Kendelse. af 2. juni faglig voldgift nr. FV : 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration"

Transkript

1 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV : 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen (advokat Helge Werner)

2 2 Tvisten First Hotel Copenhagen er del af en hotelkæde, som sammen med tre andre hotelkæder udmeldte sig af HORESTA med udgangen af 2012 og i stedet indmeldte sig i Dansk Erhverv, som ikke har overenskomst med 3F for hotel- og restaurationsområdet. Overenskomsten for mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration forblev i overensstemmelse med almindelige arbejdsretlige regler gældende for First Hotel Copenhagen og de øvrige udmeldte hoteller. Tvisten i sagen angår, om 65, stk. 3, i den nævnte overenskomst indebærer, at First Hotel Copenhagen er omfattet af overenskomsten med de ændringer og reguleringer, der til enhver tid aftales mellem denne overenskomsts parter, indtil frigørelse for overenskomsten sker (klagers standpunkt), eller om overenskomsten efter at være blevet opsagt er blevet fornyet i forholdet mellem de udmeldte hoteller og 3F med de ændringer, som følger af afsnit C i forligsmand Asbjørn Jensens mæglingsforslag af 21. marts 2014 (indklagedes standpunkt). Påstande Klager, 3F Privat Service, Hotel og Restauration, har nedlagt følgende påstande: 1. De indklagede, Dansk Erhverv på egne vegne samt for First Hotel Copenhagen, skal anerkende, at First Hotel Copenhagen i medfør af 65, stk. 3, i Hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration er omfattet af denne overenskomst med de ændringer og reguleringer, der til enhver tid aftales mellem overenskomstens parter, indtil frigørelse fra overenskomsten sker. 2. First Hotel Copenhagen skal betale de af virksomhedens medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten for mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration, for arbejde på helligdage i overensstemmelse med denne overenskomsts 3, stk. 8. I klagers påstand 1 er indeholdt en subsidiær påstand om, at First Hotel Copenhagen er omfattet af HORESTA-overenskomsten med de ændringer, der blev aftalt ved fornyelsen af overenskomsten pr. 1. marts Indklagede, Dansk Erhverv på egne vegne og for First Hotel Copenhagen, har påstået frifindelse og har nedlagt følgende selvstændige påstand: 3F Privat Service, Hotel og Restauration skal anerkende, at First Hotel Copenhagen er frigjort fra Hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

3 3 Klager har heroverfor nedlagt påstand om frifindelse. Parterne har indgået en procesaftale om at lade den foreliggende tvist afgøre ved faglig voldgift og ikke ved Arbejdsretten. Parterne har endvidere aftalt, at en række sager, som verserer vedrørende samme spørgsmål, afventer udfaldet af den foreliggende sag. Klager har taget forbehold for efterfølgende at indbringe sagen for Arbejdsretten med påstand om bod. Sagens behandling ved faglig voldgift Sagen blev mundtligt forhandlet onsdag den 20. maj 2015 for en faglig voldgiftsret med følgende partsudpegede medlemmer: Udpeget af klager: afdelingsleder, advokat Leo Lybæk Hansen, LO, og konsulent Bent Moos, 3F. Udpeget af indklagede: direktør Laurits Rønn og souschef, advokat Morten Brustad, Dansk Erhverv. Som opmænd deltog et udvidet formandskab bestående af højesteretsdommerne Lene Pagter Kristensen og Thomas Rørdam samt fhv. højesteretspræsident Børge Dahl. Der blev under den mundtlige forhandling afgivet forklaring af forhandlingssekretær i 3F John Frederiksen og administrerende direktør i HORESTA Katia K. Østergaard. Da der efter forhandling og votering ikke kunne opnås enighed om eller flertal for en afgørelse blandt de partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten, træffes denne af opmændene i det udvidede formandskab. Sagsfremstilling Hovedaftalen 7, stk. 2, og 11 i Hovedaftalen mellem DA og LO er sålydende: Stk. 2. Selv om en overenskomst er opsagt eller udløbet, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller arbejdsstandsning er i værksat i overensstemmelse med reglerne i De under hovedorganisationerne hørende foreninger og virksomheder kan ikke ved at træde ud af hovedorganisationerne løse sig fra de forpligtelser, disse ved nærværende hovedaftale er gået ind på. De vedbliver at stå ved magt, indtil denne hovedaftale er bortfaldet efter opsigelse af en af hovedorganisationerne.

4 4 Hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Kapitel 14 i overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration er bl.a. sålydende: Kapitel 14 Organisationsmæssige forpligtelser 65. Organisationsmæssige rettigheder og forpligtelser Stk. 1. Særoverenskomster Forbundet forpligter sig til ikke at afslutte særoverenskomst med virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA Arbejdsgiver, på lempeligere vilkår end de i nærværende overenskomst fastsatte. Forbundet forpligter sig til at kræve overenskomst med sådanne uorganiserede virksomheder, der beskæftiger forbundets medlemskreds, samt så vidt muligt at iværksætte fornødne foranstaltninger til gennemførelse af kravet. Stk. 3. Fremtidige ændringer Virksomheder, der er omfattet af denne overenskomst, følger fremover de ændringer og reguleringer, der til enhver tid aftales mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration, bl.a. ved overenskomstfornyelserne. Stk. 7. Aftaler mellem DA og LO Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende aftaler mellem DA og LO, herunder: Hovedaftalen 66. Overenskomstens varighed og opsigelse Overenskomsten træder i kraft den 1. marts 2012 og kan opsiges med 3 måneders varsel til overenskomstens udløbstid, første gang pr. 1. marts Selv om overenskomstens er opsagt eller udløbet, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser indtil anden overenskomst træder i stedet eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med reglerne i Hovedaftalen.

5 5 Der har på overenskomstområdet eksisteret en bestemmelse svarende til 65, stk. 1, i mere end 40 år. En bestemmelse svarende til 65, stk. 3, kom ind i overenskomsten i forbindelse med overenskomstfornyelsen i Uoverensstemmelsen, der har ført til denne sag I den sidste del af 2013 og i starten af 2014 blev der ført forhandlinger mellem arbejdstager- og arbejdsgiversiden på hele DA-LO-området med henblik på overenskomsternes fornyelse i F forhandlede i dette forløb sideløbende med dels HORESTA, dels Dansk Erhverv, som repræsenterede de fire hotelkæder, der havde udmeldt sig af HORESTA pr. 1. januar Som led i det generelle forhandlingsforløb underskrev LO og DA den 29. januar 2014 et protokollat om opsigelse af 1. marts-overenskomster, der bl.a. er sålydende: Under henvisning til aftale af 29. oktober 2013 mellem LO og DA om rammerne for overenskomstforhandlingerne 2014 er der mellem hovedorganisationerne enighed om at betragte alle overenskomster, herunder tiltrædelsesoverenskomster, der kan opsiges til ophør den 1. marts 2014, som opsagte, Mellem HORESTA og 3F opnåedes den 16. februar 2014 enighed om at forny parternes overenskomst for en treårig periode fra den 1. marts 2014 til den 1. marts Blandt de aftalte ændringer var, at der i modsætning til 16 i den hidtidige overenskomst nu skulle betales helligdagstillæg/kompensation for arbejde udført påskedag, jf overenskomstens 3, stk. 8. Der kunne derimod ikke opnås enighed mellem 3F og Dansk Erhverv. Ved brev af 10. marts 2014 rettede 3F henvendelse til Statens Forligsinstitution. Det hedder i brevet bl.a.: OK14 Status på overenskomstområder, hvor der endnu ikke er forlig tilføjelse Nedenstående virksomheder er omfattet af Hovedoverenskomsten for hotel, restauration- og turisterhvervet mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration, men medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiverforening. Vi har modtaget meddelelse om, at virksomhederne ikke anser sig som omfattet af HORE- STA Hovedoverenskomstfornyelsen Beskeden er givet mundtligt. På den baggrund skal vi anmode forligsinstitutionen om at indkalde virksomhederne. Med fra Martin Brustad, Dansk Erhverv, til John Frederiksen, 3F, sendt den 10. marts kl. 14:31, blev fremsendt tilrettet liste over de virksomheder, som vi har forhandlet fornyelse af gældende virksomhedsoverenskomster for uden at enighed kunne opnås. Forhandlingerne i Forligsinstitutionen under forligsmand Asbjørn Jensens medvirken endte imidlertid også resultatløst. Dansk Erhverv gjorde herefter gældende, at 3F s overenskomster med de enkelte hoteller skulle være omfattet af den del af forligsmandens mæglingsforslag, som omfatter vil-

6 6 kår for overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed (mæglingsforslagets afsnit C), mens 3F gjorde gældende, at overenskomsterne skulle være omfattet af mæglingsforslagets afsnit B om aftaler indgået uden for Forligsinstitutionen, da hotellerne som følge af 65, stk. 3, i den hidtidige HORESTA-overenskomst i mangel af aftale om anden overenskomst var blevet bundet af de ændringer og reguleringer, som 3F og HORESTA havde aftalt ved fornyelsen af denne overenskomst den 16. februar Forligsmanden tog ikke stilling til parternes uoverensstemmelse, men har udarbejdet følgende notat dateret 16. marts 2014 herom: Notat om virksomhedsoverenskomster mellem virksomheder, der er medlem af Dansk Erhverv, og 3F Privat Service, Hotel og Restauration I forbindelse med forhandlingen om indholdet af det samlede mæglingsforslag for overenskomstfornyelsen har LO og 3F Privat Service, Hotel og Restauration gjort gældende, at det efter deres opfattelse vil være i strid med 65, stk. 3, i overenskomsten mellem HORESTA og 3F Privat Service, Hotel og Restauration, at virksomhedsoverenskomster for en række hotelkæder under Dansk Erhverv blev fornyet alene med de ændringer, der følger af mæglingsforslagets bestemmelser for de overenskomstforhold, hvor der ikke er opnået enighed om en fornyelse af overenskomsten. DA og Dansk Erhverv har tilkendegivet, at man, uanset overenskomstens 65, stk. 3, ønsker en fornyelse af virksomhedsoverenskomsterne alene med de ændringer, der følger af mæglingsforslaget for ikke forligte overenskomstområder. Det er DA og Dansk Erhvervs opfattelse, at den pågældende bestemmelse i 65, stk. 3, i en situation som den foreliggende, hvor en virksomhed har udmeldt sig af HORESTA og indmeldt sig i Dansk Erhverv, og hvor overenskomsten er opsagt til udløb, ikke er til hinder for en sådan fremgangsmåde. Parternes uoverensstemmelse har været drøftet på mæglingsmøde den19. juni 2014 og på organisationsmøde den 17. juli 2014, uden at enighed kunne opnås. Forklaringer Forhandlingssekretær i 3F John Frederiksen har forklaret bl.a., at han har beskæftiget sig med HO- RESTA-overenskomsten siden Dengang hed den noget andet. Han var med til overenskomstforhandlingerne i 1991, hvor en bestemmelse svarende til 65, stk. 3, kom ind i overenskomsten efter begge parters ønske. Formålet med bestemmelsen er, at HORESTA s medlemmer skal følge den gældende overenskomst også i tilfælde af udmeldelse af arbejdsgiverforeningen, blandt andet for at undgå konkurrenceforvridning. Såfremt der sker udmeldelse af HORESTA, følger overenskomsten således med, medmindre der sker direkte udmeldelse af overenskomsten i overensstemmelse med de foreskrevne faglige regler, herunder Hovedaftalens 7, stk. 2. Der har aldrig været uoverensstemmelser mellem 3F og HORESTA om, at bestemmelsen skal forstås på denne måde, og det har aldrig tidligere været gjort gældende, at bestemmelsen skulle være problematisk i forhold til Hovedaftalen eller principperne heri.

7 7 Der var i forbindelse med de fire hotelkæders udmeldelse af HORESTA nogle møder i efteråret 2012 dels med HORESTA og dels med Dansk Erhverv. Han har, mens repræsentanter fra Dansk Erhverv var til stede, udtrykkeligt gjort opmærksom på, at 65, stk. 3, ville være gældende i tilfælde af en udmeldelse. Det fik han ikke nogen reaktion på, men det forventede han heller ikke, da alle de tilstedeværende var fuldt ud bekendt med 65, stk , stk. 3, er ikke til hinder for, at et tidligere medlem af HORESTA kan indgå en særaftale med 3F, blot dette ikke sker på lempeligere vilkår end dem, der følger af HORESTA-overenskomsten, jf. 65, stk. 1. Da Dansk Erhverv på de fire hotelkæders vegne tog initiativ til forhandlinger med henblik på indgåelse af en rammeoverenskomst, som de enkelte kæder kunne lave virksomhedsoverenskomst indenfor, fandt 3F det derfor naturligt at indgå i sådanne forhandlinger, da de har mange medlemmer, som er ansat under hotelkæderne, og de håbede derfor på gennem forhandlingerne at kunne opnå nogle forbedringer for disse medlemmer. De forhandlede for at opnå forbedringer, ikke forringelser. 3F har af hensyn til forhandlingsklimaet ikke bragt 65, stk. 3, på bane, mens parterne forhandlede, hvilket heller ikke skulle være nødvendigt, da bestemmelsen var kendt af alle. Efter at de havde fornyet overenskomsten med HORESTA den 16. februar 2014, havde de endnu et par møder med Dansk Erhverv den 27. februar og den 7. marts Også disse møder endte dog resultatløst, da parterne stod for langt fra hinanden. Han anførte herefter på mødet den 7. marts 2014, at det betød, at man måtte falde tilbage på overenskomstens 65, stk. 3. Det fik han ikke umiddelbart nogen reaktion på, men et par dage efter blev han ringet op af Dansk Erhverv Arbejdsgiverforenings direktør Laurits Rønn, som meddelte, at Dansk Erhverv ikke var enig i, at overenskomstens 65, stk. 3, var gældende i den foreliggende situation. Det var første gang, han blev præsenteret for det synspunkt. Han forfattede herefter brevet af 10. marts 2014 til Forligsinstitutionen, idet det var 3F s håb, at forligsmanden kunne hjælpe med at få Dansk Erhverv til at forstå, hvad der stod i 65, stk. 3. Parterne blev herefter indkaldt til møde i Forligsinstitutionen den 14. marts Forligsmanden gjorde det klart, at han ikke havde kompetence til at fortolke overenskomstens 65, stk. 3, men han kunne stille et lokale til rådighed for parternes fortsatte forhandlinger. Det viste sig imidlertid også under disse forhandlinger, at parterne stod for langt fra hinanden. Herefter skrev de til hotelkæderne, hvordan situationen var. Administrerende direktør i HORESTA Katia K. Østergaard har forklaret bl.a., at hun er uddannet jurist og har været i branchen i mange år. Hun har haft med branchens overenskomst at gøre siden 1993, ligesom hun som advokat har ført et stort antal faglige voldgifter for arbejdsgiversiden. Overenskomstens 65, stk. 1 og 3, er nogle meget centrale bestemmelser. Der har været ført adskillige sager om 3F s manglende overholdelse af 65, stk. 1, hvor 3F har indgået overenskomster med virksomheder uden for HORESTA på lempeligere vilkår end HORESTA-overenskomsten, og overtrædelserne har resulteret i bodsbeløb, som samlet udgør over 1 mio. kr. Det er ved de afsagte domme samtidig blevet pålagt 3F at frigøre sig fra de indgåede overenskomster. Overenskomstens 65, stk. 3, som kom ind i overenskomsten i 1991, har nær sammenhæng med 65, stk. 1. Der er ca virksomheder, som har bevilling til at drive restaurationsvirksomhed, og branchen er præget af et stort antal virksomhedsoverdragelser. HORESTAs medlemskreds er

8 8 bl.a. af denne grund præget af stor udskiftning, ligesom der er mange virksomheder, som ikke er medlem af HORESTA, men som har en tiltrædelsesoverenskomst. Det er derfor vigtigt med en bestemmelse, som forpligter også ikke-medlemmer til at overholde den til enhver tid værende overenskomst, for at holde overenskomsten på et bestemt niveau. I modsat fald ville 3F være forpligtet til at indlede tilpasningsforhandlinger, hver gang en udmeldt arbejdsgiver eller en arbejdsgiver med tiltrædelsesoverenskomst ikke fulgte med overenskomsten, og det ville forbundet slet ikke have kapacitet til. 65, stk. 3, er derfor en for forbundet meget vigtig bestemmelse, men den er også vigtig for HORESTA, da den er med til at sikre lige konkurrence. Overenskomstparterne har aldrig været uenige om forståelsen af 65, stk. 3, herunder at der med ordene Virksomheder, der er omfattet af denne overenskomst menes dels aktuelle og tidligere medlemmer af HORESTA, dels virksomheder, som via en tiltrædelsesoverenskomst er omfattet af overenskomsten. 65, stk. 3, retter sig i allerhøjeste grad også mod virksomheder, som melder sig ud af HORESTA. En virksomhed skal ikke kunne opnå fredspligt efter overenskomsten ved at melde sig ind for herefter hurtigt at melde sig ud igen og så blive stående på overenskomstens niveau på udmeldelsestidspunktet, indtil forbundet banker på med krav om, at overenskomsten skal op på det aktuelle niveau. Selv om forbundet har pligt til at gøre dette efter overenskomstens 65, stk. 1, så har forbundet slet ikke kapacitet dertil, hvilket som nævnt bl.a. er baggrunden for, at 65, stk. 3, er kommet ind i overenskomsten. HORESTA vejleder sine medlemmer om, at overenskomsten er gældende også i tilfælde af udmeldelse, indtil man konflikter sig ud af overenskomsten eller aftaler noget andet med 3F. Dette plejer også at blive forstået. For år tilbage var der således en kæde af hoteller og kroer, som meldte sig ud af HORESTA for at melde sig ind i Dansk Handel og Service. De kom senere efter flere overenskomstfornyelser tilbage til HORESTA igen. Der var under hele forløbet ingen tvivl om, at de i medfør af 65, stk. 3, var forpligtet af den til enhver tid gældende HORESTA-overenskomst også i den periode, hvor de var udmeldt af HORESTA, og de var derfor også overenskomstmæssigt på niveau, da de blev medlemmer af HORESTA igen. HORESTA havde den 5. december 2012 et møde med de nu udmeldte hotelkæder, som under mødet kritiserede HORESTA-overenskomsten som værende utidssvarende. Hun var ikke uenig i, at dette var tilfældet på en række punkter, men indholdet af en overenskomst beror nu engang på et kompromis mellem overenskomstparterne og kan ikke ændres ensidigt af den ene part. Det blev endvidere på mødet oplyst, at hotelkæderne lå i forhandlinger med Dansk Erhverv, og at de mente, at de kunne komme ud af overenskomsten ved at udmelde sig af HORESTA og i stedet melde sig ind i Dansk Erhverv. Dette gav anledning til, at hun omhyggeligt vejledte om, hvad der er indholdet af HORESTA-overenskomstens 65, stk. 1 og 3, ligesom hun efter mødet har lavet et notat herom, som hun har sendt til de fire koncerndirektører, som deltog i mødet. Hun blev i foråret 2013 kontaktet af de udmeldte hotelkæder, som forespurgte, om de når de var bundet af, hvad 3F og HORESTA kom frem til kunne få en plads i HORESTA s forhandlingsudvalg i forbindelse med de forestående overenskomstforhandlinger. Dette sagde HORESTA nej til.

9 9 Der er rigtig mange, som gerne vil være repræsenteret i forhandlingsudvalget, og pladserne er derfor forbeholdt medlemmer, som betaler kontingent til HORESTA. HORESTA har i alle årene sikret sig DA s godkendelse af de ved overenskomstforhandlingerne opnåede resultater, forinden man har underskrevet overenskomsterne. DA har på intet tidspunkt haft nogen bemærkninger til 65, stk. 3, eller til den tilsvarende bestemmelse i de tidligere overenskomster tilbage til Der har aldrig været tilkendegivelser om, at 65, stk. 3, skulle være i strid med grundlæggende principper i Hovedaftalen eller aftalelovens 36. Bestemmelsen i 65, stk. 3, er videreført i den seneste overenskomst, dog under et andet paragrafnummer, og er fortsat en meget vigtig bestemmelse for HORESTA. Det er herunder vigtigt, at en virksomhed ikke kan blive frigjort fra bestemmelsen blot ved en simpel opsigelse af overenskomsten. Hvis det kunne lade sig gøre, ville masser af virksomheder melde sig ud og bare opsige overenskomsten, da branchen konkurrencemæssigt er særdeles presset. 65, stk. 3, er derimod ikke til hinder for, at en udmeldt virksomhed forhandler sig til en anden overenskomst med 3F, men forbundet skal i så fald overholde overenskomstens 65, stk. 1. Parternes argumentation Klager har navnlig anført, at det er ubestridt, at HORESTA-overenskomsten vedblev med at være gældende for det indklagede hotel efter udmeldelsen af HORESTA pr. 1. januar Det er et almindeligt arbejdsretligt princip, at en overenskomst skal betragtes som en helhed, og det følger heraf, at HORESTA-overenskomstens 65, stk. 3, har været gældende for det indklagede hotel med det samme indhold som for øvrige virksomheder, som er omfattet af denne overenskomst. Der er derfor intet belæg for den af de indklagede hævdede opfattelse, hvorefter overenskomsten efter det indklagede hotels udmeldelse af HORESTA indholdsmæssigt skulle have ændret karakter i forholdet mellem hotellet og klager. Det følger entydigt af ordlyden af 65, stk. 3, at bestemmelsen omfatter alle virksomheder, der er omfattet af overenskomsten. Der er således intet i ordlyden, som støtter, at bestemmelsen ikke også omfatter udmeldte virksomheder. En formålsfortolkning fører til samme resultat, da bestemmelsen i 1991 netop blev indsat i overenskomsten foranlediget af overenskomstparternes fælles interesse i at sikre, at virksomheder, der udmelder sig af arbejdsgiverorganisationen, ikke med tiden får andre og ringere vilkår for medarbejderne, end hvad der følger af overenskomstparternes til enhver tid gældende overenskomst. Overenskomstens parter har en væsentlig interesse i at undgå dette, da det i givet fald vil svække medlemsvirksomhedernes konkurrencemæssige stilling og føre til brud på den forpligtelse, som klager har efter 65, stk. 1, til ikke at indgå overenskomster med udenforstående arbejdsgivere på lempeligere vilkår, end hvad der følger af HORESTA-overenskomsten. Det følger endvidere af et helt grundlæggende princip for overenskomstfortolkning, at overenskomstparternes fælles forståelse af overenskomsten er afgørende, selv hvis ordlyden i sig selv måtte give et fortolkningsspillerum. I den foreliggende sag, hvor ordlyden tilmed er klar, og hvor en for-

10 10 målsfortolkning støtter den fortolkning, som følger af ordlyden, er det derfor åbenbart, at sagen skal afgøres på baggrund af den fortolkning af 65, stk. 3, som klager gør gældende, og som HORE- STA er enig i. Det bestrides ikke, at en arbejdsgiverforening som udgangspunkt ikke har noget mandat til at forpligte udmeldte arbejdsgivere. Dette udgangspunkt er imidlertid udtrykkeligt fraveget ved bestemmelsen i overenskomstens 65, stk. 3. Det indklagede hotel har ved sin indmeldelse i HORESTA påtaget sig en aktuel forpligtelse til også efter en eventuel udmeldelse af HORESTA at være bundet af vilkårene i den til enhver tid gældende HORESTA-overenskomst, og 65, stk. 3, har dermed ved udmeldelse karakter af en allerede bestående forpligtelse. Medlemsvirksomhederne vejledes af HORESTA om bestemmelsens rækkevidde, og der er intet grundlag for at anse bestemmelsen som stridende mod grundlæggende arbejdsretlige principper. Ordningen svarer helt til, hvad der er standard for så vidt angår tiltrædelsesoverenskomster, hvorefter en virksomhed tiltræder den til enhver tid gældende overenskomst på området. Det er endvidere svært at se, hvorfor bestemmelsen skulle være mere byrdefuld for udmeldte virksomheder end for virksomheder, som har indgået en tiltrædelsesoverenskomst, og dette gælder, hvad enten den udmeldte virksomhed har indmeldt sig i en anden arbejdsgiverorganisation, eller dette ikke er tilfældet. Det er heller ikke rigtigt som hævdet af de indklagede at klagers standpunkt vil føre til, at en udmeldt virksomhed vil være bundet af overenskomsten for tid og evighed, idet virksomheden vil kunne bringe overenskomsten til ophør i overensstemmelse med reglerne i Hovedaftalens 7, stk. 2, det vil sige ved en frigørelseskonflikt, eller ved at der indgås en anden aftale med klager. Bestemmelsen i 65, stk. 3, hænger som nævnt snævert sammen med bestemmelsen i 65, stk. 1. Begge bestemmelser har til formål at værne om, at branchens overenskomst holder sig på et vist niveau, samt at modvirke konkurrenceforvridning. Bestemmelserne varetager derfor saglige formål, og bestemmelserne er da også blevet godkendt af DA ved alle overenskomstfornyelser, ligesom DA har ført adskillige sager for HORESTA vedrørende overholdelsen af bestemmelsen i 65, stk. 1. Der er derfor heller intet belæg for de indklagedes anbringende om, at 65, stk. 3, skulle føre til urimelige resultater eller skulle føre til en urimelig aftalemæssig binding i strid med aftalelovens 36. Ordningen svarer på sin vis til Hovedaftalens 11. Det følger af 65, stk. 1, at klager ville begå overenskomstbrud over for HORESTA, såfremt klager indgik en overenskomst med det indklagede hotel på lempeligere vilkår end de, som følger af HO- RESTA s aktuelle overenskomst. Dette har været det indklagede hotel bekendt, og hotellet kan derfor ikke have haft nogen berettiget forventning om, at overenskomstfornyelsen i 2014 skulle kunne føre til et resultat, som var mere lempeligt for arbejdsgiversiden end den fornyede HORESTAoverenskomst. Det betyder imidlertid ikke, at de forhandlinger, som har været ført mellem parterne, har været uden reelt indhold, da det beror på en helhedsvurdering, om en overenskomst indgået med en udenforstående arbejdsgiver lever op til kravene i 65, stk. 1. Det stedfundne forhandlingsforløb har derfor ikke kunnet begrunde, at det indklagede hotel har kunnet få en berettiget forventning om at være frigjort fra overenskomstens 65, stk. 3.

11 11 Da forhandlingerne om en ny aftale med 3F endte resultatløst, er hotellet ikke blevet frigjort fra HORESTA-overenskomsten. Hotellet er derfor fortsat bundet af 65, stk. 3, og dermed af de fornyelser af HORESTA-overenskomsten, som blev aftalt den 16. februar Det betyder endvidere, at hotellet er bundet af en overenskomst omfattet af afsnit B i forligsmandens mæglingsforslag om aftaler indgået uden for Forligsinstitutionen. Det er i den forbindelse uden betydning, at parternes overenskomst var opsagt til udløb den 1. marts 2014 som følge af den generelle opsigelse af overenskomsterne, som fandt sted den 29. januar 2014, da hotellet ikke har kunnet frigøre sig for sine overenskomstmæssige forpligtelser i medfør af 65, stk. 3, ved en simpel opsigelse. Vil hotellet bringe sine overenskomstmæssige forpligtelser til ophør, må dette som nævnt ske i overensstemmelse med reglerne i Hovedaftalens 7, stk. 2, og dette er ikke sket. Klager har påberåbt sig Arbejdsrettens afgørelse af 15. oktober 1997 i sag nr (Frederiksberg Rådhuskælder), Østre Landsrets dom af 19. december 2001 i sag 12. afd. A.s. nr. B (Hotel Færgegården Lohals A/S) og Arbejdsrettens kendelse af 4. januar 2002 i sag nr (Restaurant BAMBOO). De indklagede har navnlig anført, at de indklagede er enig i, at det indklagede hotels udmeldelse af HORESTA og efterfølgende indmeldelse i Dansk Erhverv ikke umiddelbart medførte, at hotellet blev frigjort fra sine bestående kollektive overenskomstforpligtelser. Hotellets udtræden medførte derimod, at hotellets overenskomstpligter antog karakter af en selvstændig virksomhedsoverenskomst med hotellet som arbejdsgiverpart og klager som arbejdstagerpart. Samtidig vedblev hotellet som medlem af Dansk Erhverv med at være berettiget og forpligtet af Hovedaftalen mellem DA og LO. Parterne har på sædvanlig måde forhandlet om en fornyelse af deres overenskomst, som herefter blev opsagt den 29. januar 2014 til udløb 1. marts 2014 som et led i hovedorganisationernes gensidigt aftalte opsigelse af samtlige overenskomster inden for DA/LO-området. Der forelå herefter en situation omfattet af Hovedaftalens 7, stk. 2. Da der er tale om en udløben overenskomst, hvorom parterne ikke har opnået enighed, er overenskomsten omfattet af afsnit C i forligsmandens mæglingsforslag af 21. marts 2014 og er dermed blevet fornyet med de ændringer, som følger af afsnit C i mæglingsforslaget. De indklagedes selvstændige påstand går således også alene på, at klager skal anerkende, at det indklagede hotel er frigjort fra overenskomsten mellem 3F og HORESTA, mens de indklagede anerkender, at hotellet er bundet af den hidtidige virksomhedsoverenskomst med de ændringer, som følger af behandlingen i Forligsinstitutionen. Det er et almindeligt arbejdsretligt princip, at en arbejdsgiver, der udmelder sig af en overenskomstbærende organisation, kun vedbliver med at være bundet af de overenskomstmæssige forpligtelser, der bestod på tidspunktet for udmeldelsen. Dette er en naturlig følge af, at parterne i overenskomsten ikke kan binde udenforstående, og forandringer i overenskomsten, som disse parter aftaler efter udmeldelsestidspunktet, kan derfor ikke forpligte den udmeldte arbejdsgiver. Det har formodningen imod sig, at det har været overenskomstparternes hensigt at fravige dette princip, og overenskomstens 65, stk. 3, må fortolkes i lyset heraf. Bestemmelsen i 65, stk. 3, må ses i sammenhæng med 65, stk. 1, som efter sin ordlyd retter sig mod uorganiserede arbejdsgivere, og bestemmelsen har således især betydning for uorganiserede

12 12 arbejdsgivere, der har indgået en tiltrædelsesoverenskomst med det klagende forbund. En sådan arbejdsgiver har imidlertid ved blot at indgå en tiltrædelsesoverenskomst selv sat sig uden for indflydelse. Situationen er anderledes for den arbejdsgiver, som er blevet bundet af overenskomsten via medlemskab af HORESTA. Denne har selv ønsket indflydelse, og vedkommende bliver ved sin udmeldelse af HORESTA part i sin egen selvstændige virksomhedsoverenskomst. 65, stk. 3, omfatter efter sin ordlyd virksomheder, der er omfattet af denne overenskomst, men dette må i lyset af det anførte fortolkes som omfattende virksomheder, som har indgået en tiltrædelsesoverenskomst, samt medlemsvirksomheder, men ikke udmeldte virksomheder, som er blevet omfattet af deres egen overenskomst. Skulle bestemmelsen også omfatte sådanne virksomheder, burde dette have været præciseret. Det må i den forbindelse også tillægges vægt, at bestemmelsen står i et kapitel og i en paragraf, som angår organisationsmæssige forpligtelser, hvilket ligeledes viser, at bestemmelsen alene retter sig mod organisationerne og deres medlemmer. Skulle bestemmelsen have et indhold og en rækkevidde som anført af klager, vil det i realiteten udvide rammerne for overenskomstens eftervirkning, ligesom det vil begrænse frigørelsesmulighederne efter Hovedaftalens 7, stk. 2. Det vil samtidig resultere i en urimelig overenskomstmæssig binding, som er i strid med aftalelovens 36, og som er markant afvigende fra, hvad der gælder på det øvrige arbejdsmarked. Der foreligger ikke nogen saglig begrundelse for, at en udmeldt arbejdsgiver skal være bundet af den tidligere arbejdsgiverorganisations overenskomst for tid og evighed, og DA ville derfor heller ikke have godkendt bestemmelsen i 65, stk. 3, hvis bestemmelsen var blevet præsenteret for DA med den forståelse, som klager gør gældende. Forløbet viser derudover, at klager selv har været af den opfattelse, at 65, stk. 3, ikke finder anvendelse, hvis en virksomhedsoverenskomst opsiges. Parterne har således gennemført et helt sædvanligt forhandlingsforløb med udveksling af krav, uden at klager på noget tidspunkt har påberåbt sig 65, stk. 3, hvilket viser, at det var begge parters intention at indgå en ny selvstændig overenskomst. Forhandlingerne herom fortsatte også efter, at HORESTA-overenskomsten var blevet fornyet den 16. februar 2014, hvilket ville være ulogisk, hvis klager var af den opfattelse, at det indklagede hotel var bundet af det overenskomstresultat, som var opnået med HORESTA. Da parterne ikke kunne nå til enighed, blev deres uoverensstemmelse på klagers initiativ indbragt for forligsinstitutionen, og dette forløb må anses for bindende for klager, således at klager ikke efterfølgende kan påberåbe sig, at der ikke skulle foreligge en opsagt og udløben overenskomst, som er blevet omfattet af afsnit C i forligsmandens mæglingsforslag omfattende udløbne overenskomster, hvorom der ikke er opnået enighed mellem parterne. Til de af klager påberåbte afgørelser bemærkes, at der til forskel fra disse i denne sag er sket opsigelse af virksomhedsoverenskomsten mellem 3F og hotellet den 29. januar Indklagede har i øvrigt henvist til en række afgørelser, særligt Arbejdsrettens kendelse af 9. april 1954 i sag nr

13 13 Opmændenes bedømmelse Opmændene udtaler enstemmigt: Der er mellem parterne enighed om, at overenskomsten for mellem HORESTA og klager i overensstemmelse med almindelige arbejdsretlige regler efter det indklagede hotels udmeldelse af HORESTA forblev gældende for hotellet. Der er ikke grundlag for at antage, at hotellets udmeldelse af HORESTA og fortsatte bundethed af HORESTA-overenskomsten indebar nogen indholdsmæssig ændring af overenskomsten. Sagen angår derfor i første række forståelsen og anvendeligheden af overenskomstens 65, stk. 3, i den konkrete sag. I den forbindelse skal der tages stilling til, om hotellet er frigjort ikke fra hele overenskomsten, men fra 65, stk. 3 som følge af DA-LO-protokollatet om opsigelse af 1. marts-overenskomster. 65, stk. 3, fastslår under overskriften Fremtidige ændringer, at Virksomheder, der er omfattet af denne overenskomst følger fremover de ændringer og reguleringer, der til enhver tid aftales mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration, bl.a. ved overenskomstfornyelserne. Bestemmelsen fremstår dermed efter sin ordlyd som omfattende enhver virksomhed, som overenskomsten omfatter, uanset medlemskab af HORESTA. De indklagede bestrider ikke, at 65, stk. 3, er gældende over for uorganiserede arbejdsgivere, som har tiltrådt HORESTA-overenskomsten, men det er de indklagedes standpunkt, at bestemmelsen må læses således, at bestemmelsen ikke omfatter virksomheder, som har meldt sig ud af HORESTA. Der er imidlertid intet i bestemmelsens ordlyd, som støtter en sådan fortolkning, og en sådan fortolkning harmonerer heller ikke med overenskomstparternes dvs. HORESTA s og klagers samstemmende opfattelse af, hvorledes bestemmelsen skal forstås set i lyset af bestemmelsens formål, som efter det oplyste har været at sikre en ajourføring af overenskomstens niveau også over for udmeldte medlemmer med henblik på dels at beskytte HORESTA mod ulige konkurrence, dels at gøre det lettere for klager at overholde forbundets forpligtelser efter overenskomstens 65, stk. 1. Det følger af det anførte, at de indklagedes standpunkt ikke kan støttes på en fortolkning af 65, stk. 3. De indklagede har dernæst gjort gældende, at 65, stk. 3, skulle stride mod grundlæggende arbejdsretlige principper som følge af, at bestemmelsen fører til, at en udmeldt arbejdsgiver bliver forpligtet af fremtidige overenskomstresultater indgået af parter, som ikke har noget mandat til at forpligte arbejdsgiveren. Det er imidlertid en konsekvens, som følger af en bestemmelse i den overenskomst, som en virksomhed enten ved medlemskab af HORESTA ved bestemmelsens indførelse er blevet bundet af eller ved indmeldelse i HORESTA frivilligt har valgt at tilslutte sig. En udmeldt virksomheds pligt til at følge den til enhver tid gældende overenskomst mellem HORESTA og 3F svarer til, hvad der er velkendt på området for så vidt angår uorganiserede virksomheders tiltrædelsesoverenskomster med en tilsvarende pligt. Det er således det frivillige medlemskab af HORESTA, som udløser forpligtelsen, og de udmeldte virksomheder har mulighed for at bringe deres overenskomstmæssige forpligtelser til ophør i overensstemmelse med reglerne i Hovedaftalens 7, stk. 2. Under hensyn hertil og da bestemmelsen har et sagligt formål, nemlig sammen med 65, stk. 1 at fo-

14 14 rebygge, at niveauet for overenskomstparternes overenskomst ikke undergraves, er der intet grundlag for at antage, at bestemmelsen skulle stride mod grundlæggende arbejdsretlige principper. Der er heller ikke i det, som de indklagede har anført, grundlag for at antage, at 65, stk. 3, skulle være så indgribende, at bestemmelsen aftaleretligt må anses for uforbindende efter princippet i aftalelovens 36. Formandskabet finder som følge af det anførte, at 65, stk. 3, skal fortolkes som anført af klager, og at bestemmelsen ikke kan anses for uforbindende som stridende mod grundlæggende arbejdsretlige eller aftaleretlige principper. HORESTA-overenskomsten inklusiv bestemmelsen i 65, stk. 3, som fortolket ovenfor har derfor været bindende for det indklagede hotel og har ikke kunnet opsiges alene gennem en simpel opsigelse af overenskomsten, men alene efter reglerne i Hovedaftalens 7, stk. 2, det vil sige ved en frigørelseskonflikt, eller ved indgåelse af en anden overenskomst med klager. Da det indklagede hotels overenskomstmæssige forpligtelser ikke er blevet bragt til ophør på denne måde, er hotellet herefter i medfør af 65, stk. 3, blevet bundet af den fornyelse af HORESTAoverenskomsten, som fandt sted den 16. februar Det forhold, at parterne forgæves har forsøgt at nå til enighed om indgåelse af en anden overenskomst, og at klager i den forbindelse også har rettet henvendelse til Forligsinstitutionen, kan ikke føre til et andet resultat. De af klager nedlagte påstande tages herefter til følge, ligesom klager frifindes for den af de indklagede selvstændigt nedlagte påstand. Thi bestemmes: De indklagede, Dansk Erhverv på egne vegne samt for First Hotel Copenhagen, skal anerkende, at First Hotel Copenhagen i medfør af 65, stk. 3, i Hovedoverenskomsten mellem HO- RESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration er omfattet af denne overenskomst med de ændringer og reguleringer, der til enhver tid aftales mellem overenskomstens parter, indtil frigørelse fra overenskomsten sker. First Hotel Copenhagen skal betale de af virksomhedens medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten for mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration, for arbejde på helligdage i overensstemmelse med denne overenskomsts 3, stk. 8. Klager frifindes for den af de indklagede selvstændigt nedlagte påstand. Hver part bærer egne omkostninger ved sagens behandling og halvdelen af udgiften til opmændene. Til bekræftelse Lene Pagter Kristensen

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening K E N D E L S E i F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund mod Praktiserende Landinspektørers Forening Denne faglige voldgift vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, Praktiserende Landinspektørers

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. maj 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund for Børsens Redaktionelle Medarbejderforening (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Børsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Kendelse af 13. august 2015 i faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne vegne og for Halsnæs Smeden

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Kendelse af 12. september 2011. Faglig voldgift. Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration. mod

Kendelse af 12. september 2011. Faglig voldgift. Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration. mod Kendelse af 12. september 2011 i Faglig voldgift Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration mod D I overenskomst II ved DI for ISS Facility Services A/S Tvisten Sagen vedrører spørgsmålet,

Læs mere

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV2016.0045: Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod TEKNIQ for Wicotec Kirkebjerg A/S (underdirektør Thorkild Bang) 2 1. Uoverensstemmelsen Sagen

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 29. september 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016.0003): CO-industri for HK (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for JKS A/S (advokat Birgitte Dember)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. oktober 2011

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. oktober 2011 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. oktober 2011 i sag nr.: AR2010.0237 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 5. oktober 2017 i faglig voldgiftssag FV 2017.0038: Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod HedeDanmark A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT FOA mod Kommunernes Landsforening for Aalborg Kommune Denne kendelse vedrører fortolkning af overenskomsten indgået mellem FOA og Kommunernes Landsforening (KL) for social

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2014.0128 CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI (advokat Annette Fæster Petersen) Tvisten Sagen angår

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011

Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011 Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011 I sag nr. AR2011.0365: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod FTF for PROSA for PROSA CSC-DK og PROSA

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. marts 2017 i faglig voldgiftssag (FV2016-0196): Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth, LO) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Syddanmark (advokat Morten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark Principudtalelse Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0218: Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) for JN Data A/S (advokat Jakob Cohr Arffmann)

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 3. oktober 2012. faglig voldgiftssag (FV2012-0076): HK Handel. (advokat Peter Nisbeth) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 3. oktober 2012. faglig voldgiftssag (FV2012-0076): HK Handel. (advokat Peter Nisbeth) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 3. oktober 2012 i faglig voldgiftssag (FV2012-0076): HK Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening (BOA) (advokat Pernille Leding)

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Såfremt 48, stk. 4, er overtrådt, skal der tages stilling til, om de begåede brud er bodspådragende.

Såfremt 48, stk. 4, er overtrådt, skal der tages stilling til, om de begåede brud er bodspådragende. Udskrift af Arbejdsrettens dom af 15. november 2007 i sag nr. A2007.067: Landsorganisationen i Danmark for CO-industri (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri på egne

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

H O V E D A F T A L E

H O V E D A F T A L E 1 H O V E D A F T A L E Mellem Divisionsforeningen Vestagervej 17 2900 Hellerup (herefter benævnt DF) og Spillerforeningen Pilestræde 35, 2., 1112 København K. (herefter benævnt SPF) ( i det følgende benævnt

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016 I sag nr. AR2015.0084: FTF for Turistførerforeningen (advokat Kia Philip Dollerschell) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Side 1 Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993 Hovedaftale af 20. juni 1991 mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel med StK-kommentarer august 1993 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 HOVEDAFTALE... 6 Hovedaftalens område... 6 1. Samarbejde

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (advokat Mette Klingsten) 2 1.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009

Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009 Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009 i sag nr. A2007.885: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I på egne vegne

Læs mere

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0114 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod TEKNIQ for Eltel Networks A/S (advokat Tina Lind Larsen) Tvisten Tvisten angår,

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen

Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen De nyetablerede vandforsyningsselskaber står overfor en række udfordringer. Et helt centralt spørgsmål er, hvordan medarbejdernes ansættelsesvilkår

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for medarbejderne v/ tillidsrepræsentant Per Petersen (opmåler Paul Jentzsch) mod Dansk Byggeri for Frydkjær A/S (kontorchef Jørgen Boje) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: 1.

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere