Kendelse. af 2. juni faglig voldgift nr. FV : 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration"

Transkript

1 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV : 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen (advokat Helge Werner)

2 2 Tvisten First Hotel Copenhagen er del af en hotelkæde, som sammen med tre andre hotelkæder udmeldte sig af HORESTA med udgangen af 2012 og i stedet indmeldte sig i Dansk Erhverv, som ikke har overenskomst med 3F for hotel- og restaurationsområdet. Overenskomsten for mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration forblev i overensstemmelse med almindelige arbejdsretlige regler gældende for First Hotel Copenhagen og de øvrige udmeldte hoteller. Tvisten i sagen angår, om 65, stk. 3, i den nævnte overenskomst indebærer, at First Hotel Copenhagen er omfattet af overenskomsten med de ændringer og reguleringer, der til enhver tid aftales mellem denne overenskomsts parter, indtil frigørelse for overenskomsten sker (klagers standpunkt), eller om overenskomsten efter at være blevet opsagt er blevet fornyet i forholdet mellem de udmeldte hoteller og 3F med de ændringer, som følger af afsnit C i forligsmand Asbjørn Jensens mæglingsforslag af 21. marts 2014 (indklagedes standpunkt). Påstande Klager, 3F Privat Service, Hotel og Restauration, har nedlagt følgende påstande: 1. De indklagede, Dansk Erhverv på egne vegne samt for First Hotel Copenhagen, skal anerkende, at First Hotel Copenhagen i medfør af 65, stk. 3, i Hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration er omfattet af denne overenskomst med de ændringer og reguleringer, der til enhver tid aftales mellem overenskomstens parter, indtil frigørelse fra overenskomsten sker. 2. First Hotel Copenhagen skal betale de af virksomhedens medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten for mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration, for arbejde på helligdage i overensstemmelse med denne overenskomsts 3, stk. 8. I klagers påstand 1 er indeholdt en subsidiær påstand om, at First Hotel Copenhagen er omfattet af HORESTA-overenskomsten med de ændringer, der blev aftalt ved fornyelsen af overenskomsten pr. 1. marts Indklagede, Dansk Erhverv på egne vegne og for First Hotel Copenhagen, har påstået frifindelse og har nedlagt følgende selvstændige påstand: 3F Privat Service, Hotel og Restauration skal anerkende, at First Hotel Copenhagen er frigjort fra Hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

3 3 Klager har heroverfor nedlagt påstand om frifindelse. Parterne har indgået en procesaftale om at lade den foreliggende tvist afgøre ved faglig voldgift og ikke ved Arbejdsretten. Parterne har endvidere aftalt, at en række sager, som verserer vedrørende samme spørgsmål, afventer udfaldet af den foreliggende sag. Klager har taget forbehold for efterfølgende at indbringe sagen for Arbejdsretten med påstand om bod. Sagens behandling ved faglig voldgift Sagen blev mundtligt forhandlet onsdag den 20. maj 2015 for en faglig voldgiftsret med følgende partsudpegede medlemmer: Udpeget af klager: afdelingsleder, advokat Leo Lybæk Hansen, LO, og konsulent Bent Moos, 3F. Udpeget af indklagede: direktør Laurits Rønn og souschef, advokat Morten Brustad, Dansk Erhverv. Som opmænd deltog et udvidet formandskab bestående af højesteretsdommerne Lene Pagter Kristensen og Thomas Rørdam samt fhv. højesteretspræsident Børge Dahl. Der blev under den mundtlige forhandling afgivet forklaring af forhandlingssekretær i 3F John Frederiksen og administrerende direktør i HORESTA Katia K. Østergaard. Da der efter forhandling og votering ikke kunne opnås enighed om eller flertal for en afgørelse blandt de partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten, træffes denne af opmændene i det udvidede formandskab. Sagsfremstilling Hovedaftalen 7, stk. 2, og 11 i Hovedaftalen mellem DA og LO er sålydende: Stk. 2. Selv om en overenskomst er opsagt eller udløbet, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller arbejdsstandsning er i værksat i overensstemmelse med reglerne i De under hovedorganisationerne hørende foreninger og virksomheder kan ikke ved at træde ud af hovedorganisationerne løse sig fra de forpligtelser, disse ved nærværende hovedaftale er gået ind på. De vedbliver at stå ved magt, indtil denne hovedaftale er bortfaldet efter opsigelse af en af hovedorganisationerne.

4 4 Hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Kapitel 14 i overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration er bl.a. sålydende: Kapitel 14 Organisationsmæssige forpligtelser 65. Organisationsmæssige rettigheder og forpligtelser Stk. 1. Særoverenskomster Forbundet forpligter sig til ikke at afslutte særoverenskomst med virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA Arbejdsgiver, på lempeligere vilkår end de i nærværende overenskomst fastsatte. Forbundet forpligter sig til at kræve overenskomst med sådanne uorganiserede virksomheder, der beskæftiger forbundets medlemskreds, samt så vidt muligt at iværksætte fornødne foranstaltninger til gennemførelse af kravet. Stk. 3. Fremtidige ændringer Virksomheder, der er omfattet af denne overenskomst, følger fremover de ændringer og reguleringer, der til enhver tid aftales mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration, bl.a. ved overenskomstfornyelserne. Stk. 7. Aftaler mellem DA og LO Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende aftaler mellem DA og LO, herunder: Hovedaftalen 66. Overenskomstens varighed og opsigelse Overenskomsten træder i kraft den 1. marts 2012 og kan opsiges med 3 måneders varsel til overenskomstens udløbstid, første gang pr. 1. marts Selv om overenskomstens er opsagt eller udløbet, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser indtil anden overenskomst træder i stedet eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med reglerne i Hovedaftalen.

5 5 Der har på overenskomstområdet eksisteret en bestemmelse svarende til 65, stk. 1, i mere end 40 år. En bestemmelse svarende til 65, stk. 3, kom ind i overenskomsten i forbindelse med overenskomstfornyelsen i Uoverensstemmelsen, der har ført til denne sag I den sidste del af 2013 og i starten af 2014 blev der ført forhandlinger mellem arbejdstager- og arbejdsgiversiden på hele DA-LO-området med henblik på overenskomsternes fornyelse i F forhandlede i dette forløb sideløbende med dels HORESTA, dels Dansk Erhverv, som repræsenterede de fire hotelkæder, der havde udmeldt sig af HORESTA pr. 1. januar Som led i det generelle forhandlingsforløb underskrev LO og DA den 29. januar 2014 et protokollat om opsigelse af 1. marts-overenskomster, der bl.a. er sålydende: Under henvisning til aftale af 29. oktober 2013 mellem LO og DA om rammerne for overenskomstforhandlingerne 2014 er der mellem hovedorganisationerne enighed om at betragte alle overenskomster, herunder tiltrædelsesoverenskomster, der kan opsiges til ophør den 1. marts 2014, som opsagte, Mellem HORESTA og 3F opnåedes den 16. februar 2014 enighed om at forny parternes overenskomst for en treårig periode fra den 1. marts 2014 til den 1. marts Blandt de aftalte ændringer var, at der i modsætning til 16 i den hidtidige overenskomst nu skulle betales helligdagstillæg/kompensation for arbejde udført påskedag, jf overenskomstens 3, stk. 8. Der kunne derimod ikke opnås enighed mellem 3F og Dansk Erhverv. Ved brev af 10. marts 2014 rettede 3F henvendelse til Statens Forligsinstitution. Det hedder i brevet bl.a.: OK14 Status på overenskomstområder, hvor der endnu ikke er forlig tilføjelse Nedenstående virksomheder er omfattet af Hovedoverenskomsten for hotel, restauration- og turisterhvervet mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration, men medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiverforening. Vi har modtaget meddelelse om, at virksomhederne ikke anser sig som omfattet af HORE- STA Hovedoverenskomstfornyelsen Beskeden er givet mundtligt. På den baggrund skal vi anmode forligsinstitutionen om at indkalde virksomhederne. Med fra Martin Brustad, Dansk Erhverv, til John Frederiksen, 3F, sendt den 10. marts kl. 14:31, blev fremsendt tilrettet liste over de virksomheder, som vi har forhandlet fornyelse af gældende virksomhedsoverenskomster for uden at enighed kunne opnås. Forhandlingerne i Forligsinstitutionen under forligsmand Asbjørn Jensens medvirken endte imidlertid også resultatløst. Dansk Erhverv gjorde herefter gældende, at 3F s overenskomster med de enkelte hoteller skulle være omfattet af den del af forligsmandens mæglingsforslag, som omfatter vil-

6 6 kår for overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed (mæglingsforslagets afsnit C), mens 3F gjorde gældende, at overenskomsterne skulle være omfattet af mæglingsforslagets afsnit B om aftaler indgået uden for Forligsinstitutionen, da hotellerne som følge af 65, stk. 3, i den hidtidige HORESTA-overenskomst i mangel af aftale om anden overenskomst var blevet bundet af de ændringer og reguleringer, som 3F og HORESTA havde aftalt ved fornyelsen af denne overenskomst den 16. februar Forligsmanden tog ikke stilling til parternes uoverensstemmelse, men har udarbejdet følgende notat dateret 16. marts 2014 herom: Notat om virksomhedsoverenskomster mellem virksomheder, der er medlem af Dansk Erhverv, og 3F Privat Service, Hotel og Restauration I forbindelse med forhandlingen om indholdet af det samlede mæglingsforslag for overenskomstfornyelsen har LO og 3F Privat Service, Hotel og Restauration gjort gældende, at det efter deres opfattelse vil være i strid med 65, stk. 3, i overenskomsten mellem HORESTA og 3F Privat Service, Hotel og Restauration, at virksomhedsoverenskomster for en række hotelkæder under Dansk Erhverv blev fornyet alene med de ændringer, der følger af mæglingsforslagets bestemmelser for de overenskomstforhold, hvor der ikke er opnået enighed om en fornyelse af overenskomsten. DA og Dansk Erhverv har tilkendegivet, at man, uanset overenskomstens 65, stk. 3, ønsker en fornyelse af virksomhedsoverenskomsterne alene med de ændringer, der følger af mæglingsforslaget for ikke forligte overenskomstområder. Det er DA og Dansk Erhvervs opfattelse, at den pågældende bestemmelse i 65, stk. 3, i en situation som den foreliggende, hvor en virksomhed har udmeldt sig af HORESTA og indmeldt sig i Dansk Erhverv, og hvor overenskomsten er opsagt til udløb, ikke er til hinder for en sådan fremgangsmåde. Parternes uoverensstemmelse har været drøftet på mæglingsmøde den19. juni 2014 og på organisationsmøde den 17. juli 2014, uden at enighed kunne opnås. Forklaringer Forhandlingssekretær i 3F John Frederiksen har forklaret bl.a., at han har beskæftiget sig med HO- RESTA-overenskomsten siden Dengang hed den noget andet. Han var med til overenskomstforhandlingerne i 1991, hvor en bestemmelse svarende til 65, stk. 3, kom ind i overenskomsten efter begge parters ønske. Formålet med bestemmelsen er, at HORESTA s medlemmer skal følge den gældende overenskomst også i tilfælde af udmeldelse af arbejdsgiverforeningen, blandt andet for at undgå konkurrenceforvridning. Såfremt der sker udmeldelse af HORESTA, følger overenskomsten således med, medmindre der sker direkte udmeldelse af overenskomsten i overensstemmelse med de foreskrevne faglige regler, herunder Hovedaftalens 7, stk. 2. Der har aldrig været uoverensstemmelser mellem 3F og HORESTA om, at bestemmelsen skal forstås på denne måde, og det har aldrig tidligere været gjort gældende, at bestemmelsen skulle være problematisk i forhold til Hovedaftalen eller principperne heri.

7 7 Der var i forbindelse med de fire hotelkæders udmeldelse af HORESTA nogle møder i efteråret 2012 dels med HORESTA og dels med Dansk Erhverv. Han har, mens repræsentanter fra Dansk Erhverv var til stede, udtrykkeligt gjort opmærksom på, at 65, stk. 3, ville være gældende i tilfælde af en udmeldelse. Det fik han ikke nogen reaktion på, men det forventede han heller ikke, da alle de tilstedeværende var fuldt ud bekendt med 65, stk , stk. 3, er ikke til hinder for, at et tidligere medlem af HORESTA kan indgå en særaftale med 3F, blot dette ikke sker på lempeligere vilkår end dem, der følger af HORESTA-overenskomsten, jf. 65, stk. 1. Da Dansk Erhverv på de fire hotelkæders vegne tog initiativ til forhandlinger med henblik på indgåelse af en rammeoverenskomst, som de enkelte kæder kunne lave virksomhedsoverenskomst indenfor, fandt 3F det derfor naturligt at indgå i sådanne forhandlinger, da de har mange medlemmer, som er ansat under hotelkæderne, og de håbede derfor på gennem forhandlingerne at kunne opnå nogle forbedringer for disse medlemmer. De forhandlede for at opnå forbedringer, ikke forringelser. 3F har af hensyn til forhandlingsklimaet ikke bragt 65, stk. 3, på bane, mens parterne forhandlede, hvilket heller ikke skulle være nødvendigt, da bestemmelsen var kendt af alle. Efter at de havde fornyet overenskomsten med HORESTA den 16. februar 2014, havde de endnu et par møder med Dansk Erhverv den 27. februar og den 7. marts Også disse møder endte dog resultatløst, da parterne stod for langt fra hinanden. Han anførte herefter på mødet den 7. marts 2014, at det betød, at man måtte falde tilbage på overenskomstens 65, stk. 3. Det fik han ikke umiddelbart nogen reaktion på, men et par dage efter blev han ringet op af Dansk Erhverv Arbejdsgiverforenings direktør Laurits Rønn, som meddelte, at Dansk Erhverv ikke var enig i, at overenskomstens 65, stk. 3, var gældende i den foreliggende situation. Det var første gang, han blev præsenteret for det synspunkt. Han forfattede herefter brevet af 10. marts 2014 til Forligsinstitutionen, idet det var 3F s håb, at forligsmanden kunne hjælpe med at få Dansk Erhverv til at forstå, hvad der stod i 65, stk. 3. Parterne blev herefter indkaldt til møde i Forligsinstitutionen den 14. marts Forligsmanden gjorde det klart, at han ikke havde kompetence til at fortolke overenskomstens 65, stk. 3, men han kunne stille et lokale til rådighed for parternes fortsatte forhandlinger. Det viste sig imidlertid også under disse forhandlinger, at parterne stod for langt fra hinanden. Herefter skrev de til hotelkæderne, hvordan situationen var. Administrerende direktør i HORESTA Katia K. Østergaard har forklaret bl.a., at hun er uddannet jurist og har været i branchen i mange år. Hun har haft med branchens overenskomst at gøre siden 1993, ligesom hun som advokat har ført et stort antal faglige voldgifter for arbejdsgiversiden. Overenskomstens 65, stk. 1 og 3, er nogle meget centrale bestemmelser. Der har været ført adskillige sager om 3F s manglende overholdelse af 65, stk. 1, hvor 3F har indgået overenskomster med virksomheder uden for HORESTA på lempeligere vilkår end HORESTA-overenskomsten, og overtrædelserne har resulteret i bodsbeløb, som samlet udgør over 1 mio. kr. Det er ved de afsagte domme samtidig blevet pålagt 3F at frigøre sig fra de indgåede overenskomster. Overenskomstens 65, stk. 3, som kom ind i overenskomsten i 1991, har nær sammenhæng med 65, stk. 1. Der er ca virksomheder, som har bevilling til at drive restaurationsvirksomhed, og branchen er præget af et stort antal virksomhedsoverdragelser. HORESTAs medlemskreds er

8 8 bl.a. af denne grund præget af stor udskiftning, ligesom der er mange virksomheder, som ikke er medlem af HORESTA, men som har en tiltrædelsesoverenskomst. Det er derfor vigtigt med en bestemmelse, som forpligter også ikke-medlemmer til at overholde den til enhver tid værende overenskomst, for at holde overenskomsten på et bestemt niveau. I modsat fald ville 3F være forpligtet til at indlede tilpasningsforhandlinger, hver gang en udmeldt arbejdsgiver eller en arbejdsgiver med tiltrædelsesoverenskomst ikke fulgte med overenskomsten, og det ville forbundet slet ikke have kapacitet til. 65, stk. 3, er derfor en for forbundet meget vigtig bestemmelse, men den er også vigtig for HORESTA, da den er med til at sikre lige konkurrence. Overenskomstparterne har aldrig været uenige om forståelsen af 65, stk. 3, herunder at der med ordene Virksomheder, der er omfattet af denne overenskomst menes dels aktuelle og tidligere medlemmer af HORESTA, dels virksomheder, som via en tiltrædelsesoverenskomst er omfattet af overenskomsten. 65, stk. 3, retter sig i allerhøjeste grad også mod virksomheder, som melder sig ud af HORESTA. En virksomhed skal ikke kunne opnå fredspligt efter overenskomsten ved at melde sig ind for herefter hurtigt at melde sig ud igen og så blive stående på overenskomstens niveau på udmeldelsestidspunktet, indtil forbundet banker på med krav om, at overenskomsten skal op på det aktuelle niveau. Selv om forbundet har pligt til at gøre dette efter overenskomstens 65, stk. 1, så har forbundet slet ikke kapacitet dertil, hvilket som nævnt bl.a. er baggrunden for, at 65, stk. 3, er kommet ind i overenskomsten. HORESTA vejleder sine medlemmer om, at overenskomsten er gældende også i tilfælde af udmeldelse, indtil man konflikter sig ud af overenskomsten eller aftaler noget andet med 3F. Dette plejer også at blive forstået. For år tilbage var der således en kæde af hoteller og kroer, som meldte sig ud af HORESTA for at melde sig ind i Dansk Handel og Service. De kom senere efter flere overenskomstfornyelser tilbage til HORESTA igen. Der var under hele forløbet ingen tvivl om, at de i medfør af 65, stk. 3, var forpligtet af den til enhver tid gældende HORESTA-overenskomst også i den periode, hvor de var udmeldt af HORESTA, og de var derfor også overenskomstmæssigt på niveau, da de blev medlemmer af HORESTA igen. HORESTA havde den 5. december 2012 et møde med de nu udmeldte hotelkæder, som under mødet kritiserede HORESTA-overenskomsten som værende utidssvarende. Hun var ikke uenig i, at dette var tilfældet på en række punkter, men indholdet af en overenskomst beror nu engang på et kompromis mellem overenskomstparterne og kan ikke ændres ensidigt af den ene part. Det blev endvidere på mødet oplyst, at hotelkæderne lå i forhandlinger med Dansk Erhverv, og at de mente, at de kunne komme ud af overenskomsten ved at udmelde sig af HORESTA og i stedet melde sig ind i Dansk Erhverv. Dette gav anledning til, at hun omhyggeligt vejledte om, hvad der er indholdet af HORESTA-overenskomstens 65, stk. 1 og 3, ligesom hun efter mødet har lavet et notat herom, som hun har sendt til de fire koncerndirektører, som deltog i mødet. Hun blev i foråret 2013 kontaktet af de udmeldte hotelkæder, som forespurgte, om de når de var bundet af, hvad 3F og HORESTA kom frem til kunne få en plads i HORESTA s forhandlingsudvalg i forbindelse med de forestående overenskomstforhandlinger. Dette sagde HORESTA nej til.

9 9 Der er rigtig mange, som gerne vil være repræsenteret i forhandlingsudvalget, og pladserne er derfor forbeholdt medlemmer, som betaler kontingent til HORESTA. HORESTA har i alle årene sikret sig DA s godkendelse af de ved overenskomstforhandlingerne opnåede resultater, forinden man har underskrevet overenskomsterne. DA har på intet tidspunkt haft nogen bemærkninger til 65, stk. 3, eller til den tilsvarende bestemmelse i de tidligere overenskomster tilbage til Der har aldrig været tilkendegivelser om, at 65, stk. 3, skulle være i strid med grundlæggende principper i Hovedaftalen eller aftalelovens 36. Bestemmelsen i 65, stk. 3, er videreført i den seneste overenskomst, dog under et andet paragrafnummer, og er fortsat en meget vigtig bestemmelse for HORESTA. Det er herunder vigtigt, at en virksomhed ikke kan blive frigjort fra bestemmelsen blot ved en simpel opsigelse af overenskomsten. Hvis det kunne lade sig gøre, ville masser af virksomheder melde sig ud og bare opsige overenskomsten, da branchen konkurrencemæssigt er særdeles presset. 65, stk. 3, er derimod ikke til hinder for, at en udmeldt virksomhed forhandler sig til en anden overenskomst med 3F, men forbundet skal i så fald overholde overenskomstens 65, stk. 1. Parternes argumentation Klager har navnlig anført, at det er ubestridt, at HORESTA-overenskomsten vedblev med at være gældende for det indklagede hotel efter udmeldelsen af HORESTA pr. 1. januar Det er et almindeligt arbejdsretligt princip, at en overenskomst skal betragtes som en helhed, og det følger heraf, at HORESTA-overenskomstens 65, stk. 3, har været gældende for det indklagede hotel med det samme indhold som for øvrige virksomheder, som er omfattet af denne overenskomst. Der er derfor intet belæg for den af de indklagede hævdede opfattelse, hvorefter overenskomsten efter det indklagede hotels udmeldelse af HORESTA indholdsmæssigt skulle have ændret karakter i forholdet mellem hotellet og klager. Det følger entydigt af ordlyden af 65, stk. 3, at bestemmelsen omfatter alle virksomheder, der er omfattet af overenskomsten. Der er således intet i ordlyden, som støtter, at bestemmelsen ikke også omfatter udmeldte virksomheder. En formålsfortolkning fører til samme resultat, da bestemmelsen i 1991 netop blev indsat i overenskomsten foranlediget af overenskomstparternes fælles interesse i at sikre, at virksomheder, der udmelder sig af arbejdsgiverorganisationen, ikke med tiden får andre og ringere vilkår for medarbejderne, end hvad der følger af overenskomstparternes til enhver tid gældende overenskomst. Overenskomstens parter har en væsentlig interesse i at undgå dette, da det i givet fald vil svække medlemsvirksomhedernes konkurrencemæssige stilling og føre til brud på den forpligtelse, som klager har efter 65, stk. 1, til ikke at indgå overenskomster med udenforstående arbejdsgivere på lempeligere vilkår, end hvad der følger af HORESTA-overenskomsten. Det følger endvidere af et helt grundlæggende princip for overenskomstfortolkning, at overenskomstparternes fælles forståelse af overenskomsten er afgørende, selv hvis ordlyden i sig selv måtte give et fortolkningsspillerum. I den foreliggende sag, hvor ordlyden tilmed er klar, og hvor en for-

10 10 målsfortolkning støtter den fortolkning, som følger af ordlyden, er det derfor åbenbart, at sagen skal afgøres på baggrund af den fortolkning af 65, stk. 3, som klager gør gældende, og som HORE- STA er enig i. Det bestrides ikke, at en arbejdsgiverforening som udgangspunkt ikke har noget mandat til at forpligte udmeldte arbejdsgivere. Dette udgangspunkt er imidlertid udtrykkeligt fraveget ved bestemmelsen i overenskomstens 65, stk. 3. Det indklagede hotel har ved sin indmeldelse i HORESTA påtaget sig en aktuel forpligtelse til også efter en eventuel udmeldelse af HORESTA at være bundet af vilkårene i den til enhver tid gældende HORESTA-overenskomst, og 65, stk. 3, har dermed ved udmeldelse karakter af en allerede bestående forpligtelse. Medlemsvirksomhederne vejledes af HORESTA om bestemmelsens rækkevidde, og der er intet grundlag for at anse bestemmelsen som stridende mod grundlæggende arbejdsretlige principper. Ordningen svarer helt til, hvad der er standard for så vidt angår tiltrædelsesoverenskomster, hvorefter en virksomhed tiltræder den til enhver tid gældende overenskomst på området. Det er endvidere svært at se, hvorfor bestemmelsen skulle være mere byrdefuld for udmeldte virksomheder end for virksomheder, som har indgået en tiltrædelsesoverenskomst, og dette gælder, hvad enten den udmeldte virksomhed har indmeldt sig i en anden arbejdsgiverorganisation, eller dette ikke er tilfældet. Det er heller ikke rigtigt som hævdet af de indklagede at klagers standpunkt vil føre til, at en udmeldt virksomhed vil være bundet af overenskomsten for tid og evighed, idet virksomheden vil kunne bringe overenskomsten til ophør i overensstemmelse med reglerne i Hovedaftalens 7, stk. 2, det vil sige ved en frigørelseskonflikt, eller ved at der indgås en anden aftale med klager. Bestemmelsen i 65, stk. 3, hænger som nævnt snævert sammen med bestemmelsen i 65, stk. 1. Begge bestemmelser har til formål at værne om, at branchens overenskomst holder sig på et vist niveau, samt at modvirke konkurrenceforvridning. Bestemmelserne varetager derfor saglige formål, og bestemmelserne er da også blevet godkendt af DA ved alle overenskomstfornyelser, ligesom DA har ført adskillige sager for HORESTA vedrørende overholdelsen af bestemmelsen i 65, stk. 1. Der er derfor heller intet belæg for de indklagedes anbringende om, at 65, stk. 3, skulle føre til urimelige resultater eller skulle føre til en urimelig aftalemæssig binding i strid med aftalelovens 36. Ordningen svarer på sin vis til Hovedaftalens 11. Det følger af 65, stk. 1, at klager ville begå overenskomstbrud over for HORESTA, såfremt klager indgik en overenskomst med det indklagede hotel på lempeligere vilkår end de, som følger af HO- RESTA s aktuelle overenskomst. Dette har været det indklagede hotel bekendt, og hotellet kan derfor ikke have haft nogen berettiget forventning om, at overenskomstfornyelsen i 2014 skulle kunne føre til et resultat, som var mere lempeligt for arbejdsgiversiden end den fornyede HORESTAoverenskomst. Det betyder imidlertid ikke, at de forhandlinger, som har været ført mellem parterne, har været uden reelt indhold, da det beror på en helhedsvurdering, om en overenskomst indgået med en udenforstående arbejdsgiver lever op til kravene i 65, stk. 1. Det stedfundne forhandlingsforløb har derfor ikke kunnet begrunde, at det indklagede hotel har kunnet få en berettiget forventning om at være frigjort fra overenskomstens 65, stk. 3.

11 11 Da forhandlingerne om en ny aftale med 3F endte resultatløst, er hotellet ikke blevet frigjort fra HORESTA-overenskomsten. Hotellet er derfor fortsat bundet af 65, stk. 3, og dermed af de fornyelser af HORESTA-overenskomsten, som blev aftalt den 16. februar Det betyder endvidere, at hotellet er bundet af en overenskomst omfattet af afsnit B i forligsmandens mæglingsforslag om aftaler indgået uden for Forligsinstitutionen. Det er i den forbindelse uden betydning, at parternes overenskomst var opsagt til udløb den 1. marts 2014 som følge af den generelle opsigelse af overenskomsterne, som fandt sted den 29. januar 2014, da hotellet ikke har kunnet frigøre sig for sine overenskomstmæssige forpligtelser i medfør af 65, stk. 3, ved en simpel opsigelse. Vil hotellet bringe sine overenskomstmæssige forpligtelser til ophør, må dette som nævnt ske i overensstemmelse med reglerne i Hovedaftalens 7, stk. 2, og dette er ikke sket. Klager har påberåbt sig Arbejdsrettens afgørelse af 15. oktober 1997 i sag nr (Frederiksberg Rådhuskælder), Østre Landsrets dom af 19. december 2001 i sag 12. afd. A.s. nr. B (Hotel Færgegården Lohals A/S) og Arbejdsrettens kendelse af 4. januar 2002 i sag nr (Restaurant BAMBOO). De indklagede har navnlig anført, at de indklagede er enig i, at det indklagede hotels udmeldelse af HORESTA og efterfølgende indmeldelse i Dansk Erhverv ikke umiddelbart medførte, at hotellet blev frigjort fra sine bestående kollektive overenskomstforpligtelser. Hotellets udtræden medførte derimod, at hotellets overenskomstpligter antog karakter af en selvstændig virksomhedsoverenskomst med hotellet som arbejdsgiverpart og klager som arbejdstagerpart. Samtidig vedblev hotellet som medlem af Dansk Erhverv med at være berettiget og forpligtet af Hovedaftalen mellem DA og LO. Parterne har på sædvanlig måde forhandlet om en fornyelse af deres overenskomst, som herefter blev opsagt den 29. januar 2014 til udløb 1. marts 2014 som et led i hovedorganisationernes gensidigt aftalte opsigelse af samtlige overenskomster inden for DA/LO-området. Der forelå herefter en situation omfattet af Hovedaftalens 7, stk. 2. Da der er tale om en udløben overenskomst, hvorom parterne ikke har opnået enighed, er overenskomsten omfattet af afsnit C i forligsmandens mæglingsforslag af 21. marts 2014 og er dermed blevet fornyet med de ændringer, som følger af afsnit C i mæglingsforslaget. De indklagedes selvstændige påstand går således også alene på, at klager skal anerkende, at det indklagede hotel er frigjort fra overenskomsten mellem 3F og HORESTA, mens de indklagede anerkender, at hotellet er bundet af den hidtidige virksomhedsoverenskomst med de ændringer, som følger af behandlingen i Forligsinstitutionen. Det er et almindeligt arbejdsretligt princip, at en arbejdsgiver, der udmelder sig af en overenskomstbærende organisation, kun vedbliver med at være bundet af de overenskomstmæssige forpligtelser, der bestod på tidspunktet for udmeldelsen. Dette er en naturlig følge af, at parterne i overenskomsten ikke kan binde udenforstående, og forandringer i overenskomsten, som disse parter aftaler efter udmeldelsestidspunktet, kan derfor ikke forpligte den udmeldte arbejdsgiver. Det har formodningen imod sig, at det har været overenskomstparternes hensigt at fravige dette princip, og overenskomstens 65, stk. 3, må fortolkes i lyset heraf. Bestemmelsen i 65, stk. 3, må ses i sammenhæng med 65, stk. 1, som efter sin ordlyd retter sig mod uorganiserede arbejdsgivere, og bestemmelsen har således især betydning for uorganiserede

12 12 arbejdsgivere, der har indgået en tiltrædelsesoverenskomst med det klagende forbund. En sådan arbejdsgiver har imidlertid ved blot at indgå en tiltrædelsesoverenskomst selv sat sig uden for indflydelse. Situationen er anderledes for den arbejdsgiver, som er blevet bundet af overenskomsten via medlemskab af HORESTA. Denne har selv ønsket indflydelse, og vedkommende bliver ved sin udmeldelse af HORESTA part i sin egen selvstændige virksomhedsoverenskomst. 65, stk. 3, omfatter efter sin ordlyd virksomheder, der er omfattet af denne overenskomst, men dette må i lyset af det anførte fortolkes som omfattende virksomheder, som har indgået en tiltrædelsesoverenskomst, samt medlemsvirksomheder, men ikke udmeldte virksomheder, som er blevet omfattet af deres egen overenskomst. Skulle bestemmelsen også omfatte sådanne virksomheder, burde dette have været præciseret. Det må i den forbindelse også tillægges vægt, at bestemmelsen står i et kapitel og i en paragraf, som angår organisationsmæssige forpligtelser, hvilket ligeledes viser, at bestemmelsen alene retter sig mod organisationerne og deres medlemmer. Skulle bestemmelsen have et indhold og en rækkevidde som anført af klager, vil det i realiteten udvide rammerne for overenskomstens eftervirkning, ligesom det vil begrænse frigørelsesmulighederne efter Hovedaftalens 7, stk. 2. Det vil samtidig resultere i en urimelig overenskomstmæssig binding, som er i strid med aftalelovens 36, og som er markant afvigende fra, hvad der gælder på det øvrige arbejdsmarked. Der foreligger ikke nogen saglig begrundelse for, at en udmeldt arbejdsgiver skal være bundet af den tidligere arbejdsgiverorganisations overenskomst for tid og evighed, og DA ville derfor heller ikke have godkendt bestemmelsen i 65, stk. 3, hvis bestemmelsen var blevet præsenteret for DA med den forståelse, som klager gør gældende. Forløbet viser derudover, at klager selv har været af den opfattelse, at 65, stk. 3, ikke finder anvendelse, hvis en virksomhedsoverenskomst opsiges. Parterne har således gennemført et helt sædvanligt forhandlingsforløb med udveksling af krav, uden at klager på noget tidspunkt har påberåbt sig 65, stk. 3, hvilket viser, at det var begge parters intention at indgå en ny selvstændig overenskomst. Forhandlingerne herom fortsatte også efter, at HORESTA-overenskomsten var blevet fornyet den 16. februar 2014, hvilket ville være ulogisk, hvis klager var af den opfattelse, at det indklagede hotel var bundet af det overenskomstresultat, som var opnået med HORESTA. Da parterne ikke kunne nå til enighed, blev deres uoverensstemmelse på klagers initiativ indbragt for forligsinstitutionen, og dette forløb må anses for bindende for klager, således at klager ikke efterfølgende kan påberåbe sig, at der ikke skulle foreligge en opsagt og udløben overenskomst, som er blevet omfattet af afsnit C i forligsmandens mæglingsforslag omfattende udløbne overenskomster, hvorom der ikke er opnået enighed mellem parterne. Til de af klager påberåbte afgørelser bemærkes, at der til forskel fra disse i denne sag er sket opsigelse af virksomhedsoverenskomsten mellem 3F og hotellet den 29. januar Indklagede har i øvrigt henvist til en række afgørelser, særligt Arbejdsrettens kendelse af 9. april 1954 i sag nr

13 13 Opmændenes bedømmelse Opmændene udtaler enstemmigt: Der er mellem parterne enighed om, at overenskomsten for mellem HORESTA og klager i overensstemmelse med almindelige arbejdsretlige regler efter det indklagede hotels udmeldelse af HORESTA forblev gældende for hotellet. Der er ikke grundlag for at antage, at hotellets udmeldelse af HORESTA og fortsatte bundethed af HORESTA-overenskomsten indebar nogen indholdsmæssig ændring af overenskomsten. Sagen angår derfor i første række forståelsen og anvendeligheden af overenskomstens 65, stk. 3, i den konkrete sag. I den forbindelse skal der tages stilling til, om hotellet er frigjort ikke fra hele overenskomsten, men fra 65, stk. 3 som følge af DA-LO-protokollatet om opsigelse af 1. marts-overenskomster. 65, stk. 3, fastslår under overskriften Fremtidige ændringer, at Virksomheder, der er omfattet af denne overenskomst følger fremover de ændringer og reguleringer, der til enhver tid aftales mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration, bl.a. ved overenskomstfornyelserne. Bestemmelsen fremstår dermed efter sin ordlyd som omfattende enhver virksomhed, som overenskomsten omfatter, uanset medlemskab af HORESTA. De indklagede bestrider ikke, at 65, stk. 3, er gældende over for uorganiserede arbejdsgivere, som har tiltrådt HORESTA-overenskomsten, men det er de indklagedes standpunkt, at bestemmelsen må læses således, at bestemmelsen ikke omfatter virksomheder, som har meldt sig ud af HORESTA. Der er imidlertid intet i bestemmelsens ordlyd, som støtter en sådan fortolkning, og en sådan fortolkning harmonerer heller ikke med overenskomstparternes dvs. HORESTA s og klagers samstemmende opfattelse af, hvorledes bestemmelsen skal forstås set i lyset af bestemmelsens formål, som efter det oplyste har været at sikre en ajourføring af overenskomstens niveau også over for udmeldte medlemmer med henblik på dels at beskytte HORESTA mod ulige konkurrence, dels at gøre det lettere for klager at overholde forbundets forpligtelser efter overenskomstens 65, stk. 1. Det følger af det anførte, at de indklagedes standpunkt ikke kan støttes på en fortolkning af 65, stk. 3. De indklagede har dernæst gjort gældende, at 65, stk. 3, skulle stride mod grundlæggende arbejdsretlige principper som følge af, at bestemmelsen fører til, at en udmeldt arbejdsgiver bliver forpligtet af fremtidige overenskomstresultater indgået af parter, som ikke har noget mandat til at forpligte arbejdsgiveren. Det er imidlertid en konsekvens, som følger af en bestemmelse i den overenskomst, som en virksomhed enten ved medlemskab af HORESTA ved bestemmelsens indførelse er blevet bundet af eller ved indmeldelse i HORESTA frivilligt har valgt at tilslutte sig. En udmeldt virksomheds pligt til at følge den til enhver tid gældende overenskomst mellem HORESTA og 3F svarer til, hvad der er velkendt på området for så vidt angår uorganiserede virksomheders tiltrædelsesoverenskomster med en tilsvarende pligt. Det er således det frivillige medlemskab af HORESTA, som udløser forpligtelsen, og de udmeldte virksomheder har mulighed for at bringe deres overenskomstmæssige forpligtelser til ophør i overensstemmelse med reglerne i Hovedaftalens 7, stk. 2. Under hensyn hertil og da bestemmelsen har et sagligt formål, nemlig sammen med 65, stk. 1 at fo-

14 14 rebygge, at niveauet for overenskomstparternes overenskomst ikke undergraves, er der intet grundlag for at antage, at bestemmelsen skulle stride mod grundlæggende arbejdsretlige principper. Der er heller ikke i det, som de indklagede har anført, grundlag for at antage, at 65, stk. 3, skulle være så indgribende, at bestemmelsen aftaleretligt må anses for uforbindende efter princippet i aftalelovens 36. Formandskabet finder som følge af det anførte, at 65, stk. 3, skal fortolkes som anført af klager, og at bestemmelsen ikke kan anses for uforbindende som stridende mod grundlæggende arbejdsretlige eller aftaleretlige principper. HORESTA-overenskomsten inklusiv bestemmelsen i 65, stk. 3, som fortolket ovenfor har derfor været bindende for det indklagede hotel og har ikke kunnet opsiges alene gennem en simpel opsigelse af overenskomsten, men alene efter reglerne i Hovedaftalens 7, stk. 2, det vil sige ved en frigørelseskonflikt, eller ved indgåelse af en anden overenskomst med klager. Da det indklagede hotels overenskomstmæssige forpligtelser ikke er blevet bragt til ophør på denne måde, er hotellet herefter i medfør af 65, stk. 3, blevet bundet af den fornyelse af HORESTAoverenskomsten, som fandt sted den 16. februar Det forhold, at parterne forgæves har forsøgt at nå til enighed om indgåelse af en anden overenskomst, og at klager i den forbindelse også har rettet henvendelse til Forligsinstitutionen, kan ikke føre til et andet resultat. De af klager nedlagte påstande tages herefter til følge, ligesom klager frifindes for den af de indklagede selvstændigt nedlagte påstand. Thi bestemmes: De indklagede, Dansk Erhverv på egne vegne samt for First Hotel Copenhagen, skal anerkende, at First Hotel Copenhagen i medfør af 65, stk. 3, i Hovedoverenskomsten mellem HO- RESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration er omfattet af denne overenskomst med de ændringer og reguleringer, der til enhver tid aftales mellem overenskomstens parter, indtil frigørelse fra overenskomsten sker. First Hotel Copenhagen skal betale de af virksomhedens medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten for mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration, for arbejde på helligdage i overensstemmelse med denne overenskomsts 3, stk. 8. Klager frifindes for den af de indklagede selvstændigt nedlagte påstand. Hver part bærer egne omkostninger ved sagens behandling og halvdelen af udgiften til opmændene. Til bekræftelse Lene Pagter Kristensen

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding)

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Tvist om gyldighed af konfliktvarsel 2 1. Uoverensstemmelsen og parternes

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod 1 Kendelse af 11. november 2014 i faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri for Dansk Metal og Dansk El-Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for KONE A/S (advokat Lars

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 17. november 2013 i faglig voldgiftssag FV 2013.0107: 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for ISS Facility Services A/S

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 i sag nr. A2010.0443: Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim B. Jensen) mod Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008

A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008 A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008 Sag nr. A2007.639: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Søledsvej

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 1 Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 i sag nr. A2004.325: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Leo Lybæk Hansen) mod Skov & Haveservice v/henning Lübcke Vedskøllevej

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 I sag nr.: A2008.755 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund - Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Kim Brandt Jensen) mod Ribur ApS

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar 2011. faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod

O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar 2011. faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod O P M A N D S K E N D E L S E af 1. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (afdelingschef

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012.

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0143 Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Strøm Hansen A/S v/ TEKNIQ (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om klagers medlem

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2012.0158 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 13. april 2012.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere