Sammenligning af 16s-PCR-sekventering og VITEK 2 ANC-kort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenligning af 16s-PCR-sekventering og VITEK 2 ANC-kort"

Transkript

1 Sammenligning af 16s-PCR-sekventering og VITEK 2 ANC-kort til identifikation af anaerobe bakterier Figu r 4: VIT EK 2 ANC - kort Figur 5: VITEK 2 Af Bachelorprojekt juni 2009 Bioanalytikeruddannelsen København, Professionshøjskolen Metropol Vejledere: Kirsten Olsson, Bioanlytikerunderviser og Helle Holmsgaard, underviser Identifikation af anaerobe bakterier 1

2 Forord Dette bachelorprojekt er udarbejdet som afslutning på bioanalytikeruddannelsen. Dette projekt henvender sig til vejledere, medstuderende, bioanalytikere og andre med interesse for identifikation af anaerobe bakterier ved hjælp af ANC-kort på VITEK 2-instrumentet. Den praktiske del af projektet er udført på Klinisk Mikrobiologisk afdeling (KML) på Statens Serum Institut (SSI). Jeg ønsker at takke bioanalytikerne Annemarie Hesselbjerg og Jonna Heidi Jensen fra KML for deres hjælp. Endvidere retter jeg en speciel tak til laboranten Knud Erik Vejen Jensen PCR-laboratoriet for hjælp i laboratoriet samt beredvillig hjælp ved faglige spørgsmål. Yderligere gives en tak til vores hovedvejleder Helle Holmsgaard fra bioanalytikeruddannelsen og klinisk vejleder Kirsten Olsson fra SSI for konstruktiv kritik under projektforløbet. Bachelorprojekt juni 2009 udarbejdet af: Identifikation af anaerobe bakterier 2

3 Resumé PROBLEMFELT: Identifikationen af anaerobe bakterier kan både være vanskelig, tidskrævende og kostbart. For at finde en hurtigere og billiger metode end 16s-PCR-metoden har jeg undersøgt VITEK 2 Systems ANC-kort til identifikation af 30 anaerobe bakterier. Jeg ønsker at undersøge hvilken af de to metoder, VITEK 2 Systems ANC-kort eller 16s-PCR-sekventering der identificerer flest anaerobe bakterier korrekt til henholdsvis slægts- og arts-niveau. METODE: De 30 anvendte bakteriestammer er henholdsvis AmericanType Culture Collection (ATCC-), Culture Collection University of Göteborg (CCUG-) og Undervisnings-stammer (UV) fra Tage Justesens kollektion. Produktoplysningerne til ANC-kortene informerer om hvilke anaerobe bakteriestammer der kan anvendes på VITEK 2. Jeg har valgt at teste et udsnit af disse anaerobe bakterier men har også valgt at inddrage de stammer som ikke findes på listen. Dette er gjort på baggrund af at man, hvis analysen blev indført på KML, ikke ved hvorvidt den anaerobe stamme man ønsker analyseret på VITEK 2 er blandt de bakterier som findes på listen. Derfor vil det give et mere realistisk billede hvis man medtager både de analyserbare og de ikke-analyserbare anaerobe stammer. Resultaterne fra VITEK 2 bedømmes som korrekt identifikation af slægts- og arts-niveau. Derudover vælger jeg at medtage konfidensgraden som indikator for sandsynligheden af korrekt identifikation. RESULTAT: 16s-PCR-sekventeringen opnår 100 % korrekt identifikation til slægtsniveau og 93,33 % til artsniveau. VITEK 2 Systems ANC-kort opnår derimod kun 76,67 % korrekt identificerede til slægtsniveau og 54,84 % til artsniveau. KONKLUSION: 16s-PCR-sekventeringen identificerer flest af de 30 udvalgte anaerobe bakterier korrekt til henholdsvis slægt- og arts-niveau. Identifikation af anaerobe bakterier 3

4 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Resumé... 3 Introduktion... 5 PROBLEMBAGGRUND... 5 PROBLEMFORMULERING... 5 BEGREBSDEFINITIONER... 6 TEORETISK BAGGRUND... 7 Anaerobe bakterier...7 Polymerase kædereaktionen (PCR)...7 Automatisk Sekventering S-Gen...8 VITEK 2 Systems ANC-kort...8 Analyseprincip for VITEK 2 Systems...9 Klassificering af resultaterne...9 METODEVALG OG AFGRÆNSNINGER Materialer og Metode METODE METODE FOR 16S-PCR-SEKVENTERING METODE FOR VITEK 2 SYSTEMS BAKTERIESTAMMER MATERIALER FOR 16S-PCR-SEKVENTERING MATERIALER FOR VITEK 2 SYSTEMS Resultater SKEMA SKEMA SKEMA SKEMA SKEMA SKEMA Diskussion RESULTATER FOR PCR RESULTATER FOR VITEK 2 ACN-KORT Konklusion Perspektivering Referencer Bilag Bilag Identifikation af anaerobe bakterier 4

5 Introduktion Problembaggrund Det er vigtigt at identificere de patogene anaerobe bakterier i patientprøverne, da det har betydning for den medicinske behandling af patienten. Det kan være svært, at identificere anaerobe bakterier(13) på KML, derfor er det nødvendigt at have en metode, der kan give en så præcis og hurtig identifikation som muligt. De to identifikationsmetoder der sammenlignes er VITEK 2 Systems og 16s-PCR-sekventering. Formålet med projektet er at undersøge om det er muligt at anvende VITEK 2 s ANC-kort til identifikation af anaerobe bakterier frem for 16s-PCR-sekventering. 16s-PCR-sekventering er en ressourcekrævende metode i forhold til tid, økonomi og arbejdskraft. Derfor ønskes undersøgt om det er muligt at erstatte identifikationen af anaerobe bakterier ved 16s- PCR-sekventering med de nye ANC-kort, hvilket bl.a. vil reducere analysetiden fra timer til 6 timer(11). VITEK 2 er derudover et automatiseret identifikationssystem, som ikke kræver lige så meget forarbejde som identifikation ved 16s-PCR-sekventering. Indførelsen af ANC-kortet kræver desuden ikke yderligere oplæring da VITEK 2 i forvejen er i brug på Klinisk Mikrobiologisk Laboratorium (KML) på Statens Serum Institut (SSI). Hvis mine resultater viser at indførelsen af de nye ANC-kort til VITEK 2 Systems giver tilsvarende, eller bedre, resultater vil patienterne altså kunne få en mere specifik behandling, da svaret forelægger tidsmæssigt hurtigere end 16s-PCR-sekventering. Dette vil komme både patienten og sygehusvæsenet til gavn. Problemformulering Hvilke af de to identifikationsmetoder til anaerobe bakterier, VITEK 2 Systems ANC-kort eller16s- PCR-sekventering, identificerer flest af 30 udvalgte anaerobe bakteriestammer korrekt til henholdsvis slægt og artsniveau. Identifikation af anaerobe bakterier 5

6 Begrebsdefinitioner Begreber som jeg har valgt at anvende igennem min opgave. Korrekt identifikation: Korrekt identifikation af slægtsniveau: Korrekt identifikation af artstsniveau: Ikke korrekt identifikation af slægtsniveau: Ikke korrekt identifikation af artsniveau: Ikke identificeret: Hvis identifikationsmetoden angiver et korrekt slægts- og arts-niveau. Hvis identifikationsmetoden angiver et slægtsniveau er dette korrekt. Hvis identifikationsmetoden angiver et artssniveau og dette er korrekt. Hvis identifikationen angiver et slægtsniveau og dette ikke er korrekt. Hvis identifikationsmetoden angiver et artsniveau og dette ikke er korrekt. Hvis identifikationsmetoden ikke giver et resultat. Figur 1: Begrebsdefinitioner af korrekt og ikke korrekt identifikation af slægts- og arts-niveau. Identifikation af anaerobe bakterier 6

7 Teoretisk baggrund Anaerobe bakterier En bakterie med et anaerobt stofskifte kan ikke udnytte ilt til vækst og formering. Væksten er derfor maximal under iltfrie forhold. Nogle bakterier vil kun vokse i strikt anaerobt miljø mens andre vokser lige godt med eller uden ilt. Herunder ses en inddeling af det miljø, som anaerobe bakterier kan vokse i: Obligat anaerobe: Organismer der kun gror under anaerobe forhold (< 4% ilt) Strikt obligat anaerobe: Organismer som kun kan vokse i < 0,5% ilt. Moderat obligat anaerobe: Organismer der kun kan vokse i ca. 2-4% ilt.(8) Når anaerobe bakterier kommer i kontakt med ilt, reagerer ilten med et flavoprotein, som er lokaliseret i bakteriens mitochondial membran. Herved dannes der superoxidradikaler og hydrogenperoxid, som videre reagerer og danner toksiske stoffer som hydroxyl radikaler (OH*)(9). Nogle anaerobe bakterier er en del af menneskets normal flora, de findes på huden, som fx Propionibacterium acnes, i mundhulen: Streptococcus sp. og Fusobacterium sp. og i gastrointestinalkanalen: Bacteroides sp. Desuden findes der anaerobe bakterier i omgivelserne så som nogle Clostridium-arter. De fleste anaerobe bakterier der isoleres fra humane infektioner er oprindelige fra normalfloraen.(8) Polymerase kædereaktionen (PCR) PCR er en metode som gør det muligt at identificere gener i DNA. Det bestemte mål-dna bliver mangedoblet og dette stykke er specificeret ved hjælp af et primerpar. Primere er små stykker DNA der passer komplementært med startsekvensen på det genfragment, der ønskes opformeret. Herefter vil Tag-polymerasen binde sig og starte opformeringen af DNA-sekvensen. På denne måde mangedobles det ønskede stykke DNA (12). Efter PCR-processen visualiseres det opformerede DNA ved hjælp af agarose-gel-elektroforese. Her udnytter man at de negative DNA-molekyler i agarose-gelen vil vandre mod den positive pol, med en hastighed der er omvendt proportionel med molekylernes størrelse. Dette visualiseres ved tilsættelse Identifikation af anaerobe bakterier 7

8 af loadingbuffer som bindes mellem de to strenge i DNA-helixen. Der vil derved dannes et DNAbånd ved vandring i agarose-gelen, som kan visualiseres i UV lys(12). Automatisk Sekventering Sekventeringen udføres automatisk. Reaktionerne fortages i et enkelt rør indeholdende alle fire ddntp er hver mærket med et forskelligt farvestof. DNA et separeres på en gel, hvor de alle køres sammen i en bane. De fire farvestoffer fluoroserer ved forskellige bølgelængder og derfor er det muligt for en laser at bestemme, hvilken base hvert bånd repræsenterer. Resultatet bliver herefter vist som et chromatogram (se figur 2). Et diagram med farvede toppe, der er korresponderende mellem nukleotiderne og pladsen i sekvensen (12). Figur 2. Resultater fra en automatiseret sekvensanalyse vist som chromatogram. (A) 16S-Gen Igennem tiden er der primært arbejdet med genet, der koder for 16S-rRNA, denne danner derfor det største grundlag for at kunne lave sammenligninger med uidentificerede bakterier. Sammenligningerne bruges til at foretage sekvensbestemmelser og identifikationsbestemmelser i rutine laboratoriet (7). VITEK 2 Systems ANC-kort Ifølge VITEK 2 Systems produktoplysninger kan de anaerobe- og korynebacterieidentifikationskortet (ANC) automatisk finde de fleste klinisk vigtige anaerobe bakterier. I ANCkortet er der 36 biokemiske test der måler kulstofudnyttelse og enzymaktiviteter. Metoden bygger på, at der er indsamlet viden om de forskellige arters typiske metaboliske reaktioner, hvorved det er muligt at skelne de anaerobe bakterier fra hinanden. Dette betyder at et Identifikation af anaerobe bakterier 8

9 identifikationsmønster på VITEK 2 Systems ANC-kort er identisk med en organismes naturlige reaktionsmønster. VITEK 2 Systems sammenligner identifikationsmønsteret med den data den har om hver organisme. Herudfra giver den en procentvis sandsynlighed for en angivelig organisme. (11) Figur 3: VITEK 2 ANC-kort (B) Analyseprincip for VITEK 2 Systems VITEK 2 benytter sig af en kvantitativ kolometrisk måling af den farveintensitet der fremkommer i opløsningen med en bølgelængde på 430 og 660 nm. I hver af de 36 brønde sker der en kemisk reaktion som giver udslag i farveintensiteten. Herefter måles opløsningens lysabsorption. Farvestoffets intensitet er proportional med koncentrationen af det stof der måles. Klassificering af resultaterne Resultaterne er angivet i konfidensgrader som klassificeres ud fra den procentmæssige sandsynlighed for at det angivne bakterie-navn er korrekt. Konfidensgrad Procent sandsynlighed Exellent 96-99% Very Good 93-95% Good 89-92% Acceptable 85-88% Low Discrimination Unidentified Når 2 til 3 taxa* viser samme biologiske mønster Når alle eller over 3 taxa viser samme biologiske mønster Figur 4. Konfidensgrad af sandsynligheden for en korrekt angivet identifikation. (C) * = Begrebet taxa hentyder i dette tilfælde til arter. Dette betyder at hvis to arters identifikationsmønster ligner hinanden kan VITEK 2 Systems ikke skeldne dem fra hinanden, og svarresultatet bliver Low discrimination. VITEK 2 henviser da til supplerende test som udføres manuelt. Identifikation af anaerobe bakterier 9

10 Metodevalg og afgrænsninger Jeg har valgt at afprøve de nye ANC-kort til VITEK 2 Systems fra BioMérieux da KML i forvejen benytter VITEK 2 Systems til identifikation af organismer. KML s bioanalytikere på SSI har derfor et godt kendskab til metoderne og aflæsningsmaskinerne findes på afdelingen. De 30 forsøgsstammer, som anvendes til forsøget, er tidligere brugt til forsøg på KML. Disse forsøgsstammer repræsenterer et udvalg af relevante arter i forhold til de prøver som KML modtager. De anvendte bakteriestammer er henholdsvis AmericanType Culture Collection (ATCC-), Culture Collection, University of Göteborg (CCUG-) og Undervisnings-stammer (UV) fra Tage Justesens kollektion. På den første gruppe anaerobe bakterier, analyseret på VITEK 2 ANC-kort, blev der foretaget dobbeltbestemmelser på stammerne. Efterfølgende var det dog usikkert om der var ANC-kort nok til alle, og visse bakteriestammer blev derfor kun analyseret én gang på VITEK 2. Såfremt analysen blev indført på KML på SSI er det ikke muligt at vide om den anaerobe stamme, man ønsker analyseret på VITEK 2, er blandt de bakterier som findes på listen. Jeg har derfor valgt, at teste udsnit af de anaerobe bakterier fra listen samt anaerobe bakterier som ikke findes på listen. Ved at medtage både de analyserbare og de ikke-analyserbare anaerobe stammer bliver udsnittet mere repræsentativt og derved mere realistisk. Resultaterne af de identificerede anaerobe stammer analyseret på VITEK 2 sammenligner jeg med resultaterne fra 16s-PCR-metoden. 16s-PCR-metoden bliver i dag anvendt ved identifikation af anaerobe bakterier på KML på SSI. Resultaterne fra VITEK 2 bedømmes som korrekt identifikation af slægts- og arts-niveau, og jeg vælger derudover at medtage konfidensgraden som indikator for sandsynligheden af korrekt identifikation. Identifikation af anaerobe bakterier 10

11 Materialer og Metode Metode 30 anvendte anaerobe stammer er opbevaret i en fryser ved -80 C. Da der er erfaret at visse anaerobe stammer vokser bedre på en 10 % blodplade, blev alle 30 stammer sået ud på en anaerob plade og en 10 % blodplade. Efter anaerob inkubation i 3 dage, blev de omsået på en sekunder plade; nogle på en anaerob plade og andre på en 10 % blodplade, alt efter hvilken plade der frembar størst vækst. På alle 30 stammer blev der undersøgt for morfologi og gram-farvning for bl.a. at sikre sig, at der ikke var kommet forurening på pladerne. Derudover skal VITEK 2 Systems have information om hver bakteries morfologi, gramfarvning og aerotolerance for at kunne give et svarresultat. Udsnittet af anaerobe bakteriestammer er valgt af to årsager. Jeg ønskede både at undersøge, hvad VITEK 2 kunne detektere omkring de bakteriestammer som ifølge forskrifterne kunne klarlægges, men også at undersøge de bakteriestammer, som VITEK 2 ANC-kortene ikke burde kunne detektere. Metode for 16s-PCR-Sekventering I referancelaboratoriet på SSI Amager ekstrakterede jeg stammerne. Dernæst blev supernatanten, som er i et eppendorfrør, fortyndet med vand. Derefter blander man reaktionskomponenterne med det DNA, som skal opformeres. Prøven skal herefter opformeres, hvilket sker på termocycleren, der kan stige og sænke temperaturen som påkrævet. Programmet varer 1 time og 46 min. Prøverne er visualiseret på en agarosegel, hvor jeg blandt andet kunne sikre mig, at det forrige arbejde var udført korrekt. Til sidst blev der udført automatisk sekventering, hvor resultaterne derfra sammenlignes med en database som indeholder gen-sekvenser fra bakterier. Her fra fremkom mine resultater fra 16s-PCR-sekventeringen. (Forskrift bilag 1) Figur 3. Agarosegel med DNA fra mine prøver. Identifikation af anaerobe bakterier 11

12 Metode for VITEK 2 Systems Analyseringen på VITEK 2 ANC-kort forløb efter forskriften. (Se bilag 2). Fra bakteriestammerne lavede jeg en bakteriesuspension med en MaFarland mellem 2,70-3,30, målt på VITEK 2 DENSICHEK, hvor suspensionen højest må være 30 minutter gammel, før kortet inokuleres. Glasset med den opnåede suspension, samt det tilhørende scannede ANC-kort tilsættes en kassette. Data om bakteriens morfologi, gramfarvning og aerotolerance indtastes i kortets hukommelse. Kassetten anbringes i VITEK 2 Instrumentet, der sørger for inkubation og aflæsning af farveudviklingen i kortet. Farveudviklingen bliver derefter sammenholdt med databasen, hvorefter VITEK 2 kan udskrive et svarresultat. I tilfælde af at resultatet ikke stemte overens med det forventede, blev stammerne taget frem fra frys og sået ud på nye plader. Identifikation af anaerobe bakterier 12

13 Bakteriestammer De anvendte anaerobe bakteriestammer anvendt ved mit forsøg: Actinomyces meyeri CCUG 21024T Actinomyces naselundii ATCC Actinomyces naselundii CCUG 18310T Actinomyces odontolyticus CCUG Actinomyces viscosus CCUG Bacteroides distasonis ATCC 8503 Bacteroides distasonis CCUG 4941 Bacteroides fragilis ATCC Bacteroides uniformis CCUG 4942 Bifidobacterium adonens CCUG Clostridium clostridioforme UV D26 Clostridium difficile ATCC 9689 Clostridium innocuum CCUG Clostridium hastiforme ATCC Clostridium perfringens ATCC Clostridium ramosum UV D 109 Clostridium sordelli ATCC 9714 Clostridium sporogenes ATCC Clostridium sporogenes UV Clostridium tertium UV Eubacterium limosum CCUG Fusobacterium necrophorum UV D133 Fusobacterium necrophorum ATCC Fusobacterium nucleatum UV D132 Lactobacillus catenaformis CCUG Peptostreptococcus anaerobius CCUG 7835 Prevotella bivia UV D29 Propionibacterium acnes ATCC 6919 Propionibacterium propionicus ATCC Veillonella montpellierensis CCUG = Stammer som ifølge VITEK 2 kan identificeres på VITEK 2 ANC-kort = Stammer som ikke, ifølge VITEK 2, kan identificeres på VITEK 2 ANC-kort. Materialer for 16s-PCR-Sekventering DNA Engine DYAD TM Centrifuge PC kodak program Eppendorfrør (1,5 ml) Finnpipette Pipetter Podnåle 1 μl Vortex Varmblok Fryser PCR-strips PrepMan TM Ultra QIAgen Mastermix Vand Master mix Diversol (til aftørring af borde) Identifikation af anaerobe bakterier 13

14 Agaros (til støbning af gel) Buffer (til støbning af gel) Loading buffer Markør. UltraPURE-vand UltraPURE Forward mix Reverse mix NaOAc Ethanol 70% og 99% Sterilt vand Materialer for VITEK 2 Systems 10% blodplader Anaerobe plader VITEK 2 ANC-kort VITEK 2 DENSICHEK-kit DENSICHEK-kalibrator Sterilt saltvand ( vandholdig 0,45 til 0,50 % NaCl, ph 4,5 til 7,0) 12 mm x 75 mm klare plastik ( polystyren)-engangsreagensglas Sterile applikator- eller podepinde Identifikation af anaerobe bakterier 14

15 Resultater Skema 1: Et samlet resultatskema fra 16s-PCR-sekventering samt VITEK 2 ANC-kort: I skema 1 ses de analyserede anaerobe bakteriestammer og resultatet fra henholdsvis ANC-kortet på VITEK 2 og 16s-PCR-sekventeringens identifikation. Skema 1 Bakteriestammer PCR VITEK 2 Actinomyces meyeri CCUG 21024T Actinomyces meyeri Actinomyces meyeri Actinomyces naselundii ATCC Actinomyces naselundii Actinomyces naselundii Actinomyces naselundii CCUG 18310T Actinomyces naselundii Actinomyces naselundii Actinomyces odontolyticus CCUG Actinomyces odontolyticus Actinomyces meyeri Actinomyces viscosus CCUG Actinomyces viscosus Actinomyces naselundii Bacteroides distasonis ATCC 8503 Bacteroides distasonis Parabacteroides distasonis Bacteroides distasonis CCUG 4941 Bacteroides distasonis Parabacteroides distasonis Bacteroides fragilis ATCC Bacteroides fragilis Bacteroides fragilis Bacteroides uniformis CCUG 4942 Bacteroides uniformis Bacteroides uniformis/ovatus Bifidobacterium adonens CCUG Clostridium clostridioforme UV D26 Bifidobacterium adonens - Clostridium sporogenes Clostridium sporogenes Clostridium difficile ATCC 9689 Clostridium difficile Clostridium sordelli/bifermentans Clostridium innocuum CCUG Clostridium innocuum - Clostridium hastiforme ATCC Clostridium hastiforme Clostridium subterminale/clostridium subterminale Clostridium perfringens ATCC Clostridium perfringens Clostridium perfringens Clostridium ramosum UV D 109 Clostridium ramosum - Clostridium sordelli ATCC 9714 Clostridium sordelli Clostridium sordelli Clostridium sporogenes ATCC Clostridium sporogenes UV Clostridium sporogenes Clostridium sporogenes/subterminale Clostridium sporogenes Clostridium sporogenes/subterminale Clostridium tertium UV Clostridium intestinale - Eubacterium limosum CCUG Eubacterium limosum Eubacterium limosum Identifikation af anaerobe bakterier 15

16 Fusobacterium necrophorum UV D133 Fusobacterium necrophorum ATCC Fusobacterium nucleatum UV D132 Lactobacillus catenaformis CCUG Peptostreptococcus anaerobius CCUG 7835 Fusobacterium necrophorum Fusobacterium necrophorum Fusobacterium nucleatum Lactobacillus catenaformis Peptostreptococcus anaerobius Fusobacterium nucleatum Fusobacterium necrophorum Fusobacterium nucleatum Clostridium sporogenes/subterminale Peptostreptococcus anaerobius Prevotella bivia UV D29 Prevotella bivia - Propionibacterium acnes ATCC 6919 Propionibacterium propionicus ATCC Propionibacterium acnes Propionibacterium propionicus Propionibacterium acnes Propionibacterium propionicus Veillonella montpellierensis CCUG Veillonella montpellierensis - = Resultater som ikke stemmer overens med det forventede - = Uidentificerede Identifikation af anaerobe bakterier 16

17 Skema 2: Resultater for 16s-PCR-sekventerinegn Nedenstående skema 2 viser hvor korrekt 16S-PCR-sekventeringen har identificeret de 30 anaerobe stammer med hensyn til slægt og art. Skema 2 Bakteriestamme Korrekt identifikation Ikke korrekt identifikation Ikke identificeret Slægt Art Slægt Art Actinomyces meyeri CCUG 21024T + + Actinomyces naselundii ATCC Actinomyces naselundii CCUG 18310T + + Actinomyces odontolyticus CCUG Actinomyces viscosus CCUG Bacteroides distasonis ATCC Bacteroides distasonis CCUG Bacteroides fragilis ATCC Bacteroides uniformis CCUG Bifidobacterium adonens CCUG Clostridium clostridioforme UV D Clostridium difficile ATCC Clostridium innocuum CCUG Clostridium hastiforme ATCC Clostridium perfringens ATCC Clostridium ramosum UV D Clostridium sordelli ATCC Clostridium sporogenes ATCC Clostridium sporogenes UV + + Clostridium tertium UV + + Eubacterium limosum CCUG Fusobacterium necrophorum UV D Identifikation af anaerobe bakterier 17

18 Fusobacterium necrophorum ATCC Fusobacterium nucleatum UV D Lactobacillus catenaformis CCUG Peptostreptococcus anaerobius CCUG Prevotella bivia UV D Propionibacterium acnes ATCC Propionibacterium propionicus ATCC Veillonella montpellierensis CCUG = Anaerobe bakteriestammer som er godkendt til at blive analyseret på VITEK 2 ifølge forskriften. Identifikation af anaerobe bakterier 18

19 Skema 3: Resultater for VITEK 2 ANC-kort Nedenstående skema 3 viser hvor korrekt VITEK 2 ANC-kort har identificeret alle 30 anaerobe stammer med hensyn til slægt og art. Skema 3 Bakteriestamme Korrekt identifikation Ikke korrekt identifikation Ikke identificeret Slægt Art Slægt Art Actinomyces meyeri CCUG 21024T + + Actinomyces naselundii ATCC Actinomyces naselundii CCUG 18310T + + Actinomyces odontolyticus CCUG Actinomyces viscosus CCUG Bacteroides distasonis ATCC Bacteroides distasonis CCUG Bacteroides fragilis ATCC Bacteroides uniformis CCUG Bifidobacterium adonens CCUG Clostridium clostridioforme UV D Clostridium difficile ATCC Clostridium innocuum CCUG Clostridium hastiforme ATCC Clostridium perfringens ATCC Clostridium ramosum UV D Clostridium sordelli ATCC Clostridium sporogenes ATCC Clostridium sporogenes UV + + Clostridium tertium UV + Eubacterium limosum CCUG Fusobacterium necrophorum UV D Fusobacterium necrophorum ATCC Identifikation af anaerobe bakterier 19

20 Fusobacterium nucleatum UV D Lactobacillus catenaformis CCUG Peptostreptococcus anaerobius CCUG Prevotella bivia UV D29 + Propionibacterium acnes ATCC Propionibacterium propionicus ATCC Veillonella montpellierensis CCUG = Anaerobe bakteriestammer som er godkendt til at blive analyseret på VITEK 2 ifølge forskriften. Identifikation af anaerobe bakterier 20

21 Skema 4: Skema 4 er en oversigt over de anaerobe stammer analyseret på VITEK 2 som VITEK 2 Systems kan identificere på ANC-kortet ifølge ANC-produktoplysningerne. Skema 4 Bakteriestamme Korrekt identifikation Ikke korrekt identifikation Ikke identificeret Slægt Art Slægt Art Actinomyces meyeri CCUG 21024T + + Actinomyces naselundii ATCC Actinomyces naselundii CCUG 18310T + + Bacteroides distasonis ATCC Bacteroides distasonis CCUG Bacteroides fragilis ATCC Bacteroides uniformis CCUG Clostridium clostridioforme UV D Clostridium difficile ATCC Clostridium perfringens ATCC Clostridium ramosum UV D Clostridium sordelli ATCC Clostridium sporogenes ATCC Clostridium sporogenes UV + + Clostridium tertium UV + Eubacterium limosum CCUG Fusobacterium necrophorum UV D Fusobacterium necrophorum ATCC Fusobacterium nucleatum UV D Peptostreptococcus anaerobius CCUG Prevotella bivia UV D29 + Propionibacterium acnes ATCC Propionibacterium propionicus ATCC Identifikation af anaerobe bakterier 21

22 Skema 5: VITEK 2 systems konfidensgrad af resultaterne Skema 5 viser konfidensgraden for de 30 anaerobe bakteriestammer analyseret på VITEK 2. Skema 5 Bakteriestamme Actinomyces meyeri CCUG 21024T Actinomyces naselundii ATCC Actinomyces naselundii CCUG 18310T Actinomyces odontolyticus CCUG Actinomyces viscosus CCUG Bacteroides distasonis ATCC 8503 Bacteroides distasonis CCUG 4941 Bacteroides fragilis ATCC Bacteroides uniformis CCUG 4942 Bifidobacterium adonens CCUG Clostridium clostridioforme UV D26 Clostridium difficile ATCC 9689 Clostridium innocuum CCUG Clostridium hastiforme ATCC Clostridium perfringens ATCC Clostridium ramosum UV D 109 Clostridium sordelli ATCC 9714 Clostridium sporogenes ATCC Clostridium sporogenes UV Clostridium tertium UV Eubacterium limosum CCUG Fusobacterium necrophorum UV D133 Fusobacterium necrophorum ATCC Konfidens grad Exellent identification Very good/ Very good identification Very good identification Very good/very good identification Exellent/ Very good identification* Excellent identification Very good identification Exellent/Exellent identification Low discrimination/ Low discrimination Unidentified Good identification Low discrimination Unidentified Very Good/ Very Good identification Exellent/Good identification* Unidentified Exellent/Exellent identification Exellent identification/ Low discrimination* Low discrimination/ Low discrimination Unidentified Exellent/ Exellent identification Exellent identification Exellent/Exellent identifcation Identifikation af anaerobe bakterier 22

23 Fusobacterium nucleatum UV D132 Lactobacillus catenaformis CCUG Peptostreptococcus anaerobius CCUG 783 Prevotella bivia UV D29 Propionibacterium acnes ATCC 6919 Exellent/Exellent identification Low discrimination/ Low discrimination Exellent/Exellent identification Unidentified Exellent/Exellent identification Propionibacterium propionicus ATCC Exellent/Acceptable identification* Veillonella montpellierensis CCUG Unidentified/Unidentified = Korrekt slægts og artsniveau = Korrekt slægtsniveau, men ikke korrekt artsniveau = Ikke korrekt svar * = Dobbeltbestemmelserne stemmer ikke overens. / = Der findes dobbeltbestemmelse. Identifikation af anaerobe bakterier 23

24 Skema 6: Skema 6 viser en oversigt over korrekt identificerede anaerobe bakterier i procent på slægts- og artsniveau. Både for 16s-PCR-sekventering og VITEK 2 ANC-kort. Skema 6 Korrekt identificerede til slægts-niveau i %: Korrekt identificerede til arts-niveau i %: 16s-PCR 100% (30 af 30) 93,33% (28 af 30) VITEK 2 ANC-kort: 76,67% ( 23 af 30) 54,84% (17 af 30) Alle Bakteriestammer Vitek 2 ANC-kort: 86,96% (20 af 23) 73,91% (17 af 23) Kun bakterier som findes på listen over de accepterede stammer Identifikation af anaerobe bakterier 24

25 Diskussion Resultater for PCR 28 ud af 30 anaerobe bakteriestammer bliver korrekt identificeret til slægts- og arts-niveau ved brug af PCR-metoden ifølge skema 5. Ifølge Moser, C. et al(4) har man erfaret, at PCR-metoden kan anvendes på et bredt antal species deriblandt anaerobe bakterier. Claus Moser tilføjer, at PCR har været en betydelig diagnostisk gevinst, som i dag anvendes som supplement til dyrkningen. I skema 1 og 2 ses det at 2 ud af de 30 anaerobe bakteriestammer identificeres til korrekt slægtsnivau men ikke til korrekt artsnivau. - Clostridium tertium blev analyseret til at være en Clostridium intestinale. Den første artikel skrevet om denne bakterie findes først i 2004, en artikel af Elsayed, S. og Zhang, K. (5). Det kunne derfor tænkes, at man har taget fejl dengang, hvor man frøs bakterien ned, da bakterien ikke var kendt som Clostridium intestinale. Herved mener jeg, at PCR-metoden kan have analyseret den til det korrekte navn, altså Clostridium intestinale. - Den anden bakterie som ikke fremkommer med det forventede bakterienavn er Clostridium clostridioforme. Denne bakterie bliver detekteret til at være en Clostridium sporogenes. 16s-PCRmetoden er dog ikke alene om at komme frem til dette navn. Det samme gør VITEK 2 ANC-kortet. Ud fra dette kan det eventuelt være en Clostridium sporgenes og ikke en Clostridium clostridioforme. De to bakterier som ikke fremkommer med det forventede navn er UV-stammer, som er taget fra rutineprøver og er derfor ikke gennemtestet som kontrolstammerne. Resultater for VITEK 2 ACN-kort Et hurtigt blik på skema 1 og 3 giver hurtigt et billede af, at der er en overvejende del af de anaerobe bakterier, der enten bliver fejlidentificeret eller uidentificerede ved identifikation på VITEK 2. I skema 1 og 3 er der medtaget både de anaerobe stammer, som VITEK 2 systems kan identificerere med ANC-kortet ifølge ANC produktoplysningerne, men også stammer som den ikke kan identificere. I skema 6 ses at 54,84% bliver korrekt identificeret til art-sniveau af både godkendte og ikke godkendte arter. Hvis vi kun medregner de stammer, som var angivet som analyserbare, har VITEK 2 ACN-kortene identificeret korrekt 73,91% (17 af 23) af gangene. Rennie, R.(1) får 95,1% korrekt Identifikation af anaerobe bakterier 25

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Specielt med henblik på dyrkning og identifikation i det klinisk mikrobiologiske laboratorium Tage Justesen

Specielt med henblik på dyrkning og identifikation i det klinisk mikrobiologiske laboratorium Tage Justesen ANAEROBE BAKTERIER Specielt med henblik på dyrkning og identifikation i det klinisk mikrobiologiske laboratorium Tage Justesen FORORD og vigtigste litteraturhenvisninger. Dette kompendium i anaerob bakteriologi

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Side 1 af 7 Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Revision 2 Juli 2014 DOT131v1

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Biotechnology Explorer GMO analyse Kit

Biotechnology Explorer GMO analyse Kit 1 Biotechnology Explorer GMO analyse Kit Katalog nr.166-2500edu www.biorad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen december 2005 - revideret februar 2010 Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

VITEK 2 Systems Produktoplysninger

VITEK 2 Systems Produktoplysninger VITEK 2 Systems Produktoplysninger 510809-1DA1 (05/2007) 27921 biomérieux, Inc. Box 15969 Durham, North Carolina 27704-0969 / USA Tel. (1) 800-682-2666 EC REP biomérieux SA au capital de 11 879 045 673

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det.

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Samarbejde mellem gymnasier og Aarhus Universitet Bioteknologiske eksperimenter Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Denne øvelse er baseret på øvelseskittet:

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

Brugsanvisning. PCR-amplifikation og sekventering af HLA-klasse I- og II-loci. Versionsnr.: 13.0 Udfærdigelsesdato: Juli 2013

Brugsanvisning. PCR-amplifikation og sekventering af HLA-klasse I- og II-loci. Versionsnr.: 13.0 Udfærdigelsesdato: Juli 2013 Brugsanvisning PCR-amplifikation og sekventering af HLA-klasse I- og II-loci Versionsnr.: 13.0 Udfærdigelsesdato: Juli 2013 EC REP Conexio Genomics Pty Ltd Qarad bvba 8/31 Pakenham St Cipalstraat 3 Fremantle

Læs mere

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Denne vejledning forklarer, hvordan man definerer en overnatningsplads

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Resultat af Ærteforsøg 2010

Resultat af Ærteforsøg 2010 Resultat af Ærteforsøg 2010 Ved et kursus på Institut for Jordbrug og Økologi, KU Life, blev dette ærteforsøg gennemført, med undervisning af Gunter Backes og Jihad Orabi. Skrevet af Søren Holt Frøsamlerne

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Du udfordres på chokoladesmagning En organoleptisk undersøgelse

Du udfordres på chokoladesmagning En organoleptisk undersøgelse 124567 John Schollar National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Dansk oversættelse og

Læs mere

Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo

Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo Katalognummer nr. 166 0013EDU www.bio rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum Birgitjustesen@gmail.com

Læs mere

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN KemiF1 laboratorieøvelser 2008 ØvelseF1-2 PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN Indledning I en binær blanding vil blandingens masse være summen af komponenternes masse; men blandingens volumen vil ikke være summen

Læs mere

Triolab har fået ny profilbrochure. Klotdetektion: vidste du dette? September 2013

Triolab har fået ny profilbrochure. Klotdetektion: vidste du dette? September 2013 September 2013 Triolab har fået ny profilbrochure Det er med stor fornøjelse, at vi her kan præsentere Triolabs nye profilbrochure! I den nye brochure kan du se, hvem vi er, hvilke leverandører vi repræsenterer,

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). Dyrkning (urin - vækst) 1

Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). Dyrkning (urin - vækst) 1 Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). 1 Indtast prøvenummer og søg prøven med [F8] (udfør søg). 2 Grundoplysninger, registreret i Forside-programmet, står nu i øverste blok, og indtastning af dyrkningssvar

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Fejlfinding i vådfoder Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Problemer med dårligt vådfoder Lav foderooptagelse Lav produktivitet Udskudt endetarm Universel tarmblødning Kødprocent Alarmer i anlæg

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Bølgelængdeinterval: 350 nm 1000 nm, nøjagtighed: < 1 nm. Brug Logger Pro s nyeste udgaver (3.6.0 eller 3.6.1). Hent evt. opdateringer fra Verniers hjemmeside

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Børsteormene Marenzelleria

Børsteormene Marenzelleria Børsteormene Marenzelleria - PCR optimering i forbindelse med identifikation af siblingearter Roskilde Universitet 2011 Bachelor projekt Safa Maarouf og Nanna Høegh Jensen. Samarbejde med Jasna Mozina

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Implementering af HLA-DQ2 & HLA-DQ8 som undersøgelsesmetode for cøliaki

Implementering af HLA-DQ2 & HLA-DQ8 som undersøgelsesmetode for cøliaki Implementering af HLA-DQ2 & HLA-DQ8 som undersøgelsesmetode for cøliaki Louise Hjort Ladefoged Hold 5 BA 99835 Bioanalytikerunderviser Jette Kofod-Nielsen Cand.scient. Lektor Jesper Voldby Antal tegn inkl.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen)

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) STUDENTEREKSAMEN MAJ 2004 2004-10-1 MATEMATISK LINJE KEMI ØJT NIVEAU Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00 (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) pgavesættet består af 3 opgaver og

Læs mere

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart.

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart. Side 1 Gratis program til at transponere lydfil og gemme den, link og vejledning Ole Skou 2009 Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart Gratis program til at transponere

Læs mere

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse www.volvoxdk.dk C. Girnth-Diamba og B. Fahnøe, 2010 Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Solrød Gymnasium, Solrød Center 2 DK 2680 Solrød Strand, Denmark E: sgcg@solgym.dk og sgbf@solgym.dk Plasmidoprensning

Læs mere

Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk

Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM HOT STUFF 3 2. GEVINSTTAVLEN 4 3. VALGFRIT SPIL 5 4. INFERNO 5 5. HOT SHOT 6 6. FIREBALL 7 7. GAMEFLASH 8 7.1. Nudge

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Next Generation Sequencing

Next Generation Sequencing Next Generation Sequencing For 60 år siden blev DNA opdaget. I øjeblikket afprøver vi NGS, og til sommer kører vi BRCA-gener med den nye metode I år er det 60 år siden, at DNA s struktur blev erkendt,

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Evaluering af to forskellige screeningsmetoder til detektion af Streptococcus agalactiae hos gravide

Evaluering af to forskellige screeningsmetoder til detektion af Streptococcus agalactiae hos gravide 2014 Evaluering af to forskellige screeningsmetoder til detektion af Streptococcus agalactiae hos gravide Evaluation of two different screening methods for the detection of Streptococcus agalactiae in

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 2.2 Brugervejledning 1 / 49 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 2.1 Hvad er nyt?... 5 3 Oprettelse af kort... 6 3.1 Kort centrum

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Fakta Skandinavisk virksomhed der arbejder i Danmark, Færøerne, Grønland

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener - Uddrag af Mastitisringtest rapporten 21*) Forsker Rene S. Hendriksen 1 Levnedsmiddelingeniør Susanne Karlsmose 1 Laborant Jacob

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Introduktion til de praktiske øvelser

Introduktion til de praktiske øvelser Introduktion til de praktiske øvelser Vi vil i dag fokusere på tre forskellige online software til SNP analyser snptree NDtree CSIphylogony Introduktion til SNP analyser http://cge.cbs.dtu.dk/services/all.php

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse.

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Ved hjælp af termokassen er det muligt at bestemme stigningen i CO2-koncentration der afgives fra person

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere