Sammenligning af 16s-PCR-sekventering og VITEK 2 ANC-kort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenligning af 16s-PCR-sekventering og VITEK 2 ANC-kort"

Transkript

1 Sammenligning af 16s-PCR-sekventering og VITEK 2 ANC-kort til identifikation af anaerobe bakterier Figu r 4: VIT EK 2 ANC - kort Figur 5: VITEK 2 Af Bachelorprojekt juni 2009 Bioanalytikeruddannelsen København, Professionshøjskolen Metropol Vejledere: Kirsten Olsson, Bioanlytikerunderviser og Helle Holmsgaard, underviser Identifikation af anaerobe bakterier 1

2 Forord Dette bachelorprojekt er udarbejdet som afslutning på bioanalytikeruddannelsen. Dette projekt henvender sig til vejledere, medstuderende, bioanalytikere og andre med interesse for identifikation af anaerobe bakterier ved hjælp af ANC-kort på VITEK 2-instrumentet. Den praktiske del af projektet er udført på Klinisk Mikrobiologisk afdeling (KML) på Statens Serum Institut (SSI). Jeg ønsker at takke bioanalytikerne Annemarie Hesselbjerg og Jonna Heidi Jensen fra KML for deres hjælp. Endvidere retter jeg en speciel tak til laboranten Knud Erik Vejen Jensen PCR-laboratoriet for hjælp i laboratoriet samt beredvillig hjælp ved faglige spørgsmål. Yderligere gives en tak til vores hovedvejleder Helle Holmsgaard fra bioanalytikeruddannelsen og klinisk vejleder Kirsten Olsson fra SSI for konstruktiv kritik under projektforløbet. Bachelorprojekt juni 2009 udarbejdet af: Identifikation af anaerobe bakterier 2

3 Resumé PROBLEMFELT: Identifikationen af anaerobe bakterier kan både være vanskelig, tidskrævende og kostbart. For at finde en hurtigere og billiger metode end 16s-PCR-metoden har jeg undersøgt VITEK 2 Systems ANC-kort til identifikation af 30 anaerobe bakterier. Jeg ønsker at undersøge hvilken af de to metoder, VITEK 2 Systems ANC-kort eller 16s-PCR-sekventering der identificerer flest anaerobe bakterier korrekt til henholdsvis slægts- og arts-niveau. METODE: De 30 anvendte bakteriestammer er henholdsvis AmericanType Culture Collection (ATCC-), Culture Collection University of Göteborg (CCUG-) og Undervisnings-stammer (UV) fra Tage Justesens kollektion. Produktoplysningerne til ANC-kortene informerer om hvilke anaerobe bakteriestammer der kan anvendes på VITEK 2. Jeg har valgt at teste et udsnit af disse anaerobe bakterier men har også valgt at inddrage de stammer som ikke findes på listen. Dette er gjort på baggrund af at man, hvis analysen blev indført på KML, ikke ved hvorvidt den anaerobe stamme man ønsker analyseret på VITEK 2 er blandt de bakterier som findes på listen. Derfor vil det give et mere realistisk billede hvis man medtager både de analyserbare og de ikke-analyserbare anaerobe stammer. Resultaterne fra VITEK 2 bedømmes som korrekt identifikation af slægts- og arts-niveau. Derudover vælger jeg at medtage konfidensgraden som indikator for sandsynligheden af korrekt identifikation. RESULTAT: 16s-PCR-sekventeringen opnår 100 % korrekt identifikation til slægtsniveau og 93,33 % til artsniveau. VITEK 2 Systems ANC-kort opnår derimod kun 76,67 % korrekt identificerede til slægtsniveau og 54,84 % til artsniveau. KONKLUSION: 16s-PCR-sekventeringen identificerer flest af de 30 udvalgte anaerobe bakterier korrekt til henholdsvis slægt- og arts-niveau. Identifikation af anaerobe bakterier 3

4 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Resumé... 3 Introduktion... 5 PROBLEMBAGGRUND... 5 PROBLEMFORMULERING... 5 BEGREBSDEFINITIONER... 6 TEORETISK BAGGRUND... 7 Anaerobe bakterier...7 Polymerase kædereaktionen (PCR)...7 Automatisk Sekventering S-Gen...8 VITEK 2 Systems ANC-kort...8 Analyseprincip for VITEK 2 Systems...9 Klassificering af resultaterne...9 METODEVALG OG AFGRÆNSNINGER Materialer og Metode METODE METODE FOR 16S-PCR-SEKVENTERING METODE FOR VITEK 2 SYSTEMS BAKTERIESTAMMER MATERIALER FOR 16S-PCR-SEKVENTERING MATERIALER FOR VITEK 2 SYSTEMS Resultater SKEMA SKEMA SKEMA SKEMA SKEMA SKEMA Diskussion RESULTATER FOR PCR RESULTATER FOR VITEK 2 ACN-KORT Konklusion Perspektivering Referencer Bilag Bilag Identifikation af anaerobe bakterier 4

5 Introduktion Problembaggrund Det er vigtigt at identificere de patogene anaerobe bakterier i patientprøverne, da det har betydning for den medicinske behandling af patienten. Det kan være svært, at identificere anaerobe bakterier(13) på KML, derfor er det nødvendigt at have en metode, der kan give en så præcis og hurtig identifikation som muligt. De to identifikationsmetoder der sammenlignes er VITEK 2 Systems og 16s-PCR-sekventering. Formålet med projektet er at undersøge om det er muligt at anvende VITEK 2 s ANC-kort til identifikation af anaerobe bakterier frem for 16s-PCR-sekventering. 16s-PCR-sekventering er en ressourcekrævende metode i forhold til tid, økonomi og arbejdskraft. Derfor ønskes undersøgt om det er muligt at erstatte identifikationen af anaerobe bakterier ved 16s- PCR-sekventering med de nye ANC-kort, hvilket bl.a. vil reducere analysetiden fra timer til 6 timer(11). VITEK 2 er derudover et automatiseret identifikationssystem, som ikke kræver lige så meget forarbejde som identifikation ved 16s-PCR-sekventering. Indførelsen af ANC-kortet kræver desuden ikke yderligere oplæring da VITEK 2 i forvejen er i brug på Klinisk Mikrobiologisk Laboratorium (KML) på Statens Serum Institut (SSI). Hvis mine resultater viser at indførelsen af de nye ANC-kort til VITEK 2 Systems giver tilsvarende, eller bedre, resultater vil patienterne altså kunne få en mere specifik behandling, da svaret forelægger tidsmæssigt hurtigere end 16s-PCR-sekventering. Dette vil komme både patienten og sygehusvæsenet til gavn. Problemformulering Hvilke af de to identifikationsmetoder til anaerobe bakterier, VITEK 2 Systems ANC-kort eller16s- PCR-sekventering, identificerer flest af 30 udvalgte anaerobe bakteriestammer korrekt til henholdsvis slægt og artsniveau. Identifikation af anaerobe bakterier 5

6 Begrebsdefinitioner Begreber som jeg har valgt at anvende igennem min opgave. Korrekt identifikation: Korrekt identifikation af slægtsniveau: Korrekt identifikation af artstsniveau: Ikke korrekt identifikation af slægtsniveau: Ikke korrekt identifikation af artsniveau: Ikke identificeret: Hvis identifikationsmetoden angiver et korrekt slægts- og arts-niveau. Hvis identifikationsmetoden angiver et slægtsniveau er dette korrekt. Hvis identifikationsmetoden angiver et artssniveau og dette er korrekt. Hvis identifikationen angiver et slægtsniveau og dette ikke er korrekt. Hvis identifikationsmetoden angiver et artsniveau og dette ikke er korrekt. Hvis identifikationsmetoden ikke giver et resultat. Figur 1: Begrebsdefinitioner af korrekt og ikke korrekt identifikation af slægts- og arts-niveau. Identifikation af anaerobe bakterier 6

7 Teoretisk baggrund Anaerobe bakterier En bakterie med et anaerobt stofskifte kan ikke udnytte ilt til vækst og formering. Væksten er derfor maximal under iltfrie forhold. Nogle bakterier vil kun vokse i strikt anaerobt miljø mens andre vokser lige godt med eller uden ilt. Herunder ses en inddeling af det miljø, som anaerobe bakterier kan vokse i: Obligat anaerobe: Organismer der kun gror under anaerobe forhold (< 4% ilt) Strikt obligat anaerobe: Organismer som kun kan vokse i < 0,5% ilt. Moderat obligat anaerobe: Organismer der kun kan vokse i ca. 2-4% ilt.(8) Når anaerobe bakterier kommer i kontakt med ilt, reagerer ilten med et flavoprotein, som er lokaliseret i bakteriens mitochondial membran. Herved dannes der superoxidradikaler og hydrogenperoxid, som videre reagerer og danner toksiske stoffer som hydroxyl radikaler (OH*)(9). Nogle anaerobe bakterier er en del af menneskets normal flora, de findes på huden, som fx Propionibacterium acnes, i mundhulen: Streptococcus sp. og Fusobacterium sp. og i gastrointestinalkanalen: Bacteroides sp. Desuden findes der anaerobe bakterier i omgivelserne så som nogle Clostridium-arter. De fleste anaerobe bakterier der isoleres fra humane infektioner er oprindelige fra normalfloraen.(8) Polymerase kædereaktionen (PCR) PCR er en metode som gør det muligt at identificere gener i DNA. Det bestemte mål-dna bliver mangedoblet og dette stykke er specificeret ved hjælp af et primerpar. Primere er små stykker DNA der passer komplementært med startsekvensen på det genfragment, der ønskes opformeret. Herefter vil Tag-polymerasen binde sig og starte opformeringen af DNA-sekvensen. På denne måde mangedobles det ønskede stykke DNA (12). Efter PCR-processen visualiseres det opformerede DNA ved hjælp af agarose-gel-elektroforese. Her udnytter man at de negative DNA-molekyler i agarose-gelen vil vandre mod den positive pol, med en hastighed der er omvendt proportionel med molekylernes størrelse. Dette visualiseres ved tilsættelse Identifikation af anaerobe bakterier 7

8 af loadingbuffer som bindes mellem de to strenge i DNA-helixen. Der vil derved dannes et DNAbånd ved vandring i agarose-gelen, som kan visualiseres i UV lys(12). Automatisk Sekventering Sekventeringen udføres automatisk. Reaktionerne fortages i et enkelt rør indeholdende alle fire ddntp er hver mærket med et forskelligt farvestof. DNA et separeres på en gel, hvor de alle køres sammen i en bane. De fire farvestoffer fluoroserer ved forskellige bølgelængder og derfor er det muligt for en laser at bestemme, hvilken base hvert bånd repræsenterer. Resultatet bliver herefter vist som et chromatogram (se figur 2). Et diagram med farvede toppe, der er korresponderende mellem nukleotiderne og pladsen i sekvensen (12). Figur 2. Resultater fra en automatiseret sekvensanalyse vist som chromatogram. (A) 16S-Gen Igennem tiden er der primært arbejdet med genet, der koder for 16S-rRNA, denne danner derfor det største grundlag for at kunne lave sammenligninger med uidentificerede bakterier. Sammenligningerne bruges til at foretage sekvensbestemmelser og identifikationsbestemmelser i rutine laboratoriet (7). VITEK 2 Systems ANC-kort Ifølge VITEK 2 Systems produktoplysninger kan de anaerobe- og korynebacterieidentifikationskortet (ANC) automatisk finde de fleste klinisk vigtige anaerobe bakterier. I ANCkortet er der 36 biokemiske test der måler kulstofudnyttelse og enzymaktiviteter. Metoden bygger på, at der er indsamlet viden om de forskellige arters typiske metaboliske reaktioner, hvorved det er muligt at skelne de anaerobe bakterier fra hinanden. Dette betyder at et Identifikation af anaerobe bakterier 8

9 identifikationsmønster på VITEK 2 Systems ANC-kort er identisk med en organismes naturlige reaktionsmønster. VITEK 2 Systems sammenligner identifikationsmønsteret med den data den har om hver organisme. Herudfra giver den en procentvis sandsynlighed for en angivelig organisme. (11) Figur 3: VITEK 2 ANC-kort (B) Analyseprincip for VITEK 2 Systems VITEK 2 benytter sig af en kvantitativ kolometrisk måling af den farveintensitet der fremkommer i opløsningen med en bølgelængde på 430 og 660 nm. I hver af de 36 brønde sker der en kemisk reaktion som giver udslag i farveintensiteten. Herefter måles opløsningens lysabsorption. Farvestoffets intensitet er proportional med koncentrationen af det stof der måles. Klassificering af resultaterne Resultaterne er angivet i konfidensgrader som klassificeres ud fra den procentmæssige sandsynlighed for at det angivne bakterie-navn er korrekt. Konfidensgrad Procent sandsynlighed Exellent 96-99% Very Good 93-95% Good 89-92% Acceptable 85-88% Low Discrimination Unidentified Når 2 til 3 taxa* viser samme biologiske mønster Når alle eller over 3 taxa viser samme biologiske mønster Figur 4. Konfidensgrad af sandsynligheden for en korrekt angivet identifikation. (C) * = Begrebet taxa hentyder i dette tilfælde til arter. Dette betyder at hvis to arters identifikationsmønster ligner hinanden kan VITEK 2 Systems ikke skeldne dem fra hinanden, og svarresultatet bliver Low discrimination. VITEK 2 henviser da til supplerende test som udføres manuelt. Identifikation af anaerobe bakterier 9

10 Metodevalg og afgrænsninger Jeg har valgt at afprøve de nye ANC-kort til VITEK 2 Systems fra BioMérieux da KML i forvejen benytter VITEK 2 Systems til identifikation af organismer. KML s bioanalytikere på SSI har derfor et godt kendskab til metoderne og aflæsningsmaskinerne findes på afdelingen. De 30 forsøgsstammer, som anvendes til forsøget, er tidligere brugt til forsøg på KML. Disse forsøgsstammer repræsenterer et udvalg af relevante arter i forhold til de prøver som KML modtager. De anvendte bakteriestammer er henholdsvis AmericanType Culture Collection (ATCC-), Culture Collection, University of Göteborg (CCUG-) og Undervisnings-stammer (UV) fra Tage Justesens kollektion. På den første gruppe anaerobe bakterier, analyseret på VITEK 2 ANC-kort, blev der foretaget dobbeltbestemmelser på stammerne. Efterfølgende var det dog usikkert om der var ANC-kort nok til alle, og visse bakteriestammer blev derfor kun analyseret én gang på VITEK 2. Såfremt analysen blev indført på KML på SSI er det ikke muligt at vide om den anaerobe stamme, man ønsker analyseret på VITEK 2, er blandt de bakterier som findes på listen. Jeg har derfor valgt, at teste udsnit af de anaerobe bakterier fra listen samt anaerobe bakterier som ikke findes på listen. Ved at medtage både de analyserbare og de ikke-analyserbare anaerobe stammer bliver udsnittet mere repræsentativt og derved mere realistisk. Resultaterne af de identificerede anaerobe stammer analyseret på VITEK 2 sammenligner jeg med resultaterne fra 16s-PCR-metoden. 16s-PCR-metoden bliver i dag anvendt ved identifikation af anaerobe bakterier på KML på SSI. Resultaterne fra VITEK 2 bedømmes som korrekt identifikation af slægts- og arts-niveau, og jeg vælger derudover at medtage konfidensgraden som indikator for sandsynligheden af korrekt identifikation. Identifikation af anaerobe bakterier 10

11 Materialer og Metode Metode 30 anvendte anaerobe stammer er opbevaret i en fryser ved -80 C. Da der er erfaret at visse anaerobe stammer vokser bedre på en 10 % blodplade, blev alle 30 stammer sået ud på en anaerob plade og en 10 % blodplade. Efter anaerob inkubation i 3 dage, blev de omsået på en sekunder plade; nogle på en anaerob plade og andre på en 10 % blodplade, alt efter hvilken plade der frembar størst vækst. På alle 30 stammer blev der undersøgt for morfologi og gram-farvning for bl.a. at sikre sig, at der ikke var kommet forurening på pladerne. Derudover skal VITEK 2 Systems have information om hver bakteries morfologi, gramfarvning og aerotolerance for at kunne give et svarresultat. Udsnittet af anaerobe bakteriestammer er valgt af to årsager. Jeg ønskede både at undersøge, hvad VITEK 2 kunne detektere omkring de bakteriestammer som ifølge forskrifterne kunne klarlægges, men også at undersøge de bakteriestammer, som VITEK 2 ANC-kortene ikke burde kunne detektere. Metode for 16s-PCR-Sekventering I referancelaboratoriet på SSI Amager ekstrakterede jeg stammerne. Dernæst blev supernatanten, som er i et eppendorfrør, fortyndet med vand. Derefter blander man reaktionskomponenterne med det DNA, som skal opformeres. Prøven skal herefter opformeres, hvilket sker på termocycleren, der kan stige og sænke temperaturen som påkrævet. Programmet varer 1 time og 46 min. Prøverne er visualiseret på en agarosegel, hvor jeg blandt andet kunne sikre mig, at det forrige arbejde var udført korrekt. Til sidst blev der udført automatisk sekventering, hvor resultaterne derfra sammenlignes med en database som indeholder gen-sekvenser fra bakterier. Her fra fremkom mine resultater fra 16s-PCR-sekventeringen. (Forskrift bilag 1) Figur 3. Agarosegel med DNA fra mine prøver. Identifikation af anaerobe bakterier 11

12 Metode for VITEK 2 Systems Analyseringen på VITEK 2 ANC-kort forløb efter forskriften. (Se bilag 2). Fra bakteriestammerne lavede jeg en bakteriesuspension med en MaFarland mellem 2,70-3,30, målt på VITEK 2 DENSICHEK, hvor suspensionen højest må være 30 minutter gammel, før kortet inokuleres. Glasset med den opnåede suspension, samt det tilhørende scannede ANC-kort tilsættes en kassette. Data om bakteriens morfologi, gramfarvning og aerotolerance indtastes i kortets hukommelse. Kassetten anbringes i VITEK 2 Instrumentet, der sørger for inkubation og aflæsning af farveudviklingen i kortet. Farveudviklingen bliver derefter sammenholdt med databasen, hvorefter VITEK 2 kan udskrive et svarresultat. I tilfælde af at resultatet ikke stemte overens med det forventede, blev stammerne taget frem fra frys og sået ud på nye plader. Identifikation af anaerobe bakterier 12

13 Bakteriestammer De anvendte anaerobe bakteriestammer anvendt ved mit forsøg: Actinomyces meyeri CCUG 21024T Actinomyces naselundii ATCC Actinomyces naselundii CCUG 18310T Actinomyces odontolyticus CCUG Actinomyces viscosus CCUG Bacteroides distasonis ATCC 8503 Bacteroides distasonis CCUG 4941 Bacteroides fragilis ATCC Bacteroides uniformis CCUG 4942 Bifidobacterium adonens CCUG Clostridium clostridioforme UV D26 Clostridium difficile ATCC 9689 Clostridium innocuum CCUG Clostridium hastiforme ATCC Clostridium perfringens ATCC Clostridium ramosum UV D 109 Clostridium sordelli ATCC 9714 Clostridium sporogenes ATCC Clostridium sporogenes UV Clostridium tertium UV Eubacterium limosum CCUG Fusobacterium necrophorum UV D133 Fusobacterium necrophorum ATCC Fusobacterium nucleatum UV D132 Lactobacillus catenaformis CCUG Peptostreptococcus anaerobius CCUG 7835 Prevotella bivia UV D29 Propionibacterium acnes ATCC 6919 Propionibacterium propionicus ATCC Veillonella montpellierensis CCUG = Stammer som ifølge VITEK 2 kan identificeres på VITEK 2 ANC-kort = Stammer som ikke, ifølge VITEK 2, kan identificeres på VITEK 2 ANC-kort. Materialer for 16s-PCR-Sekventering DNA Engine DYAD TM Centrifuge PC kodak program Eppendorfrør (1,5 ml) Finnpipette Pipetter Podnåle 1 μl Vortex Varmblok Fryser PCR-strips PrepMan TM Ultra QIAgen Mastermix Vand Master mix Diversol (til aftørring af borde) Identifikation af anaerobe bakterier 13

14 Agaros (til støbning af gel) Buffer (til støbning af gel) Loading buffer Markør. UltraPURE-vand UltraPURE Forward mix Reverse mix NaOAc Ethanol 70% og 99% Sterilt vand Materialer for VITEK 2 Systems 10% blodplader Anaerobe plader VITEK 2 ANC-kort VITEK 2 DENSICHEK-kit DENSICHEK-kalibrator Sterilt saltvand ( vandholdig 0,45 til 0,50 % NaCl, ph 4,5 til 7,0) 12 mm x 75 mm klare plastik ( polystyren)-engangsreagensglas Sterile applikator- eller podepinde Identifikation af anaerobe bakterier 14

15 Resultater Skema 1: Et samlet resultatskema fra 16s-PCR-sekventering samt VITEK 2 ANC-kort: I skema 1 ses de analyserede anaerobe bakteriestammer og resultatet fra henholdsvis ANC-kortet på VITEK 2 og 16s-PCR-sekventeringens identifikation. Skema 1 Bakteriestammer PCR VITEK 2 Actinomyces meyeri CCUG 21024T Actinomyces meyeri Actinomyces meyeri Actinomyces naselundii ATCC Actinomyces naselundii Actinomyces naselundii Actinomyces naselundii CCUG 18310T Actinomyces naselundii Actinomyces naselundii Actinomyces odontolyticus CCUG Actinomyces odontolyticus Actinomyces meyeri Actinomyces viscosus CCUG Actinomyces viscosus Actinomyces naselundii Bacteroides distasonis ATCC 8503 Bacteroides distasonis Parabacteroides distasonis Bacteroides distasonis CCUG 4941 Bacteroides distasonis Parabacteroides distasonis Bacteroides fragilis ATCC Bacteroides fragilis Bacteroides fragilis Bacteroides uniformis CCUG 4942 Bacteroides uniformis Bacteroides uniformis/ovatus Bifidobacterium adonens CCUG Clostridium clostridioforme UV D26 Bifidobacterium adonens - Clostridium sporogenes Clostridium sporogenes Clostridium difficile ATCC 9689 Clostridium difficile Clostridium sordelli/bifermentans Clostridium innocuum CCUG Clostridium innocuum - Clostridium hastiforme ATCC Clostridium hastiforme Clostridium subterminale/clostridium subterminale Clostridium perfringens ATCC Clostridium perfringens Clostridium perfringens Clostridium ramosum UV D 109 Clostridium ramosum - Clostridium sordelli ATCC 9714 Clostridium sordelli Clostridium sordelli Clostridium sporogenes ATCC Clostridium sporogenes UV Clostridium sporogenes Clostridium sporogenes/subterminale Clostridium sporogenes Clostridium sporogenes/subterminale Clostridium tertium UV Clostridium intestinale - Eubacterium limosum CCUG Eubacterium limosum Eubacterium limosum Identifikation af anaerobe bakterier 15

16 Fusobacterium necrophorum UV D133 Fusobacterium necrophorum ATCC Fusobacterium nucleatum UV D132 Lactobacillus catenaformis CCUG Peptostreptococcus anaerobius CCUG 7835 Fusobacterium necrophorum Fusobacterium necrophorum Fusobacterium nucleatum Lactobacillus catenaformis Peptostreptococcus anaerobius Fusobacterium nucleatum Fusobacterium necrophorum Fusobacterium nucleatum Clostridium sporogenes/subterminale Peptostreptococcus anaerobius Prevotella bivia UV D29 Prevotella bivia - Propionibacterium acnes ATCC 6919 Propionibacterium propionicus ATCC Propionibacterium acnes Propionibacterium propionicus Propionibacterium acnes Propionibacterium propionicus Veillonella montpellierensis CCUG Veillonella montpellierensis - = Resultater som ikke stemmer overens med det forventede - = Uidentificerede Identifikation af anaerobe bakterier 16

17 Skema 2: Resultater for 16s-PCR-sekventerinegn Nedenstående skema 2 viser hvor korrekt 16S-PCR-sekventeringen har identificeret de 30 anaerobe stammer med hensyn til slægt og art. Skema 2 Bakteriestamme Korrekt identifikation Ikke korrekt identifikation Ikke identificeret Slægt Art Slægt Art Actinomyces meyeri CCUG 21024T + + Actinomyces naselundii ATCC Actinomyces naselundii CCUG 18310T + + Actinomyces odontolyticus CCUG Actinomyces viscosus CCUG Bacteroides distasonis ATCC Bacteroides distasonis CCUG Bacteroides fragilis ATCC Bacteroides uniformis CCUG Bifidobacterium adonens CCUG Clostridium clostridioforme UV D Clostridium difficile ATCC Clostridium innocuum CCUG Clostridium hastiforme ATCC Clostridium perfringens ATCC Clostridium ramosum UV D Clostridium sordelli ATCC Clostridium sporogenes ATCC Clostridium sporogenes UV + + Clostridium tertium UV + + Eubacterium limosum CCUG Fusobacterium necrophorum UV D Identifikation af anaerobe bakterier 17

18 Fusobacterium necrophorum ATCC Fusobacterium nucleatum UV D Lactobacillus catenaformis CCUG Peptostreptococcus anaerobius CCUG Prevotella bivia UV D Propionibacterium acnes ATCC Propionibacterium propionicus ATCC Veillonella montpellierensis CCUG = Anaerobe bakteriestammer som er godkendt til at blive analyseret på VITEK 2 ifølge forskriften. Identifikation af anaerobe bakterier 18

19 Skema 3: Resultater for VITEK 2 ANC-kort Nedenstående skema 3 viser hvor korrekt VITEK 2 ANC-kort har identificeret alle 30 anaerobe stammer med hensyn til slægt og art. Skema 3 Bakteriestamme Korrekt identifikation Ikke korrekt identifikation Ikke identificeret Slægt Art Slægt Art Actinomyces meyeri CCUG 21024T + + Actinomyces naselundii ATCC Actinomyces naselundii CCUG 18310T + + Actinomyces odontolyticus CCUG Actinomyces viscosus CCUG Bacteroides distasonis ATCC Bacteroides distasonis CCUG Bacteroides fragilis ATCC Bacteroides uniformis CCUG Bifidobacterium adonens CCUG Clostridium clostridioforme UV D Clostridium difficile ATCC Clostridium innocuum CCUG Clostridium hastiforme ATCC Clostridium perfringens ATCC Clostridium ramosum UV D Clostridium sordelli ATCC Clostridium sporogenes ATCC Clostridium sporogenes UV + + Clostridium tertium UV + Eubacterium limosum CCUG Fusobacterium necrophorum UV D Fusobacterium necrophorum ATCC Identifikation af anaerobe bakterier 19

20 Fusobacterium nucleatum UV D Lactobacillus catenaformis CCUG Peptostreptococcus anaerobius CCUG Prevotella bivia UV D29 + Propionibacterium acnes ATCC Propionibacterium propionicus ATCC Veillonella montpellierensis CCUG = Anaerobe bakteriestammer som er godkendt til at blive analyseret på VITEK 2 ifølge forskriften. Identifikation af anaerobe bakterier 20

21 Skema 4: Skema 4 er en oversigt over de anaerobe stammer analyseret på VITEK 2 som VITEK 2 Systems kan identificere på ANC-kortet ifølge ANC-produktoplysningerne. Skema 4 Bakteriestamme Korrekt identifikation Ikke korrekt identifikation Ikke identificeret Slægt Art Slægt Art Actinomyces meyeri CCUG 21024T + + Actinomyces naselundii ATCC Actinomyces naselundii CCUG 18310T + + Bacteroides distasonis ATCC Bacteroides distasonis CCUG Bacteroides fragilis ATCC Bacteroides uniformis CCUG Clostridium clostridioforme UV D Clostridium difficile ATCC Clostridium perfringens ATCC Clostridium ramosum UV D Clostridium sordelli ATCC Clostridium sporogenes ATCC Clostridium sporogenes UV + + Clostridium tertium UV + Eubacterium limosum CCUG Fusobacterium necrophorum UV D Fusobacterium necrophorum ATCC Fusobacterium nucleatum UV D Peptostreptococcus anaerobius CCUG Prevotella bivia UV D29 + Propionibacterium acnes ATCC Propionibacterium propionicus ATCC Identifikation af anaerobe bakterier 21

22 Skema 5: VITEK 2 systems konfidensgrad af resultaterne Skema 5 viser konfidensgraden for de 30 anaerobe bakteriestammer analyseret på VITEK 2. Skema 5 Bakteriestamme Actinomyces meyeri CCUG 21024T Actinomyces naselundii ATCC Actinomyces naselundii CCUG 18310T Actinomyces odontolyticus CCUG Actinomyces viscosus CCUG Bacteroides distasonis ATCC 8503 Bacteroides distasonis CCUG 4941 Bacteroides fragilis ATCC Bacteroides uniformis CCUG 4942 Bifidobacterium adonens CCUG Clostridium clostridioforme UV D26 Clostridium difficile ATCC 9689 Clostridium innocuum CCUG Clostridium hastiforme ATCC Clostridium perfringens ATCC Clostridium ramosum UV D 109 Clostridium sordelli ATCC 9714 Clostridium sporogenes ATCC Clostridium sporogenes UV Clostridium tertium UV Eubacterium limosum CCUG Fusobacterium necrophorum UV D133 Fusobacterium necrophorum ATCC Konfidens grad Exellent identification Very good/ Very good identification Very good identification Very good/very good identification Exellent/ Very good identification* Excellent identification Very good identification Exellent/Exellent identification Low discrimination/ Low discrimination Unidentified Good identification Low discrimination Unidentified Very Good/ Very Good identification Exellent/Good identification* Unidentified Exellent/Exellent identification Exellent identification/ Low discrimination* Low discrimination/ Low discrimination Unidentified Exellent/ Exellent identification Exellent identification Exellent/Exellent identifcation Identifikation af anaerobe bakterier 22

23 Fusobacterium nucleatum UV D132 Lactobacillus catenaformis CCUG Peptostreptococcus anaerobius CCUG 783 Prevotella bivia UV D29 Propionibacterium acnes ATCC 6919 Exellent/Exellent identification Low discrimination/ Low discrimination Exellent/Exellent identification Unidentified Exellent/Exellent identification Propionibacterium propionicus ATCC Exellent/Acceptable identification* Veillonella montpellierensis CCUG Unidentified/Unidentified = Korrekt slægts og artsniveau = Korrekt slægtsniveau, men ikke korrekt artsniveau = Ikke korrekt svar * = Dobbeltbestemmelserne stemmer ikke overens. / = Der findes dobbeltbestemmelse. Identifikation af anaerobe bakterier 23

24 Skema 6: Skema 6 viser en oversigt over korrekt identificerede anaerobe bakterier i procent på slægts- og artsniveau. Både for 16s-PCR-sekventering og VITEK 2 ANC-kort. Skema 6 Korrekt identificerede til slægts-niveau i %: Korrekt identificerede til arts-niveau i %: 16s-PCR 100% (30 af 30) 93,33% (28 af 30) VITEK 2 ANC-kort: 76,67% ( 23 af 30) 54,84% (17 af 30) Alle Bakteriestammer Vitek 2 ANC-kort: 86,96% (20 af 23) 73,91% (17 af 23) Kun bakterier som findes på listen over de accepterede stammer Identifikation af anaerobe bakterier 24

25 Diskussion Resultater for PCR 28 ud af 30 anaerobe bakteriestammer bliver korrekt identificeret til slægts- og arts-niveau ved brug af PCR-metoden ifølge skema 5. Ifølge Moser, C. et al(4) har man erfaret, at PCR-metoden kan anvendes på et bredt antal species deriblandt anaerobe bakterier. Claus Moser tilføjer, at PCR har været en betydelig diagnostisk gevinst, som i dag anvendes som supplement til dyrkningen. I skema 1 og 2 ses det at 2 ud af de 30 anaerobe bakteriestammer identificeres til korrekt slægtsnivau men ikke til korrekt artsnivau. - Clostridium tertium blev analyseret til at være en Clostridium intestinale. Den første artikel skrevet om denne bakterie findes først i 2004, en artikel af Elsayed, S. og Zhang, K. (5). Det kunne derfor tænkes, at man har taget fejl dengang, hvor man frøs bakterien ned, da bakterien ikke var kendt som Clostridium intestinale. Herved mener jeg, at PCR-metoden kan have analyseret den til det korrekte navn, altså Clostridium intestinale. - Den anden bakterie som ikke fremkommer med det forventede bakterienavn er Clostridium clostridioforme. Denne bakterie bliver detekteret til at være en Clostridium sporogenes. 16s-PCRmetoden er dog ikke alene om at komme frem til dette navn. Det samme gør VITEK 2 ANC-kortet. Ud fra dette kan det eventuelt være en Clostridium sporgenes og ikke en Clostridium clostridioforme. De to bakterier som ikke fremkommer med det forventede navn er UV-stammer, som er taget fra rutineprøver og er derfor ikke gennemtestet som kontrolstammerne. Resultater for VITEK 2 ACN-kort Et hurtigt blik på skema 1 og 3 giver hurtigt et billede af, at der er en overvejende del af de anaerobe bakterier, der enten bliver fejlidentificeret eller uidentificerede ved identifikation på VITEK 2. I skema 1 og 3 er der medtaget både de anaerobe stammer, som VITEK 2 systems kan identificerere med ANC-kortet ifølge ANC produktoplysningerne, men også stammer som den ikke kan identificere. I skema 6 ses at 54,84% bliver korrekt identificeret til art-sniveau af både godkendte og ikke godkendte arter. Hvis vi kun medregner de stammer, som var angivet som analyserbare, har VITEK 2 ACN-kortene identificeret korrekt 73,91% (17 af 23) af gangene. Rennie, R.(1) får 95,1% korrekt Identifikation af anaerobe bakterier 25

Børsteormene Marenzelleria

Børsteormene Marenzelleria Børsteormene Marenzelleria - PCR optimering i forbindelse med identifikation af siblingearter Roskilde Universitet 2011 Bachelor projekt Safa Maarouf og Nanna Høegh Jensen. Samarbejde med Jasna Mozina

Læs mere

Nyt kursus for bioanalytikere i akutafdeling 09/13. Bliv en god sparringspartner: Bioanalytiker forbedrer teknik til udredning af lungecancer

Nyt kursus for bioanalytikere i akutafdeling 09/13. Bliv en god sparringspartner: Bioanalytiker forbedrer teknik til udredning af lungecancer 09/13 Bliv en god sparringspartner: Nyt kursus for bioanalytikere i akutafdeling //side 08 Bioanalytiker forbedrer teknik til udredning af lungecancer //side 12 Når børn med leukæmi skal have hurtigt svar

Læs mere

Fra Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

Fra Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Sammenligning af FISH og Duo-CISH Fluorescerende og chromogen in situ hybridisering til detektion af translokationer i lymfomer ved brug af en break-apart probe Bachelorprojekt efterår 2009 Professionshøjskolen

Læs mere

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

Validation of f-calprotectin assay by ELISA

Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection- and extraction procedures. Karina Jensen BEP 2000 Advance ScheBo Quick-prep Quantum Blue Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection-

Læs mere

VITEK 2 Systems Produktoplysninger

VITEK 2 Systems Produktoplysninger VITEK 2 Systems Produktoplysninger 510809-1DA1 (05/2007) 27921 biomérieux, Inc. Box 15969 Durham, North Carolina 27704-0969 / USA Tel. (1) 800-682-2666 EC REP biomérieux SA au capital de 11 879 045 673

Læs mere

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Antal sider: Tegn uden mellemrum Modul 14 Bachelorprojekt 67 sider 68786 tegn Anders Blomsen Født: 10. september 1985 Klinisk vejleder: Martin Skygge

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Sammenligning af PrepStain, CytoSpin og konventionelle metoder på nongynækologiske prøver

Sammenligning af PrepStain, CytoSpin og konventionelle metoder på nongynækologiske prøver Sammenligning af PrepStain, CytoSpin og konventionelle metoder på nongynækologiske prøver Professionsbachelorprojekt af Bonnie Svendsen, 26.07.1979 Udført februar-juni 2010 Afleveret d. 11.06.2010 Hovedvejleder:

Læs mere

Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm

Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm Forfatter: Michael Christian Valentin van Zanten Bachelorprojekt, 1. september 2009 Vejledere Jakob

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi C VUC Århus, HF-afdelingen Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev side 3

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Kamilla Lund Berthelsen 300884. Projektperiode: Uge 15-23 2010. Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol

Kamilla Lund Berthelsen 300884. Projektperiode: Uge 15-23 2010. Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Kamilla Lund Berthelsen 300884 Projektperiode: Uge 15-23 2010 Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Vejledere: Lise Hansen, Professionshøjskolen Metropol Pernille Munck, Hvidovre hospital,

Læs mere

Satellitter og kortlægning fra rummet

Satellitter og kortlægning fra rummet Satellitter og kortlægning fra rummet Et materiale til undervisning i Geovidenskab A Philip Jakobsen, 2014 Spørgsmål og forslag til forbedringer sendes til: pj@sg.dk 1 Indhold Indledning... 3 Måling på

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Konjugering af Alexa Fluor 488 til Insulin

Konjugering af Alexa Fluor 488 til Insulin Konjugering af Alexa Fluor 488 til Insulin Modul 2 Projekt i Kemi Institut for Natur, Systemer og Modeller Roskilde Universitetscenter Juni 2007 Skrevet af: Simon Hockenhull Vejleder: Søren Hvidt Abstract

Læs mere

EKSPERIMENTER. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for aftalens begrænsninger.

EKSPERIMENTER. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for aftalens begrænsninger. EKSPERIMENTER 1. Mikroskopi, dyrkning og tælling af gærsvampe (side 10 i bogen). 2. En høinfusion (side 10 og side 32 i bogen). 3. Selektion af varmetolerante jordbakterier (side 14 i bogen). 4. Gramfarvning

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

SO-projekt Marts 2014

SO-projekt Marts 2014 SO-projekt Marts 2014 Matematik A - IT B Kaffeafkøling Lavet af: Mads Hougaard, Philip Elbek og Frederik Bagger Under vejledning af: Jørn Christian Bendtsen og Karl Bjarnason Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Affirm VPIII Microbial Identification Test

Affirm VPIII Microbial Identification Test Affirm VPIII Microbial Identification Test 670160JAA 2009/01 Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. Dansk TILSIGTET BRUG Affirm VPIII Microbial Identification Test (Affirm VPIII mikrobiel identifikationsundersøgelse)

Læs mere