Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN"

Transkript

1 Studieordning Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Tidsmæssig placering af prøverne Rammer og kriterier for uddannelsens prøver Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Politik og samfund Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Administration i politisk styrede organisationer Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Metoder til opgaveløsning i offentlig administration Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Budget, regnskab og økonomistyring Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Styring og udvikling i den offentlige sektor Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Viden og vidensformer i praksis Valgfri uddannelseselementer Praktik Det afsluttende bachelorprojekt Uddannelseselementer som kan gennemføres i udlandet Anvendte undervisningsformer Merit for de valgfri uddannelseselementer Deltagelsespligt Kriterier for vurdering af studieaktivitet Fremmedsprog Eksamenssprog Syge- og omprøver Sygeprøve Omprøver Hjælpemidler Særlige prøvevilkår Eksamenssnyd Brug af egne og andres arbejde - plagiat Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Formodning om eksamenssnyd, herunder plagiering under og efter prøven Processen ved afklaring af eksamenssnyd, herunder plagiering Klager over prøver og anke af afgørelser Klager over prøver Klage over eksaminationsgrundlaget mv., prøveforløbet og bedømmelsen Anke Klage over retlige forhold University College Nordjylland 2/36

3 17. Dispensation Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Bilag 1 valgmoduler University College Nordjylland 3/36

4 1. Tidsmæssig placering af prøverne Oversigt over alle prøverne og de tidsmæssige placeringer Semester Modul Prøve ECTS fordelt på prøverne Intern/ekstern Bedømmelse 1. semester 1 1. Obligatorisk uddannelseselement: 15 Intern* 7 trins skala Politik og samfund 2 2. Obligatorisk uddannelseselement: 15 Intern* 7 trins skala Administration i politisk styrede organisationer 2. semester 3 3. Obligatorisk uddannelseselement: 15 Intern* 7 trins skala Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration 4 4. Obligatorisk uddannelseselement: 15 Ekstern* 7 trins skala Metoder til opgaveløsning i offentlig administration 3. semester 5 5. Obligatorisk uddannelseselement: 15 Intern 7 trins skala Budget, regnskab og økonomistyring 6 6. Obligatorisk uddannelseselement: 15 Ekstern 7 trins skala Styring og udvikling i den offentlige sektor 4. semester 7 7. Valgmodulprøve 15 Intern 7 trins skala 8 8. Valgmodulprøve 15 Intern 7 trins skala 5. semester 9 9. Valgmodulprøve 15 Ekstern 7 trins skala Valgmodulprøve 15 Ekstern 7 trins skala 6. semester Praktikprøve 30 Intern 7 trins skala 7. semester Obligatorisk uddannelseselement: 10 Intern 7 trins skala Viden og vidensformer i praksis Professionsbachelorprojekt 20 Ekstern 7 trin skala * 1. årsprøven udgøres af de fire modulprøver på 1. studieår (1.-2. semester). ** Min. 30 ECTS-point valgmoduler afsluttes med en ekstern bedømt eksamen. Oplysning om tid og sted for prøverne findes på ecampus. 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver 2.1. Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Politik og samfund Forudsætninger for at gå til prøven, herunder deltagelsespligt Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Studieaktivitet på modulet, i form af deltagelse i minimum 75 pct. af de skemalagte aktiviteter, som de fremgår af modulets skema i uddannelsens skemasystem University College Nordjylland 4/36

5 Udarbejdelse af gruppebaseret problemformulering Udarbejdelse af skriftligt produkt Ikke opfyldelse af blot ét eller flere forudsætningskrav betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Forudsætningskrav om studieaktivitet kan, i tilfælde af deltagelse under 75 pct., opfyldes ved udarbejdelse af skriftlig opgave, som afleveres senest dagen inden prøvens afholdelse. Deltagelse opgøres umiddelbart efter gennemførelse af modulets sidste skemalagte aktivitet. Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en intern, individuel skriftlig prøve og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 15 ECTS. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven er modulets læringsmål, som de fremgår af den fælles studieordning. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af modul 1 på 1. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på ecampus. Prøven skal være bestået inden udgang af 2. studieår for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. Anvendelse af hjælpemidler Ingen hjælpemidler tilladt. Prøvens sprog Dansk 2.2 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Administration i politisk styrede organisationer Forudsætninger for at gå til prøven, herunder deltagelsespligt Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Studieaktivitet på modulet, i form af deltagelse i minimum 75 pct. af de skemalagte aktiviteter, som de fremgår af modulets skema i uddannelsens skemasystem. Udarbejdelse af et skriftligt produkt/projektarbejde i grupper Det skriftlige projekt, som udgør såvel bedømmelses- som eksaminations-/prøvegrundlag, skal være afleveret rettidigt, jf. eksamensplanen, som findes på ecampus Ikke opfyldelse af blot én eller flere forudsætningskrav eller korrekt aflevering af det skriftlige projekt, som udgør den skriftlige del af prøven betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Forudsætningskrav om studieaktivitet kan, i tilfælde af deltagelse under 75 pct., opfyldes ved udarbejdelse af skriftlig opgave, som afleveres senest dagen inden prøvens afholdelse. Deltagelse opgøres umiddelbart efter gennemførelse af modulets sidste skemalagte aktivitet. Prøvens tilrettelæggelse University College Nordjylland 5/36

6 Prøven er en intern, mundtlig individuel prøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 15 ECTS. Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Formkrav til det skriftlige projekt Forside og indholdsfortegnelse Baggrund/problemstilling/problemformulering Teori, empiri, metode Analyse/diskussion/perspektivering og konklusion Kilde-/litteraturliste Bilag samt bilagsliste Projektets omfang er normalsider. En normalside er tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven er modulets læringsmål, som de fremgår af den fælles studieordning. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af modul 2 på 1. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på ecampus. Prøven skal være bestået inden udgang af 2. studieår for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Prøvens sprog Dansk 2.3 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration Forudsætninger for at gå til prøven, herunder deltagelsespligt Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Studieaktivitet på modulet, i form af deltagelse i minimum 75 pct. af de skemalagte aktiviteter, som de fremgår af modulets skema i uddannelsens skemasystem. Mundtligt oplæg inden for retlige og organisatoriske rammer Skriftligt arbejde inden for retlige og organisatoriske rammer Ikke opfyldelse af blot én eller flere forudsætningskrav betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Forudsætningskrav om studieaktivitet kan, i tilfælde af deltagelse under 75 pct., opfyldes ved udarbejdelse af skriftlig opgave, som afleveres senest dagen inden prøvens afholdelse. Deltagelse opgøres umiddelbart efter gennemførelse af modulets sidste skemalagte aktivitet. Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en intern individuel skriftlig prøve og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 15 ECTS. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven er modulets læringsmål, som de fremgår af den fælles studieordning. University College Nordjylland 6/36

7 Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af modul 3 på 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på ecampus. Prøven skal være bestået inden udgang af 2. studieår for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Prøvens sprog Dansk 2.4 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Metoder til opgaveløsning i offentlig administration Forudsætninger for at gå til prøven, herunder deltagelsespligt Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Studieaktivitet på modulet, i form af deltagelse i minimum 75 pct. af de skemalagte aktiviteter, som de fremgår af modulets skema i uddannelsens skemasystem. Mundtligt oplæg i grupper inden for evaluering og kvalitet Skriftlig/mundtlig case inden for projektstyring Skriftlig/mundtlig case inden for videnskabelig metode Udarbejdelse af et skriftligt produkt/projektarbejde i grupper Det skriftlige projekt, som udgør såvel bedømmelses- som eksaminations-/prøvegrundlag, skal være afleveret rettidigt, jf. eksamensplanen, som findes på ecampus Ikke opfyldelse af blot én eller flere forudsætningskrav eller korrekt aflevering af det skriftlige projekt som udgør den skriftlige del af prøven betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Forudsætningskrav om studieaktivitet kan, i tilfælde af deltagelse under 75 pct., opfyldes ved udarbejdelse af skriftlig opgave, som afleveres senest dagen inden prøvens afholdelse. Deltagelse opgøres umiddelbart efter gennemførelse af modulets sidste skemalagte aktivitet. Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en ekstern, mundtlig individuel prøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 15 ECTS. Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Formkrav til det skriftlige projekt Problemstilling/undersøgelsesspørgsmål Evalueringsdesign og metode Konklusion Projektplan, interessentanalyse, projektevaluering Kilde-/litteraturliste Eventuelle bilag samt bilagsliste Projektets omfang er normalsider. En normalside er tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven er modulets læringsmål, som de fremgår af den fælles studieordning. University College Nordjylland 7/36

8 Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af modul 4 på 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på ecampus. Prøven skal være bestået inden udgang af 2. studieår for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Prøvens sprog Dansk 2.5 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Budget, regnskab og økonomistyring Forudsætninger for at gå til prøven, herunder deltagelsespligt Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Studieaktivitet på modulet, i form af deltagelse i minimum 75 pct. af de skemalagte aktiviteter, som de fremgår af modulets skema i uddannelsens skemasystem. Udarbejdelse af skriftlig opgave Mundtligt oplæg/fremlæggelse af opgave Ikke opfyldelse af blot ét eller flere forudsætningskrav betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Forudsætningskrav om studieaktivitet kan, i tilfælde af deltagelse under 75 pct., opfyldes ved udarbejdelse af skriftlig opgave, som afleveres senest dagen inden prøvens afholdelse. Deltagelse opgøres umiddelbart efter gennemførelse af modulets sidste skemalagte aktivitet. Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en intern, individuel 4-timers skriftlig prøve, som bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 15 ECTS. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven er modulets læringsmål, som de fremgår af den fælles studieordning. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af modul 5 på 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på ecampus. Prøvens sprog Dansk 2.6 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Styring og udvikling i den offentlige sektor Forudsætninger for at gå til prøven, herunder deltagelsespligt Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Studieaktivitet på modulet, i form af deltagelse i minimum 75 pct. af de skemalagte aktiviteter, som de fremgår af modulets skema i uddannelsens skemasystem. Skriftlig/mundtlig case/opgave inden for udvikling og innovation Skriftlig/mundtlig case/opgave inden for styring og organisation Ikke opfyldelse af blot ét eller flere forudsætningskrav betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. University College Nordjylland 8/36

9 Forudsætningskrav om studieaktivitet kan, i tilfælde af deltagelse under 75 pct., opfyldes ved udarbejdelse af skriftlig opgave, som afleveres senest dagen inden prøvens afholdelse. Deltagelse opgøres umiddelbart efter gennemførelse af modulets sidste skemalagte aktivitet. Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en ekstern individuel skriftlig opgave. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 15 ECTS. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven er modulets læringsmål, som de fremgår af den fælles studieordning. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af modul 6 på 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på ecampus. Prøvens sprog Dansk 2.7 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Viden og vidensformer i praksis Forudsætninger for at gå til prøven, herunder deltagelsespligt Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Mundtligt oplæg i grupper eller individuelt Skriftlig opgave inden for modulet i grupper eller individuelt Ikke opfyldelse af blot ét eller flere forudsætningskrav betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en intern individuel mundtlig prøve, på baggrund af en skriftlig synopsis, udarbejdet individuelt eller i grupper af op til 3 studerende. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 10 ECTS. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven er modulets læringsmål, som de fremgår af den fælles studieordning. Den skriftlige synopsis er ikke en del af bedømmelsesgrundlaget. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af modul 12 på 7. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på ecampus. Prøvens sprog Dansk 3. Valgfri uddannelseselementer Indhold Uddannelsen udbyder hvert år et antal valgmoduler, som fremgår af ecampus og UCN s website. Herunder fremgår indhold, læringsmål og prøveform for hvert enkelt valgmodul. Alle valgmoduler har et omfang på 15 ECTS. University College Nordjylland 9/36

10 Valgmodulerne har for den enkelte studerende et samlet omfang på 60 ECTS (4 valgmoduler), med følgende krav til sammensætningen af hver enkelt studerendes valgmoduler: 30 ECTS point tilrettelagt som et sammenhængende element 15 ECTS point der har et tværprofessionelt indhold eller stammer fra en beslægtet uddannelse Gennemførelse af valgmodul på 15 ECTS på en beslægtet uddannelse forudsætter, at den studerende godkendes og optages på pågældende uddannelse, og at denne uddannelse og det/de pågældende uddannelseselement(er) godkendes som beslægtet af hjemuddannelsen. På landsplan tilrettelægges valgmodulerne inden for mindst følgende seks beskæftigelsesområder: Human ressource, økonomi, skatte- og afgiftssystemet, velfærd, beskæftigelsesindsats samt uddannelses- og erhvervsvejledning. Det er muligt at gennemføre valgmoduler ved andre udbydere af uddannelsen eller ved andre danske videregående uddannelser eller internationale videregående uddannelser. Uddannelsen tilbyder rådgivning og vejledning om gennemførelse af uddannelsen, herunder vedr. sammensætning af valgmoduler i relation til den studerendes ønskede faglige profil samt arbejdsmarkedets behov. Uddannelsen fastsætter kriterier for oprettelse og samlæsning af hold. De valgfri uddannelseselementer er beskrevet i bilag 1 til denne institutionelle del af studieordningen. ECTS-omfang Alle valgmoduler har et omfang på 15 ECTS. Tidsmæssig placering Valgmodulerne er placeret på uddannelsens 4. og 5.semester. Prøver og tilrettelæggelse Prøvernes form og tilrettelæggelse fremgår af beskrivelserne af valgmodulerne på ecampus og UCN s website. De valgfri uddannelseselementer er endvidere vedlagt som bilag 1 til denne institutionelle del af studieordningen. Prøvernes sprog Dansk 4. Praktik Krav og forventninger til praktikkens gennemførelse I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante funktioner og opgaver i praksis. Sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab er udgangspunktet for den studerendes mål for praktikken. Med udgangspunkt i læringsmål for praktikken, jf. den fælles del af studieordningen, fastlægger den studerende og ekstern vejleder/kontaktperson i fællesskab konkrete mål for den studerendes praktikperiode. Målene noteres skriftligt og placeres i den studerendes uddannelsesplan. Denne er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden. Praktikperioden er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede må forventes at møde i sit første job. Forudsætninger for at gå til prøven Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: University College Nordjylland 10/36

11 Den skriftlige rapport, som udgør såvel bedømmelses- som eksaminations-/prøvegrundlag, skal opfylde formkravene, jf. nedenfor og være afleveret rettidigt, jf. eksamensplanen, som findes på ecampus Ikke opfyldelse af blot én eller flere forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en intern individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig rapport, og bedømmes efter 7- trins skalaen. Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Prøvens omfang er 30 ECTS. Formkrav til det skriftlige projekt Forside og indholdsfortegnelse Kontekstafsnit Problemstilling/arbejdsopgave Analyse og vurdering af problemstilling/arbejdsopgave Refleksionsafsnit Litteraturliste og eventuelle bilag Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven er modulets læringsmål, som de fremgår af den fælles studieordning. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af modul 11 på 6. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på ecampus. Prøvens sprog Dansk 5. Det afsluttende bachelorprojekt For krav til det afsluttende bachelorprojektet samt læringsmål henvises til fælles delen af studieordningen for uddannelsen samt Retningslinjer til bachelorprojekt. Forudsætninger for at gå til prøven Det skriftlige projekt, som udgør såvel bedømmelses- som eksaminations-/prøvegrundlag, skal opfylde formkravene til det afsluttende eksamensprojekt, jf. den fælles del af studieordningen og Retningslinjer til bachelorprojekt være afleveret rettidigt, jf. eksamensplanen, som findes på ecampus Ikke korrekt aflevering af det skriftlige projekt, som udgør den skriftlige del af prøven betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en ekstern skriftlig og mundtlig prøve, der kan gennemføres individuelt eller i grupper af 2 eller 3 studerende. Den mundtlige prøve gennemføres som en individuel prøve eller som en gruppeprøve med 2 eller 3 studerende. Der udarbejdes individuelt eller i gruppe et skriftligt projekt. University College Nordjylland 11/36

12 Der gives én individuel samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 20 ECTS. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven er modulets læringsmål, som de fremgår af den fælles studieordning. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af modul 13 på 7. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på ecampus. Prøvens sprog Dansk 6. Uddannelseselementer som kan gennemføres i udlandet kan efter uddannelsens godkendelse af en ansøgt forhåndsmerit gennemføre hvert enkelt uddannelseselement i udlandet. Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen. 7. Anvendte undervisningsformer På uddannelsen anvendes en bred vifte af undervisnings- og arbejdsformer, som skal fremme opnåelsen af de læringsmål, som er beskrevet i uddannelsens studieordning. De gennemgående undervisnings- og arbejdsformer er dialogbaseret holdundervisning, løsning af opgaver og projektarbejde i grupper, afholdelse af oplæg, selvstudium, samt individuelle opgaver og projekter. 8. Merit for de valgfri uddannelseselementer Beståede valgfri uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, som udbyder denne uddannelse såvel som ved andre uddannelser. Der søges om forhåndsmerit, hvis der ønskes merit for uddannelseselementer, som ikke udbydes af uddannelsen. 9. Deltagelsespligt Deltagelsespligt og eventuel mødepligt, der er forudsætningskrav for at deltage i prøver, fremgår under beskrivelsen af den enkelte prøve. 10. Kriterier for vurdering af studieaktivitet Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på mindst 1 år. Studieaktivitet er defineres således, at den studerende inden for de sidste 12 kalendermåneder har deltaget i mindst 2 forskellige prøver har bestået mindst 1 prøve University College Nordjylland 12/36

13 har opfyldt sin pligt til at deltage i enhver form for aktivitet, som indgår som en del af uddannelsen, herunder i gruppearbejder, fælles projekter, fjernundervisning, mv. som det fremgår af studieordningen har afleveret, som det fremgår af studieordningen, de opgaver, rapporter, mv., som er forudsætningskrav for deltagelse i prøverne med et redeligt indhold, herunder ikke har afleveret materiale, som andre har ophavsret til er mødt til aktiviteter med mødepligt, som det fremgår af studieordningen Ikke opfyldelse af ét eller flere kriterier i definitionen af studieaktivitet kan begrunde ophør af indskrivning. Perioder, hvor den studerende ikke har været studieaktiv på grund af orlov, barsel, adoption, dokumenteret sygdom eller værnepligt, medtælles ikke. skal på forlangende fremskaffe dokumentation for disse forhold. Uddannelsen kan dispensere fra disse bestemmelser, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Dispensationsansøgningen sendes til lederen af uddannelsen. Forinden indskrivning bringes til ophør, adviseres den enkelte studerende skriftligt herom. gøres i den forbindelse opmærksom på reglerne ovenfor. I henvendelsen til den studerende skal det fremgå, at vedkommende har 14 dage til at indsende dokumentation for, at perioder med manglende studieaktivitet ved uddannelsen ikke skal medtælle samt en frist for ansøgning om dispensation. Hvis den studerende ikke har reageret indenfor den fastsatte frist, udskrives vedkommende. Hvis den studerende anmoder om, at indskrivningen ikke bringes til ophør, har anmodningen opsættende virkning, indtil sagen er afgjort af lederen af uddannelsen. kan klage til lederen af uddannelsen over den trufne afgørelse senest 2 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Klagen har opsættende virkning. Hvis lederen fastholder afgørelsen, kan den studerende klage til Uddannelses- og Forskningsministeriet inden for 2 uger efter modtagelse af afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Regler om de prøver, som den studerende i henhold til eksamensbekendtgørelsen skal have deltaget i inden udgangen af 2. semester og bestået inden udgangen af 2. semester, og hvor der i bekendtgørelsen for denne uddannelse er fastsat tidsfrister for gennemførelse af uddannelsen, gælder uafhængigt af reglerne om studieinaktivitet. 11. Fremmedsprog Der kræves ikke yderlige kendskab til fremmedsprog, udover hvad adgangsbekendtgørelsen angiver Eksamenssprog Prøverne skal aflægges på forståeligt dansk. Studerende med andet modersmål end dansk kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af professionsbachelorprojektet eller det afsluttede eksamensprojekt, samt de prøver, hvor det af denne studieordning fremgår, at de nævnte evner indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling. University College Nordjylland 13/36

14 12. Syge- og omprøver 12.1 Sygeprøve En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, får mulighed for at aflægge (syge)prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, får den studerende mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. skal selv orientere sig om, hvornår (syge)prøven afvikles. Orientering om tid og sted for sygeprøver findes på ecampus. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring. Institutionen skal senest have modtaget lægeerklæring tre hverdage efter prøvens afholdelse. Studerende, der bliver akut syge under en prøves afvikling, skal dokumentere at vedkommende har været syg på den pågældende dag. Dokumenteres sygdom ikke efter ovenstående regler, har den studerende brugt et prøveforsøg. skal selv afholde udgiften til lægeerklæring Omprøver Ved ikke bestået prøve eller ikke fremmøde ved prøve er den studerende automatisk tilmeldt omprøve så længe der resterer prøveforsøg. Omprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. skal selv orientere sig om, hvornår omprøve afholdes. Orientering om tid og sted for omprøver findes på ecampus. Uddannelsen kan dispensere fra den fortsatte tilmelding, når det er begrundet i usædvanlige forhold, herunder dokumenteret handicap. 13. Hjælpemidler Eventuelle regler for indskrænkning af brug af hjælpemidler, vil fremgå af beskrivelsen af den enkelte prøve. 14. Særlige prøvevilkår Studerende kan, hvor det er begrundet i fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, søge om særlige prøvevilkår. Ansøgningen skal indgives til uddannelsen senest 4 uger før prøven afvikles. Der kan dispenseres fra ansøgningsfristen ved pludselig opståede helbredsmæssige problemer. Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest, udtalelse fra fx tale-, høre-, ordblinde eller blindeinstitut eller anden dokumentation for helbredsmæssige forhold eller relevant specifik funktionsnedsættelse. Studerende med et andet modersmål end dansk kan søge om at medbringe ordbøger til prøver, hvor ingen hjælpemidler er tilladt. 15. Eksamenssnyd En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. University College Nordjylland 14/36

15 15.1 Brug af egne og andres arbejde - plagiat Eksamenssnyd ved plagiering omfatter tilfælde, hvor en skriftlig opgave helt eller delvist fremtræder som produceret af eksaminanden eller eksaminanderne selv, selv om opgaven omfatter identisk eller næsten identisk gengivelse af andres formuleringer eller værker, uden at det gengivne er markeret med anførselstegn, kursivering, indrykning eller anden tydelig markering med angivelse af kilden, jf. institutionens krav til skriftlige arbejder omfatter større passager med et ordvalg, der ligger så tæt på et andet værk eller lignendes formuleringer m.v., at man ved sammenligning kan se, at passagerne ikke kunne være skrevet uden anvendelse af det andet værk omfatter brug af andres ord eller idéer, uden at disse andre er krediteret på behørig vis genbruger tekst og/eller centrale idéer fra egne tidligere bedømte arbejder uden iagttagelse af bestemmelserne i punkt. 1 og Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen En eksaminand, der utvivlsomt under en prøve uretmæssigt skaffer sig hjælp eller giver en anden eksaminand hjælp til besvarelse af en opgave, eller benytter ikke tilladte hjælpemidler og En eksaminand, der under en prøve udviser forstyrrende adfærd kan lederen af uddannelsen, eller den, som lederen af uddannelsen bemyndiger hertil, eller bedømmerne i enighed bortvise fra prøven, mens den stadig pågår. I så tilfælde vurderes berettigelsen heraf i forbindelse med den efterfølgende afgørelse. I mindre alvorlige tilfælde af forstyrrende adfærd gives først en advarsel Formodning om eksamenssnyd, herunder plagiering under og efter prøven Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget (plagiat), eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde eller dele heraf uden henvisning (plagiat) indberettes det til uddannelsen 15.4 Processen ved afklaring af eksamenssnyd, herunder plagiering Udsættelse af prøven Vedrører indberetningen eksamenssnyd som plagiering i en skriftlig opgave, som er bedømmelsesgrundlag ved en senere mundtlig prøve udsætter lederen af uddannelsen prøven, hvis det ikke er muligt at afklare forholdet inden den fastsatte prøvedato. Indberetningens form og indhold Indberetningen skal ske uden unødig forsinkelse. Med indberetningen skal følge en skriftlig fremstilling af sagen, der omfatter oplysninger, der kan identificere de indberettede personer, samt en kort redegørelse og den foreliggende dokumentation for forholdet. Er der tale om gentagelsestilfælde for én eller flere af de indberettede personer, skal dette oplyses. University College Nordjylland 15/36

16 Ved indberetning af plagiering skal de plagierede dele markeres med tydelig henvisning til de kilder, der er plagieret fra. Den plagierede tekst skal ligeledes markeres i kildeteksten. Inddragelse af eksaminanden - partshøring Lederen af uddannelsen afgør, om høringen af den studerende skal ske mundtligt, skriftligt eller en kombination heraf. Ved den mundtlige partshøring indkaldes eksaminanden til en samtale til nærmere belysning af sagsforholdet med henblik på at præsentere vedkommende for dokumentationen for formodningen af eksamenssnyd og for at høre eksaminandens opfattelse. Eksaminanden har ret til at møde med en ledsager. Ved den skriftlige partshøring fremsendes dokumentationen for formodningen om eksamenssnyd med henblik på at anmode om den studerendes skriftlige opfattelse. Sanktioner overfor eksamenssnyd og forstyrrende adfærd under prøven Hvis lederen af uddannelsen efter belysning af sagsforholdet får bekræftet formodningen om eksamenssnyd, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, bortviser lederen af uddannelsen eksaminanden fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde gives først en advarsel. Under skærpende omstændigheder kan lederen af uddannelsen bortvise i kortere eller længere perioder. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel om, at gentagelser kan medføre varig bortvisning. En bortvisning medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at eksaminanden har brugt et prøveforsøg. Eksaminanden kan ikke deltage i syge-/omprøve, men kan først deltage i prøven ved uddannelsens næstkommende ordinære udbud af prøven. Lederen af uddannelsen kan hvor der er tale om skærpende omstændigheder beslutte, at eksaminanden skal bortvises fra institutionen i en kortere eller længere periode. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel om, at gentagelser kan medføre varig bortvisning. kan ikke deltage i undervisning eller prøver i perioden, hvor bortvisningen gælder. Klage Afgørelse om at have brugt et eksamensforsøg og bortvisning på grund af eksamenssnyd er endelig og kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed. Klage over retlige spørgsmål (fx inhabilitet, høring, klagevejledning, om eksamensbekendtgørelsen er fortolket korrekt m.v.) kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Klagen indgives til institutionen og stiles til lederen af uddannelsen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist på normalt en uge. Institutionen sender klagen, udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Klagefristen til institutionen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren, jf. eksamensbekendtgørelsens Klager over prøver og anke af afgørelser 16.1 Klager over prøver Det anbefales, at eksaminanden søger vejledning hos studievejleder i forbindelse med klageprocedure og udarbejdelse af klage. Reglerne om klager over eksamen fremgår af kapitel 10 i eksamensbekendtgørelsen. I eksamensbekendtgørelsen skelnes mellem klager over eksaminationsgrundlaget mv., prøveforløbet og/eller bedømmelsen samt University College Nordjylland 16/36

17 klager over retlige forhold De to former for klage behandles forskelligt Klage over eksaminationsgrundlaget mv., prøveforløbet og bedømmelsen En eksaminand kan indsende en skriftlig og begrundet klage inden for en frist af 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Klagen kan vedrøre: prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav prøveforløbet bedømmelsen Klagen kan vedrøre alle prøver, herunder skriftlige, mundtlige samt kombinationer heraf samt praktiske eller kliniske prøver. Klagen sendes til lederen af uddannelsen. Klagen forelægges straks for de oprindelige bedømmere, dvs. eksaminator og censor ved den pågældende prøve. Udtalelsen fra bedømmerne skal kunne danne grundlag for institutionens afgørelse vedrørende faglige spørgsmål. Institutionen fastsætter normalt en frist på 2 uger for afgivelse af udtalelserne. Umiddelbart efter at bedømmernes udtalelse foreligger, får klageren lejlighed til at kommentere udtalelserne indenfor en frist af normalt en uge. Afgørelsen træffes af institutionen på grundlag af bedømmernes faglige udtalelse og klagerens eventuelle kommentarer til udtalelsen. Afgørelsen skal være skriftlig og begrundet, og kan gå ud på tilbud om en ny bedømmelse (ombedømmelse) dog kun ved skriftlige prøver tilbud om en ny prøve (omprøve) at den studerende ikke får ikke medhold i klagen Besluttes det, at der skal gives tilbud om en ombedømmelse eller omprøve, udpeger lederen af uddannelsen nye bedømmere. Ombedømmelse kan alene tilbydes i skriftlige prøver, hvor der foreligger materiale til bedømmelse, da nye bedømmere ikke kan (om)bedømme en allerede afholdt mundtlig prøve, og da de oprindelige bedømmeres notater er personlige og ikke udleveres. Går afgørelsen ud på tilbud om ombedømmelse eller omprøve, skal klageren informeres om, at ombedømmelse eller omprøve kan resultere i lavere karakter. skal, indenfor en frist af 2 uger efter at afgørelsen er afgivet, acceptere tilbuddet. Der er ikke mulighed for at fortryde sin accept. Hvis den studerende ikke accepterer inden for fristen gennemføres ombedømmelse eller omprøve ikke. Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest muligt. Ved ombedømmelse skal bedømmerne have forelagt sagens akter: Opgaven, besvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelser med klagers bemærkninger hertil samt institutionens afgørelser. Bedømmerne meddeler institutionen resultatet af ombedømmelsen vedlagt en skriftlig begrundelse og bedømmelsen. Omprøve og ombedømmelse kan resultere i lavere karakter. Hvis det besluttes at foretage en ny bedømmelse eller give tilbud om omprøve, gælder beslutningen alle de eksaminander, hvor prøven lider af samme mangel, som den der klages over. Klagen skal sendes til lederen af uddannelsen senest 2 uger (14 kalenderdage) efter, bedømmelsen ved den pågældende prøve er meddelt. Hvis udløbet af fristen falder på en helligdag, er det den første hverdag derefter, som er fristudløbsdagen. Der kan dispenseres fra fristen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. University College Nordjylland 17/36

18 16.2 Anke Klageren kan indbringe institutionens afgørelse vedrørende faglige spørgsmål for et ankenævn. Ankenævnets virksomhed er omfattet af forvaltningsloven, herunder vedr. inhabilitet og tavshedspligt. Anken sendes til lederen af uddannelsen. Fristen for at anke er to uger efter eksaminanden er gjort bekendt med afgørelsen. De samme krav som ovenfor nævnt under klage (skriftlighed, begrundelse osv.) gælder også ved anke. Ankenævnet består af to beskikkede censorer, der udpeges af censorformanden, en eksamensberettiget underviser og en studerende indenfor fagområdet (uddannelsen), som begge udpeges af studielederen for uddannelsen. Ankenævnet træffer afgørelse på grundlag af det materiale, som lå til grund for institutionens afgørelse og eksaminandens begrundede anke. Ankenævnet behandler anken, og afgørelsen kan gå ud på tilbud om ny bedømmelse ved nye bedømmere, dog kun ved skriftlige prøver tilbud om ny prøve (omprøve) ved nye bedømmere eller at den studerende ikke får medhold i anken Går afgørelsen ud på tilbud om ombedømmelse eller omprøve, skal klageren informeres om, at ombedømmelse eller omprøve kan resultere i lavere karakter. skal, indenfor en frist af 2 uger efter at afgørelsen er afgivet, acceptere tilbuddet. Der er ikke mulighed for at fortryde sin accept. Hvis den studerende ikke accepterer inden for fristen gennemføres ombedømmelse eller omprøve ikke. Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest muligt. Ved ombedømmelse skal bedømmerne have forelagt sagens akter: Opgaven, besvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelser med klagers bemærkninger hertil samt institutionens afgørelser. Ankenævnet skal have truffet afgørelse senest 2 måneder ved sommereksamen 3 måneder efter at anken er indgivet. Ankenævnets afgørelse er endelig, hvilket betyder, at sagen ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed for så vidt angår den faglige del af klagen Klage over retlige forhold Klage over retlige spørgsmål i afgørelser, der er truffet af bedømmerne i forbindelse med ombedømmelse eller omprøve eller ankenævnets afgørelse kan indbringes for UCN inden for en frist af 2 uger fra den dag afgørelsen er meddelt klageren. Klage over retlige spørgsmål i afgørelser, der er truffet af institutionen efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen (fx inhabilitet, høring, om eksamensbekendtgørelsen er fortolket korrekt mv.) kan indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have mulighed for at kommentere inden for en frist på normalt en uge. Institutionen sender klagen, udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer til Styrelsen for Videregående uddannelser og Uddannelsesstøtte. Fristen for indgivelse af klage til institutionen er 2 uger (14 kalenderdage) fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. 17. Dispensation Studielederen kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen eller institutionerne, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Institutionerne samarbejder om en ensartet dispensationspraksis. University College Nordjylland 18/36

19 18. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Denne institutionelle del af studieordningen træder i kraft den 1. september 2015 og har virkning for alle studerende, som er og bliver indskrevet på uddannelsen og for alle prøver, som påbegyndes den nævnte dato eller senere. Undtaget herfra er bilag 1 vedr. uddannelsens valgmoduler. Denne del af studieordningen har virkning for studerende optaget 1. september 2014 eller senere samt for studerende optaget 1.september 2013 som har haft orlov fra uddannelsen. Studieordningen gældende fra september 2014 ophæves med virkning fra den 31. august Dog skal prøver, som er påbegyndt før den 1. september 2015, afsluttes efter studieordningen fra september 2014, senest 31. januar University College Nordjylland 19/36

20 Bilag 1 valgmoduler Valgmodul: Tværprofessionelt modul Studievægt: 15 ECTS-point Modulet giver den studerende kendskab og kompetencer til at indgå i tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde inden for offentlig administration. vil kunne identificere og styrke sin professionsidentitet og opnå kendskab til øvrige professioners kernefaglighed, så den studerende kan indgå i tværprofessionelle sammenhænge. Indhold Tværfaglighed, tværprofessionalitet og profession som rammeforståelse Kommunikation på tværs af og imellem professioner Kultur i professioner Sociologiske perspektiver på tværprofessionalitet Relationer og samarbejde på tværs af og imellem professioner Projektsamarbejdsformer i tværprofessionelle sammenhænge Tværprofessionelt projektarbejde Læringsmål Viden Har viden om egen og andre professioners faglighed, kendetegn og roller Har viden om hvordan egne og andre professioners perspektiver og kultur har indflydelse på samarbejdet mellem dem Har viden om kommunikation mellem forskellige professioner samt dennes indflydelse på samarbejdsrelationer og problemløsning Har viden om hvordan samarbejde mellem og på tværs af professioner kan bidrage til helhedsorienteret opgave-/projektløsning og sagsbehandling Færdigheder Kan beskrive sociologiske, kultur- og samarbejdsteorier i tværprofessionelle sammenhænge Kan identificere behov for tilpassede kommunikations- og samarbejdsrelationer i tværprofessionelle sammenhænge Kan vurdere problemstillinger set fra forskellige professioners perspektiver Kan løse tværprofessionelle problemer eller undersøge tværprofessionelle problemområder vha. kommunikations- og kulturforståelse Kan reflektere over egen rolle i tværprofessionelle sammenhænge Kompetencer Kan identificere forskellige professioners kulturer og samarbejdsmetoder Kan anvende tværprofessionelle metoder såsom kommunikation, kulturforståelse og samarbejdsmetoder Kan selvstændigt gennemføre problemorienteret projektarbejde med et tværprofessionelt perspektiv University College Nordjylland 20/36

21 Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige professioners ansvar og kompetence i forhold til en flerfaglig opgaveløsning Prøveformer og bedømmelse Modulet afsluttes af en gruppebaseret skriftlig opgave med intern censur. Der bedømmes efter 7- trinsskalaen. University College Nordjylland 21/36

22 Valgmodul: Økonomi, ressourcestyring og styring af forandringer Studievægt: 15 ECTS-point skal have viden og forståelse for den offentlige sektors udfordringer og de styringsmæssige tiltag, der gøres for at sikre en fortsat effektiv og funktionel offentlig sektor i forandring. Modulet kvalificerer den studerende til på et administrationsfagligt, praksisnært, teoretisk og metodisk grundlag at varetage komplekse og udviklingsorienterede funktioner inden for ressourcestyring af den offentlige sektor. Indhold Konjunkturer, omverden og økonomi i den offentlige sektor Ressourcestyring og forandringer Offentlig økonomistyring Læringsmål Viden Har viden og forståelse af hvordan omverdenen har indvirkning på den offentlige sektors økonomi, herunder politiske indgreb og samfundsmæssige forhold. Viden om den offentlige sektors økonomi, funktionsmåde og økonomiske drivkræfter Forståelse af betydningen af at undersøge forandringer fra flere vinkler for at finde nye forståelser og handlemuligheder til at håndtere dem styrings- og ledelsesmæssigt. Har viden om økonomiske styringsmetoder og deres anvendelse i praksis i forhold til realisering af politiske og administrative mål. Forståelse af sammenhængen mellem opfattelsen af forandringer og former for handlinger i forhold til forandringer Forståelse af sammenhænge mellem perspektiver og holdbare strategier Færdigheder Kan reflektere og har forståelse for de forskellige forhold, der påvirker den offentlige sektors funktionsmåde Kan koble teori og praksis indenfor ressourcestyringsområdet. skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger og begrunde og vælge løsningsmodeller og kunne formidle disse til samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer Kan indgå og bidrage med løsningsforslag, der tager højde for de komplekse sammenhænge mellem organisationers kulturer og de økonomiske udfordringer og omverdenens krav. Kan varetage funktioner indenfor økonomstyring. Kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og bidrage med praktisk anvendelse af relevante analyseværktøjer, herunder bidrage med løsningsforslag og vurderinger i faglige sammenhænge. Kan indgå i udvikling og evaluering af styringsmetoder. Prøveformer og bedømmelse Individuel skriftlig eksamen med intern censur. Bedømmelse efter 7 trinskalaen. University College Nordjylland 22/36

23 Valgmodul: Vejledning Studievægt: 15 ECTS-point Modulet kvalificerer den studerende til på et administrationsfagligt, praksisnært, teoretisk og metodisk grundlag at varetage komplekse og udviklingsorienterede funktioner inden for vejledning i forskellige professionsfaglige kontekster både internt i organisationen og eksternt i forhold til brugere og borgere. Indhold Teorier og metoder om vejledning og coaching/rådgivning Vejledningsdidaktik og -pædagogik Etik i en vejledningssituation Kommunikation Kultur og interkulturel kommunikation Intern og ekstern vejledning i en forvaltningskontekst Vejledning og samfund (samfundsmæssige rationaler, funktioner, konfliktområder samt etiske og økonomiske begrundelser) Læringsmål Viden har viden om og forståelse af praksis og anvendte teorier og metoder inden for vejledningsområdet har viden om differentierede metoder til vejledning af borgere, brugere, samarbejdspartnere eller kolleger har viden om etikken i en vejledningssituation har viden om kommunikation og kultur i mødet med den vejledte (borgere, brugere, samarbejdspartnere eller kolleger) har viden om formålet med vejledning i en samfundsmæssig kontekst Færdigheder kan reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode kan anvende metoder og redskaber inden for vejledningsområdet kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger og begrunde og vælge løsningsmodeller samt kunne formidle disse til samarbejdspartnere og brugere kan analysere behov for vejledning eller coaching hos enkeltpersoner og grupper kan udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere vejledningsforløb for forskellige målgrupper kan anvende teorier og metoder som udgangspunkt for konkrete vejledningsaktiviteter Kompetencer Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i vejlednings- eller coachingsammenhænge kan anvende differentierede vejledningsmetoder over for forskellige målgrupper kan gennemføre individuelle, gruppevise og kollektive aktiviteter på professionelt grundlag Kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik i en vejledningssammenhæng University College Nordjylland 23/36

24 Prøveformer og bedømmelse Modulet afsluttes af en individuel mundtlig prøve på baggrund af skriftlig udarbejdet opgave med intern censur. Der bedømmes efter 7-trinsskalaen. University College Nordjylland 24/36

25 Valgmodul: Velfærd I - Organisation og udvikling på social- og sundhedsområdet Studievægt: 15 ECTS Modulet kvalificerer den studerende til på et administrationsfagligt, praksisnært, teoretisk og metodisk grundlag at varetage komplekse og udviklingsorienterede funktioner inden for social- og sundhedsområdet, herunder psykiatri- og handicapområdet. Læringsmål Viden har viden om den lovgivning, der knytter sig til administration af social- og sundhedsområdet, samt forståelse for områdets relation til andre politikområder har viden om og forståelse for anvendte teorier og metoder inden for social- og sundhedsområdet har viden om organiseringen, styringen og administrationen af social- og sundhedsområdet, samt kan reflektere over praksis, mål, målgrupper, metoder og redskaber og samarbejdsprocesser i indsatsen inden for området har viden om og forståelse for myndighedens roller og opgaver og kan reflektere over den administrative sagsbehandlers anvendelse af teori og metode i praksis inden for social- og sundhedsområdet har viden om offentlig-privat innovation (OPI) og samarbejdsdrevne metoder ved udviklingen og implementeringen af velfærdsteknologi på social- og sundhedsområdet. Færdigheder kan anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgeres problemer, ressourcer og behov og kan på den baggrund planlægge og koordinere en sammenhængende indsats og service på social- og sundhedsområdet kan anvende lovgivningen inden for social- og sundhedsområdet, herunder træffe afgørelser inden for den lovgivningsmæssige ramme kan beskrive, analysere og vurdere organisatoriske problemstillinger inden for social- og sundhedsområdet med henblik på at opstille, begrunde og formidle løsningsmodeller til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer kan varetage administrative funktioner inden for social- og sundhedsområdet kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik kan indgå i systematisk udvikling, dokumentation, opfølgning og evaluering af den social- og sundhedsfaglige indsats, herunder udvikling af effektive og hensigtsmæssige sagsgange kan identificere egne læringsbehov og holde sig ajour med udviklingen inden for social- og sundhedsområdet Prøveform og bedømmelse Læringsudbyttet udprøves ved afslutningen af modulet: Individuel mundtlig eksamination på grundlag af skriftlig opgave udarbejdet enten individuelt eller i grupper á 2-4 studerende. University College Nordjylland 25/36

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2016 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN Studieordning Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. af prøverne... 3 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 3 2.1. Prøven i

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede prøver og bedømmelse Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.1 Side 0 af 10 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...1

Læs mere

Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN

Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN Fysioterapeutuddannelsen UCN Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN Beskrivelse af indhold, form og afvikling af modulprøver september 2014 Tillæg til National Studieordning for Fysioterapeutuddannelsen,

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens institutionsdel Mulitimediedesigner AK, September 2014 v/ University College Nordjylland

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...0 2. Tidsmæssig placering af prøverne...1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP)

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Gældende fra januar 2016 Rammer og kriterier for modulprøver Indhold Generelt om modulprøver 3 Prøveformer 3 Skriftlige

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2015-2016 Autoteknolog AP Degree in Automotive Technology Version 1.5 Revideret 21. august 2015 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens rammer... 3 1.1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Professionsbachelor i softwareudvikling BSc Software Development Version 1.1 Revideret september 2015 1. Indholdsfortegnelse Institutionsdel... 1 2. Studieordningens

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE UDDANNELSEN REGULERES AF FØLGENDE LOVE OG REGLER...

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Digital Konceptudvikling

Digital Konceptudvikling Digital Konceptudvikling Studieordning_Institutionel del September 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tidsmæssig placering af prøverne... 3 Rammer og kriterier for uddannelsens prøver...

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Stud. Institutionsdel

Stud. Institutionsdel Stud dieordning Produktudvikling og teknisk integration Institutionsdel 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 3. Rammer og kriterier for uddannelsens

Læs mere

Studieordning Sport Management uddannelsen Institutionel del. Årgang

Studieordning Sport Management uddannelsen Institutionel del. Årgang Studieordning Sport Management uddannelsen Institutionel del Årgang 2016-2018 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 TIDSMÆSSIG PLACERING AF PRØVERNE... 2 3 5. SEMESTERPRØVE... 2 4 6. SEMESTERPRØVE... 3 5 PRØVEN I

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 2.1 Førsteårsprøven:

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Professionsbachelor i softwareudvikling BSc Software Development Version 1.0 Revideret 20.august 2014 Side 0 af 18 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den Indholdsfortegnelse

Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 3 2. Prøver i læreruddannelsen... 3 2.1. Regelgrundlag... 3 2.2. Usædvanlige forhold... 3 2.3. Oversigt over bedømmelser i uddannelsen...

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Byggekoordinator AK AP Graduate in Construction and Business, Construction Coordinator Revideret maj 2015. Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning for finansøkonom INSTITUTIONSDEL UCN

Studieordning for finansøkonom INSTITUTIONSDEL UCN Studieordning for finansøkonom INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013 Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Ved eksamenssnyd forstås de tilfælde, hvor en eksaminand under en prøve Skaffer sig uretmæssig hjælp eller giver anden eksaminand hjælp til besvarelse, eller

Læs mere

Studieordning for IT teknologuddannelsen AK

Studieordning for IT teknologuddannelsen AK Studieordning for IT teknologuddannelsen AK Institutionsdel Gældende fra 1. september 2014 IT teknolog Kontaktperson Jørn Vesterdal, Uddannelseschef jove@eal.dk Revideret d. 15. oktober 2015 Indhold 1.

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Studieordning E-Designer

Studieordning E-Designer Studieordning E-Designer uddannelsen IBA Kolding 1/14 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 3 3.1

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN

Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN 2015-2017 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 1.0 01.09.2015

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel IT-teknolog IT Network and Electronics Technology Revideret August 2014 0 Indhold 1. Studieordningens rammer...2 1.1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...2 1.2

Læs mere

Studieordning Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1.

Studieordning Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1. Studieordning 2014 Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology Version 1.0 Side 0 af 20 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...

Læs mere

Stud. Institutionsdel

Stud. Institutionsdel Stud dieordning Produktionsteknolog Institutionsdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver...

Læs mere

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN 2017

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN 2017 Studieordning Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN 2017 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 4 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 5 2.0.1 Forudsætninger for at gå til

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker

Institutionsdel Studieordning Datamatiker Institutionsdel Studieordning Datamatiker 2016 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science September 2016 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2018 Institutionsdel (AK) AP Graduate in Financial Controlling Version 1 Revideret august 2016 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens rammer... 1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Studieordning Laborantuddannelsen. Institutionel del

Studieordning Laborantuddannelsen. Institutionel del Studieordning Laborantuddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 3 3.1 Studiestartsprøven

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel)

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling Studieordning 2016 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Gældende for studerende, som begynder

Læs mere

Institutionel del - Studieordning August 2016 Michael Jørgensen

Institutionel del - Studieordning August 2016 Michael Jørgensen MULTIMEDIEDESIGNER Skabelon - Institutionel del - Studieordning for multimediedesigner Institutionel del - Studieordning August 2016 Michael Jørgensen I B A K o l d i n g Å l e g å d e n 2-4 6 0 0 0 K

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel)

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling Studieordning 2017 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Gældende for studerende, som begynder

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Studieordning Institutionsdel

Studieordning Institutionsdel Studieordning 2015-2016 PBA i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi Bachelor s Degree Programme in Chemical and Biotechnical Technology, Food Technology and Process Technology Version 1.2 Revideret

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Institutionel del Studieordning August 2014 Michael Jørgensen

Institutionel del Studieordning August 2014 Michael Jørgensen MULTIMEDIEDESIGNER Skabelon Institutionel del Studieordning for multimediedesigner Institutionel del Studieordning August 2014 Michael Jørgensen IBA Kolding Skamlingvejen 32 6000 Kolding 1/24 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel)

Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Gældende for studerende, som begynder

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 STUDIEORDNING, - INSTITUTIONSDEL Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel (del 2) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 12. august 2015 STUDIEORDNING,

Læs mere

Studieordning 2015 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel)

Studieordning 2015 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling Studieordning 2015 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Gældende for studerende, som begynder

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Professionsbachelor i Webudvikling. Studieordning 2015

Professionsbachelor i Webudvikling. Studieordning 2015 Professionsbachelor i Webudvikling Studieordning 2015 Indholdsfortegnelse 1 Uddannelsens struktur... 1 2 Uddannelsens kerneområder... 1 2.1 Kerneområdet Webudvikling (brobygning), Backend programmering...

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2020 Professionsbacheloruddannelse i Finans - Institutionsdel Bachelor of Financial Management and Services Version 1 Revideret 1. september 2016 Side 0 af 31 Indhold Institutionsdel

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere