vurdering at MIPI har levet særdeles godt op til denne målsætning, når der tænkes på de begrænsede ressourcer, der er afsat til centret. 4

5 Evalueringen af bestyrelsens rolle har taget udgangspunkt i, at bestyrelsen både er ansvarlig for MIPIs aktiviteter og er et fagligt netværk. Denne definition af bestyrelsens rolle har skabt grobund for konkret samarbejde om aktiviteter mellem bestyrelsesmedlemmerne, de instanser der har indstillet dem og medarbejderne i MIPI. Via grundige diskussioner af MIPIs arbejde har bestyrelsen dertil sikret kvaliteten af MIPIs arbejde. Bestyrelsen har kunnet løfte sin rolle fordi den består af personer med faglig baggrund for at bidrage til MIPIs arbejde og fordi bestyrelsens engagement netop sikres gennem den dobbelte definition af dens ansvar. På vegne af MIPIs bestyrelse, Laannguaq Lynge Forkvinde 5

6 Indhold Sammenfatning... 3 Introduktion til MIPI... 7 MIPIs fremtid... 9 Aktiviteter i Afsluttede projekter Igangværende projekter Nyt nyhedsbrev fra MIPI Indsamling af materialer Henvendelser om eksisterende viden Seminarer, debatter og konferencer Arbejdsgrupper m.v Hjemmesiden 16 Status for drift og administration Forslag til Finanslov Viden om børn og unge Evaluering af perioden Vurdering af aktiviteterne i forhold til MIPIs målsætning Vurdering af bestyrelsens betydning og opgavevaretagelse Bilag 1: Oversigt over MIPIs bestyrelse Bilag 2: MIPI i pressen

7 Introduktion til MIPI MIPIs opgaver og mål MIPI blev formelt etableret 1. januar Årsberetningen for 2006 er således MIPIs tredje årsberetning. MIPIs opgaver og organisation er baseret på Landstingslov nr. 26 af 18. december 2003 om Videnscenter om Børn og Unge MIPI indsamler, skaber og formidler viden om børn og unge og om arbejdet med børn og unge. MIPI kan dels selvstændigt tage opgaver op, dels påtage sig løsning af opgaver for offentlige eller private mod betaling. Bestyrelsen har fastsat følgende mål for MIPIs virksomhed: MIPI indsamler, skaber og formidler viden, der bidrager til, at arbejdet med børn og unge i Grønland i stigende grad bliver vidensbaseret. Bestyrelsen ønsker at fremhæve, at MIPI er kendt for at være fremadrettet, synlig, politisk uafhængig og troværdig. Hvem kan bruge MIPI? MIPI besvarer gratis henvendelser og spørgsmål om eksisterende viden om børn og unge i Grønland. Centret påtager sig også løsning af større opgaver, udredninger og dokumentationer mod betaling. Målgrupperne for MIPIs aktiviteter er: personer, der arbejder med børn og unge politikere og offentligheden forskere og studerende På hjemmesiden er der mulighed for at hente en stor del af de eksisterende rapporter og lignende om grønlandske børn og unge. Organisation, personale og økonomi MIPI ledes af en bestyrelse. MIPIs bestyrelse er udpeget af Landsstyret efter indstilling fra syv forskellige instanser. Bestyrelsen er ansvarlig for MIPIs virksomhed, herunder aktiviteter og 7

8 aktivitetsplaner, ligesom bestyrelsen indstiller medarbejderne til ansættelse og afskedigelse. Bestyrelsen fungerer også som fagligt netværk for MIPI. Familiedirektoratet har det personalemæssige og økonomiske ansvar for MIPI, og varetager eventuelle departementale opgaver i relation til MIPI. Der er således tale om, at Familiedirektoratet løser en række praktiske opgaver, samt opgaver relateret til MIPIs lovgrundlag, mens MIPIs aktiviteter og ledelse er helt adskilt fra Familiedirektoratet. MIPI er normeret til to ac-medarbejdere og en studentermedarbejder. Løn til disse medarbejder samt centrets drift finansieres via Finansloven. Derudover finansierer MIPI sine aktiviteter via fundraising. Vil du vide mere om MIPI? Så klik ind på vores hjemmeside Du kan også tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev ved at sende en mail til: 8

9 MIPIs fremtid Bestyrelsen har gennem et længere stykke tid ført intensive diskussioner om, hvorledes der bedst kan sikres et velfungerende Videnscenter. Der ønskes et Videnscenter, der bygger på de erfaringer der hidtil er gjort i MIPI og som opfylder behovet for viden om børn og unge i samfundet. Bestyrelsen anbefaler at MIPIs primære opgave i fremtiden defineres som: at skabe og formidle samfundsrelevant viden om børn og unge. Det adskiller sig fra den nuværende lovgivning, hvor den primære opgave er at indsamle eksisterende viden. Baggrunden for dette er at der er et tydeligt og stigende behov for mere viden om børn og unge i Grønland, samt at MIPI allerede har indsamlet en stor del af den eksisterende viden. Der ønskes således flere nye relevante undersøgelser og dokumentation, i stedet for at der blot indsamles eksisterende viden. Derfor er der også brug for et center, der i langt højere grad end nu er indrettet til at løfte en sådan opgave. Samlet anbefaler bestyrelsen, at MIPI for fremtiden defineres som Grønlands forsknings-, formidlings- og dokumentationscenter om børn og unge. For at dette kan lade sig gøre har bestyrelsen peget på at man bør tage fem sammenhængende skridt: 1. MIPIs hovedopgave skal defineres som: at skabe og formidle samfundsrelevant viden om børn og unge. 2. MIPI indgår i Ilimmarfik som en selvstændig institution på lige fod med institutioner som Grønlands Statistik, Nationalbiblioteket, Sprogsekretariatet og Landsarkivet. 3. Der skabes entydige rammer for MIPIs organisation og politiske uafhængighed ved ansættelse af en centerchef. 4. Medarbejderstaben øges for at opnå målsætningerne som et Videnscenter der skaber og formidler den nødvendige samfundsrelevante viden om børn og unge i Grønland. 5. Grundfinansiering øges så der skabes mindre afhængighed af eksterne midler og bedre mulighed for at løfte centrets opgaver. 9

10 Det fulde oplæg fra bestyrelsen kan læses på under menupunktet MIPIs fremtid. Af oplægget fremgår det blandt andet, hvilke erfaringer der er gjort i MIPI, som begrunder forslaget. Bestyrelsen har afleveret sit forslag til Landsstyremedlemmet for Familier. 10

11 Aktiviteter i 2006 Afsluttede projekter Barnets ret til en tilstrækkelig levestandard Børnekonventionens artikel 27 i en grønlandsk kontekst Notatet er udarbejdet som en forundersøgelse til en større undersøgelse om Børns Levestandard. Notatet er udarbejdet at cand. jur. Steen Wulff. Notatet skabte debat i aviser, radio og TV. Igangværende projekter Rapportserie om Børns levestandard i Grønland MIPI har på baggrund af opgørelser over grønlandske husstandes indkomst kunnet konstatere, at der ikke er nogen tvivl om, at et antal grønlandske børn lever i relativ fattigdom. Forskning fra en række andre lande tyder samtidigt på, at indkomstforhold spiller en væsentlig rolle for børns trivsel. I Grønland har emnet dertil flere gange været debatteret, for eksempel med fokus på, hvordan familiers svigtende indtægter har alvorlige sociale konsekvenser som madknaphed/sult. MIPI har samtidigt konstateret, at der mangler viden om børns egne oplevelser af indkomstforhold samt statistik om indkomstforhold, som tager udgangspunkt i børn. Der er derfor i 2006 iværksat en analyse med følgende tre dele: 1) en undersøgelse af, hvilken betydning familiens økonomi har for børns oplevelse af deres hverdagsliv, 2) en statistisk analyse af, hvor mange børn i Grønland, der lever i fattigdom 3) en vurdering af resultaterne sammenholdt med artikel 27 i FN s Børnekonvention, der handler om børns ret til en tilstrækkelig levestandard. Undersøgelsen forventes publiceret i løbet af første halvår Antologi om børn og unge Over 20 fagfolk og forskere har på MIPIs opfordring sagt ja til at bidrage til en antologi om børn og unge i Grønland. Formålet med antologien er at tilvejebringe undervisningsmateriale baseret på grønlandske forhold og at gøre historiske og nutidige forhold og aktiviteter synlige. Derudover ønskes det at give fagpersoner en mulighed for at komme til orde på tværs af de traditionelle faggrænser. Antologien forventes at udkomme i

12 Notat om selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt unge i Grønland I gennemførte Statens Institut for Folkesundhed og Paarisa en undersøgelse af skolebørns trivsel i 7 byer i Grønland. Hovedresultaterne er publiceret i rapporten "Unges trivsel i Grønland " af Tine Curtis m.fl. MIPI har efterfølgende bestilt en uddybende analyse af det indsamlede datamateriale med særlig henblik på hvad der karakteriserer unge med selvmordsforsøg og/eller tanker. Notatet blev offentliggjort i marts i 2007 i samarbejde med PAARISA. Notat om unge med god trivsel Fra ovennævnte undersøgelse om Unges Trivsel, har MIPI tillige bestilt en uddybende analyse af, hvad der karakteriserer unge, der trives godt, og endelig hvad unge mener, der skal til for at børn kan få det bedre. Notatet offentliggøres i foråret Statistik om børn og unge i Grønland 2007 MIPI har foreløbigt udgivet Statistik om børn og unge i Grønland i 2003 og 2005 og arbejder nu på en 2007-udgave. MIPI vil fortsætte med at udgive statistik om børn og unge med opdateringer af grunddelen fra de forrige udgivelser, og indsamle nye tal fra svære tilgængelige kilder. Udover opdateringer og udvidelse i grunddelen vil 2007-udgaven indeholde et tema der handler om børn og unges livsbetingelser og trivsel bl.a. med materiale fra ovennævnte uddybende analyser af Unges Trivsel. Andre projekter Der arbejdes på forundersøgelser om projekter, der kan indgå i MIPIs fremtidige aktiviteter. Blandt andet er der arbejdet med en ide om oprettelse af et børne/ungepanel. Nyt nyhedsbrev fra MIPI MIPI har startet et elektronisk nyhedsbrev med mere end 150 modtagere. Nyhedsbrevet indeholder blandt andet artikler om aktiviteter i MIPI, fakta om børn og unge og historier med relevans for arbejdet med børn og unge. Der er udkommet et nyhedsbrev i slutningen af 2006 og i 2007 forventes nyhedsbrevet udsendt cirka 4 gange. Interesserede kan tilmelde sig nyhedsbrevet ved at sende en mail til: 12

13 Indsamling af materialer De materialer om børn og unge, som MIPI indsamler, bliver registreret via Landsbibliotekets fælles bibliotekssystem. MIPIs registrerede samling består ved udgangen af året af i alt 581 titler. Der er tilføjet cirka 85 nye titler i Landsbiblioteket biblioteksregistreringen af MIPIs samling giver en væsentlig arbejdslettelse i MIPI og sikrer samtidig kvaliteten af registreringerne. Registrering af MIPIs materialer begrænses dog i perioder, hvor der mangler ressourcer på Landsbiblioteket. Henvendelser om eksisterende viden MIPI har fået i alt 54 henvendelser om eksisterende viden i Det er på niveau med 2004 og 2005, hvor der hhv. var 54 og 46 henvendelser. Flere af henvendelserne har dog krævet langt mere arbejde at besvare. Emnerne for henvendelserne omfatter blandt andet omsorgssvigt, status for revselsesret i Grønland, statistik om børn og unge, anbragte børn, vold i familien og vold mod børn samt unge mødre. Mange af henvendelserne kommer fra studerende, men der er også henvendelser fra offentlige instanser. Henvendelser kommer både fra Grønland og Danmark og det øvrige udland. Der er som noget nyt kommet et par henvendelser fra danske studerende, som ønsker at lave dokumentarfilm om grønlandske børn til danske tv-kanaler. Som det har været tilfældet i de tidligere årsberetninger kan MIPI for 2006 konstatere igen, at den eksisterende viden om børn og unge i Grønland langt fra dækker behovet. Til flere af henvendelserne kan der således kun svares ganske mangelfuldt. Der er altså et stort behov for yderligere forskning og undersøgelser på børne- og ungeområdet. Seminarer, debatter og konferencer For at formidle og indsamle viden deltager MIPI i forskellige konferencer, seminarer og arrangerer offentlige møder m.v. I oktober 2006 arrangerede MIPI to sammenhængende offentlige møder med en uges mellemrum. Emnet var Børn og unge i familier med vold Der blev fremlagt følgende oplæg: Nina Banerjee, leder af MIPI: Fakta om vold for Grønland og globalt Sissel L. Nielsen, Videns- og formidlingscenter for Socialt udsatte (DK): Konsekvenser for børn i familier med vold 13

14 Lona Lynge, medarbejder i MIPI: Hvad fortæller de unge om vold i det anonyme debatforum Oqalliffik? Lena Stefansen, PPR-Nuuk: Konsekvenser for børn der har oplevet partnervold Jens Pavia Lennert, medarbejder i Matu: Matu-projektet Ph.d. Mariekathrine Poppel fra Ilisimatusarfik: Voldsdømte mænds sociale baggrund Poul Hansen, politibetjent: Nakuusernata oqaloqatigiitta Samtale i stedet for vold Eva Kleist, SQK: Meeqqat qimarngoqataasut sinerissami qimarnguinni Børn i krisecentre på kysten Dora Kleist, Nuuk Kommune: Børne- og familieafdelingen Efter oplæggene var der diskussioner blandt publikum. På dag to var der desuden en paneldebat med deltagelse af landsstyremedlemmet for Familier, Aleqa Hammond og Landstyremedlemmet for Sundhed, Asii C. Narup samt forkvinde for Nuuk Kommunes socialudvalg, Ane E. Mathæussen. Der var plads til og deltog ca. 60 tilhørere til begge offentlige møder. MIPIs deltagelse i øvrige arrangementer i 2006 fremgår af nedenstående skema: Arrangement Arrangør Dato og sted Emne for MIPIs oplæg Kursus for socialudvalgsmedlemmer Familiedirektoratet 26. januar, Nuuk Kommunale Børne- og ungepolitikker Kursus for socialudvalgsmedlemmer Familiedirektoratet 8. februar, Ilulissat Kommunale Børne- og ungepolitikker SPS SPS 9. februar, Ilulissat Præsentation af MIPI og vidensarbejde Radio-interview Kujalleq Radio 16. februar Børne- og ungepolitik Kursus for forebyggelseskonsulenter Møde i Plejeforældreforeningen 13 International Conference on Circumpolar Health Center for Sundhedsuddanne lser Plejeforældreforeni ngen International Union for Circumpolar Health m.fl. 15. maj, Nuuk Præsentation af MIPI og muligheder for samarbejde 19. maj, Nuuk Introduktion til MIPI og diskussion af viden om anbragte børn og unge juni, From Research to Practice? Rusland 14

15 Arrangement Arrangør Dato og sted Emne for MIPIs oplæg Inspirationsseminar til kampagne mod omsorgssvigt Familiedirektoratet august, Ilulissat (Almindelig deltagelse i workshops m.v.) Seminar om Den gode Børnehave /Meeqqerivitsialak SPS for Direktoratet for Kirke, Kultur, Uddannelse og forskning 26. august, Ilulissat (Almindelig deltagelse i workshops m.v.) Selvmordsforebyggelsesdag Paarisa September, Nuuk (MIPI deltog med stand) Socialchefkonference Kanukoka September, Nuuk Børns levestandard Offentligt møde MIPI 11. og 18. oktober, Nuuk Børn og unge i familier med vold Grønlands Statistik Grønlands Statistik 20. oktober, Nuuk Børns Levestandard Undervisning/Præsentation Socialrådgiverskolen 12. oktober, Nuuk Børns Levestandard Undervisning/Præsentation Socialrådgiverskol 13. oktober, Nuuk Præsentation af MIPI en 15th Inuit studies conference Paris universitet, Inalco oktober, Paris Tv-udsendelse /debat Tv-udsendelse KNR-TV Oqaliffik 21. november, Nuuk Paarisa med KNR- TV samt IceMedia Qanga Kingu? 30. november, Nuuk Nye samværs og kommunikationsformer. En undersøgelse af de unges identitet og narrative kompetencer på hjemmesider MIPI deltog i diskussion af emnet: FN s internationale kampdag mod vold mod kvinder MIPI deltog i diskussion af emnet: chat (Unge, sex og krop) I forbindelse med projektet om Børns Levestandard har der desuden været undervist tre gange i skoleklasser om børns rettigheder. MIPI står fortsat for børne- og unge fagligt forum, som er et åbent forum for personer, der arbejder med børn og unge. Der deltager personer fra en lang række af de mange forskellige arbejdspladser i Nuuk der enten administrativt eller i praksis beskæftiger sig med børn og unge. Til forummets møder holder medlemmerne oplæg om relevante emner for hinanden, hvorefter deltagerne debatterer emnet. I 2006 er der afholdt to møder. Disse og andre tværfaglige møder har ligeledes båret frugt ved, at der blev etableret kontakter mellem deltagerne. 15

16 Arbejdsgrupper m.v. MIPI er fast medlem af: Baggrundsgruppen for Inuusuttut Akisunnerat, radio- og website for unge Alkohol- og Narkotikarådet Inuisa Det grønlandske samfundsfaglige selskab Styregruppe for efteruddannelse af personale, der arbejder med udsatte børn og unge i Grønland MIPI har i 2006 også deltaget i styregruppen for projektet Tidlig indsats overfor ressourcesvage gravide familier og deres børn Hjemmesiden MIPI har i løbet af 2006 lavet en omfattende opdatering af hjemmesiden. Blandt andet er der indsamlet en del materialer om børn og unge som filer. MIPI prioriterer at få så mange materialer som muligt elektronisk, således at det er nemmest muligt for brugerne at hente informationer, de har brug for. I løbet af 2006 er der tillige tilføjet flere menupunkter på hjemmesiden, bl.a. Beskriv dit projekt og ovennævnte e-nyhedsbrev. Disse punkter gør hjemmesiden mere levende, idet brugerne kan være med til at fylde hjemmesiden. Der er dog indtil videre kun kommet tre projektbeskrivelser. Den engelske version af hjemmesiden har også gennemgået en omfattende opdatering, som en forudsætning for at kunne formidle blandt andet til arktiske samarbejdspartnere og andre interesserede. Det har desværre ikke været muligt at få oplyst hvor mange brugere, der er af MIPIs hjemmeside. Flere henvendelser sker ved, at folk ikke kan downloade filer fra hjemmesiden. Det viser, at folk bruger hjemmesiden. Problemerne med download er beklagelige, men uundgåeligt idet MIPIs hjemmeside foreløbigt er en del af Grønlands Hjemmestyres samlede hjemmeside, hvor der i perioder kan være meget trafik. Samlet er der nu i alt 277 filer tilgængelig på hjemmesiden med informationer om børn og unge i Grønland. 16

17 Vedligeholdelsen af MIPIs e-bibliotek er generelt meget arbejdskrævende, blandt andet fordi at hjemmesiden ikke er udviklet til at understøtte en så omfattende samling af publikationer og materialer, som MIPI har. Helt generelt er ønsket om en bedre og mere overskuelig hjemmeside for brugerne meget aktuelt og MIPI lavede derfor i 2006 et udbud på en ny hjemmeside. MIPI har dog valgt at afvente den bebudede omlægning af Hjemmestyrets hjemmeside i 2007 idet det vil være en lettere og billigere løsning. MIPI er blevet hørt mht. krav, behov og ønsker til en omlægning af hjemmesiden. Der er således god mulighed for, at MIPI kan have sit eget subsite med databaseløsninger, der er tilpasset MIPIs ønsker og behov. 17

18 Status for drift og administration Organisation og personale Bestyrelsens sammensætning i 2006 fremgår af bilag 1. Bestyrelsens særlige funktion, hvor den udover at være ansvarlig for MIPIs virksomhed er fagligt netværk har i 2006 båret frugt og markeret sig ved, at der kan peges på konkret samarbejde mellem MIPI og alle bestyrelsesmedlemmer og/eller de institutioner, de er udpeget fra. Bestyrelsens betydning er yderligere uddybet i årsberetningens afsnit om evaluering af perioden MIPI er med finansloven for 2006 blevet opnormeret fra 1 til 2 AC-medarbejdere, hvor den nye stilling blev besat pr. 1. august. Opnormeringen har gjort det muligt at løfte en del af de opgaver, der tidligere har stået stille i længere perioder pga. manglende arbejdskraft, f.eks. nødvendige opdateringer af hjemmesiden. Opnormeringen har dertil øget kvaliteten af MIPIs aktiviteter gennem den interne faglige sparring. Desuden har den givet mulighed for øget formidling af MIPIs viden. Bestyrelsen finder derfor opnormeringen positiv. De to ac-medarbejdere og studentermedarbejderen varetager alle drifts- såvel som udviklingsopgaver, projektstyring, sekretariatsbetjening af MIPIs bestyrelse samt almindeligt administrativt og forefaldende kontorarbejde. I praksis er der dermed langt fra fuld tid til vidensarbejde, og interne opgørelser har vist, at der med fordel kunne ansættes en kontorfuldmægtig. Udover de ovennævnte medarbejdere gør MIPI brug af en række eksterne konsulenter. Blandt andet har der i 2006 været ansat tre eksterne konsulenter/gæsteforskere i forbindelse med undersøgelsen om Børns Levestandard. I MIPIs strategi er kompetenceudvikling og efteruddannelse vigtig for at sikre at medarbejderne til stadighed har et højt niveau af viden. Således er den ene ac-medarbejder i gang med en masteruddannelse i offentlig politik og ledelse ved London Universitet og den anden medarbejder med et kursus i statistik over to semestre på administrationslinien på Ilisimatusarfik. Det skal 18

19 tilføjes, at MIPI ser ansættelsen af studentermedarbejdere som væsentlig i forhold til at bidrage til landets generelle kompetenceudviklingen, og der er en række opgaver, der med fordel kan løses af studentermedarbejdere. Budget og økonomi MIPIs drift og administration er finansieret af en bevilling på Finansloven. Derudover kan MIPI søge midler fra private organisationer eller offentlige myndigheder samt drive virksomhed, der medfører indtægter. I 2006 har bevillingen på finansloven udgjort 1,2 mio. kr. Dertil har MIPI rejst eksterne midler på kr gennem en meget tidskrævende fundraising. MIPI har haft mindre indtægter i 2006 fra undervisningsaktiviteter. Det blev i årsberetningen for 2005 konstateret, at året havde været præget af stor usikkerhed om de budget- og regnskabsmæssige retningslinier og rammer for MIPIs arbejde. Dette havde gjort det vanskeligt at fastlægge aktivitetsplaner, besværliggjort gennemførsel af projekter og afstedkommet uforholdsmæssigt meget arbejde for medarbejderen i MIPI. Der har igen i 2006 været meget arbejde for MIPI vedrørende sådanne forhold, især omkring lønudbetalinger til ikkefastansatte. Det er dog samtidigt glædeligt at kunne konstatere, at et godt samarbejde med Familiedirektoratets Økonomiafdeling er ved at bringe løsninger på mange af problemerne. Forslag til Finanslov 2008 Det fremgår af bemærkningerne til loven om MIPI, at aflevering af årsberetning fra MIPI til landsstyret skal muliggøre, at eventuelle økonomiske konsekvenser kan indarbejdes i forberedelsen af forslag til finanslov for det kommende år. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at bestyrelsens forslag til MIPIs fremtid, i det omfang det realiseres, vil have en række økonomiske konsekvenser. Bestyrelsen har dertil gennem flere år peget på, at udarbejdelse og udgivelsen af Statistik om børn og unge i Grønland burde finansieres gennem finansloven i stedet for som nu, hvor den hovedsageligt finansieres af fondsmidler og private virksomheder. Dette ville frigøre arbejdstid der i dag anvendes til fundraising til at sikre en faglig og brugervenlig udvikling af statistikkens indhold. Det var for eksempel muligt i forbindelse med udgivelsen af Familiers Levevilkår 2004, som blev finansieret af Familiedirektoratet. Endeligt vil en finansiering af Statistik om børn og unge i 19

20 Grønland fra Landsstyrets side være et vigtigt signal over for omverdenen i forhold til prioriteringen af børne- og ungeområdet. 20

21 Viden om børn og unge MIPI har flere gange kunnet konstatere, at der ikke findes et særligt godt vidensgrundlag for politiske beslutninger angående børn og unge. Det er derfor meget glædeligt at kunne konstatere, at viden om grønlandske børn og unge er et prioriteret område i den nuværende koalitionsaftale for Landsstyret, samt at der fra Hjemmestyrets side afsættes midler til konkrete projekter. Samtidig må der dog peges på, at midlerne til især socialforskning fortsat er meget begrænsede. Der kan dertil peges på en mulighed og et behov for at der arbejdes hen mod en mere samlet prioritering og planlægning af, præcis hvilket vidensgrundlag og -beredskab, der er ønskeligt. Det kan for eksempel være udarbejdelsen af et samlet sæt at statistiske indikatorer, der kan skabe overblik over børn og unges forhold i Grønland. Dertil vil MIPI gerne gentage sine anbefalinger fra sidste år, om at der arbejdes hen imod i højere grad at evaluere offentlige og private tiltag over for børn og unge. Som et særligt relevant område bør der inden for de næste år skabes viden om den forestående strukturreform og hvilken indflydelse den får på børn og unges vilkår samt arbejdet med børn og unge. Endelig vil MIPI også gerne opmuntre til, at der i højere grad laves forskning om grønlandske børn og unge, som undersøger børns verden ud fra børns egne opfattelser. I dag tager størstedelen af forskningen i stedet udgangspunkt i parametre, der på forhånd er fastsat af voksne forskere. 21

22 Evaluering af perioden MIPIs bestyrelse har efter en 3-årig periode som ansvarlig for MIPI fundet det gavnligt at lave en samlet vurdering af, om MIPI lever op til sin målsætning samt af bestyrelsens rolle. Vurdering af aktiviteterne i forhold til MIPIs målsætning MIPIs bestyrelse har fastlagt fire værdier som skal kendetegn MIPIs arbejde, nemlig at det er fremadrettet, synligt, politisk uafhængigt og troværdigt. Det skal sikre at MIPI kan leve op til den samlede målsætning som bestyrelsen har fastsat som: MIPI indsamler, skaber og formidler viden, der bidrager til, at arbejdet med børn og unge i Grønland i stigende grad bliver vidensbaseret. Fremadrettet Bestyrelsen mener, at MIPIs aktiviteter har levet op til dette kendetegn. Helt grundlæggende indsamler og skaber MIPI materialer om grønlandske børn og unge, og sørger for at det bliver formidlet via hjemmeside, presse, offentlige møder m.v. Den viden som opbygges i centret kan på den måde danne grundlag for tiltag i samfundet og for fremtidig politisk aktivitet. Den skaber dermed også grundlag for at planlægning af indsatser indenfor børne- og unge området kan blive iværksat ud fra nye og historiske materialer. Som et eksempel er det bestyrelsens opfattelse, at MIPIs analyse af Kommunernes børne- og ungepolitik i Grønland, som blev udgivet i 2005, har bidraget til, at der er kommet mere fokus på området og at børne- og ungepolitik er blevet slået fast som et begreb. Bestyrelsen mener samtidig, at MIPI i højere grad bør rette sine aktiviteter mod børn og unge. Børn og unge kan inddrages, så der fremkommer yderligere viden og mulighed for handling ud fra børn og unges egne ideer, tanker, meninger og kreativitet. Det vil styrke børn og unge i deres hverdag som borgere i et samfund, hvor de kan have medindflydelse. Derfor bør resultaterne i undersøgelser om børn og unge leveres tilbage til børn og unge. Synlig Det er bestyrelsens indtryk, at MIPI er endog særdeles synlig, især når det vurderes ud fra ressourcerne. Hjemmesiden og udgivelse af materialer har skabt synlighed om viden om børn og unge på tværs af fagområder. Offentlige instanser såvel som studerende bruger MIPIs materialer i deres arbejde. Pressen giver MIPIs udgivelser god dækning og når MIPI afholder offentlige møder, er der stort fremmøde. Efter MIPI har fået to i stedet for én fast medarbejder har det også skabt 22

23 mere synlighed. Der er således fra 2005 til 2006 sket en fordobling i antallet af foredrag m.v. som MIPI har holdt. Politisk uafhængig MIPI har gjort meget for at understrege at dets arbejde er politisk uafhængigt. Bestyrelsen finder at det fremgår både af MIPIs egne udgivelser og den brede indsamling af materialer. Samtidig er MIPI dog stødt på barrierer i omverdenens forståelse af dette. Det har resulteret i, at der nogle gange har været begrænsninger i bevillingen af fondsmidler, fordi fonde har troet, at MIPIs aktiviteter er Hjemmestyrets aktiviteter. Dertil kan journalister og andre fejlagtigt have haft den opfattelse at MIPIs ansatte er embedsmænd og udtalte sig på Hjemmestyrets vegne. Omverdenens forståelse af at MIPI som en uafhængig institution på samme vis som for eksempel Naturinstituttet er blevet øget undervejs, men det er efter bestyrelsens vurdering stadig ikke et helt klart billede. Det vil hjælpe at MIPI bliver placeret i Ilimmarfik i fremtiden. Troværdig Det er indtrykket, at folk anser MIPI og det, der kommunikeres om viden om børn og unge for troværdigt. Troværdighed hænger sammen med politisk uafhængighed som er en styrke i MIPIs arbejde. Udgivelser og andre aktiviteter bliver altid diskuteret i bestyrelsen som med sin viden sikrer at der laves troværdigt arbejde. Dermed er fagligheden i bestyrelsen en styrke for MIPIs arbejde. Vurdering i forhold til den samlede målsætning På baggrund af ovenstående diskussion, er det bestyrelsens vurdering, at MIPI har levet særdeles godt op til sin samlede målsætning, når der tænkes på de begrænsede ressourcer, der er afsat til centret. 23

24 Vurdering af bestyrelsens betydning og opgavevaretagelse MIPIs bestyrelse er via lovgivningen bestemt til at være ansvarlig for MIPIs aktiviteter samt at være et fagligt netværk for MIPI. At definere en bestyrelse som et fagligt netværk er ikke normal praksis og betydningen af dette har derfor løbende været debatteret i bestyrelsen. Det er bestyrelsens samlede vurdering, at denne definition af bestyrelsens rolle samt bestyrelsens udfyldelse af den har haft en stor indflydelse på MIPIs udvikling og aktiviteter. Bestyrelsen har spillet en vigtig rolle i at sikre MIPI bred forankring og baggrundsviden, den har højnet kvaliteten af MIPIs aktiviteter og der er opstået konkret samarbejde om aktiviteter mellem MIPI og bestyrelsesmedlemmerne/de instanser, der indstiller bestyrelsesmedlemmerne. Det er også bestyrelsens vurdering, at der er to vigtige forudsætninger for at bestyrelsen har kunnet løfte sin rolle på denne vis: Bestyrelsen engagement i MIPI og de konkrete aktiviteter er sikret ved, at den både er fagligt netværk og har et formelt ansvar De instanser, der indstiller medlemmer til bestyrelsen for MIPI, har valgt at indstille personer med faglig baggrund og erfaring med videns- og/eller praktisk arbejde om grønlandske børn og unge. I nedenstående uddybes evalueringen af bestyrelsens rolle. Sikring af bred forankring og baggrundsviden MIPIs virke skal dække børn og unges liv i helhed og går dermed på tværs af sektorielle opdelinger og niveauer. Det kræver et netværk og en bred baggrundsviden, som det ikke er muligt for de to fastansatte medarbejdere at have alene. Bestyrelsen har været med til at skabe netværk for og viden i MIPI. Det er blandt andet gjort ved løbende at kommunikere med medarbejderne om relevante udgivelser, tiltag m.v. samt formidle kontakter til relevante personer. Kvalitetssikring Bestyrelsen diskuterer og vurderer MIPIs aktiviteter, herunder større projekter og undersøgelser, både før de starter, undervejs og efter afslutningen. For eksempel var der forud for iværksættelsen af det igangværende projekt om Børns Levestandard i Grønland længerevarende diskussioner af først selve ideen og siden oplægget til projektet, dets gennemførelse og resultater. Det har gjort, at 24

25 der både forud og undervejs i processen er blevet lavet ændringer i projektet, som har højnet kvaliteten. Dette er den generelle procedure for MIPIs aktiviteter og bidrager dermed generelt til en sikring af kvalitet i både valg af og gennemførelse af aktiviteter. Samarbejde om konkrete projekter og aktiviteter Bestyrelsens virke som netværk har muliggjort, at MIPI har gennemført flere konkrete projekter og aktiviteter, hvor bestyrelsesmedlemmerne og/eller de instanser, som de er indstillet af, direkte har deltaget. Som eksempler kan nævnes, at MIPI har iværksat fællesudgivelser med en af de indstillende instanser, flere bestyrelsesmedlemmer har holdt oplæg til MIPIs offentlige møder og et bestyrelsesmedlem er med til at redigere en antologi om børn og unge som MIPI udgiver. Dertil ydes også assistance og sparring fra flere bestyrelsesmedlemmer og de indstillende instanser til MIPIs medarbejdere. 25

26 Bilag 1: Oversigt over MIPIs bestyrelse MIPIs bestyrelse er udpeget af Landsstyret på baggrund af indstillinger fra nedennævnte instanser. Bestyrelsen er udpeget for en tre-årig periode startende i Formand for bestyrelsen, udpeget af Landsstyret: Laannguaq Lynge, vicelandsbibliotekar. Indstillet af Landsbiblioteket. Næstformand for bestyrelsen, valgt af bestyrelsen: Naaja Hjelholt Nathanielsen, leder af Nuuk Kommunes PPR-kontor. Indstillet af KANUKOKA. Øvrige medlemmer: Ann Nymark indtil medio 2006, derefter vakant. Indstillet af landsstyremedlemmet, som har daginstitutioner og folkeskolen under sit ansvarsområde. Wolfgang Kahlig, Institutleder. Indstillet af Ilisimatusarfik. Jette Eistrup, projektkoordinator i PAARISA. Indstillet af landsstyremedlemmet, som har sundhed og forebyggelse under sit ansvarsområde. Keun Hwang, specialkonsulent. Indstillet af Grønlands Statistik. Andu S. Olsen, konsulent i Familiedirektoratet. Indstillet af landsstyremedlemmet, som har sociale anliggender under sit ansvarsområde. 26

27 Bilag 2: MIPI i pressen 2006 Februar Udsendelse i Kujataata Radio hvor MIPI blev interviewet om børne- og unge-politik April Indslag i Nuuk TV om MIPIs årsberetning April - Maj Redegørelse om børns levestandard bliver offentliggjort. Efterfølgende omtales den i AG, KNRs morgenflade og radioavisen. Dertil interviewes forfatteren til NUUK TV og til KNR TVs Nyhedsmagasin, hvor redegørelsen danner baggrund for en udsendelse. MIPI interviewes ligeledes til KNR Radios Nyhedsmagasin om forskning og viden om børn og unge i Grønland. Omtalen følges op med et indlæg fra redegørelsens forfatter og centerlederen i AG og Sermitsiaq. August Efter at Radioavisen og AG fejlagtigt begge har bragt en nyhed om, at Færøerne som det sidste land i Norden vil forbyde forældre at revse deres børn, bringer AG et interview med MIPI. Heraf fremgår det, korrekt, at revselse af ens børn ikke er direkte forbudt i Grønland. Oktober MIPI afholdte to offentlige møder om børn og unge i familier med vold. Det resulterer i to artikler i AG: i førstnævnte interviewes MIPI sammen med Sissel Lea Nielsen fra Videns- og formidlingscenter om Socialt Udsatte om vold i familien og i den anden artikel følges emnet op med et interview med en jordemoder, der havde deltaget i mødet og henviser til dette. November MIPI deltog som gæst i studiet i en Tv-udsendelse om vold mod kvinder i forbindelse med den Internationale kampdag mod vold mod kvinder. MIPI deltog i Paarisas tv-udsendelse om unge, sex og krop. MIPI deltog til Inuit Studies Conference, og skrev i samarbejde med andre en artikel til Sermitsiaq om dette. 27

28

29

30

Årsberetning MIPI Videnscenter om Børn og Unge

Årsberetning MIPI Videnscenter om Børn og Unge Årsberetning 2007 MIPI Videnscenter om Børn og Unge Indhold Forord... 3 MIPIs fremtid... 5 Aktiviteter i 2007... 8 Status for organisation, drift og administration... 16 Forslag til Finanslov 2009... 19

Læs mere

MIPI Årsberetning 2004

MIPI Årsberetning 2004 Sammenfatning MIPI blev etableret 1. januar 2004 efter en knapt toårig projektperiode. MIPI ledes af en selvstændig bestyrelse, men er administrativt tilknyttet Familiedirektoratet. MIPI har en fastsat

Læs mere

Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger Forslaget om etablering af et Videnscenter om Børn og Unges levevilkår i Grønland blev fremsat under den landsdækkende

Læs mere

MIPIs fremtid Et videnscenter der skaber og formidler samfundsrelevant viden om børn og unge

MIPIs fremtid Et videnscenter der skaber og formidler samfundsrelevant viden om børn og unge MIPIs fremtid Et videnscenter der skaber og formidler samfundsrelevant viden om børn og unge Forslag fra MIPIs bestyrelse. Maj 2006. Indledning Det fremgår af den nuværende landstingslov om MIPI Videnscenter

Læs mere

MIPI Nyt. Indholdsfortegnelse: I dette nummer: februar nr. 1. Farvel og tak afskedsreception for MIPI. MIPIs anbefalinger til Børnetalsmanden

MIPI Nyt. Indholdsfortegnelse: I dette nummer: februar nr. 1. Farvel og tak afskedsreception for MIPI. MIPIs anbefalinger til Børnetalsmanden MIPI Nyt februar 2012 nr. 1 Indholdsfortegnelse: Farvel og tak afskedsreception for MIPI... 2 Farvel til MIPI og Velkommen til den nye Børnetalsmand... 3 MIPIs historie... 5 MIPIs anbefalinger til Børnetalsmanden...

Læs mere

Børn og unge i Grønland en antologi

Børn og unge i Grønland en antologi Børn og unge i Grønland en antologi Børn og unge i Grønland en antologi Udgivet af MIPI Videnscenter om Børn og Unge, Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet og milik publishing Forfatterne & MIPI Videnscenter

Læs mere

FN s Børnekonvention og barnets ret til en tilstrækkelig levestandard

FN s Børnekonvention og barnets ret til en tilstrækkelig levestandard FN s Børnekonvention og barnets ret til en tilstrækkelig levestandard Børns levestandard i Grønland - del 3 Sammenfatning Steen Wulff og Sissel Lea Nielsen MIPI Videnscenter om Børn og Unge, Nuuk, 2007

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2006

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2006 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Peqqissutsimut Pisortaqarfik Direktoratet for Sundhed Postboks 1160 3900 Nuuk Oq/tel +299 34 50 00 Fax +299 32 55 05 peqqip@gh.gl www.nanoq.gl/peqqik

Læs mere

Børnefattigdom i Grønland

Børnefattigdom i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold, Socialudvalget UGF alm. del - Bilag 143,SOU alm. del - Bilag 417 Offentligt Børnefattigdom i Grønland en statistisk analyse af indkomstdata for husstande med børn

Læs mere

ÅRSBERETNING MIPI Videnscenter om Børn og Unge

ÅRSBERETNING MIPI Videnscenter om Børn og Unge ÅRSBERETNING 2009 MIPI Videnscenter om Børn og Unge Meeqat Inuusuttullu Pillugit Ilisimasaqarfik Videnscenter om Børn og Unge Documentation Centre on Children and Youth Boks 1290 Hans Egedesvej 5 3900

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Handlingsplan for kampagnen om bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Indhold 1. Formålet

Læs mere

Først vil jeg gerne vise, hvordan IMAK mener, det kan sikres. Dernæst hvorfor IMAK ikke mener, at det fremlagte lovforslag sikrer det.

Først vil jeg gerne vise, hvordan IMAK mener, det kan sikres. Dernæst hvorfor IMAK ikke mener, at det fremlagte lovforslag sikrer det. 1 Oplæg til Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Indledning Som bekendt har IMAK s bestyrelse skrevet til samtlige landtingsmedlemmer og landsstyret efter, at landsstyrets forslag

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet.

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 18. maj 1998 FM 1998/18-3 Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd 3. behandling Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 1. Landsstyret nedsætter et Ligestillingsråd.

Læs mere

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

Børns Levestandard i Grønland. Familieudvalg og Landstingsmedlemmer

Børns Levestandard i Grønland. Familieudvalg og Landstingsmedlemmer Børns Levestandard i Grønland Familieudvalg og Landstingsmedlemmer 6.nov. 2007 / Nuuk Børns Levestandard i Grønland Del 2 En statistisk analyse af indkomstdata for husstande med børn 6. november 2007 Christina

Læs mere

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 1. Opstart Radio og TV Nævnet blev nedsat i henhold til den ny Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed, som trådte i kraft den 1.

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Notat. Evaluering af DCUM: resume

Notat. Evaluering af DCUM: resume Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Evaluering af DCUM: resume Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) fejrede i april 2012 10-års jubilæum. DCUM

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Også børn og unge har migræne

Også børn og unge har migræne Projektbeskrivelse fra Migrænikerforbundet Målgruppe Også børn og unge har migræne Projektet har to målgrupper: a) Børn og unge og deres familier b) Lærere og pædagoger og andre som via deres arbejde er

Læs mere

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet Kortlægningens hovedresultater og anbefalinger Sex & Samfund præsenterer her resultaterne

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

Børns Levestandard i Grønland. Nuuk Kommune 8. nov. 2007

Børns Levestandard i Grønland. Nuuk Kommune 8. nov. 2007 Børns Levestandard i Grønland Nuuk Kommune 8. nov. 2007 Børns Levestandard i Grønland Del 2 En statistisk analyse af indkomstdata for husstande med børn Christina Schnohr, Sissel Lea Nielsen og Steen Wulff

Læs mere

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Evaluering af mål for 2012 Mål A og B At fastholde og udbygge indsatsen overfor de frivillige tilknyttet IF Limone, således at der sker en fortsat rekruttering samt

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Workshop 1 c: Afprøvning af Klub Penalhus

Workshop 1 c: Afprøvning af Klub Penalhus Workshop 1 c: Afprøvning af Klub Penalhus En skoleunderstøttende metode fra England The Letterbox Club Socialstyrelsen Marie Luise Nørrelykke, fuldmægtig Kontoret for sårbare unge og integration mln@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Søren H. Mørup, Mette Neville, Henrik Skovgaard-Pedersen, Bente Schandorff Hansen, Cita

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere Punkt 3. Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering At nedenstående er

Læs mere

God læselyst! Med venlig hilsen. Janus C. Kleist & Lona Lynge

God læselyst! Med venlig hilsen. Janus C. Kleist & Lona Lynge Nyhedsbrev Piareersarfiit eftera r 2013 Så er året 2013 snart allerede ved at være slut, og der er sket en masse ting i de respektive Piareersarfiit i hele landet. Det vigtigste er, at der er nogle borgere

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Peqqissutsimut Pisortaqarfik Direktoratet for Sundhed Box 1160 3900 Nuuk E-mail:Peqqip@gh.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2007

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Evalueringen af PSP samarbejde i Faxe Kommune Maj Baggrund... Evalueringsmetode... Statusrapport... Mødedeltagelse... Deltagernes vurdering af tidsforbrug på møderne...

Læs mere

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

Idé handling - realitet

Idé handling - realitet Mælkeb lkebøtten Et kreativt aktivitetscenter og krisecenter for børn b og unge i Nuuk Idé handling - realitet Kirsten Ørgaard Cand. psych. og forstander for MælkebM lkebøtten Baggrund Initiativtagere:

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Svar på spørgsmål på samrådsmødet den 18. oktober 2007

Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Svar på spørgsmål på samrådsmødet den 18. oktober 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE. Motorik - en handlingsvejledning for sundhedsplejen

LANGELAND KOMMUNE. Motorik - en handlingsvejledning for sundhedsplejen LANGELAND KOMMUNE Motorik - en handlingsvejledning for sundhedsplejen November 2008 1 Handlingsvejledning Motorik som forebyggende indsats Introduktion og vejledning Baggrund Det er velkendt at motorik

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende FM2012/58 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til foråret 2013 fremlægger en landsdækkende strategi-

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Workshop. Samarbejde mellem forskning og praksis

Workshop. Samarbejde mellem forskning og praksis Workshop Samarbejde mellem forskning og praksis Workshop: Samarbejde mellem forskning og praksis Kristin Buvik: Eksempler fra evalueringer av forebyggende tiltak i Norge Tine Pars: Erfaringer med forskning-praksis

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere