MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER VIGTIGE FOR DIALOGEN/6 SYNLIGHED ER AFGØRENDE/7 KONKURRENCE/8 TILLYKKE TIL NYUDDANNEDE TILLIDSMÆND/8

2 LEDER Harry Max Friedrichsen, kredsformand DIN INDFLYDELSE ER GÆLDENDE Denne udgave af medlemsbladet har karakter af et temablad nemlig om de forestående valg af tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter. Begge valg er særdeles vigtige, hvor din medvirken og opbakning er af afgørende betydning. Det er det, fordi de tillidsvalgte via et konstruktivt samarbejde med ledelsen er med til at fremme et godt arbejdsmiljø i banken - både psykisk og fysisk. De tillidsvalgte ved, hvor skoen trykker og kan lokalt medvirke til at løse de problemer, der måtte opstå, før de vokser sig store. De tillidsvalgte er også grundlaget for arbejdet i arbejdsmiljøudvalget, samarbejdsudvalget og kredsbestyrelsen. De har fingeren på pulsen i forhold til dagligdagen i banken, og bidragene herfra er det fundament, vi bygger på i dialogen og forhandlingerne med ledelsen. De er vores helt uundværlige bindeled til dig som medlem. Af lokalaftalen mellem banken og Sydbank Kreds om tillidsvalgte i Sydbank fremgår, at Sydbanks ledelse bakker op om de tillidsvalgte og finder det vigtigt, at der vælges engagerede, aktive og kompetente tillidsvalgte. Og som det fremgår af artiklerne inde i bladet, er dette udsagn ikke kun gældende for den øverste ledelse, men derimod bredt i banken, hvor lederne oplever værdien af et godt samarbejde med de tillidsvalgte og anerkender det arbejde, de udfører. Forudsætningen for at kunne varetage hvervet som tillidsvalgt og opnå lederens fulde anerkendelse for arbejdet er selvsagt, at man har de nødvendige kompetencer. Det sørger Finansforbundets kurser for, at man opnår både på det faglige og det personligt udviklingsmæssige område. Ønsker du at påvirke forholdene, at gøre en forskel og fremme et godt arbejdsmiljø og få en uddannelse, som er personligt udviklende og kan bruges i mange sammenhænge, kan jeg på det varmeste anbefale dig at stille op til valget som tillidsmand eller arbejdsmiljørepræsentant. Hvis du ikke synes, det er dig, er det særdeles vigtigt, at du medvirker til at få opstillet kandidater, deltager i valget og aktivt bakker op om den, der bliver valgt. Lige så vigtigt, det er at deltage i valget af tillidsvalgte, er det at deltage i den ekstraordinære generalforsamling i Sydbank Kreds lørdag den 17. september på Comwell Hotel i Middelfart. Som du kan læse inde i bladet, har vi indgået en lokalaftale med banken om en ny struktur i kredsbestyrelsen, således at den fremover består af otte medlemmer, som arbejder fuldtids i kredsbestyrelsen. Det kræver dog, at deltagerne på den ekstraordinære generalforsamling godkender de nødvendige vedtægtsændringsforslag, som vi i kredsbestyrelsen fremlægger. Hvis ændringsforslagene som vi håber på bliver vedtaget, skal der foretages valg til kredsbestyrelsen, hvor alle kredsbestyrelsesmedlemmer er på valg. Så også dette valg er særdeles vigtigt. Deltag derfor aktivt i valgene og gør din indflydelse gældende. Udgiver: Sydbank Kreds Peberlyk Aabenraa Telefon: Telefax: Redaktion: Poul Erik Ravn Pedersen (ansv.) Britt Kirkegaard Karas Søs Nørager Christensen Journalist Carsten Jørgensen, Kommunikation, Finansforbundet Design og produktion: Grafix, Aabenraa Oplag: Indlæg: Redaktionen modtager gerne indlæg fra medlemmer deadline: 14. oktober 2011 Udgives af Sydbank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet. 2 / SYDBANK KREDS / AUGUST 2011

3 NY STRUKTUR NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS Efter 22 år som deltids Kreds, har vi i Sydbank Kreds besluttet os for at ændre struktur, så vi fremover alle er på fuld tid med kredsarbejde. Det skulle gerne blive til fordel for dig Af Margrethe Weber, næstformand Henover sommeren 2010 traf vi i kredsbestyrelsen beslutning om at indlede et arbejde, der skulle ændre hele kredsbestyrelsen fra delvis deltid/fuldtids til kun fuldtidsstillinger. Beslutningen blev truffet ud fra, at vi gerne ville have flere ressourcer, være mere synlige, blive mere professionelle og blive mere politiske. For at hele processen skulle lykkes, var det vigtigt at have banken og de tillidsvalgte med på idéen. I eftersommeren tog vi kontakt til banken, der hurtigt var med på idéen og så var der de tillidsvalgte, som vi indledte processen med på vores seminar for tillidsvalgte i september Vi planlagde flere møder om måneden med Personale for at få en rammeaftale på plads. Det lykkedes i januar 2011, hvor vi også fik aftalt en ekstra dag, hvor vi kunne indkalde samtlige tillidsvalgte til informationsmøde. Vi havde udarbejdet et notat om fordele/ulemper ved at blive en fuldtids kredsbestyrelse contra en delvis fuld/deltidsbestyrelse. Notatet og lokalaftalen, blev gennemgået og diskuteret. Lokalaftalen indeholder en indledning, der beskriver vigtigheden af et konstruktivt samarbejde mellem banken og kredsen baseret på åben dialog og gensidig tillid. Hvordan vi rekrutterer nye kredsbestyrelsesmedlemmer, som forventes at rekrutteres gennem de tillidsvalgte, der har gennemgået Finansforbundets tillidsmandsuddannelse. Hvilke fysiske vilkår vi arbejder under, enten ved at have arbejdssted på kredskontoret i bankens IT bygning ved Peberlyk, i en region eller hjemmearbejdsplads. Lønvilkår for bestyrelsen er også aftalt. Da det er vigtigt at have gode forbindelser til alle afdelinger, er det også aftalt, at det kredsbestyrelsesmedlem, som af kredsen er udpeget som ansvarlig for en region/område, kan deltage i lokale møder med region/område, leder og tillidsvalgte, efter aftale med leder og tillidsvalgte. Arbejdstiden tilrettelægges af kredsbestyrelsen selv, og der er aftalt, at alle kredsbestyrelsesmedlemmer er fuldtids og har seks ugers ferie og fem omsorgsdage. Der er også aftalt regler for udtrædelse af kredsbestyrelsen, der sikrer, at der sker en efteruddannelse og genplacering i banken på et niveau, der minimum svarer til niveauet ved indtræden. Aftalen kommer til at ligge i sin fulde længde i notes på side 2 under videncenter, personalehåndbog, aftaler mellem banken og Sydbank Kreds. Vi håber, at du og dine kollegaer kommer til vores ekstraordinære generalforsamling den 17. september 2011 for at bakke op om den nye struktur. TV-SEMINAR AFHOLDES I ÅR DEN 29. OG 30. SEPTEMBER PÅ COMWELL, MIDDELFART Emnet er kommunikation og gennemslagskraft med kommunikationsrådgiver Jesper Klit som inspirator. Stort set alle tillidsvalgte deltager, og vi håber på kollegaernes forståelse for deres fravær. SYDBANK KREDS / AUGUST 2011 / 3

4 TILLIDSMANDSVALG JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER Det er vigtigt med en tillidsmand på hver arbejdsplads, mener Anna Allerslev Nielsen, som sprang til som tillidsmand i Esbjerg Afdeling i 2008, da hendes forgænger fik nyt job Af journalist Carsten Jørgensen Jeg vil gerne gøre noget godt for mine kolleger og være med til at sikre, at de har nogle fornuftige arbejdsvilkår, siger Anna Allerslev Nielsen Som tillidsmand er man blandt andet talsmand for medarbejderne i forhold til ledelsen og har til opgave at fungere som rådgiver og konfliktløser over for medlemmer, der får problemer i forbindelse med deres ansættelse. Og det er opgaver, som Anna Allerslev Nielsen gerne vil varetage. Jeg vil gerne gøre noget godt for mine kolleger og være med til at sikre, at de har nogle fornuftige arbejdsvilkår, siger Anna, der uden længere betænkningstid trådte til som tillidsmand i Esbjerg Afdeling i 2008, da hendes forgænger fik nyt job. Og det skridt har hun ikke fortrudt. Jeg mødes fast hver anden måned med regionsdirektøren for at drøfte tingenes tilstand i afdelingen, og samarbejdet med ledelsen fungerer generelt rigtig godt. Det er mit indtryk, at ledelsen har stor respekt for os tillidsmænd, fortæller Anna. Anna fik selv øjnene op for betydningen af at have en tillidsmand og være medlem af en fagforening, da hun i begyndelsen af 1990 erne arbejdede i Varde Bank. Da banken kollapsede, oplevede hun en klar forskel mellem de medarbejdere, der kunne støtte sig til Finansforbundet, og dem der stod uden for. Som tillidsmand betyder det også noget for mig, at jeg repræsenterer Finansforbundet, som jeg synes er en god fagforening, på min arbejdsplads, siger Anna. Da hun blev valgt som tillidsmand i 2008 gennemførte hun forbundets tillidsmandsuddannelse, der består af syv moduler fordelt på 17 kursusdage. Og den kan hun varmt anbefale andre og kommende tillidsmænd at tage. Tillidsmandsuddannelsen giver dig en masse både fagligt og personligt, som du kan bruge i dit videre liv. Her får du en masse gode værktøjer, således at man er godt rustet til tillidsmandshvervet., siger Anna, der er klar til at tage en tørn mere som tillidsmand, hvis kollegerne ønsker det i forbindelse med tillidsmandsvalget i november. Hvem kan blive tillidsmand? For at blive tillidsmand skal du opfylde følgende formelle betingelser: Du skal være medlem af Finansforbundet Du skal mindst have været ansat i 6 måneder på din arbejdsplads Du må ikke være afdelingsleder Du må ikke være i en opsagt stilling Du må ikke være elev Fem argumenter for at have en tillidsmand tillidsmanden er din talsmand i forhold til ledelsen tillidsmanden fungerer som rådgiver og konfliktløser over for medlemmer, der får problemer i forbindelse med deres ansættelse tillidsmanden varetager både medarbejdernes og virksomhedens interesser tillidsmanden er en kontrollør af overenskomsten på medlemmernes vegne tillidsmanden arbejder med indgåelse af lokale aftaler, der kan optimere overenskomsten. 4 / SYDBANK KREDS / AUGUST 2011

5 TILLIDSMANDSVALG VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND Målet for Sydbank Kreds er at få valgt ni flere tillidsmænd ved efterårets tillidsmandsvalg Af Peter Henriksen Så står vi igen overfor et vigtigt tillidsmandsvalg i Sydbank. Helt nøjagtigt hvert andet år i november, skal vores ihærdige tillidsmandsskare antalsmæssigt ajourføres. I skrivende stund ultimo juni 2011 er vi 75 tillidsmænd - måske lige i underkanten af, hvad vi i Sydbank Kreds anser som værende nødvendigt for at være bredt dækket ind på arbejdspladserne. I Sydbank Kreds har vi et sammenfaldende ønske med banken om, at der til enhver tid skal være et såkaldt passende antal engagerede og dygtige tillidsmænd. Historisk over en to-årig periode sker der ofte strukturændringer i bankens organisation - senest etablering af ny region på Sjælland, ændringer på Peberlyk m.m., og derfor har vi denne gang sat et mål på netto ni flere tillidsmænd i banken. I den nu snart forgangne periode blev det endnu engang bevist, at et tillidsmandshverv - ud over at give ekstra kompetencer på flere plan - også kan være karrierefremmende. Vi vil ønske alle i Sydbank et godt tillidsmandsvalg, hvor vi håber, at der er stor opbakning til de nuværende tillidsmænd, samt at mange gode, nye kandidater vil blive bragt i spil. I den forbindelse erindres om den hidtil uskrevne regel for gamle tillidsmænd, der går med ønsker om - på sigt - at ophøre med tillidsmandskasketten; at man går ikke af, før en afløser er fundet. Desuden kræver jobbet, at du er motiveret til at tage ansvar for dine kollegaers overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. Det er en stor udfordring, som samtidig giver dig noget tilbage i form af kompetenceudvikling, indflydelse og spændende arbejdsopgaver. 4 SKARPE TIL ELSE GULDAGER I forbindelse med tillidsmandsvalget her til efteråret har vi bedt Personaledirektør Else Guldager om at svare på 4 spørgsmål om det at være tillidsmand i Sydbank: Hvordan vil du beskrive en god tillidsmand i Sydbank? En god tillidsmand er opmærksom på sine kolleger og holder øje med, om nogen har det dårligt. Han / hun vurderer hvordan kollegaen bedst kan hjælpes: somme tider skal lederen involveres, somme tider skal tillidsmanden bare lytte og være sjælesørger, og somme tider trænger kollegaen måske mest til et lille og kærligt skub bagi :) Tillidsmanden skal altid have tillid til at gå til lederen også selvom lederen måske ikke skal gøre noget konkret. Det kan kræve lidt mod, men jeg ved, at vores tillidsmænd har modet. Jeg kender rigtig mange meget gode og dygtige tillidsmænd her i Sydbank, som formår at udføre deres hverv konstruktivt og engageret. Hvad er den vigtigste kompetence som tillidsmændene i fremtiden skal have? Ud over de kompetencer, som også hidtil har været vigtige for en tillidsmand, mener jeg, at tillidsmanden i fremtiden i endnu højere grad skal have et positivt syn på forandringer. man kunne næsten kalde det forandringslyst. De enorme forandringer vi har oplevet de seneste år og som nok vil fortsætte med at ændre vores bank påvirker selvfølgelig medarbejderne, og her er tillidsmændene utroligt vigtige medspillere for at forandringerne bliver til positive oplevelser som også kan ses på bundlinjen. Hvad mener du, kendetegner et godt samarbejde mellem ledelsen og en tillidsmand? Jeg fristes til at sige: Tillid! og åbenhed. Både tillidsmanden og lederen skal være helt trygge ved at gå til hinanden med informationer og meldinger, og de skal kunne lytte til hinanden. Det er jo ikke givet at tillidsmanden altid vil være enig i lederens beslutninger, men der skal være en gensidig respekt for at samarbejdet i afdelingen bliver konstruktiv. Og til sidst: har du et godt råd til tillidsmændene? Det skulle måske være, at I skal passe på jer selv og på hinanden. Det kan være hårdt at involvere sig i en kollegas problemer og det kan være meget opslidende at kæmpe for at løse det især hvis det ikke lykkes helt. Her er det meget vigtigt, at tillidsmanden er opmærksom på sig selv og søger hjælp hos andre tillidsmænd eller hos Sydbank Kreds, så man ikke ender med at slide sig selv op. Endelig skal I også huske alle de gode situationer, hvor det lykkes at hjælpe en kollega; for de situationer er der heldigvis flest af. SYDBANK KREDS / AUGUST 2011 / 5

6 TILLIDSMANDSVALG TILLIDSMÆND ER VIGTIGE FOR DIALOGEN Regionsdirektør Mogens Nygaard håber, det lykkes for Sydbank Kreds at få valgt flere tillidsmænd i Region Østsjælland, fordi det vil kunne styrke kommunikationen mellem ledere og medarbejdere Af journalist Carsten Jørgensen I Roskilde er der en, og i Greve og i Hillerød. Men lige nu er der ingen tillidsmand i Køge og i Hørsholm de to øvrige afdelinger i Region Østsjælland, hvilket ærgrer Sydbank Kreds, som gerne vil have en tillidsmand i alle afdelinger for at kunne varetage medlemmernes interesser bedst muligt. Regionsdirektør Mogens Nygaard bakker op om ønsket om en tillidsmand i alle afdelinger i Region Østsjælland, men understreger at hans ønske afspejler Region Østsjællands særlige struktur med geografisk spredte filialer i selvstændige markedsområder. Jeg synes ikke, at det som leder vil være nemmere uden tillidsmænd. Når jeg skal have et samarbejde til at fungere med medarbejderne, er det klart at foretrække, at der er en tillidsmand dér, hvor medarbejderne er. Jeg føler, at jeg har en bedre kommunikation og får flere informationer, hvis den pågældende tillidsmand er fra lokalområdet. Ellers svarer det til at få andenhånds-informationer, siger Mogens Nygaard. Han understreger, at han generelt har stor respekt for tillidsmænd. Grundlæggende er min holdning, at tillidsmandshvervet er noget, som man gør sig fortjent til, fordi man har sine kollegers tillid. De tillidsmænd, som jeg i dag samarbejder med, er alle gode mennesker, mener Mogens Nygaard. Udgangspunktet for samarbejdet mellem ledelsen og tillidsmændene bør være, at parterne grundlæggende har tillid til hinanden. Når vi mødes til regionsmøder en gang i kvartalet eller i andre sammenhænge, forventer jeg, at vi kan tale om tingene, og at vi føler et gensidigt ansvar for at tage relevante emner op i god tid, inden eventuelle problemer kan vokse sig store. Og sådan synes jeg også, at det fungerer i praksis, siger regionsdirektøren og tilføjer, at han forventer, at tillidsmænd og medarbejdere har en fælles interesse med ledelsen i, at det går banken godt. Mogens Nygaard er dog på det rene med, at der også altid vil være nogen kritik af ledelsen fra tillidsmændene. Og det skal der være plads til. Som leder må man være klar til at tage imod kritik og være indstillet på at gøre tingene bedre, fastslår han. Gitte Demant fra kredsbestyrelsen, der blandt andet har ansvaret for kredsens kontakt til tillidsmændene øst for Storebælt, er glad for udmeldingen fra Mogens Nygaard. Det er positivt, at ledelsen bakker op om vores tillidsmænd. Personligt er jeg også glad for, at jeg som Sydbank Kreds repræsentant kan deltage i regionsmøderne i Region Østsjælland og få vigtig information og dialog ad den vej, siger hun. 6 / SYDBANK KREDS / AUGUST 2011

7 KOMMUNIKATION SYNLIGHED ER AFGØRENDE Kredsens kommunikationsstrategi sætter ord på, hvordan kredsen gøres mere synlig Af Poul Erik Ravn Pedersen Kommunikationsstrategien skal give vores interessenter bedst mulig indblik i kredsens mål samt i det løbende arbejde for at nå disse mål. Vi skal gennem synlighed vise, at vi varetager medlemmernes interesser, hedder det ordret i formålsbeskrivelsen af Sydbank Kreds kommunikationsstrategi, Strategien er, Vi skal via møder med tillidsvalgte og medlemmer, nyhedsmails, kredsens hjemmeside, Finansnet og medierne synliggøre kredsens arbejde. Indhold/data skal holdes opdateret, så vi af medlemmerne opleves som kompetente og værdiskabende. Strategien skal skabe opmærksomhed og synlighed - både internt og eksternt samt sikre, at information om et bestemt emne når ud til de rigtige personer på det rigtige tidspunkt. Som nævnt i strategien er de tillidsvalgte en af vores målgrupper. De skal informeres om kredsens politiske arbejde i Finansforbundet og påvirkning af løn og arbejdsvilkår i Sydbank. Desuden skal de informeres om kredsens forventninger til de tillidsvalgte virke som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter. Medlemmerne er også en særskilt målgruppe. De skal informeres om vores organisation samt vores aktiviteter primært de aktiviteter, som er åbne for alle medlemmer. Sydbank er som vores arbejdsgiver en naturlig målgruppe. Banken skal informeres om vores ønsker til fortsat udvikling af løn og arbejdsvilkår for medlemmerne samt medlemmernes henvendelser om deres arbejdssituation - herunder det psykiske arbejdsmiljø. Finansforbundet og de øvrige kredse er vores målgrupper på organisationsniveau. Her skal der ske gensidig kommunikation om, hvordan vi opnår resultater i de valgte politiske indsatsområder samt om, hvordan vi bedst muligt agerer som et forpligtende fællesskab samt udveksle erfaringer og viden i forskellige fora. Medlemsblad og møder Vi forsøger at være synlige gennem kommunikationen med disse målgrupper. Synligheden er særdeles vigtig. Hvis resultaterne ikke bliver gjort synlige, er vores eksistensberettigelse til diskussion. Medlemsbladet udsendes fire gange om året med aktuelle artikler og portrætter. Vi har overvejet, om bladet alene skal udgives elektronisk, men har indtil videre den holdning, at et fysisk blad giver en bedre synlighed. Hjemmesiden lægges der løbende nyheder på, og der findes desuden rigtig mange faktuelle oplysninger, som medlemmer og andre kan have brug for. Mødeaktivitet er nok den bedste mulighed for at være synlige. Den årlige generalforsamling har typisk deltagelse af 140 medlemmer. Et rigtig flot antal, hvilket tyder på stor interesse for vores arbejde. Møder med de lokale tillidsmænd, arbejdsmiljørepræsentanter og medlemmerne er også særdeles vigtige. I forbindelse med overgang til en struktur, hvor alle kredsbestyrelsesmedlemmer er på fuld tid, skal vi i højere grad sørge for at komme ud til medlemmerne, og derved få et indblik i, hvad der sker i dagligdagen i banken. SYDBANK KREDS / AUGUST 2011 / 7

8 KONKURRENCE HAR DU LÆST DIT BLAD? Konkurrencen kræver blot, at du har orienteret dig i bladets artikler for at kunne svare. Spørgsmål: 1. Hvor mange tillidsmænd er der i Sydbank (ultimo juni)? 2. Hvilke to afdelinger i Region Østsjælland har ingen tillidsmand p.t.? 3. Hvor afholdes den ekstraord. generalforsamling i Sydbank Kreds? 4. Hvor mange arbejdsmiljørepræsentanter er der i Sydbank? Send svarene senest mandag den 19. september 2011 i mail til eller til Sydbank Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Så deltager du i lodtrækningen om 3 x 500 kroner. Vi gør opmærksom på, at gevinsten er skattepligtig. Vindere af konkurrencen i sidste nummer af medlemsbladet: Henny Bohm, Padborg Jannie Langhorn Brock, Munkeris Tine Honoré Haugaard, Fredericia TILLYKKE TIL NYUDDANNEDE TILLIDSMÆND I første halvår af 2011 har følgende tillidsmænd afsluttet deres tillidsmandsuddannelse: Anne M. Børglum Anette Roesen Lunau Arne Meyer Larsen Sarah L. Rasmussen Krista Kokkedal Torben Juul Christiansen Conny Christensen Mette Fosgerau Hansen Luise Amstrup Randi Pedersen Helle Dorthe Larsen Kim Holmer VALG AF ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT I november skal der igen vælges arbejdsmiljørepræsentanter. Ligesom tidligere opfordrer vi flest mulige til at stille op til genvalg I gør det alle rigtig godt og har forhåbentlig nogle gode oplevelser, når I udfører jeres arbejde til glæde for kollegaerne og banken. Det er vigtigt, at alle medarbejdere bakker op om arbejdsmiljørepræsentanten. Det kan ske i dagligdagen ved at udvise AI-ånd og det kan ske i forbindelse med det forestående valg. Der er p.t. 27 arbejdsmiljørepræsentanter i Danmark og 1 i Tyskland. 8 / SYDBANK KREDS / AUGUST 2011

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere