Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 3. maj 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 3. maj 2005"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget, Udenrigsudvalget, Europaudvalget 2005 AMU Alm.del Bilag 98, SOU Alm.del Bilag 104, URU Alm.del Bilag 94, KOM (2005) 0141 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 3. maj 2005 Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Beskæftigelsesministeriets, Finansministeriets, Integrationsministeriets, Miljøministeriets, Socialministeriets, Undervisningsministeriets, Udenrigsministeriets, Videnskabsministeriets og Økonomi- og Erhvervsministeriets grundnotat om Kommissionens meddelelse vedrørende de integrerede retningslinjer for vækst og job , KOM (2005) 141.

2

3 26. april Grundnotat Kommissionens meddelelse vedrørende de integrerede retningslinjer for vækst og job KOM(2005)141 Resumé Kommissionen har den 12. april 2005 offentliggjort en meddelelse vedrørende de integrerede retningslinjer for vækst og job , herunder en henstilling om de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer (BEPG) (jf. traktatens artikel 99), og et forslag til en rådsbeslutning om retningslinjerne for medlemslandenes beskæftigelsespolitikker (jf. traktatens artikel 128), der efter behandling i de relevante rådsformationer ventes godkendt på Det Europæiske Råd og vedtaget af hhv. Rådet (økonomi- og finansministre) og Rådet (beskæftigelses- og socialministre). Det nye koncept med tre-årige integrerede retningslinjer er en gennemførelse af DER s beslutning den marts 2005 om midtvejsrevisionen af Lissabon-strategien, herunder om bedre styring af strategien. Baggrund Formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den marts 2005 fastslår i relation til midtvejsrevisionen af Lissabon-strategien, at Rådet på baggrund af Det Europæiske Råds konklusioner skal vedtage et sæt integrerede retningslinjer bestående af to elementer: de overordnede økonomiskpolitiske retningslinier (BEPG) og retningslinierne for beskæftigelsen. Da BEPG er det generelle instrument for samordning af de økonomiske politikker, bør de fortsat omfatte hele viften af makro- og mikroøkonomiske politikker og beskæftigelsespolitikkerne, for så vidt der er et samspil mellem disse og de økonomiske politikker; BEPG skal sikre den generelle økonomiske sammenhæng mellem strategiens tre dimensioner. Som led i at sikre, at de tiltag, som EU og medlemslandene vedtager, bedre bidrager til at fremme vækst og beskæftigelsen i Europa, besluttede stats- og regeringscheferne på forårstopmødet den marts 2005 at forbedre styringen af Lissabonstrategien. Hensigten var at gøre det lettere at prioritere samtidigt med, at den over-

4 4 ordnede balance og synergi mellem strategiens 3 dimensioner blev respekteret, og processen blev rationaliseret. På baggrund af konklusionerne fra forårstopmødet har Kommissionen således i nærværende meddelelse (KOM(2005)141) af 12. april 2005 fremlagt forslag til integrerede retningslinier for fremme af vækst og beskæftigelse i EU. På grundlag af disse retningslinier skal medlemslandene fastlægge nationale reformprogrammer, og Kommissionen skal fremlægge et program for Fællesskabets foranstaltninger, som skal fremme væksten og beskæftigelsen. De integrerede retningslinier inkorporerer dels de overordnede økonomisk-politiske retningslinier, dels retningslinierne for beskæftigelsen i et samlet dokument for derved at præsentere en mere klar vision for, hvordan de udfordringer, som EU står overfor, kan håndteres. De integrerede retningslinier udgør således grundlaget for den nye tre-årige Lissabon-cyklus, som derved dækker perioden De integrerede retningslinier forventes behandlet af alle relevante dele af Rådet, samt drøftet på møder i Rådet (konkurrenceevneministre) den 10. maj og 6. juni, Rådet (uddannelse og ungdom) den 24. maj, Rådet (beskæftigelses- og socialministre) den juni, og (økonomi- og finansministre) den 7. juni, forud for godkendelse af Det Europæiske Råd den juni 2005, som forberedes af Rådet (generelle anliggender) den 23. maj og den 13. juni.. Efterfølgende vedtages de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer af Rådet (økonomi- og finansministre), mens beskæftigelsesretningslinierne vedtages af Rådet (beskæftigelses- og socialministre). Hjemmelsgrundlag De integrerede retningslinier vil blive vedtaget i henhold til de foreskrevne procedurer i Traktatens artikel 99 og 128. Indhold Kommissionen har den 12. april 2005 offentliggjort en meddelelse vedrørende de integrerede retningslinier for vækst og job , herunder en henstilling om de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer (BEPG), jf. traktatens artikel 99, og et forslag til en rådsbeslutning om retningslinjerne for medlemslandenes beskæftigelsespolitikker, jf. traktatens artikel 128. Kommissionens oplæg til integrerede retningslinier består af dels de overordnede økonomisk-politiske retningslinier i form af makroøkonomiske retningslinier og mikroøkonomiske retningslinier og dels beskæftigelsesretningslinierne, jf. oversigt. Oversigt: De integrerede retningslinier for vækst og job ( ) Makroøkonomiske retningslinier 1 At sikre økonomisk stabilitet 2 At sikre økonomisk holdbarhed 3 At fremme efficient allokering af ressourcer 4 At fremme større sammenhæng mellem makroøkonomisk politik og strukturpolitik 5 At sikre at lønudvikling bidrager til makroøkonomisk stabilitet og vækst 6 At bidrage til en dynamisk og velfungerende ØMU

5 5 Mikroøkonomiske retningslinier 7 At udvide og uddybe det indre marked 8 At sikre åbne og kompetitive markeder 9 At skabe et mere attraktivt erhvervsmiljø 10 At fremme iværksætterkulturen og at skabe et miljø fremmende for små og mellemstore virksomheder 11 At udvide og forbedre europæisk infrastruktur og færdiggøre aftalte prioriterede grænseoverskridende projekter 12 At øge og forbedre investeringer i F&U 13 At fremme innovation og anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (ICT) 14 At fremme en bæredygtig anvendelse af ressourcer og styrke synergierne mellem miljøbeskyttelse og vækst 15 At bidrage til en stærk industriel base Beskæftigelsesretningslinier 16 At gennemføre beskæftigelsespolitikker rettet mod opnåelse af fuld beskæftigelse, forbedring af kvalitet og produktivitet i arbejdet, og styrkelse af social og territorial samhørighed 17 At fremme en livslang tilgang til arbejde 18 At sikre rummelige arbejdsmarkeder for jobsøgende og udsatte grupper 19 At forbedre matching af behov på arbejdsmarkedet 20 At forbedre fleksibilitet kombineret med sikkerhed i beskæftigelsen og reducere segmentering på arbejdsmarkedet 21 At sikre en beskæftigelsesfremmende udvikling i løn og andre arbejdskraftomkostninger 22 At udvide og forbedre investeringer i humankapital 23 At tilpasse uddannelses- og efteruddannelsessystemer som reaktion på nye kompetencekrav DE OVERORDNEDE ØKONOMISK-POLITISKE RETNINGS- LINIER (BEPG) Kommissionens meddelelse, del 1 om de overordnede økonomisk-politiske retningslinier, indeholder følgende oplæg til retningslinier med anbefalinger: Makroøkonomiske politikker for vækst og job Retningslinie 1: At sikre økonomisk stabilitet EU-landene bør leve op til deres mellemfristede budgetmålsætninger, og i det omfang denne målsætning endnu ikke er opfyldt gennemføre de nødvendige tiltag i overensstemmelse med Stabilitets- og Vækstpagten, og landene bør samtidig undgå procyklisk finanspolitik.

6 6 Lande med uholdbare underskud på betalingsbalancen bør korrigere dem gennem strukturreformer og finanspolitik. Retningslinie 2: At sikre økonomisk holdbarhed EU-landene bør i lyset af de skønnede omkostninger knyttet til de aldrende befolkninger styrke de offentlige finanser gennem gældsreduktion og reformer af pensions- og sundhedssystemer, der sikrer at de er finansielt holdbare og opfylder deres sociale mål, samt højere beskæftigelse og arbejdsudbud. Retningslinie 3: At fremme efficient allokering af ressourcer EU-landene bør under overholdelse af retningslinierne om økonomisk stabilitet og holdbarhed sikre en sammensætning af de offentlige udgifter, der fremmer vækst, herunder F&U og uddannelse, tilpasse skattestrukturer for at styrke vækstpotentialet, og sikre mekanismer til vurdering af forholdet mellem offentlige udgifter og opnåelsen af politiske mål, og sikre den overordnede sammenhæng mellem forskellige reformer. Retningslinie 4: At fremme større sammenhæng mellem makroøkonomisk politik og strukturpolitik EU-landene bør gennemføre reformer, der understøtter en sund makroøkonomisk ramme gennem øget fleksibilitet, mobilitet og tilpasningsevne som reaktion på globaliseringen, teknologiske fremskridt og ændringer i konjunkturforhold. Retningslinie 5: At sikre at lønudviklingen bidrager til makroøkonomisk stabilitet og vækst EU-landene bør fremme en løndannelse og udvikling i arbejdskraftomkostninger, der er konsistent med prisstabilitet og udviklingen i arbejdsproduktivitet på mellemlang sigt, idet der bør tages højde for forskelle i kvalifikationer og lokale arbejdsmarkedsforhold. Retningslinie 6: At bidrage til en dynamisk og velfungerende ØMU Eurolandene bør være særligt fokuserede på finanspolitisk disciplin, og de eurolande, der endnu ikke opfylder deres mellemfristede budgetmålsætning bør tilstræbe en årlig forbedring af deres konjunkturrensede budgetsaldo på som udgangspunkt 0,5 pct. af BNP, og en større forbedring i gode tider. Eurolandene bør også gå videre med strukturreformer, der forbedrer euroområdets konkurrenceevne og tilpasningsevne i forhold til asymmetriske choks. Eurolandene bør endvidere sikre, at euroområdets indflydelse i det globale økonomiske system er i overensstemmelse med dets økonomiske vægt. Mikroøkonomiske reformer rettet mod styrkelse af Europas vækstpotentiale Retningslinie 7: At udvide og uddybe det indre marked EU-landene bør fremskynde gennemførelse af direktiver vedrørende det indre marked, prioritere en bedre gennemførelse af lovgivning vedrørende det indre marked,

7 7 fremme den finansielle integration, fjerne skattemæssige hindringer for grænseoverskridende aktiviteter og anvende EU s regler for offentlige indkøb effektivt. Retningslinie 8: At sikre åbne og konkurrencedygtige markeder EU-landene bør prioritere fjernelsen af lovgivningsmæssige barrierer og andre barrierer, der hæmmer konkurrencen i nøglesektorer, en mere effektiv håndhævelse af konkurrencepolitik, myndighedernes gennemgang af markedsforhold for at identificere og fjerne hindringer for konkurrence og markedsadgang, reduktionen i statsstøtte, der forvrider konkurrencen, og omprioritering af støtte til fordel for horisontale mål såsom forskning og innovation. EU-landene bør også fuldt ud implementere de aftalte tiltag for at åbne netværksindustrier for konkurrence for at sikre effektiv konkurrence på europæiske integrerede markeder, samtidig med, at der sikres tilfredsstillende udbud af services af høj kvalitet af generel økonomisk interesse. Retningslinie 9: At skabe et mere attraktivt erhvervsmiljø EU-landene bør sikre øget kvalitet i lovgivningen gennem systematisk og grundig vurdering af dens økonomiske, sociale og miljømæssige effekter, mens der tages højde for de administrative omkostninger forbundet med reguleringen. Landene bør konsultere de berørte parter vedrørende fordele og ulemper ved deres lovgivningsinitiativer, især i det omfang initiativerne indebærer prioritering mellem forskellige politiske mål. Retningslinie 10: At fremme iværksætterkulturen og at skabe et miljø fremmende for små og mellemstore virksomheder EU-landene bør forbedre adgangen til finansiering, tilpasse skattesystemerne, styrke det innovative potentiale hos små og mellemstore virksomheder, og tilbyde relevant informations- og støtteservice for at fremme virksomhedsetablering og vækst i overensstemmelse med Charteret for små og mellemstore virksomheder. EUlandene bør endvidere styrke vægten på iværksætterkultur i uddannelser og efteruddannelser, samt fremme mulighederne for ændringer i ejerforhold, revidere konkurslovgivning og forbedre retsprocesser vedrørende blandt andet virksomhedsomstruktureringer. Retningslinie 11: At udvide og forbedre europæisk infrastruktur og færdiggøre aftalte prioriterede grænseoverskridende projekter Der bør ske en udvidelse og forbedring af europæisk infrastruktur og færdiggørelse af aftalte prioriterede grænseoverskridende projekter med det særlige formål at opnå større integration af nationale markeder i det udvidede EU. EU-landene bør udvikle passende infrastrukturer i forhold til transport, energi samt informations- og kommunikationsteknologi som en vigtig betingelse for at sikre en succesfuld åbning af netværksindustrier for konkurrence. Landene bør desuden indføre passende infrastrukturprissystemer som et middel til at internalisere miljømæssige omkostninger for at sikre en efficient anvendelse af infrastrukturer og udvikling af en bæredygtig modal balance. Retningslinie 12: At øge og forbedre investeringer i F&U

8 8 EU-landene bør udvikle tiltag for at fremme privat forskning og udvikling ved at styrke rammebetingelserne og sikre, at virksomheder opererer i tilstrækkeligt kompetitive markeder, ved at øge omfanget og effektiviteten af offentlige udgifter til forskning og udvikling, ved at styrke excellence-centre, ved at gøre bedre brug af støttemekanismer, ved at sikre et tilstrækkeligt udbud af kvalificerede forskere gennem flere studerende i videnskabs-, teknik- og ingeniørfag samt styrket karriereudvikling og mobilitet af forskere på tværs af lande og sektorer. Retningslinie 13: At fremme innovation og anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (ICT) EU-landene bør fokusere på forbedringer af supportservices for innovation, herunder for teknologioverførsel og netværk, der sammenknytter universiteter og virksomheder, fremme af videnoverførsel gennem udenlandske direkte investeringer, bedre adgang til finansiering samt betalelige og veldefinerede intellektuelle ejendomsrettigheder. Landene bør fremme anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi og relaterede ændringer i organisationen af arbejde. Retningslinie 14: At fremme en bæredygtig anvendelse af ressourcer og styrke synergierne mellem miljøbeskyttelse og vækst EU-landene bør prioritere internalisering af miljømæssige omkostninger, øget energieffektivitet samt udviklingen og anvendelsen af miljøteknologi. Implementeringen af disse prioriteter bør være i overensstemmelse med eksisterende europæiske forpligtelser samt med tiltag og instrumenter foreslået i handlingsplanen for miljøteknologi (Environmental Technologies Action Plan, ETAP), idet der bør lægges vægt på anvendelse af blandt andet markedsbaserede instrumenter og fjernelse af miljøskadelige subsidier sammen med andre politikinstrumenter. Retningslinie 15: At bidrage til en stærk industriel base EU-landene bør fokusere på udviklingen af nye teknologier og markeder. Det indebærer særligt forpligtelse til etablering og implementering af fælles europæiske teknologiinitiativer og offentlig-private partnerskaber, der bidrager til håndtering af ufuldkommenheder på markeder og skabelsen af lokale klynger. BESKÆFTIGELSESRETNINGSLINIERNE Kommissionens meddelelse, del 2 om beskæftigelsesretningslinierne indeholder følgende forslag til Rådets beslutning: Retningslinie 16: At gennemføre beskæftigelsespolitikker rettet mod opnåelse af fuld beskæftigelse, forbedring af kvalitet og produktivitet i arbejdet, og styrkelse af social og territorial samhørighed. Politikkerne skal bidrage til at opnå en gennemsnitlig beskæftigelsesfrekvens for Den Europæiske Union (EU) på 70 pct., på mindst 60 pct. for kvinder og 50 pct. for ældre arbejdstagere (55-64 årige), og bidrage til at reducere ledighed og inaktivitet. Medlemslandene skal sætte nationale mål for 2008 og Retningslinie 17: At fremme en livslang tilgang til arbejde. Fornyet indsats for at skabe beskæftigelsesmuligheder for unge og reduktion af ungdomsledigheden; handling m.h.p. eliminering af kønsforskelle i forhold til beskæftigelse, ledighed og

9 9 aflønning; bedre sammenhæng mellem arbejde og privatliv, herunder tilvejebringelse af institutionspladser for børn og andre; modernisering af pensions- og sundhedssystemerne, herunder sikring af den finansielle holdbarhed og tilpasning til behovene m.h.p. at fremme muligheden for beskæftigelse og længere arbejdsmarkedstilknytning, herunder passende incitamenter til at arbejde og ikke tilskynde til tidlig tilbagetrækning; fremme arbejdsvilkår som bidrager til aktiv aldring (retningslinie 17 skal ses i sammenhæng med retningslinie 2). Retningslinie 18: At sikre rummelige arbejdsmarkeder for jobsøgende og udsatte grupper. Aktiv og forebyggende arbejdsmarkedspolitik, herunder tidlig identifikation af behov, jobsøgningsstøtte, vejledning og træning som del af en personlig handlingsplan, tilvejebringelse af nødvendig social service for at støtte udsatte personers indtræden på arbejdsmarkedet og bidrage til social og territorial sammenhæng samt udryddelse af fattigdom; kontinuerlig gennemgang af skatte- og ydelsessystemerne, herunder styring og betingelser for ydelser samt reduktion af høje effektive marginalskatter med henblik på at det skal kunne betale sig at arbejde og at sikre et passende niveau af social beskyttelse. Retningslinie 19: At forbedre matching af behov på arbejdsmarkedet. Modernisering og styrkelse af arbejdsmarkedsinstitutioner, særlig arbejdsformidlingssystemer; større gennemsigtighed med hensyn til beskæftigelses- og træningsmuligheder på nationalt og europæisk niveau for at fremme mobilitet i Europa; bedre foregribelse af behov for færdigheder, arbejds-kraftmangel og flaskehalse; passende styring af økonomisk migration. Retningslinie 20: At forbedre fleksibilitet kombineret med sikkerhed i beskæftigelsen og reducere segmentering på arbejdsmarkedet. Tilpasning af beskæftigelseslovgivningen, gennemgå - hvor nødvendigt - niveau for fleksibilitet indeholdt i permanente og ikke-permanente kontrakter; bedre foregribelse og håndtering af ændringer, herunder økonomisk restrukturering, særlig ændringer forbundet med handelsåbning, for at minimere deres sociale omkostninger og lette tilpasning; støtte overgang mht. beskæftigelsesstatus, herunder træning, selvbeskæftigelse, oprettelse af egen virksomhed og geografisk mobilitet; fremme og udbredelse af innovative former for arbejdsorganisation, herunder bedre sundhed og sikkerhed og mangfoldighed mht. aftale og arbejdstidsarrangementer, med henblik på forbedring af kvalitet og produktivitet i arbejdet; tilpasning til nye teknologier på arbejdspladsen, beslutsom handling for at transformere illegalt arbejde til regulær beskæftigelse (retningslinie 20 skal ses i sammenhæng med retningslinie 4). Retningslinie 21: At sikre en beskæftigelsesfremmende udvikling i løn og andre arbejdskraftomkostninger. Fremme/understøtte de rigtige rammevilkår for lønforhand-lingssystemer, under fuld respekt for de sociale parters rolle, afspejle forskelle i produktivitet og udviklingstræk på arbejdsmarkedet på branche- og regionalt niveau; overvåge, og hvor det er passende revurdere struktur og niveau for ikke-lønmæssige omkostninger og deres indvirkning på beskæftigelse, særlig for lavtlønnede, og den der træder ind på arbejdsmarkedet for første gang (retningslinie 21 skal ses i sammenhæng med retningslinie 5). Retningslinie 22: At udvide og forbedre investeringer i menneskelige ressourcer. Etablering af effektive livslange læringsstrategier, i overensstemmelse med

10 10 europæiske forpligtigelser, herunder passende incitamenter og omkostningsdelingsmekanismer for virksomheder, offentlige myndigheder og enkeltindivider, særlig m.h.p. markant reduktion af antal elever der forlader skolesystemet tidligt; øget adgang til initial faglig -, sekundær og højere uddannelse, herunder lærlingepladser og iværksættertræning; og styrket deltagelse i videre/fortsat uddannelse og arbejdspladstræning over hele livscyklen, særligt for lavt-uddannede og ældre arbejdstagere (retningslinie 22 skal ses i sammenhæng med retningslinie 12). Retningslinie 23: At tilpasse uddannelses- og efteruddannelsessystemer som reaktion på nye kompetencekrav. Bedre identifikation af faglige behov og nøglekompetencer og foregribelse af fremtidige kvalifikationsbehov; udbrede udbuddet af uddannelses- og træningsværktøjer; udvikle rammer for gennemsigtighed af kvalifikationer, deres anerkendelse og validering af ikke-formel og uformel læring; sikre tiltrækningskraft, åbenhed og høje kvalitetsstandarder for uddannelse og træningssystemer. Nærhedsprincippet Medlemslandene har selv ansvaret for deres økonomiske politikker, herunder makroøkonomisk og mikroøkonomisk politik samt beskæftigelsespolitik, men skal ifølge traktaten betragte deres økonomiske politikker som spørgsmål af fælles interesse og samordne dem i Rådet i kraft af de overordnede økonomisk politiske retningslinjer, jf. traktatens artikel 99, og retningslinjerne for medlemslandenes beskæftigelsespolitikker, jf. traktatens artikel 128. Da retningslinierne er eksplicit hjemlet i traktaten finder regeringen at meddelelsen er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Udtalelser Europa-Parlamentet skal høres i forbindelse med vedtagelse af retningslinierne. Europa-Parlamentet ventes at komme med en udtalelse forud for Det Europæiske Råd den juni Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Kommissionens forslag til integrerede retningslinier har i sig selv ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet Kommissionens forslag til integrerede retningslinier ventes ikke i sig selv at have konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet. Gennemførelse af retningslinierne forventes at have positive samfundsøkonomiske konsekvenser. Høring Rammenotatet har været i høring i Kontaktudvalget for Lissabon-strategien. Nedenfor følger resumé af modtagne høringssvar.

11 11 DA og DI bakker op om DER s beslutning af den marts 2005 om relancering af Lissabon-strategien med fokus på vækst og beskæftigelse og finder det positivt, at der med de integrerede retningslinier lægges op til koordinering af makro- og mikroøkonomi samt beskæftigelsespolitikken, samt at der lægges op til udarbejdelse af kun ét nationalt reformprogram. DA opfordrer regeringen til at holde et højt ambitionsniveau for sit reformprogram. Den forventede stagnation i antallet af mennesker i den arbejdsdygtige alder inden for de næste 5-10 år anses for den store udfordring for EU. Der er behov for at øge og kvalificere den europæiske arbejdsstyrke. DA bemærker, at den lange række af specifikke mål og indikatorer for beskæftigelsesudviklingen fra tidligere ikke længere er inkluderet, og finder det uheldigt, at mange af de indikatorer, der gør det muligt at følge udviklingen i medlemslandene, ikke længere skal have en fremtrædende rolle. DI anser retningslinierne som et godt udgangspunkt for den videre fælles europæiske reformproces, hvis hensigter afhænger af opfølgningen i de kommende nationale reformprogrammer. Stabil makroøkonomi, som er nødvendig for understøtte erhvervslivet, sikres kun ved strukturreformer. DI nævner, at retningslinie 2 bidrager til at understrege nødvendigheden af at forøge arbejdsstyrken for at mindske presset på de offentlige finanser, som vil kunne skabe væksten. Modsat opfordringen i retningslinie 15, vurderer DI, at det teknologiske potentiale udnyttes bedst ved at sikre ensartede rammevilkår for alle virksomheder og ikke ved særlige initiativer rettet mod smalle målgrupper gennem skabelsen af såkaldte klynger. LO finder på grundlag af en foreløbig vurdering, at de integrerede retningslinier af meget generel karakter, og at det er den nationale implementering, som vil afspejle om væksten og beskæftigelsen reelt stimuleres. LO konstaterer med tilfredshed, at der lægges op til et samarbejde i den makroøkonomiske dialog mellem myndigheder og interesseorganisationer. HK finder det positivt, at eksisterende retningslinier for økonomi og beskæftigelse integreres, og at der lægges et tre-årigt perspektiv. HK mener, at der er gode signaler i retningslinierne, især under beskæftigelsesdelen. Det er positivt, at kvalitet i arbejdet indgår i retningslinie 16, men ser dog gerne endnu stærkere formuleringer, der tilskynder medlemsstaterne til at udnytte synergierne mellem kvalitet i arbejdet, produktivitet og beskæftigelse gennem såvel beskæftigelsespolitik som anden økonomisk politik. HK vurderer vedr. retningslinie 17, at fremme af livslang tilgang til arbejdet også bør ses i sammenhæng med at udvide og forbedre investeringer i menneskelige ressourcer, jf. retningslinie 22. Generelt finder HK, at der mangler en opfordring til at udnytte den offentlige sektors vækst og beskæftigelsespotentiale.

12 12 Danmarks Naturfredningsforening (DN) vurderer, at Kommissionen ignorerer eller trodser signalet fra DER om, at Lissabon-strategiens miljødimension ikke skal svækkes. DN påpeger, at kun en ud af de 23 retningslinier beskæftiger sig med miljøbeskyttelse og det på en meget generel og uforpligtende måde, hvilket er et tilbageskridt i.f.t. de overordnede økonomiske retningslinier fra Således er omtalen af Kyoto Protokollen og afkobling mellem vækst og miljøbelastning ikke længere medtaget. DN opfordrer til at lægge mere vægt på en systematisk anvendelse af forureneren betaler-princippet, således at miljømæssige omkostninger integreres i de økonomiske aktiviteter, samt at sætte større fokus på miljø-innovation. DN fremsætter en række konkrete ændringsforslag. Kommunernes Landsforening (KL) støtter Kommissionen integration af retningslinierne for vækst og beskæftigelse, idet dette vil give en mere præcis og fokuseret tilgang til at skabe øget vækst og beskæftigelse i Europa. KL har reservationer i.f.t. den makroøkonomiske tilgang, den regionale dimension, miljø og energi, og den offentlige sektors rolle. Vedr. retningslinje 7 bakker KL bakker op om det indre marked, men mener ikke nødvendigvis, at EU-landene bør fremskynde gennemførsel af direktiver vedr. det indre marked, hvis de kolliderer med andre væsentlige interesser. Vedr. retningslinje 8 vurderer KL, at det er vigtigt med effektiv konkurrence, hvilket der i KL's øjne allerede er i det danske marked på det kommunale serviceområde. KL udtrykker eksplicit støtte til retningslinje 9. Vedr. retningslinje 10 er det KL's holdning, at det er væsentligt med iværksætterkultur samt at skabe et fremmende miljø for små og mellemstore virksomheder. KL har ingen holdning til revision af konkurslovgivningen, men er naturligvis for en forbedring af retsprocesser vedr. bl.a. virksomhedsomstruktureringer. F.s.v.a. retningslinje 12 er det KL's holdning, at offentlige ressourcer anvendes mest hensigtsmæssigt i forbindelse med forskning, men det offentliges udgifter dertil skal ikke nødvendigvis forøges. Amtsrådsforeningen (ARF) udtrykker på foreløbig basis støtte til de brede rammer på det økonomisk-politiske og beskæftigelsesområdet, samt ønske om inddragelse i udarbejdelse af nationalt reformprogram. Handel, Transport og Serviceerhvervene (HTS) finder, at retningslinierne er så overordnede, at de bliver almene og derfor vanskelige at være uenige i, men ser frem til det kommende nationale reform-program. HTS finder det stærke fokus på at øge udbuddet af arbejdskraft helt rigtigt. I f.m. fremme af innovation og produktivitet understreger HTS, at forskning og anvendelse af ny teknologi er vigtige instrumenter, men at det ikke nytter at satse entydigt på enkelte vinder-sektorer. Indsatsen skal funderes bredt, bl.a. gennem en generel opkvalificering af den arbejdskraft, der er til rådighed. HTS finder, at den afregulering og øget konkurrence på en række markeder, herunder for tjenesteydelser, der lægges op til i retningslinie 8, er en forudsætning for at fremme udviklingen af et indre marked, og HTS kan tilslutte sig ønsket om en generel sænkning af statsstøtteniveauet. FTF støtter relanceringen af Lissabon-strategien med opstilling af integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse, samt finder det afgørende, at den økonomiske politik anvendes aktivt til at stimulere vækst og jobskabelse. FTF finder generelt retningslinierne tegner en balanceret strategi frem mod opfyldelsen af Lissabon-målsætningerne. Det afgørende er imidlertid medlemslandenes konkrete implementering af retningslinjerne, og opstilling af

13 13 ambitiøse målsætninger. I den forbindelse er det væsentligt, at de indikatorer, der er udviklet i EU s fælles beskæftigelsesstrategi videreføres og udvikles. FTF opfordre til, at retningslinjerne i højere grad betoner en aktiv involvering af arbejdsmarkedets parter i implementeringen af et samlet reformprogram, samt opfordrer til, at. arbejdsmarkedets parter inddrages på samme måde, der hidtil har været anvendt i forhold til national handlingsplan for beskæftigelse. Akademikernes Centralorganisation og Dansk Metal har ingen bemærkninger. Holdning Foreløbig generel dansk holdning Fra dansk side hilses Kommissionens meddelelse vedrørende de integrerede retningslinier for vækst og job velkommen som grundlag for vedtagelsen af de overordnede økonomisk-politiske retningslinier (BEPG) og retningslinierne for medlemslandenes beskæftigelsespolitikker (EG) i Rådet. Fra dansk side bifalder man integrationen af de eksisterende retningslinier, som bidrager til den af DER vedtagne refokusering af Lissabon-strategien. Fra dansk side lægges der vægt på, at retningslinierne udformes, så de har den størst mulige effekt i forhold til gennemførelsen af økonomisk politik, der bidrager til at nå Fællesskabets mål, at integrationen af retningslinierne bidrager til at opfylde traktatens krav om, at beskæftigelsesretningslinierne er i overensstemmelse (konsistente) med de overordnede økonomisk-politiske retningslinier samt finder det hensigtsmæssigt, at alle relevante rådsformationer fortsat skal bidrage til formulering og gennemførelse af de integrerede retningslinier. Fra dansk side lægges endvidere vægt på, at de integrerede retningslinier afspejler de danske prioriteter op til forårstopmødet og de konklusioner, som blev vedtaget på forårstopmødet, herunder at BEPG skal sikre konsistens i den økonomiske politik. Ventet generel holdning blandt de øvrige EU-lande De øvrige EU-lande ventes at hilse Kommissionens meddelelse vedrørende de integrerede retningslinjer for vækst og job velkommen. Øvrige landes holdninger til forslag til retningslinier kendes endnu ikke.

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET 17. marts 2010 Center for Europa Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse Europa 2020 en strategi for

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget, Finansudvalget Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget, Finansudvalget Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Europaudvalget, Finansudvalget 2005 2638 - Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7.

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Bilag 1 Offentligt Finansministeriet Beskæftigelsesministeriet Udenrigsministeriet 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til integrerede

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3324 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med 1. Udkast til EU s budget for 2014 - Præsentation

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.4.2010 KOM(2010) 193 endelig 2010/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om: Kommissionens Grønbog: Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om: Kommissionens Grønbog: Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0365 Bilag 1 Offentligt N O T A T 2. september 2010 Folketingets Europaudvalg Kopi til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg J.nr. 2010-0012198 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 259 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Spaniens nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Spaniens stabilitetsprogram

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 9. maj 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4050-761

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet EU og Internationalt Den 14. oktober 2015 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (miljø) den 26. oktober 2015 1. Miljø

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0276 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0276 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0276 Bilag 1 Offentligt Notat Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råd Det Europæiske Teknologiske Institut: nogle skridt

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund

2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del Bilag 48 Offentligt N O T A T 20. september 2015 Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 5. oktober 2015 Sagsnr. CAIJ/Isy 1. Erfaringer fra Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en) 5734/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 5188/17 Vedr.: ECOFIN 50

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Spørgsmål 9 dels Indien laves en formulering, der sikrer, at miljøproblemer, og ikke mindst klimaproblemerne kommer til at spille en vigtig

Læs mere

j.nr. 400.P.2-0. Udenrigsministeriet Europapolitisk kontor 15. januar 2008 GRUNDNOTAT

j.nr. 400.P.2-0. Udenrigsministeriet Europapolitisk kontor 15. januar 2008 GRUNDNOTAT Udenrigsministeriet Europapolitisk kontor j.nr. 400.P.2-0. 15. januar 2008 GRUNDNOTAT Kommissionens strategiske rapport om den fornyede Lissabon-strategi for vækst og beskæftigelse: Igangsætning af den

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 311 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Estlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 312 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Finlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

2. Adressering af makro-økonomiske ubalancer: Medlemslandene bør undgå uholdbare makro-økonomiske ubalancer som følge af betalingsbalanceudviklingen

2. Adressering af makro-økonomiske ubalancer: Medlemslandene bør undgå uholdbare makro-økonomiske ubalancer som følge af betalingsbalanceudviklingen N O T A T Ti integrerede retningslinjer for Europa 2020 strategien De overordnede økonomisk-politiske retningslinjer (BEPG) 1. Sikring af kvaliteten og holdbarheden af de offentlige finanser: Medlemslandene

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Den 28. januar 2013 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 15. februar 2013 Uddannelse Punkt

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 268 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 31. maj 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3074 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3074 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3074 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Samlenotat Konkurrenceevnerådsmøde den 9.-10. marts 2011 (forskningsdelen) Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Det Europæiske Semester: Årlig

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2015 (OR. en) 9262/15 UEM 197 ECOFIN 403 SOC 365 COMPET 277 ENV 360 EDUC 183 RECH 174 ENER 217 JAI 379 EMPL 238 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.3.2015 2014/2235(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede:

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grundnotat vedrørende Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2010/0115(NLE) 8.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 Udkast til betænkning Csaba Őry (PE441.223v01-00) om forslag til Rådets afgørelse

Læs mere

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 30. januar 2012 (OR. en) ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 PÅ VEJ MOD VÆKSTFREMMENDE KONSOLIDERING OG BESKÆFTIGELSESFREMMENDE VÆKST

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 20. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2016 COM(2016) 294 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Spanien ikke har truffet

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Kommissionen præsenterer reformen af strukturpolitikken til Europa-Parlamentet

Kommissionen præsenterer reformen af strukturpolitikken til Europa-Parlamentet Europaudvalget 2003-04 EUU Alm.del Info Note 178 Offentligt PDF udgave (50 KB) Europaudvalget (Info-note I 178) (Offentligt) Folketingets Europaudvalg Christiansborg, den 3. september 2004 Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0616 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0616 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0616 Bilag 3 Offentligt Udenrigsministeriet Nordgruppen NOTAT Til: Folketingets Europaudvalg J.nr.: 400.D.9-16-0 CC: Bilag: Fra: Udenrigsministeriet Dato: 19. november 2008

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 12 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 11. februar 2005 /EBR/PVS Forslag til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16-11-2010 OK 4/0405-0300-0037 /JH Kommissionens grønbog om øget anvendelse af elektronisk baserede offentlige

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere